Skip to main content

Full text of "Diogenis Laertii de vitis, dogmatis & apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt, libri X : in quibus plurimi loci integritati suae ex multis vetustis codicibus restituuntur, & ij quibus aliqua deerant, explentur. Cumannotationibus Henr. Stephani. Pythag. Philosophorum fragmenta Cum Latin Interpretatione"

See other formats


■•'tl ^:^--^ ^.\<^. ^\'.m^fm:.!Jm^JmSfMA f^nns, i( f >^''"- /^■/-\ \r.v 'ls-«.-? HPil^J^^H^f^^: '^^^l'|r^^(i 
■'^%^ ' m 
r^^xrN^: ■■i^- Jd^n Jlda/mS /y»4 


9 t. ^V ^. B.elie par Crucificc 

trc ' , i 

JI. Keamr ru^y (S . 

Jean de BeoMvaid, 

pred LKqlLTe^j, 

A^arid . A I O r E N OT2 A A E P-^ 

^ov (Z^ fiim , ShyfjLcL7Z*)v x^ "^lm - 

(X^<rztVTCi)V^^i^AlsL 7. 

DIOGENIS LAERTII DB 

vitis , dogmatis &: apophtbegmatis eo- 
rum quiin philofbphiaclarue- 
runt, libri X. 

In quihu^ flurimiloci ipttgritatijua exmultk 
'vetufiis codicihus refiituuntur ,& ij quihm 
aliqua deerant y explentur. Cum annota^ 
tionihm Henr> Stefhani. 

PTTHAC. P HILO S 0- 

fhorum fiagmenta. 

Cum Latina interprctatione. 
A N N O M. D. L X X, 
Excudebat Henricus StephanuSa c/ 1 ti B^'// ? 

lOANNl CRATONI, 
Ca^faris confiliario, V. C L. 

H E N R. S T E P H. S . D. 

HiLosoPHicAs vitas ad te 
mitto^virprxftanti/Iimc, vel po- 
tius philorophorum vitas. Pler^- 
que enim (fi verum fateri volu* 
mus) nihil minus funtquam phi 
lofophicXjid eft philofophis digna^. Nifi potius 
dignas quidem illis hafce vitas,fed illos philofo- 
phoru nomincindignos fuifte dicamus.AuIica: 
quide certe philofophia? (hbet enim cum auH- 
coderebusaulicis loqui) conuenicntes quafda 
philofophoru vitas hic inueniemus. vtpote ex 
quibus difcemus primum quidem rc ii^vQ^Zv 
'^hrv^vcfzif Tsv^zirCpircioTrsvi^qind enim magis perni 
ciofum aulicis quam verccundia i) deinde vcro 

TO)g , (^iKoy^Koiodq , ^tKocnLco^-fjLovoog ^ (^iXvioo^ 
yooq , addoetiam (vi veftratibus aulicis grati- 
ficcrJ^iAoTroToog, Scilicet oiiTog i^v o rjovg (ii@^y 
cT^i7ro%7sg,o^igfutx,ot,^^g.Scd quidjfdices mi 
Crato)mequoqueincorumauIicorumnumc- 
ro ponis? Nequaquam certe. ncque enim qui- 
cunque eft aulicus, id eft, in aula viuit, is etiam 
vita & moribus aulicus effe putadus eft. Qunm 
igitur illis quos dixi , vitam aliquam conuenire 

aji. '4 

cxiftimem ex multorum philofophorum vitis 

conflatam , nimirum Anftippi, (qui cene vere 
aulicus philofophus fuit)Diogcnis,Cratetis,Ept 
curi: tibi contra tuique fimilibus Socraticam 
quadrarecenfeo.Sedhadenusiocatus fim. rio- 
runt enim omnes , non qua: mehores fed qu«e 
dodioresnos reddantjexhoc Diogenis operc 
pctenda efle.DixilTem fapicntiores : nifi fapien- 
tem cum bono copulari ab ipfo quoque Hora- 
tio meminifTem.veluti quu fcribit Epift.lib.i, 

7{eue^utes alium fapiete honoquebeatum. 
Item, 

K^n tacitumjyluas inter reptare faluhresy 

Curante quicquid dignu fa^iente hono^ eji? 
Icem, 

Virhonus &fapies audehit dicere^Fentheu. 
Item, 

Vir honus dr fapies dignls ait effe faratum, 
Et Cicero ipfe fapientes a bonis feparari que- 
ritur j idque magnam perniciem afferre di- 
cir. H^ec eft igitur illa pcrnicies (inquit)qu6d a- 
lios honos,alios fapientes exiftimant. Nequeta 
men quum dico ex his Diogenis Iibris petenda 
efle quxnos dodiores no qux meliores reddat, 
ha^cvelimitaaccipiquafi nulla hic legerentur 
c\ux quod fit boni viri officium nos doceret(bo 
ni vin,inquam,non ad Chriftianam,fed ad phi 
lofophicam exigendo normam)fed quonia alii s 

funtaliorulibric quibuseamelius a nobis di* 
fci queant.Equide vel vnus Epidcti libellus(cu- 
ius vitam a Diogene noftro prxtcrmiflam eflc 
miror)cgregi^ nobis huius rei dodor fuerit. Ve- 
rumvtranfunt aurei iftius libelli le6i:ores , fic 
certcrarifuntqui meliores fc quam dodiorcs 
eiTemalmt.Dodrinaautequaj ex hoc Diogc- 
nis opere peti a nobis poteft, varia eft atque mul 
tiplex.de qua f\ dicerefigillarini aggrediar,verc- 
ar ne Cratone (Cratore vere alteru)talia docerc 
voIes,fus Minerua docere velle videar. Potius 
crgo de hac mea editionehuius operiS;,deque e- 
iusinterpretationefimuIedita,meum fuerit in 
prxfentia pauca diflerere. Idq; eo lubetius facia, 
quod interim mun* hoc meu quod tibi mitto, 
cgrcgie (ficut Terentianus ille ) verbis ornabo. 
Prodit igitur Diogenes Laertius atribus Henri- 
cis (fcd ab Hcnrico Scrimgero prxcipue, quem 
honoriscaufanomino)cum vetuftis exeplari- 
bus fumma cura diligentiaque colIatus:& ex ii$ 
multorum locorum emedationem,muItoruni 
ctiam qua: deerant verboru,alicubi 5c fententia- 
rum integrarum acceffione cofequutus : anno- 
tationibus quoq; vnius ex illis Henncis audus, 
in quibus multJElediones variar qu2C in contex 
tum receptse non fuerant,afFerutur, quidam c- 
tiam loci cx conicdura cmendantur: nonnulli 
tn quibus rcddedis interpres bona fide vfus non 

a,iii. €rat,fidelitcr redduntur.Harcfuntquas in Gra?a i 
ifla Diogenis editione prxftatur. At interprc- 
tatio Latina mcx editioni hoc prsecipue debet^ 
quod a multis,(non tame omnibus)medis,quae 
fupcriores editiones commiferat,vindicata fui t. 
Inde autem contigifle illa manifcftum eft, quod 
si qui primam editionem excuderut,ipf6que in- 
terpretis autographo , aut certe exemplari ab 
co miffo vfi funt , compendiarias quafdam 
notas,alicubi etiam vocabula quseda integre & 
abfque copendio fcripta,legere non potuerunt. 
(Tantieftexemplaria typographis ixjdvoLyvua^ 
mittere) Exemplo velfolapaticulaQuanquam 
clTc poterit,qu2E pofita fuit alicubi pro Quam- 
quc,alicubi pro Qupmodo,alicubi pro alia par- 
ticula. Memini6^IonquodainJocohaberipro 
Jdco.quod accidit cx copedio quo vocula iftam 
iionnulli fcribunt,nimiru cu i,& o titulu habeii 
te.C^jJanuis porro talia menda non ab interprc- 
te fed amale exeplar eius legetibus(vti dixijma- 
nafle manifeftu eftet^tantum abeft tamen vtii 
qui multa fe in hac interpretarione reftituiiTe ia- ; 
<Sarunt,id prsEftitcrint,vt iie h^c ipfa quidem e~ 
nicdauerint. Wxc funt,mi Crato,qux de vtra- 
quc Diogenis cditioncid eft Gra'ca pariter 5^ La 
tina,rcire te volui-.quas tibi, vt perpctuu fint ami 
citia^noftrxpignus, dedi atque dcdicaui. Vt ; 
autem fimul cum Diogene editus a me fuit He* 
odotus • ita eum fimul ad tc mifu Vale. ' «IA02 0'<5SN KATiCAOroS JivcJiay^f 
A vaJ^cLp^^ 

Kvcc^ajf 
KyTlcdiyH 

Ae^tS^T-TTf 
A6t5T)7lAH^ B10C4 B. r. A. ii/O-^JjwWd KCUUlMf 70 ^•mn^lSMg 
^i . ZvJo^og 

49 2. 

50,' Zlwcov iYLiilt^ 
4^ Zlujcoifo^Mccnc 
200 K. 

14^ He^Mo;- 

Qio/tJpfiQt 

15? I. 

; l-wmp^et K. ipi ; 'K.a^viciSMe 
3^1 ^«^"f ^/o</^/)Of SS KAtoCot/Aof 

j^/aKUfnof 1^4 , KgjCKTiyyj 

r^ ^ £- ! Ke5«'7Wf A'i9i«)djer 

E/*miA)Wf 31^ KestTwf 

Zmmpcf 384 KfetW Sf M 4*» 

8(r 

34«; 

'4 
177 

538 

1P4 

44 
I4S 

14^ « 

A. 


JlaKijuua^ 
Ht 


Aevwh^ 
JSt Tlpcomypet; 
3^1 


A^fWTrm^ 
355 JJv^ypA^ 
30^ 


Av}(g)f 
l88 Uvf^oi¥ 
?^5 


^ L 


M. 
2. 
M£A/flafi? 
55t 2//U;WiW 
5>4 


Miri<hi/uoc 


1 


;94 CT 235 2//<^y 
93 


"MiYtTrmg 
234 2cA&?f 
id" 


Mv\%%h^C 
2^3 2. SOTVtfjTTTCf 
135? 


Movi^g 
218 STfArT&y 
8^ 


}Av(m¥ 
jx y,^cf.7zcf 
!&(? 
S- 


^.(paLlpOC 
25)8 


SiVOKpetivi 
I4I lcaKfCLTyK 
55 


^ivo^axYig 
348 


T- 
EfcKo^Jy 


o. 


^^ T//^F 


^. 


380 


OV»JOTKf/7Bf 
228 iffauiJ)a>f 
8<f 
n. 


^ipi«jjJ\iS 
4y 


Tlajpiu^l^i 
34P ^MOAfitOf 
538 


JlieAca'J^6g 
3^ 


X. 
UitIolkdc 
17 Xei^m 
iT 


TihCiTUiV 
103 XputnTrmf 
25^ h ,A I O r E' N OY 2 A A E P^ 

710V <z^ (iict)y , Slyj.cimv xs^ °^^~ 

Sh',ajuui(TzvmV} B I B A I o N ct 5 rV i-- u ?3s i^ T d n p o oi M r o n. 

CvKoovlotg y\ KosveA<iii X^j/at/or^jKS^ 
yj/LU'0<ro(piirci4 ^Z^^ iiefbi^' ^Z^^j/. it 

■■ /jivo3ioi^'}iSL%i (pyiffjv Ke/.^iihyi^ h/ nS ^myKcSjK lcks-^ 

P-^y^ > ^■f ^p_^K9- Zd/iMK^iy, K^, AlClW A T\CLl' 7» . A/- 
'^^•PpilOl/JjJ y^ Nf/ACU •)^Eo3zif TTT^c/it H ^<3t/9Sy • OV' ^ ^C£^ 

q)iKQav(p'iou;,\]g %i4 ©t^ecJra^, kpictgVt) ngLj .'©C^^m- 
•7«^. ^rD </i 'QvTivei^ XKi^cLvJ^oyrMciKjtcfovoL itf^ 
'Vt) juve^ciaiigiioscL^^ Kjf^j oKTczKt^Kia oKravjoma. iivi 
cJ^nKovTaTCAd.cv 0/V KA/oy A^ o^Kei-^^g 'j!^i(&sLj q^a^ 
KOinoi4 iCfbfJMX/iVTaTfiT^i aiKUoy^c q OK^miCOffJcigqeJ^a.'- 
Kcv^^Joo. ^iW rjuct^ViOiv ^^ctf 2.u)poa9plu) «r Tlp 
cviv }'2.p/uo(hjpog /i^ oIlKaTtovmi ov TsT^afec kAjcL%fj(^ 
^ ^vfoTiv iig liw T 001014 aKCixnv iim y^yvivai TnvmvA^' 
A/a ' Eow'3t)f 5 AvSog e/V tt^ Sip^ov Sj^Caajv i^TO 
«cJ ZcopooL^ov (MoL)LQ<na(t)y]<n'i(^ fAJiT cuJtdv yiyvi' 
foj Tn^Qt; Ttvag /julyi; ;(f ' «5^«^^,?^^ OsitW Jtft/ A- 2. A r o r. A A E p T. 

oiuvxjzir KTKi^cu/S^ov Kam^uafoog. ^^cwJtLVOun </[' cw- 
Tti^ •m.ff^ ^?^Ux)(jov KSf-itp^^ia }Ci<p u>v jtJ.yi oTtyiqa 
?.ocn)!piciJ^A^ ^ "j^og cti^CdTruv ip^i,(hcLs^CcL^o\c. ^^nrtSC- 
d-^ovng-i^vyiJJJ 'Ti^^ yS^jKdiuicLioig yiyvi MotxTcq- 
og^^S^^ JQriCcLioig Aivoi')!^ txiv f^^^v/uchTnVTmjf- 

J)t (pCCaiy-mJl^cmJl /i dioyvioLV i(Jfjj a^OLi^i f7S^TtV'0CL 
Vc^TlcM iVH Ttt Travvx, }iVii£;tLf, xsf^ ilg ^tvv cLva.Kui" 
o5?x^. 'K-nv iihOjT^aiLi <t>c6AJi/;o7, a^ cum^ fhyiy^cL^f^, 

Ev/uc^^.Tnv (pl\ov i^ov \-^A 'tb <^eL\y]tf-Mv ovjhig, 

l^iovcniiov <p.Ji.cSfjov 07t)fx \:zn) rufi TCKpo). ' ^i^' 
<ni Tizcjfog 3 tS Movortjov %c^ EvM^^^^Jcq HsLhoiiAJizn 
•yittp' £5{juuct\oig. tck ^ Amv yTrauj J)x. u) Ep/npcJ ^ yus^- 
(Thg Ov^vicLg.TJztviaw '<^ vjd (rjj.oy>v icu> , v\ki0v )(^ ai\Luiv.g 
•mipilcLv> y{^ lcam x^ v^oTrtav '^iaig ^uiu ^)^ t ^ycjM 

Hi^^TE 7r;>^0F0f cWjot-ctj ctjUA jravr i^^^VKet. 
o%v f^aCcoy XvaJicLy^gyTinJivL t<pM ^v^^j^aATaj^j;»'^- 
yat^ o/uisovciw 3 ih^vmyCLom S^Kcaju.yiaaj. Ttv Q A/yov 

B'/^ AivovQYiCajfov iJi^oLit ycLjcL l^vovm, 

Movcmg Ov^vn]gLfov iv^fct^ov. licnj coefi /lS{j 
ct(p Lf^iucov Ypt,i (pihocnxpiOL, v\g y^ cwn tb ovo(xct riw 
^cLfCoLfOV a^PnsysoL^^^cLi <Sj^gtiy>e/-cui.o}''^ r ^Jpinv JlSov 
7ig iY^e\voig,<^^J^yim v^, 0'p(j)icL liv Qpa)(sL,Aiy>V7\g 
C>t\oaD(pov yiyviVcLj ^ t// ^«^yx^omTBJ^.ipgJ 'j <j r 'ZCtB/ 
«StaTv cJc,u^f.6[jattt'7u '(aiadia.f^vi (pihoaTxpov y{Sf-heiv, ifK 
cl(hL Tivct (fi7 <s;t$>gayp^eiv tcv ttov 7touf3pcc:mov Tru.- 
Jog oL(picf6LUJ7u ''sTig ^oig fSJtSgTe/-^}^ ^ auuvicog f^Tro 
^vcov cLf^cc77Ti,Y a^p^ov^yv^v^oL a^ 7iS Tng <^COVY,g Op' To' np O Ol' MI O N, I 

ffj'Tt<f[ cv A/ur; T^ }sicLKi.SiiVictq f^ri^^oL/u/xa^Kkpcuivoo^^" 

C)v y.7rtkv v\l4juji(P&)V TuJJ; -^Kf^iv^ (hi?\ei. 
e; Jt (pcxencovn^ >hrt &cLp(icLj)CuV ^I^cl' (pihQczxpistVi^Tii . 
QfQ-mv -Trao iKd^i^ cwtv^ (^TjdiVTU^' )[pj{ (j}a<rj %i4 
^ yj/jjfoax)(pi9dig HSf\ A/)y"/cA^ cLjVi-^^ciTtoJiSg ^^m> - 
^3^yy,<-'^ctg ipi^ocnxp nffWy^iliav S^o^^xcnji /Av\<fiv jc^i- ; 
KBV S^a.^,vj^ a.v^feiaji dtmfiv. %t^ ypul) yjjMiocrcpi-' ' 
SttV KS)^ ^^d-nv i^gLiutppoviiv (p^(n KAeiTUp;^^ c-v tj» 
tfaAkdrvi ' W Xctf^ctoLJoif 'sfet aspovofMtif) t^ \ 
(Cj^pp^ffiy oi^MYcdzLj ' %ii 'ojLuiyi; ^^ n Bi^Tm- 
au; ^cSv Sl^T^lheiV KP^ Bvaioii rs^ ^;:^Vj^V cWTiti 
/uavoi((iuvoju^oiq.'^V!p:iiv<i£fau\ TifZ^ rt 0V(noLf%civ 
rsM '^' i<na>g,oi; k^ ^Sp 17) Kpjj yl(v r^ vJ^up. ff^^ 
tfi ^ootJm Hp.^yv cdayMv , K5M /^^'^ '^ hiyvT^Y 
apfiva; Vt) ^oi; v^ %h€ici; . ^stEa rt Si\(^o(n^Y\g 
^^oyi; mii7cddi<,xcq a^ocnov v\yii<Sit^ irve/- Jttyfieiv' KS^ 
otnov vo/u4^etv fx^Te/- « ^yctTe/- /My,'v<^ , wV (Jf TtS 
im<rcS TeiTU (pyicnv o lcoTicov , oLTtciiv 7i ^(^t^ fxa»~ 
^)cUfj y^ dtj^ppmv > Ticfi oto7t7c dioi; ifA,(pouitli<^, 
iJiiyvTzt; . ctMflt ncf] il^ojKciV vry^vipvi Vt) tpf aii^, 
xcLTd^^ppoicu/ •usn) ouvd.^/J4eiai(£C eiCKpiyofi^cov Trfcjf 
c-^i(n frU o^v<hp'HS^v . /zj^Katr/AAi.ucfm 7i nsfjf ;^u<7S" 
(poejLcLf SLTttLypp^etV . ^wTtuy <A ioStlf f^i ^^km' ^- 
P>ol; Ai '<ijvr\ ' v^ h.cl^0V3 7f o(pw , Tvpog ti, i(s^ ^^( 
^TiKYig ' H^ Kct\oLM9(,y ^ IhoLiLrneJia > ^ uvTtUAjnc» 
' (^(poLcn) ^cT wpoo cuvvipouuTV ^of eL7ni<dtov.Tiw<fiy>yi7t- 
tdut fxwtTna» cv</l iy/cc(rcuf,(pi]cnv A^e/f^TiAnf cv cSuot' 
yt^^iKSH ^^*^f ^ V' ''^'^^ ^ /gdeAmo C XSf] /Ui9%/'- 4 . A I O r. A A E P T. 

KUT CLUTtlclTj >f'^,,CtyOC'}ivc^'ci.j(A$VCi KP^ KCtMVabLj^- 

vcL'y.ai{ 75//^ ovo^ hj ZX<; y^cfjj Spo^uctaS^giTiSo A- 

QiOrTZ/ATTD^ CV rM o'*)//!:»? '^ ^lKi^TTTnyiSoy' Of ?(^(3L('<X- 

^tOLm-bwi t(p %i; fxciyig (pv.oj Ksig cLV^pco^iCiXs^ iot- 
cSzi^ a^\cLni;,n^ 7St o^ra 7tt|f euj<^ ^•h\Q.'^<Jiei Sl^' 
H^jjiiK^wiit 5 Ki^ ^vSvi^uoc VoJ)og l<7tpu .'Ey^7ZL\o( 
Ji y^ '^VYiTi^ '^i^ 9?otj t() Jcet'?'' ^Ti>i4' K^iois>y>( ^ 
Xo^/.< cv Tuffo^ TjUfSitcLiyKj '^i^ yvjuvc(rd(pigtX4 ^m" 
^kot^ fcfj 'f/J juuz}aiv <^}]i}iv. i vioi 3 k^ tsa; I ovdctiotr, cm, 
"(svrciiv if). iw^c ^vTttc KwmyticoTKcunv 'HpoSoTtv 0/ 
rrat 'C3%/£ judyspv y^d^J/Ti^ . /XM }^ od ilg mr,Aiov (hi\y: 
EipHoJ cLKOVTtazti, juv,</l eig tUu '^\a<xsw/ •znjbtg »(pc- 
r3i7ycLi,3ioig vsro f^ijul-^v ^^^ASo(J>{Jot4 . Toe h^th- 
a.yx.KiKCL'Wi iiiCOTuc y^^pav.riw i) <r^f Aiyv^^lct^v (^t- 
Kocrd<pioU' iQ TtidoTlu) 'Zzfei te ^6)^ yj/L^ -[jt^ Siysuiocw ' 

^iyuoio^ oLuvfC Sj^Kfi^iSija^, yjp 1^u}cl 2cioL ^^iiMcd^- 
vcu.dioilc/l it) Y\Kiev i(jij in\lwLw'r/.Sfj,0(neAV,'riw <f[j 

\<nvy^.M'Jji&^luo. O^villicddLj TlOLUTOigSl^ 7l Kouv^pou 
Jtj;t{ d^-pcL-^VTtg KGJ, li^KOr xcfji aMCt^^v, co; <pyi(nMcu/ i%-c 
cvIm <r^f<j>im'/i^v fh'7VjiynHA^ys/''7aj^og cvJk c^s^ryi 'ZDfe^ 
^ Aqvi^iu^v <2)/A0i?c;p/a^.j(5c7aaxi^a(«;' q dyxhfxara ^ 
7l!M^^i3,7W*;^H «/iKCt/ r 7? diro fxoc^^Mi.r KOcruoy f^vvi.- 
'Tw; Kci.i (pdjxprnv y^ cn^^ujooeiJ^i^^Gtg ag^^c Twp it),H^ 
TH 'QvTLoV KfcLj^ 'Qt S^ yvic ytviSoj' <nhLwlju oii?^c-iyniv 
ii^ rooTiia(ruoL t,i? y^c i^UTrfmouTZLV rujo .^v^^Xtu y^i 
^•?r:Slci,oS()eiy r^ ^nA^uCcLjveii'' vircii y^^ ciicc^ 'T^oTrnv 
7Saj/ ra 7i c.Mot ^vrio^oyuv a^^ 'Ey^rwiog n 


T d n P O OI M I O N. 5 

' SfHOJjcatiJ^nCyOii iig tpyMju cL''luuiyKcLv,KS.u -m Sv^v\qzl 

/UT&-CW xpjj ci9Y>o^oyicui KP^ '^i^iXY.Ttvlih u..Oj(ioy. k^ Ttt 
/^o fZ^Tiig &Jpiaiu^C coSi iy^. (ptxoavpid^ 3 <Xi25^75f 
oovofAa.(JtIlvStiy^(,Kj iccoTtv (pihoattpov ,a> l^iKXjOuU 
Sl§.hiy>fj^og AiovTt TtS^fnJLOivim' To^vvo) Yt^VAiatrf' 
tav,n^'^ (pnif}vW^'^etJ\i( c UovTiKcg c^ m ^^r^; 
oLTr/ov.fjit^Jivct y^ JT) crv(pov uiSpccmiVsCif^ v^hov.^Tlov 
3 cM-CLhitTt (Td<p'i.0L>Kj (TD(pog "(gujruu iTnxyyD^oiBpciiO-; 
«M clI i(V st)Lpov)Tn^'^c dmr^ii^cxs^og' (pihoad^pog Ji 
(Jzpia^ clazjziLlo/^Jo;.oro(Jv<pci>i(c^^ (nxpnp^ o^na^ouu- 
ii.K, ov /xovov ,ff.?>J- Kj ol yTti\rn^,(rD(pi^'}t(y^ ^ i-^C^' 
Ttvo^cvKf^iM^Cy^^il^^-^^fA^vpovv^j Htno/bv iW-/- 

l'<ilK,^T!i;f H^ a'^. <rD<po] Q cVOfM^QVn Ot(h, ©tfAWf, 1o- 

Ar4)K;nteictv430$-,KAfcoC4;Aof,X<j'A65KjB;Wjn;'^ct5COf.'Su' 
'^■'' fo^^cm^/u^^cnv Kvd^mv r I.\w^L.w,'hii(jzo-ct r 
"^LUvicii^l-ipiKvJZcu r ^veAov, 'E?n.t'S^->iJLu>'rKp;i7a' 
ivtoi y^ Ueicn^fioLTtv itv iv^jvov.y^ oi.cSp} av^p^^i. 
^iAo<Td(pici4 Sbo ^^yivacnv'^'^-,^^ "n "^m K\'cm,t^nv- 
Sf\i,K, Yi^^m n.vdcx.')ppov'^ ju jOci\oo dl^K.yiK007tg,Uv- 
^ypaSi ^if.i)UjS\ig ^isn^y^ouTt k^ i-^hint y\^jj,lct}- 
yiKjn,ov Qcth^s law ajv(hUhmog yb)nc/i'^'yj\<m.'Tt)' Kvct- 

^l^iaJV<ffOU' K QjlTaAiXH "^mUvdwypCVjOTlTU Tffill^ 

j(J' Tiw itaKiaM J^iTOi^ . J(«^Av:>^ Ji m^ e/? Ka«- 
-nyuji^y KS4 XpvtnTrmv n^ ©iO(p^gi3V,i^'icoytm, w o I - 
•TOAiJOj fc;V ^Tnvj^vpov. GaAcS ,xx5/) y) Kvo^ifAajsS^og, ov 
K\a^tji^YiQ,ov K^a^a^y^^^ov Kp-^^haoq.ov ^(jdvjpa- 

r \ , li , /'7,1 »/ _, ^ 

9«f,0 T^ Y.dtZUJU it(nX.yx-^V' QV Ol Ti aMOt ZUK.pa7iK£l 

ral UxcLTtJov , rUu '^yxjoui K)ia.Sy.u4cu/ (n^.fm.m - 
foc'ov J.7nvffj':T7Tt( Kj '3.ivoiLpa'nig,ovUoXi/M£>v,)i Kpcu,'' 

7li)p HS^ K^7Vi,0V KpKiaJhOLOSt 6 tIcu /A.i<JT6V KitS^SH' 

4iii' € 'a r o r. A A E ? T. 

q)iKo(rD(pv\0U( ov KcLfiViadif^iOvKKHTTput^c .>c^ u)di. jLA, eii 
K^eirrjLict^v. ei^o XpvffjTr^mv ovtzo yjtTa?^Y\y^'XcO'» 

)CfeLTXl4 Kvriediyy]C)OV AlO^^/JVX OKVUfVj OVK^T^:^ 0W 
CcLJOfjCvZLuJfjDV Kfjfl:^ >0V KAiCL/.^jtiCiQ^ XpVffTTTTrO^. 

«V 5 Oi:o<p^7oY otyTOf TTAcdT&jKof A'exg^TiA«^j l/ QiO- 

\ c fl t ' \ ^» /.1(7"' . ' • 

e^^C •K^^ Vi /A>jj lo^vimr^Ttv JcaTCfAH^^ 7?y (^^ttzjv » ;) 

tjocov Sivs(pcLVYtc,ov JJcLp^i^iSh^ ,ov Xlujoov o^^McLmg, 
cu A6[jHA<Z!rw^,ov AYijua)<4)i7tf,ov Trc^Mi/cSffi"^' oiojuuc- 

I T(Jv 5 ^i?\ocrd<puiV,oi jLi yiypvoLa: o^o^MOLTiKoiioi '"^ji^ticrt 
Jto/. <Jo)juoLnKoijL4,,o(Tvi ^u^ r ^zpgf^^cXT&jy >^(poL^voyJ', 

I a>g XSl-^^^^^^cJv' ifiKTlKOi SiiOCrOl i-Tnyilffl <©%/. fltJr?^''', 

£ijV c<\ptTOAn5^a)y.;(5q o//^ oJ'^ ;t§t7iA/'^>' xsmjM'»- 

iuLTft., cic/l' oAojf oJ aiwiy^a-^v > c*>^^ VM.ia. %vctAi 

^u>x^ciThC} ^■rthTTtov, ^bif^tTTTrcgi ViiviSM/ii3; ,Tlv^poJV » 

, QjioJ^JOpoi^KoL^viOLSvi^i^BpvffZdV^Ka^Qi. 2ivei4,Tlvdtty}poLf, 

jCe.f-^V oXlOg,7TXLw b^^hUV Qhi^V. oi Si OLAOL if 

(Tuyi {^'■lcLvTif ,MiAioji} ( j noLjf>jv^iJ)',g , K\a^0Ly>^g. 
mMoL Ji ZUvcov , Tr^eiCi) "EivocpoAY,^ >7:%eiu) AH/W^Vfi- 

ItiiVfhUOi Aiej.^Tl\Yi^}71^^HCjO 'E-mUVfOg jTjfiilOO Xpv- 
(nTryrtC' T (pi\o<n)(p(»)V,oi JU ^^ ttomcoV ft^cy^y^p^ 
^'rifftWiCO^oillhlODCOh ^MiyLeAKoi,KjTLpi^{}Loi,K^ Kvpvi'- 
vcL^,mi'oi Ji >^ 707rt,>v,ccc ^i Kx^<i^jxoLi\(jDt njUj Irta- 
'tMOC^^m (n^JU^yJ^Ci^/AATSoy JliQoioinie/rmTyTJKOi'}^^'^^ j 
(mui/^aThiV^coc oi KUviKoi.ot''^'^:^ SJ^%ataViCocoi <i/* 1 
/hc^juovtKoi.2tvi('^ oiYioicog, c^;oi (ptXcLhin^g,Kj cx.- 
^iKTtKDijif^ ouiahoyy\7iKDi, irtot </[' ^^ '^f J^tfhccmcl- 
hcov, «f 0/ '2coKpa7JKoi xcfJi '^mKovpeioi, nciui tu 'ojuotot .% 

,f'^V*^ T^C^^f^^V ^S?^)JUO(.7iioLg,<f)WiKOl'oi'Q,'^^ 

r ' T d n-v O.Ol' ILl O N. 7 

^ojrxpicci T&LaL,pWiU)Yjii^di)U)v,Si^MX7tiLov.punKov ju^f-n 
nxkJ. KOir^v,rsi^ '^ ^ ct^uTZiJ ' v,diKev Si, tb 'Zjfei fhiw 
>C5q *^fQ^g Mft^* S/^Mktjkov cfi, 7t d^u(pc7if.[iW "^i; 
My?t^ 'Ziypiafl&jov . yjlJ jui^i /u^ Kp^.i.aov tb (pUTtKoy 

j ^iro /i Z^anof 7« EAeaTTf^TB SJdiAikiTiCov. r^ ^ »;•- 
I ^K^t; p-t^Ka^v a}pi<rig Si^ict., KK^J\m£i,yx,i^,KuptwcLi)o» ^, 

I eA'^7^'nKvi,1.7U)iic^,'^7nKOvpeio^. KKuSMjAOLimg /x ou/j 

•nii^yct^ou; fsj^iTH i-hxd7Tiiv,n? {A^ay[g KpKicnxaQ^t 

inc vicii Aa.KV(hic,Kvplu)OL'iK^^ AeATlTryrcc o Kvpluuoui' 

\ 0fjH'A«a«.Mf (PouJ^ctJV H Aftof, M£;^£/}6Mf EJjtA^cTnf 

i M{f^<5u,,Kvy;x,*if AvTlcdtVMC K.^lu)<£jo^, 'tpitTQf.im^ 

MiViSnfXCC E'_PtTl3t<^,A/CtA€X.7J>6^f KAftTTAUXwKctX)- 

^efbvioc, UieA^mTfiTiicyic KeATon^vif ^TnyieJ-rn^ ,^7U)' 
iKnc 'Z.Uucov 'K.iTlidu;. >i 3 ^TnKjovp^o^ cltt' curry yliQj]- 

TTqLTnKOVpOV, iTTTnCoTtf (/l CV r^ rsfip^ cLJpiOfCOV ,cvvicc 

<p)](ny a}piffig xsf^ d^^opya^ Vt)' fTS^Tko 'h/Uyae/KUv, 

<Ay7S^V '^pifJiQ/LKlWiTe/lTlw KvpUjuaiKl/JU i7l7df7iw'^' 

TnKovpeiov, mjwmlw XvviKjtoeiov, iKTiw QicJhopeiov, i- . 
(hSofjUw ZUjupoveiov, tIu) >(^ ^tioikLuj ,oyJoUt) Xk^Sv)- 
yuxiKUju Tiuj^^^aViCVva-du) VieA^^^^riKUju.ovn <fi 

lL\^lKUjU,0V7lYi!heiaKUo,0v 71 AiaXiKTtKUu. Tiuj ^ 

y^Uvppcoveiovcv^^lTi^iito^ ^D^C^^iotujTztfiSl^n^ d" 
ffZKpeicLV. iVtoi JiK^Tttit (J^ ctjpi(nv 17} (p a <n V cuj tUjjj 
xaTtt 2i Siov. J))KJti ^Sf) yd ci4pi(n^ iT).dipiinv 'o ^iy- i 
fS{j ((pa(n) Tiu» ^oyctj^ivi y^TU tb (pajvo^oSfJOV dKOMv- ' 
^'J<raVi Y\ <fhKoS<rm dKOhovBiiv' xsf-V o 'd/^oycp^ a^ 
eijpi<ny rtuj (nciTrjiKUo y^\o7fj^. ii Si etipiaiy yco?/ttV 

4.mVo j t A I O r. A A E P T. 

•XDi^S^^iQ^t^^ ^^ ^yji.ci.aiv ctiCOhovdtoLJff iyoKnVr ovHJij' om 
fQ^gay^cSuciit cLjpioT('ovy^ t^ Soyfj.a.Ta-aj.J^ ji^^'^^ 
^ j(W SJ^<f^^>KS>^ ^aTwmjuJipv\ >ta> 7»ort/ (ptXoaz^m- 
a^ alpiai^, i-n 'O 'S7€5' oMyv >{aj\ dy^AiK-Tticv. vi ajjpiffj^ 
em^y) •U3tJ73 no7w'^yof tS KM^oJj/y^ia^f >ci(.?^i^a/A^ 
y« 7» ^itxtLv%(.'^ iKA^ryig ff^ a^piaicdv .'^picxi «/)' ctt/rst'^ 
{Kff^lTt (pYitnvc^ 7yi ^i^u(ri)iCpiTy,e/oi' Tn^ axyi^ia^ iij, 

723 ltA,>Ci!<; f(p O0^}/t£ra^ H KflcnSyTtiVh'^ Tt Y,yi/UcV iK£i V TB 
Q, «f //' OUj(J| tIcU aKftCicr/.7iu.i fpaMTOLcna.V ^'^ 7i «^t- 

o^coy,rlw n l^^Uu v^ 'nTiziQVy^^oivicrsv 7i v^ ifm,v.cJ^ou 
yi 10 u(^i bf K) ■mo locvo}. TtAoc ^O i(p -mtvTa ouacpi- 

?^' ^uinv % r oHTD^. MkTcOV 'q ^t^ clut 'l^if aJtS^(^v xK» A A H 2. 

HN TBii"!^ o' ©ctAHfj^If ^ '^poJ^oTtg KSM ^o&eAC ^ 
ArjucKpiTt^ (pacnViTTU^^ /oSjJ E'^tf/<Jouj JU^YlfOC 
KA£oCoyA/i/j5f,c^ <f^'Qv}M(fbiJv , o't' iioj <l>o/y;jaf,X^ofc5t6 

72/ '^/^TTO KciS^/{JSV ;t$W JiylwopO^jKCL^foi HCfjf U.KCL7Ti)V 

(pYira. ■Ksi^ (ZS^Ttg odcpog cov ojua ody) "^ y> V Td c .^■dluiyicff. 
Aauct(nov,j(^Ji' ov HSI^ oi i.7fja,ad(poi iK^^Y^^anVja)^ (py\- 
ffi AM/x«ietOf o^b^pdjqhi TA ft^^^^iTtk^v cLVaLy(;a(p'^. 
fc^AlTTJffiJlpH^M 5 cvM/A>]7ZiJ.>07E }1A5« OttU N«A£6t;o)C^ 

pyT» ^o/y/>c«f.(yf (/!,' 01 7i%iioi4 (patrjv/t^^^vi^ M/A«- 
(no( Uv ,Y^ '^ot; Ka/UfSJt$o.(A!^^ 'Q- mMvKgi T^f (pun' 
m^ i^^i-m 3^(x'^dLi, x^ K^TU myag fJ^ ovly^afjLfxa vs/l, 
TiHmv ovchv. Yi y^ «f cLoTDV ovacpipo/LBjJYi vcutitm et^pa" 
Ac}ia,<!>ooHjiv Afcp-fcTOj If) r 2a/yuob{Ka?AifAa,^^ «/|,' aJ- 
75J' 0/ Ai^ Sijpifiuj 7^f CL^ititv 4 fMtc^c^iKiyav oy ^/? /*«, 

/3oif Ol»7&/f, KcLf lyjc a.jMiz,v\g iAiyiTd gtL^LLviazi^fauf 
Toi; a^^<nui; , Yi Tjfiioun ^oivinjiO hchth Zvct^ 
'"^Sbo juova. aru iy^a.^, <s^ ^ vnt •: v^ lcnf^wie/-<^ * "^ cM ~ 
^a >(p:7aA»f7x?ot|/j <D:}Ufjutffct4 ' .m^ ycfToiTivcLr.fuT^'' 
7S( agyioAoyyiazti} r^ viMa'/cf/; oa^^ei^^r ^ '^•rrr; ^€^«- 
7niv,cc^ <pyi<nvEvS)jiua^ cv 7» 'n^ ^^ cfopohoy>uf>Spcoy 
meAoL obiv cwTtv K^ Zivopah]^ y,fit< YipoSh^n; ^mJofJjOj 
la.fxi^Tvpii t/[ cujrr> xsf-\H^y^ei"r)C t(sfji AyijuoKptTtC- 
€ vtot 3 vjxi avm fST^rBV eim7v (poia.y d^ava.Tiig 704 io 
^^'u)v oh Xoiez-^Ao^ 7.xiyn}U' fsr^ng q v^ tUu iicTO 
^TT.ig biri ^TTAV Tntpodov c\jpi,Y^ <7^$o7tg td n nA/ou 
fxiy^it; 76 cffAiwcLfov i-^avjoaicTQV hs^ ii^<^v juipoi; (Lm 
(^V}va.7t ^v^TOL ^voA^rSf^Ti^ 5 ^W Tbjo v<^cS^v tS /x^- 

V0^,7&a.K^Jk il7n.<Z,r^7tg (2 'Sfe/t (pvtncoc Stlhi^Yl, 

cog ^vtf .A'€/ 9^075 AMf 5 K94 i^^Tnct; (paaiv ai,7tv K^ 'QTg 
d^ycig junTaSlSoycq^v^yTiKjuw^pOjiSfiov c^ TTfff A/^oy 

■ juji^itvjU£t%v7a (pvttnTlaju^ptAvi ^m^^ovK^Tay^oi-^ 

' ' KVK^OV 7X. T&t^VOV Op%yopVlOy,\<p[ dVffOj (hotuj.ci 5 Ilu- 

Stcy>^v (pcL<nv,oov oi^v A^A^vOd^oofo hoyt<;ivjo;. cjjtr 
tQ^Yiya-jliJ ^^ T^iiTDV a (pviJ7 KMi^^g cv ^7f /V/*- 
Co;f "Eu^popCov ^pi7v Ttv ^pvya'^ (moLhlujci a^ Ttiy»}' 

VOl„)(SfJI0ffZtyfOi/U/Ut}(AlCiy^7Wf %U>eJ.OLC , tflOKJilJiiSlJj cv 

Z)7g OTA/7i)a)7f dejLm (hiCovKSu,^wi.Kpo'mv y^ mjuy^v 
TTf ©C^f M/AMOTOi^ ^^ aviJi/xa^<x.,i'^Avffiy*o<s^,Kvp)g 
KpoLTMffzwTtCii^raffiTituTniAty.nsfjf cuj7tfSi (pv<r7V co^li' 
^y.;\ei(Ng iTtpuMoyvipvi au7tv yiy>vivcLj f(siLj ISj^^rviv* t- 
y/o/Q Ti(gj^ '/^ju^ ouLmViVj^ Ki^iojovijovi^v.oi 3,«;^- 
' /ucv fjLJiiya^iTVig jj d^kx^prg iti' t/oj' S^t&sLf. ots k$^ €p6;7« 

^iKW <%f- 7/ OU 7lKI>07lZti7,Ata (ptKOTlVJuiiUl, i(7niV>Kj A£- 

yunv OTtTvig fM^^g aJeifKSL(^(jyi? eui-ny y^ijiiaj^j^Nyi AioCi to A lO r. A A E F T. 

OV TuJiVnpco fT^' <xm^<Hw \23X)JUVi/V\/lX^» ott^ovho* 
/i^'0C Ai^ctf pa.oviT) 7T^ovTny,(popa^ /xiMov(7>i( iKetliSv ' 
i<ficdsLf,fQ^vQr(ra(,i.jMjdu)(m7t^ i^auiovpyila, ^ to//-- 
7i%f:i^ (nwiiXi-^^v^iuiiu,.^^)^ '"^TTrm/Trtjv v^p\:^ \ 
^Moxcn)} H^ Tty KOapiov iju-^^v XS^ ^/xovm yT^^pvi.ra^ 
Tio^^^-rti cviaz)7Z(j<pctffjv etuTtv ^pnviiig'^ ,«/V (i&.OLy^" 
0104 JK vimvm Tnvn Yijui^^ SjiKuv.ovJiig ^te a/fqSjm- 
^y/i 07X11), 7i>ilu) OT itg K'iy.''nloy iX%)V Zoifc kpioaj ciw- ; 
/; ipi^^^iV.o 3 1 ipu)vv/uog k, cJi/^eT^ Yicw (p\wv Qujr Tttg ttj | 
^/mJclcok 7^f (ncicLi fS^^TitpvigraJvm on ijxiv icrzi/Myi. ' 
*y$- ii<n .(nwi€ia> 'j y^ OpaavCovxci) 71! lAiXv\<nu)V tj^^ 
yci),K^Jtt(Dii(rjv Mivv\]C.Ta, ^s^.i^v Tei^^c^i^pavi^i 
Tty^OniSiv^Q. 'KJZJT)'^j' '^MiOdVik. SJ^vn/jC^pSiv^^gc Z>tg(rc 
, (poic XS^JOT^Jti/iovf^MihyffjCM^v.ipoLirj-y^imiKDig^iicL. 
I vico/imnti; Cohov eL^j^p^m] ^^^ M/A«ir7&)V dxiiov 
; aiaaxm.SiVTtg cfi ito ie/^cA:f jCC^u^piOiSM^TWOTf Ioj .i - 

COg 01 MlMlffJOl im/XyjxXM ik AtAlpOt^j^O ^^Oi" i}^Y,(3l\ 
tVTkjg, • I 

' £ Kypvi M/> viTiu nti^ntSig vntf. ^olCov ipa\a.g ; | 

Tig (nxpii^ mivrciov f^poTtg^^oitv^JifTtc/l cujSh).S^i<toj \ 
mv «V Qax^,o 3 a^xcciK. ^mg hu^yiu.i; 1,QXu>ioq.o 5 i<^\\ I 
copictfZir^T^v itj r7iov,Hj aTn^Xiv m AfA(po 1^.(5017» [ 
Jii ci K(^Aj/jixA;^f cv 'S/f ia/iCotg aMwf /Vi5^e/,'2r^^ Asctf j 
; //)/» AaCccv w M/AviOTOu. Ba5fRAtrf r^' ^>'<^ Kpxs(-<hc \ 
<ptoihla) K^TaMTufj Kj ^^ncncYi-yc^ J^cujuai '^avcpcJv tv ' 
tstT^Ti^Ct^.itf^)^ ShOaxvi^Kjii^^ "^^ocfdv TrttXivOaxn, 
; c '0 r&j^ Ai^fh/jUL^^ci) KTn^ccivi dm^Xiv,ii77Zov ov7W}}(^^ t 
j KaMijua^V} 

OaxY.g^uiTiit/ut^ujjTti^eiXicaJ^^fiov 
Ai/iijin, n-n <fig xaC(2vdeA^ioYn ti '■^mQcY ovtcoc^ 
tj,4,(z)a\yig E'^rt^/9u M/Ajfinor Kwf^oiVt AtAy/cjijJ I A A }! S. B/6^. ^ ^ II 

aZ^w J3a5fKA£ot^7ra/f)0ye<wvoKaA€/75j;((5t9o5 (pn^nv 
i i!^6U<nf cvnf^z^. A';yM€Wj>t5M A'a6'|^v olAuAjSjog ht 
\ lnvd-Tio/uju^yiSiv. Ev<fc^o^ </[ KviSlog J(5ti EvW^WC 

3'M/A)1<r70<- (pOtJJ^ '^'' KooiJDU ZvoL (plxuiv XctQiilV 'TfS^' ? 

(ha.<nMCjii 'mi7}9e/.ov ^vavujtj j o^raf o o) tiJ Q^pcoiaTOf 
*^^ i}^luJCOV. liv Ji /fbiwetl OctAJf, XS^ "^^i^^Siiv «/c 
XiiAwm . ov Truojzivio^' n UvSiov tic axir^ Q^pO)' 
fipog ' }[a\ 'nv a^eiTniv lAvffmvcL, 'zs^ ov >,iz,of^. ^J- 
^ itv 01 'Z3%1 'nv'£.v<fc^ovaJ^'riKhio(hoM\ou^^aL(n,'nKa-' 

( nJsior, 

j 'S.odjuciMov ^sj^vnSi <xrt v '^y^poia 7nvKa?\ljumv. 
■ JlipcdTyicroLi nV JiVoij^tnC. Aa^Jix.^( >/[ n^aruYi" 
j JW^ A^ KAioqivcf <piaLhlu) il^gztfiUvctjyjzuv Kpoiavv H/- 
I 'HeOicSyjij ovrco <s%jLiviy^LiMcUi.KvSfUiv </( cv m^itf-mSli 
I Ap^/ot^ ctflAoy ^'fcTTff <o^(p6)7aTCi; r EMitJti^K tiS/^*^ 
I S}»'tf^*)cp/.52^^0 A'e/^'cAf/w»' 1.7mp7ia.rLu,cv 'Tm.^^ 
• ^?ca^ XeiAmi.jui/MfiQ ^ Ke/.7o^fJ3v ^ Khvjj^og imC) 
I ^i^^y^ (f)j7rtn' KeA^Jkjucv ^affiv \fli ct-:ra\aju^oy 
[ cy 2TO/)Ta Aoji?v, il-pnTviXpYi/xa.T av^pj •ynvip^o^t/l cv- 

1 Wio/ (fi^cunv "usni TLie/.aJj^ov Q^nCovxo) cS M/An- 
1 ^6)^ n^vvci) TT^oiQV iju(pop7sy'^mStL?IwcLj.'i^ '^^ riui 
[ Kcjoouv jDLhoLaszof vcLuay^cwnf ,v^pov 6ijpi3iu)a^<cj€SC 
[^vcdY elhiicdv rt)v re^^miJk. ^anoSiKD^-^^ti^ rlwA" 

[^^iweticOV ^hCLasWf ^pidiLUOLft^dJ^iVl^i^iVTa. IIC CL^, 

*^o^i^( cjiKhy^tna^yBiajiTtTijutpdiujaji.Sf^ it QjcVTaJ 
fZJ^iB/oWTBf At|o/x5^.tf"Mo/(pa<frV ^i^prifyoTiyxTCi' t7)a^*- 
TPK^K^* Jhdiwcif tm^i n 3ioS IlihCTnyec/JiSuZTi. cu/^s 
71 f;V MeytAotov tA3<?r^)t$u (^^ tm EAeyw '^vnnpSym 11 ^ 'a I O r. A A £ P T. ' 

VCi) AiCiJicov %vuv owiidt }^v7nv cdvnmjiSfCov, >(a7tt- 

'^/jicdw Tiw cufocfbv lcccriif Kar xs/uj u>g ovSiv IwvtJov, 
%ii 1AiXv\(yioig /M^^^m.XH ovjj fJLbjuvounv. ol </[ iTni^M 
iJ^.^i(P^Ajo/jSfJOi vixoy>ujo7tifujt9(; ^iiKocot^ Tchijuoa- 
0j. ^ -TTi^cJv {](si^nipad^v ttv^ ovTt»>v ida-m-^^ ^mjucc 
cc.uujcqTU oTKprjdtwntj H^ aju(po7ijoi cntumifftx» tyotAvj. 

€iC ^P OUJi TVTEf i')^Y<^ -[bV^^mVi 

TleAV -Td* yjcJhi.^v(rlov,o v H (pcu<^^ Vj^^ ?7d yTZi; ; 
E« rnAiof vniu-^^Ti , Kj U JcfjLcv duiS^U 'imiun 
O^JicfbcyiKi^r' ov^,'(si^Ticmii^JoL,fi(;d' r iov'^» ] 
hii\Y,inOi^ <h, 

L^yn M/AK7» re/-7ivJd^ "TneA ^oJflov ipcJloLC > 
U!C •r^iCipYiTHji. vs^ "nJc /^ ovm^. 'EpjM-TrTTo^ t/l cv , 
%i^ fhtoi^iei^T^Tiy eLvoL<pipei 7» hiy>/u^iJOV \sm ijvcov '^b%4 
1.coKj;^(t7tt4 . 'E^pcLOKi^hpi <py.aj inejic^v '^vrCDV i viK^ ^- , 

e/.V i-^4v TM TV^.tT^l^pTdV/^jOTl CU/B}U>7ir)g {'^OjUlWiKf 
6V :jY.e/.OV HTUiOTl OWHpsK OU yWUYi rC^^V, 071 hWjOJik^ 

ov ^aLr>Cdj^og. >.''}<t.'mj{ ^ oiy>ju^og "Usro jf<xof om ttj? 

thiCi4,'iVC(%' a.CfiOL l(SLTZP0Y\a\^,ilg(2i0Sp0V ijWTnOilV .T{^ 

uxrto: ahi/uci.^ciJiTt <pca'cq Tiw y^oujv,^v y^iC^ ©ctAM, im 
cv 7rz<nv » Stwctf^iog iJ\7v /(k ^9n T ovp&uiso o^iei ytCjiai" 
^',olSi c/l' cuJr Jgfiovo/Jisuji^cv K^ Tt/xitjv- xc/lj h %>7^ 
'^i^.oig i'ymjvi7ouJ7tVi?^i'^v, 

Oiov 9' i-^OL 0« A«7a OZXpcJV ffdtltOY d^OVO/M'fJUIL> 

rzi. 5 y^ty^a/j^ivcL ijzr' ctc/nf ^mot AoficoY o Kpytiog iic. 
iiTif TiivHf Slt}d<na. i^n^iy^ci^^ <fl ouuT^ ^frn^mi «- 

'JUiiOfTdJij A A P s. hiU.A j; 

Tovch QcL^luj MiAHTCf l'ci4 Spi-^a' ouiJ\^iv 

J^t^cov axirl TUtfi iT)j Ovu to. TnMcc it.i ^povijulw 
ctyn(pyiva.7D Jc^clv. iv ti iuux.tivi avpovAv -n ::xSy6v cLfpod, 
Auorcf y) ci^JY^v K^TtAaiv yKuosti4 df^oui^nh.oyit^. (^i 
piVXJi ^^(p^'>tot7M runy 'Ql.A. j^stfiallvTanv ff^f ok- 
'tov,5tsVV-'y^Vri7rvr^5/<$tM/7i>v,KflVyaof 'tto/»?^ y^ %- 
60 . jULii-^m • /ri mg' a^^itt y^ yicpei ."^^^v ,vo^' il^TrnM- 

C6(poorx7ty}^:>i'og' etv6v£j.(j}cet y> -TrttMW.. oveiiv ipn 
■q- %tvci.7t>v ^(pipetv tSi^mv.Sl/ qiw (fe(pH Ttg)^^ ti ovk, 
^indvn<Tneif:>C)-7i,i(pyi, ovjiv Sfg.tpipei. <o^? "nv ttvSo- 
f^ov 'n (ZS^STipov iyiy>v^,vo^ v\ vi/A^yYt vv^(ip])iMA 
ri^(AJipx 'c?0*^/'8F. Ypav^cn -n^ ajjitv h a n3(j Stet^ ojvSpjo 
•mQ dSlxgoViK?^ 9J5 Sl^voov/.Bi}og»i(r)y\ . lo^i -nv luoi- 
ycvyi.po,ijSjJOV ei ojuoaif^yi iUJijuoi^vKJH'cq,Ov ^ipov^npvi) 

/U/ll^^^iaf ^^OPKlOi. ipMTV^^ 77 <h^KOhGV jiqtXWn) icU)T 

yoivoLi' 7} Su)(jdMV}79 a^co X:z!r07i di^dcuj' 71 vjJ^gvv, ts 
6ln7vr)(caeiv' 77 td S^ov,tb /umTi ^^)^ iy>v fxnii tea^- 

tIw. -n JUiUihQV eiV\ Tl^StOtjt^Cf, TipOV^QtiiipV^^TV^VVOV. 

'Mog cvi Tig aTv^cLU pcL<p^ (ptpoii^Et %t4 i^poii y^ipo^ 
^Sf^ojov7Zi4 a^imi. Trac ctM cLeA^ ^^;<5qo7a^ /3>ia)- 

CW^,cS{)y^OtM Jl %ig tiL?^Oig ^TtfJLUvSfJiCtOTtl fJM JpcSf.^, 

; •n(XJbLijLLO}Vi(j TdJuSf (Tu^uct vytv\ g,7hv 5 tv)^ QjTrtpoq^ 

• T 5 ■^•)^ 'Jj7mjJlv7tC. (plKCOV TTCLpOVTtiPV >C$tf ^CTOfTTeJl^ 
; JUAfJLVYit^aUl ^Yi^.fJLVt tLu 0>^V H^P^COTn^icdttl , OL?^OL 7B/f 
' ^m7TiJ)iV(AXL(nVlt) )C9t^8V.MK!5:^ot;7?/((pV)(w)>(9t}(5of>A<^^D 
^c^ctMtTa» (Ji hoy>g rQ^g St; mTicog jaKo/vaKJiJajTa^, 
: Oig cLV i^VQi; iiciViyKyigC^pyiaj)'^^^ •yfv9<J(n, 'Qi; cujTvtr 
', ftDOg^)^v xsiuf ^s^o^ (^ nHJvu^v. Tsv N«aqv tm tjAh- 
1 Svvetv ciAoLW^o^cSiJ(A)V fr^p^/up^ 'Cs^ '^" iTH^nCOV CMcUf 
j 'ncsy QV7WV. om </[ Jiiv^AoJli^pog cv %7g;)^ovi}osi7g yiyk- 14 A I O r, A A E T. 

9rff7WJt09Wf 07</)5vif oAvjuincL^fh^j^^^yfVoiu )^ Kfio7(n)V}Ca 
7{Sf4 '^y Aacu) \sm)o^-dtti clv^ yiipv^g ^ccaw,7i pei' 
S-pov ^S>^^i-\icu/m. yiy>vcL(n Si k. oL?>Aot Q<fAcLi(i(si,- 
9» ?>Jl<n Ai^/w^TeAOf bvla.yyyic cv 75/f o^vvjuoic) Ttivn, 
pYiitop l^a.hcLVTivicUioc, KSLfO)^yihoc'^coy^oi(poc ^iKVcovio^f 
uiyciho(puv\t;' ^-ng oLp^og^mAiUi)^^ Hoto/<3k )(pt/ O- 

JLCy.pOV K. AviCOOpyV^TiTapTt^ 3OU /XijUVVlTCLf ^QdeA^ cv c^ 

'zsfe/t (ay^oL^picL^' ^jUTjjo^ , viampos,cL(fi)^o^,ov jMiYijuov^i 
AioyvtnogzvKeATiwK.o t/l ocu; (g(po( iiiA&jTvtnv et^^roi 
SicoLSfiog yj/M/iKOVi \23v 71 mju/jucTiC KSf^ Si\ici; ;(5U a- 
«diviloL; ,v\Sw y^fcLjog' ns^ cuLftS '^ny^y^oL-i^om t^ /m>k- 

HoM^fiVTtA^JlijUAjTiJi^A^iO^OV^VO/Xy^Kl^ 
TcS 7nhV(PpQV7J7Ct) 'KTnQoLMUTtg opn. 
tgl Kj TltLp Yljuf^ ii eUJT cMThf (ST^TCp ^ ^y^CLfJi/X^^ t^ 

« vni^XfxiftfCd-^a^ tb ^^y^OLfjijUa.} 
Tvjjutivtjaveujmr d^^va 3iU),tSiJQV,YiiMi Zio, 

Tov Q(poy aJvJ^etQahLtJu v\p7m.aus o^^tLSiCdV* 
AiviO) ot\i (juv tyft; oLTniyciyi^. ji j^ o' ^ie^vf 

OuHjt')^' opa.v i^TO }^r ad^f Hc/WfltT» . Su- 

TtV <^ 7» TvcS^ azWTtV' OGJ^ KvTleOiVVI^ CV TW^g Sf^Sb^ 
yCUii ^Yi/uovov\i itj (pYi(»v,dtiJ)o7r[)iYi<m(dtti 3 eujTi Xff- 
?,ci>ya. fukjL <h f^ fc7j?fit (aJ^iov y) cv^doc )(sL%>^iKii>g 
yaHJti>Ciiv ^>^Y[SitZaji)hoy>i (pipoVTzq '(sioo-nii. AoLjucoV 
KvplwoLiOCiyiy^oL^pco^ 'zofe/ f^ (pi\oar:):pCjov,7m(nY iyysf' 
fs.il, fjuihi^a. 3 %lg iTi^oi.KYa^i/^^Vif Ji ^y\jj to^to^ <^ 
^(dttf 7ni»ii)oyic.o'^ AiHsmctj)^^ ovTi (gipoi; o'JTi (pi\Q- 
(TO(pot^(pyi<rJV cLUTCi^ yiyviycu,(mvi79i; Si%(.va4 Kj vo/uo% 
iDLCti.Kp^r.jbboQ 7? o'2v^Kov(no; o/juMom ajuryiy^afpift G A A H 2. Bi^A.«o M 

^ Kpcicoo, 7jf/.oj ©otAccT. (poLin (fi 2iVi^ ^^, cy YlcLf. /w- 

co^ daeivo, 

"irLv AoLuJcu/xavto^ Xei\uivQ(po^,o^ tbo^' i\i^i, 

M}^div ccjocy^xsiuipcJTru^Ta^GJ^Ci^ Ko^^a. i^ina. 
^tTrtj Jt K^ 'Z3%;t w ^t^/u.00 ctu'^ . Aiouv<fpioc,t^ ^ 
CLV77 Ka^o^oua« )(a^ Mi/ozyKOf Ata^jjou^TjK Topaict.JhLy 
Ai^iSlov M i^pitn^iv iy^L^ivoiiHS^ ^•nxj^iiSiutj -nv YLp^v^- 
nrt riActTft/J' «^' cvnpcoTayppa hivtmvaL ou'ti Tiitf-oui^ 
Skiou .Ev(X!opoc j oLVTl Mujz^vo^ KvcL^^aiv.oi 5 KSI^ riu- . 

My^/u^Oi; YI/xivS^^efiefhjffJiQoLKtuij^QioUVTaiYIlTJoLKOV, 

i 1S.oKoovtt.a^Qt^jovo/uui(ei J^, ciov cH.M^oLSajf '^iig ,AeA 
^SM^i^v,TioijLi<pi?\ov,'X.iiKooveL AoLia<l^jucvi9V,KMoC:iu 
Mv,Kva,^<TJV,TLieJ-ciJvJ^ov-iviot <cytS(Ti diaojv A^nDvai 
^aoViKoLCah '2f(si-C^,Kp}itov.tpiu{'7r7jv^ Jl' c^cS^zi^r 
QipcJv^iTilaii^SiHsL (fvitnv, ciov %>t4 ("^a, a/Aoi; ^mo^ a/- 
pil<^'it) Si3'iZohcova,<dcL\ltM,Ui'jlavjov , BiavmyXil'- 

' ?^jeava,K?^ioCQv\9yiTlieAajvJ^ov,Xva^jjy,X)ioujiAacv , 
2.7ntJ^iJ'Lw3A ico^cumv, ^ ipi)w<fIco , A'e/ ^thj^ v, IIu- 
duy^v^Aairov Xa^yiAvnShv « ^iavjuCeAyiSfy)(co?K.eA 
<iU^iVQc)XaCeJ.vQv' tpf>u6Via,K.va^a'y^v. iTrmCoTtg 

\ •'^'cy TM f^ (f)t\Q(TV(pcAiv aJvaxcc-<f^iO'p(pia,Aivov, 2oA6> 
v&, TliejiavJ^ov,Kvaj^tnY,KMoCov\ov, Mv(7ava,&oL- 
^.IwiBieumjTIiTlaKOVf^EiTrtj^jucvjTlvdny^v, ^ioov) 
O^TV QaMol^^AaJi ojSi. 

GflJAJIf ^ipiKvJ)^. 
TLuuJkvojuoj ffi tzsr^Ttv lcdvm /^6M^k hoyji; djufpt 

(T^diicov -^YIfJuLTUV «f 'Qti EM^Ctf (pdU\VeiV.Kj "^^ fi 16 A I O r. A A E P T» 

f>ov.v\ y^ cL>^ ov (ppivvpiiC ^v\n^ i'^ 7i y^ 2,oA&?v ASsi' 
y£iO^,7i^u>(rcjTig ^ i^ KpnTUv ;^' liww^ me/-lw > 
Ti^toavivng'^ feV ^'iy.''^oy,oiMh'A(Tzu7ig %)ig cMC«yM ccTvt 
kpiiC 7B ?(Qtf d^fioyojuci ' fzy^ a% ^ ;aM 7i%coffWi:U%). >(|ef' 
y> Jt§tj SoA.&ij-X-'' vinTfim^^g .<n) /LSp-ni ^po(pt\iu>V)Q- 
hiyx. (pomsig ig iuivi!w. ovdl ctTro^'!^ a^S^dv ^eivcoVj 

'd/^CL {ug iK-mjiAW^iVlfUCtDiCO^y^iJUJLIi (^^^KJiClj, TM X^ 
9 M . vl^if Q QlfJiViS^V }^Ci(p0V7ig <Z^^i> p iO/J^^ tIu) 71 E A 

©rtAWf SoAtOF/. 

T TO-TO^^ c? KSiujaiwy (ftHjieig av fJSi ^/twt^aiTO- 
^ 0)/ M/A»iV&j oitcoi' Trr/escD^ 'ZT^' 'S/f >hivi^ig v/xia>y. i^ 
y5 cvStwTvl. 7b; <A(voV ouSiv.ei •j ct^AKtr^J" ctt S M/AMctt- 
oiiv^vviouidoL{i;)(^dipeig y^ Wto^ flt^^oryfWHT^^)'^»» 
jipyivto cLv Quju Z)7c iTcuipoig vjuuv v^Ta^iotg . im^^-ei^ 
M S( (TDi v^ B\v\g y\Keiv ig IleAlvulAJu' av q « (SJ^SC- 

LuJiS-ipOV -nt 70 UeAUuiOiy «Vt/ w73j OlK.it!V, ^ «0/71/ '2H^ 

i . 2 o' A a N. * 

'Sr^ O' A B N E'|w)tt0V^y ^oLhoLjMvioCi ^T^^Tty jiA, t 
"^^ (TiTzt^eiou/ ei(niyy'(m.7t K3iu)c4oig.7t 5 Luv A^Tf a>- 
<77f (S)/.x^ 75 y{p\ KTyju^.xs^ y^ '/^(mjucttnv iJbLjfei^ov- 
7t), j^gui mMoi S)' ^TiveActv i^Tivov.iTiia <fn ^AoLVTTi^V 0- 
(peihojJ^toy (hjTUj 7m.*r;^cpu}v,(rujui^pYi(n ^jo-wg, ^ "^i^ 

, AO/77tt^7(5 0|U^/OV 'S70'^'7f f^ 'ttJgpt^cM . K5<^ QftT vOJUOg 

iK^r,^ (Ticnx.^cioL .(pou/ipov Q ^ 7j..£:TE/tflt ^r^ Ao/'^r; 
yojuot; 4 3»K.4J', cti f^.K^ov ct*' «»1 <hi^iiyaL\,v^ ic %ij; 

\ ■ "aJiovdi a) t d A 9. N. By/SA.S^ 17 

civ Kgn lsU^icov,v^ '^Ma.vAi *^f K-^lujcifo^v ('^o^jcO'' 
\ n)V cv 'S/f nrohif^tgiY^ '^'^iazt/iS^Ody ei vTf iii av/uCov 

j ?[6i/(ri /ZC^X loLhCl/UdVO^ .Ucl^-Stou ydoiVOLT^ ^y^jtAWd^d^' CblT 

•/jUtjViS^ f2S^C^ir,crc(,oSiJog,)iS^<n(pou/u(niidiJog eioimoiv 
: «V tUo oLy>^v,,ivdu TvK Kldiutmcig oLVfe^/vw «5^ TJd )c» 
; pvKog izt mwnlv QV Ta ^ij^ ^cthoLfMvog ihiyi.ia, y^ tto- 
1 pcopfAA^aiv ctvToif.Kj ctv^CfQtPc ''^ic Mi[^ioL^ i7rohi//^y<i, 
. Kjk'i}{3ov^^hOi)voL.lLu ''^'(^i}\iyiioi'Q.f/xLKi<^\[s^^ 
' 4<^/t^oLff^X'5iuja),covy'Quj'Ta, 

I^iLuj Svi Tcr i^-^^QAi-yxvS^iog r, IhuvIth^ 
I '^XvTiy K^iwa^ov, mTs/c/l' ajui i-icL/iSfJog. 

I Ki-^ yb ou/ (paTic «(A Uir pi^dpcomi^n 'j/jQnn. 
Ji^tlivjog csa cunp ff^ ^aha/Mv oiipitTXioy. etm. iojLSfJil^^lahu/ZvoLjULa^cro.tSfJoifZi^v^aiiV 
] I i^piTig^^^i^KiTnv t' oii^^oL:TL>)<Tv,t£fJOi. i-Tnm 3 

€LUTti4 K5tf tUju cv OpaLk.t} Xippovvtaov ^TD^^KTiiaTXcQa/^ 
' 'ivoL fMi (f^Koiv) fhia/Mvov, oLMcA ^ Sl K^ 7^ laha/M- 

' VCLXJtKVIid^iOLVaaKoi''^ 2iV0lf TU(pot4,iJ\^i "^ir viK^OQi; 

] tEJCsg a^ttTtKOL; i9fia/u/jLivou;,(joglMJ l^g ^i^eiv A%- 
i va^oig.^//^a ^ cujtdc; 'Gi^ ^<^otq fZjOg ico (hhi-TrovTU^^xsH 

j "^TTD T J)l/UCV%t4 ^YlfXOLTiajUOV; ilHJi')(CL^yfJ.iVOii;^oq;^ 

j Iw ithovKdicjua^dov.iviot Sicpaai y^ ii}§oL-duj[ aur ilg v 
Kff-^hoylf Tv C)/Lmpov,iuuiQ. tbv 
j A^ioL^ tfl c^ laAa/Mvog a'^ S)jo\{^^Sli{pi v^y.cl;» 
j STJjoi t/l a^v 'iv JiMvua^oiv \'^Ti (paActyftg. «2? 
j />f homO fZ;^gi7^9 axm! o S%/JLOq, y^' \\Siooq %^ tv- 

i^VVi^cdztjVdihOyTTap' aULn^ . 6 'O OV^ i}MTd,CL?^cL K94 

I Tlei(n^a.TDy tbf avyfiv'^, Kajtt (pi^ai 1cocn)q)OL7H(i(is^ai 

I tdD/^0S,T9 i(p' iOOTlS StiKe^hVaiV. fi^^OL^ "^ «f ^VCL fr)i- 

'! ' h.i. « 'i8 AI O r. A A E P T. 

^YiOicui nwnt ^^^Kttg YSf^, ci.cnnSb^i<^^umy mjth^ ^ 

q}Ct)Tipoc y<f^ di}OL(<f^ei07fpo^ iifM .Qiptmpog /t^ if^Tiw ' 
cL:m,T{u> Ueicr^cL-nv fxvi awjtiVTUv' aw<Aoeio7ifOf Ji 
«^^ ^fh<?cti^cjd\ /L^ y Sf^ Jipg Si (TiCdTmvwv . Kpt^ W • 
i ^ov^^ineijj^fcLTjSaJiom^ffAOjVicdzq iMy>f cu>7tv'(j%f 

Aei^ei Sm ^icmiUu /i^ luUv (hcuio^ ^ovoc cc^i^t 
Afi^ei oi^i]Siiy]^ ig juUcvv ip^/iB{Jv\i, ^ '^- 
"j^C w UeiffJ9ficiTdv Tv^vviSbg (SJO^iyvTt^ eu/re ^- 

EV Vi(pihV\^ (pipiVXJI ^OVOC (llCt «'/« p^Att^Vlf, 

BpovTt} T C//C hci/u<zifpYiq ytviTzq oi^po-mg. 
KvSfUv c/l ov, /jui-^ccJm 'nohiq of^vj'ii^ O^vc^'^^ 
Ay/M)^ cliSpeii] Sovhoaiwluj ivncnv, 
^Sn curw KpoL^nuijTv^ ooTni^v, i^Ki mt oTjf.a. ©€? 
'ji9pccny4ov,yjiui iiTmvj^ '?nL7e/-S,(^i^o^%Kd Qi ^ Ao- 
yCf) K5M ipyif^iOi^^^^^^y ^C A'iyj7iJov K5^ ii( ^ufO^V. 
kW fSJ^h^poicrdV «a9«k'07i xsni ipodiY^gxjsr cunyjTic 
Qi StyiAi 'JjScoiJi33ViTi^oi(i(pY)K3iuj(ijo^,^ KhioCi^ ^ 

BlTlJOV.IiS^ irt dpU^OU^Ot.. <p0L<n JiTtVi^ 077 KDfffMCZi^ 

icu/Tov KpoJjd^ TrmntShLTiug} ;c9Lf i(st^(T04 ii^ 'nv SfO" 

! tOV} YipiTT) CLoTtV ilTi SiOijUCt, XnMm 7i%Ct7Ztf. Q U.\t' 

xTfvoict^ ^7n}(po(j7cLvo^,y^ '^cdi'(pimxuy> ou'^ »uia>- 
cfJ^Tc^, )(^ tu'eJi.(f} KStmor^. oKeidiv Ti oLm.Mayit(,i' 
' '^iTt cv Ki?\iKio(,}ia} mihtvco Kiffiv Uu cltt' (UfTV ^OhQl^ 
c^oiMcnv.chlyit^ li -n^au; ff^ XdluiaLjcov ifHS^T(^Kisfiv,of 

mS '^drCVTiuj (puvluj CL^n^iVU^SiVTlC ffcxom^iv ihi^Vl 

arw.K5M ^^^ QicSjJivSiy,^o\(i('oi^'>^ Kv(Id€Sv,2q" 
hiot. on ''^r Unoi^yiCLTvvi^div YiS)i7v^vniYt7aJi 
^'^^cfiH.r^i %tg KdiujaiQi;, S 0' A n N. BioA. a^ 19 

"t/j^iwv «/j't/V l^ iKa<;vc ci.\U)7nK0C i^i<n ^oi^yei, 

'^vfx^m.m Ji vjuiv KoO<pog tvi^ voof . 
£/V 7> y>icSajwf o^75,kW €/V fc^? ot/o^Aov aJj^oc, 
E/V ify>v tf( ovSiv)iyiU^ov ^KiTnti. v^ cat 
fJ^lgutim.Ueiffi^ficfnq ifi oumii (p^yvn T^m ^jtM^ 

OvTs judvec "^^'mjocv Tv^vnh i^yn^tjduj ^cvn coc ou 
i CJ^ayi^y i^h^^^^^ov-n 'HfKoJ^iS^cov. a^ihcL^ov yo (- 
, ^ et ojLioawnc K'%uJdi^ot Tra.oi^eiv KoJ^Ct) ti >CP^ ttS 
cfteivow^eijel^piiKoVTt' ^tiol^ol cIju^tim/m qvSIv h 
*Kfei9tot<' VI 'sfet cu/^fCA-nni^' d^^ci \[p.'^'n (tii S^i%mi;%i; 
Si<r{M)i4 KSiuJc^otg, '^^T^mMTiveiv . xjsfj\ ajU/itvov 
yi TTohmvoiaiv w J^' Siiji^y^ofTiotJl/' (cS }« ovSivct vCeA^ 

l^p. XCfJ TV^VVOC iyt) OV Tt^iloV 77 (pif.0j(/jCLj '^^lCOU.Ct 

' '5^? K5^ W ^cAWJf^o^TB/ot 3 ;C9^ '^'f 'ZJjo/»' Cct<nh^^v Uu 'Qc 
; pviTOJ^gjt.ctTOyjO iK9i-^C K^i^co^OiV 'Td OLUjy xhv\pou 
^ Si){&.'duU,\(V.iJU(i],cl^(l OTndiV i^ ctVCLMUO ei( 71 Bv- 

■ tnccg S>ijuonKeic}Kj etTi ct^o r^icotvcSv, Tipuj Uo o TiiMfJS^ 
■; i^iJiciJ;Hcii^h(iCYi. Qi</l (•^ovTt juji/u^o/LccLi fxIwvmfTt 
\ '«J^ i/aIuv Sf^voioJi .'d/voia. y^ 4m\ico; /Jia.mv ii ^' tb i~ 

JUOY l^Og i^ulwViC' iTt Ti cljUadicX. ef '^)^^ OTTolcU 2lVCt 

, tjga t{si^Tti^jiAa^.i7ntjucL%}Vj'^^ au/ Lujio^^v jfjtSija- 
^ /jSf\i, 01/3 i(pv}ic. iTrcundi 'Qivu/ o'iyjcS^,vn^vci}v ^t y^g^ 
% n^(ajuoTr^,A^^/u^Siv7ni(ncdttj'2Q^^ccva<iM, U^aj^oL" 
1 -Tju. iSiy^/LMto ei^ov 2tvcL 7nmv%vaJi ^ e/^t;^/: JV. 
j IwSi aJ^tco(r^c '^ i/^ (pt\0dv iig ii), iavi cua ^sr^o- 
I 7Brf*(oyr^ ^UcntQl ^ofd Sbhipoy « rtznyBOww aNs(tjg 

h.ih lo A I O r. A A E P T. 

(C "r) (TO TO f m lei </i?g' • 

yOV [hlCV (^-A^tV 'i7T1iC<fbfJA1K0V7St. ifbKfiJ 'j 1{pJf HP-MtTO, 

yojUQ^-m^rcLi.Y.suj -jtg fXvi7fi<^n Tsk; y?y<ictg,oLTjfA^g igzi). 
cM<x ^sfJi c"^ Traqfua. j(stnSHSsf^^)0/uoia)<,' kP^ oip- 
^^yX^zs^^Bvvoc igzi} '?TaA>Ti frcu ^ovho.t^co ^fdipicdzLf.Av 
oictqJi cvnJ }(^ Ni^diOUjA^JOJKTa (py^ai yiy^u^pivcq tdv 
vo/ucv,^cAMfoL''j7i^.Kiya^.'nv7i YiTWipv^ydtta, eipyiv ScT 
[hvfjictToc .Ttujl.g^Ki 5 j^jt) Tci; %^.(, «^ cy d^^^vi oc6am- 
<r^'',O'Au//-:770K/)CM jt^ TZi^ci^ TriVntiiecnci^ SpCi^fAX3bi,l- 
fdiuiovix}} iH^TdVjK^cimKoyfiy ^ t^ aMoov .dmipo 
iipihov y^'cMc4p^v Tst^ %v7tt>v ^j^to^.etMct juovov dH.eivcav ' 
ft^cjv 'mhifj^ig Tih^jvicrapTTuV} dv KS^ ^i^ 4'tf htf^cna. 

nfil^i(SsWl KCfJ^ TnijJ^VlScLf.O 3iV VSf^ i^^^OWJ HpihOl KCt 

yafoi)4ViS:i^ y^ 'TTohifuov uic noAt.'^KAof,a)f lLuuia\y(r\' 
pc^, cogKahhipixt^g }Cog avjuicuTic 01 Ma^%}vojucL^t. 
iTt </[ KfJuoS^og n^ Ke/.7oyH7re)V KS^ Mih-rtaJ^ngfKj/UU' 
^ciccrdi.ci^hv\7W{ i} K5^ dcniovf.^oii'mhvJlx,7rctJvchK^ vt 
X^VTig ^{•AfMOti\{^j^ TipcwcuvTOjj >^' T^f TnzT&tSog 

^ /UAMOV J? }(^^ 'f^ a^TUpiVlVC^V .•}ioO\'jig 7i ^JO^LSfClj Kp 

T Zvp/.mc^Luut 

TeJ-^oovig (^hamrng oi^v7Sb\ Kpo'm^. czt^ nuoi' 
\ ^y I.Q hoy juji.7eicog ao-Ttv^ dTn^i^cnt .xs^Mim Q kc^ 

mvojTov ^TfOTniV t^ f^ op^pcwc^v ixv^ttsj^ /jJi^mvot'» 
' mvyfx^^Jl ^^'?nvsiVi€ig ov ^ ovcna ip^7ajf,f?^ op^pa- 

yc^v TihSu7Vi!Tuinri)V. Kdxjnvoj^afcrvhioyhvfpCf} fAij c^- 

etvcu <jrp^yiJbc (pvhccileiv 76 T^^^B^VTtig SbLKTVhtov. Xf 

) icL9 iiCL d(pdlX.h/UOV l^VTtg Q,V.KjCi-^^ 7ig , cd^lKVjO-nieiV 'StJ 

\ Sijo. A jut} i.%v,fJM flw'fe A« • il 3 /x« j ^vaTog m ^y^/MOL. 
TcS ^f^^TiiOJt jAJidvaiv hv,(p^yi}jd.va79V Vt) tUjv IvifMOJf. 
'rd'11 d/j..)ip(,v a^^uzcrcCohyig yi)^a(pi pa-^c^Al^m^iO^ iVh '^'n,Ol</[ oLp K^iuict^-ii^^v^v^ tu cJ^yiC' f^ttQp- 
TTf Q ^oxuiv 'Hw^reAciXuJbcivluj K^ vicLv {yJ.Kinv,y^ 
fSr^Tt^ rUo ciwcf^^yUu n^dvvict '^ycVTWv iyniy,(7iv, 
l «f 7P mju^TTiiv' Oi; KmMoJ)i}poc (pyi<nv cv Jivnpot) 'T^qa vq 

'. tl!' 7n<fiim,cLM' ovQ HA^' r«SH£5>fA/6)y«'^';;^n.feA£}^'ji'r 
/u^ hoyv il^Mv Xi) fT^ \p^v'(haiTjhia q tjv t^pcTct 
•TSf TM Aujol/xjH.^^i; vofASt^ '^^c ci^y/ioig ojuoioi;' ^ 

i rhp otceivoLticLV fjS/ji/wmari ti icod(pov }{^ cf.cdi-vic ^s^yiv' 
. i lou/ juuii^ov,$f^KD^\£u/ o'/^Scti. iipoLcmiii (jrf^-yi{i' 

\ tdzq^nv/t^ ^oy>y<r7yy,7iuj (n^Ziv'^ i{CP,pcS. «Afj^^^t^ 

^l^^^Gl; 'WCS^VVOl^ <fLWCt,c8/J0ti,^2^^7T^}1(nQt; iTjTttjC 

i^poic TZtjf ^ f^ ^cyff/ll^. yjijj yd ^M.eiVOiV iKpi^uAJ 
' Tnn juS^Tj^iicocni/AXLJveiVym^Tio ))TlcA)'i(cq '^vruv 'Gt^m 
[ ^vvo^mii fjSjj iKa<;t>v jLJUiyv/ dt}4v ii^ KaififO^ViTrb^ii 

Q eLTtfMv. ipcovi^cSl^Ti l^' :mi3KrDvov vo^v Vk. eS»- 
' w>A/ct 73 ct?nA7rr<7a^j,€'(pM.:TOf te kki^ dSmnv oIcu/Btco 
' wz)/,E/ o/noicofC^cpyi^a^oivn ^/f ciSjKovjLS{Jotc ol /ajvi dh 

KCV/uSfOI, Kf 7BJ' ^' XO/Jfil' "VJSrD TO TT^IOUTTU ^vdiSWi, T 
1 t/^e/»' "USnJ* W KOpOV . ^^iCOffi 71 KdtuDOUiOt^ 704 V/A^- 

• C^^^f «J^ (nxlwlu) ayiv.xsi^ Oiccmvix^hvai nfaycaSiac 
' ct>^v n x^ (fiJdcnceiv, co( a^uxpiK « riw -^yc/))Ao>/cw.or' 
■ ccMJi n^iT75)crt75<' ioumv v^T^.cocnv ,iM.ei^v fSfj S(j>«^ 
I TO qitjujai, "QTc 75 aJdfcoyni^ uwuiCovx^aiv («f (|)»5<ny 
; jLm^^oJcopo; c9 7^<:^fW<pt\0(Td<pU)y a/,piaiCx>Y) ^iS^s 
j KfltAoxa^-Sicti' opKcv THToTi^v i^.fj^'/! -^vScv. ^ amv 
\ Saja unMTa. cpihoig pA S^ ycm' oi^ </[ cu/ K7^(rn,fA^ 
' ^mSoK4ua.li. ^3(5' ^_^rtv im%)v >f^<S^.avjuCov^^i 
fj(.^^v\Ji^}d/^d 'Q. HdMi?a.yo(jui v\yt/uova mioS./AH 

hiti' %% A r or. A A E P T. > r A'm' et/uai Ka.v i/uxj i-jt •TnmcLiiyi^ihi wtp. 

KcLi iwmyrotYicDV dyj^cd 'QiSj' cdSi Jl aeiSii 

0'y<h*)icovTain/uc7(^Ki^idnvcin^» 'W3«t<^ 

Ui(pV\CtyjUlVOC CUePpcL iKSLnVr 

Of^oL/u^n KfVTnov ir^o( iycov : -^ 

K£pt//M;(p<l/</yaJ ^QO^iViTrvi (Q^(TCi)7rCi}t 

T^CLOjzt Ji oiSlyc,/itc%g 

Ex. (jui7^c^\a4 (ppfecac yiycov». 
yi}{aipi<h J}iAov f^ 7J 'St^ vojuotfj H^ (^ny.yyeAot^ 
SiiKgLi ik ^eLVTLV \:^%mqAKiytiay H^tfTa €Z%/«2ct- 
ha/Mvo^ y^ 7ii^K^UocL{cov Tro^^mia^ \m myioLU^Ma? 
j^ icLjuCei; K5M i^^^c^tf. fhi 1^ e/j(flVof ea/nl ^)^'» 

K MKc/b'/ ajiicov 7nw(ra.(s vQ^Vi^Si liO^.ccvcL 
TovA TDwei ^aT^afMg 3i(Tjuo%-Tlw hpov, 

YHJMt^i ^ OCW 'Zcfe< tIu) 7l0ja^)CC^lw iKTlw OP^VJWlTia; 

Jhc, v\^TzS7ei.7u ii^i Yi.^iv KJBlujafcoViXP-^ ^>w 2«- 

lOKffltTTJf .07^ TiSHI 7i%07 '5l< VOiViSV^.iTlK^THiJi c/l' CV Ku- 

CTjO(ij, /3/oj< fc7>j oySoviUJivra.ZtvTiv ^ax,vi'<^ %>lg lihoig 
1TPV t^TTcyj^iroiw/xiozt/ com) ^ osa «V 'S.af^a/Zva,xs^ 7t- 
^puaxv/TU^ eic; riw ^^v cajiipcn - 0'9t*' »19^ K^tJ^^o? 
ci' '^ifX«/;o<rr^«<ni',tft*7jvcniiCt)»' Ae^KTO, 

0/'>U6j 3 ^ >iaz>v^a)f ^«V cuidpaiTmv My^j 

t(rm.pcSpo( xj' ^ffw A/cWTTf aroAi»' . 

WSiHj Vlf/^Tlpoy ^}^CLjUfJiCt, C¥ TM (Q^^pVI/J^Vi STO/tl» 2 O' A a N. BiC;i.X aj 

ytjuo)V (DeiMyuct! Tmvn juinfoo Kj pv^/xca ^^fettifAan 

^cofAO. ^ «/)€ loKcovoc ov oL^KoJhcTrn Kv^iov Ttvp» 

0'5B6 (/l i^ ^oLKaiJugi u>v Kcvic aW^^ef. 
"tv^v </l a^ovi^ Xdvc tV ov^vov ti-yxyiv.&J jb 
Gmju vojudi^ (tU7Di( d^^^iOL Kcvipora'^, 
ei^vKpdiy^ctTi '^{^cL<n)yiv\Siv aytv.xcn cw-nv <pv\(n Atoc- 
wveJiJ^f cv ^/V "^srtjuvyiju^Y^/AccffJV i imiS^i Jhi.iLpvoi Ttv 
vrtLJSiLT\h6uTV)(jwnn{ov YiwCi^ cv m.paKmei^tSf>)fSJ^C 
*nv ilmiVTtt, A*m' ovSiv eLVv7leig,i!m7v, At' cwtz d\ ^cTtb 
Jht)cpva}Oii QvSiv aJivTicO' ^ipovmj^ Jt cu/jy lisf^ ^- 

loKCOVUieACLvJ^CO, 

EW>{tM?yc M9' TTrMot/ "S; 'dh&ovx^eiv .trv^j eifx 

juif^c-if ui7nJti}V oLTrmTOL; ytriviaicbwi, ovk ow (p3avo/f. 

^^fhov^^aii </lca/ itcKSf^ '^^oJvTt-^cevtO/^iJlchcoc 

«ufei tojvJi ''^,cr7>aKst7ayvot4> int iS^' o>v w. oppccJbuu- 

, io^^kolV t« •^ACi ^e/.v x^Tctfont) cM^jpcov UJu /am vw 

5T?0f «Mf. ^tgdV f^ OUJJ LUJ CLTXiyi^JCH i'iV CL "mq CLfTtOL^CL' 

^ntMa^/vjf. eiJt TratThj^Tv^vwi^^oVf^ppovTi^eiV 07mc 

rlw Ci^oJhcyThV JtLUOLf^V JUJill^OVOL c^«f 7Wf OVTM TTC- 

So Acoy '^yrt/d^io m. 

Oi/Ti Qii/uot 3io/uot ^a Xdiujciiotf ^mXv ovn- 

vivijuji.}^QV iOVTi avii^&yfpou; riwynif^ivcovviarxf.TiiTi y> 

, S?o*' kW o/ vojmBSiTOLf ov ncnJi' ioujTU Juvdu/TZiJ{ dvvJeBUi 

id( 'mheiiioi''^ oiei to TT^vidvc ayvrtf 07rt/iQ ow yiOdfMig 

t^cotnv .6vm JiK^TXi ^ovjK^ olvo/u{5h^i^ dyivmv 

ilar ui<pihijMi,'Hs/^mg'^ dyvTXDV iovjiv (^cpihodm.i^/l 
. . .. _.i.^ 24 A I C r. A AE P T. 

uo'oK.eivo( j mgonpog, \LO>^Ci)avu>v Kdiuiwici^ii/bio^ d^vi 
divovmc.i-^S^i ^A^ocsr^ n^oiTy.ylovTd ctiAol li- 
VTzv y*^ j^ fxvi o^SavolSijcov Tleiin^aTtv Tv^vvYiailoV'- 

lUiT) ^WUiTOinpOCi^P^O e itf QtWTtOV djUlWGL<^ dhU' 

lia>npoc.oi'^ iAoxidM 1cAco7oc H^Tiyivucncov. ti^^^" q 

ijU2^7V^fAZWjhl 'TtU.fTe'-? iCm /MiJ2.0\U>V iiTll/tA.ogTi MS^ 

hoycp Jipuf ipya) djUaveiy, SJV o^' ouj vt^ /uicuvi<^ ShKU. 

€0f TE CLmtJMolcX JbacrOV /bCQVOg i^p9( n«<77S)0<X7tU*i<- 

"TT/ 5 JC5M <^<^pvipopotW7ii)v ewTiv etTi (hoo ?\fiVTix\'iSi y> tdV 
cucf^sciico iTc^pt3<f)^voTa.Ta ci-lou^ev TjjC 'Tv^vv i(fh(. vp 
^oiTS/vSiJ dVifxay^y^iV^eiTU 5 iaivTiS <jfoujfxoiTrt 'niiflffaf, 
7m.pi\%iiv iir H\icLjcw iQoeisOct/^og "Tnmv^vaJi ^t» 
VZJJT) <f^^' i^PCtjv' Y^ (pvxctKJSji; Viz^iov fz>f^a/ilv o]m*TfcL 

KO<nctg (St; ViO^TItldf^ Ot Q, CWMK^ugTKrcWTif /UCV,7mpio^V 

<7- * '/ n . ~ •■\ '^ ' ^ ^ t" * ^'^ ^ • 

(pi; Ci^cifCL; ^iTtf^VimvVXpWUY.^pOpOt.lCj/AJiTa 'tiTt r dMjLiov 

KeLTixv^nv .^ /jultIw iccofvcfbv cl-m>^<x.^d^ %i; TriwiTOi ctu 
' <^ 7«c SvTiioL4, o'iyi <A) vuZ Xv/jLTrcLMng ivi (fbvh^oun ' 

; TletinS/SCiTZi} , ^ 

Tii^vco fJ-viSiv Hc/L^v ijsro avS-TniaicdztJi.yji:^ 5^ <a^ 
7T^<" Tf^vTii/bf ^Mo^' cn)t Uo'}{ciui vujQ ev /xcL^^ov S^<popog 
h (T^^aMciiv nc KMjuoa\(£)V oTa /a^ "^icncem^vvig.ei- 
TE^ '-'V ^^''f ^^Sai ajLLiivov oujTtig jeiTi <h7 <thjuoKpa 
7ii<3&2tf>^^'a5&) M i;c9^7ir*of ;^v6)ff76f<.K9t^ ai(py\fju TntvTav 
TV^vvcovVi) CiATtgcv. i7rcu/v\)Uiiv Si (A9t KBiuiali i K^t- 
AOif i^V OpC^,fXV,JUjL TIC JLii/yl-^TZLIiii Sf^^^KdiujeLjoiC 

m'^?aTeioii'} ^ 7rapo¥7v^vvi7v, cujtdq if% ^/cJ^j vyF 
%yravih%}v '^1'mot/jLUii clg av /Sf^.ojtig» X El' A a N. /S/^A. ^ IV 

K^tcjuaViilfxvif:;^ TTaJvng /noi Uv oliaiv cv d^vjuoyLfct- 
TiccyiSi^oi/xlivcu/uiaMovTiiu SicuTWfi^eiv cv tm to- 
^' (TD^ (hoL(n\uciA KBitJOi^ai^Tv^vviiul-Ttx ^iauuig n«- 
tn^poLTOV .dMei Kpuj Yii tccv J^/^v m |S/07W ivdaTmoj tec 
SlKSl^ei K9^iazi'cl(pl^ojuaj </{ ouu ^^ ai,a:ciuJ)i)y %t 

X EI A <:2 N. 

XE/A<i)j' Actiicty^nTtu AoLuothLijuovio^. Qsa: imi vKnv t- 
Ai5^~fl6 ik i'^ Sl^vJicna.,Kj ipctaycf. fo^voieu) 'sfe/ 
m /AJi^OVTTC xoyiiTjuo) K^Ta f^VlTjjLuj ij) cLvJ^oc^^iTiw, 
ts^gt^ ra.<hh(pov JU^popouZm ort (am i(popog ('^^iTS, 
axrri ovTtg,'^^ /«V y^ ^^fJLcm ciJ)mcdztf ,(w 'j ov.y^- 
•yvi Q \(pQpog iQ} tUu "JnvTy^yco^v iKTiw OAvjumoLcfhc, 
JJoLjiKpiwi Si (pvicn j^ r iKrUu. YS^ ^nr^yov i(popov yi- • 
ticSrti f^ IvdvJijjLioViCog (pYifft lcc^n^poLTi^g. )(^ fisy^-m 
%g iiayty^mTtyitpopoig '^igCoLen^SUen fS>^.l^y^ojjcq'1oL 
Tupog 3 K.v)Loupy>v. c^ivog (pvieny VipoJhTtg^i-Trmy^ieLTii 
Svofdpcoc^ OMjwmoL i^ MC}i7tt)V cLUTOju^' li^rmitoVy 
awJiCovh^aiv H fMfy^ju^,v],ii i'^i'yju)am(c(.,QM.'m/j,- 
•JojiJCpL) TP^StLg dTnfmtSniJi. (peiai </( twnv ks^ A.lara-' 

i.STCWWW-S^caZt/iO Zc5L^ T/ftWTB/OJV ItV ^ (paMa^, L CL fA, v 

■ •^AoL ^vnivouoiTOL Si ^invd V^UJU. ipCOTh^g T/r/ 
^fipoujiv ol7n7raj<hv/jSf)ot fp^elTmfAvTZijv, i(pvf, 's!\7n 
civ oLya^g.TiJUKa^ov^Tio^^^^ppYiTOL ajvoTnicntj, ^ ^- 
hluj ^ S/^^^iSttf , K^tj dS)Mvju^ov JltJucLcdcLf ^ipeiv . 

©€5*f e7B7?6 i} yi^^lttjIxd-^Yig V^CLTHV, Y^ JUCLAlgOj 

h/ av/xTToaict!. fjL^t^scrcoMyitv 'Q>tg •^Y\(nov' ei Si f^ }dvuov 
n^ i(^' olg hvTrioiSoui. fMi dmiMv /jL^<kvl. yjuutui' Kf A I O r. A A E t/ 

104 '<i>Tv^ici4 ynif,AjiStu. ya/usv yi>TiAvimii7Sixji. T 71- 
SvriK&mjLvn KaKjaMyiiv. yv\^? %/jLa.v. (pvhdii^v leui- 
tiv. (^v\/a1cl9 a^piiSzLj juaMov m xjiptto^ ^%^^' w f^ y^ 
etjfa^ feAti^TTXTf ,7« ^ Sf^mtvTv^, etTv^ujUTi jtm ^j^Aay» 

iff^pOV VTtti^Z^P^OViQyOTTtt}^ ol-^YicnoV a^fflUVTZtf/Ul^K" 
?^0V V) (poCcJVTZi^. /XWiJeLVeiV <f AUT^ 0lKlCt4 HSt-^eSf (CJfJ' 

^mv. ^r yxcoTloui ju^t^o^ftfiy^vf^voo. ^juoojLpoc. 
fnv. fxmitKviv /JMi;)(^ouipeiv» jam ^^juiiv dSuvaTtav» 

cV «TuJ fJJVI azJivSiiV. Ki^^V^G. fM MVilv TiuJ ^7^' fJUJJl" 
HJDV^. VO^i; mdic&ZLf. vipi/jUOL^V^StLI. f?^f ''j el /b-m 

jL^CDV ojirry lAAhtgrt X<hKifJ.v,<nv oKeivo,l^v Kt^vojx otKO^ 
va^ ^vaoc cJ^i^liTW^iSiShv; (hdawiov (poL^ii^v'cv Si 
^vffcJ oLvS^cJv dya^v 7i KjiiKav te vot^ iSojK ihiryjiv. 
(pa.ffi t/l' av7ivm)Tc,yyfpcviov viSnovTttyii^^tv wg ^<hv cruv' 
eiAtv] a.yvu>(Ji5v ieujitS cv ttS^ia}. Si^leit o 'ZE^ ivo^' 

KpfvcOV r^ 71157? (piACO SIk^V, etUTt; JiBiJ JipTtV VOJUOV ,70^ ^ 

^iAOK "jnl^Jiiv 'i^SiKa.trw^ axm ,'i\a. ecu^ov^ ksi^ r vo- 
/U09 xg^TDV <pi\ov7}ipYiaii. cvSo^oiaTtc Qi^uxA/sa. «ZiSj^J 
%7; EMHiHV i'^i7t,<is^ermuv fS^Kv^^poL; 7Wf vncrov f? 
AaK£t)ViKvi(.Ka7ajuut%cv y^TLu (pxxnv au;7^f,Ei'^(i(pM) 
/U/M i-)^y>\Oi, )| '^JOf^V\ KSLTaCvBicdiwoLf.i^ ^ (nj^VVOff' 

cm7t.^v\/jut^7ti f^ y^,(pvyu4 oov AoLrvtSbL^fjisvicov, Hi/)- 

^M aiWiCoVhSi/af 7Zt4 Vauj; OWJI^VCJ^ TH VYia6J.K<X.V iOL" 
?<U>K€1 ^ ^^.04, ei iTr^icdn Zif>^VIC, VTipOV 71 'NiKia^ 

^ ff^ IliKomvvYiina.n^v xsf-ttt^fii-^fJ^og tIuj vravVi 

\^pOV^Viy\{C/t.7lTHOlV /i.J5iuJcLf(ji)V,YS>^ TTtt/yCTTt^a.Zi; Act 

njiShi^/uovlotf yjtKSt Sji%Kk. ^^^vXoypg 7\ Loj' oSiv 
yc^ KeA^yfi^C MiA Yioje^ ticTtbk tbk q^o tizv X «Aa- 

f^oy KOLM^.B^r^OV cAl^ tT) Of 71 lipov iKTiOi 79 ci' 'B^y 

^(iSbni . luj S\. yipcov 'Zcfec 7iw •^vthkjo^Iuj S&wn- 
^y d hv/j.mdSi>C) lii A7at»7ng o hoyjTni^i ijxfutfii' . 


iiiA^TMrt c/i'ia)f (pv\(T7V 'EpjUiTTTnc* «* Tliosyi, itv ifov o- 
?^vjU7noy'ix.lu) daxmL<nii^<ig 7iv}/xvig.i7m.3i Wtb-uz^- 
foAH Ti-^^aj; ){aj\. dcdiViioL rnhuiricL;. \cfji ouuTtv Trw/Tig 
oi ;(J' Tiiw -TntA/ viyu eAV c^ tijuo m TO 7mpi7nju-j/x.v, £ rt 3 
^ f-^V T^Tsv '(b^y^a/UMct vi/J^, 

X^Awyof TrypjCtM ;^AwooV fcA4v KflTJVOv. 

E/ </),' o' TO7«/> TSjpOM^Ocr^l' /</iyV TIKVOV V)/UV(7i¥ VlcdilCf 

Ov Vi/uian^rtv' i^t 'G?of iizo ^voLTvg, ^ <h f^ 
^)L0 vog ou/nJ ^^yiy^dTilcu TtSij 

TdvSiibpvTi(paJifos ^yrtiprsL Xei^uv i(pu7iv(nv, 

C>g f^i7fJ0l.Q(p(SvrSr^7Cg i(pV Qiplyi. 

fh^hiovjtSl' 

Xei^^cov TIie/.cLvJ^ci)- 
E';ws^AA«ff ijMV &9peL'iiiouv ^ (kJ)x.juo3g}CoC ^"^C 
^ c^ipmiig.i-^v (fhKio» x^ ^ oIkjhol (rrpctM^ v\/^ eHM 
^) /ucvoL^^oOiKj rlwov tv^vvcov <i/ifbL)uoyi^co o^tti K^ 
^'iKOiiJicuiTtg euJn K9^^%LVJi, 

n r T T A K o' 2. 

nlTJoDtOg 'fppoLJiov yi.l'WXlu)a^Og.(pYifft Sl AooeM 7" 
7ttni^ am^ <c)pa,HSf. €?)-^ jujcid ^fiS KhvsJiov 
'^df^og ctAhpcSvildi^^ciy^ov KPtS^As r ff Aio^ov tv 
^vvoViX^ f^i^ivig X^?^ei7tJ))g ^pou; txoL^nSfJcov A'3v»- 
vobfcov Kj MiTvhUvei^ccViisyooLTiiyi f^Sfj ooj-ngiKBUuoncjiV 5 
^pujucov 7rcLy)cpoL7ioL<rng d\vjumovixjug . oujviSiTi <N 
/uovoua^(mj (Q^g cuj^nv' ^SH Siktvov i)(cov vzzro tIw 
dcanSbLi \oLdpoLfcog 'ZtfetgjSfltAfc tjv ^p(JUJcovoL'npJi Kiii - 
vol; cui(TZi>(m,7b tp ^«gytOK. v9ipov fJSpiti (pv\ffjv A^Mo- 
A^pog cy %lg^ovims Sl^Sm^^iuJoi W K^iuJa\o^ 2S 'a I O r. A A E P T. 

^s^Ttiyj^cjiov fo^g ^i; yinvxlwcuioir,,d\Uivovng t^V <^ 
XMC TIieAcLvJ)30v'ov Jiguf '^ig K3{ju>cfj\oig fC3^g)Lfivam. t»- 
71 Jl oui) Tty Tli^^oLM V i^pcttg ('^fAvaru oi MnvxUxjaiois 
ts*, "^ Va.^-*^ cvi^tpYianv aJLnzL.o 5 SiKp. irm Kaia^^^ 

JC^ SiKS^ imfhtc^ oi>^a. i{gu\^'^v dmzt} d-Tnvt^iJuui o/ 
MiTv^laudjoi' Q ii^v av^^Kiv, vmg vtw Tti-flaiuiog k&^ 
?,i7TC!Ji.1ci}a7Kparnc Si cpvijjv 07t ohtypv>^Tt/iOicSfjog,i~ 
^YiToy\iuu(w TiiTnwng-^i^.iiov iij. a>}\aK. Kpoiavvdiacv 
•ng ■^^YijxaTa, hc iSit^arCiiiTmv iyAv uv iCovhiTOy <tt7r^a 
^et, ctTnjJ^og y^ 7dchhpoo Ti^^.Si/rnawTDg yaK^YipoyofAM-' 
TikvoJi. Haiuipihvi Ji <pv,ff7V cv AvTipci) (W \ssrojMfv\/u^\ 
td^ 78? i^ov cuuTH Tlvpi>a^ov HP ^,<^oy ^^ Ktvpii\s cv Ku 
fxyi "^jtGiKyLJJ; tt; TnMKtw {[xQaxosv oJiiKoi.^f'^ Kvjuctf» 
sm>v mju-^TZov r(povia nJntT^aKt^yjua^iia >(p^ ^ttO' 
/.vaztvnt itTTUV}y.vfyi'cJjLvyi ^iiavoicL; jcf Pojtyv. H'^- 
x^eiizg Si fAtny Kkys^ov "XJZJn^ieAOv ^aCdvvx, J(5M '^Tn 
p^vffTiVTa (pcu/ai, Ivfyi/co^Lvyi %U(joeJ.a4 Kpilocszov. vo/Jtotf 
?'Sw?a T&J ^SvovTt, io» dju^ t« ,Sj7i^Luj IT) r {v\jmcui, 
'kva !^VA fu^caiT: iTJz^Ma }(^^ t vv.cmv ofvov }.tvo,vSiJ\i. ii- 
vri 71 ^hi^nr.y, 4cSiA«y ijufA.iva^. ov j^pt^^S tfA^viJ^f< jutjiw/j 
rtt^j^.iycov , kvi^a dycc^v dAa%ct)g '^ iSzq y&LhiTnv iii 
TIirldKiioy.juijuu/YiTa^ cunv K0^ nAaTOv cv UpojTaypa» 
: Aidyza. </{ Qv Siot jLia^VTa^.KSiL},Kf^ ojJ^a ^kvlh, 
' 4pcovi^^ <fi "min rt aeATov,To vrapov 60 •Trctiiv.K^ "V^^jto 
Kpomv, TTf ^'^ jfAJtyt^, H n mitu\ou(i(pvi) ^v^ov' ot- 
/LtajjvcovTdV vdfioK ihiyco HS^ ra; vim^al^j djfia,' 

Itg TlZlUi^. i(py\ 3 KP^ 'STtJ^f TBK ^COKpiVjdV (pdcncov'- 
'Et,^eilYi'n7yaJvSfc»)yTbvaxytvcf'a^ov3 Av ?^toutCi^yiX^T'^C> 
cv^ 6[jpy^<ri<;. xcf4(0^g St*; vwvdznyo^c&poi^ t/ X^eA^^v» 
Xpdvoc >i(pv\- a(pcuf i^ ,79 jUAMov .Tn^ y,y^i' am^Vi^^^cC" 
oszt. i)\i}i TB frttti£'^ow'c/JoJVj'Zjy5/j' ^fcfiSat/ id^ic- X El' A a N. Bi(i^. i^ 19 

'J^ jyiAacdnoii .oLTV^iciM /A,n dv<lJ)^^v, vimt^nv a^cfou^ijor, 
^z^^>ca7adyi)cluj ActCdvTaj^i^efhuxictf. ^iKov [j.'a hi" 
y^vKaxs°C>ccMci/XiiJii^pdv. Xaio^oU/ cicTKeiv. (ffxpp» 
cwjLuj (pihiiv. ciMddioLV i^v^Tri^lVyi/jcmieJii^i^f^^io 
7T;ra, iTW\eJ-dUi , Qnjuix&idJ). ^ j <t(h>^<S{JCi}v cLury /xd 
A/;z6 'd/Ji!iuuyai 7a.J^,'E^v7a. Jii tv^ov k^ lotfbKov <pa.- 
f)i^cui,^i^v ^^ (pfiJra }{cf.)(jdv. TTtgiv y> ovA^v y\cJoszL 

Sl^gOUeLTt^ \CLMl,<f)^/MJ^V l^VaVL )ifOt.S)VI VOKi//XL. 

imivicn xs^ iAiycia, imi cJ^a.K0j7OL,iigLf vz^ vdfuov y^* 
^hoyccJZu) (sig yn)KtTZL\g. muu^i/^ ouo 'ze%< 7iu) re- 

psa.^K07VIV JivTl^V 0\v/A,7noiJk.' i7l\^7V0i c/l' ^^ 

Xe/-'^,(^oti,'mJ'<reA7Ce) im -nic "^vt^hjo^? Jkvn^s^g O'- 
?KV/x.7HoiJ)3g,(hiQi4 Xi^^ iTvi iCSo/MiKavm,V]Jii yipoLjQg, ^ 

OiKJiloig JbLKpvoig oi-)4voL/j8^'oi. t^gL^Jct^nlei 

EV^cA JJiTJcLKOV Yl</i k^ Ki<f^og. 

■ ^^(p3iyuoicwTy,Ka^povyc^dj. Tiyvioii^iTipocnt 

I TJoLKOg V0fM%7\ig, (0)( q>^in <!?aLCo)eJv0g CV>i^fMIV]/.COV^ 

/X^ fSTP^rcpiH^^YilLmteJi-og cff d/icevv/xci;) df; x./A.iKpog 
*D^gY\y>p&j^. 1' c/l' ouu (pipoyAfe^/feTaf •mTivicu/imico 
\ inj/A.C)i\^0jiS/jef)^s^.yz/Mv'QiJV7a,ii'ntvdL (pviin KMiiJUX, 
* ^Ccv ^/f ^y^cL/ifxa,<n, 

Seivog K7apvei7yc7icaMV)pi7» Tli^jja.Kov ovTug 
. 'IoyMt7vAtwc^ov,'7mjJ)x.TTppa.J)[(iu. 

\ Aila, }ipov,Jtt dg/umy^gLh i7yx./iog . v\/ua /J^ Jn 
l^v/jtipii,kj 7iP\.ovr(i) xc/Lf f/Ji^Jigi-r' ijuii' 

H </),' i7lpY\ (CjOCiCviKJt.Tl XlJOtOV', « e^' OLy^ uwd /JSl 

Bof A^orp TidTipLuj eig dj^aioY etjy. j 

£my. d'^ (nct7iZdVAycpoy7iK£Y oTj^ov eLii^g^ 
WnJ)^ HAivQlQtTn^ iftounviTng» 50 A 10 r. A A E 1? T. 

Ketvoov ip^o{^\]<n)^r' i)^iot..^(i fji, ("ynTVi 

Il\v\<noy'olJ)^iMyv,Tiw ;(J' atwT fcArf. 

tcLor cticoy o z,iivog ((pinmTt) /A.ei^ovo? o/W 

A^^cL<^}7mjjStov K^iiJijvoi mw%<^og, 

TUjut/l oMyltJJiCoc y.eivoc>iC oiKtov v-^i^ vvju<ptuf, 

Olmo )ic/u\av ^icov Tiw f(T;^ (muTtvi^a.. 

JhHJil (O! (^ SJ^Sitnc^C etoTa iipvwdveLi. 'li/^^iiTi^ "^ 

dimloxxm, viyuuijviii^viid^^t^ Luj A^wvto^ clJiAipv} M 

JJivdiAovjcnpoel^ct KSf-TiiTO^cL^^i-n etoTvv. niTtY K^Ksi^oc 

mtu) iQ >cptf ^avpeiv ttw "^JvSi^KeipoTnJtco O)^ to^ ^ 
^7f TTTKrr poLyciShcg,CL^ ^Ci^Sbig dM.cLhouti' TeweAKS^ 0> 
co^iiicr.yu/Jtf-CuVTtL^Q^vcnccaveLO ^ VdsyicoycCiOin ^^ 
toj' cL^cc juku KSf^ Zo<po(fbp7n<fbif, oo^ a^v^ov' Kyct(wp^" 
nv QjwV ^<n(wp^ov ^ pvvrtp iv. 'Swto yu/Mfct^nov, 
ffnnv '^\^miOi)g (py\ai l^hioup^g o (pthoazxpog» x. cufiv '^v 

^^MQV^lOVeh' 

TllTloLMcKfiOKrcp» 

Kihioui /x4 /jcv^oSat/ is AvSicui ,07m( Gitbv ohfiov 

iSlOtfjWi^^^hKd^fMI OpUgTjiTIilaJJ.OUirtV KhVOiTJiCO Troj 

Jh 'fiS (hcL<nKV\(jov yidhv^vaiTtt-nv ynKeiv. ouhviiTihiOf 
a/uiuLiv iKO/cSiJOtc feV '^oLfSi^' ^v(no yd ^ Av/m^ i ^ d 
mTntjucuji^^iucLKgcj '^lgijuoig irtx^^otg. ijum^ </( i^O" 
/Ax^i oosodSf^i^eivop^f^oifjiUuTtiiaiwo/Mhog, B B l' A 2. 

ioLi TcijTd/U^^ViUeAluJdC^i (SJ^KiKfif^Og '^ iTp.ci: /iV*T^a'moSfjovMicsi)YtcLc,9pi-^7i ag 5vyzni^^ j(_$t| 

%7( TFUT^^CCfflV eW?jS. ^OVCO 5 CV TZtff A'3iwctff («f 
'K ^\K0O ^}^UfUu i^CVTti^yTu Q<pUy lcLTVpOg/L^ ^W 

ffim,pi\Siiv Tix^Kja^; {oi^yTtiv Timi^twtr^i^^iCcg xpj^ 
^cuoS)vjig)^g r <lKK^»(riou/irs^ «Wf 'nv Bioutna S^ov, 
^i)}^<ru4^oL; la k^^' icwTo; , i{c/u\ cl7nstL\v\ Tel" 
'snt^' »cW B/W /</^V, i^M Ttv KTii^Aoo Q<pov it} , oi/A 

ao-nv aJoidiivd^jimi ^^yfivoc Ujj Qyil^a^ccv ^^ikiom 

MyiTWl <h X^ KavAtIoV TTO^iCpKOCWTt; Tl^Uului i 119 

"Bm^mt^^mouvm. J)jo v\iJuovot^ idiiheL<nxj{ i/f t» S)oot- 
•Amcfdv.TVY A,<jiLvt<fbv7a) KaiTtvn^a-ylujc^ f^y^i KP^ 
ciho^opv SJ^Tiiv^v ctb^F^ tUx) Xcdiyeicu/' vs/i^ ((^ouMi- 
5m axFiKrctSctfj )(j)b\ eitn^sriju-^v ayyihoy,. Biol; Ji (m>' 
fci; -^ju/uov p^iOiiH^ ctvcoSiv n-mv ^s:^^a4,ia£i^i 
iTff cLvdpe^7rct)'KS^ liho; /jul^v K.Miailv\g SipUxiUo 
iaxsiicriLio <57€^«" %t4 IlejLUuicL;. ^tJov Jl (urrJ m^- 
•v/ay^c ^ZDCf 'nv B;ct*7a /m nx« ot^/j' aifnv, '^^op Sl, 
^'J)V\0JV) KKvcItIyi Kkh^a>yLpOfAfJI,VCL i<^^v,i(n>v ItS "^OJi - 

^ av . /iiyiTOjj J^i nsfjj Sixa4 SeivoicLTtg yiyviva^ ei - 
'TfTv. i-pr' oi^ei^cS /i^TOt rTi fp^ho^spv t^i^ fSJ^ii^^^^r," 

, 'Ts.oSiv ^gjf A^jmSiko^ AA«e/of tStb aJvtTliTa^^M- 
ytfVflty ru^ngyLplvoiViSixsll&jTiu} HeAUjutlw SikIw, 

, vs^iTnrzovaJiyoi Y^Sinpi^i^ BtaMTt; 'KUeAUjuica^ 

j Xf «OJBK. TV7PI' 0(Z ^ iH A^TO TVV ^mtV.SlKUu Y> ijZS^ 

' %vo; Ai^oLf y\S>t^js^)^poog\:ziroLp^cdv,jui'm'ni(^'m-' 

TnWcTELI 'TtV hOyv>CL7ni{^IVi liuJ XJi^pOLfiUji) ik W ^^ "^S 32. A r o r. A A E P T. 

m^ (hoy]%Uf^a}}?^v3^V7t^7^ SlKst-^eAo^t^^^o^ cv S7f 

HcA B/oU'?» TiiTf^cCfKOff^v looffj juuiyouf, 

T»A Bieunauuv3i>7 cLTfi/Mxg i^yoi'^ eV/^«V 
E/V cLliUo 'mhiuyv.^ivKpo^uSpov» 

"LiTn }^,«7T« c/irK.Zu» iioip-ii 2iVQ;,ei7' ^^k^ih^C 
Uc^Sd^ ig ciyy^>^iJhl^,fA£t,K^ov iniviv vmov, 
imtviai Q 'z;^l'60Vici4,77vct.jULoi^i?tt oLv^mv XcfhmLuyotyif 
etfim Si<;^ihtcL. r 3 ctJ^/uS^cov axrn 'djSlMUYKn '^- 
Si,K<^tjjv dpimcA TTCKnv cv ota« ctf )ce /wVV "''^^'^^ ^^ 
t^ ')A.tl^v.cu}^S-^i; 3 'Sot^" mt^cLM CxaCi^v cH^ihot^ 
y^Y OLrxjf.v^ it/^fj i^pov '^i<^zq, 7Wf cpvoiw^ ipy>v' 7» 
Afj^v SlLucccdztj 'Q. av/u^pipovm rM 7TVLn^S:,-\vj^( '/j)ov 
HStj (ppovncfico^. '<i/TntiaA o^vijuC^mi^oig v^^d^ttj 

;^ (U^yiViSdJf, iXi-)^ Q cllV)^ 1/) TXF aTO^/flW AU) ^fc 
p0Vm.}(^ VOffVV -^V^^Ci 7B ff^olStUJOLTToV ipa.VidT^OTeA-' 
OiV K3t-X^V CLjUiVf^^V^TtVlQ, ipCOTil^C "J^ ^U^^^P^C > 

TLu) ^ 7B p^7poF i(pY[ /JumCohlu) 'Jj^^ug cVifxjnv.avjLc 
TrPiicov TTOTi ei<nCi<r/y)^(AcL^o/^f)( ivtg vitog,x.ci.xjiimv %i; 

%0k; ^KSf-hQVjU^COV, 2/^7i (4(pM)yM/M OU{<dU}VWJi V/J^ 

caJjx,J\ TjfiiQVTO^. ipooin^c \^ d<nCov; ojvldpcoTrcv 7t 

•mili '^V 'dj<7lo€ia, i<TlyZ.'K T^LU d^TlOLV TTJf ffl')^^ 7rU%' 
/l^OViliCOTrcS {i(pYl)07J 'Zjfet "^ CvSil (TDKSJ^gVimTlOV 

'TauPifOLvyt. ipcorn2ii^ 7t yhviu) cLv3^co7jttg, '^^■^g,i<pYi. 
^Slov ihi-yi SiKSC^^v fjuiia^v i^pcSv m (pixcov .<f^ ^iSjj y> 
^Ucov TOfV&zf i^pov i<7iSoLi 7DV inpoVi^W i^puvn^ 
iiipov (pi\QV. ipcoTH^g 7if mioSv cLvSpcamc lipTnTtO) 
i(f>v], KipShcjvcov. i\iyi 11 7iv (hiov ovtu ^Tfuv (iog xs^ Br A S. Biflh.^ 35 

th,B^Jiuig ir^eipci "Gig ^ix^fJc/LTiQf^oig' o j{ a^ i^v,(hi 
Ca^cacTHfcSv S^,cSfji. M n ^^ hd.h^.' ^jucui\cm yc> iju(f>ci4 
VH. <^f>ovv\(nvcLyc(.7m.. lipi^^uv T^i-^ydg <ii<ny. Kvct^t- 
ov ouJ^cc f/Af iTmlivet SJ^ TiXoonv. Ueiavtf KaiCijfjiii (hict. 
vcLji^Qg. Ot-ncu/ eLya^v fZ^iS\)g,iig ^ot^ ctva.-7n.fx- 
vn, '^(poSiov'^m> viowjfg c^g }^^; ciMaAoc^uCeun(g<pl- 
cu/^fiiCcLjoiipov }c; tStb <^ ^hjjov KT^ijui^ . /uijuLvytTziuXo^ 
'BioLfTcg kW iTr-mava^yC^g (js^iipviTVUi.y^ o Aczipl- 
5Df HgjCKA^TCf juccAi^t ewTtv iTTmicnyy^oinlcLg , EV 

UeAluJVJ BlCL^ fe-^^OSTB T^TtLMU, OU TTAilciV Aoypf 

ii^<^^6cy. xsi^ ol neAtujeig o oumS lijL^og Kadti- 

KA:EO'BOrAOS, 

KAioCovKogj^EvctyjpoVjAivtPiog^cdg q Aoog/f, Ken^. 
iviot ik Hcs^iQiioL cLvccq>ipeiv 70 '^uog euj^nv' 

•: pCOJUVI 5 i(CIUj KSi-Mi Sl§.<pip&iV' JUJiTa^tV Tl 77;f OV A/J/C/9j7w 

(piKcazKpicL^.^^jicdsLfTi cumt) Bvyx.7i^KAioCov?\ivlw» 
a^viyjiioLTWv i^aju^Tfcov TroiYiTC^oLv' vjg f4JijM>y,Ta^ ^K^ 

'TtVOgcV $ OJUCCVVJUO) d^OLlXCCJj iTT^YjdvtTtKC^g ^^jfoc-vjrt^. 

«tMflt JC5^ "^ *^P'^^ ^f XdiuJcLg cLvaviccaru(^ oLvro» 
; ^Jtto Aeuiaoo. «tr ('^Iykhv 0.(71x0.10. vs\ 7Ci<potg eig e- 
5 ww ne/i.^Ma, ^ 7» f7riy^ajufx&. %.vig -n ^Qri MlScx. S^- 

i X^K^ 7nzp%vog iijutiMi(fbu Jl ^ cvpuLit vjtijLxxiui* 
'Egr aJv vcfhjp te pi«)^ SivJ^ia {JutKpa ii^Kn^ ^ 
HVa/oc t' cw/cJi' AeifA.Tr^ihajurz;}^ 7i oihUuvii, 
KoLi •mmjuo] pici}<nv,oi^'ayt^v^» q ^haosa, 
Auiilnifiji^ovffzc Tnhvv^cuj^ca fki. tv/xCu» 34 A I O r. A A E P T- 

■^ipOUnch /iX^TV^CV, 'S.i UOJV iScV a. (7^, QTTTV (pTrlOJ )T t^ 

tucy OJiyVitpii vcStfIszwo^ AivcPbyvctiTWf KMofhouhov aiv- 
va.ctc'm7aiuis7^}CLv%^T'eiaeAyo7(ycii\tcvTi aphoy^^v- 
cru TTt <JihctMcLc,KSl^ drt^aoszi^cufrn StvcLi< cLVv%yiu ^og 
^Kcu;\ ci7rw."jn fV ^ ^»'' vi^^WAi^oy o ^ (hpoTiioi vnx, 
KcifAaj SpaxjovTi./uc^spovcpcdTi^ aSi ^^sha . v ><^ h)^/"'''* 
/5oy 73 ^^7 ;f rt,>u/!xa> inMoigniirj ftD^i^vng^^paffi) r Mx 
JW. (pipirwt Ji ajuii cv Sr^ Tlaju(pihYig \:z3nfM^(xa- 

Aij^iJ,h^f(SPi icimv lA7v'cq Jl ccoti, /AJchcLfVcLt' 
X^ycLTuSi 7i cvffOJj ^iTP{p9lvy9otJtK amcnv. 
€51 cMieLuTig. «^3 cLcfh^iSfJcov Ju^o\UfXV,<Jiv curr^ Igc 

(hiK/UCialaTDTJ^lDVJUJipO^ cvfipOT^i^rj^hO-^VTi 7^Yl%g. 

«xm' K^pog ^ylci. ^pov<l 77 >u<r>ov. MviucLTwiog oc-, 
^e/C }ivicdw. E(p\) (l^7v enujoik.i(r-iY tcl; ^JyaT^t^^, 
mtp%yci; fSfrUu KhiKictViTD <ppovi7v Ji,}cu}ciijccLi;.\:z!n)- 

' ^<iftvti C7t JU^^mjthui-^kmi Hs>^ TUi '?rttp%voi^. Ehiyin^ 
Tzv ^ihovJViv 'Jiipyiiiiy/c/mc m /uolMov phog' 7tv Si i~\ 

I ^pcv,fihov r^ii?y.(pTMaaj5(^ y^'^ aS^ (p[^6i)v,7iv \fo-i 

'\PV'<^^ 5 i^pt^V^TiuJ ^.lCoVhlw. KcJ. 7ZXM 77 <■ O^/W j 

. ri^oiKiO^y^YlTilTZ!) iUjOTlpOV 77 /Wm« 'ZDlf^l OTP^ ^' ' K_^ CTaW j 

eiaihSyi^mthlVjlvt^ilTtM) Tt iTS^^i. Ix^iCouhAli 7i&j\ 

Tiowijut ei(XKeiv. ^ihviKOOv iT)jiicchhov vi q)ihohahov'(pr. 
hofAaSn ixa/hov ^ ciiA4)i^ . ThcS<^ywf ^ii(p)^/^cvio^Y. X~ 
■ pif^ oiKAiov ?t) >\{ciL}cia4 oL^ofreAov. Kimoj/ (p^j^F. 11 o - 
A£^/ ^' (hihTi^ avjuCcvh^c-iV. H/^ynV jaocTi/j'. B.ji: 
fjLvSiv^zj^-^eiv. Tifwa 'TrztjAveiv. E;^e^K <^Au- 
«V. ra-ya-jM yOM pho(ppovUcdct!,iM^^ /uci^o5af,cth^.Q' 
Tslcov "ntcpovTtiiV , 79 (&i>y> owo/cWjTj JijuoAicUi m/Aa»vc-. . HEPlAl^APOS. B/^A. ^' 5y| 

OiKiTlw Tnxpcivoy jiAAi K0hct^€iv'(fh}a7y ^;^ 7m.poiveiy. Tet" T 
fAJiiV oK '^ ojuoicov.^v jb cvK, 17^ ;if(iTlovc*}v XcL^yii;{(pY[' 
4n)Aaxro7a4 KTHffyi "^ig ovyfivioif. Mvi b-h-^^KoiV thk; 

^^ iSi \sz^ fKpowoC' Kmp YiaTX4 , /uc^ ^Tni^oo.T 04 juuir 
^^ohctA TvigTv)^^ '^vajicdg ^^irDtpipeiv . iTEA^- 
TTfof /i "i^pcoog, iTH (htai; iCSoixvmcvnt ' KSH ^urrttj iTn- 

AvJ^ct G(povYixioC\iKov ^7rt<pBi^GV Ks^TaTrtv^ 
lieh 7irt7i^ctAiv<^d(,7rcynf) cLya/^o/uSpv]. 
dTTipBi^^^cLTo jMiTfov >^i^v . KS^ lohuvt (ynip^htt 

Kio(hov\OC'2oh.Ci>Vt. 

TLo^ot /jS/j ^vi^ eiaiv iT^poijy^ oi^^ Trcivn' ^tttm 
fM 5 t^K TTil' aiicoinTWf ioind^ ^o^covi Tm Aiy<fbv cTdt 
/iOKpaTioju^aJv'KS^ d voL<ro^ 7nha.yioL,ivdK. olKiovTt ovSiv 
J)lvcv c«, n«j75)oct7ru. Kc^Tti i7Vtj[potS^iKsi^di¥7ra,f 

TtlCoiCTDUliTWl, 

nEPlANAPOS. 

nEe^ioWc^JoofjKy.^f^MoyjKoeivSjof,^^ « '^^H'^- 
yQ,eiStov '^'ot^. «ir yyifJLdu; AmSlw, bjj clutcc 
tAiMoszi» iKa?<ei,Tiu> UpoiQ^iQif n '^mSbtupJux)V tv- 
^vvovj )(s^ ^e/<diyita4 TvtC A'e/^T5)Cf)tf.7Bt^ '7m]So^,a.'' 
J^A(pJif W Ktf-f^oiM^ViKSVycLTi^^oi c^Shv TtctmQ Ko- 
i{p,iiaji imipXaji (w; (pv\(nv Yi^K?i^<h; novTiJtoV ov id 
€^>fj^?)7mjSbLg ^CU/TWf iTroiYiai c/Vo, Kt/\ftM0K KJtJ 
AvK0^pcyct'T6v /(^ vioi-npov ,aujoiTvv ,Ttv ^ ^ia^vnpov, 
atppovcL. "^o via />j yssro opyng I2>a.\uiv ysmCci^u) y^ kol 
X.'nazi4 t{w •yjujamK^t, iynjuov ovam, ciTnKTiiyi, Tnicdiic 
Sl^^ohajfg •mt^^cLKiStov jOl; isipov iKauuai. tbk 71 TmjSit 
dmKAlfv^iv eigKi^ywcS^Vihumit/tSiJQy ^ 7» /juviTciii «J iS , A I O r. A A E P T. 

lafMOi^v J)iffaidyi;rcii/.i(s/^ o f eiBo/MAtnti iTthAfTnaiVyVtS^i 

/;ov Kf^ciozv TihdjTHJw cw-nv itim 7i7ia^}UjV7a xs>^ 'tvt 
(CJ^ TTf f TEora^itfij^f cym7»f iKvyjmaSt^. rdrtv H- 

7rct\cLjci4 7^v(py)c 'Zi^ouJTH mA, ui; ^a i^cQitcnt M 
lJ-%iYf ruini rL^riicL,(PMjluo ujjtZjl f^cL-jpoL.yoj^ o^ y\dt[9, 
(pCWipOa 3 '^'QySjJov (*)CL^t; TTVLOIV €'^/3€73,i^7P c^jJ4/y 

^^ TH (paypa, <}mcc ncfJi E(pOjCOf /^d/jw wf &JZ,ci4T0)ii 
viKMoeiiv OhvjxTTieL Tidpi^zirTrCf) , ')^<tqijjj cLVtyficu/ra, 
aJadi.ivcii. vimcmi( Si, >^j ^TrtpcJv ^vnou ,v^^ 2im 
iopTioj ^^U)e/.ov xji^o-fA,vipS{JcL; iJbov 104 yuvc^KO^, 
TmJra. ei<p\iMTt •nv koj/jsv, ifjKji i-m/xv^ tb aJctS^^jUcL. At- 
y>iai (fi uvic Oi( SiKVaTif tunv Tzvra^pov /bi-y yu^cdvi'' 
vaui, %io6iTiv Tt { /juviycwv^Gwn . Shjnv (iMiKSu<fiV risw/- 

' Cnici$(Jii^Cl4 liVCi C6cv)(J^'t>^^lV VVK7Zop,1(£f4 TtV CiTnVlT 

%>UTCoV 7B7JcLj^ci^,y^ cu^'iKovTV.4 ')a\Ia/ * %riA/v. 71 JC5t7» 
%vTU)V 7ihiio',ciA. yj^ ol-Oijg ctuTtg <^igfSr^'^t? wto- 
^(j)v ct^npid*!. Ko^v^hoi Ji ^ -li KJivQ7a(piov iyn^^OL- 

t57 TfS^ YjiU/J , 

M '1 TOTB KVTm <ryicf*7i im\ <n Tvy^iv %.vog, it^a, . 
TpViO :ra<T7K o^A^g d<n iid)ji<n Sicf, irAEO'BOY A0 2. B/oA.^ $7 

! ^ xjkpSbLVTa KApS^aJive-iv. iynlwai o KSf^ "^sm '^koa «V i' 

\ \»S^ViTV} Xvota. (ft,pV(r)0pi7(^>KP^ /M-M ^'f CTl^Ot^. XJXJ 

W7i fc/;to7>;3T|V ^ rnTvpou-veii fe(p«jd7r KSf^ td i)councD^ 
^^^veti v^gj. 75 oi(pc^pidlu}cLi nvJluiov qiip&i. ihiyt 5 S 
tStV^jKotAov Y\av^oL. t.7nT(pa\ii rsj^Tn^ntcc. Ksp/iJf, 
^^ov. Ayjuo'.{^a7JoL,)Lpi7Tioy Tv^vviJ^oc. Ai ^ w- 
J^vaji,(p^p7W[' aJi Att/uLaj^aPtrx.va-ni. Evtv^cJv^, 

cLTvyiacnv cuJn(l'Si. (3 ou) o/iu>\oyy,(rvi;,^Tfipei. 
Aoyoy >hrvpp Yirrcv^ iji((-o^v fJ^Vi ■vtioo. M y /xovov ^tA <^' 
fUfiTajvovTOje ,a.?^cL Kj \s>t^ jujtMf^vTzicico^aQi. mr fur^ 

! •nf Jhfivipopcif i^yif^ -riw "^-^^ikTv^vviJhi. M^Tigji 
ci' lisfj^ \sK i'ia cy a^ ^m W /3oyAo/v5^otf ,j(ct^ cpn^v 
I.v(popoc kW A'e/537EAMf . mfJUL^i 'zzfe^ T^tO «n^tfltJO»- 

' 5TfV oy<fiUju 0\v/u?neiJk,HSH iTv^vvv.oiv ijy Ti-rla^' 

TljTnjW^Uf^ \JZn/M^V1JUui7tM)V JbO(pa<rJ Ilie/'CLvJ^fOLQ 

yiyviva^, -nv /t^,Tv^yyoy' tbv Si, Gpov KS^ ^^^s^' 

JMWT^.^cTt» XSHj l^iOUvBy)^ <pH<nV Kv^lKUvOCjOVi-^Oli 

Tilp AAAMAOif. )(s^ AeAmi^vic jvSfj rKoeAvStov(pi](ny 

iT).TpyG<pOV'n?^OL7TUV iS pYial. ^i/tJU ^^McAeTTfT» 

Ssnw. ilStM^o-ifsiLJ TivlSijUay^fiopv^eti. ^ipiiwi'^ etu*' 

ITfe/tfWe/Joof 7B7f ^(poSr. 

Il0>^OL ^e/-^ TtSHvJol K^mf^mi, OT «V «f i?^%VTa4 

m.vTit.Yi^out)-n i{^ ig KoeA^dvv TOf £//tct} ^^^houi.i^^v 

1* tJ/<«X< ^i<Pn?<A^/>t4!tf j&)f ' /ffSTE OJIJTH, OTt SbifjLDT\y{OpTa.Ttt* 
|*?nJS8/m/ CoViZS^UTl {'^iTO V/^ CLkIoL ^l^^ T" AvScif 3g A I O r. A A E T. 

e/.y%v Tu^vvov.ujuaJ; "^^ JC9^ aajoSfOi 0^1^71^ Kog^vSjoi 
XlieJ-^^^oc npoyc^ei, 

TBW oLTmvetaji/ Truvmjfaog, m i^jSP TiiafjLujjoojuuaj^.K^ y^ ovi 
x.eWTtc^iva; iTi(rariiv Tisvyit^XG/LiiimuaTts auTOJ^ 
)(T^7m.(nt¥ KceAV^a» ^•juultol, 
iy^a-^l^ ow^ 'CP'^ ^^(njfoovxog ovt&j^ 

Q)^'avCovXog UiejLaJiS^co, 
TcS j^ KMpvKi aiS ovJiv xssriy^ivajul/j;. oLyayat 
J'i cLUTvv ig KY\ioV}%t^ \^<pvia4 '^ dga^vcoy pdfiaca 
.^m^cov aTTiSie/l^^yfO/^T^ovTti ^Civov . JCS^ Qt avay 

yiKeiy^^i ifZ^CIQ}0,7t JbUV aKOVaiiV y/iJot.au Ti^TOieiOV' 

TOf iCtu y i^KYig xc^prujLiac^aji tIlj a^atjuvvmiUu' ^t^ 
c^o^tc r^T TroKtTicov (Jiaj\peiv, luj n ug i^pdc '^i ^<*f " 
wiTajfilw Tifxvi. uTrcTnog a»S^t OjavjLJLifyiT^ i{ffj 7^ 2ig 

ilZtjpOY. 

A'NA'XA?2I2 O" 2Kr'0H2. 

Al^dj^tng o^S.HJU^c Tvovpov/u^ Uv ijOf,ctdiX(pQC 
<fi KaJcviSbv ^cT 'S.mu^v /Sot-rrAfcCiJf ^yU^SV 3 E'a ■ 

■ ^lujU^g.J)o K5M tfiyxcoTJoc IZj. cW imitm '^ tb ot,- 
^ W SKfjSoff yojMfj^gov, HSfJI '^'^%«? ^/f ^MMtf7F,«Vl 

I 'AiTiXeiaJn /2>/ou,;c$q ^j!(j' t TrdXi/uoViiTrhdKiaaoffia. Tiar 
I />49(€ K5^ acpopuiw ^mpot/^ccgSl^-n :rappvi<na<rng Ujj 

■ ■ TUjtj ^m l^xjudaiv fiffj y. A iyi 'j aoiiv ^cotnKfdns ^ 

^v i'ic XdiuJai ;^' tLuj TicOTt^xrfwV iCd.f/Iiu O^v/a.- 
mdJbcJ^ ^^^VTtC 'EvKpaTiig. 'Ep/ut^JTTnic 3 (Sj^; 7i^> 

'^d^COVOS ohlcM d<^tKd/L^OV,T d^^mTUV 2tVi XAA^Wtf» TaTi or,.^ CV 7ZlJliJ<ficHi •JTZtTlSAcrt ^iVOtf 'PnilSvTZtf. ivSif 

6 KvcL^^.nf ih%)V i(pvi} vcu) etUTcc gv tw TrcL^S^ Tf), Kj 
iSJfJ^y))aiv aum^ivoi^ m>ilcdzo, '^,K^Ta7:^a.}ilg o^ iTtt 
jucTn^yiiai:^PYl<nvlouj-7iv ,Kj /U.i^^|/ (piAov iyroi n<7zt7:>. f/!^^ 
.^ovQv Si^z^^.^^oiLBiiogeig tIw iKudicuf ,HStj yoput^cov 
•m vofJUUdL^^^^hveiyrvig ^TCf-^og iTnhi^ u)vcV7sfi\- 
^iLuii^eiVi^^s^SjSilc cy JCLVVi-yiaiCi} fSJO^ 7d<hh(poS,7i- 
>^&07a., ii7izov,^icL fSfi TtY hoy^v cM. 7»5" EMccViJf ra- 
Biu)ajj,Sjd. ai 7cv(p%vov cv 7vioiKJiia.'i^Mcdzu. iviotj 

r/^ itg ewTnv' 

ig 'S.KXjStiuj Xvctj^yrc or Viho% '^Ma ?r^oLVi] r3i](, 
Ua^Tzic i-TniJi Qiioujj ndiffjy '^MoLj^img. 

CV t/l iTt /MJJOV OCtL^CLVTCV cfJl^JUUt7l(xrtV i)^V71% 

TItOjjoc i^ ct^va^ct; v^f^^jtiaiv (jdJisnSivet^. 
ostniuj ctjuTnAovitTn 'jf&n; (pipetv fdoTft^ 7iv rzs-^Ttiv i 
i^^fbvng^TtvJkvTipov^juidyig^TBV TeA^cv, oLncfla^. iitu)' 
fMLlc-iV ;J £;^n 'm^C Qi^^ 'Qc t^v\<ny cL^yi^o}7rL/{fjS{Joi ' 

7l^l7ZJU{, y^tVOim oiOIJMi 7l^l7VUl. ipUJTyiSiig "TTCig ij% 
CLJi Q^OiTB %.g (plhO^TGTtig, E/ ^57^ Olpd0i^j(^iii7nv)i' 

yci Tw; ^ HDk^ovTXtj]! (1^/u.o(jui)cl;. & (ujfjut^eiv te 

ihiyi "TTLdg oi^EMlujig V0/Uo3i7nujLi7ig }(V «^ vl^eA^QV'' 

nzijv,^iji; eiQ\v\7ct; ^.y^ajv ^ot Taf to 5t?«k cfMMAoz^. />wt- 

*3fit) V 7l7laj>CL( JhCKTVhOig If) 79 '7[CL-^q rf H(jOg,%<JD07tT^ 
«p« 'jS dcCVOLTtV ^i^ 7^iOV7CL4 OLTn^V. 70 {AfltyOV fJLCUfiag 

<pa^mL)(jov iXi-yiiSJ^ 71 ct^^pofJSjj oi;%ti d^KWTcti ^fjj^ 
VifjdcLf tf MMAo/f. TO^s^C^Afc-)^) eL7Tayp6i>Qvn{ tb \|*uJ[^ 
v^> ov Tzyf KsL^wheicLji (pouitpc^i -^vtfhv^zxjf. HSfi dixjw 
fML^ivcpm mt)s'£.MUvii'^^,(/S^oi juiicv ,u4KfiQH vnvoifff 4@ A I o r, A A E r t/ 

VM<n ,V hOiOji]^ i-yx^o^ ,ajiSflia)V K^at.inv . iptdm^g et eiaiv 

VCt ^Tlf^Oim ilffJV OLCnfOLMri^iKp^jTa ViViCC^Ky^/l^Ct. 

7{ciLi tStb €(pM Stcvfjia.cn odiTtitv iw^kIvcli 'Z^^^QJc EM*I 
«n^jO-flTTy ^ ;cpi/7i'0>' cv ^if o/)fej7 Jc^tTOAl/Trsz/rtjTa 
Z,u^cL ilg 7UJU VTdMv yx/M^ounv, ipccn^g yrtTipoi ^if 
ei^ii(nv,oi (oiV7ig,v\ o/ yiJc^o/ji^pHiTot^' otu; 5T?i€0V7a4^t)' 
TjSnf ; OViSii^O^jJOC \2Jl) KTjiKoooTt^wdyg '^Vii(pyi> 

fcoTH^g 71 'ohv cv cL^Spco^^ig cLyttJov 7i >t$t^ (pai;Aov,'i(p>l> 

Thi^OStL, ILpei-^CViXiyiViVCLOlXOV i^V m^OOcJ^lQVin 
TTCMot^ fJMdtVO^W^lot^. tLo ciy^V CO^a^cSfiOV i(pH 78- 
WCK eig-rt <ih^V[XQi; CL7I€ira.V V^TJ^iOyiKTHV. -KJZSVJUUkl^ 
tUOV ^^ TTDTdV vCe/edik, iq>VI» Met^KlOViiDUV ViOg &V 

itv oh-ov ou (pipyic, yipa)V '^oiiBpog vthjop cicit;. 60pi </l 
€iC Ttv (hiov ayKv^v 11 n^ nji^juiyLOv ^yiViCOS 2cK6?. 
'jijLji^^n^^.iycoih' 

j^ya^ajC Kponrtj}. 
J)dbc;)fv,cm/Mjjoc w9« to Wtwv }(cfjj ^TViihvuuLta. y^v- 

9V0 €/[ OvSiv SiojUOJIid^ '^m^Vt JLUt iTTW» m(iv U 2>to- 

^g ojiS^cL eLLuivova.l^Kii) yuJu ig 1cLfJ)lg,<i3^ juiyt* 

Aou •Ml^v/^og cv yia>[xy\ %i ^ £oSa/. 

Mir'2 a N. 

MT mv y^lvjuovo^yccg (pyi<n Sw<wxf aTWf ,B/>|U/^oti' 
'a%£7j95't^off'7» «^iJJof X}iv<5C^^^' j(9i»/^f ^troV 
O/Tttj/Jw/Jif S Afltj^y/jciiifj* oao' %"ig ivfla KAVteA^/^i^ 
^ roji.^paai cuJTov np^wC^i-vvovmisgtQ* A€j^7stj<Af H T' 2 ^ N. B;,Sa. S^ 41 

OiTri^oi^TivcccpvijuiMvoTdv^ovXLuJi^^icdsLf 
' 'lQOjuiciMovrz;r^7nSioyiv'^Yipo7a.'7nvKa?\ljuyiff7. 
'mf^vro^^yfA.ovYKravm. Sm ih%iv ilcdw y^fjuUViV^ BJ- 
puv ew-nv %pci^ iy^rAlw "^o^m fSJ^^cL^juoTlovm' n^ 
ei7niV}A^}CoMi(ruy,ov^ u^ vujui^oTi^ov^KcLj^uaAce, 
{ilinv) co^n ^(nc^cL^eiv , m^oi 3 lov ^^\i<rjuov ov- 
TOf i^v (pcLffjV} HTt/oy 'jivoL (pvi/uu ' >(a( ^httJV? 7/ chv 

Hn/Of. HcLO/LBplSMg /L^ OLW <J)1/U0Vil) AcLj($OViy^g}0 3i9 

u) r Mu^ram.lcjiny^ctTiig <j[hi ^^.S^c^^Xt:^ n^ 5TO 

*Sf H'71E/0K il^ y"^^ Q /LwfS^jXUvicc.^EvBvippo^v </[ H- 

^TQieiSbv nTlovTtyx^j^Kpvim (pvimiT)' (H'te/oM' 5^^775- 

"^ AiJ'!^ K/)tiTOf) A^vaJfJ^cto^ J)^ Kp)iJ.J)x,. jujt/uvy]Tou\ Ji 

(fjji^ ^SH iyrTmvaJ^j^^Tmv, Kctj Mv(rav,ov Kyr^MCoVcLiei 

Tnv ajiSfc^v QxppovigsLTDV •mjvTUV' Kej-^^ivo^ M (^v[<nv cy 

. (sifam(^<flw}Ov Trtfpct) Tifmvo^ cLunv }(cfji K-mijucLV' 

' 7BU yiy>vivcLj' jui^rrufSpccTreiv rhp. 0(p3{uJ€Lj y>ujj cv KcL 

*. Ki<fiX^/UtOVl/^V0V iTT ipVI/MCLg ^aJVt»* OKpVCi) S^ 7iVG( 

\ ^m^ztvTVCjKStj TrvJojcSficv Sl§> tt/x^cA vog rmpoyvig yi^ctf 
(pcudU{,Ai ctOTt 'j^TO. <pYi(n tfl Xej-^^ivog o-n ivdiv KS^ 
adtj^oguoiO-nfjjvidiTToXioogiCL^^a xjgofJMC} i^pj^ {suotol a- 
(pdJ/oiJ;» oBiV Sf^ tUju dcfh^icLV ounVj \sii ^ f^^ ^vecg 
tl€l07?yioL7a 'Zi^Siiva^Tj^Tv^vvoiy^eA^U^cimvcg^ 
^iK0(TO(p\s.jui/Miv[Tw^ y) £t(mf ^^ c^ cy TTkfnpwm-ypcL, 
aiTtlliejLciASfov^g ujUTdv. icpa^nci J^}Mv[QM,r M-^v 

■ %f''^^yfJ'CL7a.}d?^cM.<r^ fsy^.^eiTTtiV '^t; Ao^t^^n- 

■ 'Ji/y.x ^ fcKejc^t f^\o^v id ^uj^yjxcLTtt ctwn^iledztj, 
«m' fcVi>C9t '^ <S)p^}/uctTlk}V '(sti ^oyt;. HSf-Ti^i^^k /4 4i A I O r. A AE V T. 

E'nrMENl'AH2. 

}Cou.Kp Yig 76 '^oc,'^hrD Kvcoosoo^hs^ 3icnl r^c K£fji\]^ li <}'- 

fcV cL^v fhi fm^CoLTtVyvig oJ^cS t^p /^<n^f>ilheJ-ou) ^- 
TQ,iva4i \snr^oufTfu> 2iv] i(stTii(£tjmdyt iTijci tiwf •m^iivj&v 

Itt im.Sj^VOLgrt;'^ JUJiTSL ^7a3i(Y)Tlt7i) fQ^Ca^ViVO- 

jM^c^v iw' oKiyv )iJiKei/J4)cdzLi.cog 'o ov^ Su^inii,vntpi' 

'^iTt ilg TtV dy^VyV^ JULiTKTH&JOLffJLS^OL XS^TaXOiCddV ^ 
Trctp iTipCOTUV XTWcrrVjOTtA/l' MKi et^ oLgv dJ^yTtpevM- 
VOg.KetHAl 5 «V "Tiu) ICCWK iiatCOV OIKICIJ/ y^Z^iTV^ "5?? TTUO 
SoCVOjLSfJOlC 71C eHl'iCdi 7iV ViCmpOV-d(h^<pOV dJpCOV 7BT6 
VaKyipOVTnOVmi-JUaZW i/UCL-di^p c4CetV0V 7tW 0L^VI" 

^a^.y^cocdi}^ 3 *z^^ ^7f EMH^,^0(pMfc5tt75f Tf) \jarfe 

! 2^Yl(p%. O^V K^lwObiOiCItn Mt/UcS i(^Tiyo/^Oig fc- 

; ^MtrtKH ni;^otj(5t0M/:fle^7£a<7roA/K'o/ '^"mfyLTmmvetvv tb 
, ^cpy N/KioO' 7JV Y^im^-nu «V Kp^iUjUiXpLKouuTig r E- 
7n/SiJi<fiiuj.i(c^oc ih%}V 0\vfx7noL(h TTttja^jwrw t;tT» 
iyj.^^piv ouj(fifS rliL Tit^^tYjyiSM i-mwai^lv ^oijuov^^OTtv 
-TtV ^mV' KuCcoV (QOCoLTti JUJi\GU/oi 71 i^ xSu)(^, YiyoLyi 
fDOC 'nv Apetov 7niLy>v'KctH.ei3iv eiaofViivoLi ct (hovxotv 

'7tjrSXO>i'(k^0L4 Zng OlKOAOvfoif/ifdoC OM K^iTVLIQilVOi CUJ*^ 

^ iKSi^goVidveiv Taf (tu&a^iKOVTt Bi(^'KsiUfOU7to A wjo* tc >(5t- 

ILOV.Q SiV iTJ \[S^ ^^ '^V ^P^V }^^ %l^ ^JLCOV; fT^ A'S»- 

^ va^cov fdcojLUii; aJct^vv/Lait4,\:ztrDjM>yjucL 7>jf t/ti '^o^vic ' 
di^ihaaiciig . o/ S\ tUjj e^TioM eiTiuv n ^oi/^o TtKvAco^ 
vmv ayt^^avt/JJZjyovmTlw eLTrah^oLyluj' )(sm Sf^ ^u-td 
^kTodoLveiv Jlo viowtctg,K^7ivov y^ YiTY.at^iov 3 KSf4 
^vdiwcLj Tiu) avju(po^v,X3{wcqot Ji idhouintv €•>!»- 
^iffWT» ^ccwccf (urn^iVS^ vctZit liw isKpnTiujcliu.'» E'rilMENl'AH2. BA.S^ 4J 

'^wartv civTiv.Q Jim^ >fyueAOV ov fO^cvi^pL-n' (pi- 

/^lcui Ji KSfJj (WfJLtxa.')(idJ) tinn^aztTd Kvcoajjov y^ A- 

JHtMOJiCOV. kW i^^^i^^V fcV OiHjOVyfAJtr OU 57BAL» /M^- 
vi^Ci^iV ,(U)g (pK<W «I^aV^K CV T&f^Zsfet fXCL^LpolhlOOv) /3/- 

ti^XTni^nloL^ ynvjyiMjovia K5M iKsi-Ttv' U)g Si YLpviiig 
)\iyw\,ivo^ Siov^^freJ^BLKOffjoL.oof Bivo(powv]g oKoao- 
(pcoyioc oi)cy\KOivctf q)vi(ri irtT^a^ fUJ^i %!? TriVTyDcct^Qti^ 
iKgiTvy, E^^lviffi if^ KcvpviTUV n^Kopv^oMTayj^ijjv ' 
Y^ S^oyviduUiimi 7rivtafUg)(^ihta. Kpy>ix, vcu/Tniyi" 
etvnffij^loijvvo^ eii Ko\^i; >!^7i^qcu), itth cJ^clm^- 
f^icLyrivmicoffJoL. mwiy^ct^SiK^ KsciahoyotJtcufS^ 
SvjjcSv^KS^ Tii^cv KpYir^ TroP^mlcLg^^sq 'sfe/MiVw Ksi 
"^cLJhLjuaJdvoC} eig imi tit^ atjM^A/a. IS^vcnnt q x^ m/>* 
^diu)ouiOtg To kpov f^f afjuvcSv 3icSv,coc (pvicj Aofloov 9 
Kp-j*ctog cvvJfZi^ ynii^f^. Afc^tTttf ek Jismi fSTfJoiiC 

olKlOLi Jc, cLy^i; i(cii^V\p0UI,J<^ li^ iJ^vcrzt^-iiJJ J[ 01 fM\ 
KQllXVidiuJOm OUJTtV MyUJiV , <kA^<SL ^OVOV liVOL C^TrttT^- 
OZll,cioi^\0ViSiJ0V fZ^pl^QTtJbUCLV. (p i pf VXJI c/l' OU/TV V^ 

^^<Pohv\fQ^c'2oKmeiL'nvvo^3^riw,'^e>^i-)^v(7ZL7roM-m 
inomi Lu/ SliTO^i KpYinlAlvooi. <i^oL AtijUAlfreAoc o Md^ 
ywf oK <si^ fS^o^vv/Luav^^nifitf^ Ti y^avyyes^(picoY, 
iiiKir)(€iv TreiesLTan tUo fh^Klw ccc victfOLV ,yjiui fM% 
KpviTtKyi (pu)vn ■yiy^oiibi/uiyLuj,A^r^J) OyKS^ Wtm viol, 
^'^SP K£fj <^^ ^pov 'i^^?Iuj l^vffwr ovrtoc* 

^ciLpfH,cd irou[pi.ou\y^ 171 ^nvoviKnv KSluJot^otc 
Xjfxvi 'djvofAvijiSiJoig {'Jn^iiSiL-n Tleiaf9fioL7t(,^^ ^ ra» 
^;)^ dei iOU^-ipoLmiJ^^oLjoS^oc moc •ota/mto^' vuZ Si ov 
XSf-^C ol^J^cl; S^ovhurou^* %] /umfAMoL/u^ot rtt; ^o\covog 
f^cuvaiQg,(lhyiovn TmjjJbL etJ^^oL^,ovQ cuvi^oyrom ro- 
I ^vvd/^oi. aM* tti KH n^J75)ofl67p; ^c^t^^^Qw rtti Tnm» 44 A I O r. A A E P T. 

cv fjuu iV TrrtjJ^ rUvcp iK^n^UMj^ tj Kf otTPC /^«oSsf-f. «/Lt" 

Tm^ a/ULfxi!(svlQL 'p ioc ioifTOj 'Si «/^xof ojucvcL^ytg.eLj S\. 1 b 
!7jf 7T?icJTi/H iy)cvf(my7i -Tt Tiwoi 7eipi\0i,J)ijUCLjva> /W/tj 

j(5t| ckr ^ cioih. ^vioj A MAM^^Tezof ^vcl; igvpiiv 

«Of AOt^O; /ZN^' VU/UpCJViAar/UCC 7t,KCIU{ (pvhcLTloi c¥ ^' 
A«/i>i>oV.'57€^f(ptOfi,t^oV71 HStT O^lyV ,/tXl1(hjbUA KJtVOO' 
^^'^TroyjpKjiiljM^ €lpdiuJCLI 7Ti7t lSjCt)V. JUUtfJU/YiTOm 

iuM KSfj TtjC/M^oc cy tm AvTipac. xiyurt Si ^vi; otj 
Kp^^nscUmJ ^oiotv o); SicS' (pain )^ rjfj ym^Hsom^ 
itv yi.y>1ivetJl. i<f^vm ytw tUu Mouvv^ieuf Trap' KSvt^ 
7ctiQt;}oiyvoitv(^(j>cucti)euj-ni4 o<mv ksi-^v cLfTtovi^ 'K-m 
li^CAOV cujTH^^imiKocv^G?^ dcfboffjv etoro SJ^<popiiazfj. 
^TBt iM}i '^ffdvm; fD^snpov ^dvot;. MycTtu^ o «f J^ 
fST^Ttg tWTtv Aiei)cov >^iy>i,K^ AaKJiJiti/uevtotc <o^ii' 
Tni rtuj "UZtn) ^p\(^Jhjv OLhcoffiv .f(^g-ntv\Stuucn ti yroK" 
/^oiiuc ou^oLCi^icoKJivcci. Qiomjum,; t/( cv "S/f ScwfJutff!- 
oi^i^m(m^oc.^ov7t; cwn 19 (p^ vvju(pcSv kpov,pAy^- 
VOJi (pctjvluu d^ ov^voo , i.7n/jSptS)i } fJiVi vvfjLCpdv, tf Mat 

A/Of. YipViOiTl (Q^ei-TrUV 7iw AcfMcfhC^i/UOVtCOV MT^flt/? 

vjz^yo KpyclA}v,ii^^^ <o^iipv\TWi.. v^ <ht ^gu^ €- 
>.i(p^(mv fQ^; 0'p^f^cS. yicS^aWi n cv TtcrswTajic «- 
juipei^; cu)r ooa ^ 'imtisnTiyxiiJuvi^' J(5M y^ WTBfjjnw 
^ioinfjL^m;. MvpcovioLvog 5 ^v djLuiioig (pvfcnY 07t Kx/jm- 
ra oujTiv iK$LMuv Kpviii^^KSf^ 7r (mfA£t (unry (pv^^oLTJoU' 
ffj AoLKJkJhcfjuovioi Trvtp* icujTtig jtufrtt 2iMyov,(Ajg (pv\fff 
^coff](htos d AoixgoY. yiyvoLff7 ^ i(S(J\ 'E7nju^i<fbLf «Me/ 
JhOiOyTi •^iOLhdy^iY^ TQ/LTtS At£^^ yiy^cKpoug 
flS%< pV(A»u. <E)EPEKT'aH2. 

•vlof. ^Mrt 3 KSI^ SsUJjUUL(nU \iycTztJ\ 'Z3^ cti/T8 . Kf^ 

vrt^v riv^oSpofAsujTLvltfhvrUyil^rn^/oot; /lut ov 7n\v '^' 
'm.SOTtTom ' Ks4 ^v o(pda.\juo7^ ojjtb' Ka.mJlwcLj. kc/^ 
«ui/umSiVTvc oK (ppioLTt^ vJhciHf^^ovm^tzs^^Tiiv ccc 
«f Te/.7iw v\fAJi.^v tavm (ri^rjuog.MS^ '^^itdsLi. cdiov- 
'nt 71 ik OAy/tTTiW tV M.iosy\vlui3 vJ' ^ivcp nie/.hctca 
avju{^ouMO(rcs4 (AJiTiiKlavm fjunu. ^? oiKiim . i(ff4 '^^ f^'^ 
vni<^iuieLi,lAiosY)lcu SiicthwKkvau(. ^ AoLKJicfhafMivi- 
ct^ iimtY j^tMTi p^vazv 2ijuoLV junn ^yjpov,a)C (pvft 
QioTrDjUTOC cv ts>7( Stuj/Mtinoig. (Cj^gTtt^cti q aum^ ovA^ 

■ "75 78 'nV }i^X^iOL'QVY^^ TVig OUJTVig VVK.1t^ tp/f Cct^nh^- 

m njiK^aaji <^ipiKfj^» TnidiSsLf . ivioi '•;) TIvdoLypci 
^s^oLyHoun^^Ta. <pv,<n </[ Epjut^^TTmSimKijuouaujui' 
j rJrBf E'^€j70/<- lisfjj yLdiyvv\<n ^fhovhoji^ov %ii^ 'E!<piojoti 
Vimcrtti)7rv3i<^ ^vog-mLeAOvns^^div uvi.nJi eiTrov- 
TSfjE'^ tcpiavV} 'Ehnjuavv jUJt 'Qlvtui (ipvi) rr^ cncihuv, 

, AOK Qv 57f TrCAiTZttf j,//tfe7a 7B VtmCTtU^^OUJll^jUJt %.-^. 

j {Tnmcvipivaui t\ ^t» ^ipiKJuJtw. o ^ ctW»«Afcf * ol 

\ 0» At€7a JU40LV imhdovTic KpoL-n^jj f^ hActyYinav. x^ 

I 'rivn <^ipiu)eficv jujtm^Aoi^oufm. ^ptTiiounv euj-ndijyjt^ 

/xiyo/ KOfs^iTmg lifiioi^v. £K/o/ <A (poLffiv i^Jovm iic 

/^ih<poi^ ^ire n KcnpvKJiiov opoi^ ocutdv SlamaxjUi, Ag/- 

• ^^ivog t/l c^rJ^^^Uvdcc^pou xsf^ '^ yvoce/fASPV «"'- 

W,<pv\aj,voaMaT!tv7tt etUTtv \Ssro TLvdotypov •miplujon cv 

^nhca.ol ii,(p^^(iffP^Tj3^ 'nvjhlnv 7iA^7?aPt^. 071 ?C^. V^ A I O r. A A E P T. 

Uudotyoou f^^^^^o^GUifisM Tnw^vo/J^ou Trzs^ <%{,- 
Hkom iSj^lhcthovja, Tiig dv^g tbV Jbc,}c7vAov it-7nlv , 
y.pcoTt J)i\ct. rsf^ivujuiiddiv ^2^^ Srf (pthoho-^ftg 
Jl M^tg fki ^ ^eipovcov Ta-iJiTzxji' ci t/l 'fhi q^j 
(hihTt^cov ^axJfjot ySt^/iii^Txioimv . €A<>4 te' oti oi 
4Ho/ 'riw nfcL^m^cUf dvcopov ^c^tAoJV/f. AvJ^m «/)/ o 
X'^6tf70f (Soo (pv.ai ^iyvivctt (^ipiHvJk^, Iv^oig^Ttv /uSp, 
a5)oo^o;)j»K,7Z)i' (h, dio^oyviijov Ba<A/of ,cJ k^ ITuSa- 
y^v ^?^cicrctf . 'E^rncdiyiiC ^ hct /lcovov,\(^ i- 
'npcv K^lwaiovy^^icthoyv. (m^iTztfJi W 1veJ.ov 
19,71 (htfhhiov aruiy^cf^ViOu H "^^ ,ZdQ jtSp x^iui 
^onq itq ct^,KSlJ ^v l2u. XdvviiiJi oyojucc €')?o'g- 
itVliATiiiiM cwt'^ Z^yi^giilSbi . onj^iTztf tfi ^ 
YKiofifomovcv^vpcL T^vfi(r(f). On<wc/^Aocfe/f cvtoT 
Aviipct) ^f^ iipcSi/,i^/j^^oLQ)^ carTLf tb l^)^oL/u/xeL 

T Wf (Jjp/V m<7JJf h iJUCt Ti AOf '^ A' 7/ "^ilov , 
UvdtSty^pvi TtI ' jiicS f^iyi^QttJ^' ,OTt f^v^TDi CtTTClJvlOV 

E'?7k ct/ E'm«c/^ yUtj.^d -ftVifb/jLctj coi/l dypp^ciOY, 
Jcovt/l' oX7oc ^s^ cuny 9 VKnr, 
Q.go jlBjj lujopivni kiK^(r,c&fjQg »)3 ^ tf/c/^r, 

Kot/ (pS/V^of "lo;^ TipTivov i-)^ CloTav, 
"Ei^ Uvdayppvic i-TV/Juag (g(pof "J^CA "^TUf 

XvdpCOTmV yidi^AXXJi iiA hsilj cMi^Siv* 

£5*/, KS/UI J1/^ oJ7»f €;:^0V 7lS /jU^O) TtS $y£- 

KpCtTllCO j 

TovyQ^eivov ^ipiyujJtcu, 

(3v 'ftfCnt TTOT^ '^vpog, 

A'Mct|<3ty 70 ^h iiSog I <$EPEKT'AHS. BijSA.^ 47 

Mayrira)v/ivcc hkLcu 

TiVVOljjOtC ^AiWTOff. 

Jiv y> ^yi(r/^c,oviiJ)( 

Kcu dv Jicnc« JTO/s' oMeivot^. 
Ap' Quo nr ap' d\Yi%g 
HvjeiTig (si(po(,Qvrug 
Kou\(cSv'^vovvnn^y 

X' CO^rcLV fMjehv 'CZtroLp^, 
'^y>viSi )(T^ rlutTnvTHKO^Uij c^fveLrUu O^v/^Tnoi/bC» 
;(^' ivrig^Mv ccJi' 

Eu ^ifcncoiCitiztf '(stidp^iuiy yKoi voom)( jui Hcf 

'mKihci^Yi)iji,<hAyfj.ivov iti ^S^^ <7ioy^d/ufj.a.7a.pdit' 

pc^v i(hpvov 7m>KgJiJU% ei^v Yi-^ctXog. {'TTicncyi-ict ^^ cov 

%tvv om viT/^0iv,i7rh v [Mi iisnitt^-i^m , ig <n 'dw y^cL- 

i (plw cjviy){^- w SiUjii ShK4fj{cpiTY,g (jiuo "^ig uMpig Q- 

<po7c, OUTTt) fJUV (pliV0V'Ul (h QV SdMjUUCmil^fM^ ^Hl^Jlf .6- 
fMl f^ y^ CVXgs l(JUcDxAHV'i^ Si hc CLTflKm 'zsjonp^a* 

TtoViOVi/l xssrt^iOjUMjffQUT ccAvjdig it(hva}. aojat c/^* 
, «ti ^^iy^^ 3io^o}ioov,Tzt aMot ;^»i voeiv. aTOvTa y^ eut^ 
i FiOOT^w^i/.TM 3 vo\j(TCa Trti^ ctjSjJog fhj ^^ov,ovTi f^ 2{- 
mlyjfTfcSviQuTi '^tg iTttfpoig i<nifJiU>i • ^o^gi9icS(n St 
TM dvpii,>i^ eipof^otg oKoiov -rteiyiftfjeig Sbucwhov in, 
^^f xA«H5;p>lf,s<^|' otv cdgX^Qvnv xpLKOd. ks^<sjO^ 
etT auuTitcnv metv eig rlu) v^pajlw ^ irxi ^ipiwAoi Kcij QVTtt ^ o/ KAM3%mf Sfo hQTg %vli K54 n««r'«. 4« A I O r. A A E P T. 

oiv KvaJ^{uai(PfOC» 

A I O r. 49 A I O r E' N OT 2 A A E P- 

^%i[JJ)(raUilU)}^ EIBAION j2>5T/i 

a'na3:i'mana pos. 
NAHl'MANAP0 2ne$x.J/a- ' 

kj ^i^iov To uTnipov, i/ i)o^l(jdv d- 

pn ^mCaMeiVi-n Si Trwi djuui!^C\n 
TivljJ./ua-luj 71 7iuj}lujKeiSzti,Kiv%v id^iv iTrt^^v^i 
tvawf oxpcL^poeiSh ' "duj n aihhuuluj -v^f c/):(T)a«,x.W '^^rt «- 

a/oi> (pQ)7t(icdzLl.d^Mi /C5M 7SV HA/OK iflC ihdllovct TVI^ ^Vj 

^ KgLdTx.pu)7rt7vv TTOp. £Opi. 3 ;^^ ■yicvjufsva. qs^-n?>^ 
€TH(7fv ^Th f^ cnctody^pcov h AuKJtJd^^/iu)vi,i(sLjzt m<n 
^ctfhooeAVO^ ov TravnSbLTfvi Ic^^cl' ^yms 71 if^ imijUJteJ- 
cL( oTifAxtjVOVTa, ns^ copo(7x,07nct K^ntm^cttn.^s^ >«? K5tf 
SaActajUf 'S^^S l' <aJt^75f iy^ci^p,v. etMfl ^cptj (T^ctJ"" 

^K JC5t7?ff7t<^0^(^. ^?^ j '^itmOVTWV djtnzf •JlTntlViTZIUl 1 
lOttpOLhOLIUxN tLw lKdi(nV}\j^ . rS%A.i7V^ }{Cluj 6 K.7rt^^' 

J)u)(>oco KdiuJc^og'o^ )icfjj <pYi(nv cuj-nv QV%1^ ^oviMigy 
nfAvTipq) ini rn^ •nvTf^Ko^g oycfbv^c Q>Kv{j.7ndJh^t 
i<^it} ^y\yuiV7tL7io5dpcov'i{^m7 ohlyvTih&JTyi^mji» 

dKfMKjWlld TTVi IMlM^^tL ^fj' UoAVKpd tIw 75 v2a^U 7V - " 

^vvQV. 'Gv7zv<poL(nv oL(fbV7t^HSL7r}LyiAdoaj7d7mj<fbL- 

e^et' TtV fA^JvV7a,(pOL^Ctj}Bi^7tOYOCUJ Yl/MV d^OV Sf^ 5^ A I O r. A A E P T. 

A' N A S I M e' N H 2. 
'^.a^ioSjjyiC E6cv9pcL^9v M/AHJ70f, HJWt(rti' Kvctji,! 

7iv. cm V'a?^ di^ jti7n,K9^ tv &.7reipov . KdYctSttf 

Cj h.vfji.7ndSt 3 iTi^^7r<n Ji <t^ Ttu) 'Xeip<haiv «.?vai- 
<»7j/.>^^va(n 3 Hj aMQi (Jooy Act/u-icLituuijoi ^pnTupyys^ '- 

TCCf. Xip/JOFMf^CiJf^z^^ iicodiv ,ot/yLCi,ryi a/x^pf^^-Cf' fSJt'i" 
ccvoKT^ cu/hlovm oL9joct, i^eiit. m^ (ou y-' fcV/^*: '^ 
f>dw fe5i7ii)3«^/<>(5iuofi«V7B Kf «/tt*J<Af ijufhai HS/^iam' 
77?«. MihwojoKn f^ vujj aj{d^pohoy>g cx '^tcSJi Kirno 

CUSfO^iO^Tl V\JU.koi>V VW^Siq n. V^ h^^VCOTCH.^ThJi^iOt- 
h.Oy>V <Boi?\M CLVaXJclcdt»}. Kctf 'ym.hlV, 

KvaJiif^SfJVt^ Uv dw^pyi. 
Ei>bouAo7a7Cf rg Y)juiCi)V,ut7avai;oc^ c4i ^a/ucu ei^ 
Kpo7r*)Vct,ci>%.<h ilpluung.oi'^ A/aKiOf im^Jig aMoir 
TO >(5tJC5d ipS^ovei.\{^ hUKv](noii \fK ^.Miynunv cLjavju> , 

TOj. J^VOf 5 JJytWK Kpy ® Mnt/^K fioL(nh/u,,OVK LuJ yi [ 
i%h(jO/iBfJ J)3L(TfM)(p0pim' OL^a /JAM0U71 S^ 0i/A<pl 7Wf t' A'NASAro'pA2. BA.gS ^i 

\liua\' ica7Usa,tn q ovxjtTt iA^n^ v\/My Q)TJieA^^.xsoC ctv »V 

^MSpou ))SbvM(jWjy\;i<w Q ii hs^^Qc^ uiog n^ ^poiwvtv) 
Um k. -nnin a^oiJi iTUJMuTyiJi ^(poniowi di Tti Afe^i^oJ- 

TZtl fl^zH. ^lXJthm^, 

ANASArD'PAS. 

Nfl£/t«>P^f jH>ii<T7poLiAcu n Et;CouAcu,KAa^o,afe* 
viog'cszryfKovcnv KvaJi^i^^oig. v^ ^zs^w^ r^ t-A» 
('otaJ iyriTnaiv i^^^ctA^og cvm,) ^ avyy^ci.ufj.ciTtg ,o Qiv 
YiSUcC HS>^ M*-).<x.?\0(ppovo)C v,pjuiui6liu%)ov,n.:u/'TU ^vifJici, 
TO Lu) 0/uoo'eim vot; i?\%ov (Wtu S)iydiupLvi<n. Tizcpo x^ 
FOlf fcTSK.AH'3>1. ICpt/ (pJjOT 'Zzfei ciXTO Tif/xavav '5/f S/a- 

Ko^TTov XvaJiccyplu) <pcL(r' i/u/xivcq a^yjucv v\pca» 
NooujOt; t^V voo^ djUToi'og'dia7nvv\g i7myti(^g 
Uouvvt atuoKrrpviyigacjiv o/uq6 Tmx^yiuivct. (Us^cdiV . 

^ 'dj^jl/JeiCt V^ TfhOXJTtO ^(pipaiV UjU,ci^CL nCfJj /AJtyci' 

h6(ppo(nw)j'OcyiTa 7m^(j)(3t Tixtpi^ccpvKn ^oicoDceioic. 
(tf77otSt/f }^ "UZB^' cuj'^ cog cl/ui\c^v, li OCUJ (^(f-H) ov^ 
xifAkli '^ijuji^^cdiyKS/^ TiAogoi-m^,. y^ ^23%^ -tIw <^ 
fmX9°y SicotACUf La)>ov (ppovnloiv ^ Trohi-nx^v ,oti -^ 
©€^f "nv iiTnvTaiOvfiv Qijuji\ei th^ TOTC/Vbf ; Euifin- 
fbtJir{i(pii)ijuo} y^ KS^ (rrpoJ^oL/A^Aei ng TOTetc/^f 'Ju- 
|ctf Thv ov^vov, Ae^TOi 3 ;(J' Ttw Zip^ov Sf^Cettnv \~ 
luxnv i<r^ ^^'[ilCiccKWcLi "ji iC(Pf/u^KOVTU c^Oq, <pi^cnr e/),' 
K.7ro?^oA}poi cv ^7$-;^OK/)a)7fj;^^Mo&af ctoTdVT^ ilhSi 

fMiVjO^YlCihV/umd^SliTl^W^Ycq 5 TtS (oS^Thi ITli TYig tC' 

^/uvi)U><fyfg oycf^V]^. «/>^a75 3 (piAooxi^ei»' KdiwvKTiv o^ 
y,OL?kiov,i'^ iiKom coy,cog(pvi(rfAr]ju/^iGioco <^<^^Vip^ 
cv Infr^^ycrmv cuoLyfU^p^' i vdtx. KSLf fcLonv cujt ii^ 

tj ' / I ^ I f^t »/ \ " ' . «9V 

fl^T^-lcu^ Te/CLKOVia. Qir fcAi^ TiV MA/OV jUuJ^OV UJ 

.,.....,m.. -^- J .. M ^i A r o r. A A E P T. 

ojJjTtvm y^ /uui,i{cx> rvig UiXamvvw^rov.al Si, (pa&i Tcwto 
hov. rUu 5 aixLvluu olmtric i^Vid^oL ncfj \0(pot4 \{g. 
•(paL^aiyycu;. V^\f^ ^ '^ o^iQ/mpiloLg. k^Jsl^ y> oy 
f^ •^y/uctTOjv Myf^cov tdv ^vavv auvigBbvcq , K7zk;j 
qm,<?)^ o,i/(9iouipcSv juuiipcov azo/Ap^TD-m» crvyKjiKpicditj 
vj;fjf vowj ^ Va^ KiVYiaKjog' n^ 5 ara/X^ trt^ (h& 
^'i.cfnv v^tijdii-TtViOig Two yjju tk -^Koo^^aL itv cu,(a 

^10^lV,C6Q7D-nVfV(hop Q Kff^ cilQ^yTtV fXkOTiV . OVTOd ><■ 

OTnrng yng "^ctTiicL; ovawg rLw jZLhd&sw/ ipisro^ivcq, 
Slg,^luU(Qivrri)V "XjZtTD n Y\hiov ^ vy^cov. 'G.<f(a 9pcL fcar 
"^pyx^ |mV foKoeiShog c^/i;)^Luocu, oogn y^^ itopv(plw rni 
yng Tcv ccei (pcif,vowpov lij %ohov , vTipov o "^ t^KAi^i- 
ha^iiv. ^iguj-nv yahaJiioLff aJd.K^cnnvTT) (podng viKia 
mo,(AM v^rttKanjcmn^cjdV ^ OL^pcjiv . i£i^ ''j KO^Tztf y 
uujiioScv Tif.aui/v^fF^iT^Koyjig clipii^rtov^^^^TiSlci.TlovraA o/| 
cmv^^g^^mi^^ctipQg^^TTcchMSctj. cLVi/uoi^ ytn- 
edztj MTriujUCiuSfov rH dipog •uztotS WAicy. ^pov7V4i 
ovyKpoiaiv yi(pCdv'cLSpa7ntl, £;c«J€/«'v^i' vicpcov. (Pitr/^ov, 
X^mvo^^cnv dipog eig yluj . {Jot •f^)i<Qw, divy^o y^ 
. Sip/ucO iio^ yicactcig^v^pov-j, J^t^Mvihan.^gui appivoipSfj 
I ^<7id' ^r^ efi^icuv 3 ^hioL Q ^>cTD '^)/^ ^i^pcdv. (paoj «/)■ 
ttoiev <-i?t^ei7niv rUu 'TX^ Aiypg 'mTa.MPc; "^OfLSpUu tS 
A/%v 7r?aftf7F,oy «:t?v cvk, tS KAiV :T^ffB/o5^;.ci 3i>' JC5W Etig/ 
mJ^Lujijjut^riuu ovia cumi,\^vaicLP (hcohov iim.iv rtv «- 
//01- ivnS ^^ai^vn.^fd nj^ eig Ohvjunicu/ ihjvvia o 
J\p(AJX.rnva) i(gLdi(raji,cog /UihAovJtg vaiv'yst^ '^ii^ . 
fZr^g 7E 7BI' eiTroi^Qcii rd cvA aju-icLKcp opvt tfrq TrcTi ^ 
?^a7Ja,(paa7Vii'.n7v,^aJvyio ^ovog pm bmhiTni. tpcd' 
TwStjc WBTSfc/V "Tiyc^f^virajiyEig SicoeJ.owii^pvi^Jihtov j^ 
cntAicJvif JCS^^ou^^ocT. ^ziTOf tbV iircvTa, E9ionS«f A*- 
^iojo^ccv, Ov ^OLw ,(i^v\)d?^d oJneivot i/uoo. i<fh)v rtv 
Mcu^aahou ra^poyif^py}, Tdcpog mihvnhni Mht%)/uSiJV]C A'NAHArdpAS. B;/Sa.^ 55^ 

^v ovaioL; ei<koMv. fD^c 'mv JUpopoujijTa, 07t ^ ^i 
'Hr nhdjTA^UoWTa^Siv (i<pv) 0/MioL'^vvi eig uScv 

\jf ?nu,v7oJ)x.7ryi l<pi^a.)'jiuj Ofjj^pov "miniinY ^iro^Mva- 

Zf^Tiiya^T^ \oy>v lAvi^ikopovnv Aaju-^KlujoVjycoej. 
Jl$v ovm<uJwJv KSi^ fST^TDV amvcfbcjuf n-^iny 'Ztfec 
dw (punx.luj ^oiyi^ccnicijj . ''Src^-rog 5 KvauZcL-y^^ 
'^^ (hiCxiov^iJtowi '7V){c$(-<p'^^' 9«^' o'2.<l\Uvog a^% 

'^yco yn<niv' Ttv 'j AvouKcty^vevmiv cog o^og o ov^ 
ogoit}^i%)v cvyKJtoiTv^ryi (jrpo<{^oLSi <z^oiv vitri (Jttjoi'' 
•tvcL],ysPi cuiSivra, v^iivi^ yjaiSztf. 'Zt%(Q Tiig <hmg 
'jim ^(pij^hiytTWt^XodTifjov (j, ihp (pv\cnv cv7\f ^dSh 
^^'r^(pi\0(rD(pCdV)\sm KAtoJKOf ouu^nv dail^ei cl^ Kftd'»- 

ft / V c/ < n '' t^ ' 7 ' 

^tlidJOltTtV V\\m JLW<iYOV iMyi dJ^TTVpOV ^^KO-^^Yi^fCLfA,^ 

)y vz^ ijJrS Uie/x^iot^ '^ juct^-Kiyi^vTi ^Kolvtoic 
v\tuo^dit!JcLt Kjq (pvyx.AvSii.Vou.1.oL7vpog </l cy 'GiC (hioii 
xnj Q\i)wS)<^cv (pviinv ei(m;)(^Ujuctf riuj J^KLuuiOLVTtTm^^im 
sV(m^ov ThfUieA^^Aa ' ^ ov jLiovov ctaiCilcLg, olMoI ^ 
jnJiff/uo6' lipJi >^vTa, KaTaSiKacdiwcLi dttvctTdv. oti ^ 
/^(ponpodvwLrmfiD^ict-yfih^vTtoVi^jyign x^iaSiiovig Kj 
ig4^ TTOJj^fttJvnA^ijngietTniv, •me} f^'ivigi{stiaSi- 

</,V 1/ >p/ c/ * t 

vig^OTt KpctKcLy(jnvu>Vitoi^(J TtCLKoJi M (pvffj^ xstn-^<pt 
xiB'<7:^ j r7rcifJajv/o7tlliJ)licuj7ttg2vYn^tg ycVVY,arX4, 

Ji iig 2o XOdVCt "WtB CL^OL(pip0l(7tV'aM0l ei( ^iVO(pCi)r^, 

im 3 K^ %i-^ TCLjg IJ) ouig "^ptnv ouv-nig Av)/M<TeAog 
v\m ^a?KV\pd^ cv ttS ^c^ yiipcoc. ^pjMWTitg </[' cv 
ig &toig ^viajv OTt itadiip^V]cv TifAcjjucoTyie/cpTidvv]'- 
o/^og. Uiej.K^Yigo 7rapi\<dti)v ilvnv (nt i^unv iyn^ 
^v (ItfTW }(p Ttv ^iov' ovJiv Ji il7Tiv7Zov,Ka} juluji-^SP 
:9n)^U78U|tu*-3>J7>;V ii/M,/i/^ Quu Sl^Coxo^g iTm^divTis \ 

iiih \ 

54 A T O r. A A E P T. 

Jt^tj ct(pit%. inc ^iyH9°v M liwiifhojLYyiav-nv dZjV^-^ci.- 
'jljj. iipcoyvjuo^ Ji cv TtS^kvTipCfj ^ am^Sluu \:m- 
fM/y\iJULTtiiv ^VKT.v 07t rTte/i^Mf Tiapviyi^fiJ clutdy bTn 
•to J)K^7yie/-ov,J)ipf>vi]KOTitHcju\ At7r?ov -uzzro i'0O7)u>&-f're 
i\iO) fAci?^ov h icpiai ci(pi-%jucu.HS^ la, f^ 'sfe< TWf </i' 
Kvig ojjT^, '^arw-wL . iSc^i Ji 7mg ^W An/WKf /tw dTr^ 

TiXog '^<7Tdyi>pY\crou eig hcifx-^Kov ^ouuTt^ iicf.TcS^i-^v.O' 
n nsiJi fT^f^yivmvTii^ TnMcog 'a^iotvjirev ii (hovhiTa^ 

' VI H^ i-ng Trttjlp avry(o^pi7v.Kj ;pvhoL-ftmu to ifo( X; k '-»'• 
Tih^iyKjm^^Sh ouuitv \^\i^ cvn^ucos oi Acl/x-^kLujOh 
, Hj iyn-^oL^lctJ/i 

Ov^vm \u>ojuov KAiTzu Kicb^ciy)^^. 
i<nKj '^/JjyJ ii( oLOTcy, 

HVa/OV 7rvpOi>^ /UD^OV TTlTl (PcCGKiV XJZ^CLfty^Y, 

Kc6f ^^ «T^ ^veiv /M^Mv AVflt/f a^^f* 
A'm' q pKot; n9e>tK.AKf /U. ipvcnx.TD 'H-nv, o «^ anr 

'EXayx'-^ fiio70v,(xahdtiiuii Qpivs- 
^iyvdv Si xsf^ oiMot^eig AvaKwypcc^iCcv cvouSivi 
:;Tavm'ctM o ,<^>,Liv pynzop iJdx^ocinog' o €/[ ,atJ^icLf' 
if^iog , ov /juc}MY[m\ Kvvy>voi ' cc^oc , •^a/xfxaiiKOf 
ZUjuoScrc-iog. 

Apxeaaos. 

AV^f^a.og,A3{tucLioc,iMtM^inog' toSc A^-TcMfl. 
<f)xipov,cS; Si TtvigiMvScovog^uutdYiTyi; Kva^ay>' 
pou,S]iJhcinca\og^or^oLTti;. anx fzinc^rtg ok tt/^ Iw- 
vla^ Tiu» tptaimv (ptM<ropictv /u.iTv^yiffjj Kdicoa^i. x^ i- 
xahS» ipur,)i£g.7m,po ns^ i^y^iv ^ carnjf h (pimjcyj (ptAO" 
(rof{cLj1u)'AfciiiitQ -jiw Y\^m^ eiauynyms» iotu ij f^ A*PXE'AA0 2. BA.^ 55 

X/. K5^ K^^c^* KS^ J)i{cxJa)v'7m.p ov KaCufV l£t>}Lpccwi iTiI 
itJ^7]Cfztiik ro^'pe^v\jsriXy\(p^K t?\iy<. Q SuocLiTtas 
if) '^ l(Ji(ji)C, B^p/uo y j(pu -l^v^^^oV K^ la f Jot ^' w /- 
Awof «j^Jw K v\MiJoct>,. jfc/uj 75 Siiistjov VtjKSl^iv aj^ov \i <p6 
fri,oi^^ctvOjU{f)' o^ Ao^f conTiJ oyT&f iyH.T/ivjit^ov 

cwiiii^own^iTtvtuv yiiZ'ngL% 5 fz:^fpei,di^ '^va.v. o- 
^j' o/,ctV-> "^^* "^ dipofyO 3 •USJD ?7if tS TTvpcc 'sfe«?o- 
^f ycpaTUTOJi. 'p/jvaS^ JV ^inn to ^(iTflt cvjt dip //.m? 

ii<n}f.ou7&> kW '^t^-' aJvBpa^-^t; •mnYKKq. fSi^Tti^ 3 ftcfE 

^toKjilf •^'itfJVTitJ "TV tfVfOf 7I^7:^IV. TLuu '-J du ?\CiTlet9 

cv ^7? KOiMig Sf^ THf 5^f «^Ot^uV^ otty^^ttyflj^.Ms^^u»' 
»^ a^fOijV Ttv vwioviK^ TO Ttm ayntpoV' yiy^yaicn 5 
Jtpt^ aMoi Tfiig .Kp^.haoi.o ^cepoy^acpoi Tri? tsirD Aa£- 
^ou/J^ov TO7w34^f ^jf^fjo ^ ISioipvVi 7niyi<jas}aMo^Ti-' 
^oy^a<po; pytTUp, 

2nKPA'TH2. 

"^sT^ Q.iqicl'ntc'^o)<ppovi(rK.ov fJ^lZJ (jOCMjDvpyxjyXSf^ 
^iL^ (^oJi^ajpkTv.q jucqcL^iicccKff^ Il^ct.Tnov cv QiajTfina 

^pvyic'^ KP^vov J^a/Axt WT^EJe/^^^^* 
EJe/w7cA?f,^Kfac7s^yU(poif* xpjfKaMia^TnShTsnst 

H d)^ Crjy (7^^*»' ^ (ppOVilC OVTtO jUiyci> 
^^i?t thp /uci. ^(jOKpoLTHCy^OLitiog» 

A'e/5Z)(pfa*nf v€(p?jotff> 
Et5g/?w<Af? o/i' Toc^pafcoJioi •miav 
Tct? 'Zjfe<Ac'ji<ffc£< Qfzr o?7 TCi^ fe(po£4. aKCvaOi A- 
iwioLy>j)\iiYja.'j:L tj; «^; «^ot ^ 6.ti.iAopvoi3CocKhi^cuSfo?i 

d.iiii' 


s^ A r o r. A A E P T. 

cji Sf^Jiiycug y jLuiTu liw daeivov KpLiaJ) x.tuj J) HKOVffif 
Xp^^ctovK (piaiKcS' ov i{^ TmjjchKa '^icdzq (pvnnv A'-~ 
tA^^iVOC' ^ odeAC 3 KSM S^^vh^awi otju-nv Y^ ipyoicm, 
edSLfAlJDL;. eiVCLjTl ajUTy HS^ 104 cV U}Cpo7r!)h€1 ^eJ-' 
ittA \vioi <pci<nVi<^'<hShjuSpcL4 ^fous.od^v KfCljuccvcL hi %\s 
^lM0i^ii7n7vi 

eV oO' >fcL fp^oL'7n\Q,iVi M%^oog, cVVOf^M^^, 
'^^lujcjov {•^oi<f'oC)OLiLpiCoAoy>i^ %hrvi^yivci4, 
MvKTHp pv^-mpc/ujKirCyKjsroiTJm^iilpCiOV^TTi^/ 
(a> y> ^s^^cM '5/f pv^TceAiCo^c S^voc^aic (pvi<n xc^ l^fbjiu- 
vJJ;. cL^a. HjdiTeJi-aMy^L coj-tvv ^Kca^^varw Ti^ca J)Jk, 
a%eiv f^oycoViUit; (pv.tn "EiVOipcSv.jo KeA^^^p^^Yig ouj-ny xgo^ 
jU(i)Si7,c£C r v]tI(x) hoyv yLp^T^wmnoujoitt.K^ y> fsrc^it^* 

(a^f (pv\cr7 JCpt) <^CL^OCej-VOC CV TrCLVn^fitTTV} /Si5e/'<=^),A«7a TTfJ 

^dyiT^ At'^ycv pv]7dp^c-iv iSiJiz^i.^iyl o tSt» Kstj i<^ 

ClOV S}i'Ai;)Sv\i)iS^ TlT^TtC (plXO<TZ(p(A)V KaiaJiKSf-cQitg fc- 
lihBjiVL. <pYi<y:cfl cu>7T)v KeA^^iVO^ ^mv^pov K^^V\. 
jLict7iaTi.<^tiJI.^Siv7a y)ujj 7a CcL?^ojt^}jov KJkpyxt ct^oi^iv' 
ei7 ciAcLXcjdijwnaiTrcLhiv 'n^vcUj.Y.eJ-TrjovA ^ d^et^crcif, 
eujTBv^^mi^ii ipyx^.eAOViKS^ ^Ta/cAdVct/jTTff H^^ vfy;^ 
^eji-T^C iC$icdivm,AYijU'iifreJi'OC (pYi<nv oBv^cHTtoc. yov- 

TO Q Tiu) (punKlu) diCOeJ-CUf fJiViJiV it) <J^C M^UCt^iTO wSl 

jcd (pthocrd^puv ^vn te 't^ipyo!.<rv,e/'(jov ^ cv tm oLypa., 
}(.<^miva. 5 (poLoKeiv ^ViTiiVy 

CJiTii "Qt cv jUirhpoiffjKctKov r olyc/^v 7i titvkj, 
vro^oLKiC d l^tcLiioTipov cV TWjg lvm<7i<n Sj^Ai-yjLdfJOV KOV" 
^U?^lliSctl ySfJj^^>^71^Mc^,79 7l^iOV 71 y^cAOicdciJj ^Cpt^ 

(ppoyQVLS{Jov'xSf^ •PTavm^m (pipc-iv ctvi^iK^H9oC'0%v ^ 
^oLKTitdivmiiTnic^ Y\vi<^Tt)i%vog SztujuutaWTtceimiYji 
'EiJ^/uji ovoc i^iOLKTtoii JiKiuj OM camJ i^oL^^oLVov ; K54 
&^Wyt<V Aw/x^Wt. ^J^/^cti wv i(hr\^,xsbr 

] -4 SaKPA^THS. B//3A.i5S 57 

a fJiv\ aujuviy^ ' tt^Ivj AviMovyi •nvogS^nw^ )U>Xv,uCv\ 
7«.fe:7?/x«A£i7r) Q i^cfj^ cu>ixa.(jyLlciA , KCM i^ Sj<i.)Cn^' i^fiA-* 
7iva7x.-jny)tw€ic Xju^piTWMv' HS^ 'BiV0(f)cSvTa.oL(p' 'iTTTroo 
madvia cvr^ y^ Avi?\tQViuui^,J)ti(ra!nv yssroxaCcdv.o" 
71 v^ Tmjvruv <^&jy>VTUv XdiwofMVjO.uTS^ vipijua, oMi" 
yoopet,7mpi7n^i(pof^o^i^av^^Hcii^ TVpav a/UiwaSa^ 
et Tic 01 ivnhjct. i^paTivazL-n q »C5M iig Ilo7t<fhf,aj> i/^ 
da.?.oi'£i^C'7n('ii y^ w cvujUjtS miKif/3^ tccoKvovnc. ote Kj 
juJiiva^ vvjcn? oAHf i(p' ivoc^jua.nvg a/JTtv <pa.(r,K^>ft- 
^ivatLVTO, avildt <Zt^^;^p^)<7cq X?\KiCioi <S^ii n cceA?itov. 
ov KSH i^&^oji (pnciv eujTtv KeA^^^ffTTsg Iv nXdpTtti 
rs^Trx.haJia^ QfV(pYig. Ifiwj' 3 o Xtog k^ Viov ovraii^ 
loijuov (jwj Jip^\oLO)^mJ)^Juii(7a.l,K^ nv^<h ihSi^tv 
XeA^7i\\^^(pri07V.oL^oi ifs^ «V iSi^v,ccc <^ct.CcceAVo^ 
cv rtSfSpojorrf} fHf^J^^i^v^^j^- ^OK^ i^poyico 
juwv jc$u S^iJigK^aviUigiCo? S\iMv iK Tcn /mi ei^ctj (ai^ 
c^YLz/-'^ciJv ,)UcKOooiai Aiovnt tbv XaAajutvtov Tr^ovtnov 
cuvJ^a dyoiyuv fo^^ 067014 }Cog7i>^Ai<dscj'a^aK^/x.o- 
vo^ '^■^(picra.Sajj f^f Six^ ^parvi-^v ' KSi^ ivov (umJ 

"^J^OU/CUi TVig iipKT^g,/^ iSiKYIoa^. 'S7f 7i KKd^OUnV 

twTDv '^'^Yi^aj,!^'^^ Hp^>Kt^t4 Koyv; c^wot? S^S^ 
fjSfJov ^Jicdoji. euj7ap}ai( Tiuv k^ aijLWog'Fj^ ttzti Aa- 
KiC teL(l})v(Ka%L (pYiin Tlaju^piKv] c* Taf iC/ojuc,) <f^\:z!rO' 
fJunYifX^^^MovTDg duTW y<£^v iuji.yx.KUjj Iva. oiicocfimjii'' 
fvnwi oiKtoMiCpaj^ajiKaji ii \smS\)ju(^ i<S)^,(hvp(xaM f^t 1 

% r TTj^z^cnio^a', fiMyc (Uj^g ou>r,Iloacov iycop^n^ 
au/ irtc iX'^^' ^ ffuvi^g ^KeivoL ctUipSiyfiit 7» ioLjufheieCa 
Toi </l' '^yjpcofMiJ^' ^v, vitb yitfx^v^j 
'Elg %ii; '7foLyo)(fbi; ^VK^f^y i^ ik 'T liicy' 
1jz^i(^poyyi(nQ Jijiij Xp^^^aovDi hioL.K.i<tdvoc,K9^ S;(5o- 
srtt W K^ycoFiow, kW 'EvpvfvO^o tv AoLp;<wajoyj/x.M7B 
^Y\^uoL7afSJt$aiiSfJ0C eujf?^,/i^-^i7i7np coj-nt; ctvnxjoav, 
b^JTaicngiiux) 'mju dtoUiTXJDOvmg^cog-nmtfAciyug K-cM' 
vri<n hoi/^ '^of^voy jucyog l^ cvoayfcn. ^yi<tj </[' A'e/^7E- 
AMf Jb'o yjMa\yuaA euj-niv oiyci^^Szti' fZDf>TE^.v n^) ,'B.OiV'' 

^TTTnjVicK YigaVTOj^^iStq Aa/utfQ^iQ^iCL'SiVllC9^V 5, 

MvpTto,7iu> Kej.^iJ^cv^ tfi){gujov BvyccT^^.Cw k^ afSJO- 
Kov ^aCi^v^ji vig'^iSajj'2a>(ppovi(jKov Kj Miyi^iVQV.o. 
JlyiZS^i^CS^v yfijucu tLuj Mvpru (pa^JiViviot q-jKP^ «(^9^ 
Ti^C t^ety o/uoS' ccv <^ lciTvpogii K5M lipu>vv^f o 
"^oS^og. (paai y^ ,(hovhYdiyia4 K^iu)aici^,Sl^ id^eiTrcui- 
ii^eiyjaiwcu/^^iiaw, 'n77Ayi^(iyvi!pi(^<&0L^}TafMiv /x a- 
syiv fMOJ/, Tntj^foidiilSa/ q ns^^^h inf^g.o i^v wtk mm 
coji ^t^J 'la^KpcirUu. Imj </[ IvLOJiog n^ <^! (jKboT^QvraiV 

eUVTtVl^OpoLV. JiC/Jf iOlJUVUJViTl ^^ 7M XTSAti^j/^- " 
«SdV 7i OvSiVa BiOifS^.^aTt, HS^ iM"^, YiSjgiL iSiUlV, 

rm^ Q-lcvrQ^gSiliSoLj ' n^ v\Si?cl 7nvo>v,ViHA<;wTt)/xvi 
Trztpov Tnr ava.i^jeiv'KS^ i^oL^l^v (ho/^og, iyfi9ct u) 

ci!\ajv%Lvoujiv icw7tt4 J>' eiv a%Ci)7ijounv i7iztjv(MXji^S «"> 

7By.A^5T(pX4J1f ^ "iTttJg 

^ff/UJiyt^y^g ^^i^fxvKJXii Qpou; OJ/^CjiJTn. Sl^^ug, 
^g '<iSbt\/jU£V 'jictf KSiwaJiQtg asfJi '^/f «Mo/f «Jj^- »7»« M>'>ia^>'^ (ppoVTt^nSi^ -n^^ha^Tmpov ivi^v i av 'T3^q Yifxai^K^pT^e^^;'^ 4.m,%v ctv Qi ^xa^va yc- 

I votit; "isvji 7C K^uv r (rnvTi-n^viisiLr iTrhpeiax 5^7/^»)- 

rw{. csvr /i^iJ-TtiTniyciiVkiiru^iiiTmmr irKviMha-^oaw,. 

ri-n A, ojjt^ ■Tt\s!^o'n\i\u>v Uj M^yuKo^pov i//.(^a{vi ys\ 

.y I I tl </ 

B/jfcfSvMT cv r oShiCiXj 1(£) '(pfi^^j/^ '3H£5i^<^/^^0 
■}^7tt cvlon /13^^ %)i; Hc/^poti ^^Ho^o^fKSl^ ^aju.-* 

CD^ njUTTK^^Tt 'fipL^^S^ CV C^nhaTUVOC (WJUyitJ7(f) vrcLp 

}iya%}va (haSi^cov Jmjfog J\ d/x(^oT^^ ioUj^^CrCTf fc 

Ae;^4/f /iv3^o;' dyn-Tnjii-^.KaJa. (t UAaTtov q)Vitnv.2'J^ 
(ppova '^nS-^reJi-y^iC^ia/^ov^ivicLgtPijciuj} «zjfet o<ncu 
2<vtf^£f^Af;^g/V«£^'>o^>«. K5^ r Auojv jj viSix^oTttTtv 
iTniixn tsjts^n^i^lctg.^^uj y) lycavo^ "^m ^ (zopj/j^fxarwv 
,%\j;h.oy>\4Bj^ayL^v. cveTf ^if* ks^ Aaju<itJ^v.xict 
7BK i/oV TM fxvireji dycioijivd/jSfJov, oig ttdv i{pji Eivofpalj' 4- 
^MJce. ;($tf rAo£fx^yvct/v5^ TDV IlAotTZtJVOf a<AA(poK 3i- 

AOJ^ra^reA/T^l/feoSztfiCt^TfSTXrtj^TB d-^ipCO^ i^V,CHC(pY\' 

m 'B.iV6(pGSv' Xa^iMctLuj Ji '^uxJoj/Tiov t^jTjcrtVjO/jai- 

6)f i^j^OKTO. iTT^Hpi^nSPf ^^ (ppOVViyULl^pi^aiiwTty 

^anypV} Ai^a; dxm^ ito vuctvpioig MiSbv dMK^Tfvo^ 
va; aJVTtov f^ Kccmov rnlipv^a/^ot; . >C5M «^vsi' 
VhavngoyiSMg m^/ou tm ^a« '33fe(^/fc/>'iJ(pt')a'ZJ^ 9*- 
«nowoyo/^y/KjM^w. €Afc^Q wf '9a"^/^j'^ /<^ ^K^t?''' 
i-Jiiiv aJi/ paSioog oazt i^t,(plhot( </[ \^ aJv ovojxaoa^ oTn- 60 A I O r. AA E P T.' 

/M(fbu 71 o])(ji.Ta4 WJTO) SjScvTtgy^V fltV' ew^ fQtS^oJi VOt 
THj^^X ^^'^*"^' W "nK^^og-Ciz^eiSiv K.hnf^iciShV)Ka' 
id Ilvolc. YSfjl iTT^vet ^hlwyCig vJ.?^i(;r)V x.Tyi^iKGL^ 
Tts/^i Ziyo(pav cv cvjLvmfficp ^v\mv. ihiyi 3 ^W tv juovof 

dyci^ViT)}7iu) ^^TjfjUw' Kj iV /aJ>VOV yjCKOV} TiwdjJUJU 

dtcLV. 7i^^7t)V 3 ngj^ 'Af^Oicui ovJiv aifMov \-^v'7nxv Si 
^ujvcwnoViKsnvjov.eiTniv^dg yftuj 2ivoc cumJ aig ftH AVt»- 
€divvic f^v^KS? Qpoc^V}^} 2y Jl cpQv{\<p\])ov7ri)g cu 'f^i/dui 
cy (Mt, <fbo7v X3iuja/,ct)V ^' fccSztf i ci\Stt)vaL q Si aj.yyA- " 
?^Od<ncui iTT olmfjuL^nc Ks^^fA^ov fnj^giTa^i KeATXt^Vf 
h.vfrfU)(m.<>jaji,\{^, <piXo<ro(pov cLm:/pyci<m7d. aMct n^ 
hvzlleiv ijjuLvdoLyiv 071 \[^pog' fMiSiv ^i^v aTtmvitj , 

eL TtgjLm Olchv OM./M3Uf%LVeiV.i7t 71 COf^lTV <7lUJi^g,7^ \i 

czojucLTic ^€^'a >^Kn7iKi.7v i^-yv^cg tLuj '^tcwTiwyu- 
fAJi&L<nciJl}(ji>q-^cp\ aiVO<pcdv cv cnj/tAM<nci) <pYi<nv. ihlyi, "y 

7{PJI <OtSffVI/jLCLj¥eiV 7D Shii/ULOV lOV 711 JjJif^OVTft aUTzJ. TPjTE 
B6 '^'^e^i/JUKjpQV JiSp /JiVI 'iT),<7^f^ /jUK^OV ji.i(C/Uj eiji 
rcLI/^ //Ai<fiV, TT^UjU CLUTt 'KTt eicfiVOLf.Tli; 7E ^ CoejLCL mih 

x^ icovYi^LSiJOL;, ^cTvytvcixntp khi'^ «V Tal u^g i>S?i'., 
%gjl TTo^i ipco7})Siic,Tlc ^iT^t vioVjTo /jLySiv a}ajv,ei- 

TTIV. KpoLOKi 71 <hlV ycCOUJ^Tfiiy , /Jii^l OLV Ttg fUfTfCi) 
' J)uJJi]7ZLj "^lu) 71 fcS^XCLCilV ^ptj <&^StVUJdU{. EvejL" 

7n<fhu %fi cviZ Kvyn ilmvToC fn^^^iTiiCiKpoLTigdv eim 

XgUJr iav Ci<pHc8fOL, eLVOLftX.^ div?di' (pVl<Ta4,fihOlQV iT)j 
eLvSfcLvTtScv fZ^,/fJVt ^eA<^o/^9v,c<J^touZ ^Yi^ltV^^^iTUo 
e/J OVTtoioLV '^ynhOihiVOJi. ipO)7>I^C 7ir)7lpOV y^/uLCLH W, 

fAV\,i(pv\,0 etJvoujtf^TrDimvi^^/XJi^yvaxTVi. i?iiyi7lScUJ yioi4 (jiwi^^ ;C9t7»'^e/{ko^i'V il^ ksi^\ci mv, a^^tot 
' yy/oiVTt'ilJictA^o],7rajfAict.7lLj(SUeiJ)icui ^^cptAu- 
^oiiv. xs^><.i(Tc^'^n Sii7n>oy 7i>iOVjjoi^,}{gi\7vi? "Ecu/^TT 
fnig cui(PcviuSiJ^c,ipV],QcLpp4.ii jiSii y^ €iiv/AiT£iot,(rvu7ii 
! €/.iyi^i7vctf'^3 (pouJMii^/uiv cLUT^Avjuji^viai. iMy^ 
■ %i;^ ami; ou'Sf>com}ic(tiv,l'v' iSionv' ouu-nv q iSieiv, 
1 tva. (m- <qOC 7b wt 'aJ^ioKoyv ttA Ji^of i^pcccnciv, ofMt" 

HVeiTjgTiTfCtJ^Ct^jUOV iv^^cDiKlUoilcCVjTtV ^^'^''Gt' 

• ouTtyv ffwpov coc JoKtuov >^Siycnt. Ki^vov 5 «^r- 
; itCinivr^eijuijXsiui oL^o ^ ovJtv i^,Si(fh)juu J)i avt] 
; ijuuwnv'jlp' ouu (eiTnv) 'w cijcdctv^ Ta /uyi^ /uoi JV- ' 

jui\€i i f^; Tbv ei^mvTafOoLvoLTBv Qv Ks^nycoazw A.% 
vctictil^aKJiivcov (<p\^<nY) vKpvcnc.oi '•^'Ki' Kvoi^ccy^v 
(pa<n. (^ywot/iM^ eimvm?iK.(h)(^i;oi'm^v\cnceii,'2v''^, i 
(^i<pv])<hi!3u\co^:iCovhov» OKcLp<A)|a< 2jkcc amrJ hiy^v, \ 
j ^: li^Tiiav treJf-T^TriJ^^Uju ie/i^co\oriKDtOy j 

' h^}^ Al^vLcu fc(pn,E/V ^Tiw "^m^voOjuaui* jui^ov-''^ 
ri 7i cwmt.' 75 KOiveiov TiiifbwiiK^nii^oStopo^ ijuobTtoy iSia)f ^ 

JC5tAoV,/V aceiVCi) cVeLTTD^LVil . KS^ Of *T/ «/^' {i(pVl')79 i/A4V j 

'ifjuaLTtov ifxCi(Jvaj{ ji^ ^^nS^oVih/Am^veiv o ov^t ; 
(Sj^; Ttr iiTTdvm, KolkZs o AIvol tn A£><i' KoLhcSc y^(i- 
^ H)Ae>^/ Vk 4^3«. 27f i-»|^7Df AVwoStVot^ 71) </>e^- 
pcoyp^n Tt/LCcnvoc tig%v(A,<pciMig,C)poS Gv(i^i{) Sfof. ^d 
*relCu)Vog liuu KJkvo(fb^ia/f» <E7€^f t ii^mjvntjOv Qt KoiJb 

p^TWj Si7vu; Ov^ ' {ig)V))il^} y^ OV <5J€^f 6?7 ^TB. €- j 
At;^ Q ts^c }(33/MKo7c cfi^v fhjT^A f ieuuitv S^hvc^, it f^ 
. xhpit <^ (iD^govruv Xi^eiOU/,^op%i(n>VTWi'ii </[ ou^oo- i 61 *A I Or. A A E P T. 

poofftiViO^pov 3 ^ 'zs^^a.aztv dxmltOvK i\iyv (eimv) 
077 'EowdrTT^ ^pov7wcm.,v^ uS^cop 'miYi(Ti. fcs^g A'a- 
KtCiclJZuj ei7rdv7a,cogW cLViKTyi hHcwSiV^tu ?^ot<fhp6o- 

etv£;!^«.';5 Q (^'^v'ng,K^cl/M>i aia Y^vioT^oi^^nxloim» 
Kd/Uidti^pilin^^EctJ/diTrTrH TrtLfJ^cc^jvoi. miTi euJTng cv 

CLy>pa, KP^ ^ftHlA^LTlOV <7!^i\0ju8ffig , <JlWi(i0UA^07 01 

yuitf-^i •^paiv cijuujL)a<K^,\i^v\ /li'{eimv) h' v/a^tiv 

X.7lV(.VT(k)V3iK9l-70C tlt^ My>t,^ l,C^\cpoL7l(i60 HcwSj'^- 

Tm. i>iiyt mweiv c^^ct'^ict.yuuctJiu,H£iL'^^ 01 l-^Tn 
iuo] dvMS?iSicnY 'iTTTTDig.K.?^ «V cKeivot{ipvnn) (svmv KpoL 
TVKrcwng^pctSioog ^ a^Acov fokAyivovTWi , oiiTt») ycaiyp 
"BcLvdtTrTrti ;^aj/«^oc,'^/f aMo/^- oLvSpcontic ffT//*^«fe<t- 
yi^v}av/yMJi. 'Qujvx, Sm HOf ^ioujtu. hiyt>v ^ '^d^tIcovj 
<oSg 4 Uv^ctg ijLciifnvpYi^v\iXcLif>i(pcJvTt otveAycnif c^K^fC 

KvSfUV oi-mJTTtJV^rCKpOLTTlC {g^OOTDtTTf, 
CL(p OVehl ^Cptf i^pJoVYlhjUaAl^^^K^ c/">) ^5^ 07» J)\1M^ 
Zli; JUUiy)LKO(ppOVOiUJ7a4 ip' iao7HCjC0CcLV0y\7iL^, HS^JcL" 
«3^ cl/UJi\i1 «j *?" A VV7DV'u)g i{Qjl CV mSUhCLTUVH ^* Mfe 

yMK/. «iT /) ow ^ipa V m xszsn ^coM^aTii^ ""^i^Suaffjuav , 
/ST^^Tvv f^ i7r)^\ei-ft,v currzfj St^ '2a%« A*e/<.5<3(poa'.'«;,i5n;- 
^ y^*MfcA/7Bi' ffuym/frtv oimviyKSLc^ HP-t' cwjy yfct 
(pLau ciffiCilaj; '/juj/^^viuv Sl^(p%^g.cL'7rlujiyKa.Ta /^ 
otw 7iu)y^a(plu) lAihi7tg ^ii^TTi '^ tUjo Si.Kluj Uohv^ " 
KTtg , wg <pY\<n ^af^Ci)eAVQgcv7Tctv7tJk,7nj i<rDe/-ct. .euoi' 
^ct^li.QTJi/ Aoyv TiohVK^TTjg Q<pt<^g,ccc (pv^cnv^tp^ 

fjUTTTTtXiVl KvV7tg,C0g7lVig. ((DtJViTtiyUiai diTTtUfTa AV" 

Xpv SviiML')2)yg.K.V7tcQiVY\gtfi cvtc^c (^ (pi\o(jvpm *tt}(pflfOTy,AKt/7oi' J^ Auj(9oyflt jcptf MfcA/75H.r/a€K Awnv, 
*z^<?iif SVi/uu^ifi-y^v Kj f^mM7i)(Soy c'p}ilo /j^ov' r Q Aw- 
Havct,\:z$ n^ f^v^Tipcov' Kj tov Mi?^im ^X!^ ^izn^f^* 

4^" fsr^ro) r >hvfMv\^v^,u^,/^'^ Tf) <Ajn*)»j t xoyiv Ttv 
llQhv)^>ciTti^ Kp lcdx^a.Ttti' cv (tuTZtJ r^"((pM<nf)fcr«yUa- ' 
vSli i fW \sm Ko vcovQ^ 'lit^v ciJcLgti^hvmv^oi y^yviv cv 

^TKTJV cATfic^Ci»Lpetmt4 Tih^^f V^ipOV.K^ lilV \img i^^fV' 

Yi c/[ cLVTzoiUoaicc «^ //KMf Tinv ei^ t '^ttov. cucL\aT} y^ 
iftKjVuujitpYtSi ^ctfhcxiilvGg cwJMv^^cpq))TacJi iy^CL 
.T^ctn Kj OLS%i^Koyn (nx.TD ilAihncitsiii.hiTtv Xlnd^i^lo» 
-KpATii ^w^ppoVKmov /iMomK-ndiVfKSiruii^ScoKpoCTT^CyOlt 
^ « TTOA/f ycjud^ei %0Li ov vojui^cov/iT^^ KSHVoc cAay- 
fucvtoL eiayiyvfMfiog'ccSiicii o j^ hi^Yioig S/^^^poov. tj- 
fjLMtjjCL^vcL-n^. tfi ou> (piKoazKpoc, Aioi-d y^dxlcutng 
ymhoyou/ (tfjTit},ou/cLyoi;,i(py\,r^ct,Aog /n, o \oy>g,coAu- 
aici.A fjJjjj '^/UotJcjv i/M)iS)i\aS)i y^ Luu iiTi^.iov Sik£l- 
YiiLOiiYi iju<pihc(ro^o(.eii7iync d ^ Avai^iiiTLacei Ka\o( 
i^v My>c>inc ouif Gi ^/xoTliti i(pY\,Ovy> Kj ijucltioi, t{gc> 
hoL j(5Lf \:zsv SyiMtm ilV\ CUI i/UOI a^OL^IUO^ i KpiVOJLii- 
yov tfi cu>ri , (pr,aiv loJV^f o 'TiCieAdQ cv txS d/UMfltT/, 
lihcL-mva. cua^luictJi ^ td ^vjjMtjyjiLf iiTnTviNicom-ng 

aV^COcUfSpi^ A.SUuaLjOh^ ^^ 7B (ivi^UOt, CLVOlCxVTWY, \ 

%>iQ StK^goig cAL^o'v\azti[,Yioc'm,Caut7r»iV i^^svii^ KocmCvidt, 

DT.OUi) K^llSjKCL(Qn>Sl^U<nomg Oy S0Y\M'J^fJJOL TiXeioai 

'^^ci; f^ "^Avova^v^KS^ ^/Uiv/^ooy f^SiKa^cSv •n 
;Vj^M 5TO.9t?V ewnv « ^mitawf , mvn ^SM ^^<"v ^9H 
S^oL^fia; '^cTVTiaiv . ^vCovmS)ic^P chp (pviaiv iHSi.m 
fijUoKoynauuf^pv^Y^azumv 'i*^ f^Kct^d^v i^vmst j^ii' 
7n) f^ ijj^] S^THf^if^yjuiim ^fA^/^ t/u. cT/jcio; 7^f 
sy 'Sff^bTttfeict) «TTjrtwf .Jt^tj olJavaTsr cw/re HsLTiyvco^^t 6-4 A I o r. A A E r t. 

oJ^M'»? yi/jU^^ iiTti 7B M^veioViTnif^a.yigLXcL Kotyix.'- 

•^cwct Ka(3(- Ttvcu; imnyiffiVyif H i^)^,Ay,f^i A^^Msk ;^ 
cfc,;^ A^pTif^UjTrojJi K^eivc€.Aiovum)Ju)poC Si <p'>w fA,vi^) 
cufTV r TTUJjcuioL. i7Ttiy\(n q y^^uZ^jnv AijwynioViQij Tnuu 

^lcnidm^ 7ri7 iM^i KoeJ-^^Hov cl^ vi/uoun> 

Mm ^L^lV^V ^iriw KOLoSi)t(jp Q(pi». 

oju^ ouu di cLvhfumt^v IZj' K^Uocijot <fl XBv^/AA.nyvca \ 
anv, cogTi iQi&iawi ;(ptf TitxhaJi^^cu; nsmi jv/Mictjja.KSi^ '^tg 
yt/6/j i(pvycx.JzV{rm,}AiMTdv '•j ^vcLTdv KcfnyvooazLi. 2«- 

yf^OLTH ^j^AJCU^- «JCOj^Of ilifX^aVLfTOiiw i%aTt» cv Tt^^nof/. 

Tncpj KwiTTmv ^guuilw ipyotaGL/^QU' Kvv-nv te ^tht 

fAMOm 7C6 CW^IUJtp V cJ^impv^O^ li^yCXiCOTZLI . OV juLO' 

\ov 3 Qn '2.ciiKpa.7dt4 Kdiut}aj\oi •myrovdoan uhtti, olMo. j^ 
'i^ Tj^ilgzsiv oazav. v^y^ C)/iAAfpov(Ka%L (pM^v H^- 
iL^,eicf>,c)'?nv7yiKovm jyict^fiojf, c^g /LiajfVo^cSjJOV , inju/ni^' 

3fClui TvpTCiioV <Z^^)L07j]&iV iMyfV . K5M ^'^vSiifMjUiltL 

fST^m Tiv 'ZE%/. ki<^\0Vi iTi/Miaay eiKovt ;^A;c«i'E Je^t"" 
7nS)igo HS^ oveiSiletcuntig cv Taf na,^u/LmJ)i,\i-^Vt 

'^KCLViT iKCLViTlTZU -TntVOV^pOV TWf OvJiV dhyjJiOVcm» 

oiv\JovoL/uoO(rav.'i[gui '^<h ^uSfj coSi. ^iKo^pog Si (pY\'* 
ffi (c^Ti>\BjTi\cx^ TDv Eve/TnJ^ tS 1C0Kp0LV)t4 . i-^- 
yn'0n 3(m9a'(pn(nrv Km>KQ<hopog cv "^lg ^ofiKo7g)^K» 
-vj^^p/ajfo^^jcy Tz/ Ti^f^TTMi iTii Twf €^J))/x«>a)diif iCJofxvig 
(^hvfjtyndShgtQa^y^Muyog tx^7M,cTB xa^poiat rtu) ttb 

Tv/K Kdiuja^QtyY^ TUV KpTifMV ^ iSoJl A V\\101 (pOLOIV, 
iTlK&Jiyai 5 TlJ tW^TlO iTll tHc ivViVY\KO^g :7tyU.7I?Mf O'- 

Kv/x7noLcfbg,yi,y>va>g itr^i' i(hJ)3f/MK0VTa.xcfj 'Qujtbl <pv)di 
iig^ Av\/Mi<TeAog ^oLhY\p<^. iviot y^ Ji^Kovm if^ 75- 

hSuTyjgOJiaMTiv (pOL0lV.CL/X<pQT\f)Ol''^ \]UVaVU/ £.\'0^,OL')Pp\{> • j(^ Ctfrr >(i;q tueA-mJ}j^,Q^ K5M "^ '(^«oTot» fcT?/ tw^ eo- 

i\ia.Siiv. (Tcxjiiifi /^i K$^ '35%<^ 'T^^p^K^'"' o1cay^d.nig 
J)ei\i;^oLI,o7nvyi JiOj 'zsfei fQt9voicL^%.voi ^Ki-^iTcu^» 

mtUcdztf '(st; hoyi^ cwTiv iiTnjcv . ciMct v^YlAciTttiV 
cv t'^ ^Titloyici iJM\]cQ^ji; XvaJ^d^ypov J(«/ ciMcov (^icnKCOf 

ii. ^COKpOLTHC ^Vfc/TCtj^^ZD^ (sUVHV AJUTSg A€><{, J^^''©^ oi- 

ya.it^^ 770*7» ^CdK^ani. (pYifft (/[ K^^TiXyig uayfy 
itvA iKfovm oK. 2i>e/flt^ «V KdUjoau;,T7t ti a.>^oi >C5«^- 
yfcJvd} tS 26j;tp<X75Lf j^ cAj j^ (iictjov i<nSziJj liw tiaOjw.i 

Koui Qcpov iiTn Siog,)(jSiui%ov vi(g(pivi. 

UpOC >b Ad{u>cLjCOV K^VCiOV «^^off/U iSi^Ci), 
KM^ii^pihOV^Kkl KvTtOM^g KV[fM/lOg ,Ti{j^\ KvTKpcSv 71- 

^Ttmco TnCiCog nvdrzypa.K'Jifbt>v HS^ OVctTa^* )^* Soi 
^e/f 0'iiwip(f)(cJvv,^^^v()V7i 'j "Eivo^podyig Ko\o(pco 
Vioc^KS^ KipKCo-^^ iiojoS^cp ^cSvji) "nK&JnTW/Tt q o 'S?€^ff 
pv\(JStiog Zivo(pciU/ir)c' KS^ lIivStip(aK./x(pt,i^v\;(i KcSog' 
Q>cthv\Tt <^ipiHJ}S)ig,y^^ BtctVTt XoihoLpog Utf-^Mj/J;'!!» 
'^cLKCp KvTtf^iS^ V^Ji Khy^og, Kvoi^oLypoi lcocnCi- 

OC) 'KSI^ '2l,LU0vlSl1 Tl/MKpiOOV . *P^ i) Sl^Si^OifdfJOOV 

tw-nv,^ hiypf^ccy 1coKpoi7tx^y,oi Kjopv^pouiOTm^i /^ 

JlKeCTltiVi^EiVOpcSviKvTlediVVlC' ^ (pipOfJ^UiV Si\lpi ol 

SJ^/Mia.Tii Tio:ni.pig,Kl^vn^, ^cif Jh^f^EuKA^/^ff jA- 

^'^TTTTDg. hiKlioV 3 (T^^TtV 'Zifet EiV 0(pcSv Tt^, «7» 

fe^ KvTtcdivoi; cy Z>n KUJUiKoJc/i^Tmm 'z^<?^I.cox.fct 
liHgovteiJ^ ovTCo 'Z^n^oiTavoc' iTni KP^Tltp')^ <f^f JiK^ 
oi^ptaioov,}^^ tUo fS^Tiw KKSf-Syj/MO// twTOQ ffUJUiT^ i €6 A I or. A AE r T. ^t^ ^^fCt^pOJJ-' P^aM0f,'77-fee/TO,7T^7T»0f>Bi3tiV9f* Jtptfj 

Kf>{¥avSiJov'j,2[u,Aiv mjdt'}^ ,Ilco '^ Kahoi Ka.yx%]}iVQV 

StHVi . HC^^ ^£Au'7lJ7«I' tf-Kf OOfTwV SoJjtf CtTTrf icy*. ;^* 

(ls^Tt>i \ss7t(rnfA^iux7tc'^Q^ 7a Ai^^fi^iS^iJOLieic ouJ3j)u>?nit4 
i^ycc^/ij f^^^u/vvi/ijsv^ju^fm <^;)f flt -vjxf^ .otMoc >C';ti /be/,'- 
tfy (pihoczifpaiv m^ nc iy^ct-^.y^ o/jtcv ^Vjmv K^^tt- 
vm^ cv TiTapru <s^ 7rvc\ouicn Tfvpvigyi^idiwaJi K\ei- 
viou'f!3t)c ov KS>^ ^ra wWi^iNao jb e^' Kheiyiojii w- 
Jjroy ,t<5/u 9?jk;/^^ VI ^Mflt STzwTa cv ai^uizi? Hst^d. to- 
<pAo<- 3 'i^ ctMo)}' TTOLv-mv Si^oLffjUw cui M KhHvlov ivog 
QvmgfjJ ic^.a-j^ojuaui j ?(<xj yvx.Ti HSfj vTryco, on oKeiyQV 
ev^ pa' r.f.i^pa^''^ k^ nAia> rlu)/ui}i^v -^^v ciJ^XiO-a 
fXQi K\mi(iS ouot<paLiyoun, Kvpo} 'j ox^of i^f/JiTi Wtbk 
w ^mY'Uju cumJ ciwY\^gTlpoz,iyoc ovoixcti^f/jo^ Boioo 
'jlo^iUct^UTiK f^ Topytov tS Aiovjivov.oi^of ij Kvpfj), 
ckrr cy 2otpcA<n Sl^<vejiCodV <s^^ tbJ" Kvfco, iTn^u-^v eig 
K-diuJcu; dThiTDhUiJ "Bivo^puvTtfXaLAm ovtzv 'iva 'j^YiTam 
Kvpcsj (piho^, 3 7^0* ^?s\Uu <f^HA>v€i 2a>Kf «■n/j>C5^ 
ovjuCqvKqv MpetTs' ifs^ ^f «^5^1 ^^J' ^'tjj' «V AtA^ot^ 
;^»jazic4voK 'nS%cS.'mdiTi^'S.iyo<p(!y'tiKH fZ^f^^nv BioV' 3ENO(I)ON. cy 

io' o vsfjj Xc.y/J)ct7}^i CW7VV inTta-n f^i(ntoiCouh&uai Ji. 
tf«A3%7v. JcW oc }iViTxt{ 'Z^^ Kvpcc.KCfjf TV Upo^iycu 
ipiKo^ ov^ nifcy Uv ouncJ .Ta /U}{j oui) oiMoi to joxto rLoj 
m cifhoL(TJV "j^^ i^poi ){^ tUu iigi^pcDiv ImjjfoSg cuJ-rvg M- 
fjuv Siv^yiiTwi, ix^P^^ ^^ SllKkiTt (uiSg Mivodvct. tjV 
<^cL^ozixt<:v (t^A^ov^^ovov THi; ct^'CL(hxoicog w/ ^iva.y>v' 
91% KSfj KoiSl^Iy avrtv (pv.civ oijj'7^ jUJil?Q(n la^^cSzii Tmj 
«Ojtfl^f.^Mct Yj^ KmN\coviS*yi %.vi oveiSi^ei 'iiifVicKmjf ra 
(am. /xiTtt <fi tUjo Tt ciAct(hctTtv v^ izm c^rcSUo vrca 
avjutpo^i ,HSIt^ 704 ^Sy^am)vJ)iaig icix, I^Jvv ^u fr^ 
dSpvaziy &UenMo)g,)iKJtv ilg Kffia^ (Q^g KyY.(nha.of 
T AliLuSa.iys''tc*)v ficiy7\ict,jMo5x)o'(si; Kvpov ^^pa-noovxf 
a//rtJ'Z!>^(ua'/'(pi\og n uv ilg \.'z^(ho\luj' Trttf hv^» 
fov ^* AajUavia-juc^ ^vylu/ xjzsr JlMwcl^cov yxmyic*)^ 
e^. '^o^cSfJog </l cv "E^pia-cp.n^ ^unov «va?K,7B ^ 
rpucrv liiyo: (iv((t) JiScocrj ru ivig ^pitfjutSog iipu (^uAflt- 
•^eiVjicog cuif i7ra.viK8yi'il J^ ju.)^,oL}ceKju£t 'mmcrtt^t^ov , 

tlJaSilvol^ TM SicS.T^ Ji^JuioiOC lvnfA.-^V ilg AiKCpOlQ 

CLvadyijuoLTa. a/Ti^ d^v vihSiv f/jiiJi Kyvicixaov^gTUb 
EMotcAcjx^KAM/^^y ^V "^v *wt9g OviCcJiov; yr^M^y kp^ 
dtmlts^^ivlcoi iJboTw olAaKiJ^juJviot. cvnvBiVi^- 
arif -Jit KyvKnhdLov i VDLkv iig '2iU?^owv'nt, ^e^°^ '^^ '■ 
HAfiW > oMyy 'TYig '(TvAicog et-m^cv . cimTV Ji cu/rJ , 
JCStj yxuoLfoy ovojuA ^j\ij(na,iC9i-J^ (pAoi An^igci^f 
MetVnf * JCCtj <^c) (ji7g , T/iyMof ;C$^' ^ioJc^pog , ^^ 
fm AeivoLp^g av 'nJ (Ss^g aivotpcSvTtt "^ga^nou' ^^ 
X^ Aioguvpot ivnKa^oujVTt. ei(ptKO^^ou Jiw M^" 
ya^v^ov Ko.Tzt <D^(pa<ny •fHg ■pntvvtyj picog , xxjuini/uit' 
yog laL^Yniam^x^eJ-ov i^ioLTi,,t{gui Kpidiipc^a^ % 'hcS" ' 
Jl ov mitt^g ifpei lihlujot^, o/xtJvvjuag TtScv E(piVto^ | 
%iMTivdiY Jinihn KWjy^yi^t^tr^ '^ii <^/Aot< i^tm» K5y : (pihoig <r8 A I O r. A A E P T. 

0\xiCi^ VS^ d-^V OJJTTj} %<fbiKUf ActHJiJ)xjjU6ViOi. dhhCL }{CJUf 

^ihoTnJhLV rsv X:m.p7tcLTiw (^ci<nv camii 7n/x-lcL{ etuTidt 
(^f'iM,(:iJvJ)ia.'mJcx,cMp(^ucLKuvi(^ AcLf<fhL9:v' J(5M to/ 

«V 73*' 2?t^Motu*TO, j(5q ^^huiQvmv Aa^Li.<icq/u6\ioovt 
c/^cA^f 70 ^^j.ov.(JTi nai {siit^id^ cujry (ng Ki^zt^icv v- 

"dui Hmv fS^TBpov ^eim ^cm <ilg Ai^iov fQ^g %i^ Tmf' 
Jk4'yc^'<jc73ivouja owTtig iU KdeAy%v ^.uadiuoctJi, v^ 
eijun^ •/^'mimattji. cJ/^dTco^^^^^^iTcid^cjcv Abioj-j/i- 
(j^v ^rA^iv Aefii<fixj(.\^v loig /im^u-^l^ %i; TfZLjJhg sig Tug 
K^ijMCL; ^cLTivdd^oi; 'vk?) '^'' AoDackq/uoYiuy/. xsf^ 

! y^-iTHTm^A^UifTD CLUTtdi OV TM '2mt pr Vi ,Vcf^ftL ^MOT Aio- 

K^Yii ^y^Qig (hmgf^^^ptAdcFd^podv. o/i8{j q(.w Atdefh^pog^i- 
Siv ^^<^nc 'TS^z^ctg iO.M 7K? i^)^C cLycL7Tii?nau^, hs4 
curmj i^dg d,iucvv/ucg}ivnzL]'Q(.Jih(pcS,d''^ Vpv^ogTnzi- 
y/JeVog }(^^ Sz^ i7r7ncLg,(l2u j h /ud^ c;:%i Mrt^Tj J'«c6)')/- 
^pcug ct^vi(m'A*^ogiTih6[jTnaiv,cdg (pyftTJv h(popog cvtmi 
^^77? H Jisfj (^wrvi'K.Vi(piar>Si*)pov /(^ iTrTmp^cujTtg ,li - 
ynaihica ''^^cLiyj'y>uU7tg.hj tguiTVi Tvifxcl^ v^^7rrx./j.t- 
va-vJhig i-Tnof^.TUviyucwTa, S)i i(^ Tov^Eivo^paivTn (poiffi du 
1 eiv i<^tiAfj,'ivov'cL7{OLyy<kKnv'Tijg <fl ounrt} m ^v cltvv j^hTm- 

■ ^^cLi>aiaTxSzui' i^^i^ fAMjovmoTf^vvctia^giTrcL^^tv o?n- 

■ %Szui7iv ^<pcLi/ov. ivioi Q ovQ <fiX.KpS(jtiJi (pcLoiv .^Wfp 
AMct yd(il7n7v)i7<f>iv SvnTcv ^"^^ v\)Kdg. (py,0i 'j A'e/^- 
ii?y.v\gid'n iyxs^tua nc^ ^%(ptoy Vpv^^ov/^eJ-oi ocmt 
avyycs^-^cu/ Tt/A^pogtK^ tJ* TruT&t ^^(^d^oSjjoi, oLMot 
JC9Lf 'Ep/xtTrmg cv Taf 'Zjfec Qio(p^^v,r^ Xd^KpoLTyj (p'A<n 
rpuMi^ iyMop/Mov ycy^cL^pivcLit.TijuodV </[ 6m(ntod7^ei etor 
cjv %ivTtig) iTT^ Tyigi^Tnprtfg Jt.cq, cVtvnt^TMf O^VjumctJhf.tfjp, ctioL- 
C^.Cr,xji (Ttw K.vPff) ^/ "^yovTtg 'BiVctiViitVjivi fsjfj^iy.p^a] 

l7}f cr:y^eij\ig o ASlu)ci,\og cy t_^; ff^^^f^vmy j(^iO',\v/z 

9>f? 0\v/UTJOL<Plog,'^; ^);^y7ef KciP^MjyjMJ^oViiip ov ^ 
^^ni^Trrrtg Kjiiuo-KV lAotKi^fbvm Y,p^i. li^Y.xjc^ih cy 
KoexjflfoCcoV (j)H.T7 ^viiLVi'freAog oMciy^^^ritSM ^>a.<hy^, 
pctiog 'tKcVj)odi'ctMY\p ^ Ti oi MoL yi^yv Ci:) ^ ctyc^dtgyyjiu </^ ^* 
(pi^tTTTiTc yjvi (pi^oy.uorty?^ j(^'^X7?ja)fja'(r ca fr^nT- 
y^oL^./xa7Zov J?jAot'<i>afCYig n k$^, (pi^^oSvTv^jn^ kpacL 
Sj^y.moui lyccwog,^^ 2«jtpctTO (^^Mjcou; oiKpiCu^g.auoi 
y^if^i j IhiQMa 'S7€?f to 'JIt! oL^KOV'm,&.M(x)V <#/-/jwf c(V- 
wipoujvmv' tiw TiOLxcLCcL(ny,vii Ji^^ ^tCAtoy f^S^u tTTon^oi 
*ls^otiMcv,oM]g 3,oy' KP^ K.vpov7rSLjSliaJi,v^ E^M^i- 
;(ptj K5^' ^^imjuuvYi^v&JfJUL^' aviu^ficnoy tEjJCP^ oiKOVOfM-K.oV} 

hoyou/ 7i 2<w>cfce7Bif,JC$tf fZ^Vdpoi)V,K^ lipoovoL wto- 
^yvtvjDViKyvffiKcLovn,^^ Kdiu^ou^ccy k$^ ^aK.i^,/^' 
viccv "mfMTiictVilul (pviffjvliyi Tf) "Bivo^puiVTii? o MaytViC^^ 
fxvifTe^og.hiyiiwiJl oit k^ to OovjwJlffov (hiC>^iOL >ol» 

^VOv"^ V<pi\l<dztl SiUicl^0S,CWTT.^ iig (fJ^OLV Yyci'jl^, 

itULXUTo^ X^gu^ KTJtXAi /uootm.yXvKVThTiTii^ ipjuUvit'' 
ct; . o^y M^flD^g oLMviMtc ^v\M7v7ra)C iiy^v eujTiq 
TiKPtfTlAftTZijyjaV cvrnir^^^n^^ctTO^of M^o/Mfj. i- 
\ 9tJi Kjf^ iig 'KTiv Yju^ ^y§ct/ujua7a 'Kt^v 'i^oynt 
'nv fjfomvy 
Ovjuovov icTlipffo^ oLViCvi 'Eivoqjony ^ KvpaVj 
Am' OLvoShvlY,^ U^tog vilif ayt. 
h TloLi^A lv\g y^^i mV t^twiK^ 'S^j^a^ <A /|oK;a C^lll> 7p _ ^,A lo r. A A E P T. 

^i }(pj^ ff? r.gvo^O)!' K^votocJ K.eJCf07rrf Tt^raAiTctf 
A*Ma Kog/v%? t/(tx.7D (p/Ao|fcvof ,M ot; tpixy]<fay 

6yJ)iy/</i<rMV 0\v/x7rictdic [ujo ^t( GL^^^otg 2a:if>oL7tKoic. . 
Jt$M i's)0''' (priffrv etJijTiv (pv^^-iiv ;(J' '^pKTUoL EvCovAov, S 

I iTproL.^sr^To^ieujTTi^ cm' (^ivTipo^, K^iuuaJ{o;,ctSiX(pog 
' Jlv%9fciitv i'^ TljjuQ^mUitTiii-^iyi^^K^ycy^a^poig 2/^- 
I Aflfc 71 jf.a] /SiW E'TO.///i'<wy</)ju K^q HihQTnibv' Tez-Ttg ,iaL' ■ 
^g KcSo('7iTCLp-nc,heIciM Xntf^ahUv yi-^ci(j>co.g' m/x 
TrlogyUo^jrjOihT^C^r^cuv ■n^'Zyp^yxaiTiv^Qi' iTCTtg ^TleL- 
e/of,ct';^A(Urt7B7roioV * ifhSh^g , iud^.coSjcls ^f^^cLq 
"mnYiT^g, A Ai'SXi'NH2. 

iG^^ncXccp/vou w oi/^oWTDvnm ' ot J^jKvcrtu/ioi^ 
K3{wciiog'oii viov (piAOTrevof .S^o >C5M 2a»cptf7itf 
ifK, cirA^<i)'fio /^ fc Af^tjMoVo^- M^ct« o/j^ 2jyW<xv o « (^A^otv- 
To^icJ. TV-Jtv i(p;] id^CijS^jdQcM 7^Si(rjuo>7yieA(^ crvjufhov 
MSorq ^TDis} img (pun^? ^utKpctrei, Hj/Lf ov KeATTiJVCt. IlAct 
rf*}-'CL "jyOT 'um K'e/.<d7r'^u)iJioi?^ov (pihog,K.pnrM)Vi (S^- 
'S%i^ou'^i^ hoy>ij;. Sii0^i7dc/l o Al^vyg KS^ ficLAiS»' 
ijztrz) Mivi<h^v ^ Y.pirr£A(ci)(>(^i'^''4 Ti^ii^^u; S^^^o- 
y>i;,ovTDu; 1a};(4)ci.'ni;, \smCoLmf7d,ha//.fha^aiv 'S^g^c 
HiW^iVTTWf*^^ o/ juS^ y(^\ov/.SjJOt KKi!pci\oi,arpo^ eicnf 
cM.hiKvjiSjJoi,-H^ hi'^n(pc^vovng Titjo ^ccK^cmKiuj df 
TdviaJi/iOig KP^ TLciin^fia-ng o '^(piiriog iMyi f^ (7) A/- 
^vov , >c$£J n^S i-^a Je '^ig Tj^u^ti Ilii>(m\os (pviin 'A'PXe'aAOS. BA.iS 7^ 

i TO Jatn <I^A kW tdj- KvTtcdivot^ tcv 75 fJU^ov Yi6cov,,iicfJi 

T^JCflV «%f ^^/UifJULyAiVOhilaiV iTjJct' rS^^Ttg sMiXTiCL- 

^;(Slo >tW cLcdiii^o^v 'TZDi i^) KtfM/it{ ,A'^/c;^f 3 A- 
cwa,(rioLiJi.^Ki^ictJ)jC)TKAetoyij?,l^tvci)y. ^ctcr* ^^ etoTty 

^luact^.dorTtt 1171:04 ^iP Sl^\o^vs<^e^ T^ct^^r. fc- 

vnn <l(r)m,uS^Qv A.^U6ct^i,fMi 'G^/uctv Q^pt^uHv/d/eTa' 
! Kijuccujmv -nn 4^ Ti^Uhcirrt^v a nsHj K.tf-^'^'^^' */*•" •■ 
I jmSov; Ji oLKfootffig 'm.tiJcdttf.eiTa avy\^<p&iv hoypi; ii- ' 
I Yjcv/DiCiv; 'S7f ciJ)uvy\Kioig . J)q K5^ '^'^' Ti/^Yst iinmv • 

{"tt' ciumJ >- y) t Ki^vovW fh'^i^g>Tpet'lw{.(pci(f)J[ etu 
■ 'nShiyiv^€CKCS^T>i3'i7niJ"f\^ ^fc^iTCUZJTD «zjreFitf^j 

vrap' iotjwni Jhnfil^iSsLi '^tmiooy v(pct4powi7St* ^vjtu 
i ^tf Sf^Xr^i; vs^ A^ei^iTr-PTsf "xjzs-co^flAjiv. cv yim M£- 
I r^cif ct^V>«v60ff7cov7Pf ct«/rj (5Da<0(nt£y4a(j«^t'TO,no^v 

j (?/jA>)5aj^7a ,* ^HtfJ /inoAJ)q5/7»f a Milc/^it^lOf cA' TO 

^tmcLf eLumv Taf TV^vvct) 3 K5M f<«'^ 'XHf ^myog llg 
2f^xou<TTZ< ycf.btii^ov' Ai^y iT) cttu onmtj KaLpx/- 

j^/ovuOTOJ' Alcr^tvov. Lu> Ji ks^ ^ ^'f />M7te/.'tOif /'- 
VjcLvcSg ytyjfMcL(Tn^ogi oog Jn/.ov ac 7i tH^ ^hrc^eyictc , 

W TOTfoV ^CLjOLiiJiC 710 hyctThyO} KS^ ^ ^ fWtA/CO, i 

^fjuklim Tofiylou/ 'nv AiovTtvov, i{SM Aurtoti &i xgLT* \ 
■ turru avyfiy^etg^ihoyyt^a^ mvx^pcWTico; ^-^fet-la^, 
©«^aJK d>i?,QV 071 j(^ fYj7i;Q/.)tog 7}g Uv.ycceAj^? ^^(piPV 

e.iiiu -f— p 

'72, A I O r. A A !• P T. 

H^oimvoCi^^tvorpcJvTt^iKyTtSivoL^iAi^vou. S)gti^ei Si , 

-TOVTrt^. j^^ya<r7 </i, Ai^vcLj OKTZo.fmfjoTc^iOU/Ttg OPT 
divTfpo^^yO T:t4 7i^'ot4 •>^}foi(pooC'Ta4 pvj-ne/io^- ^6^' 

vr^)Q pYITTJOp K^ Ai^f^Ce&evUv ' TlTZtpTD^ , KpjCCLi; iJbUtdn^ 

TTjf l(TDxpa7i£f mu7ric^,o MmAluJcujo^,ov JicM pyiTtpO' 

■ fjut^iya. cjiothouv' Dcrtg, NiA^Tt^nnc ,(pi^o<n)(poc Kk^- ' 
SMLLciiyj); , yLihcUi^ov ttcT l^ocfiou /uaBymig KSf} TiztjSi- 

CUI^iCLXTJiTldtCg. 

! A'Pi2Tinno2. 

AVl^-TTTnc 'ro/Mfj '^og Uv KvpLuuci^o^ , cL(pi}juivos jj 
.^'diujcL^i, Hj^JoL (pv\a:v Ai^vv,c> Ji}\ ^^iog lciJKpei 
'7ii^.Qit{'(gpi^u(nX4xa!g (piKTjfDounicLg ^m£A7ra,TH7tiC0 ( E- 
picnog')':;^^-^^ <^^f ^ci)KpcLTt\Ut>y fxtedou; e^crt^SJs^^^otTB, ^ 

■ d^TTi^Ki y^viiiciTrt ^ J)Jbca%ci^(f).H^ 'mTiTrijU'^^ aufu. 
^•cl; ei)ujn,vroi>AvS^oiuuj^ iKaQiv' iiTnvnq 'EooKpctizt; to 
Jhjjuoyiov(krm>' /x-m ^Ti^irr^iv^iitAy^pc^Vi y> ^ ^v» 
'm. "EivoipcJv n ei^ iZD^g ouuTtv Sic/f^cog ' <ho v^ tj/ 
j(T» TWf vtthvvic Koyv^coKfdm }(p KeA^^Trmv f^e/."^^ 
xjiv.ou.ulu> d>^a 7{^(z)ioScopog cjjnS^^i^ ci4pi(ncov,ii{p!, 
Kioiv cLu7Dv,K9/ TiKd-mv ov Taf 'Zife/. ViHjy^g, w<" «sv cL?^oig 
eipmc^^.tuj 3 iKcLvo(>fjuo(mcdtLf }(cfjj Tdr^r^t) i[pJi^ov(o 

TiS^ rQ^onA^^ZffCp, tipUi 7ltL(xm ^L^^aiV >f(/9VlOLg XSSTOKpl- 

vaedzq.ef)o y^^* '2^'^* Aioiwi(i) rp^(X.M(i)V 'AjSOuiuuti jjuIk 
KoVidH 'Qfir^iTTKrDV ^ Sf^TdijU^og .dTnhcujl juSfj y^ viJo 
yvig f^^-^povTav, hi i^vipoL 5 Tnyco tUh ^^mhcuxnv ^i 
•TiapoyTUjy' o9«v ){^ Aio^v\g (hcKnMKDVKfJUOOL iM^^J 
\ ajuTtv . Si T ludjvmtpipcL'^} (ag SfVPTJo^oyjOVTZii'' 

C7 TiXi}; eiTTCiJVi I A'Pl2:TIPn0 2. BiiSA.g^ 75. 

'KTVv (pctinm)7iyciX^jcif ynpS^KSl^.m.VTVivjavm. J^ct^^/^ 
iuv'y}d{ju)ctj.c^7ia.(7zc!iSiJ0v /i TTJ^ofjSu </l im- ctv (eiTnv) 
cCoKoo T^Tdv ('zi^icc) ^^vBocmvnq Ji,To(TZi(J7dv (£(pM) i" ; 
fxo) huuainwi cq mvTHKDVTrt Sfay^fjjx). Atovi/nou J^ 
•m^TijTGAcSv iTz^pcvV "liir^v ,ju'!xv (^KAf^aSzLf yci\^(nw7tCi 
*ia4 Tf^i?^ a''niyc;'^ ,ei7mv }Ov'j TzSnaQjLSj aiwmiyKJi 

JMctJtf fQ^}LplVCa.a7Ta^.Ci^V Wp7ti {tpa^nVJCLUTXC, a^i TS 

SvpcSvo^jOLTri^vmv. ovTzo^lu) K$M *'A£oSa£/ ){Sf\ xsLTatppi- 
Vi^(jw,7rc\i^. S)c7jiTi l7i^aTzova,ol 5 TlKaTavacs^c 
eWTtv etTTiiv, "^o^ijucvcp JiJbTOjf nciuj yxa/ujuibi (popdv & 
^cLicog.Aioyunov 3 f^i^^TTlt-amTTig citmjJ Uvio/iTt.Mju-io' 
(Spov efi 7iv6^,ei7a>OiiiS^ cthiii;{A7nv)\:7iTti<J^^oixn fa^- i 
Vi<d^ r^dt!cK<>L7!ii,i'va K^fhiov %^(mcnv'i'^ '6 1-^ a^a- ' 
^,uwi yLpct(U/j,a7i pctf3iujiajj, ivaf^Mvov haCcOj ynz' 
eAOVia TTD^A auT ha^/a ti^uvcov A ic^pjung tc7i6)v|^*K5Zj : 

twhou; iSi^TTivi^.o A^l^cu (m (ei-jiv^et^ »J\c a^S^eo < 

W/f OjMMlV}W, OJI Atf p^Ot €7(^e«;{f . ifWTH^tif Tt CW Cd 

^^yiyviv (la (pi\0(n}(picc4,i(pvi,To Jtc^aSsq '^<n ^p- 

f>0(XUTTag OfMhilV.OVeiSi^O^cSiJQ; THT fh Taf •OTAUTSAoTf 

^HV,E/ tSt (€^n)(pou;Aoy Riv','^ cu 01 TctiV o^ ^(Sv iop 

TWi^ iytViTC* ipCOTt^Bi^ TTLTl 77 ^feOC l^KTtV ol (pihO(rD" \ 

<poi,i(pYi,t.oLV •mivTig ol vo/i/si oLvaJipi^mVjOjuoico? (hlco- 
fftiSfj. ipcoTn^c Vzm AiovunovSf^7i oijoSfj (pi?J(xo(pot 
'"b^ 704 t^ yi^ounowdv^g ip^^vTcn, oi j Ti^oicnoi f?n \ 

^ TOA ^S (piKOOTJ^pCjOV iYA7l,i(pW,(57l ol JuSfJ '((TlLCnV CCV SioV- ' 

i mfjo/ 5 ij% 'i(m.<nv. ipcory°!ig ^ivi Sli^<pipounv o/ •^TrcLf' j 
Av^oi (^ dTrajjSi vTtovji (pY\, Sii^z^ ol Si <Shcjuu(r/^ot ' 
'i'<Sfmi ^ elJ)x,iML<^v . iKrsoov •m^ ei( irau^^g oikioM,^ 

; «^aao duml^juii^Kicjov livog ipvSfioL(rW7ii^> }/ to «V-: 74 A I O r. A A E P T. 

o^viyiuct 71V0C (JU/ry fOt^^ivaVTtc K5^ «mrTUf, /iv^Vi 
Thc^l^rtmiicpvi^KvaTiji Si^ei^,o >cptf <h<h/(Apoy i4fZ\\ 
«c^i^yAain -pmpi^i ttmuitvov i(pv\ iTTW^Tiuj m oiTraLjSiy 
'tsvTQ.oi^ "^^y/jULTtiiVjOt Ji aJSfco7n<rlM)a (fiovTO^, 
?iOtScpov,<^of wcTE aJiyccpet' 'K «/[ ^SlcxiMvng eiTnv- 
TtcT Kp^yii lOTj^ipyi^n^n /u^ Ksf-Ki^; f^iyivfcv itui 
€^csw\cu/ iy4^' TO -j juM dicoveiv,i')^. eimyTtc %vog u^ 
«t« 'Qtf (pihoav(f>oi^ f^Aimit '3^^ TztfV f^ yihouAcjiV .Su- 
pcuCjKcL^ y> K5M o/ ioL%t (cpviaj) ^s^f^ tdui; 't^ voctdujS 
7rijp'aM ov Sf^nTiTig i^^otr' ci^ vocmv VI loiifAjeiv. «< 
'iioe/.v%v aujrrj Tfhiovn 'TTon yi^ yAfJUtlo/L^o) (ntviCYi tSt- 

^^UvoU.fSJtSC 0£^ 'TtV ^ItTS V TOL, H/AJiTc ^ 01 ISlCOTCU^ OU 

^S"oi\{gi/L^,vjuuiig i} o\ (pfKocro(p()t ^Xian i Ov y><TSe/. 
o^icLi{.i(pv\)\kj-^g dtyioviCA)^ iKg.^t » oi/LMcwofSf.ov 
^vof ^yh 7rc>^vjuot.Stciii(pYi,Q.;'z;^ ov^olmTtf^iiTCL iSi» 
em^ JCctf yj/Mia^Oji^ot vyiouvoicnjuoiM5v '^^ la ii.ovvt 

*SJ^((pipOi(^JCt)y ,0v7Tk)^ OO^Ol ^Mtt fltM o/;^»i(7T^oa'fle 
^K 60076 0mfj«<nCZ7J0uJ^W. /270'$"75J' ijZZ^ caTO AC^^- 

^rt(poy SiKUx) ^•mvia vsi vnovnrajnttiiyr^^ cpacntovTtt 
izr^^ euji^v 3-71 oi oov^ffi lcoKpaTvc i itpYlfToVTdi'^^ Ao- 
yi;, oi; ei:m4 Xiz^ i/uoo, eLhYiSiig Vt}. ^ ^/fa \j3ri' 
iiBi-ni t'^ SvyotTeA A'/)h'tm, Gwjaunc^v ocuTiw 'ijz^o'^,^- 

KUuT7J%iiOVO(iT). ipcoTyiSilC "USTD^WOf W CUJTV (^0>; 

elfulvuiv i^ rmjJ^vSi^c^Kai ii imJ\v aMo,(ei-mv)c/if 

ytU) TtJ SiOLTl^C») OV i($L%J)c77tLJl h'l%C ^ ><l^(^. OZUJlm 

^ttKTDf 2tvo; dxnxl ijovj m rnof vnvm.Koayac S^a^^juut, . ^o 

j «f[ ilWVTVC sTcCTDUTtV JUuajLlOij CtJj^aTrCicfhv U)VYI(TVL(dztfj 

TleAC^iCi(pv\) kW c^^f ^'^' >^yveAov eivn ^2^^ ^ 
yvcoeJ.jucov hafj.QdJieiVyOvy 'iva cLu-jtq ^cS-7t,d^ iva c^fc^- 
vot HJiiiv eigTiYa J\i ^yiSolj '(sic ^yyf-otC' oyeiJi" 

^{v8fJ0( 71971 OTt JJkIu) iX^^V) ijM<dW(nX.7t pYlTl^, K^fltf A'pi'2Tinn02. B/Ca.^ y} 

icti;,Tiho7oiiCi(pv\)ei 'nhiyiv//SiJ 7mp' i/ued Tnw^vti' t» 

tKTy^anvTa •mv cimtjiov^i^^-nv auTtv KaTztyihtvcui k^ 
iVy^EvJc^onpov ((poLtcti)7DV 'Tsvtv ii SiM^azwroi^Yiaaj . 
•j^uv^^ uvog fht ttS KC?[V/xfi£v,OuK cq^^iwyi (itmv) 

^ ai?\(p7voC ipyiig CLAai(ov6boil^C^ i ipUT^SilC 'WTR 

VI Sfc^<^ipei (g(po( 7» fJJA Q<po6,\(pv\, E/V dyjcIicLC %t4 
hoyjfXVQu; «^r«Aot',KiZ^{iVM. etu^uijTdclivog frn 
S7nMct7nyeiv,)(s^ /^w AOtSvcncicdcti, TcSw nj^ Yifjcm- 

»f^^H<n. (Q^i; TVV Ctf7lU>/tOfOV 07t iTZLjfoC OWaaiV^ilf 

i^ y (c-iTnv) jum uSiiviyaa^ oiKioM xctCeivcv m ota- 
0/ 'Prm ci)Kyi(rajViV)iLmoiic i eiTrovnc Jl,ov' T i Si,7rXia- 
xf cv vYhiitw^oi rmi iviyj^^Su^mViYi fA//\Si ilg i OuShC' 
^{•. OJo^' ce^ ywctjKi (i^vi^TUveiva^ ^ rrD^oi kjc' 
^luuiw^iV) }xv\Sdi;. (B^s '^y cqTicoi^ov o-n^o^Kpet- . 
si^fxa^THC coc ^yje^ov hct/x^ct»/ei,YictJ{ juuLKct' (eiTn) 
^ ybl.coyLpttTyiiVn/xmiVTUY ctmhj •jtvoiv Hstj <n7iv hc/uj c/- 
or,oA/;^ Kct/Ajdcuovm, to Ao/77a ^irrTPyU^iy.^^ft ^ 
apo^ "Jif csr^Tti; X-dlu)cifCt)v' iyp Si 'Eutu^iSIco 
fyjpoiVV[%v. {'^^YiifKgji Kct\Siiv\ iTzt\pa,f(sc'^ (pvi- 
r iiciuj lcoTicov ov AuTipoL i^ Sl^Si)^(2v. (w^c 0">u %t4 

'JUcfjl(pOjU>iJOl^ i(pV\,E^OO ActUoCa)^ OUKi^JUW\. iTnt 
5 KpetTJV ;CpLf /AJH VITJuScfJI YtSi!VcSv,^t^V,OU 7B Uil ;^)i - 

3a/. <z«7€Pf 78V oveiSiavLf^ dtml •mhuiihv] d-^vicUi/,\(pv\i 
Sy e/l' irtt ctJ/ ^ looCdh^i^T i^lcelijUchoyKnw^Gc 0,OuV ^ 

■7t 'QlVVV (iipV]) (plh.V\SoVOg i^, ^Ct (XV (pi?\Ctfyjp0(.'2t/A.iS 

ToTi ^ ^iovma 'G./JU'iS mihuTih<\g oiKotc camjJ ^ ?<i%g^co- 

rttf Si^KJIttJOTBC} (Uo ^pu^ XSf^ OKiBpog) a^ Ct^ifJC-loL- 
t^^OfjlZre^CfeTjJtyOt TW O-v^.-ZVc/],' CtyoUfCCX.THaUlf7tCiOuK 

'^X^^y («5n) TB^TTK '^TfiS^diipQV . (S)^g Xctj>coySbL9 \ \ 

7^ A r o r. A A E P T. 

czcv ^tLcnhJ^. ctM' 'o^jmyi c^c ovJiv f^ ccMck^v f&i^ 
^^^ 'K7D -71 eAot7?oJmf, ou7a;f ovcf[ oui cUiBfUi^m^.xf? 

VjDI HS^}(^f J[ "^i^TOMlVTt olK.IVoit<fht, OillVi^ X/lhOV *l/4 

axeiiix^a. SJ^(hct}^ounv. ove-iSj^ofSfjo^ ^t ^n T&T^TcAt- 

•TlPiarf {«y 'USTD UTKaLTUVO^ilipV^ , K^ (tdUiViTWiQi A/oj 

ffjog d-^a.^;'-, 'iv (/[' o/uc^cyi^aru/^^si^ ^Kcti juLuu(i(pvi) (m € 
jiioa Tn^vTiXi^pov. eai7\vJiv }(^\vei}i^ 'mihvnhag ) 
Ka\cS( (^v. ifcomf^oi tiu^ ctTri^vi SwjcpaTWf ;,6 
«pn, ^fow' iyoyii^ci^ljdw. Uo^v^ivov Tnnrti Q^pi^ 
ei^i^^v-ng ^rs^q euJ7dv,K^ Siaozt/tSpov yju)di^K^Q ti K5 
otAl/tiAm o-J^r/flWjfcTTTEi^ a^Ttci(m./iSfJov,juiKpovSl^\i7my 
AuuaatqCifvi) y^ «n) |t^' »1/^/ ojf/upoj' 'jl/j(^wi ; tv V 
^nvSucztvTt^ ,H i oiw (i<p^) i/uuq)cvi'iotxaj; y) i^' 7^0)0 
'\o>yiou/ et^a 7» dJei},wiJUL aui'Tta.<£fw\. tS ^«^'^v-TiDf c 
cJ J (hagctlovTtq ^yveAOv,y^^ (hcLf.(WojiSpov,(c»)C 9^^« 
©/'sfe'- TSK B/&na cv Taf^- Sl^trexC a^ijK^ni-^i^icpy))'^ "ohi 
C¥,}(sui oavvthwactuilioLgzt^i. Ti^ictiV^Tiji^yni TtaTteL 
(po^ iyct) zrn^TiKoyj^aCoov to ^wiov iieA^jujn^iTni^Qt ^ 
^^aijcu c£g fx\) Si^^cov <^^K^7iCa\i, rjiui JhJiv ot/< 
/uo^^iv.oi^-j v^ i-TTHTruv (pam cujTtiV,^^ ajujiiyov^it 
Tjzzr' A^e/j/TT^Ttu Yi Sf^ %/JO'nt A'€/5?7r7Riy ^irrAfeo^z^ . 
A m laiov mTi ipoju^ov^^ii v\Kt!i/i<piii7ri rtS fJJi^m^ 
civ ccv i)^,vc/u\ A«7aAK\|^o9ztf ccivjuivi i^. ivtot </[ ovm^ 
^TWKpivaS^, dm^iijuSiJ Q<pia4 iSiofjilw, y,mov ^z^^ tbi 
'2uiKfa7}t'vtwo;)^yiju^J)c0juSiJ0('7!^^aiv.'H^. KP^H' 
ytvu)(nci ^aJiBfCdTrt^v, coc TaaK^v] ^ cv TOjf a^y)^- 
0ioug 'moynujU'3^v,'^if -j (iiotc iiy.Yi JcKt/JutFoimv' oiq, 
tStb Aio^^oif <poL07. v^^mTi 'S^^' 'proTtv KkX&Jozwni 
Aiovwiov iKa^-ov cv '7rrip<pvpot icdHTt opy^cntpJt^iTty ftY* 
TlAot7r«;)fltya« fS*Oci<dtLj,ii7rovTai 


A'ri'2Tinno2. bs^.^ 77 

OJ16 OUf cflUICtljuLljU. S>1 A660 C^fJuvCtj ^\Uv , 

Oua w;^ (TZi):ppa>v t^ <JJ^(j?3a^»rt7af. 

; TToSitg currs imcn./w^C otw tjv bmaycui-^^ittiOvK 
i^ ((piWVjcLjTjog id/^u Aiovuojoc cv '(aif '7io<n 104 eLKO- 
■ i}^v. Sl^Teilhccv cv AWa, ;c9tf hv\<p3iig vzzn) XpTOi- 
■.pvQv tS o-aTf^ofTsu^^^PrTcy ii7nvTa>KcLi coA docpf^ii 
071 >t^j(«:^vjio^7afj, drx,op nottiM ctv juoL^ov m V6u>, 
E jujt^oo Ko7a(pipytf Sf^Ai^icdTtf; %u; <^ iyytuK^i-' 
lymiJiSlvii^^ mucVt^^yTou;, (pi\o<rDpioi4 ^^hei^pdiv- 

'4,0/UOlOU; IM-j^ ?f) ^r^ ff nUuihOTTHg JUVn^^p/n . Kj }« 

;eikotf MeAow^ty /6<V >cW IToAu/^tJ^i' )(^ 704 ^^04 5t- 
tTrcJUjvcLg i^VjTrccaUi j /ucl^^ov « ctuTiw rtuj Siamivcuf 
MUidzLj }yi/.icLj. li Jl os^9iov v^KejLgwv ' tvv y^ O'- 
'0Sict,Koi7aCciJim ilg a.<fhVi%i^ ^ viKpoi4 TmvTO^ ^- 
v ico^uvcLi ns^ (PMjinv^fivivaJiy-dw^ ^otcnMojziui ccu 

W {M\ TiSiCledsil. t/l QUJJ A'e/977rOTf if-COTV^C TtVCL . 

IV a d{i ^14 Kahot^ Tm^Jhcg ^ucuf^^veiVji^pvijOlg ou/-' 

iig^^Oi^Ql ^y^CTVVTtXJI. rZJjO^f f «TTCVTDt cV CC^TKX.» 

f ^^TC 2«)cpa7Bi^ ©€$>? A/ovJtnoy ih%i,cL>^a. <uj^Q 
tii^&.Tiw' \-7nv)Y,K%y , 7mf<hicL4 Aoiu^og'(S304 A/o- 
<nov,7raLjSioL4. 'Jc,o/u4hlcL4ain7JJ^vi^Tt<m,^co<pv](n 
a>KpcL7}iCiU.o3iv Qi 'SortuTa; ;(^ 0f>O^y (^; t» o'ai- 
t. iTWK^g €i7n>va}jg <uj^g olutov, E'x. QaKV(io,Ovf^oLh-' 
^v{i!p'!^)yvco7jceig}Viii<ij oho^ivcov i>i<m i(pa.(ncig vzm 

'A KiKJtV7iiSa.i. M7JCCC7U7D 7»f oJt TSy (jov ^iTPp/>/7I?»K- ; 

tiOjf Tii^ isu <M curry yiy>vo7a. ' kc^ ocKocj Tt (pMy^oL 
m<n) nsH '^ig (p^es^c M «/^ '{(Xii^^^vcdju^ovg^tL^' 7? A I O r. A A E P T. 

'^yveA^v ^^^ ^nvujiou j IlActTUvo^ a^VTJf /iifiM 
cv > (SJ^g Tvv cuTtoiazijiBpay , "E!^ /^y^ {efTnv) '^yu 
eJicoVi UhctrzoY di (ii[hMoov'^v cvJ^iiig . <D^C TBvef 
TTDvm. 'nvogiviy^ihiy^iTOJi *2i^5J A;ovwcyjOu ivi 
KcL((pv](nv)ot ctMO/ ihi-yycv^nv . HT« AiOW^nOY ^ 
yye/toy*^of,A'Ma^aioy icpnf w^^/Jm^vttk (p(pov.o oQ 

C\^ftf(e<pn)o7i iTK JiTrrpnj^^iemfTCf ^ET^^j-afTA/otytfJSf 

OCTl^ y^Cjoc nj^vvov i/jL-m^QoiTa^j 

KftFi^ '?7 ica hoc iX.ctv ixS&hpo^ /uohn ' 
'CmAaCm, OvKi^ JbSho^jouv ih^o%poc juoh^. 
Wto Atoyth\ic<pv^<r'V ciiT^^s^fiicov (pihO(JV(pwv.tt^ot y- 
ei^Uholruvci ouva.(pipounV' cpycditgfQ^g Ai(r}*vLu) 
ywfcTV •mihVjOu SJ^hAa^nav/AJkdrx.:ou TrojucTzijujtdrtieiTf, 
AM/JoouTif j oImol am^eic icoc ct» Ttg rfjun ^ Tng tu 
A/Kor (phvctpcSv c^Ma^HJ K^ Of, AV/^COf >l(pK*MvH/^. 

v^i '(stv(^(jci7nv Xe/'^yrm);)o'n Qi fo^Tipog ^io^u- 
Tipog 2oy qr^gYiA%V, »(^'0' A/_^Vnf,Et;^,v»i Tiw H- 
^v/d/ho^g etTmiiTfit 7ni?^4 jucu &iK-nccv\:z3-ci^)(ei; 
'i^ ^tSfi y) ep^^f, av <fi (pihiotg^^yjg.xs^ ^Taju eii 
euiTtv cvjeKp^piTWi- yty^veLtn </[ Ke/^^^TiTiniosztpig 
'J*^ ov Ti ?\oy>g' Kcfjj SivTipog ,0 tol ^s^ Kp\(^S)oL; yi- 
yfoL(pu)g'freAT:g, jLtvf^SiJitKTtg} ^yafipiht; t9 iVtCS^- 
Ttv^mttpivg, dicTfig vicon^g Ki(stJ)ijuioLg . W 3 K*> 

pLujet'tKO(J <pt\0<rD:pQO tpipiTOL^ ^lChlOL y Te/.Ct /cSfJ (fJdejL' 

ct4 «flV ;(J' AtCvLcju, ct-Tn^hoSpoL Atoviff\to ' iv g,c^ ai i 
Sl^hoyfiTnvTi^ eiKotnVjOi /iSfj A.TdtJ)joio AcoeASi 
J^MKTu yiy§oL/u/jiivot , o'/<h i KpTztCoL^og , Upog tov; 
ycLuciynQ , Upog %iig (pvyxjbtg , Upcg Tijcoyiy , Up.og 
AoLiJhLy Upog UcJpov , Upog AaiJhi 'Zjfe^W xsf.' 
Tfpjipov , ipjUJiictg jllvvmtov ,Upog Tjy ^^ tyi; Kbht- 
jjwf , ^ihojtMMg > Up.og tci^ omioif 1 Upog ^t^ ^tt* Kpv^Tiw 7iw ^ytTicS^tHpog "nv flf <^hv/b(.7nciM yjfAX&L» ' 

(OVTtt iCtUTCV. ^pCCTHinCiAMV ipCOTlitrr^ XpilOi f^o^i 

£^{oyuajoV)A^v^ ^n ng iirtovo^, Xaah ^ Twf AioviffH^f 

l^yct^i' HpoV 7»}' oloiSpOV OLTlLUC^iSBLf, UpO^ TVY OV/LC 
fhovA^C-iV ^l^^pOCWTDC. iViOt 'KSH Slsf-TeA^cSv eWTiV 

^oia7v'<Myc}^ci:piyM. oi ml' evJl oA«f ■)^oLyl^' cov Qi ; 
v^ 2o)in'<^d7}ic ?'oJ)oc- J(J' ^OOTtmA CV AvTlplt), 
KSluj Uou/c^Ttov, iTlv djtmJ avy^esf-^ufxeim 'Qi.A'XlieJi 'TTOf [ 
Am,Uiel '^i7)ii;)Tlpo7fi'7(^i)a)^,KpTaCcc(oc>l^cujoL-' ' 
yi,^uyx.J)c{,AioL'ToCcJv'JK)Xp€icov TeAoijUpoc Aol'iJ)ic, 

UpO^ UcJp07,Up0^1ce',ip(tTLuj,Piei 7V^^. TiAOf c/J,* , 

d-TTi^paufvi T Kiicu/ KivviJjv «V oLjsdn>nY ou}eLSi(!)>,iS^Uv. 

H'u6r<r </l imiJ)) TBV (ilOV CtViy^oi-^t^ CUJTy,(pipi VWJ 
llih%d^ W CLTT OJLTW KvpLwOLmu; >0t' TlVi^ iCW7ttC,OI 

fA, li-ymnoLKOigjoi''^ X.vviKif>^oic,oi''j QioSajpiioi; (^j^g^ 
toyo{xcL^ov.o'S fA.Lw ci?^OL y^ '^t^'^!TD ^etJiJhvog,cov Z>ti 
KopvipoLjOTaTtt^ E)>{T&t)coi^ i^eiv ovTitjg ' Kz/MTTmv hy\' 
uvofiv vdvy^iTitp Xpim)KSfj ^i^oo^ UTdMsJut:^, x^ 
AVTTTOTf of KvpUjuoLjoc ' A'/>Ji'TOf <h KzjL^nTrTni o /um- 
'T^oJiJkk.Tvg <^)aM<Si/0 ov QioJhjpog o ol ^io/; , ena, ' 
.Sio^' KvvmtTfovdi '^m7tfMS\]g KvpLwajjocoiJ UoL' 
p£LflloLTH^,ov li-yy^ajoL^ o UetinJa,voL70C ,KS^ Kvviutf-C) o 
UhctmvoL Au7f*c«JTO<4"0f . oiaJ^ qcw ^^ Tyig ajga- 
>>jV7>jf A'e/^T;7cy /LViivcUiTigiVS^Kvplwatuito^get'' 
y>p^^\'7ig,S^^aug (^cSvt^ '(siouuTaj^g ' Soo •ncc^v^pi^ 

SrtVTB, TTPyOl' >^ YlJhvluJ'7iw fJ^iMOM KivYi<nv,7iw «t/J)- 

ytw' 7t>v 3 TrdvQV^fr^ayclouf K.ivv\(nv.fMi Sfy(f>ipeiV7i m'^^- 

Vluj V,JhvYig,jULljJilJ)lOV tlVt)' t{S^7iuii f^,'djSbXM7iw 

m^n (lctooti' w J\ f^^mycpovinKJOv . "nSbvlw ^'tb/ tIw ^c; 
truyxiL7i;,lw ){^ 71 AOf ii),(KaW ^K»^^* UaJf 0^710 f . So A I O T. A A E P T. 

{"^t' dVcuf^icni oL^y^cfdycov ,y^^ o^ cLo^hv[fficui,Uu o E- 
7nKcvpQc'^ffrt)!fi.^7UJi, TBhogiT) (pctai. <fh'W A, cwTtig 
Kpjj li^o^ yjJc^.^/svlcu; ^^iiip^y.Tihog jlSp y> Vt) Titj y^ 
juuipog vic!})vluiJ-'<^JhLfjuovictv 3,7B cji <^ /AJteAK^v nV^rJ/ 
(WTii^iCi^^ (TWJcifiQ/uouZTtci rSMo^ :mpCi}^H.Ujcti K5M ^ 

I JULi?\hOV(JttJI.^,VOLi 71 tUv /UUcZJLX.UjJ ^JcvUniSi (WtUo CU,pi- } 
' *dw'TUjU Jl '(i/J^OL^/lAAVlcLViCiV Sl CWTUjt},clK\CL Sf^ ir^ K^ 

jLiipog ^(Dovcil; . 7n<nv c/( If) tS Tchog Ti) tuu YiJbvUjvy -ra i 
} ojsj^c^pi^mg y\^juaJi c-k, TmjS^v (JKJiK^c^ fQ^9g clutUjOj 
! j^ciuj Tu^-tTa; cujrniC}/uLy)%v o-hlvmifjtj/ji S^vti outo cp^ 
1 yi'>ug tUjo c^oM-ncui ctur^ oLAyn-JdvoL. T/j q ?£«; n</o- 
• yicu flt;)^9^>'>Jta;'^^ 'r^a^J/U^TaTr.jy 'j^htoj,}'^^ (pv\ 
' tnvif^tfTiiCoTtQ cvnS '^^ 'F^' cL\picnm.\ yb jcpq n^uTgpc- 

( ^Jf CtTDTDf «H> OfM" 06W H «V<J^ M «/V OLUtUv CtjpiTli VS^ (X.» 

' yct%v'vi 7» (f^y^fJJJ^^S "usn^a^pi^nc^coc eip^Tzt^ to/ E'- 

j 7n'>covpo})tfhKii cLUTsig ^mI/) viJcvvi' ovj vj CLY,hviCti ^" 

j ^vicftyK. cv ;avjfcW ^*^ iU dfAipon^, f^^ ovoTjg mg "iimr 

\ vioLc Yi TOf (xnSovictg Kiv Y[(noo^.i7iii n '^mvicl olovii y^%U' 

SovTtg '^ y^7agEL(nc.<hwaiedoL} Si (pctei vs^ '^ i}<fbvUxj 

%vcii fjJYi cqpi7Szq ;^' Sl^^o(pUu.ov 7ru,(m4 f^lJTtl t^ S^ 

^m^ v\Scvag }(sf]t^^yr)(fi^ictg o?fi QixctTiKfic YiScvctig i{cf\ 

t^AyyjJocn yiviSsLi.xaij y^ ^ \jtiAM 7») tvC mTe* J^f 'JjYI - 

^ fjjtp}.a.}Yi^ rrilSicty-j^^j iy}ivi-^. t^r^a ^idcv i/g }^ 

\ jAJVnjULUjo fBfoLyce^v w '5t€^^c^JW«W YiJbvUju (poitrjy ^75 

/,ei(^'ofZ^ vipicnciy ^7n\Uivpct).QM.hviT0L\ y^ rrS^^ovcoTTi 

i '^ ^!^)^^ ^'*' ^^ ' ^iyi^d /^ d i^^^^hUu 7UU ^oj y» 

I Yi-duu oLyjoUju,yivi<doui VKfbvai.rp^^yujj /Mficvf^cdV ^v) 

t votg )]dioog ctKOvojuSiJyt^ q t^r^ <}^Yi^cu/,aly]J)^c, jucnx^ 

n yj^7a.^<Tig u>yc,uaL^ov oLYi(fbviouvns^ ^v/ow.'otal' ^- 

^/ <?^-]^-^;)4K93v "W Qi^uoLTiyMi dwiivotg tj,^ to^ o^^^w- 

j cn^f ;j(«//50Z^ TK^' (ffiLic(.r,Kag . o -Siy ;;$«] ^&m^jz^; Mhct(i<daj AT/sTinnos. BviSA. fdi 9i yj,to-npov Ji 75 viSiSto \jzinha^CciMovAy^v \^ -^iietet 
tiKorofiicL» ^a^JctTipor iitiotw-n.Ijo Hj jcJ* %utIw 04- 
fiTvig ovcmg TWf >?<:A)v Mf jTO 'm.iv\TtKciL cviuiv Yi^bvm ^X^^^ 

^!wr dBfotff/uiy^ rnhymi 'dj^juoyicoi juw^Ttiotui' ■ 

TO. '^lffKH </[ CbUTtl^iJUiiiTl 'TtV Q(p0V ^^ llSi(i>C C?^-» 

/jwn ■jovTU (pavAov, ^yrDvccf^d/^ct j^' ts Tr^n^.^^yjit 
5 xatF ^ luucvi it^ (^s^m^^ovawt vi(hbK iTnway ». •rito 
ippovYnnv, dy». dov jo^ if) A iyioiv,ov Si iat^Tiiv 3 af//t£- 
•riiJy ciMa, SlgL m d^ a/jv^g ^a^ytvci^a. w ^ihovyTyjc 

CTjd^iJ^. if^>fi*?iSc^tc^y{gut '^^'(sv; a^po\a4ma 
tStiSobi. rUu (gDfAXLTJKluu aaxvtTjy avju^a^.io^ 'Ur&^ 
^'mf aJd^Vi-^v, 'Tsv Q<pov fAMTi (p%v yiaifypi^^Ti i^S^- 
sdv<nedtiJi w <S)^(tjJ^/uovyMv, yviSvLi y: 'Quj-Ta *s^^ >«- 
tluj So^ojv. hvTThenSajjijSfmi HSH (poCvertsdttj' ^imytcpg yb 
jivto&ztf. }(si^ Tzv T^odTtv Sisyrstf^TiKov rSov^^fiiJyOv J)' 
^utTtv tLjpiTiv . iWJiym^pjjtigLJstKviTna iXty>v oui> eLu- 
id k% d(p cov yviTtvi. d^pigaucn jj jccu ^ (pur.y^v^Sl^ 
•jiiu ijufpcLjvoLSfjUv dKs/-'jaAy^-l'iout ' ^ q xcyiKcSv S0> 
tUo 'A/^vi^olv, vi^^ovTt, MfcAitfj^f 3 c¥ ttJ Avnpq} . 
'ZEfet ifc^cSv yKSfji K^eiTTjuut^f c^ W''2ir©»7xi 'za^u t^etf'' : 
pi(7iccV}(pa<TJV avTti^ a^viga. iynStui t^i »n (pwjdy jiAApof i 
Ttsf^ 7» Sl^MytTivJ^v .atujctc^ yb r^pjj &o y^iy^v i^ ^m^ 
/ucvla4 ^HTB^ iQ} i{SfJi 7SV 'isfet da.vaitv ^oCov cif,(p^yeiV) 
7 'Zsfe/ dyx.^v V^ XSi-X^v Mypv cit/UifJUii.%iLO^ . ytAjf- 
J^v 71 it) (pve^ J^incfjfoy, viKst^of,v) cu^oy>d>f\ct vofji(M> 
i^.ojuSiJitt amvc^of oujiv ctTtyiov fZs^l^ei^Ttl ^^- 
xdjtSfa^ ^v\/jucu kj ii^ob;, 1/) 3 t (pipo v fSJ^KjOTn^Y 71 ^iw" 
htimun,v^c»<piKo(TZi(pictiY^ hiVii a^oig, (pa.<n'^k^ 
/MTrucdsLi a^QV «tMou^Moyj j(Sfj W ajcdfnrif jj^a jjW- . 

_ pr—ri H- t tz A I Or. A AE P T.' 

Txa^piii&^ Yifjuoj; oijuTitfd^ci SJ^ 704^^04 /CO) ctoTti^, 
9V "^mvTZtjy iMtJi c^« vflt "xsztcls^-^v . iUjo Xj)xjifxe vi* 
tUliOhoig etftovccnvii) * tb ,<^ 5^) oa^ Tn^av cLVoLm- 
5J?iMo&a/ TO,S>»/^7!kjy, 7£a» </V -^v^:^ mjum.SiivT^cra'' 
fjict-n Tismi 'Qt^ilicdaLffTicj Ji tJ;^ •m^^et ^r^ Kjur fcA- 
•TnJbL i{3»\vHV. coCT^ cj^.^^irt avvmpKTcv rUo ^Jk/yn^- \ 
vtcLfiT). 7[w7t^o)Uvi{sf4 TVY^roLTiv a^pniy. <pv<ri \ 
•n ovSiv Yi<^. VI eLYiSi^XJsrihd/^^cwov' ^ q ccoza/iv n j 
^ivicjuav « >a)/>ov,^^ /^" ^^<£^3'ni; </[' ctyiicSf iyjiv. j 

:TtK/(X* Ys^ "TlfiOOTtVi^ZD^^ YiSov^^Q \oyv,iJ) ovS(v'juii^ y> { 

Sf^^pipovTagiiSiSttJi %i; yiSouriotg v\ 'di^ Tnvmzt^, J)sv- 
T^^an ^iQimig i^^dieJ-o^-oiSfcl^popov (qS^ VihvYiq luJ^Vi 
XSI^ 'ii/^^^eioiV Jig^^eia^KS^ Jo^ojv clJo^U. i(sfj rdf^ 
€t<ppovt 79 ^Hv ^^umiKigiQ' nS Ji^poviM,(t))CLSfa(popov» 
liv 71 Q<pov ioum iViKsL •PTctvTa tzst^^eiv^ovJivcL y) Viytl*' 
^a^f *^oi?\\cov "i^cni^^aJiiov aujrrl .■x.a.v y> 7» /«^sa «/i)- 
jcM 'm.p axnu xeLp^^roo^sfjuiA ?/) gu"px^icl dv cLo-ng 'tiw 
Cf.<rX^ ' ei^^poi^ Si xsmi Tit, ot/a9»J<r«f ovx. oLKpilioV'' 
cmf rUo ^^yiOijiVi *t^t 'djho-^g (pauivofj^oiv TTcwnt 
^sj^tIc-iv, i\iy>v la oijuiy^ni/Mx.vt av}yvccju.vic Tvy^' 
9eiv'ovy> ivjovitt aL^i^TajieiVia.hKa %vi rm.^i milojjui» 
vov. KSf} f^ juuaiKreiv 3/naMov 3 /xjfmJiJcl^w. rmv TS 
Qtpov ov^ ou7ti) 7i%iovoiaiv cVTvi t^ dyaJdtov ot^pisiy 
6)^ cv rlj T KS^xsov (pvyf n\o^ %3i/^Qv Tt fjiVi^Tizvcdg 
t^mjfJiViSl \v7nfp(Sc'0 J)i ^s^yiviSaji '^Jc ciSl^(popYi<ra.(n 
rfZJ^Tct "miYiTtK^T^ig v^Sov^g. ot ^ KvviJapeioijra.ju^^A" 
AfltjKStTa I^LoitLZiVTtig' eiyii^iiiv J^ i(^ (pihiOJi cv (hi:^ 
y^ )^eAV>i{ctJ\ 'ZcTeV JP^tct^ %ul/ju , KSLI Vs^ vraTel- 
<A»f li^Sf^^eiV. o3iv ^ ^Ta, xciv o^^YKTeiC oJot" 
JV^jjTO^ Q(pogiOvSiv 'ATiQV 'A.JhLi{xcvYi(ri}Ka.v oMyx, H^ Oj^y^y, fjun eivetf TicajTOLpmitv hoytv (q^^ 'n imp" 

f>YotLi,vsiu\ riic 'P^^tvMcSv /^'^vi? ijz^aJa) "j^JicdaLj ' Siif 

Q oiyidili<d^,Sl§' 'T wt m^oo a7u^oL<pi7aztf YifMV cpciuhUu 

Sj^Sicnv. Ttv TKpiMv fAM^l^TtL; ^eiou; juovov^^ih- 

^Srtjf, o)V \:z3J)Keimv7iiV fxvi ^^{(pitdzti ' ct/^ >C54 

*Zi>^ tIuj yiymjioLV 6[jvotaM3Yi^ iviKSf-K9^ ^vot4'\j7!ro-' 

v^iv,\{^-rti 7t3i/^ov YiSbvUju TiAof 'Jtsq a.)^ot^ov fkt 

7af ^yiStLi ouJtvic > ojucoc iMuriu^ "VZJrojt^eiv SJ^ Tiut 

issOqt^v (pihov ^pyluj. oT^QiOiDijp^oiM^YidivngThu 

id^ cvoyutffiouf iccuxam''^^ Oio/ivpovTto (iptsyc'}^'^-' 

x^iVjYS^ io-^am i^YiarwTD '(s7( currv, Uv o o 0f o- 

^pog 7mjvmm.(nv ou^oLipcov to} 'zzfei JSicSv Sic,oij;* K«f 

urrs ^s^iTuyi/fjSiJ (iiC?Jcf) ^ypoL^po ,i'^u> niQ/,^civ, 

•i^K^v^'nt<ppoyYm)'cif ov fpcLcnv IL^^VMvpov la.Tihii^ 

Ka^hovta, eivniv, YiKOVffi Ji ;(5LJ KvviAeA^^cg oQioJ^ijo-' 

of , K5M ^iovvAov TiS ^^.iKTinjDa.iiP-'^ ^viaiv Kvtt* 

Qm^ cV (plhCOTXpooV^Sl^a^^g. TiAOf c/t' XJSnKcLfj." 

lcuii ^:^ >tfM ^^'srluj' Tioj/Jp, fhi (ppovYiffei^Tliu A» 
^ cL(ppojLUj)i. cLyct^ Ji, (ppQvy\cn¥ \{gj\ llv^oaujoluj' 
(Stxgi Ji,TtX4 cvajvjioLs "tJ^^g' juuiauSi^YiS^cvluJ K9^ 'ro- ■ 
ov, aJ^pei /fe iip^ (piMOJfj^ Tefjum cm a(ppo<nv auTiuj 
iD,|tM)V cv Q<po7g. %7q fj^ '^,'ivf ^^eioL; oufOJipiSil'' 
^■^ffiJcW tUju (piMcui ZMyroSdov it) ' %Ji; J)c Q(poij; iOJUTrlp- 
^'.ei^ 'yjzFcL^yjJVTa; 3 fxvi <k7<^ ^jAwy. ^Af^ th VS^ 

J\C^V i{)>7BK CCmvSbUjOV fJLYl c^CCyi/ -^iiV XiZ^ 'JYig'3WL'~ 

nsi/oc oLuTiv . ow ^<> "^Tttihci^^.eiv tCuj <ppovv]ffJV iviicett 
■ "n; r?&f ci(ppov6ov co^iMtoti , eivoLf n 7m.n^J)x, tcv 
m/jujv . v^i\eiv 7i kW M^fxP^aew JC^q kpoauh.Yi - 
eiv cv^pcJ. fAViSiv 5^u) '^vTuv ajJ6-;)^ov (pvaei^^nK 
■tt' auTft^Sc^Y]^ «^fe^^Mfj»! ouyK^TctJi iviKzfnis^^J 

fih : l4 A I O r. A A E P T. 

Ja5?£5ic'aia.'f ;u»M(7iau5 n-Q(pov.J)o ^^/«Tpt^ ?^oyti V pam, ^ 
*? / \ \ I •»\ " » « ' I 

ApCiyi^^fVViyfCi/U/JiCLltKM^j^Vliri/LMCCU/ilVWTap OOTVpfCt/^, 

jua.'jt)cyi'^;vcq.K^ yrduj; k, vicni(Pco(^\i<n^( cw <}ij -prap' 
canv y^scju/j.a.7l^i'^iVeti.\iK'i^^ ^ ^ovn Ha^vij^V]<nfAM eut, 
«M ■m.p' offvv >c9tAii <^.^ •mic ^ viajimco; »t^rAof,;!^MW| 
/M/7f ct* ^M OTi/)' ocrov KaiXO( '^ivcti.KTmJli^^et Kj vicUH"' 

'^UjOvkouju ei Tt^TT^viinoLapicS ^peSro :mp' oavvp^V](n<- 
/«f '^v, ovSj^^Tmei. OVj)^ il CL^ Hp.^C1 ^Y^CfWn » 
yra.J o^rov^Vicrjucv '^, Sl^ /jihpiVionau^Jsiouim cCilu Sli- 
pCif^fl^i. W >^Cya>. JhKii 3iO( \i.?yV]diu)0Lf,'27th7Jra 
yof flM>7c»' ipu^nKTWJTtQ ovm^ih^ y^,y:)iodapi,o iij 

I oiJ3\oyi(m»Tig, Qio\ « cL^,i(pY\ . J^^cc^ov o dipui' 
v^i^yiXcLam tpytnvyKM ,ci) /uc^v\pi, ttS Xoyca {svm j^ 
tco^oio^OJV ojuc^oy^cfictg iij,}i^ oiMci/UQ/cc. o d\ ovf 

j (dioStopo^ '©€^f KrtSjjo^ Tnii EJf wkawJ « ts/ iipo<pcu/7¥f 

I Aiyi/uoii^^pvi^^EvpvyQ.eiS^rijTiiig iicnv cl ccai(iouxjTi( m- 
^fk/^^HeAoceiTTovTVC t/l (^neivov,Oi"Gi^ cl/uAjvsTtig tut 
'ntiv.^pipovrigtKaiCiig tf ^(«(pn}jt5^ffi^,^?f d/ujuYt^nic 
I^viy^vu^oc.K^ /A^Tii -Tntp oxtyv ituvSluj&jfJiv ^g A- 
peiov a^cL^liZaJi 7izty>v, «//tM Avi^Ti&tof ew-nv o ^ctXvi 

j f<:C^ippv(7zt7D. A)«(p/xfcc7>jf i} ovT&r^Kfe* cv/<j^coy ot*- 

fTQjL^cdv Q "a^^^if i-i-^Xijua^Cf} TtS h cLyv ,a.'?n'^'KYi'm^ 
' \:zs-' ojM <q^; Kimyuf^v ^iofl^jT^CiOTi KSf^ ^fpn 
<ncc^o/^op ^viatvo Avnua^f,Aiyi. fiA9hOio/a;pi,)i sv o 
citinowi' K&juJi]3iy\ KSt\ U>0>p^i eL}c^iuoL4.\i y> f^ 
KStujc^aav yiohig ^v JluiOL/uSiJV] /uui (pip€iV)0)(^ vt 2€- 
I jLilh VI V £^iovv(TOV3cJii(hoL\i. •jm.htidi iimvnq ^ kun^ 

' fJUri^V ihhiTli OTmg/Jil^ "mtpUiJ/SJ^i YifJUii 'iTliOvKOJI^ A'pfsTrnnos. BSh.S\ ss 

f^yai Sioi; dyvoiiv d^oc tismi llct.ajhiot4, UcSg (eimv) et- 
'}Voa, OTniv yi i^al a\ ^ug i ;:^j9po\ oyTtt VQjuulm <pa.cn Si 
'Tmicfi KocAvQc^ 'pmpii-^-.dajf (tUTvv, <rv^ot( i^raypjuSfjoY 
jMt%Ttt4.'tA.Yi^.)c^ioi 5 7B»' Kuujmv oKciMcfJmt; yr^uuovm 
«Ts;j', 2t»o' Q(pi<rni W ct} '^eTvvTnjv ip^vi^i^fAxc^^tU 

CLVdpCOTIZlf Mc^f O^Uihllv/w. OlJ/%71HS ^7^ KCtydVOig i^a, 

it o^iov axoL^pipiizL^^igtPjiyLT^ (0^npv\Tw() lii te ^^uyi^ 

FH K^ KtL^^TTTJDV .%100 ro^ (MiJ QioJiijpoC X.ctV%V7ttC» 

7iA^7ix|o»' </l' «V KvptwUu ct7n^%}y,HSM ^cLfico avjuCi' 
9t^,zv ^rao-ii 2i/uyi ^iiiK» Tvr)(cu/u>v , iv%v TOf^^i^-niV ck- 
Ca>^of^ogy\iyi7wi_;^^iv it ilmtvj.(py\ y^^Kax^c "^f 
tiTi,aM<^ig KvpUjuttjOifOK T^g Aifhv»^ {c Tiit EMocc/^ 

^AJi, cMo€/-^OY7ig. OlOcfhopOi yiy>VCt<nV «X/)OT*^$07Bf, 

y,oLjuuog)t^ogl*ot)COo. iiT^g i>^v o cvfA^hovhBuatt; ojvBpami 
\;sn)TidiuJcLi '^ig 3t,a4Mo/f n cv 'E^itrcp viO).\,KaBvyc9^ 
yb ovTvg "jS -nTnv^^ti aJ/^pctyxu; i<pv\ tb ^v\uJ\c >^(icL' 
J^.OVrUCiCUJTO Tt^piOV oLTmSig iyAv vJhcrt^JbVTipogiKu - 
fLujotiof,yiCdjujiqfVic>ouJ)lYiKov<n UhaTZov' Te.iTtg »o *57€i> 
yiy^ctfjLfji.ivog <pt\o(Tv^og'7i7a pTtg ,ov 7B (pwvatmivjjv <pi' 
piTzu fhiC^iQV Tmfjut^ov ' Tci/xi^o;,^ m^i^f^ vo^-mKly 
Wi^SJ^-^iuctTivf^oi, ^f^dt^og ^^ Tip7mvJ]pOV'iKQC} 
'27tiomg'iC<hfAag , o 7a '^«fe< ]*cojucL]o)y 'ari^sTgpt^^aTEt/- 
/iAfjof'oy<fhoc,^v^Kovtnoc,fz^'Q.K7tJi^v y^yfa^pccg ' i» 
ycCTBf^By^fltfrtcs",^ Aoyafvm^^iTiKMv' JV;c5t7cf,o^/wfs 
9v XeA^Tif^yiC /Miyj^y^ei Sf^ Tyii ^'n/LMig f^ pv\76- 
fm' iV(HKS^7DC»QviCdjog,ctJ^<ff>taAi7i>yjttoc'cl)i)J(HSi7tc>^oo 
y^cl<poc,ovjuiiJJVv\7W{nohiiA3py'ft€A<TK^SiKSf''ni}{ui'}^(*''' 
^ocKdicvctiog, vz^ ovy^d<pei MLujocfb^tg' iKxntpity' 
KOiSiy^-niittfitnos, ^a)}^cL<pog,Qv/AijuA>yO Qio<paj/Hi 

fiif- 4 u 'a I or. A a'e pt. 

jbULTtov' i;c?c$tf<A'?C5C7rf> j<^<;f(pcof 'sfe< yrciy]'^' £7^ct-, 
HSl-TVC) x7oC}(pi^O(rD(poc sTyikoV^-^ftotj^^/iitptTrf,, Mi-; 

<&Ai'a£2N, 

OAlJhviii^eioc^^yi/mfreAJ^VyOtwioL^cor^ m* 
TeLffi^ysfJi tojccyxsctdn ^vctj iir oimi/xtTtCiCtM^ot,; 
'nSve/.cv fcr^^TtSiic /Mtu^ SwKftf 75t^,ta)f etuity-^v"' 
«TfOi>(m.cda^ '^14 ta%^ KKHA(htct<fLuj y\ K^TtJovct (SJtSfj^l ! 
•v|4' JCJtj ^ojyTEJTev €A(^^ei^f i(ptKo(rd(pei, iipcovv^l 
/uac Ji cv W 'Ztfei iTw^c K^datTi^ ofdpo^iSdOAOY otuity ei- 1 
/>«>«. Sl^\oy>ico (TUjuiyfa-^yri^.cnotf/^jZcdTTvpoyfltm', 
/no)veL,f(s/^ Si^^o^cSiJOv 'bJi}cicu/'M.rJ)oY{o y (pccji Ttvtf A/- 
^vov,oi no?,vctfvov)Av7i/A£C^v,v) 'Offiaftvroi^ {ys/uj cstr 
Sl^(i7tLj) '^KvdtutC Aoy)i4'i(SI^ 'SuTBi/ 2iVig Ai^vov (pctr 
ei» SlcfJh^c cO! cujT^ nAiigvuvos,li\eioc. HSf^^TOt- 
thr OjUW oi fs^hiivithi^ASV liv ^pifreAicc i{cfjj Aotcaji- 
TnaJlwTtv ^Mctaiov ijuundypvjic ^irt) ST/A^raKOf . K^f^ ! 

Vicf^ClOVi^^clfreAOLKOIifS^ ^ mJ^O/C^ CV V^pO), ^ 70 ^SfJ^ 

ecuT Hstidp^^v oLlpi<nccc»- 

ET'ICAEi'AH2. 

c^?(5t/ TdUoip^SfjlJ^ot /UiTiy^eA^^iTOfifsf^ ol ct-Tr' am^ 
'hiiyaeAVJ^i fUj^cviyp^ovTDjeir iej-^^iyV^pov o S^Ai* 
KTt\U)i,ciq ovrtag coiojuctci fnrf^^^C ^tovvmog oK.ctji^Jii" 
ytogjJJ^ 7B fQOs ipooTyjffiv ^ >^Hft<nf nti ^oyi; <5^7f* %:^^. ffStS^ 'Krnv (pyt<nv o Tip/MJu)poc ec^iKJL^ ITAa- 

•2iuj,J)ciawt7a4 r oiWt»^ r Ti/^vvojKdrrr fcv 'reot^^a»'' 
et^^at/VtTO TwM.oi^ ovofxcLffi >(ptA}<;<^'Oy. oTiyU. }<> ^fovw- 

^ViOTl ''^'k0V,Kj(fM0Ti V)iV,^^ AO/TO..^c/i* OWWja//-^«, 

cS ciyctQcSciMiipei,f^n iT) tpa.tjKwv . r Ti ^^Jii^itrjv ovi 
SttTBiJf ;(J' A»vW;W0t7a,<Mjac,JCctT ^(pn^v. ^ r J^ 
«oP^CoA^jf Ao;j^j' cLvripiihiycov vitdi cM, Ofjisicov eujr w «^ 

fX^^OV ,YI olg 0/UOtCc'^V 0itU9fii(pi^'ei </[ O^ OUV0/UaiCi)Y» 

Tnzp^HJiiv <¥ ^Z^^%<T7V,Sla.^^ 5*^ 'zb^< uu^^Qu/ia <pn- 

OuJlveg,if ^cLfJ^o^iOTic yi, /^)ii</l ieAJiuna> 
IjVK^eiJhviM,tr^ida7V oc iju^cc/^i^vajwf ie/<r(A$o» 
$j^My>i; 3 muiy^cf^v c^, Ka/wzt^KiV) Al^vluii <^oivt- 
Xst,KeJiTUvoL,K?^KiCtaJZcu,ipo)7ix.0Y. T^f c/|,* EJ)c;\«- 
Jhv Sf^J)>)^^ '^ ^ Eu/3if AidV o' M/AHtnof j of j^ mMoi^ 
c¥ Sl^XiKTtK^vi ^oyi; vpooTttai^-nv Ti -^vJijuS^ov Kj r <^« 
Aoa^^aVo^Taj^HAfcJc^/JoWj^ t/>UJC5tAw^^fcyoy>j^ 6o/)i/- 

O' J/Se/?7>w f c/^' Ev^yA/cAjf jag^tTTCflt^ ipai'^» 
KcLj Y-vAff oi^a^otn Mynq %\j; pv^ro^g ^wXmf^ 
I • jimhA' i^v A Yi/uccdiyou; 4 fccCo^/uo\ •AdfoLV. 
^iU\Uiiy^ uuuT^ HSiji A-f^/txctdiVYic ctKy\KOiVctl,i{c>Uf pa)/3/)C9»- 
lipo; cov TmvJTtS^. ^vC\i\iJvi^ K5M ©^^'f Ke/-70- 

\liKUu Jii(pipi1t,VS\ ''nMOL CUittV Sl^CiChViKA. jU€73^U 

j 3 dM^jov ovTVov f^EvCi(\iJhvSl^Jh^^ AAf|/yof fc^VfeToH'- 
lA^^ofotyHp (pt\ov<lxjoTa,m>i'J)o j^ AAfcl/yof i^KAwSv. «T/t- 
iipipi-n 3 /uci\i<^ (qS^ ZlwcovcL. (pyioj </[' 'Kp^Trmg ^z^ 
Wt uig^oL oi7xi\%i¥ <^ ^ HXiJbs iiO\vjU7ncufiOL(j7tr% ti A I O r. A A E P T. ' 

^i 1(SiTdiHJtt,;poU/CU IhoOhiS^ CLIpifflV avsTi(nx<^2Li luf O- 

^iifMiioi^iH^ 7t)^e/.ai votTfpov KpiVzyfovTc^, aynhSiiff 
y^ t2 hQf^:o Sl^.TeiCm \pv\/MV Tiv KMt,7vov auu o/itt- 
TM ^vca. iTnna, (^nt vriyoiS^uov c^ tu A^^ipeia vo/^n- 

VaJf\{gLKcLlXCtii\gU{ OVrbl TlA^TWcrttf. liCfJ^ i<nv et^ CtVTtV , 

yiyfccfi j ou ^vov <Z30i 2.Yi\oi)\ciL,ci>i^a. kj aM.oL /3<tA/ot, 
ItStf 'STC^f Eipo/^Oi' 7BV /«Be/to;^^ot(pov . Ev(iovM<fbvo ^^^' \ 
psufTvgyiynv oO\iwdto^iheActi; yiy^cLcpoo^ TTti )^^ic : 
;y^oVotc W iotun.imii^af j fiCUf^oLyajJioig 7iMiov;>c¥ a^g • 
ifShiUjUit H^ W d^vctg, yiyvi 3 Kpt^ Kv-nyvou -« 
(hcL(n\ic>dg d^J^^ahogi^uj^g ov y^ ^^y^ yi-^eLpiTiit 
(hciLff7heia4,frpo<f^a 'tLih^iULcccwTa.r Ciov j yY\p<t yjt.n9pi 
y^v, ein Q JCptJ oL?^ot J^xuicooTif EyCaA//i)u,cv olg nsfj . 
Am,^mtog o K^ovof . 

AIO'a9.VOX. 

AloS)u^oq,Kiuuitv'm,ia.aiii;,\gui euvTtcYipovog <^- , 
jgi^^^zsfei 'li (pY\aiYioLmyxL)^g -M 'Gny^ci^^^cL<nVt \ 
* cw/*7aV MafMpf ^^y^a(piv cv Z>i)^i^o Kpovog 'Qi Qpo^. j 
icu «; cw SUhiic-n^g^fmO^Tt^ efoi;oLi ^pv\\ava^ r fy- , 

)a!(aA^'/X/X£VOV J(5tf Ki^^tTJV^ A0^W,)C$t7a ^VCtf. CiiTX\ 

r2i^^n.^hijuajict) $I.covie/- ^reLCcov hoyi^ 2i\a4 J^- i 

SlujcLi^o^ Sl^\i(m<Smuy\:zsx> r6iocL<nhicci viTi a.f^ci.[ 
I7nv/Midii} ^ <fii^Kpovos y\'i^vcjiv cv czciou/xctivc ^if>i -^-" Kpovi AioJ^pi li^ai S^a^fMVUiv k^k» 

K^/MO. ^ajuiipvnvt 
l v' avTVf auu-nv ifA.Coixvi^ t/V vipTnpov» 

ZTt^Travcf flw \vavtsiynt 
Aiviy^ccTTuS^^; %i y^ ^piSas Kpovof, 

E^cSiv w ^ fiJKStTm 7f. 
T ^ N </i' >^ Ev\i^ei<tov *QtKj l^voLiMiTa^}f,cLVVi^ 
»^vou{og,(U}f$g ov ns^ A/o-^JJnr o xw/icof ^Ao^r tte- 

fjua.-mv KSI^ HS^-T^ypy^;^^)^ fF^ '^iouTZtiV (TWjiy^cfft, 
KQti ^-nKTrjiV o lA.iihpd/;,Sl^(D^juoTCL'ng ^ixoarxj^og,'^^ 2 2Tl'AnaN. 

T/A:rav>M£fiy5<5^,7^f EMacA)f, JVnK^yof^ <t^ 
d-Tr Eu>iA«/60 ^cfJ^v^o/ q Ysf\ '«jTsi' Euka«</^w ot>a)« 
oaj <^a.<nv euJTtv ,(l?^OL KPtjQ^a^^ua^u W KoexK3iot;,o$' 

Jl ^pi^no^oyiat x£/uf Q(piTiioL f^f^Yiyi. %tj; ctfhoi;, wf tb fu 
KpoSSi viouji 'Tra.TUV -riuj '^^OL(fbC OL(pOpcS(W ik ^"^v /X4 
yaeJ-^youf '^2%t ^v-nv (^Yitn ^ihiTTitg o Mfe^e/JUJf )^' Ai ' 
i/y ovTzy,na£5t^<^* 3^ 0feO(p£^5T)y lA.vf^oJ)i)pQV r S^ca 
pvff^Ti^v KSf] TiouL^y^v Tiv Vihuov obncnmof,*Z?^^ 
A'e/^TE^oV d "^ Kt//oia/ai'ja)cr Kheita.p^v ksH ^tf^id^" 
^^ '^ *^ Sl^MKTiK^v,Ucuicov€iov fS^i'^ A'e/S^i<^w.Ai 
A/Aov Tc^ Bo(zmeJ-oufov Ev(pcUTVu,x^MvpfA^K9i' T E5-. 
jt^rjTBy^^ai^J-jij/uo^^ot^ coi ihiy^ovTa;, oif^^poiipotiln'- 
AttfTai i<vfc. V»e>tf '^iytco 'QvmVi^C9^ai<hifiov f.Sfi r^skA' 
5ia7?j7j>tfly >t5«^ (p:<;l>t«v fc/Mw,ooi' oJ^Ttti^ST^^f «>a>^>K5M ""P 


90 AIO T. A A E P T. 

t" 
Afltc/V pviTDpmt K^r/i^ T5,)caf «xMor^ Ti^ii^tf oansig i% \ 

^<Jl'K^S)l X^ZiWiJOVCC •TDV ^OlVlh^jUJiVt ^VTtOVCC-' ! 

(pfc/AiTo. Uo 5 j^qtj yirtxnt^igiTtfrtg^yiSPj yuujcLfKSii ^y^yx." ' 
vii')(siu\iTCLipxcitu)UuNiyjipiTyi,uig (pv^at Titu ksmOvh- 
7»)^ . ^ dvyaii^ oUohomv i^^vviaiVylw iyv\/uui ycoe/.^ \ 
/^of Ttf cttfTS 2//W^/(3t^ ^wg^xoy^nof. ^TTff ouj^ ^Tnf , 
/5/000»»^,«^ Sf *C7€^f 7Z)v ^-n^Trt^vcLiUx; y^Tzijf^^iwoi ojj' , 
'nv'Q'jiOu ,U£i,^oi(.ei7nv)i} iyo^^rlwKOffjuc»}. oL-ynSi" ' 
j(*7B </i' ao'7i)v((pfltj7) j(5t^* n^^M^oc ^UTvip- nc)L\ iiyLpoL' j 
TWf Mtr^wy^^Juo^of, iJit/fluTi '^yutf-ov ouLrnt^iKj 'm.^ ♦ 

iK5(-\^ «V Ar^TJ^Ol» (WJU7:^i7v.0O,jUi<TeA0Vii^ ^ctflt/s-i 

^e/oy 'S7O'cniJC5t7B'^'y«cra,<^^'0? 5 "^^ oc/^KiOtTHA^^v <}f 
AiytvctM^ico; dneivoc airrxTih.Bjaiv . cImcl \(j^ ^y^J^TeAoc o 
KvTf^vouiYsi^^KOLCoiv Tzt Miyce^yTiwTiolKictM carzS 
ifvKci^Uuom, xsH ^TcwTO 7n ^■pra.cdiVTa tzs^vv6y\aiv a- 
TnSisMuJcLi. 071 JC5t) (hovxov^u) 7m.p cttiTO '^/ ^;^AwA». 
7ri)j'<3M'at}ftf<p!a<Afltj8t/>', fc^pMyOj}/^»":^ oUiim ^scroA^- 
j Mvcti . 7rctji<hioiM y^ ju.i^<f)lvoL cJiivUuo^vo^iTiv Tihoyf 
! i;^«y KS^i "^^ ^i^julw.ns^ carnJ' <%tA€;H6«r 'S%t ow'- 
5p6);7(i)i' Xe/)5^(nat^j0t;7a)(' fr)^v&)f7f 'ZD€5'ff';\^5''' ott^. 
•tStcv ^oLtn 'sfet 7^$" KMcuoL^ 7^f «jS ^eiS^iov (p/ccTto V 2^- 
Iflt Ao'^!' ip{t>7Vi(Jwi>K^ j« M W "A/o^ KSiwaiyQiog Qli 
{pYKjTwng b^Naty* Ay77> JV yc{u7nv)hL fe5t A/of jaMcf O^ 
(fjou.(wr)(CopoVicS{Jov SiyOvx. a^(,ei7ni') cwth %og ^v» 
s<d' <i) K5^ «V A/)«oF OTS-jijy /ZDCJf «A»< ■S^yTO,|ttM ^V «azt- 
SztfytpoLdTcnv </[' opjcog (fHei^i^^aLj.Uiiiyb^iTjoujTiw 3ioy» 

CtAAOt 5tOW'^0tf ?() 'St^* OLppiVOL^.KSMjldfJTdt Ttl^ XplO^ 
•jrtyiVX; <i/3ioi)C CtVTtV XJtA^crCLf 7T1f TrtMUig dilhSilV . 0- 

7i ;(5y QioJ)xipov 'TDV ^yQ^Ux) %ov o^okcotiIovtcl ef^ir, 
Jlodiy 'j 7?t' mJ^ 27t A:76)r ; Ji cuioLav(:$L; ouJivig tbk ;6m- 
OTK i^tctoztTD ; /2y «/i'fitAJi9aif jdfzT /t^y '9/r<<i7^7a7rf* S T f A n iii N.' Bifix.^ st 

^cL<nv il-^iv ,Tli^ 'GuTOov fjjn tpcaTayajiovn^yC» oa (S.dA- 
f^cLjucvoY. 'n</l eujT» nsiL\ BiuvA ifcoTndiy^ ii 9«<» {(nVi 
eiTntv' 

Ou;c fiiV* ijUQO ay,iSiiaig *o)(\ov ^MtTnleAi mfioQiU ; 
lu) t/l '^-nhTTLov }{p\ ot(pfcA»V} ^SfJi «t*i-;n^a9o<"j©€?f 7E 
7BK iJ)co7Cu) ^S^-ng, Yi^rn-ng '^uxj Tmi nKUJumd 
C7€?r /t^V "^ ipcim^hv W i^)cpivcc^cSfjov, "i^TncpSbvn^ 
Si,a n^v ^(pr^ iog 'mviTtjnaMoY (pSiy^» y tf fi7, ctM« 

Kj i^J^ fD^7liV0L9T9C camS TTDTl JCptj ipCOTrfMX, , A^el-m 
Xa tIw l(^JhCOv /UOV0V.{i<pY\)OL?^OLKA 70 ipOOTYl^,^luut 

uppciCcov Y\l<^g. yrztMvoiff^v r KcS^nm^fA^voc 
ovfKJimJu^cSjJov ,Q. K^Tngdi-TrilShKJiif fcoi^itour iX^v /- " 
fjua-nks KS^voo,Q^ Uv,yoo ifs/ij t^icLii^.Ki vv etiS^cdivm- 

' ^pCi)d)l(7Ztf il^ (WTZV 00 7»», 

Ikcu ulwiL^.TiXTitdv i^ndoy ^MTT OL\yc i^Vttt 
EV yLi^oig,o^(poL(n Tvc^cdioi 'ifAfA.iycU <LvoLg, 

lE >J0L T te/t^iCTJCSj^TDMO/ j( «U(p' ^WTIV ilW[poC 

Tloj di ^^i-riuj fZp^ y^d/ufACt tf^coKOVn^ ^T^t^ovl 
\ AiJ^TOjo^i' QVTOjg JidiuJMtnv ^5)0fc-\|<xj 'Stf 0Lv3pco?rti(, 
; 6)?t' i^cTO ip^ i/);,<a:5Te>(a)y mujdiiv ivoL eujTvv dicl^mjy'?^^ 
; j(9t4 TtKO^- f/WvTDf ,27TA;7ioy,5Bti;,u«,^o:o/(rt wf 9>3CXOK,Ow 
^/JSfioujv^^ii-Tniv^oL?^' coc c(Jv3pcoynv oi\y}!divov, oavof Sk 
\ayauf u)Vc>i%lg ie^?r»a)7f,«WM/;«K5^ ^ ei(ht'HS^ i^iy^ 
^irhiypv^ OJ/Spco^mv 'u),jLwef^vaL. oIti y^ livJ^i ^iyiv oin 
'jivJk , "71 y^ julclMoy TtvJ^h 7iwJ\ioln oL^TtvA, 
%SfJI "^nlhit^TQ XoL^av ovk. i^fn aeiKifVf^ov, hct^ojifQf 

Jt^y> iuj fSJt9 /UOeACOV it^. WC ^^'^'QoTi \0L^m 
fOY. tpOLTJ </l eUJTdV QfM^OUJJia K^ THTJ^JUJim^V cctrtJ- 

40UI i^i; 'SopioLsdrtf. Tto J[ ^camji3jJ0v,i{sf\ (poLOTcov'- 
9Pf,Kfi£7aAfcm/f 'nv ^oypViOvJc iygs y^(^i(p\i),cl^ar fA, 9z a'i o r. A a"e P T. 

75 </[oyj£Y 'rii7d^airau\. (pioovTcq <^' ou/ry Sf^Koy>i ^ ' 

«r irton SU;a Ti^ , Ae/CTjTi AHf . '^VTCV JC5LJ H'^K^«<Aff 

^M<"T Xy]v(iova cCKOuaui tb^ ^^ jwtf^tTtTHv.j^tat^oK q tia^ 

Tov M^f^jflt T l^nhTmvcL (yvccKTKei^ e/j'/ffzyf) 

A'm' o/Vov ^Vt TWf KaKvic atwue/.<^S 

Q^lf^Tipov luJioyiv.Tncjcv y> MAacT?. 
.tS^;i(iKcc<^^ Si XTffi 2o(p/Aou^cr xgajuiKOQcv Sfai^/x^ 
ycc/uov, 

l^nhTiwvoi ^ (hvcua.^* oXcL^ivov hoyg, 

KPI'TC2N. 

KVin:h}ViK<%x}aJio^'c^ ixoihi^ (ptKo^pym^ Sii» 
TiQn odOS ^coKfoi-dioy HSfJi ovTU^ iTn.UiM^Tt av- 
n wf 71 lunJi TnTi Keimiv tt <?ifSfoS? Ti^ ^^^- ^ °' 
TTttjaig 'j ajjji <f)viKX)V(rxti ^utKpciitt^tKeAnCovXog , E'p- 
^^Vi^ytTTj-^v^^^YiTVKn^mg, o </{' oiw KeJ-nnv Sl^- 
p^oyi^ yiy^a^iv cJif ivi (pipof^oic ^iCmq) i^mctticfjdi^igii 
%iti \:ziTd}^}fa/uju,ivctf,0^yK ok n juoidiiv ol ayx' 
^hUieJ.T^ 7i%Ciov iy^v^Ti 7B ^.7>?<A(oy; VI UoM-nKo;» 
JJieJiT^ KS^f^oS, lliei tS jcpt>a;t//);^rj',nfee>i XS»»^(na^'Hf, 
UieJ. vojuov.IiieJiri diiov,UteJ.'J^x^^' ^^^ (Tiwovtn- 
a4,UieJ Q^'m> Upcaiay^Cii) UoM7iKo^>UieJ 'K^M'" 
ju^f^iUieJ 'vtt^^TiKvi?, UieJ 'fi Hct.h.06 ,UieJ 'ii^duvi- 
UieJ^ y/dvoHihUieJ ^9>)/^f>Ti75 ^'saoSa/, ' SfMaN. 

^^v ilMryjuo\&Ji vz^oyiukidLxri^i-TTttina' o%v ^hdtivjdu^ 
iu^%lQ Sf^>^oyt4 KP^yoScnv.iicn T^iic nsfi Te/otitflvSt 

cv ivi (pipo u%ioi (hi^^l(s>'Ilie). Sic>iy,U<i^ '^cLy 9o'J,ne- 

e>t'7?)(5tAoJ',T/'7o\^AoV, ITsei SlHSf^CV r^^r^TT^JiVTE" 
oof*nfeei V'tWf,07joy</>Jkx're»', nte>t cv>^^aj;,frs^' 

TlieA ^fJMgiUiei '^jyi(ncog,TlieJ.'<^^SiioUi rite/ fc- 
/SWTB?, Ilfe* (pi^oav^pico^jUie/. <^fTVtvf, Il^e/ /««t^- 
iCMgiUie} ■^ivi(nco(iTl'ni(.'^^ov,UieJ.J)Jkr)CoLAici4>Vi' 
^ n SlciL>iiyi<dsLi,UieJi KfioiaiC )Ui£/.Ti ov-nc yUieA ot- 

ex9M9<i'^n{e>t^/^^«^»niei'w ipyctli^y Uie/.(pt 

hoyuip<^^> r^^ei oLf^ctloviloLii UieJ W K5t^o<^' 0/ j) jnpi 
•j5 ,SovA^'««Say,n€e/ Ao';^t;, w ITeei '^7iiA^'7W7Bf,np/ 

%t4 loKfoL-TiKOi;', imyyeD^ct/uSfJov 5 UieAyQ^iotc Spi-^^v 

j \ \ /, ' »/ < .\, ■*»/ «I 

avTtVy)(jfjj KJi\6uovTtc am ivoLi fS;^i eivTtVii^ ca/ i<pyi tuu 

mppt](ncu) >^<fb<dttji. yiyvi o^ aMof lifASPV pvnteji, \ 
lutyo^*K94 2is aJj^icuiTtTinos» 

rAATK^N. 

rKcwxgiVi Klbiuiiauioc' Jt$tj ^u7By (pipovra^cv ivt , 
Sy,Aoyot hivioL' 0«cA/Aef jEJe>i;77cA<r* A/aa;7>- ^ 
^C>^^^^iKi(ndiicf\jC>JieASvipeuvi^yKi(poi\oi>'^yajii'' 
,q)VilucCilA.iVi^ivoc. (pipoiTon i{c^ oi^otS(jo \$tj i&ctfKiJr- 
«>o7 Ko^J«ymf. I >4 A I O r. A A E P T. 

2IMMI A2. 

vjuoo,nie/.M9unK^(yTiieji iTmv^ Hie/. oLvJ^^ct^intej- 

<ptho(ro^ia4)^ie^ ciMi%ict4,Tlie/. y^ct/u/j.a.7T»)V , Tlie/. 
^Jhi(ncoL\ict4yTlie/. Ti^i^cTlie/. ? ^^TUVyVieJi 'wpi 
^vrt^yTlie/.cLipfK X£fjj (p^x.7tOy TLieA <(>i?^ov,Tlie/. '^ 
iiJivctfyTIieJi 4'^;^^> Tlie/ %^ &j ^"^VyTliejiSiwOL-no, 
VieA^y^f/^rbDv, Vie^ {uiYiii Tliij^^oViTIi^ ^/^- 
h^<i4,Tlie}. ipu>7tg. K k;e'bh2. 

Tli^c^>tCSiiJjn,^(>twi^g, mene'ahmos. . 

MI.vi<hijueg c«r ^ >lin <^ctJi(hi)yogyYih^<£iv<m,'^ 
f^ QioqDOTnJiuv Kaxovf^ccv ^o^iO^J^oc X^- 
TOtJ' ju^i^^^T^KTtvog KSf^ r^wi^TZC-ol^o KP^ (ncUuoppeL" 
i^ov cLUTtv it) (patnynsu /uict3i7v ind^^CS^ '^v 2AiyiJ)i^v. 
cSiv y^cL-^Ttc aurw -^(pt^rjud 2t,K&-S>i-^'fo Ttg A\i" 
^lv€iog,ii7mv cog 00 71 (nctwlw ovTi -^ipio-uut <Idt^gYiX.€i 
TTif G<p4 ^«st^w. 7nju<p3i}g Si<ppovpog MiviSv./uog 
Tjsn? <^ '^piTe/^oov iiglAiyat^,eiXYiX%v ^g KiutS\)fM 
cUf <zdC? Tl^cL7Zi}Vct,Kj Sve^^g XpLTif^f^ tUjo 9pa7iietv. 
Ji(T}tMi7nct(fhuo V ^Mciaiov *c%jicwsL<ntr7tg ctjur yi^^i^r» 
i K^yLi^oig *zP^ "XTi^TmveL^ii^ti^ afA.^o7ipoi JlrnKfli'^. 
Koiv^vjjiv 7J^^<Twmg ^g lXMv,K.r)(j'7tv\cp k Mo^ '^ig 
^sJTO ^aj{<hovog •snLpiCcLXov .Kj f>i*^ij^ 7tv7iiov(cog ^sj^-' 
eipYiTOJi cv Tif «Zife/ ^fitfc/^Kof^HAwaw/ ^!fes^v\yp&Joy7t' 11 MENE^AHMOS. B/fA.^ 5^ 

^A/rt<noV T KuKWimoicf^lwjii^^pov ^'piTptw* 

Ao^v GUCLT^tffTX^ uxppva/iSfJOC oi(ppo<nCo{A.Cciz. 
ooTO Ji uu tn/uwoC)Coc^vpv\o^v tcv KoLazuftypict juunfb 
YLx^TTTnhv Kv^ikLjuoo fAJii^kiov yQ^YiSivm 'usn) AV- 

Tl^^VOV cLVT^I^^niV.^poCi^Sztf y) yM.M MiViJilM^ CUi(QflTtL\. 
luuy> Kj ^vji^nlH Kj TrappyiajeiTHC. /yiil^Kiov y>cw KS^ 
'mSpoLattuojiSpoVjeiyn /t^ 6vJ)iv'' ^.olCcov q KcLp<pogiS^iy^<t 
ipiv ei^ '^vJk(pog 'u^ctfyOjcSfjov ^(jLoCicog opcovTtovprrw 

7WV aiWiV 7D/U€1^iU0y •Hw V^^ViOLTTHMOi^YI. " l'^/)©- 

H^iioi; 9 ^^ i^ ileipcLfcSg awjoA/oDCOTijovnc camJ fh K/ul 
^ict^aoViYS^jfTD^a hiyfvng 'n^TvcoLAcoaicoc Tng^^pi" 
t&lol;, oLMO/iSfj cv(hi eiTiVjVpcoTHoi 5 6/V 77 ou/tcj' AW-' 
^vof t^^cqvei. ^sOg q tbk SpoLaiwo/JSjjQV /L\9iy>v,A-' 
yvoeiC\i(pY)') o-n \{ jLtovov KpoLjuCv) y^Mv ^X^yd^^^' ctAAot 

XS^ pol(pOU'lJ\c'y ^^J^COTDV ViCOTipoV JtiKpa^TKiSjM- 

>|aj (€(p«) yM.»i 77 omcdiv i^cov MxyiSnLC' Xvuypyov A 
cvjj.Covh&Jo^)i ei iyh yop/uov oi(piK0i7v, mtciTTAcraj; t«^- 
>.(t. fjiovov iyLkhOocnv chmr/^uXctJt <"^ ^cLnhiu^g^oq'^, 
(SjOC ''Z'*' ca'cticdvTtv ou/OL(p ipoyjTt it ou/ri^ eitic^oog, ^p us 

lyiOlV « etXPf i^^ft^^Ilfrctl^TDf '^yK.oLf TTCLjUT^^^jgOL KnjULOL- 
m, Uop^OvTolVUJV, (i(pYl)KclKJilvC0V ^hjUJta' (AM aV/A,'' 

CyiavinsM '^'^ j(o^7a(pSiipcui,KSIui KO/y.-yjcv U^cojiw >^- 
CoL\eiy. <S3^9C 5 Tiy vwS^djuSiJOV ei y!ijuwi 6 cujtvJ^og ,%" 
9« , HoTipov iypp Qi amvJbLjoc JbKco, ^ ov ; ^moto'- 
ttc Si iTji^^ypp %ivuw (eiv{)-yiyce.iUM}(^, (SJ^C r «- 
Trcvnt miMoL ^ oLyajDL, iTTv^TB^Pioaa, r "^i^/ucvjXa ei vo- 

p^« TThilCO «^ iKSLTdV. fJLVl JtWCi/JSpOC Q ^ ){ff.KOUji'- 

*mv bh JiiTjvov 2ivcc r:^i\€iv rlw cTcAvTiAe/cu' jKAM- 
^/f WB75 ^ cy</^ y yO^ « ^Ti ' <77tt^y c/J,' cuJm QVoi%Tt]oif $6 A T O r. A A E P T, 

ijicov 'Ktd /bu)q)oo HS^ iKAv<hu>&ja^v cv Kv^iztpci)} 'Z^^ N*- 
iuiyqiiovTj awi K(nchv\7nciiS'»'nS <pixco. i5 rV '^^ fioicnM-' 
(Wf ^julujiov iop-riuJT^Muo-rt^iHgj n^^iamTzg l(Sf4 'Sw 
Tttf^COi^^i; OLT^OtJ^ (DlXocrrxpOl^ jTDV lAiVi^tH/uoveim^Vr 
SlV ii xsfLhov lui VI t^f^iovTUv otA'J^(Sv muw^y^ ^KjCL^ 
Tjui^v iJ^ yivitSmui Tiu iopTiw' ei </[ ov, 'Zc%<7?JV KSH 

TCf wf ^ujTiwrLuu vjua(^v iyii o^f^d^ovffm fOOC^ 

^YjOveiV (pt\0<rO^m i i^rt t{CIU /X£b>i\OV tU^pOTipOV c*>€- 

K^-n , S^eiHiiv; Qn 7Wf Bucnct^ » u>c y^vt yrcum i{gu\pov 

<pi^0(rD(pCOV CLVjOVeiV . fcCOf, « pM U^ eUJ\V\TH( eUJTii; J)l' 

^ju-^Tt i V.CLV dTrtvKoVTO . o^v ^c-tjuui^o^uv cv 'Taf 
^oicaiTtv Kcrn^viTnoLcf^Uo (ptttnv it-^7vj a'f t^ (J^ni otvhn 
*n 'Jj/uatmcL (nramjiv eWTti^, n' o n MiVi<N/uov •m.ppvitnct 

l^ACOAtWJ'. liAJ Q ((pfit<n}j(5q iJK^m^ HCM ^ TTIC ^^Mg" 

eiSl^<^opo^,ov7i yxxju ^^/v 2cm Luj Tntc' eu/nJfhXivntVf 

0U7? lO0L<JpCi lUJY^^Cp dJiHJHTdjCtM OV OM iyciLgu^ '^'^y^ '^ErBt 

7nx<f^Vi \[gL^/^og >v\yuivii^jurK 'KTOVTiv ^-^y «J^- 
Kd/u^ov. d-^opv laryt^ ju^Tti {(pcL(nv)lu) oLMCt>? >(Sl^(pt\9 
J):i^oC. cogti^^szj&Tipov TiKTtivi ctujomSh/uetwii^ cwiif 
11 yjfJI KtyythvmcLS^^iO fjSp K(rn\v\7na<hg i^et^viT9 
yj/MiQ^ ^^ T^ 7iyi4 Ttv TmKov *!^^.<p(pu>v' oj,ei 2iveL 
i<fbi ip^/i8poVf viztpiKpvTriiTt» iyni </i' «i|a7B *? m^lTit- 

a4,0VT6}g LW d^VICLTflCiCO^TiH^ ItV ^lCotJ/d^TtV 2cSit{, 
</> HyU^TTE K) « 3vjMU7}ieA0V. Y^ miTt K^^TJJTBr ^Zefe/- 

'igoif^ov eU)7tVi}icf^ HSL^^^o/l^ov iU tcoti TroAmfeTaf, 
iJCfcA^trE %aiv iU 79 JitT/uoJTneAOV i/u(hoiKiiv tW7t1 . 71V 

/iLViSiV YiT^Of TYip^V TOg/OrTO ^(^ VZ^KVnioVTaiKyt/Lii' 

fMiQveiovTD^e^liyi^mm^^iv^iSTnHpLfsUV. tivJiTm^^'-' 
pi/Mt M^ S^enJ^/ucvi^pog' ouv yuo K(ncXYi7naSn 1 
KctT* (iyiotou/ cv "PfcuShrLkK^ Tmi v^idruv fi^^^i^^^coVitpA , ; mene'ahmo2. BiiSA.)5S 5r 

ta ycpioLiVi 3 'zs^ 'Sdtoi' ijzra^o/flC. to o^' ctMa <u*j<jt- 
TioiovJf ctrj)p i<ju r{cf\ihSuBie/-og.Ksii7ix 71 Tiui c^/k t^JoJ 

^CWtTTX^jHcA} J154 'ZDf>iOiiiOTHC yjSTCLp^VioCiihVfBQV A" 

if^fjLfA.ivog.-n 3 //«'^'Jof crv/ufxi^giUtg <Q\ov c^ r6 «tto- 
y/ou « cv ^piT&ta. cv Tsf V^^i^ sac/Vaj.tr/ }^(u)C fm" 
<TYS^g)f!p^yjfMov iTU^nSii^i^ f^fv\ (^dj^vovvi (miMtTVfo 
JZj vs\ (pihvTivao^g) t(siij (Sy. 7t yo<m<hg tvc 'EpiTe/." 
<tf):7At<a) aiwA^v avfjca^cncChi o\g j^^tj miy\^ ^j^fj^ /uc\t 
eimv. Y,cam.{i'n> 3 >C5" h^-rtv njcfi} Avid<pf>ovcL rvig 
^aycdSicLgyntYniujyiisf^ Ttv^^oJ^ov Kv7ay>^v.}MLM<;iL 

''JTravTUY dfJUY\pG)flD^gil-)^V>eiVt KSfi ^/V/U€A/K01f,fc- 

tT«7» 2o^OKA« 'XS^ J^ KSH A^nj^afj ci^ HSH «^t^^i- 
fiioYcM %)ig 1.oLTupoigiAi^\cp JiTd fS^Tucv dynS^t' 
4fhv. oSiv xsfJi <ot9S W a^TiyrohnwofJ^Qi; ^7o(9ct<ff) 

iihlcJciT cL^ ^ /pOf eitdiVcSv ^y^g» 
l^ai^i <iD^c ^hu>vv\g o^iTtg (t^^l-^ovcp* 
^7» </V '^j» K^ooGii 'ng aTXTVQjLVMg O^^fpocAWf .wfTE 
'xloLiounv oi\iy>vTii f/Mckv cLurDv oLiiyccmcLf TfSlujT^g 
JAt/iSi Icl; Tvig 'Ev^jiTnJiiv, lut ov Z>7g "i^io^^povog if) w 21/- 
jujaylov ^Affi. <:%rjj tfiJhcaitoLhcov r^f 'Zjfet nAflt7t«>yfl6 

1(5t^ AiVOKfCLTiw fcT» 71 noLf)OLlCct.7{w rKvpUxjcijOV K5t7S- 

mm,aL^Q lu^ ovJiv eivn tjXIw d'?/ iA^3t'e/tof . !2j iJ 
Itpt^ ilgKa.ittjfOYiTtig 6 }AiVi(hifj(9g,){cH ^ 'nfaiw^^ JU' i 
eufia^vigDg.ihy>i(pi7i n foOg W7a,JC5tj ^pmf^oyi.ieA [ 
fmBOTttTtg 71 (K^t*}*' <pmv X\7t<diVY]g cv Sl^St^g)lu).^ j 

t«^ VSfji TtSl ip(A)7a,V eico^,TQ i^npQV^^fiiTipQV iTipOV . 

i^i Nflfi.^Ti/JOi' J"^ <^ 7B frJ^Aftfyw tft^^^ocTiNct^^Oy^ ; ^ 5>8 A I O r. A A E P T/ 

fZ^ 'Qc J^cyaoLn Tlhot.ru viidv tD ouuiiVi SJ^Tmj^eiv 3 ^ 

Tzcf 7BI' TOTK^ rv7ricov,/i^' 9vr' irvTj\oy (^OMCtDovTl ^-{ 
•mLofJMj^, mMvT cM,€ivi( hiytvn^yl^p^tuj cimi^,va^»\ 
■71 ov,?^(7aj{7iw a.ju^iCohi(XJV ^TiMiQV^ilTn^^^si^ v/xiiipot^ 
fouoic d)ajhovdi7v,(Jiov cj\f 7iv\aJ\^ aiTtCicijaj. Bimog 71 
CThfUhcSc KP-rttTfi-^vrtg *^f jua9nu>v,viKf)0i^ cwrir 
! ^e^oL-fjeiv iMyi.ii^mn 2iVog etKovffou ca; /juiyigtiv d" 
\ ya%f iiVf TtTrutrtof ^.Tvr)(aJ>fif m ng ^Bv/ut7,ii7niV9 
IIoAOQ vutilovn ^Qvujiif av At. <py]<n */( Kvnyt» 

VOg oKa^V^lQC ^OL-^ euim (AMhfilM^Si aiWTBL^OUI,C0f'' 

TBjuunJi ^eJ-^eiv ^ moc ^yjuarig. cm Ji rdj{g {n* 
rnnffi^^^Yiffiv^ ooSi ^a^/uog Uaj ecgV \jsrcc7noL ^ipov 
clT»ei, ojuo)C tfl otw 'S/ocTwf cv S/f Xoyptg Xjsrcif' 
^f iCM%ig ipyptg fZifoLOVtng Iw, Khi^ivtf yfiiw Tnhr 
hd. Hs^ ravnijloov H(^ aycw.pa^ t^crnco^uVi ofiSPC ^'^''1 
•^ iwiv]oiirLuj yajLtuiKSL ^^^^''nju'^ cn AiMpcSv fcVj 
yiaMcKfbf/dfhafhov/u^Lui yi^ccmia; n. KS^ tk^ KP-^' o-\ 
Jtv h^^iit4.(pthog 7i luj fjutMga,, eiog /!Jhov cm, mg nD^i 
K<rK,hV[7n(X.Jtuj av/ii7mioL;,ov<hf 2i SJe/L^ipov^n^g ITuAcc- 
/tv <pi\o^pyla;,d?ha ^ztfio^vnfoc KoKWimaiMcy d{ 
Myi<daji Tit i\]rijutj ju^ avrtv ty , XZJVKptrlu, 3 Mivi" 
^jucv, XSM TnnipoLff^f Kp^TrvMJhcfTe/tg^MOL «u/tc^ 
^yfd\lajifrtg,^eA(oji^ot; 'ofei ^ti rig Avnpog apn, 
fxviSinpov xa(h6iv, hiy^rojf ij xsf^ yujudJiML; dyctyi- ' 
o&a/ au7zi;'cov riwji^ $uyan(ycK(rKM]7nddiw'7{w r 
/u-tincs^, MiriS)iiLu>v.}cd7niJM inhOjr^.tn nS KaicKWTnpL 
«Tm rv yiwofovi hci(heif tp TtcT MiYiS)l/u4v, «>t«r«V ttj — — ^ 

^TJIl f^iJoV fMOL^ Ot/ff>f? OlKiCtf ^Tt.^iyloH TW MtV£«/^- 

jtj^gv liw S)oi}cv\(nv tw (Q^TipA ywci4X.i. e /«V"^' -^" 
ox.\Yi7ncL<^g (ZU^H^Ti^f^i-^v cv 'E'pi'reAAy}ipcLfOf Ynhi, 
€nj?Viffa4 TzS MiviJ^juet) arpoSfct 'AjnhcS^ "^m juutyx.h0iv* 
wV^i y^ /OfeT» ;\^oyoK ih^VTDg fki y^/uov ipco/cdfioo 
TtJ' K(T)c7^'A7nclShv, )t$tf «^ newitncuv ^jn>Ki?i«o FTOy «J- 
WiO "MiiviJ^/Mg iKJt^AjaiveigJi^ctcdcLiiUTmvjOli X- 
CKhYi7n<lS\^g<wnI,y^ XS^m -y^g caVyTO^ ^eS^C aJoiyi» 
liatty </[ o'i Q^uuLTtmiiviaTUTig ctuTvi; > iT^ViJCOf te o Mol^ 
XJttJlov KCfjt Jiyyi79op o ActjLu^'o f^}iKse-7ipo> Shi; «jeta- 
uvnt fjm^cL;, ^ j( ifisrmv mg MiVi(N/uo) ftV t)i<fc<nv ^m 
Buyctiipcov S);)(iMa4 Sfct^fMi . Yiam Si «Tft/ofe* 
5» ^Yi(nv rf^KA^VV^-^c^ ^pcd-mct; dmtl yjuuctj^; j<- 
'^YiiV^fJcLi. ^ Q jf/^TO^cfTSTjy fc:OT/«70 7iK TfOTrcy' 

fjii^;. imtvt Ttc ixa^ei ^w 'Z&^ir-^o^^ot^^JCP^ «<'- 

TBt^* KcAj Si^TTVYfliJDTtt;' WfTE «•JTf fcA^W JOL^^OV ,eUICtKa/M 

vRcdv i-muj^^viTD^f^ clKtoVTeoV Tt eiti f^^^x.d^ov.Ti^ 
Tiiog i^ct 7^ yeoYOv.il juSfj oud KOiycvJtov « Sfe/^oVjowfc- 

^WpOIJIf' ei 3 KpiCL<f)0V,il(7lfitl . La» 3 T/t^' 9«/ ctf 4'*^^ 
^' '^KA/kJV''» p(^<M6)fOf ^JWtfc/ioK.rETe^^JCt^aA^OK </l* 

ajjnSq)ip€iv iJ^i.-niTi 'Z^ctypf^ov rmyi^ov « At«?fo>' /^ 
lUiTvMctiov.TfoiyijfAa^^pMa;, v woLfiA9;'igt c/l oiiXSf^ '^ 
tcejuav a7no;,vi poctiV a)\^QiyVi,vv\Ai , i^dig.cfmMVt 
9H<nV AvKcppo}? cy 79/f cn^/M/fc^o/f crvtivpoig oumc,)iC 

liiViS^lfJCOViTiy^CL^^Vii^nSP/MOV 76 ^/AOffB^» TIC/MflO^ 78 
SpoLfJUl.OOV HpJj TtVOL ^ ^iflWTT^ 

^f c)c l^cS^^ictg J)ti70S w /2><wa ja»A/| 
AuWr KfXAtf^Tctf 'OoV /uifr^ov,^oLyy/Lut':j 
O' Qi(ppovt^g '(sig (pthviKooigMyc. roo AJO r. A A E PT." 

JUiajOV) ^AVinjUCL^Vi 7llMj}j(^0^-PTW/70L^a,){ fbtluj CtMtX 

3tW 'C?€^V ^M^wiWoy . >C94 T^f ^ASwf SJ^KOffieL 'm/ieu/- 
*m TiAj^ffDf 'E7€5'? fcTCf oumJiTa mVTfiKOVTa. et<peiM. fQ^f 
Sf^^^Yi^^i wV r Tnxiv ir/eieAltov li^hijuuxjopi^^M" 
ycliztiSj' ^jdAmj-, nf « V/(?' MiviJ^ijucg (hoLffihu Asi 
fjLHTeJ^^P^V' Xkovco (CD^g ai oLvaninvcLj «fei >i/<^. 
Aoj^f Q Sj^Chi^miv cojTjiv fp^ cLVTtTiof^mvoiuSfJCov %voi Kl' 
^KOV, (fbKil </l IjuCeA^^^ni ^iO^&jffvLi rcj^q AtffA^ 
eiGJLOV ijzt^ tS Qpct^Tno, dg ks^ 'S.u^aJvrDC cv i^eJ-ouc juvvi* 
fAov^ei. V[yc<.'mt '■^ oujiiy k. Kvrfyvo^i ^fAa^yi^JrcLVi-* 

mpVTliV CLUTOV. ^ lujiitSI'- CVIKO, ^l^ (^OLfCoLfOtfVS^Alal» 

[jut^ajtiy^aupei •^(^ia/ua. oumJ lAiVi<hfA$g cIti^ouJvti ^ 
eLKOAoLKoViOv ^^^,0 i9fctTHy>i Kf ol^s^CnKoi eiTnVj'^--' 
•miSiifhoLcnhJj^Kvny^vog^^ viKMorXjf "Sr^ fioLfCctpot^f 
Q^^yxvi^m ik ^ i<ficui, nsH 'm^ct Wtb fs^c/iom xa^ 
y/(a^Alu)i\So^i TM jSouAM ^ Taf tAjuci;. ^ 'Qfjuia Svi i^ 
*riu) oimUju (pi^iouf \:z:ro7fj6b3itg fnj^S^SovonTtuj mxiv 
dtmS,Sj^Cct?^oy7tg KeA^cf^ijuoViXjsri^fi^^i' liS^SiiteA 

Ci9 CV ^ poTT U yCV T^ 'KKfKpiOL^itO iip(S'iVdot ^lSav ^ 

neACov '^m^o^a>v(K$L'kL ^v\<ny Epjut7r?Ttg) SiyfjieLit koi 
ycS rBoirc^ iyjihGucdfi jujtmfdiHv .cfiiiv^v d^/xv\aoLs xot, 
dpa^cog •m.pmSt^eig tIuj •jrcLiejiSHiKj Tiujiiyujtjouixp. ^ 
lai Svyociicst-S ^S^^AaCciov, fo^g Jiviiypvov i^%cv,dda 
//icc 7»V (hiov Ka.7i9fii-\lA. (pviji (/[' eujTjiv He^K;i«<Aff > 

TmV^iUJJOUiTtOVifUJ^^OVhOV-fjjOJL^lJOV^ "^piTeAiCOVi^mf^ 1 

Atf jMf i>,£ii%pU(Wi[ rtui TroAtv ^cro '^ Tv^fYCOVti^ctyp.m 
/^oy Ai^JLMiTOLOV.lrK OLV <f)i OCLO fnj^SouMcuf eU)7CV JCtTiy» 
vcp tIuj 'PTd^.iV,d?^cL ^Co^luj cLVcL^oLCetv -^vef^i. (pondv 
7i(^g7tv Kv^nyvQVyn^lhQvMSaui tA^^pJljrt/ tUm 
^7e^Jb(„^0jU4i'{Koy7ig,\;sr' dSvjuid^ d^ivKnM i"^^ M E N e' A H M O S. B//3a.jK ^t 

vijujtpjvy-jvv ^lov jujim^oL^ci^.iix OjuaicL '(svm y^ A'v7r- 
y>vo( KoLpJstof i^pli. juovcc o Uipomco S^^vcnov 
&i^ -mhi/uov. iSix.(i y>;. KvTtyvov (hovhof^ov liw tN/xa 
KfoiTicuf ^m^5T»^ ^7c tpi.reji-^ffJ X^eAV^iv^<^M^'^ 
KioKvow^Jlo \ciu{ mirt ^l^>^ 'Tnmv o Mivi<^M^C iMy^cu; 
tu^7iv'Qc^o')fiii,^7iaM,oL i(pY\,}(^ Syi,^iM(m^og/^ 

fJiVjKD^v iTtg (hioti. vs^ «V ^T^v *^A^ '^^ ^"^S ^^^\ 
'"EK^vovCtAiviSij/uu^ynov /uJipov,<k 
^X9ov ctma^Yig, h/ ViUJtpvffjv imoL 
Mn/fcp iSici)V.Keir ipy>v Xpi^o^^tpnrejL^JDVi 
Am' OjUa>^ dulctJfifov.cL^^v\ y> ViyifAopv "Bmtyio 

j^ ovmt .oSf ollcoK^anmt^oi a-Tr' cwfr^. /u^vnov ^ 

"^ Uxdirava. tov ttic Kk^c^jmol^ KSLlsip^oLi/^,^^ 'St^ 

diyr' aurj^i oTiiffvt yiyv 01(73 V i^oyjuot» 

l4iu ioa Aior. AAEPT. A I O r E' N OY 2 A A E P- 

t/ou rc&4 (iim , Shyfj,cm)v ^ '^tto- 

J))X^^af!;<7t6/TOl/,BIB AION Y^ t7, 

nAXraN. 
A A' T £2 N, A'e>t?^''o«' »W TlieAKTto- 
KHfjVinomKnoA^^ia^fltjooviTrf tb}*- 

y«f CLvi(pipiVlli'2.0AC*)VOL. WTZV y> UM 

\ dA\<pog ApooTTjSiiStOv Kej.vci4y'ii KcL' 

i XcLi^G?,o6 KeATictf 1^ nie^amitt, 

X$tf T\ewKa>Y, Qv X eL^jM^g j^* UitJLK^n oVm^kV KPM ^' 

ec?»»'«f nAetwvjiJtTDf ^iro SoAOJj^of.o 5 SoAwKt/fNn- 

Atflfc JCjtf lioaii^voL aJii i<pipi -n ^og» (pctai q K^ t to 

'K^cuni aMay^v ^( KgJ^ovjvv Mi^oLifou,ot7tvig'^ 

i Ilo(ri/lS}vof i^pouwn^LfiH^^Q^m^ov. l.ynv^nTrTnc J[ 

', cv Taf ^y^a^fJ^Cfi lihdTtjjvog ^eA SiiTiyovMsf^ KAtotf 

, ^i c¥ 'nf Il/iOLiuvoc ifi(9»jLua)> xs^ ■^vaJg\i<Ng c¥ cS^i 

\ lipco 'ofei (pi\om<p(t>v,(paaiv, Kdiujmv Iw ?\.oyg,ci)pa4cu 

' CVaU» TiwIliejLK^nOVluj (hlOL^lcdUjj 'TCV Kv.^VAil^fMlt 

\ 'jvrvaJi/eiv .'mwoji^ov TiThg (hiof ISnv liw lii Amf^(*)VO^ 

0-\JA¥,Q3iV K^dcCCSi^V yafUV (pV\clJ^CLI,iCcg tHs "^KVKOi' 

coc» KSf\ yviTzvj nAa7Bi>i(aT (pvi^v Kmj^o<htjpog cH 
yfOvi^fjrig^oyJo^ Ka4 oySoYi)Ui<^yj 0'xvjumoiS]t,drxpyfif\iU' 
vog i^Shjui^^ysLV Um AYihioniv JLtiz^ccvol '^icdaj, <pei 
C7. 'nxSu7oL tfi {ug (pYi<nv i.p}M'jr7ng)zv ycfMiq aei- 
•miviit^ tzirc^Vfi irei TYig oyi^ovig m^ in^To^^g OAi>,a- n A A' T <^ N. B^/Sa. ?:, ioj ", 

AvJ7/x£t^v'n\ctTZi}V <k ^7h Xjuitviou yiyviVii^p' oJlTi- 

OTi' KvTt \tcov cv.thvTipQ) nie/-;)(^ovu)V.KS>^ fc-J^JWS» JC5t- 
7» ^fkflt^ cv A/^j^M^cv 7H ^eiSjcLSovoiKicc 'Ts Qdhv^-ng, 

» f ( V »/ ^ / ' / \ > 

WJTM JUJiTO, Y^ oiMcoV VrfJUpdiVTlf K^Y\ pOV^^V -^K^ iTTCt-' 

ViXdovn^ €ic Kdiiu>oL4i Qyrt^' "xssro Aa.Kji<fbLf/u{sv!uiv cJ^i- 
/SAvj^Mcnw i^ov)9oux)7uv Alyivi^TOji^ .oi^ct xsf^ «^pHj^- 
eiv X^Uvviin /^imog aicLhtaKovng, ccg (pvKnv KSiuJoJhif 

pO^ CV OyJ^OO) <Z^7rCL7tliV , i^A CtSi^(pot4 KSitjLCCUlltV 

HS^TheujKavccxstf (iAxtpluj TIotwvUvjcM, H ^ 2mJ- 
tn-^Tnc* Kj iTTCLfJlvB^^ y^eL/u/ucfia <S>^ j^iovwio), 
ov x^ fA^VijuovOoet hf ^igaJTi^giocjg' iyupuiecazifn Sh 
<5^^' KeJc^vi nS K.pyti{^ 'jwlXc^tW d^ ou y^ YiKarruv 
Sl^niw Xi^loUf jUJtTtovouctcdUifSTt^TipovKe/L^Piyc^vii ^iro 
"ft mVOTt/ Kfit Ao^c^of ovofA£L)K9!-jBL (pvim Khi^cUiJ^og 
oy Sl§.Sf)^g, ivioi Q S/^ Tiw TiPiaTxjTnm ^f ipjulw^ocg 
)img ov6{JiA^iwcn' v\ oTtTrhctTvg Iw lo /ujiitkiyroViUjg (pv\cn 
Nfcai''5B r* ^<^ </l o/Hsm, ?m\aj(rai ^a<n v cuJro v iS^MsT, 
xrtV ^ ^iKS^aj^)^^ cv (SfO^^Tif} Tlie/ (hloiv'Hj y^a^ptyjfi^ 
^/M\YidlujeLi'){stf mii^/uaia >f a-v/oi j ^sr^nv t^ JV- 
Sv^uCQt^X-riintnsfJi juAAv] KfifafojSJ^a^^ i^o(pa)ioc 
71 {^am) LuiiCd? t^ Tijbudiog <pv\<nv o KBtu)a\og cv iJ 

ViejLfhltaV. f>i}i7aj!c/i OTtlcOiCpaniOVCLfieiSiVKJUKMV ' 

noilov cv 'Qg y)va<nv i)(jv t ov k. <3:k^;^h^ Tj^ipo^vv]- 
9wm cLvaTilMjaii^cfu a^cty^ownt^KS'^ /uB' Ys/ui^v TlKO. 
ihjvcLdmi^ cru^vojfT^^iiTov inntvii^^nvopviv, iiptf 
Xo^ropH Sii -riuu Va^ ^ A'>(5t/>j/^aj«7rt cv 7*/ KVi^^Cf 
T^f 'za^i TivYioKcovoViCog^pv^aiv Kxil,ctiiS\f>og cv Sj^Sii- fb^ A I O r. A A E P T^ 

Kovaztf KsLTKpf^i^l^Qe- ^/hWto UTrtuVy 

H(pflt/re (CJ^/MiK a^SifU^etTrov yvTt atio ^7f(&i, 
%ejujTiv%v iM yiyiv u)g{Q>cLcnv) encoajv iiyj St YiK£vci luKpa, 

^ouujft.imim '^/jof^oc oKTZu jcpt^ etKcojv i'^(KstJrt (pif.^ 
eiv 'tpjuoJ)i}poc)iC M iyx^ ts^g E vy^,<l/tw ovv h^ ^if 
%ffi S«x^ct7i»aj7f \JZs-i^uipYs<7iv. iTnivt ikKvplwLuj cl- 

TThfdi <U30i @iC<f)i)pOV 7iV /UaL^JUUtTiiCO/KUKit^hv €/V I" 

ntt^.ldtM fQ^C ^t^ Uvdrx^yeA^i^i^i^o^ctov icpt^ EvpvTBV' | 
tvSiVTiih Ai^yv^rlov ^^^ %v; fQ^^pviici; 06 (pctji nsf^ I 
^v^-mdiuj cufTh} (TUveiKchovdy)(TtLi,^ ttUTcdivocniffTtvm \ 

j «7€^f f^ kpi(M>v ^?\vdiuJcij TM J^ doc\cii}y]S ^e^- ! 

* mt<^.oSiv ^ wWk, 

ctMa ^;^ (K5t*^ C) wij^oy^^pflU^flM '^rtuTac ctJvdp.c»mtf A/- ; 
yuvfllot; /ttTfOt^ 1/). «hiyw <hi UxetTnjv xsnjf TDi^ i 
fJLciyi^ av^i^etj' SfJ. q 'Stf ttjc A'<rr^ m^ijuot^ ct-^sifi | 
«TO^feA^zyj' e/^ «f KStuoet^iijifreji-fhiv ch Kvsn^vi^a.* I 
•TBe/l' '^ yu/Mlei(Tj&Vyfis^ci^etov eiXTZixh^i^^Tn %.vOi vj" ! 
^Of OVOfjUtediV Kxsi<fyif^ViT{cK.%. yjn) Ewa^.A/f CV CtSJOOt' 
TivniC ^Vicnv, 

EV XoTc/o/f <f^o/uaifffv Kx^ SvifMV 3loa. t 

etMfit K9M T//<93K «V Tny nAotTryvflt At^y(pn<rr, 

T^Fl' TO^TWJ' «/^' M>4?n) JT^ictTt/sttTp^j ct*M' dypvms 

H^<ri;€5rWfi7l^/^lK /oD^tf ^Of, 0/^'E')(5tcr>f/M«U 

A«V(^« s^t^o/^o/ OTO, heieAoiosbU) liiai. 

' fGJ^Tipov yb ^ n i E'jC9tcA^/^a fc^cjt a«7B. 0' «/i' ouju ^/ • 

Aoorgxjf >c$t^ itrsKjpcLiii ^iMC Luu. »c9tf cto^^n^^t^pa" 

fHf azwiy^ct^ Sf^tfQjifhLuj •rtvetrskAmiv,'^ ^ioju^lw» 

9»et^eS<z^^ Uhci7Zt)Vi'6h^ivo)3iV7tg n lavKfoiTit^p ii ■<V T eu>ot.)fcLv,J)iVTipov 5 «V Koe/tv%J','nSZ7i)i' ^^ AhaIci)"* 
:9C,)^ ^coKpciTiw i(f)i?\oadipei. My>m <h 2iVig{dv i^ 

'SfJj I.CtTVpO^^QTt AlCOVl tWg^AjV «V XlHJtMett COVVf(rst<^ 

feloL (hiCKia. Uvdoiye/K9L 'S^^* 0/AoAa oy |tM'<iJ>' t;(pt- 
■2V-J(W }^ ^ '<i>m)eJioL{(pcLai\yMJ *d^^ Aioviaiou ^aCcoy 
j!^ •m 9y<tc'^iu>YTa TaKdU/iUyU)^ v^ OvviTZop <pv]<rjv cv 
tS ^}^oL(DOf^ct), "Ei ^v^fACLiiiiTztJi Qipoc, "miMetJh 
\gi\ TO/5* Y.7nj^^s>v n xgijLcci:<fh7rtioa fnj^^(raipi\v\7tu\t 
Tt Ti^n^ fXiToty^oL^a^ , XslJ^ (pvtmv AhKt/Lcoc cv 'mi; 
:d^^ A)uav7Wf,oL '^ tstIol^. i vdot i{guj cv T^ trsf^Tca 

JiSV hi')SPV'(T}ti'^ioV Si.O n^OLTeOV (pMJ7l',CtfflS»f7BJ'/^ fc/j^. 

ifJuviiimiTi cv nS ynK^ fjuviSi ynxTCo SJ^^oVi olp^' dci pi- 
V XStJi juitaCoLMoy^ui^ c^ cov tui itg owi\» itv^t^jitoVi 

" I >/ »/ >/ n >/ -v V P V 

OUTWV OVTl KmV, OVTl TtVCOViOVJl TTOOTtiVtOVIl miciv OVTCoV» 

guJTa^/l '^v cov ctei 'jljjKngjOvmoc '^ /uvicfi-mTt Tn^pvxjt» 

'«H75V ''^,'c^OVimSiV^^'yiviTW\fAA{^ flD^()4VlTtU. WTa 

fi '^v H *^d'i<f)'cov<pV(nc,lw ofMiouf 7i JC9^ tIuj cuuTiuj 
ieiavju(iiCi]Kivu). jfstijuluj oyi, t.mj^fA9; 'sfei ^ 

j l^edtv^Ki vovitf^cveL^-^C eipYIKJiY» AAA' Ot« 75/ %0l TltU 
!>V!^,j6"U2!rfcAmv ^ 7na'?itXA''G.A J[ ct« ■mtpi^* o/uoiOL» 
llj^-j <^ euj«f^oL€i.ci^^a \iy^Tcn/ucL9 )(Ctoc fSr^Ttvyi-^ 
\'i<^ <f^ SicSv.TTtoc Kolju^^ov y ^iTIt 'ttVOg fMlSiV 
\hTll fSf^TDV /ttoMl.W ap' 'i/Uehi<Sy^^TiY OvSiVjOVO JMt» 

i A/ct AvTipov, n^J( cov a/u/xic vuu coSi Kiyct),ju^?9^ci Ttt 

i tfl Vtj.TJlT >^l^JUOV 77f <t!^OS0V,a4 Si AKf r ^ TtOV.^TBTI- 

l?s/^ AMf «vl^cpoViW »(5^ Tm '(jzsroLji^^vmf xafheiv.v) Sotut 
Kcf.Tiif(sf\o aJ78f «/^;lnc i/MVTa^> ov^ fMiVi'^^ ^"w to6^ 'a I Or. A A E PT. 

f\ 7tO «7€j'<&' 6 OVTTf '^^Ttt/UJtivy iV K \SSrci^^Ql KJtlVO 19 

fJUifov^ ov jx) aiSi vuu op H KSfj 7&>f ouvSpco^c- /iSf yy 
ttu^i.'h'jdJiyce fiav ^dlvet. e» jUJiTa^ayci (Pi Trajiiig 
cf77 -TBWTtt Ty^ovov.o Q uifm^ctosei xy QVtnv» KSI^ ou- 
Txcx.' cv '^Uij'/iMfei,ctMec 'mpov eivi k cuj-n <h tS •^rapit^i"' 
$w>M7Bf.)(_ctf 71/ <^y.ayu>^igiCL^QiYSH yujuaMoiHM- 
70UJiC))cau^g aMoi,K ovym^ eLu-niHgLiiQv \Qy>v. fcif' 

^M^K o' KhMMlSg V^ IsUUTti^affjV o'l (g(poi tCw^',^ Ttt 

/^ Sj^ 'Kcmixa^g OjiedciviSsLii^ fitJcat/oyflWj/SAt^u- 
cav'7a c4 tft/Tia» j(5tVflM;Tia> cvSo/UiicdaLi > /xnJiv cS (ra 
fia^i ^c^^lw. Sjo yfsfJf *^ovmv vt /u^, cucdma ?()' 
mOiVoy.ia. (Aiy ivvta }{pj\ nxcfmy iKiy^ OTt dit (sr^ 
cuvtSiiv la; n TmvTcg ^O^ b^Sv/uouLizt^i^sr^Tiv /* 
auTOii KaJi aoTOf J)i\i(^ lOi IJiag,^ o/uciOTHTa,^ 

4fiy'J)ivTipov,au7t x^S' cujti tt yjL^ov >tpt^ cLya%v Kp^ Ji 
Ti^ovtrigi 7B ^ieuim vzjdSi^' TCATtv » tr^ ISim. 
oujuidiiv oarti ©€jV cl^yWcl; tioiv, c^ ^^^(jUw, h /Ot j* 
^giYiSicmtiicuf^c^^f^vfJ^oi^otiTa-mtp vifMy,Sl^ i? 
fumii-^^v dKeiycoVjdfj^^vvfJut ckhvois vzir^^;, At^ 5 
cS^iSi^a/J^iOCTCfno Jl}{cfJiov'){siL>^ci SisOTa /tS JCstAccT* 
l'?? «f^* '^ i/*/)!»'^ fc K mc/i<piy diSidv ti vjf^ yoYjxa vsf4 ^Sf^ 
^fiUTVtc ct^^jaSiC. Sio xsM ^vmv ov tm (pvaei 104 iSiofi" 
?auvcLi,K9i.^'S^ fS^^Jliy^ant .7» c/[' a^^a ^ia^c ^* 
iiKivcuii^vTtov d/uoidialoi Kadis-cSm. d 'xviviw 'Lmj^ 
fjfS^ 'zafei 71 n oiyaJoS nsH '^ '^^iJic^v oinw Atyj, A/ 
"^v ctu\v\0ig -jt fZo^.yfjLa; TmA/v f^ oujU' AvdfcoTng otw 
auh.yi<ni ^v ; ouJitiA^g, q>ipi'tS^.it J[ avWiivmttS 
ei^tSfj Tti SbKki ouvbpodTrvg, h ou t^ > 'm.v v ji^> oiw. O «.- 
cwj JiKUg ovTtag iyiv KSf) ^^^ "^ ctyaJtOiTOfiSpiOL)^-' 
^VfTo Q 'Zi^yf^cL'-, «/^ ¥st.^' auTc oiitg JiKS^- «Vif f'.fic^ iOj}} Y\ TTZtv ^ OJMICOC f^f^tOVmV 0}7l7dl W.CiOV^CLU- 

?^ iJicSv VTsnj A H '»|xi <f>Y\aiv, E^zj^ <^ /m>v\[mi Tttg /<Aflt^ o» 
re7g ovojv xTsrci^y^VjSf^ tb Titu jbwyfjuUju ^pijuotuntg 2i^ 
'oV 'cW A^Vo*"»? 15 * ^«K <f^^ outAV mpov M W //feW. 
tKflt5<)cw' ^yjvv(<pyiai)J)iiTa)^iTt la ^ccct jlm^ rng ISicL; 

) yttVH/tlpV^W T^f 0/U{9l07fntig TE K9^ 7f 0(pMfj 0^'flt 7tf 

j?ly 0LuTvig,h/S)^ru>vn&ii0i Sloit Titifft ^lg (cooic i/A^^vng 

Qir MTTff OjUOiOTHTDC dioeJ-Ct.S^O Jt$L) *^ 0/A9(pO^et)V Cl^" 

dclvT) . 7mg oua '^mj^^; ; Eu/^ 6^7» (ptp f ^r 
u m V iv /uovoV}CC.?^'o<nt ^ (yi Tmvia KSH yii^f^^ i)S' 

CPtj y> 9«AU '^r CLMK7te/.St*JV -^Og i flt/ aJiV KStTB/Ua- 
%7v ClTwicOV 'rtKTltTiKfCt (cSvTa,eLf^' iTmcL^Ci ^'OT/e? 

'a-TnTmjSivTVJiy^oLo^QujTtxgv^ro. vshyitthiV^^dcbujxcL- 
•ovoviiv '^iijuji. ^^' ouTzy Ae-ywj-iKS^ cuiShc^eiV cujTtt- 
nv cujTDi;,Kguj<fbKJk7v Kgt->^eSc7n(pvidvci^. X^ y^ dtcvccV 
<.uitj\ HSf-^i^v &i/j^ (paiiviTWi, ^ (hoQ (hoJ,ovogA oyoi 
tieL^^fpav,^ Si vf. i{sLj ^TO /^ Kpt^ Tzr TBKwra Sjc^ 
^TcoscLpm (hi^^icov f^^7rv\yimv A AWyCiPf, C^^- 
ni/JUtiyo)v rtio Ji tmj^juov rhci.ruvt 'Zt^yivo/^lw 
cdfiKeicw. 071 «/l otj</l' ouj7zg '^Tnj^fMtg Y\yioei rUo 
ojuT^ Q<picuf ,fJUidi7v <^ Kclx. %>vrri>y ,'^ oh "nv ^hawjzj^Ss 
iJBS^lxojir&JiTw^i^g Si i^ Si»dcd' SdnJcO) y> <m<pic ot- 

^tS^' , 07t '^ i/U^ /Moi^ TTtK iOSllTWi AO^K %U- : 

rhjv iTj.Kj KolCc^v 71 c ouura, 'Z^Stjmg tv/a^^vo vuaj i" 
•)^,eifjut Sbt^ x^ 7jvp<pvpm ^oy^ttn mn^Ahct; ){st.Mi?,Si4' 
7m.Xo^<;ogm,%tii}mi4'Aj7icihciJi'7ot4'^7n(pctMei, Shjat 3 
U\o[rsov ^ '^1u):ppoyo$ ?/jUfj{$}^oi(pii CiC?Ja^^ rf^^n^uV* d! te lo^ _ A I O r. A A E P T. 

twn^'oL ncf\ ivpidifMGLj "xsm rl^ )a(p,a.Mi tuivS. tsx 
3 TriTiX^Kiv €ic lixjc^lou/' fztfpanov /uSp )^' ')icui 7«f vyi<TC 
KjfpSipKjpoirn/^miOTi KS^ ^iovutnoc o ^pjuoKpob-im 3 tv 
^vvog m , ^vcLyyjcoiv o^^iiiTvu/xi^c^ cU/m' thtSf^ 
M^yt^oc 'afei 'w^vviS^o^iVSfJi^puaTcav coV «ic «rt-w-J 
%pei7^ovo (wju^ipei ajLmt) jucvovj ei julvixsi^ api.ni^ijj^.^i 
poh<t3^o^^\i0iv ajjrrS.op^iiSiiC y),Olxoy>i (rDXA<pw<n)yi 
povTtUfft.iiP^ ocloS S^ yiTU^VVtCdcnV. c/illlZ^y dyOMCL 
■icrmavifOTv^vvoCi^Sj^-rDV (uSjj cuiKuv copfJA/iotv ewjv} 

«7lt<a)%tKA«5t/V ViSTC AIuiVOC HSM KtA^oSfJOtfyT^Tt ju 

Jrtt i7nt»af,m,piJhjKi «/[ cujTtv liohiS^ rtS AoLKiJkf^vti 
i^ np^pov Sl^iifia^iiaj/ ei(piyjuivci),odC7i ^7rd(fi)<dsui.Ki 
iutvos eiyof^v ewnv iicAiyivaMj ^^^(miV.oTivs 
Xctj>jtm»<f^oc Xciffm»J^lJ)}v iy^oi-lctTt dimS Sixluj ^ 
VttTDV, j^' 7BF irap' ojjTtTc TiSiviar vofAAVjitv ns^it 
^^CoLvia XSiufcifo^v r^^vvKro^iaKptTtv ^in9^vi(rK€iv , U 
vfl cujrcc 3i}c 'nvvQjucv, ks^^ ^M<n ^oL(ki>eAVOC r 
'jvzwrtJkTrti tcoc/.cx..ilyriivrtc Si Itvog (cLMct j{^^ 7rtifS)cu/ 
^ihoa^^ov 'u)'rtv ^^nCciMra,,cL7rihV(rtu/. ivtoi Ji <paor Tirt- 
^^X^liZoui eLuiiv ik TcM.\QiV\(ncui,i^ rvpovf^ov (M</1 0,'. \ 
Ouu qdiy^oL<^ziJi'iittjuioc <>K</fc^flto&ay ro avjuCeqvov.o! ; 
^iirrtk.n7va4 /iSf) cujttv ov iiiyioacrns^mdhitv 3 iKptveUf 78 ' 
?9flr6) ^ o^^(jut\ciirhiV. ^vfrfoSrcu ouuTtv a^ rv)fxx i 
•^p<A)vK.vviruitLC KvpLuidioc iium iMim'{ot ijjTe/otJWj' 
TO)>c5Lf eu^avriju-nt Ji.3iuja(i fQ^g%tiirwipov;.oi </( X 

^g rttpyjeAOVcJiiTrfJU^OM^O^ 0VfGf^iV\K£LTt,il7rti)V,fM 

.fMVoi; cKeivoi; aJ^toi; 15) n^cimovoc KAia^Stti.i viot 3 xsf. 
^ tma>:>prt9eiAcLj^a ffirt "^yveji-oViHSI^ rtv /um (Ur^i^i 

enMa HMTTt^hoV duJTZ^ rt OV XKSi^yiJMOL ^ta^lWI. rtVjLSfi- 

%t HoMv >\oy); \7al tb Xafiplov viiiY^BUMoutiKjfj^^ Ww 
. 911 thiKH KsLiamTi^dC^ai j w dbtjjuoviov ^Alwiijwni y 10C ' imcL%ov i^n^Afc n?\dru>vt,/Mi K9tx% oiyp^etv 
WTOv.KSI^ oictjiTiyngihi^/Mi^Gffm^riwca/mJ ^hluo T?) 

2f 71 A/OKWlOy /UyWf Wcdztf . tfiVTlpOV fQt^g ViCaHpOV KHJi 

ltovvcnov,ciif^ }luJ ^isfjj oLvdpcdmtc %t4 ^(siitL tUu m* 

\micLMUJUT^ ^HOT,t^'ot^. 0^»K^'S^ \JZJd^/^OC iOVK 

'.'pniimv, ivm A (potffj vsM MvStw^fftti ttuTdv cac aJia.-^ 
nl^vTaAicovoL KSfi ^^(^rou/ fki tw twV vy\<nv ihBJH^c^ 
'n^tctj Kpy^ia^ cuJt o ni/Sa5^e/»">f;}f cf-vW ^^hlui 
7!^^ AiovvcnovjTmpriVjmTVfKSiL^ Slitraafv 61^ AMtoci^» 
■^ n' ^?ba v) v\<f^' 

Kpy^Tttg AtQvuncp vyioivetv» 
K^n^hKSt/U^ OTt/TiEf 01 IlAaTitovof <pl\oi TOf '3iE< 

W '5^^' "27 j' «jjj^j OiM^W o/n4hoyicu, op^)c KSH "^* i f * 
MfXVcLtjKoiSpog liu.au; 104 cajivSbi; iluHKst. ■7rwj'ng afAfX% 
mpiKd^^g 'Vo-Bdu/ JJhoLTurog a(pi^iVy aJ^icSv <otS^i- 
TEo&a/7¥ uoTiv KSfj aliLefi^^ida^ ^ TE^^Ma K54 tb 'Jafe* 
Tiw atjrfa.MOM iji^ovn n K3^ d^popfMmii.fiAk^Macm {^ 
?ria»o,o7X ft^ Ttohh^imiYvm im OL(pi^iv eu/ra'^ dyuTia^ 

ItL liwOd TU ^OVCi))(jig iSivCL n^iS^JTOLp TtV. flt/ </V TTf 'JA^ 

VI Tfa^^JTBLf , oLvBpcdm^etv ^y^ iXct-TnSiSh/^ Aju/Atv «- 
9)ha.C^ 75K aMJ^A^ia y) 7ni(Svt<fiKSf^oL fW^%^i * KSfj 
a/ujutvj^iyj. i 

TetTBc MA^t JJfetMat^o)!' Ai&)yaA/ovurt<y. ov ru" \ 

^V Si, a.flO^KTiq feTOfMA^tV «V Tittt TTtreASbL' ivStt 

znhtiila; /uSp ov^w-ioL7o,KSf^7»t mhivMguv Jh tuvyk-^ 
'^apiv.cliTtov Q -n ^S» "nv /ti/Lcev aMo/f 'mhrnvua.inv cva 
S/fiSof . 9n<f7 5 na/u(piM c^ rtS^Jn/M^ca KSf^ i/x^^<* ^ 
\:mfJ(^v]/X^i(ag KpKsiSig Kff^ ^viCeLfoi /u^ydhUu otaw 
^ki^omf m,piK^\o(iW ebtfny fof^^Tiwxi o^>^ *^f ' iio A lO r. A A E r T. 

i^Y cv ^KOVTu;, inc imp^^. Ao^f > ow nsfjf XaCeji^ 

//«^tSt» ^Ztt^^i^ (tovKr^Si^m^ .071 y^ cu lovit aum^ h 
Ttu) ctK^omi^tv atu) nSXoLC^UiKpccCvhoc o avHjOipcU/Tit 
tfmjfTnazLs (pYiaiViAMo) aujuctyp&Jaiv MX«f j aytouvo'; 
}fciu\ <n 7t 'S.caKpa-ntf xsoveiov aj^'a/jSfei j r q ^oyat/jKfl 

e7i -(jjj;^ 7)Jf mi'TeA(f^( iSYi&I^VOJuUWyXSZo-i^lSiJOV^t; KIV 

Jhuotf' iicfjf vuv xic^ n yst^^Lovng SJ^ <pi\ov \:srojuji 
\6J' cm" (W^TO^ fcV ipccTnai hoyjv :m.plwiyrctViea( ^ 
ci ^aCcd^vog cv oyo%» 7rm'nj)x.7iyig i^eA^ ' KSf^ <ISt3^ 
TBf 7BV ;(J* lUxi ouJeLMany 7»$ (t)Tyi<ne»>g ^"Jov eia}iyn<jzii 
AiuSbLfJuviTt n^Qa^nb). >C9M ^Sf^Ttg cv (ptxoaxxpio. «/■ 
•nmJ^ covo^aiyKSI^ ^t^^^iov xXSi^ ^Mx.itmv jKS^ "^i^ 
fJum^KS^ ^'^t^/'^o'nv «E;€?/M^xJi,j(5tj ^'^diiov tiu 
4^7n<^v fki^dUieiOM) ksM %oo (is^voiaJi. K5''J ^SJ^tD' 
ff^g>ihoad<puv OJtTHTn (SJ^cnv Aoj^y « Awtoy w Ke 
(poL^oviO^SiA^o^ athtv Ksf-Ta M^tv cv tsT ^ct/c/Jo^. n^ 
m^Ttg i^oiJp^ai T^f yfa/u/MtTtmc "^ Stwafjuv, fsr^ 
lig 71 oJVTiipvDuas ^J^va7nt<n 'QTgfO^ ouny }(yiTe{7a 
^TifJLViifJUfvi/ucvOjaiAYi^iLfiTit. '(ovii (py]<ny Njctr 
S^coKv(tKLu/o( eif 0'Avjuma euiovTtgy^t; IL^luua 
eL^ynwTUi ^9fa(pUuaf (SJ^g ttu-nv.oiiv^ ^iccvi<nwi 
fju^i jui>^ov7t 9f>a7Qoeiv 6^ Atovv^ntv. ci» 3 tsT /^jo- 

'TUJ fr^^^JMfil/UOV^jUATUV^al^CCeJivOV <fipi7W{,o2i M, 

^iSiCTyi^ Ilipayfg miS^mTa IlKoiTtuvog ojviSiTt ei» 
*Hju) KKSiL<^/^oufy^ iTny^a^t M.i3ptJbLT}ic P'o</)?/3flt- 
7BU Ilg^ffMf jyu^t/oxtff etKOva aj/i%KJi lihd^wioii luu Si- \ 
hemiodv iTmiviai. (pYi<n^I{^YL^etJ\\i07t viOiUiy eu-l 
'nogluj aji<^MiASPv x^ KoajMog , 00^71 fjLvi^mT' o^pdiwct 
yif^cSv XJSTi^yvf, ^ioOTtg ^ u)Vi ofj^g iaTcco<pS» k - 
4iv7og •U370 ^ XSOfJUKgar^Qiom^^^^ yxjuj cy AiJ^Dlf. 


(ii n A A'T a N.' B//3a.^ lU -- iv rhp '^7 ovo iV' ToL'^(hjo juo\tc iv ^VjU^ (py\at n^ctmv . 
C^Ti tvl; (MejLcL; iTfur^iCo;^ PAfltTzyy, 

^(OLViTTXcLgi Il^OLTUVyTn^^OKrf^CC StUJfAAlVL «</^'f« 

AAtJ/f MipoTnily 

SoipfiiV ov/ii' ^prXi oLMa noyncS ^ oxt am» 

Kct^ cv KyywMuiVh 
A«yif '^z^ ^*' if^ o/a3ct,(T^» tvoJf Tffc^yay 

/ \ / / ^ / 

IIACCTOK/jKS^ }tWcrMAl«75*0V ^ K^O/U/AUOV' 

A/u<^tg KfA^^piKpctTit) 
To «/1* dyxjvv Oiti^mr '^v,ov av iv^y^dJieiv 
MiMei^Sl^ ^TitU} rilov oiJbi. -tSt* fcjg'' 
SHcf^canTiYi Tv UhoLTtiVOC dyxjvv.ro^^i)^^» 
tv ^i^ihfju^vi, " u> riAaTwv, 
£iV ovSivoiidec Tr^luj (ncv5pcom.(eiVjLiovoVi 

^CS^ U^KlOLf eljMfaC iVw/^C^f 704 0(p^t<. 

JlfBpcom f « />f Ao v o'7» , j^ 4*^;(^ ^>^ f • 

KccT» fdfi UhdiTwv irtt olJkyyjmvocS Ji l^^v- 

A\i^ig OKv/U7no<f^pcc, 
Sop^ («^^ *V*^<^ "^ ^ vi75y,<ja)oy i'^iTt» 
To i/l' oL^^voL-nv sJi^pi (zsess r oli^» 

■ lcWT OV ^KYi n^OLTUVOii 

H (/^ UhctTtovoc dS^ohi^v tCpjuoVci;» 
p^A^fltf« s/i' ttoTtv nsH Avei^iAcLg cv BoTf vAi«y/ ^ Ke;?- 112, A lO r. A AE P T, 

TrcLheLlct; fjfv^p^gjtpv.aiv tuu-ny K^pog juuii^ytmliVQi 
oLS^ohoyiiv aiLaamcov^cv {^(diwcLi^aMci. Jcpq Ajw 
VQ^ 'K fD€S^pvi,iSiJOv .ivtoi x^^cLfJ^ov (pct(rr.J)i\ocu} 3 78 
tpcoTit c£vjy mcA 7B l^}§oLju/xaTa,cL Kj 'ZtTC5'f ouuTh yc 

Ifio&Of €/V eUJTlilf, 

Ov^^yogiCog^m^oigo/uLjuiaenv eig ai phiTm, 
KcLf aMo. 
Ji^p fZDfivji&fi lAeLjuTTtg cv/ ^cooitnv img, 

'Hiuu ^vooy Aajwpntg iampog cv (p^H^t^oig* 
'Eli'^rAlcovoLco<h, 
A dKpva iSiJ eW^« t^ K^ ihidSi o^ yjuja/Xt 

'Mo7paf imKicoaw ^.ynn y^vot^cm' 
2o/ OiAicovjpi^et^^rt KSt^cIv '^vixiov ip^^v, 

AcLifJiSVig 'Ajp^ctg i/<7njkg cJKi^oJt. 
K«<^ <^' '<^pu^p(i) ov TrcL^T^S^ iitjMog a^tg 

^ i/MV CM.JA.YiVetJi Sf/UoV ipCOTt Aicov. 

d/^oijLilwKS^ K\i^t^i{<paaiy)i^<ditgvs] ^a^Sfov 

« \ / «, , , \ 1-7-/ 

lUt^ iQ^itpyiltlU^i rdliV imiYigi TDV ^TnV. 

J^UJU 07iJLMidivAM^tgoaVVjLtcVOYei(p o-jtxst^of 

Ovjujiinif^f^veig Kiiaiv o^ovi eir aJtviiTig 
T?ipQv' i^^»76)$«t}jy)oi' d7m^i<m./^i 
tyei¥ n Kpy^aiiaaswf ,eig Ux) »(51^ cturiiuj ownoyni^^ffm^ 
jCpysnctvaajeuf i^ «r cvJcKoAo^pJto? fcTOf ^y> 

HV ^ ^ pvnthov i{i7ti ^tjMjq ipcog, 
A'</^Ac/j viOTVTtg dTiwjrnanfng oic£ivv\C 
IlpcoiiTrhoitiifi' oayig MA^7i77u/}K5M«V. 
A'moc HSfi ^'V A'>4K9tyv«. 
TZ<J \(i)<lw,Kyd.^va<piXc^Vi'(^')^ihiaiv i^^cy. Kfltfa Mo. 
E/ e/l' otp' ^^ iW''^' yivonv YCi7g,rKr' cuuii Act/3ioJVa 

^ 17)* ^ 

' Kei{AJtd:x.'(p^ y^Vi^ 7J0J0F ct(p' M/^TE^»jf . 

Kflt)c€/yo. 
^KKvz^rpi^^MovawniKo^aiot. itV) K^ppOihioM 

'^"" HtjUULTy « T E/3C0t' V/ULfJilV {(^OTfSm/JXiA» 

At tAQOcnii mTt Kv^iVyKpetia szy/to AfltwtwTDt' 

K/iltK If' ^7170701 WTC 7B 7mjStLtf-0V„ 

tr ^ '^ 

Kotf ctMo. 
'Xftvavv cLVVfp^poovyiM^TnCpo^v^eujTapo ^vmir 

(3v f^iTlV ^^^fCOV .VlyJAV CV ^pifipO^V. 

'f^.oL -nt MoAoJv civn^cdg ip^covfs;^^ eLuiinOv Stb ((pvl 
') Stoj/uut^v ii /^tovvffjog cv Koeivfi<w,otM'fl IlhcLTitif 

I liXJcKia. iOiKJt KSf^ BlVO^pUV <UJ0? CLUTty i^v 'k)t X-* 

yija)^.u)^f3^ yuju dJ^^pi^oyeiKoujurtcm. ojuact •yty^a.-' 
ot<nj2f^u^(r79y,2(W>cfot7Bt^ ^CTDAc^ot*', 7» H'3/;C5^ ^cro- 
'MMS'^^f^TO..eif}' ji^ ymKmiaui' '•j,Kupov 'mjSiicut* 
g\ cy '5?<r vo^;f o' UKoLTUVjTi^ola^u ^v^aiv Vi) liuj TrOf 
^icu/ cujTv' fjuijy^^u) Kopov ''(sioaTtv. oliJ.^OTipoi ii Sw- 

fol.TClf fAMr,fX6\^0VTig id^^VlhOOV OV^jUOViVT^^lM Eivo- 

uvUfKciTuvogcM frel^m ^ '^iMv]/uov&Jiu(^» hiyc* 
of e/i' o-n »(5tj Kv%.ebiVV[g fjui^ctiv cu ctyv UXTiteiV Tt r^y^-^ 
fa/uf/,iva)V oLum) ,:m>piKa\iaiv cLuTdv fSP^TV^iv.Jc ot* 
to/^of Tj/AiMfl ci^ayivd^TH.eiVjiimViQTtUie/.^tifMiii) €14 A^IOr. AAE PT/ 

dJVijxiy^v.^gc^* £/WrTcf,nJV oau vv 'Zjfei cttro "^fT^ jf«c| 

7SA0\^ ctMo-nStWf «^^PTS^ 'CrO-V tfMMACt^. qioLai ji 
Hffjj ^odKJpcLrLui eiKO'j<mji>Ta tdv Av<ny a^ayyoiTK.^yni 
Xl^^droovag i^i^^i^eiq {CiTntv) coc "^^ol /uou xa7i\[tU'« 
JiJ^' vieu/icmog, ax oa/;xx y d^k lot «/^mju lo)Kfietn(^ 
■ ^^a(p*v fijvvii) , (h^ Si (^iKi^f.ooi UAoiTZov >t5?j 

«ujriv (pviffiv 011 ou Tmpi^-^rni l,Ct}rcpar€i tih^Tzov^ii 
tt^' iv A/y!{f :>cy JtP^ aao£»t^.)C5c '57€J'i' Ai^vLu> Si-n* 

IlActTWiof TmpopdiwoLiiXscn) </l A'pi^<smv (xv^diwaf, 
tpt^ n Xoyii ot^ KcjLTCovi 'S^Ti3i,Hjkv,cv tiS ^iejuujorvi' 
^co 'Zifec rviicpuyvi^ (w/mCovhOjovTt q>v\(nv l<fdvSpjC<; it^ 
Ki^vov^Ttv Jl <iv,ei>ct> ^s^diivasSly. tCuj (OOi Stj^ Jit 
^eioL9,rwTy n AfltTtyi' ot»V^/*fl3i fp^ i.<tt/'ii (niy^^/bk» 

: fX^jjufieiyJxh '7nytiiv\vx\^0'n //4i cy tsT 'zsfe/ J-uj^f* KS^i 
^i?n»Ae^'a.^Mtf7 «'i' A'exwiiAMf •T^* 'iftt^ Acjgoi' /<A'd»i 

• «tyre ,/Ut TBf^u T( i>i|UA7Cf l^ i^py* ^n^ocf Koyv. 'nmv jui- 
Hov fS>f^jULkiv oji TlKaTtovi ^aC cjivog 'Trtv (pvxnv ojMyi 

, ffoixncovTJ T TTiejL vfo^j^fjTii^' </[ aMoif ouvaTvivai TmvTOLf 

! %VIH TB (pa<nv 077 «JP/A/TTTBf 0^00710^ (pt^ ^O/MOt^ ctt/H 

fjWTi'j{ay^v vm^ cv x^jocj. ^yTtu 3 HjjLf TjJtt» '^m^ofjuJl 
, ^ottfT» 1/). £:'^oe>ti't' 3 X| Havcwnoi eipvmst^ni^n^^ti' 
HUi; nyeLu^ivluj Sopvit^ riw^^ riig "m^/^miai lu'i 
wrAiTii^ Ae/^^D^fKOf (pJi7; mffOi' M-/^*' cv^^i^lilpcorntA 
'ypcv yc^al^p^ttiaJi^TtMjytiioic, ^6y>g '^ fsr^Ttyy^eL-* 
^^ au/7Bf -nv (^ai<^ov'>^ y i^ un^Kia/^i 7» to fDt 

CAV)/JL£t. ^iHS^^CL^^i Q )(5q' TTK '^'-TTK /J^' ^tf ^ Mf CAOK i^/ ^uutiicLu^S igr^.oi^^c^ TQ^Ti^Qv,cLmK^ivccQ,0'vojuau 
cf cU 71/*)^/* 'Ztre^TBV^cim mMa?5Tfcf. «ffc/.j5V7rf ttb 
E HiKOK^aTBt^ji/TrE /jui.?1 ^(^fnv VTSij <fk. cujTiv •/:> fJiVI 

)i)V,hiiiia^}coJDoiM (eiTnv)^ f^ cop}i(ofAlM. {(p^l-Tr^^s 
9i3jjBtf,X$sa)f i(pL7iCvi, (py oll; XhaCei(^ JLM1 /Trm.nm 
let AH(p9m. '(oi^ MiBvowi awjiCov?\.^i KPt7r77?e/^(E<£j^' 
miTVKnSwi 5^ ryg ^icwrviq d^jucauJoy^s.Tnyeiy (/[ iU juU 

{w 0V<fbL/U0O ^imV iKiyiiTI^UMcJI/ TWiq fcO/CTrqf tS (3 

•y oJvov Sivieg 3ioS. ^t^MTBTcMao K9^%v<^v oLTrhpi" 
av duTZi!.ov yuMTdi^ vof^i; (BV<n,KcifA33f^o^ 3 ^AiC 
'iSivoi ''aJiioc. ^) ^<^"' '^ dyi/va-fji^ T dh v^aM" 

)m oJ f>ct<i)ov •mi^v. ciM.cc jc^q Ji|/:y jto-M^^ffza/or 
i/j^ AeiTncdw^ r cv(pi^oic,r\ ^v (hiC^ot^. cJiiitTTj^i o^ 
'J^n^rdi-nh.usaiiHsL^ %nq(pct(ri. t^gj^ inh&JTa f^ or 
tb/aV 'Sray,0/A/7r>'-ti>/Sot<nr\<fib'oK7Jf tTjj 'reA^iiSt^JiKSi''' 
^ViKs^Jd KSiuj ^aCct>e/.*cc (py]env ^<m /xvyi^v^juaTtkiv tsc 
y ' 6(p' ov K3^ ^TtjmydicCai <pY\aiv etOTtv 0£O^/<?rrf , 
[vfcovicuo^ </l' cv ojuon,ti (p\i<n ^lHhdvcL TrcLpotjuuct; /jui/v\m 
SvBj^i^ <s^^ rwdravos (p3iip(Sv,u( ovm'^ am^ 71- 
$b7Wfftt/75?. KSf] iTct^w cv 7W Kf($t.<^/^a,ivda r tiMi 
vy^ovovS)i'iihiai(pth.ooz(pcSv. odiv ksH A'K5t<A)^i- 

1 'C70'f M^/lAiS-rl «' CtTr' OU/TV CUpiOI^, K^ ^jPf^T^^S» 

wih/Juti iD^i '^ ouJio^hi^di^tSfjoc WTTiy 7BV'5''rev» 
T«tJ^ K^iiKiTn UhdTtov KSH Sli3i-n''n cv li^pa^^d" 
vv ^eJ-^Vid) yitrav Ihoppddiv v\ oefig y cicn KY\(pitnA 
rr iip^ >vo7ihv 79 ^^x^iov tb c* Yl(pc^^d<hov'(W^g H- 
Jw^aj/iQVKf Af>^9fia.7V( ^fidQ/.of,<o^^.ji\iQvJ^^ n<? Ai or. A AE P T. 

^vi /xvi7i'^m<foSvui:,fA/ATi ai?^ct\et<^id^' X^ KJ^^ 
fjLcUTtvri mtiS^touei^itJlujcLm. nsfj ^d cv EzA^nct-* 

Piofpoidiv Evpvju^efiiiV MveAVVovffjogyo^ndiv 'j An/uosjort 
'n^Bv7Tinpci>v'fSj^SC vi^iov axtovTtg 'E.vf.vjUicttijr Mye/t- 
VOvfftoCifQtSC T^^iov Jho^Qv Kv)(ptojoc. "^yueAQv JMO^ 
fjfi i;' (^ttLhUu "^yj^ViiKKOVirdM f> ^ i , jwjuCetov d:' 
y>v jtZ i .JhLKTohtov^vcmujL), }(si^cvc»}7tQv^v(T:)U0) ay^V" 
Ta cnw eiju(poi} </i J^ct^f/xi4,oCQAot^ rrfn^. ■ EyKAfttAf^ 
Xt^Ttf^g o(fii\c-i juoi ^iig fjLVcLg^Afiijuiv dcplvifju ih^ 
3ics^v.oiKJtTti4 K^TOAft^TryjTu^yflt, B/xtof, X-m?^covicl 
JtWiAiovvaiQv <m^v\ ^ yiy^etfJLfjuivcti cav i^ ^ cUKiy^ct 
q)cc Ayj^rreji-o^. o^iihO)t/l ii<hvt il3iv.'^^7ivi <Si, 
2coaS*tV«f , '2'7nvffj'7r7n^i AnfMTeAo^i liyioLfi 'Evf^vju^eDnri 
"K.^HJUt^giQ^ffjTTTTQ^.kj Sii^To/^ owTzyf . (my^d^n 
Ji dmtl ^y^d/ufj.cLitt '^Jl . 

HpcSTOV, 

ivJitJl J^ KJU7zt\ JToc KeA^yah^» 
E/ J^ T/f c^ TravTtov G(piv\i fAAyouf i^v \^mtjvoVj 

T»78V i")^ Tj^Mgdv, )(rtj (pjvvog y^ imtztJi, 
'Enpov Ji. 
TcLfeLjLSp cv vjDATrcp KpvTijei TtSi (mfjut, Tlxecmvog) 

"^v^ </[ (ilduvdTuv m^tv ^)^ yiMigipcaV 

tlOQ Ktt^VOgiTlV TTf ^ T^AO^ Fflt/oJV 

Tt/AO. ctivip tlyt%g ^ov iJbv^ /J/oK- 
Kai et?^o jj vicoTipov. 

[^J^itTiiTtTfJifiiCi^m^X^Z^Ta^pon M TtVOCiii^t 

" K^poivntdicSvoiKoy^^mxncoTtieiH 
"fv^C iif^ V\cLTtovQg >!7nj7j\afJSiJv\g «V owfjmi 
EiH3ojfi(rw^ 3 t5 ^^iiV A!St/V c';;^» HA A' T G N. • BA. ^ 7X7 

T^ouiTnidg iii fJLVi ^oiCq^ cLv '^^cfcc (pdat n^.amyct) 
"^v^ Gd'dfCd7ruv y^a/ufj,ct(ny vfCicra^i 

Kctf «MO^&jV feTlA^TO. 

$o?/Sof ^(pwtrt^/JOTP^f -^^^^ijwoy iiQ IlAttTrarAV 
Toi'/^jiva-v|x;;:^,7»K e/^ .> ivatrufjut cttoi. 

AoJiaztn^oi 5 >«/*«»' ttoA/v KAf^ty ^ ^Ti co/ttJ 
Ex:7r<7«,j^ SbcmS^ccXlwogh/iS^vawTt. 
CfltJ Ta^ ^^ ^^y^d(UfxaTa V^ia. jucL%7aJi <fi oju^t 
iTtivaiTrmg Kdtuua^Qi , BivoKfaTtic Xd^K^JhvioCiK." 
/?37iAJ7f 2^5xje/7)j? j ^ihi<sfmc OVy^^tof , Estfltf- 
: ITtexv^jOf , A/a)J' ^Vi^HjDVffiog i^juDscho^Vies^yi^l 
>7woEe^5T5<" ^ KoeJitncoc Im-^xoi iH ijuoxaog Kvlim- 
oc,Eva^u)V Aaju-^KL(juogyUi%iy K$tf li^y^fi<hjc Ai- 
/o/jV^TBSaAJif yj;q^ K^tTTrvc JidiLV(£jQi,AvfMiTef-oc 
i/^tp/^A/TWf ,H^KA«<A>? IIoy7r»cfi<-; i^ctf* etA\o/ Tr^iiQtc» 

wooi^ H^ y(jujai)ac ^o^AaediveiatAaMTJHKMjKS^ ^' 
/o^^a $ A/fit<nfltj » K5t^ awVyjwa «/^Tn^^TDjtof ^Jl^ A/- 
S^ap^C'iViet KSf^ Qio<p^<;dV avj^(mj\ (patnv cany>kj 
'^''Z^iJtuj liv pYiTV^ Xa^uojJiioov (pviaiiKSl^ AvKoapyY, 
fMKjogUoKijuidv l^pu i{ff4 AYijuccdivlui.XaCivoc Aej^ 

^MvYiffiSfaTiV&dffJQVffZ^^TtSif^Oghitfl /UiMTV" 

tmg uAHf «kW i-i^C <^. (pi^^oyi^diwvi Si cnn ehifs^cos 
'ssrajt^vffii^^iSM ^p ovuvocuj t» tS (p/M<jv(pov ShyfAO.^ , 
B (piho-njuuig ^vntv(T\], avanipujov Yiy^a^iuUu "xsnroy^a.» 
loj K54 7^60 ^Jotk «i^ hoycoVjii^ Tiwra^tv fT^ SJ^^O' 
SPHyV^ tCw iipo<fcv TiiC iyrtf^yig, cag oioy ts ^i^ct)<tt*f( 
'^ b^ Kjip0CXaji(jdv ,(U3^g Tt {xvi djucipiiv olt^ f^ «Aj- 
fJLaTui ibjo 'Zefe^ TV /3/ou muoa^^yluj . y^,<dofca. y^ eic 
i3iu}a4{(pa(nv) « J^m Qi id KaT ei<ftg <f)v]yiiSaj. Sfof.» 

h'iii. ■ 

iit A I O r.: A A E P T. 

■7£ty.A'e4T5TEA>1f CV ^ST^^TW 'Ztfet^/M'^/ A'A?^fltt^O 

"^npiet vt Tw'iov,coc K9^ Oo(^6'e>t^of cv ^•TryMrJi/twv^pia 

e7.<tcXJi7Ji/U0tTlhoL7Tt)V,OLKfl^U^mi( 7B^<fbf,Kj ^ <Ztn^ 

^TrVKfiaico^ avFxjcijuSpo^ fS^Ttiof '^ (pixomxpovf^cdv ; 

57DA/7J1C^f >>a67a TMf ttpiTTlvaVi ; i%7rtlict4 rr^ 'Jtp£^AflC/ 

f)CUiojtJ^C6V (QtS>o^7rzt)V Hjgji Tvt^ x^^ rUb m^iv icaiacni^ 

Pf. Sf^hiicnKn Si^ '^)(^yi ^O^V}(f)' kV CtJcLCTcS^Jcll 
JuSfiTlt] K^VtaiC^OL^O/iSfJcM ifCi^TVKnCCC J^ >^iCft(7lU>( t^ 

^S^^Sl^hl^^f^CdV, «W Q Ao;)^u T nAaTDtfy/K^cT J^o ti 
mV OUfOHTOLTtti ^CLKTTipi^iOiTl V(pViyi1im^ KS^ ^MTTfrt 

Ko^.<houpi77tu </[ u(pviyv7i)u>g «V <fbo ai^oif ^^kth 

fiYljUCL7l)L0C «<r ''»>' ^UTIXOI' l{CPj hcyKOl/ Q <SJpC/.K7lU ; iH 

'nv Yi^viov Kpt} TTohmvdv. « ^ ^M7»7»ia)ci,)c^ ca/ni </^ 
^ivv 01 /sr^7Di^^(^KTyipiC>o, 71 yLjLUfa^vLOdnsi^, ciycn 
y/SJiajf .K5M "re.tV yjfMcLTiuo.juwiSuvvLog ti kp^ irri^ 
?j>a)V*w a'p55Vi57»w(rjcv«/^Jc77>a)VK5^ a*a7fi7f/'/^'f. 6 

1 ^cU/^Vei t/l Tfi/bLClji 071 TiViC OL?^WC if^<pipeiV '(sil^ Sl^hO 

yn4 (poLoi ^hi^^un y^ clo<P^ '(sij; ^ ,<ffafMtuvjoi(; ,%ii, <A 
^Yyvi^Ttui; ,^ti 'o>,vu}C7tii.ct^\ dn^vot jlSjj ^aytKio 
/xaAAov w (pt\oav(pCi>s,7iuj S/c/i^po^v fT^ Sf^^o^v <d& 
tavilAAmJV.iltn ov ,t^ ^wkocT» <^ ott/ULaj{og ' tS o ao)< 
jwcTjOjTi IIoA/^Jajf Kpuf o'K^7i/AOf ,KP4 nap,4^i<Ajf ; } 
2o^/97f?' 7V <^' YidiKoJ, Yfn, ATTc^cyia, K5H ° KeiTzyi', kP^ 
^o/ A)Vj kW ^^«^''f ^S "^ ^^/^'^'"ov,hiiVi^iyogTi,M 
' KAttTzxpar»', K5M E5779»Aa/,KW ^Mvi^of ,lVm^;^f ^AVt 
; £5tra^'"75 QnoA/^cjajcTj «TB noA/7i/a>Kpt^* oll^t^t,^ 

; 2^/Vcc.Yj J^ 'E7nV0JMg,KSH "' ^7Xcu2i)L0i ' n /UCLi^2lU^ 

KhiuQtoi^i^dieiyMiiAv/nSiAay^i^ri q 'sreiC^TimS :vH cu/TV Sftt^popcLji^^my^^ ^iyi*' t^/Q •?rtMn SW/t/c 

iUTtov S^AciCoO/uSf:. <WT*'^i\uu Tv (hyiucfn^eiv!^ /a- 
u«t «^tKttijwV 7Z)KOA;^o9«7€/v,irO;Uou: ^'^{'■cLi.t^oyjua 3 €1(56 . 

6»»' 3 78 /x efb^a^oiSfJOV ^rsj^-rwvi '^f vt ^ //^«..'UZZro- 

i "^(XJ/mSbKOtUJTUV^^ffrtpcqViJ ^TlTlci^COVfQ^SSZ^' , 

t)v,^CM}iq>cLTii4yTijuuLfov,n Kdiou-t^^^^j ^iVov,n EAtot 
t< ^ivov.iiai «/i 0/ ^ ''voi ^';:^, 6)f 2(vt< xjzrihctCoVi Tlha.- 
m Kj UcLp^ichjC ■ cLMci. Ti^a.a-fAct'^ ilj^v cu^covvf/ux'i-7ni 
l Ttt ^oiKpa-^t4k.'(eiTtjuutJiov ^iyopv UhetTeov ScyixeL-n 
«. '2«fe{ 3 '^ \|*t;</iy I' iKiryo,u^ . r^ iiiruyi c^ © ^tw- 
w^Vj^ KaM/yg^Sfltjfc noTAot.rcp^iflO' 7^.>^ Tlfco^^yf^ 
cu*'i7tt/l' iTnriciM ^ EJSyA.^v, >cW«^ K5^* W 0^1- i 

t^. VTtiiOVi^OC TOf' "i^Jii^i^ VJ^iiq-d) ^ViTZi^ Taf^Tff } 
'TRf^y^f ^TTQ)} » ,ulw /UOVO^TrtM^i.^Ct Ji^.i^ f/% •/> 

lzziyt)yii,^oy>c Sf^-livoov cLWiJzcv 7b o/uciov itujnS a.- 
\¥\5ii o]x.ei(*>g^^^if>U)v.Juo''^7Yic tm^j^f i/^ Tfo- | 
re/,0, 7i>caT'c4'cu'7rw<n>' . i^p^ ck 7^f ctKo^ovQict;.o i^ \ 
{c/Lr cvavnctxxjVii^v t/K ovTifipccjTo^^o^^^a^Tm.^ ^cro- 1 
<flnv cL)(jiKov%(ri tb cVflUTicF. 5[^0' {/MO? 'Ttrx.TinpTiu ffCJ , 
TO-nS* «TT/ iTipoq 6^^,8 eto7D^.ii/U>fJ ocw iTipog o^ T 
ijuc0 7nik$; cTDC Trani^^y-mSc feW"? <^»'j is^ a» ^vi "TO-' 

TM/) (j Q OUJ7C^64jcO ifXC^ WXfilyO CtU-n^ UlV Ci) ifXCd TO/S/j 

P iliMqcLfi \',-\ •m.TAp.K. TOA/i, E//>tW feffJ^olflKO ot*5>6)^f> 
s ^ >/ -sr ., / Y >/ ..\ 'o ■>'^ y ' ./'■•' I \ » 

^^KSficJ^auTiKiYeiTiLf^XcIov ^aOl;»^ C'^0' <^,<Jwey 'tt6 A I Or. A A E P T. 

.\ \ f ^ ' /1 '*' *f ^ ^ ' *'n t f \ f 

X4 fiot;. H^ostr/Lofj Qm^ iym.-^yvigi^gLr cveviTKacnv x^ 
fjuL)^ 'S^f,&; i^YiidiOv /S7€?V Tvtft^juoLTi^eiVjd^tt 
fB^S^TtSiihtr^^eiv* TH^ cLKO^ov^fio^ '^ J)7T^oi4,a 
fjt, jTd ^ /xipotc (viTdv/^ov SJ^ M ^ juipo^^TnSXKJvii' 
Q^fTjy^oj-TSjCjt^oAoy ^t? frn jujipot4'^i^v 0(t^ 
^ID^Tipo^ipYi7teA^s'o 'tiSivnpogy^f^iK-nYjoc.^ cvnJ 
tnjOT^pco ^v^iUTw^ ii oJi ccTrDcTtiviV^^m Ji}^ic > ^i ^p^vi^^ 

tLUTOV iigLr' OK€iV0V 7VV ^ovov ^uxtypLivov. pvi7te/-^C 'K. 

*^v oS-^^f ttJ; i'^')opy)ig «^ * fe^n/cA) m^ « pv^-no/m 
fn^ia. ^jujipoi; ovTa hcil%\ov itw fsr^yucfnicuf fc- 
^ .f «71? jx) oJ 'sfei cw/ra tS c/^ kW''*'' <^^^ ^ ^' /upotf 
Siv{£^uiV.o</( mpog'^ ^KiK-n^g iqD^cLmiS^i^ivTtg 
•re K5i 9o Aoo Sf^ f^'! frn juip oij;.o^ {vniiTau^ ei « \[y^ <t*)Bt 
yciTiCiK9^ ^ '^'^ '^Ti^loTitiV o/^aTmf • o<^ ^notcAwu- 
mf ov Taf^zjfe-c Y^j)^f iJ^/fif' T^f^of K9t3oA;jiocr,0 7T ck tr^cj/cuf 
ficov 7a cvcuntoL.y^ cluts q tb hsl%>.ov Kaiatni^oL^iTaji^ 
iM, Z.vcJvovTuv ^ juipotf^^oTtiiHSLSivSiivf^ 'piiy^n 
y>pivcLt}j{C)Uj oLVoimcMv ' ri^ tc /ujh^ov cm 'H /M^onpov » 

\^ CU Ci7m.XlV .'^lTtfi 5 f^HTB ilg liuj '^ iCUJTlJ' cfhKOVf' 

*njv KwmfTK&jlw . uig^ 3 tb TOAatjoy cv th ^TfoLyco" 

J)aC:<OtSnip0V fdjJ JUCVOg O^pog eDiefpoLf^CLTI^iViVS^SpOV 

Q Ofcozwf tm \:zjr>Kpiriw diSOpiv vz^n Sj^vo.-mvi^^ 
-nv ^pov,xsfj ckviipov A'i^?\cg,7tvo TtJt-Ttv^o^poK^g, 
X^crLwiTThyipccawfTtuj^oLycodleLif ovTZogy^rng (Di\9, 
evtfiictgo Mys>c,fC?^npov /uSfj Ujv (j^voeidMgiU^o (punnog, ] 

<hv7lpGV 5 ^CoycpoLTy.C (S}t9gi^f(Jt TVV vJiiCOV j T&LTtV Sii[ 

ITAotTzyi' Tiv Sly.\iK%,K0V3Kct^ iT^KiJiovpyvianUjo (pihca^» 
(picLV. Q^cvhog Ji <pv\<nT{^i(pTiu) nfayiKlujTifjfOL 
?KcyctJi cAiocujJoui cujitv 'Gig Sld.hoy>ijg.o^ cKeivoi TiTfaat 
«fpafxcLcnv ^■^.vi^ovTO 3 Aioviaioig , ALuja^oig , Iloua^-' 
vct^oig, XiJ^oig,uv TDTiTapTty Uu 2aTve/.)cov. to q i^- 0iv)oi Tnung dinTjJyYiinoiSlcf^MypiiJ^K^^^nvTyiiCOVTtt^rii^ 
fJS^J 'TTj^iiiiou; t;V <^iK9^ <PlcUpov,cSfif]c(Uv ){a^ ^'e/ffXfo9af 
AJtJ^v oAMK ^2^^ Upuimyppa cv '(al^ cLVrftho}t)co7c y (pvior 
^aCcceAVOfcJV^vjtJ^iyrHC l^ieJ-oL^ S^vpcpco^^^^ovojLucv, 
€ig SiioYcfjiAKgi. ii^oLKo}iaui 3, cvvioL, ivog (hiC^m^ 
£$tv fc^n^^yoTff iyi;mxniioL;,v^ ivog 'f^vojuoiv. (7Sf^-^ 
rUufjS^ ocw TiifoL^o^ioiM TjdytniTiuj rcotvUv \jZin)3i(nV 
iy)vazu.^Z^^A7^eu y> (iovKi7ZL{ omiog ca/ eiviorii 9/- 
McTo^ov (hUg. <h7jficui< ;^W7af TOfV Qiy^cK^ei^g iK^ 

^U^^lhiCMUiV^T^A^i^^rtOVO^Itg' TM Q,^ ^fi 
^ZD^^OLltg. ^Vwf Tllif TllfCLhOyiOL^, YiTtg oh fST^' 

lYiiV^yciraj^ "EvSvppcoV) m rije^t omov.o Sl^^oyc A,^ "^' 

^<n-iiOg ' SivTlpog } '^TTD^^oyioL ^U)}ipoL7Dt4>VI^Mg ' T3t- 

75f, Ke/Tttjv, M ITsei ^ot^ioiov, «tof * inttp-ngy^aj^ 
S}ifv,vi rLieJ-^^iiJ^gjrdtiCoC' Sivii^ 7ifTfciMyicL,v\9' 
YyiiTztjiK^TvKogy i? neei opjvimtc ovo/iX^i My)cog'Q^ 

aivi-Tti, 5 rif ei ^^naMfj-JT-c-ft^cstKflV^So^/T^j?^») nte/ ^ 

oV7i(,\o}iKog'noAi7iKO(>V) ilie/. (hoLtnheioL^yMyiKog. v 
TetW viyi77tti nocp,tx^/<Aif jJi ITgei iAuv,hoy\cog' $/- 
AM^of.M rife/Jli^^i^HO Y.di)cog'<wju7ro<nov, vj riiei OLyx9o^> 
Y^)cog' ^t£i<^og,h nieJ- ipcoTv^ividtKog' T«f7i7a/>7Wff 
v\yci7EU[ K.K}uC loiSMg ,vi Uie^ cLvBpOi-mjV pvatcogy/^c^SuTt" 
Kog' KKtuCtcLi^g Av7ipog,Y\Ylie/. fC}^g^-)}g> jua^^Tt" 
%0Q'l7r7rtLpp^g, v! <I>/Ao>UDdVfW-9ucof* A'y7i^5Ttj\yi nie.^ 
^iAocrs^/WiH^''^?- T^f ^w.7f?Mf «'^77a}0€a3^fjH Ilfe 
ei (ptKQcro(p'ioLg,/jutjdj7iKO( ' XoLf>/Mchig, »1 '^jfec cm^pocfV' 
YV]g,7rei^<rt)cog'AoL^g,\] <zik/.oLv<f^^:ioL; :jLict]6iir.Mg'Av' 
mg, v\ n^ei (p/A;ot^,/^(^7Jja3V.7^? tXTMf )i></7aj Et/3t/- 
^Mjuog, iteA^^g^aitiLifi^nifHjog^UpooTtLycS^giYi 2o(p/- 
^au(,<J/S)l}C7tvuog'I(jpyioLi,Yi Ilie).pY[7te/^gi<iJaqfi'mf 
wV'MiFW/, Jl n^e^ ^'fcTV?*'^^^^»"?» 7?? iCSofxng tit '2^ I or. A a'e vr. ^(/^Wf viyiiTzti K.xein^eSv,l^ npoTfiTppioc-vi^ito^' lloAi- ■ 

ipL(Ti)LD^'KeA7icu • Y Arhco2ciU)?,v3i^^. Tfi^ ■meC7>i^ »i- 1 
ynTcUi hiiyeac >^i nt€/'K0<^i;,'7TA/^.JCflc*NpVw/.K P«e/ v» 

0/Aoo7)^oc ^TTBA/^^JtflV* ^yriTd^eu frct-' «Cpw /^ K5t 3 ti3if(i?'} *(c^ 
«tif €>^ct(p?v,Eu/z3;D^/':^«VjE5r»;tiy^oc3 tv J/9t><jv,KAi-' 
ei»v Xcup€iv)w^( XtfgoShfMV./Ma^^i^c Kpy^7TU,<iuo' 
*SJ^^ ^lovvinovyTi-poLjiiC/sj^S tpu^OJi KPM LC^*'^}^ 

KoeAfJTiOV,IMCL' ^SJ^C AlU^JhijUCUlTU^JUiOL ' /57OC A/a)KX> 

, fJUa' ^S^gTllfS^KyUXM ,fMCL'(SJ^i%^^lO)VC( o/jf ^/' t<,</^«. 

71^ CtStr UW OVTti/ d:cL4pil,l{CP, UVH. tW0/3,(«KC?1^ 

if^hoyit(' K^. /?S^^7iuj juSf 2i%a(n* ,«C M^i/TZtf IIoA/Ti/ot* 
T i/AOjO^ .Kez-^TicLg' J)iVTi^V s^^o^pi^^ ,noM2iKO( y KgytTW 

>^0('TeA.7iu>M0M9l>^'VCi)(,^7n'-^fX4S'Tf.7ap7iw,QiCU7J1^ 

'nC,^vBv^pciv,A.m)>^oj4cL'7n/u^Mj,KeA7hiv,^cLi<l'ijjv,'E'' 
Tngvf^ou.^^/lcLMcLiisL^^iyttsi^oLrctKTiuC.^^^VTS^d^oil i 
fSfi {u)( ftD^iicv^^Tul^TitTyi^ mihmictti' oi ,/[\>^ A>jm- 
^iaLthvK/uiilQVH^oitfiy^ihn ©ioLyiXf'iHoi i},Ey/9t'(p/)o- 
yoc^aA^o/XA^TJip^iyTCf^^ffff jT/yact;'ct;. 0/ «/j';^<7ro CJctf- 

J^pQV' iTtpCtyQiCLlTlinV. •^■AA^/ 3 ^^AC><CU' 7;ia^ V/^ 

'PivioiwTajf. yo%'Jov7zti ■Q f^ifcff^oycoy O/uaf^oyfV^OiC 
, }tfiA;y VI l7r^5)oo;po{-,E*^y^/W M I^ojsipeiTtd A^kjU" 
1 €iy,Axji(pA\of M I.iav(pos,A^i'y)(, <^coaMf, ArjucJ))" 
l Ko(jXixt(fiJv,'EC(fc/u.n,'iL9n.t^^iJ\i(.oi)V "A KhnjumiAioV" 

Ttg ^ivogii) ScKJit,^'):^ (pycr(^aCye/.^oc ov (^'^^'^ccf 
j "^^TnfAXYim^^/j^. oiojuatn q 'C{;^m^ ■7ntK(hot;,fQ^i 7» 
( fwi 'Jicruij07il(* f I?) ^^f cLfM.%<n ^ tsf^^cm icut . i//«tf- ^ t' n A A'T S N.' B/,^A.-J^ iij 

feTO /X. fe^/CM' M^-fc/TO^ t/J 7*T I-OVIT; Kj OVTBJf OJ^TSyv 6OT- 

vlwWoL 5 G^tcui K. T (pi\0(rD<pica> >(5tA«, opi^iv 'dtyttv f^ 
^a^ Q(t>ioi4.)ccii^(k( A6)/) mtp dmCi! (g:pict j^ n' TOcrric 
tU-^/eia-^ ^T^ (9^)0^ AiTl» 78»' J^ijMovpyv, ^^^mtoj q v^ 

Jtpt) t?7 Sf^^pipovTwg ayijUctjVOvSfja-iV %ig rutTtlq ovo^KAmV^ 
oy>uM (pouu\o^ xiyi7W{mcp oumt. Kj^vh^K ctTi^oOiai^ Kf 
*Zi5^ EveATriJ^M tv AvKi/uvio) (pipiTO^ f^ tv H^ja^W 
tVTtuai i^ewMV ,ciKO/yC-^v y^Qi jUji}i<r' ctycLfov irrucf^ cv f/o^fitf 
«afet^yU/VO^-w^ov QptoLi'iM^^ ctig/^^wyot. ;y^nTaf 5 o riAct 
•76)»' cv/oTE ajjrrS KSf^ o^n ^pf AocTir/t/l* oti ;(pt) ^ « 
fHTLpoO, mi^ctmc KS^ Sf^(ptpounv ovoiMt^nv ^ih tcJ 
«arr« (m^uajjvo^ou ^v^twi. tUju y owj ifioufyiig^ etShg 
ivofjUt(ei KP^ "jlijogy ys\ 'a:^'^>tflt > ^C^M ^}^ j »(pt/' 4- 
"WaK. _;^M7rtf q >c^ Tctlfc cvctvnct^? <pcdVdJig fh w ajjm, 
'nyujv ei^odfnivincfjiov xctXu K^ /^ ov' ov f^ ,Sl^ Tt yc" 
Htnv ajLnr^ ^}'/^-^ ^y 0>^ "^ (Fujuiy^ /uui^t^^oxlw, ^ T 
lS\.ctJtiOvi:iHAVOV,i^ov,ovii/u^ov'nw^ [^-n,^ iVjKj^nMet, 
78 «/J cu>78 i[$tf 6777 Tr^c-toiav eidiTVLj "miiiiv. tr/ o ^' <^w 
yv\<ng ff^ ^^c-^v ctJLrr^ treATrhYi.fsr^^nv jij%) ')v^J)J)z^aj . 
^W o,7X 6?jy €>(pc98V 'i^ Myf^oov' iTnnttiHvog iviysl^ 
XiMK7Wi)yT07}^ ^ TB^syC^M^f^ocjVi cv «ja);'Of //^^«, 
Xptj e/V ^yj.aTtiiV ti^ittcjK^tuj « «V fc Aicp^^oy tv *C}^;^ 
f^iyiu^ou^-n 5 TC/.TtVfB dp^Jwi AeAexTOf. t:n/ 5 j^ cm- 
#«7<x Sim 'Sif (hi[h\ioti ajjv^ '«;%it7/3tkTaf ; (p4/:« J^ '^^ 
tuTtoy 71 liTntHu^.^ )\.afxCaJii) fZD^g tox, >.i^(i<; ^ ^^ 
^'Ql.k^ ohoig t IlhaTwv tKluj (jtJUJVi^cui' Si7i%.vi,(Q^Q'i^ 
Siyua^.Kj ^ ^ficntovTgc. VhctTCJovt'^ r^i<^ lyfj.ivoY » i 
©€^? 'Iii^' <yMhoyi4 nsL^d-^acpia; ' J^ttAm 'Z5)%:.<€5t>i6^Jf5 
«Z?)y30f TBt^ ov/6)y Stop%}a^g ' dCihoi fS^i^yfJivog^fO^i 
'm( eiKc^otf dS^T^ai;' a^tiffiyjOL ^r^i^yfAivov ,fuj^^ 
TOf J>7?a5 ;^nVflf Kj fJUiTa^aig 7^ }§oLfcSv'KJi(>avyior3 ■ 114 A ro r. A A E P T. 

crvju(pmieiMf^ tfhy^oLTtov^oCtif^ocsJtSC '^ oLdiTnojv, 
ta fSj) (mjuuiia^^iTtiMsfj{ TitfhiCMcL^^Ttwm^cL^iKvn' 
y>yog (pYoiv o KcLfvgfoc cv Tsf <Zt^ Zlwcdvog) vicoTl oKtTfl- 
^vm a 'nc ^%\iSl^-y/c^va^,jMtdov iii^ei %lg vjcKty/^-^ 
foi^. TO "^ioKovm ajjnJ%fJL>'^ Lcu.K^^vctTtiv iKiyt 

Tiu>-^V)(lWjt{S^ "^^a ^'XUfA,(pilVVV/U^Uu (mfAXlTtt,'^' 

^^'iii'^v'^t^(AW7imv''n Q cra/xajj^ro/^ie/.JCto/.we/t-j 
^€75 tfl aurlw ISiaui tv otw^th SiiTditg Tiv^fA^TVC.avTi] 

Sia^TD-j ^ndvjiAAniKoVi^:^ 'nv ojuipahov v^ td kto/>' 
oiwifcteda^. fZ^i^vooM^^rijiAjiavv Sf^muv-ng )uo)iX(a 
Tt (mua.i }{pJi (mjoi^ dL\ ^ <T^<^t^ici>v. J^aipiSil^rcw 7i' 
^'^'MavtKsLSj^^r^juuiTa.^oKvy^ot^ •miii.iv ortoM/t/t/oce- 
yot^jWK 75y cvnCKUyt^oVicJKa^ IfAAdivmi^^i^ oLTnu-Tct; i» 
<!ijoLHJUiQiCig 'miiiiv.v^ 'ri'nv /uS^ ;^' ^pu^v HJki<^ 'int 
^'/9^e«s fcas>5<v'7Z)V 'j,;^' Tih^^v fki tgt A^ioL.efio ^ 

Xfflt7l/V 0U/7BV fcVflt OVTK. 7BV >V fc7i/)0V €0»^^ d/MpJloaBtf. 
^g }c'nV]ff7V iTfTluU Qj 7? AOU KS^ "W «l^ 7^0U'Ct)/^CCV ' 

^o^g.ovTUj^ i^vayig^nig cM. juui.(jdv%ifxvig cuj7»<sjO;' 
cLfMslojLS^i^C d^g 7ct i^itt^yivuxnceiyTaTi ovm >c$4 ' 
cva^/Lio^eiv Sf^ 'ni^y cv avr^ ^ ^iyftia j(^^ "^jLcoviaf.^t 
ytvicdoji Jb^av iBp,j(p -nv ^iipov Jtun/eK opJtvjuS^ou' 
^^s^fAluv 3,)(J' 7IK ^tS. <^o Q 'i^^/rnwTty»' ct:TS^MK€r 
^^, Siov }{gLf v^LwjOVHStivoujv (iD^cayfip^eiKj a^" . 
•jiov. IT) i) tUo v^tw (x^jjLOLTiTov v^amipovyt^ mV ><- 

;»£6Sa/ 7« (njyKjpiiAO,^ .OLTOLKTrk)^ Ji TniTiCWriw KiVOVfXi^ 

vlw '\JZiro tS Sioa !pv\<nv eigtva crLwap^LujoLj 'nmv,'ni^tv 
ttm^ioLg KfitTjova Y\yi)7OLjiBfJ0v. qfa^^ncdctj jj Tituj ovr.a» . 
mj tLw «V TiTJa^ ^t^loL, -TTvpjvJ^p, cLiCS^} yOjj' o? t^y . ;. tWTtv niwMtrjuov Jcptf vrt cv oa/rrJ *^voLi^. jliovIl» ' 
'j T^a; y^ oijuiiTttPxiKOYit) (fn<n'vopc4(cov eLfTioUf riw c?fti* i 

^ Jl ^ntnc T?) Ta^fxctiu.cLynxv'^ y^d^ iyo^ ovfKito^ ? 
ffj^fJMKdi; ^Teii-yoviSyiyig q >«f i^or T{) Tt ^uct.Twpo^ /^ 
y>Tl) ^i^Tov Trvc^/uiJhc, dipogix) ojcTUiJ^oViVefhiTvsii 
HKc<rsciJ^ov,-yyi( 5 luj&ov.oSiv /x^ti yLuj i/V '(gcuTajuwm 
€ei^iiy,ltA,tl7i ^to «V >^. ou SJ^KkKp'i<^ </[' ik ^tf 
omiot; T^Tnif m^nVfOTt^ <s%^<po^ <r(f>iy\ovart k. fCjZS^ 
71 ^03 V mwoiyvcm. (rofKfiv^ ^ /^Kf ct '7» o,Sfcf.xflvei 5i 
/MyccKA.Sio^ fgt, eichj /um^e.CcL^^ovnt, 7^ St^ 'TO:75t< /cg 
'TttCoLMetv. yJia^o vnVt^ivcff^ yitbv, ivniS^ n^ cijcSn 
'ng ohv \:zsT)%oO KaTirtiSijei.iyju^og. ijuYjy^vn iQiSjS' 

79 Kf fen^OJ' 'u) T «\p>Oy 75 IjUYJ^V.T^-n 7i S^/MQV^yAJUUt, 
\:SrOKJilSsLI 7? /SiA779Dt; tUillOV.lVCL 7i ca/TBF KS^f 5jX fitTRl 

^oj' KaiKnt^cicK^jOis >C9^ "^ '(ssnx^y/ucL iv Lui,oL(pi' o« 
«u/tt! i» {cNi^ovf>y^af. crpojipoeiJ^i 0,^70 KSI^ ivvjljjv v\aTt» 

W.'^100tDV i^V °^JJUt.(iK€ivOV /t^ y^ ^S^i^V 70. Cif^CX. 

^ucfriiiv iTDL ^^.uam Trnvmv.^UovOyKSfiOvJiv opyec 

V9V l^^VJttKVK^COiSl^. TtfmJi/MM>^)^\\m CUJ<f^.<^{l 
fMiV KjCKJidtlpTtV Sf^jt^iV rMa/UOViS^Tt/LMiSl^Wi^ 

«f T 7«oc.j^ ff yU oKv\; y^iaico^ euiTtov ii) ryiov^orrf^i^tptt 
fUiVclycc%m)iov^) Tndyoi^y .76 3 j/f^v5 1^ yiviaiufiv ^i 

«DKCyTlOK.? }<5;(pi;V>/?!3UrQy;KT,7B^/?By il) T VOYlT OjTjr 
CrVwfTi i^/ tp/?75f 0' ^{Of^O^/Of tJ" ^ft^Ct) OV^YO^» 

zd?^tsvg yi ooVjCvSivt cw» oju^sioc «n r q^ vif?^,0L^\ m Taf 
5« J. cnwigziVcLi''^ 73V vJiafiav ^ VfvpoiyvJ^tTt^i ctipof, 
^f.c^OT/>of/Wyj,o:Taf o^TBf M ot 7«f 0,0/TryfS^- 
fioc^f^yJk-ng Q >C5^ dipogtOTrcdg aidhoyg'oii y> <^sif 
f^iJV (hujd/j,<{i Suo fxiavrnaiv 0LiAMy>0(nv,dig iv •^^teS^ 
TO Tmif.ciiicf^rwn^v Q^^yaTiAWOf K5M a^p^pitc vi. 'ifo» I2<f A I O r. A A E I> T. 

rLui w ov^vco (po^Vj^ovoY it) . KSM y^ yvxmycfj 

ij). Si0fs^,ou)% 7^f WKS(r/M>v(po<ncoi, U. If) p^^ovov* 

- vov^im MA/ok )C5t^ ai?^LuuUu KSf^ m TTpiouoDi^et ')^'i~ 
e3zt|.om$- ^V)?Aof <^^a); Jj' h ^';S/«)f j)(^ utTO ^ 
TO {Jot^i^^cTjTBTV nA/ot>(pcJV cauyjxij\7iv 'hiv. VQ iJ 
<^}a^^/;i^ 75V 7Wf }^f Kv-^ov aihlujLcjUi^ 3 tzJ* t^^fi* 
VXiOV,c» 3 ^?f fc Wo) 'S^^ ^cw MTsx^. \./X'\,v';^v Ji TnJ- 

7B>f>^*73 ijU-^V^Ui (popa. ASiedztf. 'iVCtSi UffJUO^ 
71A«6>8'm "^ Ci/^Of Of^OlOC^ TzJ" VCHT&f ^&)(W, 7^0/ <?^ CLh' 
hCCV ^COUiV^itdT^I (pvojV. tTTl/ 0«li c^flVOf ^^ ^K^ 

ntv Qv^vov JiiV i^eiv . dici; /iSfj ouui^^^pivjtmiWTiV' 
^voti^lj) <^i /re^oL '^n ia.?^<x,'!Tiiujovii\vJ^ov,'}n(cy . 
yiuj di ^K^vidTiw /uSiJu) ^ cv Taf oi^vd diuy, 
*^i<dtti Si J^ijMovpy^fjut, uig vvKra xsn^ ViUkf^v m<-. 

^iV . OVavty </[ ^Th '^djUi(TlV,}U\iledw,fS^ TVjUiavV. 

tJcfyyi^>oL4 ctjTicLi (<pm) ^iKTiov. ^Tte (/[ 'Qtv,oitjp,' 

VI^f^iyAiV^p. Y^ OVK QVTU jiSfi i^f^7oi KStT OLKpt" 
P>eiCW t OL/^oi JiK^lKd' ^TO A C/'t 'T^' ^"^SPVCOVif) 

azwliSi^SfaJV , ksiui SJ^hviSojt eig ^tk . ^i^^etct </l 

eUJfr^ £/) 7t,7i rQ^i^Y.X.ii Tel^VOV VJZ^' 7B iodCKif^iC . 

^vz,Va<V^ 0"^ H) '^' ctiVoLTtt \i;;^ivm J'(^6,uivvrtt'' 
^deiyjuoL 'nv 3iov fis^l '^ v^Uv .. o^zsp outiym ct*. 

^ov <fi ^Jtsjv cJiaJoiym; iQ.A;)^,o8^ov rhp 7m;itti- 
liJioLf '^va.V7ax;ov<na4, yct^ Ji cti/ o^io thto. ihwAjUJi-' 
;-6)^ j«Kf/o3a/,)CpLf JMfoy^ttyjov tb mvov^oL </? a4»7)jf cwti- 

|IMK£?K. ^T» </^ 'ZBjo/V /l^ .dhO-yufjg KlVil<dtH ^C^ OLTBC''^ 
IxTOff* €W?/ <A' YiP^OUTt cnWi<^VcLI TTlV KO<TJUCV ,<^iC T^ CV- n A A' T S N. Bi^^ T^ Tir, 

|<v . c^ ot 7a#' TTi/ V 3 'f^ alszroi^;^ ■ -tb,) r Q, >^ ^ t a^at^ T 

(Fu/jul^vVQ^.outui y^ uaM^ r'%^' KSf^ 'i^%t4 iJiTn-', 

fyiiw^jcLiTicLi ?'.\(i4 K.'^'^^ Tto Qixx>r i ij 'Qc ^i<ri jiwl 

UieA^i- tiyx^uiv VI i(a-Hy>v ^t^wtu l\iyi , TfAOf 
f&fj eivctf 'riuj diy^j^jfiijcirr^vnS. <9i<iJ* tLuj J\ cL^iriw tiu» \ 

Jii^:^ '^^' <2%/ iTznyiii 'Pi^ioviK.THfAa.Tiui , hy oc> vytl* 
04, XcLi(3yifTci4 . ff^' CfASioiy ' <9U ^f^ <>»t 755- ,oi.v ?j^ay - 

KCl i<Ji ^i-s -l^y (g^poVika.r ^ia fAM TTUf^H . ^A/T^l/fff- 

eSzf au , yji^ ynf/Mceiv , *jsiJ \6i( Kei^iJotf vo/uoi^ ou 
tSp^lhy^Ji^aui. cK Ji «f^^ c^di^0/o8f.ccv n^ vo/ucSi^ 
n^€iv ryiicujTsd :ra.T(u'<f),icLV /as TiAtof 'AjTntpoJiTyntL 
ipa. T» (Sf^}^a7a =v \J!3;^/S<jtMoi;<r« Sf^^popct Jnjucv , ■ 

«ifcTOl di KSf^ •SiOt^ i<pOpqLV Ttt cul3f.0mta H£fJf J)x^/UC'.Otf 

t^. inoiof n ;(aAoc) fTiTfyoTt'^ d-n(j)^va-n! tUv i^Q" 

f^bjJ TO tTO/VfcTDCr \{^ XoytKOO \ffji ^Y.9HA9V KSf^ <Wf>i- 
Vn^Tt^ HCli'^fUO'BoVTtC'0'-^ ^TOVTO i^'^ W, CtK*- 

lav%u m oucrei XS^ 0/ua\oy)Vii£fJov. cAeAe;^ti di. n^. 
jjsfe/. ovojucLTuv o,.^TiiTO('Ci)gn yjp, tLu ^i^^iuUwtt o'/i» 
%ig ^KpmtdsLf KSf4 ipcoravyrsr^ii cwiiv S^cniTijai 
KSIiTaiU>fUf ^Vlirxu^OY. ca>'q inc dl^\o-^ig »t^ -riujj)- 
liSlHoaiwlw Sioo vojuov 'ijsr''.ha^{hoLJt*..tu><> l^).uTiQ$Uf 
• ©ey^^fc^o^ ^ SjKSu^a ■Zf^ijon, *va /^' .^ juwm ^vrtw 

1^X04 -KSSJV^liV f'l KSf-K^Spyi- ^% «, cudfdS^Ticog cvlOif 
|^^A»l<p3>J : 'i^/f ov;. ^/U/uatrji iy^'^ ■miM^cti .104 '^tew 

IfBf J)v\}iif6is»9?n:ag Sj^ tS <t</»JAO{/ fifoTnv wi^^y t» i ii2,8 AlOr. AAEPT. 

^ia^ Uu ajuTu) 73 >^iax,ov7a . Sjvipi '^{<pv\(ny o A'ex- 

*^ la ^ ,of 4*^;^' 'Q. o,ov (mijiAa.7i'nri j} cJjctbV . 5[ , vi ^ 
St)[gi\Q<mA)v\> >C9t| v\ (ppovnffiCyiiSf^ w (U^^<f.i%gji, tf 6o(p/'«- 
CiU)V],KSM ^ '^iouj'ia,Q¥ -^fJ^^n 3 J(5tMof ,K94 Ji (Li^loi,, 
Jt5tf M vj/itoL,i(^ M t^g^ci/ (m^Tt^ol 3 qiUoii^KpJi »' wf 
vra.TeiS^og XefhqjuavietyXj^ o' ^oJttocv "S/V cictd^. t^ 
aya%iv cL ^ Telo. «cAf 6?i • ^* ^,cv •vjx;^ 'tk «/i',cv <?»• 
fJUfJt^lgi o^joJCTri". *^<piKlcLg freJ.cL \SM'vijiSi} yj at^TVf /<^ 
<pu^)ai')^'i)A7cueA)ai'v\o,^iVi}cJi.<pm}cUju/LdiJ ocu) ^fju-riui 
My/o8f,Uu oly>yei( fcs^g ia iKyvct i^iat} ^ o/or/il 
^«f '27€>'f d^Vihoig ' ^sujiiuj q )u,Y^v\pu>7aJi jcpt/ toM« 
^cJfit.feTrqe/^io; jj )(silAo<j.c$^ rUu icro ffrwy\%loi4 ytvo/UJi' 
vLuj>HcfjjjuM(hvfS}^cy]iU)V(Tzii' '^ei' cLM 5J v)Ilv\oi<hu 

CD^f OplTicu.l^ ^iVtlUI <pt\t0l.jT^>l:7V <TV?OL<JlCjiig Kj Sf^' 

'^oL/ufA.dTtuv ytvof^vi (ujS^ ^ii ^ivot;. nc ol^ (pihioLs» 
I v/i^ ^ <pur:Kjn,Vi 3 iTiL\eA^>i O ^iVitc^ . ^D^gTtSioLoj 

' Ji 7T: 6f TndpTiuJ ipOdTtX.luJ, 7^^ TldXllilOLi '^iV iij\t 

viivTi.^n fJ&p y^ oujTvigi^ J^H/uoycpwTtKjOv' ^ Mo o j^^i^KjpOL 

I «JCflj'*'T6t7tj' 5j oMi^^i^v' Tnap7tv,(ioLff7Xt)U)y' Tnjw^ov» 

Tv^vvtrcov. <hijLcoxfcLTjycoy/.Sfj ocw ^v cvc^cnMffj ycpcL 

TE? "n 5j?i«9of , Tigu^ lac V^f^ ^* ^V vo'/a<ji< cfir' icuj-rto 

aJipeiTW^.cltL^^CLltOL Si ^V CV ^ /LAJ^J* ol 7l^0VffJ0l,JU,)j^* 

ttvnvvnigyfAJvt^' oiivSh^ot >>fi)^unViOL?^'oi aeA^^ff "mr 

Pl?6Jf <SJ^?0C7BVffJV.<)Atrhp^OL </l'^Y O-TWl^^m^y^fMIU- 
tBDV Ctj ^^ OtJlpC^VTaJl. i^OLTJoi; (hp ilffiV OITr^OVffJOi ^ 

vnv^TStiV-rvig '^ (^amxeioL^, Vi/^ ;^' yojuov,ri iJ Jcf ')^'c<» 
^v.vi/cSiJ Qcuj c^KoLjp^Sovi,y^^ vojiMV^i^mhntm ii>p'^v) 
J1 ov AoLHJi(fbcj/ucvi )(5tj MuKJiJhvictjy^^ '^og.{>^^ t^ 
^voc "^oi; Tnioujwrom riui CoLffj^eicLV^w^vv}; Si'Qtv hf llll , A/f^;^'a,« 3 >(2>a(TjheieL, vf '■^,'wes^vvi^. -nic Slr{gj{9 

3%i Av-9p&jOTt<'n' 5\ 'zafe* W >imt^f^ov;'ot^ yb,Bvot 
«T' vo/uot4,Kf f^iipuv ^/umXov/L^oij/yiMv oti m- 
\ 3^01^ 'JyffiCoO<nv'oi''^ JhcJeioL ^jn/jctovT^^ JC^^ 'S)p^;(5e, 
»9»itctC' J^K^OfS^yOoj fZikActvSpcoTToig^oi'^ '^fjtA^Yi" 

JkiOOV ^^^pUihOVf^Ol,<^hOV 07T 'Zsfet 'Stf SCTP/^l^jt^^O^ .<^ 

e^ S)HS^ocwjv\^, 'A/t^ *SjSg Bioii <^v, Yi Q «3€^f aty- 
3wOTtf>M 'o '2«fet ^i^ ^mi^^oif» 7fi( ^nn/Mi^ 

3,9€a)/3H7TJwV.K^c yi oiud^afjUKM Kj vetoTThyiK^^^^ti^vKS^ 
m'i^ 7> fltJ']??/ /</^?f i/5;)^r :Tf77c/»i^oy. ttcA/ttjmj q ^ 
yAviW /^K<9ae/5^'^\K5«^ cq^QieujTnj^tiSf^K-rtHpjj' ou 
f '^v ovSiv i(h7v dicntvew<^ 7n7rciV]fdfjov 3<k^ci nst^ 
oioi Tt. fJ^ y^ eujh<iii{gjj KtdueA^et , o 5 TreA/T^ufcmf. 
'^yicoui'T&.Kvi,YSH "^/^vim ,KaspQhoyim, dioopn^t"' 
yjj.ovn yd ^sj^-t} ounv ,ovti TrotoTxnv ovdiv^ciM o'yU, ^w 
«7f Mf SioopiiTrZg (ZJ^i (lhhV\hOL4 i^UTtV o^ yfct/u^c^'' 

j['^/u.ovmg,%ii; (|)9o»ot^* o </[ oi9/io\cyiKog,7a 0L9pa. 

y\ TtvyUiffJLUiY. ff^ OL^ ^Th/^Oji /^ iiffj 3iCt>pi)2i- 

;t|)Ctf 3 fzo^jdiK^jOi]'^ vn>iv\%.TiffJi' 'mg iolt&.k^c 
ht <j<A) "TiiyTi' vi/LSfj, (poLj>^iav2iKM' m 5> )(jpovpytf(jti'n 

,4tlObi*n%KY\'Yi 3, VOtrt>YCCfA£\lKJA' Vi '2,(h0V\%1iKVI. V\ JU^ 
eLf/U0LKi.v2iKM,Slef. (pOLpJUetKCOV ioLTZtl 704 OLppC»)dcLS'Vi 'j 

iptvpy,m,Sl§^ tS ri/A^eiv ks^ K^^v vyioi^i' vi "j SldUiTnit' 
ijSj^ W <i)cL(Tctv cLTmMoL^jjei 704 dppwnoL; ' vi ^ von- 
a/ij^gviKyiySl^T^ yvcSvoui tb eLp.pco^}ifAA, ' ti 5 (^OYiSnTiK/n, 
'^n /2)OM9w<Taj,«V '^ '^^^■•^iuul «tTaAAct7?« ttjV CtAj^J 

JfOf.T^f Ctg^ ioLfrGAKAJg ^ /^ Qt <pOLfflUtUV7tKM,YiSi, 

\povpym,Yi '^,liaui7Vi%Kjn,v\'^,lhovi%%.KM3v\'^,yo(niy/(jo/u6 
vn, vQjMv Siajpitri; <^q'o /uSjj yi> i/mi-ytyiOL/ufxivog* jfo A I O r. A A E P T. 

f&}iog (^V • 3 ;(J* £^ '^o/i^ogiCid oL^et(po^ K^hU 
izL^.c^yTti/ji^i yufxvov TTOf^SiJitd^ ^g Tiw d^^^VifAMi' 
yjLuoui^mov ifjuLttov <s^(hoLMi<daji ' ^to y^ ovdik vo- 
jua^ )(36\veti(XM o^ASpg ov fD^ilof^h^ 'n ccy^cc^pco VQ- 
fitki vjjdhvi^ja^, n cL^ voiuov 'Q%'j jL^iJjyi-^ci/u^iyo^'. 
Si}CLy^oL!pog, xoyg SiWipuTom itc fnvTi,U)V ilg f^ 
*iQlv Iv oiv/cMTivo/uSfJOi Aiyoifftv ov TTtjf oax^VKncLigi og ;(p 
;vfc77aj ^A/TiKOf ' fcTT^ Si Sionpiaig hoyfVyoy oi f>mtpi{ 

'}^oi^OUnV )ik O^S)^lv 7i fQ^(pipomV ,^g iyX90/MOi H^ 

"doy^ig K^ KS^Ty^^ag .7B (^M^^ioom €i<fhg,^ pinii^xjOY 
fjtLTH Ji Siobiping Koyv,lv oliSicdTWi Sj^MyvTtUj fQt^i 
ctMyAotc ' onr J^ o nfOTrzg fO^goLyp^iTZLi iJ)oynKog 
hi^ JlSjaufpitng hoy>VyOv oi Kstia^^y^ {pct>7r»)v 
TEr KSM "^^Kfivof^ot S?f ipci)7wa7v Sf^\iy>v7ou' crsiT J 

ySILKilTSU[Q Koy>g ^l^.KiKTtKjag, 'TI^IxIyi 5 (fjCLjpimg AO 
y>ViOV o/ Tlp^rTttj 'Zzfe^TM? fcca/^^tf^Afe^FTttf 7ip^»}?,0< 

J^jxgLKeiTwiTi^ixag.n Koyv oL^iTD/^ oh TTDhiiti^jav 
•n Si^pvncejircoViTo Si/iJtcdTtrtjaVi-n QfSly.MKTiKdViTD Ji,7i 

^tKOV. >f /UCUTtKM «V TeJ^OL<ficLlpi77ZH.i^ y^ V\M)^ 
•tS i^^iJUt.Ttg JUOyOVjol^ Vi CpJll ' SivnpOV Ji,^'!^ ?5UA70< 

j^oj 'T^ ^eipcSvjom fi K4da.pa}<f)oL . Wtbk ^m^^^^H 
f^v juovoiv joTov }udcceji.^}oii. rng ol^sl /uomKAig 6^ i 
f^j^cTO w fD/Ua7Bf juovov' li Ji^^^hii rd ^ofxoL-ng rs^ '^ 

^pcSv' ti (fl3>^<^ ^etpcSv. JjOLjpi7TCt\0 YiX^^ueic 
€ig \<f\f TiTlct^.iv fjSfJiicLV coffjv oi<z;^)fivom^\ot KoLyoi 
foi Jisi^ JlK^otj^^sigc^^QvTTt^Y yi^^v^/iSfJOtgjX^jl^eig ^OL 
tnv ifj 'ccMo (fijouv uxnv oi (Sj^yvot Ji<flujoL^^K07ii 
VS^^^^vTig yc^^vi/LSfjcijZfLgcM, ^fTWK '(i/^f/Jtig q^am 
iij oiMo-jjioLif cotnv Oi /ot^yvoi ovo^uot,m,otov asJTO5)0Ct" 
'nyi<tg}^^9^;pcLvt^<x,'^vcov' KSP^^^ii^^iioic '^v^xnv ;*• 
'^vi/i^oig , ^^«c ^u^gctypBjof^ , «Mo «</^f, itflt iSw 'Jj'j^ Y\ (pctffjv.tt^ rng yi 'dj-^eicu; ouiTt) x^ct 71511. «^ 
t^ 'Aj^eioL^TijiSiJj^^mfZJ^yfvcov ^ei)(^v,Ti '^,<houcL 

i )(Sf-^og J^cupnT^ ik te/.<t . iv f^ }^ ijun^ '^y imtf^ 
vnvyokv Y\ SlJ, TWf c-ftcog X/uoptpicC ocmo Si j^y]^KOv' 
ioVy^pyoMOV yjt^ oI/Jol )(s^ ^'^tatoTO. fOZ9g ^t^^cnv ^aj xsf» 
oi. 79 ij <s;C^f vo/ucl; rs^ ^"hTnJ^v^^^jJfSj ^ '(sieuJTO.i 
^g CO(riiAHcLV '^ Ka?<Ct.2 0C.^}(^MOU; 11 ^ '^ ^Q^g 

TntfvoVjTti <h (Q^g "^^^iry iTd Si tej^g cd<pi\eioLv, vivjy- 

♦i SlCLjpi7TZL\ ilg TeACt.li /Ij!) -yd ocVTfjg}'^ AOJ-lKoV* 75 efi, 

^SvjuovtTiuv^rc^-^jdviuKov.^Qvran'^ ro f^ hoyivlv '^v 

*i7tQV "W (hovAA/ndcLI, XSf^ Aoyi^iedwiiKCfJ J^VOU^dctl, 

Tmjiiwv <^'^iovTnov' -n ^ ^^{j.iir.Kov jvuipog '^ Tvfg 
.v^g auiiiov W b^i^/ujiiv (pctytiv, xsf^ w Tr^JJtnaoa/, 
guf 1^^ "GiouTZoVrfs Si Svfti)Lov juifog ojtjov <^ n dap^ 
uVjKSM ^«^o&of xsi^ Avyn7<dttf ns^ opyili<£mu,. ng a.^ *V 

^^v-^q Q^ia^yKoyAJOVyr^ '^i^BvfjvyiTiiCOVyrD Ji, 
u/mov. r^gnKeicu; ^ img eiS\inrloL^'' iv /uSpjCppo- 
^ojg' iv Si,S)'i{^0(PM)Yi' TecTTVj ctxSyierict' TirapTCYiCm-* 
pO(jWiYi.Z)vrtav Yi/oSiJ (ppovt^ingiOLjTioLrfi 'Zf^ijeiv opjSg- 
t^ 'iD^yuoLnt' VI Si Sliii^odWi v\ yrto cv rw[g KOivcovictig ' 
^ '(sig (mjuOL^ ayfj.ctji SiYc^QfSjf^c/Lyuv ' V Si ca<f^eia,T^ 
f %7g KivStwoig )cptf (po^ipo7g pA 'Al<;a.yiw\ miiiVy cl\- 
(t/Sfietv'Yi Si Qi^poaujuyij^ii )cpan7v '^ 07hdvjvuc^v,)(S^ 
ssro iLmS\/Lua4 YiSbv )ig Scv\qoo^, dMoi Koa/uiiccg ^m .<i? 
Pirti g a^ 70 ju&fi ^(pp.vfiajg^a^^o Si)(st\cavvyif^mv 
vJ^eia,nra.p7tvQ(ppQ(jiuiv\. n'^)^Sictjpi7rajf^gjujtp\i 
im iv fJUieigroiCyvofjuv iv di,eig ni(v (pvcnv iv > 

^iils m Ksfnt 'i^g ' rimprov ,itg ri x^rtt '^og' "nijur 
'oy Si,xpiiri ^tojv. 0/ ,«^ ollo cv rw^g TdhioiV '^yoYng 
!sJD '^^vnhi^ i-mti a^piJW(r7,ysL7d vo/Ltov^^^ufiv"^ pSi, A I O r. A A E P T. 

?t5t^ c¥ vs/f AMoig ^mic \om ttzPw y> trwtbvocJ tb a/)/) 
va. t^ ^KeiUV >^^))iJi7to JcstTai^of ^d^ ^/ou/. 
77/ 'i^y , o'ioLM 01 mtj cfdi-^y] ft^ Tra^J^oov >^^Lcn'nff 
oi<hefbL<nca,\oi f^^oiTUvruv. y^ 'jl^og Si ^^ %i<iur. 
Ttg hiyiTajii o'iaJi oi KaHjiJhjijuoyioi (ha<nhiig ^^imv 
^^ y^ oijwotf ^KoV Y[lha<nK€ia.. v^ cy lAoDaShvlct q tj 
ojunv ^^v>^^im'KSf^ y^e;t« ^' '^^'oi^ »)/Sflt(nAH< 
}iSLdi9OL7Wi'0i'j ^iaattf^ot v\<S>^yLpovozi/t^oi^y,\i 

t^. 77/f V/(?^ ^C^ '^ TO/t^iK}} VO/K^Vy-n JijH^^ (pVffJV 

7B JLh^^ ifofi-nJiyii^^ '^oi,'n Ji,t^^ (hlaj». Tvii pvi: 

piicLf iiJ^i '^V o^.OTOf/^* J^ HJLhSucon TnhifJUilV vi (jvfA 

(A£t^7v fiD^g2iva,HSLM7Taji7i ^ioj-nv ^Jbg fo^s^m 

OTttJV Ji 'clJ^lCdcn fXVi mihljUJtlV /JmJ^ (WfULjJLa-^IVid?^ m 

^ojv a.y^{v yTtZiiooTtv eiJhg ohv >^^7n^ .^relTtv iiJhf 7? 
PYiTtpeioLg oTW ttg (paoTc^ dJjHjucdttJi \:sn> mogiHSM ''^^ 
}\(^v Ks^x^v cUTtov ^7rc(paivii.7o </>) 'Qiootsv eiJbg HSLTi^y 
exa ovo/noi^iTOJi. TivtpTtv eiJbg jvig pv\7tpila4 "^m^^oyi 
HSf-f^iiTaj^iOTWf '^(pa^vH cuj7tv juvSiv oiJiKoujuTayjuL^ 1 

a^MOLTtTTOV JMlSiV fS^lloVm^ToJli '(aiQCJTdV ^^TTA&^^C 
Xc/LMOjl.-PTiJjL-nloV eiJog pi]7tpiia4»07Wf TTC £0 KifH Kj ^ I 

(pa^vvi KS^\o V Kclya^ Vt^ J)i %ioo7dv eiJig H£iL>^ii7W{ i' j 
^sofjuov .iK7tv siJhg,07uv Tig^^TnxpcLjvri ^cuihov'7i Jm 7t 
cJtsv eiJhc ;c5t AftTOj yjoyc.Ttig a^ pviTtpeiag 71 ju^ '^ \ 

iyHfflfMQViTZ Ji \jJ)yC,7B Ji fS>tJ'*S^^'^ J^ ^^^TT^ jTP j 

KoLTv^eAcCi^^J^^^^^^oytct. 7i dp,dag hiy^V JicLjpiA 

iaj\ii(7i7Ja^a.'iv /^,<ilAi Myiv' iVQ,o(mJi7Myei\ 

16475 Kj^sTevf oLg Jii hiyifniap^tv Ji,7TuviKA hiyivJ\\ 

, a /uSp ouu Jii Myiv,a iLu^et ffvjA,<pipeiv 7^ Aiy»v2txi\ 

'nifciK0VQV7t'7S Ji OCnX. JU Xiy^V t/Ui-^TlhilCO jumJi ihOL^S 

f^ /' W Jk.tp Ji (j^g oig JUMy^yi ai ti ©€^f 'ayto^] nAA'TnN. Bi^A. T^ ijj 

oytf S^My^iSzti cog 'Zifia^^vnfioig ' av 7i (WtS>^ vico'" 
ipotfj '^juoTjorras Ai Myt<daj{ cog viocTipoic . •pttj- 
i/(pt Ji ^iy^v '^sfA^vn <nj^iipu> jumn v^pui' eiJi /uaj, 
\f^fii>finai<dtiu iiguf Kaxgof ipuv, m 'Jjip-)^(ncL S)cuip{l- 
Xj u'( liTJeL^.h y^j^^VfjutffjViy) <m(Jui(nV)\\ Tcyf ^9«- 
jsjfcyi '^lf }\.oyif/^7( /i^ccu) y^v\pui.inv ,l7ta S^oiSjica 
>^(hoV[^(rv\ Tig il^ ^v\/u(p^ ?\oy>v 'djyrhp viffW.^G^i Jt ow- 
ei(nv^ Tniiovtnr c<'MHAotf,o7BU' (ZSp^^^Of^oj Twnlo/j^' 
i; ^Z^^Coy^^^wv.oi <fi ^JivovTiCiKSM ia^SJovng, 
luj JiJbiiJTCovTic dyci%v iifOv-nt Tzxjf ^n^/A£Li( '<l/ip}i- 
'.tnv'o7W</l u<n\ya}<nv itf d)fis(^e^(^v aMo^ xsz^ aMis 
oyi^CiHSf^ f^^yv 2ivei '^e.iciiAyriivz^ajUTy^astfJ^i 
iy^O) 'AjipyiTU.Tyi^ cl^ 'tliipyijjcLf n'.^' ^ SJcf, p^y^jucu 
ov,» Ji S^cl &/^, w' Ji ^ '^^fjid^iniapvi ^ Ao'- 
pv. JlccjpiiTajii Tihoc r (sy^fiUp^ i f TiTia^^J^j' lY 
f xj' vojucvnMi ^ rsffjlyua^QL hajuCctl 4,0110/ -^(pt- 

AAyivvOi^ ?d' V0JUO( TlAiV».;^' (puaJV 'J TIAOf tgt -ZZhrcC, 

ict^ hafj,Caxi Y.n v\jmA^ k^ cv/fla/7j?,fc^ ot/ a^fcq' Kp 
^luu i) TE Aof ^ <at^yfjxLl^ ha/A.Cavei,o^ vj omJhfMm' 
moj) ^%.^^T\h^K^ H veui^^yyjATThota ^.i(p 7v)^v 
}tvi) %7c fo^yjJitLm liho^iOTWi aMa)^,Kj /m) co^ 'uara- 
tjuCoJvet TtS '^(haJivvi.^fi 7i Act^ a^St- '^ ^s^y^ciTiiiY 
/cSp }Q} vo/msv,T9 Ji }(^ (pvffiv iii Ji ;(J' Ti^UviTO 3 y^^ 
\-)^ '^v. « Jujjct/Mg Jiajjpi^TOJj uV li-^a^ enj))'iv 
^iO Jtwdiujtdtx. 7M Sj^voi(x hoyli^ ){£^\:znvotiv' 
ijiov i TiJ^mfJULit, w[ 'np^iSztf ks^ JiJbva^ VSf^ ^cl/a, 
iietViTic^ 711 '^10X1 itt' Tel-nVi ^vujafjk^ T^v^^^pA 
(a^ VS\ Ai?*'/^^ ° '^'' ^^^"^1 '"'A^^ JhJa/xiV i- UK iSoiOT A/^.TE7a/)7W Q JjoipKnC JtwAfMCOC^-^Ttt^ViKf 
'1 mi7y KSfji H^\(^i'oI^}App(iSl7v MCf^ TfOjJiVi^ JlOJO. l54 A lO r. A A E r T. 

^ (hujctiUJiUic Tfl jijSfi 'Qiv cv Sl^voia, vi J)^ cv TTltraixeftt, 
V /l cv 'nS^cfnmdCf} Xpjf y^Yjxoiffiv ,\] J[ h/ 'm Tntnv ^ 

TOf ^D^f^yeAOLg yvof^cv,^ cv olg ^vi? tiv c*'tv- 
yovm mtJVTtt fiD^^a.y>f^ow\,y{s^ '^ Ji^ictv i/xCcLK- 
AovTEf ytJi^iTi^dKriv' aMo «'/cf, OTav ttc (hoyBintKOC n 
TTWJit r^oi7vy)UM7t'i.7ipov eicfc^ '^ TTig (pif^aMSpcoTnafi 
<^ ec 'rtvic q)iXo6\7rvigw\ iicnv. tw? a^ (pt^cu-jfco-moi 
itjuS^^^^^K^W^iciyp&jeiVyTt^-^tSl^ W Xip-yi^niVtfl 
cTij^/sliTS i5Tav »(94* q)i\07uvotmct(nv. Yl XJhujuovioL Si- 
dipeiTaj «V i^m fupvi' ta ^u y^ eujTvig^oh v 'lijCovXiaL' n o, 
^a^ieSntna np^ vyiloL rK (rajuoL Tcf * TetTrVjXTwp/.ct cv 73q{ 
^sy^^iin^TiTa^-nv/AyJ^i^ioL 'o^fli '(ai(;'dd^a>7iiii ' "ynfi' 
':^(iv,'^7KeAa'^v\juizLrojv Tip^f^^f eiCTiiv (hiov ^Yitrtjuzov.t 
/uSfi Xl^ovAia yivi7tt\ ojt 7rsij<hicL;,vjui cm, tS m^t^v if}> 
vnipov «yju fco&o^* n' 3 'A/omcSiKna,^ 'f^ w («y/x^TCf /a- 
?\m,otovA<M7t? o^^Kfjisig opa.,KS>^ ^'f «<^'' a«/)t;}f*>t9^ 
Vjf p/K/ JC5M "^ ^uait ctfoSavMT^tf coV «/^7 aj{ScLv^(taJi* 
Tt^ "(siooTtv 'JjojcStjffia.yV^ 'iL7v^a.,e7w i<p' oiaTcdTref: 
Ojopi^n xa.7' opjvv a «Ar^STg^T?^»' 75»' croouc/atfoy . is6Ji>' 
^/ct •'^"(^KjoTiitVTjV (fljajwyw .'Ajyrt^a Jl ^^v i07wt Tii 
QD^^ TOi cv TiS (hico-^viaeig oItzo^ i^ osgTi k^ <pi\oig A 
vjdiviaw,}i(y^(ptM7tfAg3g XS;4 '^TiipCi^g ^^^ei^vpynotti.ii 
Si \jz!raf^ei ^m -TmJiTa. '67cg '^v <icfbq/xzcv Tthtooc 

T^f a^ '^Sbb^/mSVlCL; '^ it jL^;<ii(hovKia,7l <fi 'A/a^- 

cdvi(na,t{cfjf vy^ia 710 <ra(Aa.7tc,'n Si 'AjTv^iayTt di 'Jj- 
^c^ia,7t <Si 'AjTneAa. aj\ Ti^m «V 76tct Siajpotw^aji 
d' fjSpj(!jfjo7n, Yi ''j,Av7^^, v\ S<i,'TeJt-7yi.(Sr^7(i ^ OllU. 
•a /UJi7a.M^7i)<Ai HS^ vM^^ofJum ' (Z^^cnc&ja^tt^ ^ 

' «/<T7V . n' Si,^xuv7im KPM "^ 7iX7tviKMy^uk7a(r)t^a.Tf 
XS^ ^itriv . c>K. juSfj "^b Tccf (rS\{pov W ^Ak^ZfiM oTt^a 

, WDrt?; JJ Ji mTJF/JOJ OK '^ ^VKOOVj av\otf HSH Ai/£^. s/^oK^TB <A'7f TetTDV. 7B ctyt%veig liT^a^ "j^M /If- 

jpitTOm' COV fjSp Iv \i^oSp 17) TCr Tft^ ^iTiui i^iTSf /- 

{aoe,yccJov'et?^0(h,eu)Ti7iuj "^irLu )is^ riw Jivs^f^" 
'juiUu ^i.y>.tj^ eLyxJvviQreAT^v^hiOiov ffi^ncL Ys^ yj" 

VcLnd 7» fC7€SC(pO^ KSH (pCLpfXCtiCCL ' teto/jtdv cT* 9«- 
Moujitt. tl}et%6 ct^ ri^^oi^eiS^) ^' 'n/^sTtrUu 

SfcTttt; g^«V «7l^(5V «^€,<t*>T« >1 ^tTW re/.TDV diiffiVA 

^ yjfAMa.<na 7« ec<pihifjuL ritapTsv Siy avPiYi^iKUu xpJl 
TSrVKpmzUv K9^ Trsin^iKLuj dyt^^vv >^iy>iJ^ fcj* ^ 
•mv la fJ^ '^ ^isLKStiTO. Si elyn'^, Ttt S^ ouain^, 
OTtov KaK^ ,i^ hiy>f^ ^to, to iuuai^a ^aa" 
eiv ctH,oiov aKpafficL» HS^ eL(ppoaruulu) >C5W aSiKicUf» 
•fjirti^ieujitt' ra Ji '^tJTtic ^ojVTia dyx.^ ohv.^a 

\ IxiOTl JuSp CO(pi\eiVyCVl0Ti J\ (i^^eLTpim 3OIOV TB 'CfeiTO- 

rKjJts^TBK^tSwoSa^jJCpLf iSiitv,v oAcjO^ fA.tiii axpihvartij, 
vm (hheL>lcu{ itujdi^A' %ijjm y>ujj ot/rs etycja.^ouii 
iXct^^.f^a^ ovTCov ,Ta fjSpj otyc^., ra tkiKS^Kgi.}'^ 
}>oJJVte^ ^vtuv . 'Ajvopua J)cSipnmfiU ne/.a' i? 

fi, ioJv COtnV 0/ K0M5/ COJtVcfhcjOhi^VOJMoHf <paf^ it) ' €- 

cov Jiy iou/ 5?f )c€i/LSfJCic vo/bujig i(UfA.iV(*)(nv oi mMTOj, 

tf WTD (pajoSp XvO/MoW 'u)' reJ-^nV Si» icUi,JLLVt VTCaV if^ 

fJUnViXjaitt i% vsfJi ^r/iSlvfJULia ;^iifz«)f ttpa/teu- 
ifTttj, Y^ tjxTtb yi/VofMcu fD^iayp^ofdfj. Wf 'Jjvo^ 
'C14 a^ iv fjSp '^ vdjuoic amvJkJQtf eivof ' aM» 

1 ■ » \ <7-r* ^? t , t . /■ f\ \ » \ V 

■iiCUt isiC 0^<^ VOJUeig iJLCJUtVCdffJ T&T^y d^i iOlAf £- 

i» xsf^ '^7yi<hv(juiffi ^n^ c^i 'mxn^mra^ . SJa^" 
Ira^ y\ ddofjua eic relct ' cdV iv f^ '^v t icu/ daiv 

T liiiiy 13^ A I O r. A A E P T. 

tcUf OAWf fAMdiig M VOJiUi^. T»C ^OL CO/O/MOLi iV 4A>fJ 0^,% 

/uc^^poi;^ Tttf vo/U4it('oLMo Jljloui^^t^ ovtn fMj yrii' 
%iV'mji<Te/-'nViiciMfJiVi<higvivofj^^. la cvouihcl J)et4 
petTWi £/V ^J.eL.oloV)dyci^ H^img rMcvntct (pctf^ t/) 
•6)V liw (tjYj^oinwLu) th ol^ki<X)'KSIui ilui (pf>ovv)ff7V r 
€ttppo(jtuJii, j(5t/ 7a ^i€Uj'm..){sf.H^ <f^ ks^koIc cvetJ/met iQ 
liw dtmiiouf Msf^ T^cwfc^^-S^e^t'**' > KP^ *" cLS)Kug ^fi 

X££. HSiKolc CVcUfJjOC, ^'. ^J^ wV OvJlTlpOlC OVckn^ 
^ 72 TJlVgaSa/ 'a!7r^OV7llV.iKCLTipory> xsf-'^' '^'^ ^^"^' d' 

yt5dy,ov7i n$iMv'cvoL»7ia ''^oju^c-Tt ii (hct^v rcS yjiV' 
KpOijKS^ "^ tSt;i^ 7*r fh^Ji7,KpJi 'njjJcKcLii rtS A^JxaJ,6)i 
ovJiTi^ovJliipoi^ cveutTtoi'^.'^ hoMTim a^iti 
^jSp w? cCyoc^^iKP^KjoTcc^outntOL '^,^ d, cog Xff-KSt- tajw/f 
^ JlidgovATipoig ovJiii^. ^ ciyet^v '^v]eio 
reJ-ct- 'Q-Ju^ (V '^^ iKidjtd Ji putSiKTai TO •uarctp 

Jdd.^ i^ OCUJ iKTtt '^V QOtt CvJi^TZVi ^X^^' ^ ^ ^ 

){^0(jtwn3KS^ *i ^yic-toL^/u^Ktd Ji,o<m. i^eiv^ fxvi ov 

ji^TTSU^ifJUiia^V Ji OLUi^ cvJi^TWj' ^,CUJ70 71 Oiyot 
SrOv'i^eiVf^ W cvJi^7ttJl,fbUi7a^7vJioUUJV cvJi^ 

TBUi.ijsr OLf x.7a Jl,'oaiL /xviTi juui7n^v,fxvni i^eivcvJi 
^^t^f^^zs-a^^eivAJ^^' ^iTtcimvcfh^ovlj) KSf^JtKS^ 

<iV*u),dyx.Jov'^'KS^'QL07TlOVTi C;^7v OV7lJUUc70lo^7v'^ 

d^d^^zs-tii^^eiv Jl7 iCarovJdjovXt) KSfi J^K^ov Xi).^ 
dyoc^v 0L^7a ji^ '^v iK7rz,^Ji,juiSiK7tt,7a Jt 
'Usrct^KTd. ^ avju(hovKic(, Siotipi^Ttneic nSACL. i^y 
euu7ng,iv (u^ cM, <?iS "Tnx.poi^fJ^ciiv ^dvoiyxaL/xficuio.' 

iSfJOViiV JiC^fWjUiKKOVmjVjiV Ji CM, ^ CViSti)7T0V. 70 

/u^ ouo ck'^ •mpoi)^f^(jov *zP^JiiyA0L7a,^ 7t i. 
sa^v AoixJtJoLiLcovioi mnvijzLVTig' rd Ji ok, ^ 7ittpo%- j&iViG^i^^cnipa^veiv Tiijj^tftOti^Mit^Aoi^ ciJvSpeaTntfimTiv 
ihtyv' TO JV c)c «;^ /xfcMoKTjyKjO/oKjTttff •usToi'o/<x^f 

^'«Trq. 77!ff a£p£, mj/j,(hovKlct4 m /i^ '^v cm. f^ tto- 

pO/^^COViVX <fi CM. f^TmpQVVi/Yim </l ilC <^ /U4A- 
AOKTWJ'. >1(p6)K»1 SieUipiiiTWi Ug J)joXv/u^ CUU7Vig'^V 
tjU-^V)^V} i V Jii CL-^V^V. iJU-^U^V/J&IJ, « i?SlP {6)6)K ^6> 

yw' fit-vf.y;^»' </^,<p3o>{o/, ;(5t) M;:^y.7^f iju-^v^v ^m^vic 
d' fj^'^v iy^^ufxamgiVi <A dy^oLjufxcmg. iYy^fJL" 
fuxTBf ^, K «;%/' eu^c^mtiv' dy^ct/ufxctm </^ > « «:^{a)- 
6)K.7Hf cL^ ^uvvig v\ juofi yiju-^v^i )n dita-^v^g , ny) 

OVTtoV fd/U^ '^ ^t€e/5a,^ Sijoi/UlieA^VL.ZiVTtaV A ^ 
/UieA^VHt f^iO/UaiOjUipmTO, Si aJfO{Ji3lOfJApV]. djun* 
pvi JuSfJ OCW '^V OaVL fJM i^ JioUJpiffJVijUnA iX. %VOg 

9iiyKeiTW{,^ M75 /uovci4 ttstf « 57>tM HS^ (pjoyyoc' f^- 
€/5» SiiOcnsciK %.vog avyKeiTom,^ cLjii cv^^aCoLi Jtptf 
n/j,^mlcLi,i{ff^ ((^oLjKSf^ vJhopiXSf] ^vjvg. K5t/ o/uoiofJUi- 

pVi fSp ocrct di OjUOtm (WyKeiTWli^ipJl /JUV\JiV Sl^^ipHTlO'' 
MV 76 /UJip0l4 il fJU» TtS 7lhY\%l'0^ 7» vJ^p )Cptf 19 ^tOtOV 
JtpU TrWf 7B 'QlOOTtV.CLVOJUOIO/AJipii QyOCW c/? OuiofMtCOV JUA" . 

i' az/7;c«7a^,oiJ o/jcirt ^ 1&4 (e/Of/Ttt.W K7WJ' d^ a T&s 

/«^' 'l^/«e/5a,^^ 'Q,CC/Xip*i.^ /AJtV-^^^*^ f^ iO/UOIO' 
(JUipYlild Si.OLXOfJiSlO/JUip^Yi. ^ OVWV}^ /^ '^ XXlV 
ietUTttjTa. Ji fO^g 71 Afe^TJW. 'Ql /jSfJ OUJJ KS(-J> icwm 
MyP/jSfOL/^V OOZ&c^^^ ip/tkoilCLfMJiVOg «St^qJitTW^ 
X^mji Wl m 5[ 0W^6)^f,iV5TPf,;(pLf 7» OL^OL{uct, 
^VTtdV^ ovSivJl' ip/JiJUuitOb; ^uipii. ^ ii flD^g *U 
i^iyf^Ct)VjO(rct^D^g(h77WI 2tVQC ipfjLluiiilOL;,^7t tUI" 

lov2cvog, kW 7b^7?ok ^ivoCiXSH^nHd^toViKSfi ^^/- 
duitt.-n, 71 y> fJUil^ovAhd^^ovQg^^/JtCilov^Ti^ tt^- 
^QV ^tvog <^. f^ ovTtjt a^jTit^ cwTjt Ka^' tW" +' 138 A I O r. A A E P T. 

Tiyvi Kd^ oLmc Tixdmv ^ixon^ag Vo'<f)o^, 

fXCt^mC TIoLVClfJlOV^KStJvL (PVIIT7 li^^KOg -^OL/U/AOLTt" 
"K^ TOf >f^OU; Xffi^CpifioLS 57C/H7TrV. ^ '3J /1 I O r E' N OY 2 A A E P- i 

Tiov c^ ^im , Shyj.ctmv ^ "^Jttis- 

Shya/JU^jamTUVyB i B A i o N c/[^ t 7. ; 
snET^sinpos. < 

Xvuic S)eiKVi(pO(n ta. xiy>ji^cL 'zafei ^V- 

^-^^£$^-3j5\t ^f EvpvjuidbVTtcASuucLiof ''mjjvoit 
h/xci) 'M.vppivovtnoc Uujijo^ 5 5^ (X.A\(py]^ curryTlcoTa^ 

'YIC'KS>^ i^KeL^)^OiV iTVI OKTtkJy^^^Ct^OC^^^m TTi^ oy 

fivi^ ){^ it{^7z^cO\vju7na<fbg,XctcJ7rk)v te aytxfuir 

Tt dMiBnKiV CJV vS jU0V(7ila} 'JzS "UarD IlActTTl^fOJ' cv Acpt- 

r></<t/a /«/^y^i^-rt.JCaf t/AJiivi f^ fhl *^ ac^j^IlAeiTZoVf 
^yjUccmv'ov^uluj 19 yi. Y,%g Siijuuiivt ^io^Ttg. JC$t/ y) '• 
'pyxo^ XSf^ YiSbvcSv v\Tl(tiv luD .(pcLoi y)iw cwtbv vzotSii- 

l^cJ 7P KUJUlS^OV ik 78 (ppiCLf pi-^'Kj V(p' »1<A5VMf ?j'3^I' ffV 

^cLuhv icLv ^^ 77)y Kct(rBivJ^ov yoif^sv. iKiy>vn 3 cttox 

^ Ct/ IlActTOJ-Of aJOJt/fty^SH-je/lfltyjAotoS^mTE h'MoM'77 
■IK^^.jK^ Ji^tO%CC Yi ^XlCLfflCL. 071 YS^ ^tOVVffJO^ <Cd^Q 
OJTlvyfCC(pC0Vni)^aKCt>^,(pVjf7j^CLj Iy. 7»5f Api{SLS)KMg 

gv yuL^TeLOj; i<n t (ptKocro^lajv Ka^cijut^v. ^ UKccTiiY - 
■cft ccTixeig (popcov ^v;vrctp ctuTtv (pctTXtjVTw; imtei ffv ^ 
^cpt,oKoyitg,'K^ -prap' iKOVTUV K^ oLKOVT&yv KctjuCoU^C- 
^ 'STC^Ttf C»C5^^' 911<W Ap<fik)pO^ CV ^/^tt/MV^/Xf^ I40 A I O r. A A E P T. 

l'<roKf)eL7»i4 7» KafiOVjiSfJOL icTDpVnTO cJ^Uviyxjiv^coc (p^^ar 
Kcuvi^.xcfjj (sr^Ttc ^piv cp 7a (pop/uuoL «^ (ppvyucov 

/U£b J^ilpdDLpTV-KSM 'ZTe^? EiVOKf Cf 7U JVj^U^nTBi^Z&^^JCSt 
iifJLCL^Iou eLOTtV (pipO/uSfJOV ilg lUu KxpJ^iJMeLH fftUicUTH-' 

cwi Aio-^dfK) XcLipi,itm7v'r 3 ^cLvaUiX^a /A^avy^y ; 
of «f -cmjuSfjH^ ^KV %>iooTt)i. tiv . HSH TSAof 'tW a- 
^/MOLi iKctvnv^m /uuni^^iiy^paJiog m.HffJi^^v h- 
fmngawnvy 

Am' fe/ |U*) 2:T5u<j77r:TOf tfieu^voy ea<h dtsLveiJ^, 

KJVKm iVflOf fJUt TJfiTBdfc Ai^Ct^jWf «/> iUV 0( 

, jO J;^< n Art 7»; y ; /G7€^f a!/UA7t>c.if y^ dho^ 

Kar^viv oM Sf^ li crpoJ^a /uuKfiov, .^' 

Tixovntp^g Si (pvKnv cv Taf Av<mjf<f^ov (hica vst^ Ivf^et» ^ 
tpBipmv cH^icTZLf auTiv. UuOK^^n tmfAa Sl^Kk^t^og,, 
ta^ <pY[<n TijLU)%oc cv mS (^^ (hioiv ,6sa: {^Vi<n) nsj^g t i" 
pmTSLyjpiiicnov tljucp<p\iii^v\yTiSi <ni AK&vTtVii'^ ihp 
(gt Siyjt ^Act/TZiiV 'd//Liop(po7i^Y ^pvKm. xsf-iahir 
Mtm ^jrtjuTj^ei^ x^m/Mivi/A/fmj ticfjj SJ^\oy>i; Tihiio^ 
vai'cf/ oigxj^ K^^TTvrov tov KvpUjuafov ' HieA ^t^ou- 
TBt/jcT • rieei «VijKMf , flt • UieJi <hKS^o{nujv\g,a * rifc- 
eji(piAojv(pia;,<z'nieji(l>t?^ict4>or'nie/, hcSv,a '^iKo<n> 
^ogjOL^Upog Ki(pahoVia Ki(pa\oq,a ' K^wojua^g, n 
KuncL;*Ilo\mg, a'Tli^ ^X^' a'Upoi Ipvmv, a * AV 
eJiTt-rTncoL^Ti^dv tAtg^of jor^-uaTC/u^ni^TJJwi %Ao- 
^i^Ti^DLoViCL ' Ata^oypt ^?^ ^s^rUo tzy^y/uaTiia^ 0- 
fjwmja ,^ ,y ,Jl ,i ,^ ,[ ,v\ S ,1 .Siauipiaig, XS^ <SfO^ . 
ra ofMia \3sn>3i<ric.UiejL '^cSv k^ ei& «2S)%ii</^5^efc 
't^v'Uf%rtv Kf^wpov^KaTkiVof iy)(3P{M0V'tm<;^Kcii3 SEN0KPA'THS. Bi/Ja.c^ r4f 

^ftaTjMf , MouJ^oCov\Qf, AioioLg,Of)oi,T<t^ei( 11237)- 

C<a£i\Q^ (pYimv (log A'e/?D7iAHf cw/re ^ (^iCmol ictcSv 5c- 
*SV H'/>O(p/A^0f XM^cu/<^d^. 

henokpa't Hr.' 

^^ EvoKfaTO?> A'^.S£«;opof ,Kctp;^ft£ft)Kfof*c?nr <^ vfev 
A--/nAaT&rj'0f MJOJWrt,^ ilc^tKJiMou/ cLucS jiwamt^iuf^ 

^V.UIV 7- (pWOTK VOi-jfOf, COiTi (poLiTJ Afc^^K T riAoCTTiJm» 

<r^J K^iVov)&t flC£;T Ag/f»75A«, 6) ^ /ujooimq dit,a> 0,^Kt 
f 3 cf. Kptif j E'(p w[ /'T^TO»' ^ ovov <i/\€i(pco'i<njuvoc 3 ^' 7E 4j« 
hCL^EiVOKpOCTHg ^ (TKvSpWPTDg oiet^COCJKWmJ M^Y(JtUJ- 

*^f TTV ITAotTZi/voti HfcvoKffltTif ,St;e Tct^f Xae/'». ^- 
»j« 71 cv A*K5t«/VA«<2 Se59?lt/f2t* K5^ UmTl/iiMot U oLgu 
d7nivam,<pcLffi 'Stf fopvCcoJ)^^ TrcwTW^ K^ TnpvtKOig V23TI- 
jsMfti' comT TM Tm.poS^cp. nsf^ m.ii ^csq ^pvujluj viw i- 
,Ta|£$tv fe9«A«OTt^ •r£i^^cwTiV,y{^ i)i^v <f)coKo,iSfjLijj 
\S2sm 2ivuv ^{gittKtivyuv llg tb oIkISIiov.tvv O^iViKsiL » «#• 
Spoo7nvov,i!gJi^uSiq, nsfi *^oV o»'??)? v^iviSlov Slo/^n 
^'m.ShujL,am'ng Hg^ia^tffio)^' K£^ tbaoc ^AAot c^ca/to- 

ftoJffZtVtOL^ZD^KTlY CLVOL^VOUj.hiyiv 71 (QOS W fnUj9tX,V9 

ji^ouiiai \fK eLTr' ot^J^og olm ol^tt' oix^iou/^ng oLfa^ U. 
tK/fl/ i) AoLfJ)t ^oL(n <Z>^KSi''myQjvc^ dj/nS %ig (xctS^- 
vm' '^* ovizuc i{) iyy^^oLTfiiOogn j^^lJ '^^^04 tisHj Kojusic 
mMciKi f TJzro/^/Kot/ 'Jzfet 7» flt/<A)?o K . Uu HS/uj aJ^iOTn- 

fPf gr^oJ^OL' COfTi /Li^ <MoV OUtOOfJUiTiY fl^TVpilY^Viqt yMO- 

^^(txmxji^po^jv Kdiwaioi* v^ <^ v^ ouuvtpMSttT^C tji Aior. aaept/.^ 

ttTmVy c^ceivcf} 7i^£ioruv cfav t^hovcl^ fn^K^oyn, df^a.^ 
\ssr jLvJiTTtc^v 7nju<p3iv jmi tzs^git^^oig (pviffj Mu^« 
YiM/o^cv QfJiSiotg, JC5tf y^vffu fKLdt^c^^iXYiS^rntiTr a-^ 
^Kca-mthvTrtoici^j^^sigxgi^nt^iji^sP^ (^munc»} d^tovnt 

di7v£tj (JD^C '^V iJ^VvSfJOV l^pjuJ/jJ, ivJcL «3^ ^SiVOLI KS^i 

^i; ou^Hvoic iiu)%v» My>g j} aju-niv /tAJiia k^ a^oov TnjLb 
(pdiuicLf^iffiidjTUvsJOC ^tMTT^miv.y^ '^tinXiJhjpoig 
fjut\da.ojo^ot4iKcii\ ic T^ yQ,Yiai<; (TUiiHvcui k^' tzS <^t- 
^i<nnro) Kcthilv' 'nv '^jfJunSliipov '^vtwv 'tthiIv, ovn y> o 
^ihtTrmg twiiv isf^<nin SJ^ri-n, o^v iA^^vrct; '^t^. 
fWfiia^eigtig 704 K.dUjottg, (pa.crneiv cog /juLThu ajuTiiig^El 
VOKponng aiwihvi\v^,K^ '^ii, iTiljuoig Tt) ^v\juuoiw ctu^ 
Ttv.jua.^VTug Q Tiaf)' ouny u>g vtw ksi^ juA?<f\ov (ppovTt^iov 
t/) T^g TJiMccg ttumng, (Jgu; ^ y> y\S\\ iJiopoSdmaiv 
f^ iKfTrTng iijud '•j /uun<hvt ?^ofa) i7iu^o^og)(poLa7 SiTi^ar 
aiccg av-nv^juiMemf^Kj r ^lhi^mv 3 \iy{v v^povidgjuo 
vog fl« 'Bivorcpoirtfg '^lJTCf «'"'t ct(piyjuivm ctJ)i)poSi>' 
Kv\iH' <M^ J9 ^io^^m (ujO^ Kvn-TTCL^v nj^o^^f^ 

If^n Sil-m^ov (oSg <*^'nv ,13^gUjJin{Sf''n ^77, 
B' K ipxM, lig fhp m aM^p,H hic^mf^sg li n , 
lltf-V TXct\v\ TTCLcnxo^ iSMivog KQ TTlTTntg, 
Uctv Kvcm.cdi iiVLpoig KS^ ^ 0!pSaA,M9'<"V /JVo&ae/; 
7{^ 'nVi'^!mJ'i^oL/uSfJov Tiw X^^icLV, 'Jj^ig clvhvolj . 
^ov^^ovJiminSicaKc/jSfJOV^csn) li^^Log,^^ ^omSw" 
■ cuMTtg «V '^t^ Kahmig aum ^yistTtt-^azt; jMt^rm' eiTizot 
iiv iKirlw Jiiv fJ^Vi cM.SlSbvaji, snccoTn o^tSfJog \ssrD Bico- 
l vog,ovK i^vi exjimJ^^Kptvi^Saji.fJ^iSi y> tIw q^ayojJ)/" 
' euf VZtTD <^ KOJjucoSi cl; (tkccvjIq/^Iw ^JlVKpiaiuigaj^iouM^ 
(SJ^i "^v fjivtiijucunmVjfAjfiTi ytdiJfMTtf-cv/jfxvm a^or^ r* 
yo/x/ctf /^^9«x«7a;^ouAo^t^oj' 3 Tcctp cc^r(potlaVilJo*i l^ SENOKPATHS. Bi/3A.<^ , 141 
fQjou,i^vi'>^cLCct4y^'tfKi^C (piKOira^ ict;.ot otSt» (pettfjV 

vtvL^m osa v^J[ diii^ot^ tov iSiov.Ovx. cu/ 'yi{i(pvi)'7jg ^zs^- 
Tipov %vt6. (poLr , i{SM -^^^TJym^tj "Tmi feA^» vng eigA^ 
ycL^ XjHj oicajvL(m./c^^ cuj7tV;f/.vt fSJOT^pov cu/Tt^oOcrvty^" 
o^aw, ^iv H 'Tvv Xoy^v ov iAiyi J^m^votoSztf. cLw 
^oiaitg'^ oiv^Tn^oimgicLuTtSTig Vi/M^g SiiUJihiTaj 
XSf^l co^v /U4CLV <pcL<nv obnivijum (noo^Tnfi. n^ tiXh^ oaoc 
KSLiTtA^AojTn avyf^/u/ui.oL7SL J(5M i7ni, kP^ TrcLpo^Vitrif 
tt '^ ^T^tfUieA (^vaircgiOL ,(h ^y iJl,i > f . Ui^ <p/Ao- 
mrpiougs 'UieAyJP^ovn^oL '£.pxc/Lg,cL ' TlieA'^ aoe/fov* 
DfTIie/ -jS '7mJiSiov,oL'Ui^ iyKpcLreicig,oL' Uie/. ^ ar 
^ixijucVioT^Uie/. tS lA^^^ipovsa^UieJi davoLTiSiOL^Ui- 
eJiiKQicnoViOL 'Uitii(pt^icLg, d ^fS^.UiCA ^€iuicig,cL' 

Ui^A "TV CiVCLV7J0V,OL ,/J * Uie^ 'JjiftLj/UCVtOLgjCt ,(h ' Uie/. 

Td }^ct(peiv,oL'nieAjMfVi/uLyg,cL' UieAT^-^^^^^LiiCL 'Kc^- 
htx^,Y!g,cL 'UieJi (ppov^(na)g,oL,lh~' 0'iKovoju4Mg,oL' UieA 
^ippO(njuivig,oL ' Uie/. JUuOLjujtuig vofMu,oL 'Uie/. yniM- 
nisLg>0L 'Uiejt oejoTHTtg^oL^OTfZP^ShT^ v\ '^iTHiOL Tlt 
C/ ^0V7tg,£'Uieiiiifi^/iS{Jvigir'Uie/.T7fcc^v,<i'Uz 
tf.^i(*>VyOL 'UieJ. o/uovoioLg,oii'' U^.e/ jjUiSy^^^f^cL ,(h' fle 
eA^KSf^ooiwv\g,or'Uie/ ^'fc-^jcT ./GTTIte/ (^<^v,0L' Ui 

ei Yihv^Yig ,oL ,^ 'Uie/^'\i:(t'Uie/. cu.SfeycLg,<t' ]}ie/^ 

iyog,cL'Uie/ ihcSv,a^'Uie/ TBp^nfjcfTIeet ^faTfjcr,^* 
Wie/ ^)^g> cTj/r* Uie/ */^<r^/M^g,<t'' Uo\t%.)Cog, ol " 

Ui^ ^^HASimJOV)g,dL'' UieA(pi\^<7V(piCL;}0L ' Uie/ ^ 

Tia^jJ^n^u^oT' Kpyc. Siijuog, n Uieji «/V nsiuj oortonf ^cT TTs 
V- ttyoc%(j,oL 'Tavrz^7lujSf0.voixM,<t ,^,y )</l,i>r » 
1[ jvi^^AvaTg ff^ 'Sfei ^i^ hoy)v;,or,r' ^WJx^f ctKpooL- 
fnodg, a, (h , y , ,/[ ,i tf ' lLi(pcLKcLiQv , ol' Uie/ '^^ar 
^cf\ ilS^cSv > oL ' UvdoLypioL^oL ' Avffeig,<t , (h ' ^ia^pi- 
riftn''Oiaim(hi^hltx.,Kuy''Tl)S 'sfe* tb <5^Atp^<3f 144 A 1 O r. A A E P T. 

/SAiflt ti,^ aW (hi^^hioL if. Uie} jua.^/u(p^ f^^sk} ^ 
M^iy hoytmVil^iChiocfi .fp^ 'Z^k/. Qjuutd^juuiiaSil^^iA 

f .«^'Zifet tUu Sl^^VQIOLVjOLMOL (hl^hloL (f^O.Ui^ yiOOJJUt 
«Tf>cSv, filChlOL fc 'X^m/MYl/iAp^iCC^cVOUI^nCjOViOL^IliCji ^*i- 

G/^^oT' Ke^^/M %aeAOL,oL' Uie). Slg.^/j(p^,eL'TcSp 

tS^Ol9f<0\0ycLViT "l^Ql^ToL <57€Jf Xhi^OLVffpOVjUiei 

^oLatf\€ioi4,t/l'Upo^ Xpufhou^iUpo^ YltpcusiccyoL' UieJt 
yiCic/juiTeJ-a^iOLjfh .^i^i/A, K /Tc/f (T A 5 . Kdtuuajioi 

</l' O/ASIi^ OLUTtV OVm S/oJtPK ^/O^cnCQV 5»Z)TE^7S /UTil 
JUOV^^CnVOuZlZt^hTvcLI. J(5tf CLUTtV COVilTZVl AV\/AM^Of 
0«6A»J/><jC^jK5M tKclTlpQV "i^K^Tl^Ol^EiVQKpCLTil /^ T 

ih^%eAOt^}K5iuuou\oigSi, iv /AJiTtiKtov.nTt g)fi<n Mvpa>' 
yioLMog XfAa.9/^ioLVog a/ rcSfSy^rCfi *T^f igzeAXSov o/Micor 
rmi^ikouicov, Sjifi^oLT9 ^TnvtnyrmVi^fsfji oL(pviy)i<mn 
•^^AMf mm nsi^ ^^^ ^Tw ^ Aiai/jul^uy^^^oi/jSfiOC 

l^' 7» AvTipOV «TTf 7^f AKaTVC Kf iXSf-TCK^]^ (^ hV/XTTld-' 
^g. iTlh^TttO VVKTVCAiyUtVyi IDO^i^^.ociaVtdiTiC W" 

«Tjj ^^^rwf Sivtipov n^ oy<fbDKO?dy. (poL/J^ Ji rsfj nf > \ ' \ 

CLUTIV OvTliXTJ, li^KY\^D^i'n\ou\<nuM%ajfv\'m'JiyK,'n/Akrnii7Ttv | 

Uhfl^OLSytOL^V WCTTUJTBVOKjftT t^Kfcy, 
J«Jpm<n 3 >CPtj ^MO/ BiVOKpOLTlig 7 .0,7i 'QiKTlKOg,'^' 

y£jog cra)oJ^oL'nsf4 o ffuyfivv^g ci/ut nsmi Tnhmg TiSfs;^^ 
f>Yi/j8fJCi}<pihoov<pCt)'q>ipnouiO oumi hoyg ApmvoYiTiMg, 
yi-^^OLju/^ivog ^z^Apmey^g '^doLvovaTig'7i'mp'ngy<pi\o 
mxpogyihiyiicuf yiy^et<pcog int ^Tvy^q.d^ov Si.^miYiTctJ^ 
juSfj y^ '/^CMo/jSfiOi Tnloy^et^pilvy^Tvr^^aJoun^-^^oy^A 
^oio ^TjSi/j^oi 'm)iy\'JiKyiy'£eLfQU7t.'nJ' JilhovjTt/n <pvat 
codfjy^n o^^^H ipy>v)^/A.'n\og iCUff^ioui^n-miQg^iK^ngiif. 
€}AM7a}i}^oL<pcogiUf <pi]<nv Xe/^^ivog. nO AEMii^N. 

TOLi iTBl/Uelr Xl(PiC 'iP^^Su^JV. aAAfli ^' r^ "^/V S^- 

if(t>^n7( J) ira vTiliy.oiMoL XSt^ ^ kyuxiMiMciL (Q^^ kmt%- 
;»/ TS/tt/SoAov ^p^% iD^c^TI^ctfff^OV CU/TViSl^ rUv 0- 

^9?«- y€o;f ,}^^e'STE(pAf£.;^'o{'jft4Su6'V«V T^ "BiVOKpcCTtlQ 

fi^i (t<\Uv.o Ji,ovJiv SJ^Ti^oLTniC iyi^fnv^io-^v Q(jisici>Q 
{IZj''^ 'PTieJ. Q>^i>oeitVY^s)ct)u>voy o tb /xf /£^'>M''F,K5t'''' 0A< 
yv 6i)w^'^*5(^^ ovTZo^ i^^^iTt ^/Ao^^vof joV "tcr^/2»otA 
ASo3a> "^t^ cCMot^jXj^ etoTVV Sl^Ji^Ocdziu Tiw ^hluj>'^^ 

m<x<hg» (pv\(n Ji Kvntyvoc o'KcLpv^O{ cv 'Q7c ^iotg, 7tv 

fYKrcii. (pvyi7v'o w UoXi^uavcL xs^-i S^J(.lMiK^KU)(Jiwc 
•usro 7wf ywauv^i ^cag /uuti^nmg (nwo^tti. 'Gtjz-o-.iV «A? 
^^iuvoui 7» rifof '^^cLjtJ^ov ipi\o(jz<^i7vi(xic7' ^?h ^tzkT 
^^TTf TviC /tt9|0(pvif '/rrM'7.TE/^«V'. otA^rt. )C5'^ twj (pca 
yia/ oa€L?^o'm7tg Uv' J^o Kf dii(^dCuja^ K^ytt^ 'uzf 
gWTy.fiUvog-ytuJ XvTJcSvmg^K^ rUo iytvou Jl^.ccaa.avufm 
it^y/buiyov fJM cc^toL(7cii' xsfJj (flt£^;^r^O|t^»if ^^ ^Tnt 
MugiTevdi^ov 79 ;>^^vof , aTfv^^vjuuiivou, ivn Zi^c 
JsaTj»"/? tf ai'>UTO.3isa.7C4 u«. N/J009)oa7Bf jpta> cTrTE^TS 
^ KgLfiOV/vSfJOvK^^vTttJijLivi^SyscccuoLyivaxncovTtf ii vmt' 
tn cumf) TE KSM K^ptTWTijTBv /^ mw^iiSid^ i^nv tfi 
taa KSf^ juuii ajajcTaaf. >tpt/ Awf La» (titO(J7C( S[ ^jiot Mfe- 
^tf*3i0ff (ci>yeoL(pog cv 'S?f Iltei {Wj^fflKp/^ti^f. ^M^* ^ </V7v 

(BUJ%J\cW ^VCLKSIUJ C7XAM/>07l)7a ^?f t)»;^/? ^^'Tfi^V, 
IfMiag Ji KetV %7g Yl^ifnv* i(p0Ltnci Q noMf/(33V /i/V cy 

5/if fSf^)fA0L(7i yjiMfoilio^iK^juCii G¥ 'Wig StJ^xtKfimi H- 146? ~ A 10 r. A A E v^t, 

jiMhiT}^ ircu/Tit ' cog yT^ ^ rUo ipmnoiv 3a.i/MX.(icd&!f , 
f{cf.TCi Si tIuj Sf^S^nv iew^if /ud^Scq. l2o ouij a^7» 
c^tigKguj -jl^yanQ^ , 7rapv7y,,cS^og a. <pv\ffiv A^g^cw^a/nf 

<py\ffi))(aL7aL7:ijy>mWY\ ^Quuttt ^ fis^^rqnct^ fAjiya, CLMoi 

Q ivn^^^ipa-Sf^ <f)i OCUJ 70 (^lKQ^jl^KlVOUiOV i7}jUa.70 (»T<; OT- 

hc-i-ov ^uUu ci^ha.KgLj Q.Mm.'^r>/K9°? luu i^re^iCodv ciTaT 
KM^pra^jTmp' ov oi{jia^-vct\ juuKpax^hvCta.mtYintL&f>fiit 

)(^7(i})iOtW Tf^Y.fftQV g? /UCVffllCV np^ ttj g cJ^ iJ):Ctg j coC 

ia^Kii (!)t,o rioAt^K ;cj' •^rwm, i^v^u^fUii tcv Efc^ox^ot- 

i{ju>'K9^ i^<Siwot4 cUiW (pviaiv K^^TTTivg c» ma.pTC^ 
^S^7m.\aj,0Li; Tfv^riv^g . dei^^iw i/AJtfA^nrB YloAif^f 
axny, tIujii dystKtctv v^ liv ouu^fxov hiSiSbrii roM* 
^oqvsJ{ •75 {ooLfO^, oicvei Acottog ng oiKOVOjvua. Uu ^ 
J(Sij 9/AO(rp(povpij/fj;(^ (LuxAiaa-^v dneiyotg o^v }^^ *?^ 
KUjLUX^v^^^myfxoLTrt aumt) Kvcciy Ttg iJnui avjuTnnTv 
HoAo 7? Wf , HctJi iv^ Uu (;(J* TDV ^pcwi^v) o'j "ywaiQ» 
OV(/i Vzsv^^-n^yd^f^a tisjc^./njvic^, ihi"^ oujj ■kv /vSi» 
diju^pov/^T^pJcovT!) 1o(poyi?,icL' O fxvpov Oi ^o<poyi^ia.^ct 
yMV, iTiA6iiTH(n'<^yYpcLiog y\<th\sm (p^iaioei, iKAVX 
ffvyf^u/uaisc j(c({9iM7mv,\cfjf i^v y/^ «V ouj^nVs 
OvK ctim;noMfj(3^vct KiXjfj^/iMiJyOV ^75 rnSi 

ApOii:^lU,r5 cAfVOF Oji^-yT^C^^TZdV 7nz%g. 

Qv iJUL>J\ov UoAi jxcd va. rc (rt4)(Axit ^ i .vw y) ttuTtC 
M i^^ccV iC cL9pa. ^^C:t\yetv, ^rutv ^juoui ^ 

K P A' T H S. 

KV ciTitg ,7rxr^og /uSp ixv jCylc^Qtc ,0^a<n(r<: J9 
^" ^^^umjHs l^ oijKfOOLTyii cc^n^ ipcdjLB^og. H*- 'Ki>A'TH2. B/j^A..^ J4^ 

A^/^yof .aMa A^ J)iSi^u-n ^ ^Kluu curry' j^ v<TOf <Am<i 

J\bu^,^\oi ^ (U«;:y^i 5(^^'^''' ctA^aTTyo^HgcM.ajucioucSnv <^*- 
AMAo/y;JcW ^J^oyJ^ i^ a^Vwf &;pM? iMivmtnitju. o^r 

l^vviyn Kf o^ioSo/ ^Wi ■ynzpipp^jtS^oc' 
Ak</y«3t4 o/uc(ppoatWii ju^yaXmc^^, cov ccpro/wijff^ 

' " A ' ' ' 

l£^Of Mflcnv dif^/UCVlOV^lU£C7Cg. 

Ka),(oiQ7tc KaSnx.pog G<pictg ^ d^Tov iKOajuei 

AicSva,i/ii^o7g db-)^k(n 7ni%f^og. 

tv%v K. Ii^Ki(n Kaov /xiiixfovnt ^SP^ ©io(p^gzv CDt^C 

■ikvTci; M/iv, cag iiiv dioi Tivig h \ei\JMMci n p^va^Oyi'^ • 

f oig. KSf^ y^ vl^vou (piKoJ\^iA3P<hi'd?^ ol Amv(Tr><ht)OQ)i 

r^fiTi (puai liv cu)hv\7iw ii7ntv,(n/MiuyQ^jCY ^ iiS (juvr 

Jirct (f^Kpov/uuiTuv dJUT^ fAMt' fki treAVifotg,/MiT ^Tin 

Y^lujwg dHA\\UiivcU}Y^%-^ lc/jiUviovc avoji^Hov <h 9W 

tjv (WTU ^KTtjjJvcf if) <zy^ K^y-neAtOjucvocog avfjLm 

CiOuij7Zt)v %v7r»>v 71 YS^ K{-%jk(n)\CLQv.7Uju Q c^Ky\<nv A/ua- 

mhaov /L&{j iX^v u*7a K^vTzpog, VloAiji^voL Si Qua 

Kcs^nTi /JJiTa AuTiy^iotg 2ivog <t^. •?rcXi^. Lm 5 (^JI'* 

i oiv)tpcoA>^Qg yK^Tng ^V( ^^ fS)^ei pnrtsuij Uoki/U^vo^'^ 

^fYJicnXoLog^^iK^V-npog, Tih^^'^^ oK^^Ty^giysf-^» 

^vxnv Kmf^oJtopog cv 'Te^^yifJ '^J' ^^ovix^v') ciTnhiTn pi^^ 

CAiCLj^^gi ^iSfj (piKO(TO<p'ouju^.ct, ^ Q <i^. K^juaxfictgtTa Ji 

^M^i; J)i/M]^e/-KOtl HS^ '^ifff^^TtKci^.ci^v^cc nof (xa.^" 

t W tMcytf>u!ig'ciiv Kpi(jt(nxcLov,^a^ 6u hi^otSij(Jiy]KOv 

\9i y^ KpjC^vTtv^K^ BicovoL w BopvcdivlTiwiV^pov A 

\<dioJc!fp<lov "^Tn Tfig ajpi(Jic*}g ^ikaXov/^ov ' 'sfe/ oy 

\iiSH cu/ni* X%Of^ iycjuSfjaig Kp¥S(nKo:ov . yty^ct-^ 

\in Ji K^TfiTig Jixst • fSf^Tcg, TVig '^^^ct? KOf^i J48 A I o r. A A E P T. 

7rx.T>i'Tt^g'\it-niiAiisf.^^'iMg,ofOOeipvfZiiog\CJh/biog9 
lsicLh(£Tiigi')^ct/Ufj^.cL7t\uig'Qy<hog,yiOiiLik'T€AK£f- yi}^ct(pa)S, 

Aoozj^of KKcf.S\ifM.'iKag, K KpXNTiJSP. 

PctFTry/^j^oA.-^i^SAy/^ut^OjM^of ovTM ttf^iT» m- 
fteJ^S^yd-Tnjpiviig Ji^uoct;, kc/l^ Zivoiipolriig Jj r\- 
}Uivai UoM/^vi <Tv^\ci,^(i)v. K5^ ^(^tTiAmy 'usnjyu^n- 
! fAAmiig ju4jtf.cx.ShL; <nx^v Tfiii ' u>v Ilvcl %vig Xpxji- 

<nK0L(O ^Q^gcL^^^om . ^CL(n jj aM/W ifCOTTldiVia. TtVt 

j 6h^^/m "Usro liohijiuavog , iiTmv , Taf/x^TE o|j7i- 
I ^OK ^jumi (icLc>uTcpov cl)csa(jai (pSiyyo^ov. cstF vo(ni •=• 

attfilg 7B XtTCAII^^OI' Ci^i^(jipV[Cfl,X.ctMJkl <S^<i7mmi. Oi 

QjTOVTK^^^ti' (Gj^gm(Twt cu/m3Vo/JulovTi.g ovSI^vo^tdv* 
4XMcl (IoumScli ctvTdJi o^hUju (ro^(m.<d^.ci)V Uu Kp^ Xp 
ju<n\oi,og ,%Xoov \jsr' ojut^ ffVSiivoL) Uo\l^vi,J(S^'^ i" 
/jJvTCf ,6jV ov ti/^zc^/ ApU(nhcLov \i^o/.Sfj.ciMcc KSf^ cuj-, 

•'jivvytaJVcutiztSJ^KOveiv UoMjucovog' i(p' (a KS^ /^A/s» 
:dttufJUt<diiuoLf. },iyt7aj{'^V3]7iwovffiouiKsL'mhi7nIv.^p 
)U«rAtf aj,&Act*7Ttfy owW ShoKSM^KSL' ^ ipa)7Ti%\^ 
®€?V fornf yrc^ (houhiTOUi '(k(p mcti,eim.7vt 

liV j^f (piMig/Mj^iiTT Kpv(p3itua^ xs/iKov, 
Ai><7rtj Q ^ mmi^TTt y^ot,-^, ^ cv tm m7e/</V ^ Taf 

; Wf XdtuictJ; lipcS (jrf:cs^y(m.<i^og ecuTa S^f^i . K5^ 9''*'^ 
€) ioui7T/mg o mnviTyig i^TTtiei «afee eu/n) » 

'^vJbLifivcijv8pcomig,o</l' ^fkiTihiov UvJkoiMovcmif 

■ K^vTWpiKSM y^P^C tiAudiv ovrt (W^aro, H' po yi iigu{ lcdei kjuSi cv X^i/.uii, 
4BtaJ^^i.Jt 'K.^vTbjp rTOJvnav J)i jLUc^ov OfXViiiov 
y^ Ev'e/.?TJeltcu>M^v ipyoh^ihi TtSvJOeACo QfOLyx^^ 

<Jjc TV Bi^ipo^poyn^, 

O^/uci.it «/i*o//>t5j;3v»i7a %tynyn)v!5u.*jSfJ. 
f^iyiTo^''^ Kj Kvntyf^v '^ Tntv^-rbjUicogYi^vitpo^ ^g^' 
paiTit Tnwivi/uSfjet (pipicbuji ^Tt, 

EvSblV) fJISl SV/UC^joUf^O^ CLjU(piCoVI7tVj 

H <n SicSv T fsr^^nv a.ei'^)iu>v Xpo^ liTmj 
TcJj' oarot^ ipiCoc Ti TrtcAcq (ia.<nKeicc n 'Tm^Jhig 
T^va.7D vv^y-TnAclyioytv "Uzsr' 'A/piog ^yjicunolo' 
"^oi yi YivfjtfiiSH ijOL <z^(pp(iVog, »»fe aiyocfvf^ 
H OMiuccv %log av JtaKSt' (ppovicov c6AaA«<raf 
JivSpCO^^V Y/l iiQiKct, 71 ^ ff?0 9X0^ ^(pvcy, 

Za> 3 Xj </^vof ovo^tvmiv^axii.frfctyctxhv y>iw ccTn^iyjD 
w iJfnv i^v (pcfjvlwjXSM (pxom tu^tiv.KSfl "Jivoc TTD/n-nf 
incipy^ jui^tiit) "(st; ^^i;' yjibj •ml ©io(p^^v .St- 
cng o^io> yi-}^ct(p^. ^OjujucL^iTOJi 3 cornT fxa?^igx, 
^iQhtov 19 'yrie/, 7nv%tf. jc9U H^n^fi-^ (o^ VoXijuui- 
vogKp^l^^Ti^Ti^ivd^coTnK^ Sl^di(rivo(j^(rois. y^ \^v 
«V oujnv Vi/^> 
E'^vtAw« KSf^ <n,K^v7Zt)p, «' vcrajy xsf-^t^* 
X* 0U76; KstTWA^f 6/V /ukhaivaji UKovriui^ ccCvasoy, 
Keii (fv jcdfj acet dt vuu ^pei^-»(mv \o^v Q APKE2IA A02. 

A^vUinK(io;y1^%vA 1kju%u(u!C K-m^KoAjpo? cv 
ie/T&/ '^ov/K5°v)n;Tardtjiof Tn^ KloxUog^ovit^ ohv J^O A I O r. A A E P % 

^^ eV «Wti^ov (•^•^ipvatiK^/^rr^Ttg Tty hoyv ituvn 

OJ TtJ' "UZEnD nAa7«i>>Of'5P^£/^/l9^'oy'?15t| iTrtlVcrS tfi' i' , 

/Mf^itic^y 'HfpioiivnpovTlvhce.Jtuj,^?^'' '^ o/u/iTHfTeio^v 
Moipica//of Uu dvTbJ o^*r^cjm)^.vi)iDvt^ (h HS^T V/^f 

^ AyTTAUJCOU «jS /JUL^/JUtr.KOO , mA/73U TI/r^^Ct^OKTBf, 

«ZZ)^/V oLTrojipeiy <els fidUucL; , /t/^ oy K5*^ «f So^x/^f ctrrE- 
^[jw/taiiirTniict "Ea^^vji K^vaiov /uoiaircod.' M^*^ «r 

(n^c^K-^YTd^.l/iofpicLgjuSfyb^o (i3t9^pv\^o^ cLdik- 

^Of, H-jy; fltf TCJ' 6777 pY/7BeJ.>cUv' 3 (piAOlTD^piCL^ T^CS^-K^ 

ojLrri 'K.i^vmpifcdTtKaic S^nSikii^^ritSijOtia. o^ Av-' 

>(5t^ cf izf. iycf^d, 

Ky>v /Jui{u^i;m)^Ti. &IA3PT t^A«c,«T cao;^!'- 
t^ 'SJtco oiconW omhao/v. /jct ^ Tcy ©fec^^gisv »w<{o 
^jov9ot^eI:7i7r^6'V 'dj<pv^; a^ 'Ajim-^ipv^rt^ cctttAji- 
Au^cjV rwf Sl^TeA^vig «n vi^/njKog. KSM ^}^ ^ ^'f Aojp/j' 
4/xCc/.5i^'TtQ.vj^<pikcy^a/uiijiCLTtg hutJ/cSg ^OA^i^o^j 
^i^TrltTB J(5t) 5re/vi7?K.»:f.JC$q cu/T^ (pipirsn ^/jjfrt/u^wcfrat 
«V AilciKcy ovTug i^i^ra, 

IlJ>'><i>!M5f«;\^ 071^5/^ KA«yM /^oVoKjC^A^a K5^ iV^{^ 

TXcf^cLKig cu.'Jhrcn TlioiyriM clvcl Icl%Iw. 

E/ 3 TTV CV)t <f]loSiV B<ifM7ZV ^vCL^^yS V( QV UTHlV, 

JLosnzLi^ iigouu^g mMov oictSt^npn. 
d^oL v^ iig MlojoJhypcy vrv ^v<hLjMiv ivog fr/f<wp^A<siy. 
szeyipcdji^ov, 
' T«Ao/^ ^pvyv.iTtihcS </l kpi 0vcl7U^,y: . :.,is --..-Jh jCP^OESiA A OS. P/^a\«^ 151 

no^iSv' TTtvi^uyv v\<dtx, f^D^^^piKi^po^. ' 

etToh^TV J\ TTMTUV jUCLMOV O/U^p0V,0V x^ i}g V - 

^ov lu^v yrwmg n cuiyi Cu^nciv. a^oL j(c/uf opdpov A€- 
jgJK ^7 "nK ipwtSfJOvei^ivcq, o-Tiir' ou jSouAo/td cti/flt- 
•yv JVat/ . Try 71 UivJitpov i(poL<nci S^eiv(V iivcti <p6)- 
yr.g ^./U7f}^y,atu,> K^ ovouMTZiiV K9^ py^/uamy 'AjTn^di,' tiw 
g^ ^ r . 1 6)Vrt ii KSfJj i^ t^ ^ 'TreA^i Viog liV. </> J)K^U- 
«i Si ygiii I^^yyr.ylKOV tscT y.cofuTfOu' ov KSl^ifmcoypi, 
trti^ ccMoi voi^ov ovTSL KS>^ ^,a^iu(g3d)ij,cv Ji tm Ti^H 
nSia^pyiASpovyii-JtoVTiu) yift^juiTeActM ainv ^(movTTg 
i'ig 7B gd'Mt 'i/uTil uJdi. 'KTiv KS^ "Si^aJWvI^TO- cdccXcL' 

(hcOV OlMlJg "(scmOTHV iSi^7nv<JiV,ig CXTDV "i^^iff.Ta." 

cv.yo'py,aTLv-r:g dum.' lunq^cLTKfhv livog. Sf^^ <A ifTn.» \ 

e/, 7Ta>P7Tt>V iTn^^V 3 OvSi. fiiC\lCOV ((P 01.07 )'7f (nwiy^oL- 
-^V . 01 Sl/oTt i(pa'^% 2iVCL KS^TVp^VjOC qiCLr.V 0/ 
/>^ (iM.J'0UVCUi>0lSi,Kgt.1CtKjCUJ(7W,. iCpKH chj Ssit/jLct^eiv 

KSiUf -nv U ^oi7rk)vcL,Kcf\ fo ^Ckiol {'mTWTO clut^.olmoc]^ 
*nv n vppu)V(Ly\La7a Tivctg, i(r,AU)Kei'}o tv g Slci.Xix/nwng ^- 
'^TiyKg^ (^S "^pitreAKSov \]ttIit:) hQyu)Y. od%v KS^ iMyiTO 
iTT cuiw ijzr Ae/.gZi)vog, 

TIp <dlVh0L7U>V , OTljedi UuppmijU&o^C ^foJh^po^ 
3t5tf Ti/uLi)Y i7r' curry (pr,aiv ouTwg, 

Tyi y> i^v yiiviSy,i^g 'usjz) sripvct^/uoKvCJhv 

QYiai7TXj\, V, nvppci>\cL 75 -m^ Kpiag, n ^ioJtkjpov, 
K^ Sf(^\i7nj)V CUJ7SV Tntiili Ki^^vnty 

Nn^ouct/ ilg UuppoiVOLyKc^ ilc;xhiov AioJ)i)poy. 

-^4-^'^.^<^^<^^^2SC^flZiAL»9^'^;yXP^ CV-T+) AfitAf*- - 1^7 AI O r. A A E P T.' 

ffjctgyic-^^ ^ 'JitLhiv oTi/uo^v od^UiiOj fz^cum, 

Kfltl viov ovXvicfVK; ^^ Y\z,i(nv iyHet Tn/uuy/i^, 
€>kv xsmi f^sc "^v dpanncov Sl^^.iy^fjSfjov vicofirnoy, 

OvKVi^rw\ Ttsiit^n^^KTtV d9pCtyCtK(t> i <U)^C Q 751' fitf- 

'iciJi/iyivvt^z^c^vitKnil.caicivlwiy^uivdmiil OTtovJ^ctat 

iTlpoV ilipoii JUJil^OViT) MpCCTtiOiV il OvJi 79 «AjCCt/^^tTO- 

AoK n J^ctJce.KTohov, Hamvoc /t ^^oc Xjoy cleiJcQov-' 
7»r>^ "(szxn^^cLjuCxiovnc IT) K9^f<oo, Hj hi^Acv/iTiv d^ d- 
vet^pi^Oju^^iiilmvTtjC m ^ <fi>KJki eunzL Q(j)o^ i^edffatSoj, 
t^MjIToWo;' ica ovji ot>7Zi.\KptAof m *^,f ojf^zs^) <n/i»Q om^ 
im K^\A luctTtcL i^; iyni q ^ ^^^tu\ct\(hi cov «V 

«V /Sf^tCO TBf Ap\(J,(nhaOV i(^Yif 

t<pH \:z!ro>^ciCci)V, Tcwai 

^iy/tJAou Si d^ji/jvoog ruj^yjLCLitt dmzS mx.p^^^ovjcg, 

V 

Xm^aSi ofju^i^v ytviTOj, Sbv^cov TiKPct. 
hcL7^ov •} TTcMflt (pAocqioauTrfji/iJ tjtSw^" ou^tsj' p^Xi-mig 

TlTV^UJ^CLf \(pVI. 2ia7 5 J<3 dTHlLpiViTt.^O^g Q T Jbl^C-i» 

^)Lavt{pJ[ (ptXoxoy>y iiiTiiiym. 7idyvoiiVii<pvi9 

A^^oun t^ TTi ;t9Lf cufi^v S]ti^O(fbt 

&v\\eiouii opvtViVrhUji otwf TTJCOf srajo?. 
trt3^TO<>>t7V Oivo/xdov n So^oKA^ot^". 'C7€5'f A- 
'^.i^l^ov^vdSl^T^lx.iiHMVyfJuvi <hujd/i^ov xsht' cJiictv *^ 
Kh^ivov 'Tt(i^v\yA<m.A^Ji'w ^iM^lveprcj^i^^taTt^ivdtoLm 
vMt^fW^^iv €i'jnv.c4Leivoc y) Ttt eujTi Kp-H^? oL^^vratf 

(nv'i't7nJov,€ii v/A^l^ 7a ijuux.Sf^<pBiipi'n,K(dyco vtvjui" 

Ti^. Yy^iTtOtW Sm 7UC/U^K^^' d^C^^V 7a (AA^pirJ.ltl 

ii4eiAvi(pc7i.(pimKag (h7rascvi^Sl0.M}i(dzLi i^^it ^> 4 APKESfAAOS. Bil^\.^ i^i 

tpiidUf K^M "^ *" ^^ML' UJU K$L( 6^1 VlJJ^O-^TtlTVC 
'.mitriicnti 'Jj7Vp(0};- ,)(siui fm -n fC^Kii'y%iov cLViViyu7t 
iuj fC^Oifbv fi^ \o^v ,K^ oL7rm-2c nuiafjuo<Ta.o^ ^{^■m 
'S.m^KC^ Ti "UZ^ Tra* V ovrfvouju.mtpo Kpy vifiiiot; *lstSC 
vTWf cLTnlvrbiv ik liui o,^>jM)yT{gj{'^ 'usr o^vnnvg etv^ 
"i^^TiXYiTlo/u^oi.aif^ i(t>ipov vi^tcyf' kc^ Y Iw a.yci%g 
poJ\iCL,KS>^ ihTTtSt^v \:^7nu7i^ct4 Z>i; aKcvovm^. iv 

7^ ^lco KaiVCiiVlXSOTa.TtC i^^iTt' yjm ^ipycTHJOI fO^' 

ipofUviXSl^ XaCiiv tUo ^'e/-v oLTV^pdraTt^, ilai\%if 

w Trm ^D^i KivcnCiov vO(n'Mj'nt,i(S''^ Itftov "^Tttjtf-a. 6ai 

)f>SfJov,\q>Ctpa fha^aJTtov njar/O vii« tz/ <is^irui(paxaj\(a, 

yj\ o( &j j^cd\' iK.fKJHTjxarV (pv\sT)-n Tmiyiov.aMa k^ <Mjo- 

p^A/ot? dmqilMv. Ky^oJi j 'nvKp)uxJhL EJ^^ oi/- 

ija^jCTCMJif im)iv[a^ iv^v Tii^aJ^ia^.iA^SieAOfTi cov 

\ ei<Di\apyupa'Ta.7D( iic TUi^^yiyeMa^ ^f^i^^C d^^v^ 

' rCjOTBf ,^ (^* Ttu, Kf.'^y(^d-ni; xpJi 'KamyLpd-nij; ^roj; 

■>ujta^a4 mzjviig iaxnvSi juaMov.iJvyvoJi te i7nipK€i x^ 

wt^vi(,i. vs\ '^'^ ^^oc "^yvpuimwia \a,Cov7vc iJc 

\73d'^)^ <pi\u>VyKpJI ^^TspocujTt^/ifK diryiTvaiv, \f'j 

^i^fi^ntifQv^.ot^o^^pct^v ^7}iS\g ^viowiiVS^ "^^S^f^ov 

' CiTniTrivvic Lu>,^eii'OTt<^» uv ^ otw djLnrt^ as^ cv 

•/.ivxMyi '^jouna,d(p' v^; d-TtgiMv djLmu. UvKachicoa.' 

! EA^oV. tf Mfit Kj i^p Viyi duTxI TTrhKa ^V(iZ{JYiC •» OiAfc 

! v^pov.ivo KSf^i '^i^rtf} Mavtt) '^ a?^m (la.-rMuv nD^^i" 
>.(av€i. TTcMaTi' 3 KS^ '^v Avriyvov Si^TrrvovTUV yKSf^ 
<i viKOt d-TtLvrdjxrctjVy aju-Txq viav^^i} /Ltvi (i.^o^^^i^o^ 
•i^i/LiTnyrJ^v frV yvcSatv .(ptxo; 71 Luj fAJXM^ lipoiQ.a tbJ 
^juo^otJLxjvyaJi i^vTt KSf^TtvU^ipcLicL.ivinajC lopra^g 
x%u oe^f au-nv iKd^tni. rsH '^ ^ ^Mot cKeivou 154 AIO r. A A E TT, 

^icPiVTit^^ y^ci(pov7Bi}Vy ewTvg itnaTmoiv. aM. ouxj O' 

tD^g Av7ty>Vf>v,KP^ ^ i^TV)^. 'n Trm S^1 S) i^dv cv 
, TH KKpiSMjuuocTiv TTdhprtajuoy zMit-^^cov .^9^ '^te >15tf <hi 
\y^K.3iwviTiv cVTWU.eipetin (SJ^g to^ 9«£n/f At^y ^j^o 
vmViCimuig iX'^^ ^s^g iif>o\o,iet. i<p U) h^ '5i€5>? 2t- 
Vfxiv J^iCcLMiTv, mKvTixv\g Si ctyvf wi^Xkj^ •n y> ctA- 
Ao VI iiipog A^e/rtT^rf ;) ^^ tk A ittvol ^ST^g 'Gic cju^to- 
^'m4,vSp,7iXUju rtM' 0Lyryi\itt.HcfJi ©io/tT« 7i n^ ^tKaui 
rr.MH Af/fltff iTztipcLfg mju)(i)K» (pavipcSg , ^ 'ZD^c ^t^ j/gfc- 

KiocTiUu KSf^ K^^-(pipYic.oSiv 01 'z:^ A^gZi)VCL TtvXi- 

■ OV iTZtflKOt iTTlKd^Oup tWTtV i(p%piCL n^ViOdV:, K9'^MVCLI'' 

eto\oyv KS^ •Spptorai ^JCPt AottOTif . K^ y> KS^ AMiOM- 
frG/.ouT^TT^AjffmTt^ei^ KupluuLuii^ ttMov i^idCwoif 
?^iyi7wi,K^ AiCtf;i^poi4rtiMvpAicLvo6. i<p &> kS^ ^iD^f 
^L^ luauutffwroLi ei-Tntv ^efjuTtg ju^ SiKetv cn'oi^oLj,Q^Mvor 
Sf^KMKveiv. 'Sy-rey j ^P^^ K5M ^tnu^^pvtg o. Aa^- 
' "^Q KS>^ Uv%K^yg o n Bovyi\ov'oi^ KcfntxctCuiv ,\jsf oLh 

^fi(SCKlXg '^^^p/c6pi7v ipy].dl§' fsUiia, <Af OUJU idtiLW/OV 7f 

ttu-nv 01 <zj^^pvi/00f.oi KSf^ i^Jintcd^Sov, ujg ipixo^koy KSf^ 
<pixo<h)tov.u£L?,i?cL ^i izmiSivn) aum») <sy^ lipaw/Ma 
ml rn^ym.TynkCi^iO^TiaujLXX.yi %u; pihotg ig Tiw A'a- 
wjoMOdg w AvTtyvov 1^.06 n-^wi^Vyiig uu iKajvct ^vhao, 
fgi- clmg^iMy oKvrtyvog 'ZjQPg >^Keui.Tiv- £!5a ^ m/)rff 

, %V/U^OV iyj)Ltj)7i. TK^ ^.iWXlHJtlOUcJiiV^yyKrigjUAJ fCjOg OT' 
\ e/<AfAOi' qs^TlivOV^ 7i ^UpVI/XCtfY) 'oJ^W^Ug CWTO Xiyif 

, <j7n.v,AK\ cujTc M n jjLct^a-jiX, (piKo(ro<p!ctg idiov^iy KSf^pov fc"» 
' Hsi^^tov ^'5a,o32tf. fyf,. 3 79 Sf^C^AopSpov cium (p/Aor A'PKESfAAOS. Bi^A.^ i^j 

• ' t\ ' "cl' " ' ' 

Ov/xjiya 'ZC^H;)5«ct^Aa£4 tt 57^aT[/V€(::t^>)^A/3iof cov> 

i t/lw A^' OVrUC OL7V(pC^ UiJjCO^Tl S/f f/ta^TCt/lf TO- 

*fv« i6 oLMu^v circoveiv. XS^ tivo^ X tov vicLVKncov /am 
'yOipi<;rtui^ovlri Sj^TG^Cii cUJT8,oip^ ifpa^vv/ucv^^ZDt^i 
AfJ^ov^euuTig d-m.yaycDV mw {^xriTrS (pt3s.osn(pdC,'m.pau* 
\axt4 'Ji/Tajcriiv . ^ez-^v </[' ett/n) (ps/JfcTOf xdm-o$ 
;oV Ttv Tjvjo/^ov ii 'o,rrt (Mt tSfj ^cu^uiv jUiTaCcqvifm 
V «V ''^ '^mxjcvpdOYydit •3 <n^ 'EmVjQvpiicov ovSiTnii' 
6W , EV ,<^ }^ ct4'</y) O^- ;^M0/ ^ y0VTC6f , CM yeiMWV sUf-^ 

iig ov/iyovTaj\, hoiTov o,^s^ ttS iihei yvo<iSpoc a- 

X*7a JCotTTAm HvKd.S^i] TtS dj\?^ip(S TBt fltJ7S*(tf *^' c^y 

• x7oy avm <QtSyi}<xyi "niv Motpiou/ Acw^iwi-jxajce/- 
vftf A-jit^oc^flt^TV^a^^t.^zafe^a^y 301/',^ pm>ouoi' tJSTf^- 
!^,ovTt iTrzLiJ^TniyimTt.fTfi-i^ 7^ SJ^^avxl; miYfrc^un-' 
>Ci3i7Py7iu>^ cM^EpimSAcCjfSJOC J^/U(piKpnDV'7iejo Si 
[diuJri(n:,<Z^^mci^^<pL\oyV'rUu '■^TeJiriuj dm^iMV 
Coimy^uJ^C &ctojUuu.<ncU/ iioiobvot f^ cd/ctyxS^coVioL" 

mBXX4 Sf^7Hp^(Tau'^SJ^( QV KS>^i Jf a(|)ft ^StUTJ, 

XpKJnn^ococOdtOiUciinan^pciv. 

'fl yd 75 mMcLKig olppoi9i7v, K9^ tb sm/iA/i oicdiVcSc tp^F^ 

h^i jUei ^3i<^/7v' ilTt 'js/JCllt «MO/CKj/XDTT (TEH- 
'■K^HSog dLTTK^y-Tiv ik i,UA. C^TElJV OVjto TIKptAom/AAI/UJi-' 

iV.cL^lOTngdVtrc)^ </[ cMei t o^^Si: uv fMi lyipcSv eujTOf, 

5t TiT VIAtKlOU/ XSf\ T ^oSg yifJUlA OtKCiOTI^^. -^tpcS 

w,jujifjWi^^O( SlQTJ Qi Wrti r cU!aLl')[cfj,o'^rUjj '2k^- 
%^Tt3i/JMj\,<hxpJ^QC yi/Zyiij,07m^ Q<niv ^m Q\ la hp-T'' 
^ ^^/uovo)^ M juci tfi{t)m/^oL.u7vTzt{ Ji jL^^^ny iS^f A I O r. A A I P T. 

iTiKBumai Q ( «$• (pv\inv "EpiMwm^ ) etx^eLnv i/nfepvi'i 

ApHJk^nheLi -rt /uct,7t ^anoTOV aKfUTcy d^pai^Q 
^cajxaxt4 cdcn (ppivuv cM.-ng oA/<^$" €cJV; 

OiKTiipu) cr' ov 7e(mv ivni ^vSf jfitM' 0« juovarttf 
T^eAoziiiii ju/tnieji^^^<ntiiSfJO(KvMKt. 

XSiju.0}dja4 a^og,ih%yiia4 mpog iUya^jJuiTtTiDtogieif 
ov H£/ui 1tuo)VtJ)j^ imiiYiaiv ^■^j^a./ufxct 'Qvit, 

KpTlJMcDig TVJl OLyaXfjUt. (hi^KjOcJCLf jb fXitdo^ 

^^X^ TOf n a.e/-cLiy^^mi/u A^-nf, 
Kojcvi-ng & i-TntYiaiv K5UueiHV\g tixiKafjLViatv 
K^toq ApjiiajKoLg ijogKe/.<ni<hKov. 
J^ *sy^eipYiju^og ^thoav^oi (kslJcl tpviajv K^^J^oJ^ 
pog cjn ^oYtKetg) vixfjucli «afei tIw (Jkcj^Iuj hs^ iy^sf-Ttrlm 
CJWjuTnoLj^, 

B i' rs N. 

Bla)v,7(>iAfj '^og Uo Bopvedivmc^ccvlivcov 5 ^PFtwr 
Kf elf ol'cOY ^Sf^fjUp^ V^iV *(Q(7 p^OffO^iCU/jtWTtf 

JivTfyvca Sfcf.<m^ei.ipo/AiJov y^ eujTtv , 

etjjSo^OC 077 fQ^Sl^Ci^hVllt^» (pYieH (qS? CLVTtVj^JUlSol 

mLTVipjLBfj Loj el'7iih&/hpogj'ni^cLyxSPVt 'i^juDcao/u^o^, 
(//t<Af Aoy 5} Ttv ^eA^jUTTopov^^^og BopvcdiviTyjf, i^v i 
eBOozpTniVjOL^OL avy{^<plw "i^ n (p^azo^nv,^ » </V- 
«axJOTBw TrtKflcLf mjuCoMv .juL^jvp JijOioLV 6 ^itooTtg a» \g PYiruji Viamf-ov ovtcl KSfjj &jya.^^' bf ^ i<w3v KoxdiJV' 

)iXO(rDg>yt(ru., 

una 'oh Td y^r' ifM. cojtie 'naju(ra,<dti><raLV Tlipamof 
i K^^thcd\'i<h\i igvpouxjTi^ twta,' aitoTnL Si juuii^ ijjuajj^, 
^ Iw coc oImiJcoc Bicov '(k /^ ctMct wcAy^rf ocTcf nsf4 
?^^/5Tjf mtKihO^yYsi^ 7i)^ilgrx4 oL<popfid; Mccii^g tp7f C^d 
O/oSfJOtC J(5t5jTTO.{ioSBt^ <piK0<jr)^lOL4 ' ivniTj q hs^ ^tt- 
M>f , >C5tj >^Acujazti 7V<pou StujoL^og. 7th<n<P3L te jcptva- 
sAomy Tjsn?^M/>u»7a, «Ma j(5tj 'iimi^Biy^.oLia^^oi' 
\ tzs^yp.cLTitaJi i^v7a.^,o'veiSi^n^oi ^ t^jiaj» Qvi 
$L<mj{ jukt^Kiov iOv^ olov Ti itTHiv d.7m.\ov Tvpoy (tyw 
aa^caja.^aji, ipo)viSiig 71171 Tsg /mx.?/,ov tt^^via,, 
fviiOts!- jUi}iga, ^ouAo/^cf 'JjVfjUipiiv. ipaThSii^ii 
r/ucq ( cuoL^ipiTtn y^ k^ «td i!g tw-nv i(pw) EoM' 

^ >l//««f Oll^OUf i i^eig-mivluj' CU 3 KSILKLuJi^cJiig KOi" 

Ujj. Ttyvi^g iKi-^ opjucv Vt) o^ xp-iSv ' ^? «"'•^ i 
9ua m/ 7a na^f^&jy^v, Tiu) //|cWj if^/junTi^ IT), 

l Kd^OgiOMOfreAOV cLyoL^V' TtV Tr^odTtVi V^CS^ fO^' 
fJ^* f^g TtV ^^^a, KjCLTl^^ifhKOTai T lYJU^ ^/ut, 

>ieL^ov(itp\j)n ya K£(.Ti7nii(jvo tUju yluJ, jujkyetKcL-' 
oViTijml JlujcLcda^ (pipeiv nsLicov. KS(-'^y*vta(TK.io Kffj ' 
^ 'Gti oLvdpumi; K&'Ta,KsiL0V70iv /uSf* uj; ajvojtQnTii; > 
9^HS(.0Y7Cor Q u>g oLjcda.vo/uSfJoi;. ^hiyi q giwi^g 0- 
la^piTUTipov'^ T co^v u/K(i) j^i^iSaji,y] ol^o^cl; , 
'^ti^iTn^ojf.^KSH 5^ ik crajua. CAflt7i?6oSztf ^ ^g-^o^, 
'tiCa.hi iJ j^pt^' tbV ^oKpcLTiWi \i^v, ck i/ /"V* «;)^v j^i A I O t. A AE l^ T. 

juu^ ii-^v 3 tiSiv imlei f&^^S^o^oy , 6u )co\ov i<pat(ji 
«r eic cL-hiv oiov .YgLT^/JUOoyvJu; y>uo dynndJf. tdv X^K4 

S^OA etTrcL-^i 'f'^ yjUiMHSav' viaj/i(JTtog ^OA^ofjTO 
yuuoouixxtA '^^ :iv^id<'i cM VoS^cp Ttt fviTteAycO' S^aicou 
*fTi)v KBiwdUcov!^ (pihoavipov^a iS) «hLaxi. <aO ? ou 
niv cu/itaazeoSpoi i0v\t IlvfQi; iito/Mozt ,Hsi^ KpiJoLiTrcc 
AoT. iA'cyi Qv; c* (x.<fcv puC^ov CV/ iCOhCi^ieda^l €1 OAOJ^ 
poH' KSi^ um^ TireA/UMivotc dyyiioig vS^ocpopouxj. <uj^ 
75 V etibhf^v,Ai7m,pouZ7A avMa.CiS!^i (unzj, To /xAyc 
(^/ ''fri^(rs>'(p[iaiv)icL'' <2^^y^^7ii; 7rE/<t-^Mf, i{cfjj doTtgju 

to>6)Aae<i/j,eyW»"rzyK,ecM 7/1'6)c9w^'E'^ /i/^HJvOta 
^ yoocdwoSp. riw o oiyjojy iMyi zj^Korn; i^iUiTn. 
ns^; yif.ovcnov iMKpexo^vjOvp(^(fstf(i(pil)riui ovaiou/ ju 
3C7W7a^-<xM' Yi ovajoLTVTov. ihiy^ Zii; juiKpohoyi;,'^ 
/j8{j xjzs-aj^yt^Tzuv co( ///0)1' ^jujiMiida^ ' wf Q os «Mc 

*Te/.(jOVifJUVlSiY (Jxpi^ilSojl. TM ^ OMiSpeia ViOl^ efTO^ fc(f 

V^oSzt/jfw 3 ^■/soFKcn^ }^g^'o760V7cd< rtxua^^v. tflcrcfl 
7BJ' Sja^ipeiv rUu p6vii(nv ^F^ d^U)V ^ifr^joavv rLuXi 
^^v <^cL?9\u)v a}<di]oioov. fxvi Aiv i<pcL<ntiv oveiS)lt^ 
78 yv^^i^Eic Oyi<pn)=Jajni; X^fjutdrx, ihSiiv, (SjtSC 
j^a.(nt OL90V itfltv^.co-nn kJata. >0 Ck otcfk{i (pvi)m,npcv Qi K£ 
Kov yi-}PViv « d/hcv dyoiST>v.TUoSlo^^Si<i9 mvyipov i\l- 
'^iQ(nwQi)OjvrM'm,ppvi<n'oC' 

Jst^ipi/^ot^jd-vuoi /u U)/h,ffuju7yipnv' 'iYdc/uLM<fhKoiv]^m 
ffiPo7( ia^nojaji,l'i ;^«^^ •m.pyir/jeda^ . cW ruv ^;^ 

K^T^-ilyf* «T CtffYAfcTO 72^ 'K.UVfKlui d-^ylw jKa.^(jb^ 

iie^^w'«jt j(_a^* TTVi^v. t9\ "^ "^ a Moy/j(^7i(fK^acfiy cu> n^ffS cov QiOip^^j S^iwiovcn 7? 'ZJ%<m7>j7i)tccJ,ixu d\ 
\pj\ %aiQf.HAi i\{aj{ 711 Ki^ c* TzSyiMUi} Slg.fopti!rai,<pccn' 
[o7( Qvo/Mx.<n )(J' fi^" ^z:;^-}uei-mv ^u^og .^l^ Jm ouu 
n Tmv-n eiJli xoytv HJtKfa.:dtLi.<peta7 Myiv tV c«/tj) tik 
l^-n<divluj,a)i (Sr^r»^ BiCt)V tuu otAouTxpiaiv cuHiva. 

Q. Tnmv AVp/W, •vIctMn'^ ig, oxCt 'ivpzy 
T Y\g Xj^s-ciTHf i^Sh( TravTzoV i/UTnipoiar avJ^pcov» 
gj^ oAcof Hsi^/uaunKl^HS^yicojujiie^aAfdiiTrzifliV. u>w3 
rrAyTEAMf "^* c^ tSto mhiv cy,'mhA(i>g v\fA.nCiV}Cvion^ 
cfjj (pavTa.tTjair ^^n-^ax^og.cv y>ujj Po'«J oj %t;vao7a4 
iriiffi ^haTiYjoi i(^TZX4 aJa.xa.Ci1v ,k^ A>cohov%(ra{ 
'irru.atui oig "(gCcLhhoov t/V *" yu/iA^'oL<nov j^s^C^i^^oC ^» 
(a;3tj TE vio^lcncuv %vcSv tfo^H^noj; 'miilSwi ^JtS^ «? *« 
CTBpw^Mo^ aJ-7o7c i^n TO^^cfbvag, kW «^te ^wActm- 
k^ \;zjr* 'Jjvcia^ cujf^. cthxei yjtf (plhitu-n? ^' '^ii'^ 

!«7r«v_,«iV '^■(miJVi9®i'ciirTt<.',*2D^fMfyt£A}M9V' ^te Ae 

tTCtf {m/y.E^^l^J fo/, (O) MiVitAf^fc) VVK7U)p aiU) SlcOjUMJf 

Ucjvt i^oJJiv aTT-Tcv SbKOiyt ynTmdivaJi. yRMcl o <P^ 
i5««7ijOoy «c?C^f fe(pt/3%70 '^7( OfMho^ffi, '^m Qtf)J)iJP^ov 
'•mheuxnxf.x^ v^j>v 'nun ifxmazsv iU voffov, {(jo; i(pc/f 

XOV 01 CV X<f^KlSj.CUJ7i^ y) xSfJI Kfit 715)0 {^^.'^Efe/aTrlot Aflt 

iiv tTniedntKS^ (M.tayvcacnt^iv i<p' cUi7i^v\/ufJi-ihYi(nv 
( TS^^ov.^e/Qi Hs^ fP§S vo(7vXo/uoujJ7Zijv «/^yJf SjiTg 
87B*fe6)f Kvityvog dumu Joo 3i^^VTtt4 dTn^^hi. ysfj 

{m\OV^ yi dunJ 0¥ (popil»,X^jBi (pV\ff7 ^CtCci)eAVOS c» f^o A r o r. A A E r T. 

Btcova. 'nvBopvcdivtTiw, 
<> »/ ( * ^ 1 

Ovi(pVfflVVI I.Kvdt^ etjCCs 

Ai^v amm/u^ ^or^ 

K^iljuSjj 'n Jhy^etTir i^f 
^fMfJUViV, iuu etv ilYjCfg 

AiyiVi<ppovitv oTmgSbxjLi, 

Koi)(9oC «^jOLM iefb^i. 
NtuJ ,/1 fcV vo(n>v 'yn(rs>i /xcLKfoLV» 

KojjyiuL^ ^v» AefhiKca^, 
C>fAM 5totJ tt) \iyapf, 

dvViOV QV(h (hhi'^, 

Oi^z^ho^ci^Vj 

Ov f^6UJJ0Vi^pVl?\SZ^t 

K v/wr», A m tiSv^(XOL(nf 
OicSv iJhLj(7i fivcL;' 

Ov</l ilTn /UCLUJ OVj HA/7BK> 

^vyyyaiTi^^tC ^tv'd^ct 
Kai -^a) <fty wv 'djfjutpa^ 

T^^KQV i/V ('TTdciUj^ 

Kai arcvnnv (i^^ova^ 

Tli7niaf^o^iJ)i(n' 
"PctfM/ov n ;^ K^idifbv tfhi(pvt!S 

TfS^^pUv iSfiKJtv. 
i^OTwTa/xaMoy,»^ detviTv» 

HTttfJLoq covusritpyitv, 

^OipOf Ji 0( M ^At V 2ifOC 

Bm B l' iii N. B;^A,^ m 

1 oiy> (juLtIuj (ppc\ uv , or im) 

Kim; \ijuCof ou/^cu^, 
tUv'^^ iilvcLgychSiTizogy 

Xciip' ii-^y-^pi ilAOvilO, 

yiyvoLffj Q Bicovi^ M>ca'fSrfJo7tc, o ${^€Xf</^ T^Sweio) 
nwcLKfxaiaug, e J (pipiTztf (^iChiOL <ilio'(i^ ilpo)iAvviiffj'* 

nKjD(AC<f\i 04771^ jKrdtJ) ycy^u(pai KSM i(i-S)'{cmm^'' 
Tf iiynv iT)uvct4 oiKiiffif ivdrx,yivi<dzt] t^ julujcSv tUu 
ijKTtt xojj V^ r v/ui^v^Tnjwn^o^, '2.o\<iQ, Ai^omy^gi j^- 

r^OL<pC0^'iK7t^,py]7ie/^^>0V q>ipi7a\ CVF feflt /2i;/2ia/oC MfiU 
Ti)V ^^}§OLtp0JUiVCL' iC(fb/UC(, JUJtAlKO^ 7rciv]7fii''oy<fbo^i 
vf/AH<nof cLV^fpfoLV^imilo^jOy jutfA/fy^TVu^ Kjiui n.o\i,uo}v'' 
veL7D^,m)iY\7ti? *jfaLyuiSitiLg ^ T 0Lf<nKcSv My>it^cc9 
["iKaTt^iCtyii^juoLTV^iogKhcL^o^iO^, h X7o^' oii ju/i:^ , 

AAKT'Ari2. 

JL AHjuJ)ii KM^cUiSfovilLvplu)au\og'(ii)7ig «^y a <? vici^ 
i \. KKjxShfMcLi v^Tdp^au^iKpfnaihaov S^A^cLf^o^e 
wvp ffifjJ/oTOLttg , Kptj JJT^- Ghlym; i^H^^ ^«Awto/. (*)/ao- 
mtoc 71 oK viov,f(s^ ^J^Hf A^> Su^e/Q </( oLf^oi^ ^ ^o'- 
«Aof. «WTrj' ^flttfir j(ptj 'sfej oiKovojuicU' y\v\(JJ7U7a. i«^- 
ivcLi.i7ni<fbLf ^ Ttf&^ihoiTi^Qi./ueicvjcrpcst.ytm./t^og 

nLhiV ti(7» Tty StiLKTUhiOV SJ^T^g OTTh^ ipfi-^eifCa^ ju//,- 

finn aun4 fsk^ciipiBiivi ns^ "^ fioL^^p^^ilr} q^ ^Kei- 
3fia)V.juoLjov7it Sh W7»7« ^^TTtyr.dL cLmoTi-^yt^itXSfj 

OBtiCoV^iTi, iCcLcrt^iV' i7ni7a 7iv <SilLK7V?^iOV Sy* TVi^ 
Thii iftii i/f T^ ^XXM^V^ ^73 ^JOttt'?» QvATIzliTnT^ ■ 

u. — '' l^i A I O r. A A E P T. 

?C9^ AccHJUcf^lov oL'^' eurr^ (Sj^gviyp^iit, Xff^/Mvo^ 'T^ 
ci^Tr' etlavoc ^av m,pi(fhoKJirLuj ^>^Uu Tha€k;i« j^^EiT- 
wiJ^ca,%lg ^CdWiOcn-fZ^^'^ 'EvcLV^oV{f]liA%ci-7tliy}i 
aivot; nipy<xjUlwog,cl(p' ovKa^vio(<tH'^. ^eMvi^eli 
TBK AakvJtw oLvctfipiTCi]. KtJccmv yb etUTcv /jum7n/x7n 

fJ^iOV<pOL(nV ii7n7v,7tL; ilKOVcti; •mippCi>%V (filV SiUpiTSTtf 

0-^ (h auTrJ yioiiuj^^tw^n hiy^ 7ff ^Ei-Ja vuu KSMP^i >E/' 
la /LMi'^ YuUi iiihSuTyisi 3 ^^ou^^v ^'^a/^of jcd^tE' 
'mpTtfi iTni^g niapvic KSfi *teJ^oLKcg^c KSM iK^TS^yiC O*- 
7,Vfx7no[J)o(;''Tvt; ^?^v]g oi(pviyy\<rot,^og o^ (D^^ %7q etKo^ni 

tTW.M 71A(^TH Q aJUTzJi^Zp^Kim? c^ 7tXih\m)<noljt;' Ha olutu 
ej^OlTmj^OLf^ Vi^iq }STUOJ 3 

KoLf o^OiAaKu^i^poLTiv iKKvoVjtdg '^OL^ au 

"BoLK^f^v iKoiv ,oii<Stuii 'mocnv lovpig aycpoif, 
H' oix^ic tMJjLtovvoTjgiOraM 7n\i^ i^ <fifjuti i\^i 
' Av<JifJL%\v\'^o Svi fJLWn Avauiog i^v, 

kapneXahs. 

KApVia(fnCyt7n}(igo^v h ^l\OHS°/UoVi(uc ^Ai^OJV 
S^og ov Sfj^dd^g ) KvpLujoLJbg . cwr tk^ r?^ 
Xviuxso* ^i^hia ouioLyvot;, ^/ULnKug iti Y.piatyrm.v^^ 
tiKug ojuTug OLSiixiyi.K^ 'Xy\/A^p{i ^avaTvv iugn caei 
vo l^hiyivf^i /LiM y> Uv Xpixn^JTTTdg^W cd Uu iya, 0/ 
?^omvog ouvdpcoTfvg y.-)fiviv,{ xsM "^^ ^Mof 'ov /cSfj %>ig ^ 
oj-mg i^iJov fipof^og,cvo "^tg Y3tKolgfjca,MoY. o3iv ifj^ 
i'K0fA.a, ifsi^ iTfi^piv ovv^^,(ia^>ii(x.TM<s^'^tg ^oyig. 
'^odOTtv «/^ 'la-^oiv cv (pi^DcTd(pioL i wgii XSf^ "^tg fiiit 
^g 'i^xvawnag cn 'f^ ^xcSv mp' eujTtv liVcUiKSf 
«ivre oLKovfiv. Uu Si KS^ M%y<x\o(pcovcTt7zg3 togmi 
•yvfjA'a<naf^v<ts^i'^/^-^ ojLrnJ fjun ovm (hoay * m J TOO* CtJ7B\ e ^SoVTTf ftf Tftt di^TO-^UMidi iTll!^ tUJtV 

y tom«»miv o'MfeK7fti/) (j(5tV' 9>i<" ^&fiaei^o^ cvnwi» 
nft'A«7tif Tif (AcJ/Jo yipodv likiog jVYijuuipifig, 


in(7iu)i^i 6Af^, H' av^aziLcit ^um^ rs^ Sf^hvtri, 
Aa^ivTi Xvn^mf^v peifjUctKov moiTo. >I^Sctvi7vj,^-^ 
wppi^% ©O'? 7S 'Jj^pcrt; r»g cLmMciyyi^.KSM ^^^^^ 

^CTIOUU KCt/iA9t . 'T^ ■j iMv7Ti}ViTii O/Vo/^A/^ft^/Ko' 

nx^mvn^ (/[ (wra (pctffiv iK^^H-^v "^ (Scjui ciKiujr.f^ 
jvjuTnt^dU ((a^ ctM eiTroi TJf) ouivi*Jiofi^t\^ n /^' KAioy 
ifSCMigziv ff^ d^fialv. (pv\<n 'j K^nMocPapo^ cv^oviKoJf 
vimK^HTv dJiiv dt a^Bpco7mi^> 4te; iimpTui riyi^ (hviipci^ 
iSfJi c^nxofMf KSH iKstTtsyi^ O\vju^ciib(,^ioictura.i7i 
mvnrQ^C '(si^ oyihYKovrx, (pipovmn efi avTS ^^ 
SBAfitf nD^C KtAct^3{uj TBv KaTTTrxJcKict^ (ictfft\i(^ 
m 3 Ao/m ctcrrv 6ijuc(,%7zti aiwi-^a-y^» euj-n^ 3 k^* 

TiKl-Tn fXyiii\t.'i^ Ys\ ^k 'WTBV V/^TlS hoyod^K^ ^. X^ ^ 

ykCouhii(a juiifci, 
'^Cljui KoLpvidJitJUiti /Ji,iij(s'Jaa, Shcif «A/r)^«F;' 

T 3aV67v'07i )cW (p^<^'tia> -TTOT l^Vi(SlKl7Mr 

l^oasyiWi^ i%/\i hooiV i^^A^' «M* dKQuffrxf u^ 'a I or. A A E f t. 

OlKpCtffACLKOV /CvTtTTIt^C "^^^V dmtJ^Vi > 

Ao7i %ivuu(i<^Yt<fi) 7T Koi^) mi7v''n /t^y>i> w *' 

A<^t' OlVO/ULihl.CnpO<ffCt Tii^ irD^-^^^^QfJOtts 
Kcuf 0/A, •^SiV ihOLO^V iCy\ )Q} J^f.cvio; Q 

Tfic 57?ifccj) xsi^Kff- idpJi' i^rnti/uchiiv «V a.iiw^ 

/,60ovLi Ti. TTmjJbc hvy^QV Cf^.eigKO/Mm^Tl^ ^ «'tbV^ 
'7tf}Ki\c6jbUKa, OvKotw (tlTjitv^ffv cdct}iV(*)(nci. ^vmi 
vrvMo}/^ KSf^ oi?/.oi yi^yvAtn fA«,9«7ajj€Moy|£«a7aTTf jj 

K^etTt^^f' «jfei OV Kj AiKTlOY. yiyVljL&fiTOl ^^><' KAEIT0'MAX02. KA«7?^;^?,K<ip;)i;jj</^'y/of.cW «KptAc/TByu AVc/^i 
C<x<, j& TM /JV'a tpcov^Yi kJ' "J^ miT&iJbc iphoavfei, 

Ia^V e/J* €/V K^UOOC; YiSM TlTloL^KOita. fe7»J Ji^J^Wf, >}- 

jMtxrg KcLpvioiJhv.KcciUiivog "^m^^^eif^o; curry 7» (p/Ao* 
vrovoY >}^ot./u/ua^ n iwivjoi juucdtiV) ^ aunf^mcei itv cUt- 

J^a. Q i/V^<r7»y «Actffiy ^^Afc/tf^,6)f7i -UZ!^ 7B 

'ftTjjfltJWOTcC (hiCKiaLmuuiy^oL-^. ^ SiiSi^ocTi m Kctp- 
VidJtcu > KS^ 10, cmm fxcLhi^ Sf^ 'f^ tmy^^/ufj.araii 

iipCOTiatV' OLV V)p CV T TfiAtnJ' cCjpiOitn d/gt-JgA-^Xl^, tC 7? "7J 

JiKa<hi^tKoi; Ti/UOiV «Tik) Sf^ffvpei, 

Ovf/{ KK^^^iHSPV 7r^.a7vpy)jucoKwrc cu'<^igzv. 
fiUUiig '(s>iiAKaJ\}juatKOt^ '^i; ^TwIlAdTTovoi </>iA>}Att- 


^ I O r E' N OT 2 A A E P- 

710V <n£i ^fm , Sbyfuctmv ^ ^s^ttj- 
<p%yfULcLTtt}v ^ dv c^iXocTDcpfcc 60^ 
Shyujuujmvmyf BiBAiONe^TT, 
XPI2TOTe'AHS. 

PiSTOTE'AHS, ^tM/Jul^v g 

TO K<nLh.v\7no6j)(cii'W' ^Yiatv 'i.p/jWTTTn^ 
cv TJif^sfei A'e/?«7t AOt^*;(^ (TtWlCm Kf' 
(uoitt T^MetiuJ^BVCov l^<t(TjMi,'tci^o j{^ (pihov^iia* 
W yvvKnaia.itC ^ nhelmyo^ uut^n^ifjfcwxog liui 
)(m)vUu, 6)f (pH<n T//<«9«c{' K3iwo^oi cv t&T ITse^i ^''W''» 
tMflt >C9^ i^omtih VC (<pcta7v)luj > V^ fM^^o ^ttTig' iSA" 
171 ^ayi(ta)^coi^0C)KP^ ^htxivxtoigiM^xcvpA, i^ 
) )(aj t/oK "NtKOiiet^v di E'/i7rt;A /</))? T^f mL>XetKy.g, w^ 
)H<n TtjudSio^, tt^JriTH U^cLmvoc ift ^t^QVTtg' omi 
<iCtnvi^mov tivruvy Ae/f^T^AWf v/ud4 etmhocjcTiaiiHS^-' 
^ecz^iil^TTaXeieAocfjvvv^vm -dui f/MTi^. <pv\ff7^ 
ipfH-TTTniC cv '(stgihiotq,07i ^ia^^BJovTtic aim <O^C ^i- 
M-nmv \S2$ KMwaJiCiV i^h(tf y^? i^j^i-nn^cv J^KS^-'' 
h]fMot.^\lflg "EiVoy^AT^g^iK^vnt <hi cujTtv KSf^ Sictm- 

^OV \JZ!r' d^MfiJ TitO ^KIuj, iXicdsUf 'ZsfetmTTy 7DK cv Au 

uto.J($t| /jti^t f^ ctxei^eLTzg od^UKCL/A^vjlovnt^^ig UA- 
hjuJig <wu<ptMffi)<fi7viO%v Uio-TtcLnTtuv (SJ^gef-y^^- uc Aio r. a'a e pt/ m^oJy SiiAtyiTv ci-p,oL'i7nt^ 5 '«^feictf iytvoy-n y,SM)^ 

JTtCiXS^f i7TU.(JXtcSv. iyniTV- (uSfJTPl oi7riif>i <Q^c ^pf^louf 
'nv 'JjvoO^v, Kmpvicog ovra tv^vvov^ov oifiSp^cLcn tjbu 

' ''• ' l\ n ^ '^ .. ' ' ' ^. ' » 

•yuTl^ y)OLdiA(pidLuj}C0( fyt(n AyjuwfiT^oc o Mccyvyig cv 

^OAQv "EvCov^ov :^-A<n '^^iSsq tbV "EpfJUiiou/ i-jl^et B/Su- 
yov ovm^nsf^ rJiccmTiw ctMiXo^irt. A*e/5lT''^f <^'c* 
"rrS (St^Tt^ c^ •m.Kdu.cb; frf^(pvic, ^yt<nv {^(diwoLfTtii 
A*e^g(37iAia» ^^^oLKiJ^cf T? tpMiiov. W Q 7vryjt}pwauif- 

'Tt^yiyHMi Ti. 0UJ7{wt}(SftJ\ iSViV VZ^^pCOV 7s/ >ao<«/6)j 
(^f KdiuJcvici TM E'a^<?7V/«/V ^''AWfl^ • "^ 7t ^pjLcita 
HoLfOlAX e;)fa\[*V,Cf ^V<Av^'5f<a5I?£t/ . c{TEJ7£V7E'J^fc<& 

of tAcmjiSbvioL '3v^ C> iMTr-TrcD, «cpt^ KolCuv f^cL^yriuj to/> 
cu/nF 7BV i/ov Xaj^cij^J^ov^j^ etiviattt ou^oL^^mj cttmF via 
7rct,TeA<^xsf-Ta.(nt(t(piiawf "up^ 0/a /'23*^ 0^1(54 tv^iy' 
elf nsfJl vojLici^^hivcLf.cLMet xs^ c* t« «^am vo/^5t7i?v,/«' 
/tiov/^ov "SivoKpcCTiut' cd^Ti xsi^Ta (ftKSt. r/Uiptg '^yoif' 
To. rTDiiiv. iTTiti^o iSdxjii ^eix^c oumS avy^i'^']^- 

coZLf Kxi^OL^^CptdTtlipiV ik AdluJCtg,aV^r)aU( OUAZfJ Wl 

ovyyivn KofAA/qSeV»} TTV 0'/ax;Sjoy.ov ic^q •m.pp\i](nct^KM' 

npov ActAcooTa 7rjff^QLnAii,i{£fji/um •mtd'0/jS^'Qv dirm ,^0i 

^nv ^ThvTAvi^cuTrt ilyniv, 

Q.ywjuopog Jhjlcci Tix.og iojiaui,ol oiy>f.^^g, 

l{ci\ Si) Kj {'f^iTO.Si^ctg yb E/)/<oAaa> av/ujuii^^mcLj r} 
j, «f AA£^oaJ](50v ^.CovKyg,ov aiJ^ipa (skyLyyiTd yxXiU-l 

^^at,<f)diieAcSv Kif^ 0LvJjM^g'i{CUj Tthog KiO\7t 'SSi^^AM- 
i^Ull'^pTtii_KS(.'Ii9f>i-^V,0 </( QCUJ A'e/gl??8 Af!f t a95)V fjf ?»< 


A]?I2TOTE'aHS. Bi/SA.^^S 16-; 

8poc ^rHyXjzs-i^nhBiv fc/V Xcc^k.iJkiV.vpvjUJiJhvnf ewr 
5 kpfxpMTti J)kUu 0.01^1104 y^cL-^lcLjoSfJOUfV, Ay^/uc(ptAii, 
Wf <pY\a7 ^ctfieaeAVO^ cv TrcuToJhcTryi i<pseAoO i7niJ>i «a^ T 

/MfOV t^TBlHOf V «4" TDV fS3tS^pV\/U^0V "E' f>JUHCtr .^et y. ^^- 

jetjuyuet ^^ tS cv Ai\(po7c ou/J^nxj^^^fJ^ioa-rtv, 
lo^Si mT j<^ oaja)C>'S>^.Cu^/uct}(sipcov ^/udv ct-y/vivs 

T.KTiJViv Uipfuv Zt^opopm (hctci\<^' 
OJ^p^tcpaFf ^oryj^ (povtoic cv a^<T7 KpoLTnatt^, 
Xm avJpos Tn^^tioa^i^of J))\iii. 
\!l3LudocJn7na»voc.KQVt7tv i7i\^rh(iiv>U)C 9M<ny Evjcco"' 
occjvrif "Tnjw^ii n^if^ iTotf-cov ,(hioi; irti i.CJdjUMKOvm. a 
l' flWTBj" ^««nv fltfTBK ^ flAfltTruy/ «JTS^otxovTCyTicci ffz;?^- 
at^* Sf^TTfnlodV. CiCiuiKJt 5^ TG/ct/^ <S3tS( ^^7^ 'J^V^KOV" 
«.'IlAaTTUV/ Q i-^CLiiJILf J\j(st €7« (nU>6?Tf. jj fytM/Of fe^« 

'751' rsv '^mv, Xpi^ Tioxv/uc^^f^i •)$jjft (iponlcf)>^^/uct 

lCL^t<P3V (^i(jO,(PX4 7ne/.7mpSiVi^pfCt4 H^ ^KiK^H- 

.6)7rf-cv I1m.ocJ[ yn>r/\j{sc>Kcf4 "PTDVot; rtdwc^ /ucihipotq 
higciJcaA-^l^siov 6^ <ppivcL^ct^&t( t^pTttv eig d^focrdv, 
^v^rou^n Kpiiosov )(ptf ^vidov^juct^aXjCwynTt^o^ vmoo, 
)Si/l iViK QM, Aiog ri^KAfeM? Av.Jbc( 71 KoSpot yrc^' 
mrKcLawfyip^^i^ oiJccy>p&JOvTi? Jtuuctjjuv» (gtq te ^%/f 
V;i(<AA<5^ hieL^r ctiJko Jt>uot4 v\h%v.avi <^ tviu (pi\t\s 
icp^cL; KrGcpvicog iv^^^pov aihtou ^peoffiv auuyu^.^nol 
^ dotJjimsc ipyif cL^^vccrti nfMv cco^n (roun juoJ ffcHi 
i»oLjuo(jtUicc; dv^/xTi^i^, Aio( ^iviov ai(hoL; ecv^ovcnt/ » 
UKtcL; n yL(^i ^iiSfly ou. 4 sr 4' ota;' i{SH ^V '^'^^ ^/^» 

'Suvpv/MiJuv 'mn fJJi^hiv KeL^tnhluj dffiCiiOL; 

Tcs^-<lcL<QaJiiAv]Ot; fM^tJ^f cov to^S^Kog. 
AMa THcov eLKovntVjXjz^riKcpvyi rtr' ctKovin» 

}iv ct^ Ym(rt^(nKO(poL(rlg ciJiKotf» 

Uiii* Al O T, A A 1 P T. 

<S^Yi fcV o-^if }ii^(niei,avK£v i/l ^ fjvx.(a. 
«ST^fDTO fcT£< T^ cvoLTyjg ^ cvi/jynia)9Tif C>Xv/U7net(fhc' to 
i77i 171^ cLKOJiJ^Kji-ni crv^^ojfTOr, K5^ «f 7E MiwxUvlw €AS^ 

^^ "^^F^Sf E Jb(3UA0U,7^ TiTCtpTlf) iTll 7Mf Oy^CY[g V^ 
i^CptTBS"^^ 0\vjU7ncl<D)C . n^CLTTDVOC Q TlAAyT^ffTWTBJ 

TrtT^STlfJDT^ €71/ <^ Ofeo^/Aoyjj^CTej^f '^p/uiicw ei'7rcf,pcn,x^ 
fjuklvaji iTn TejLdi»fhi Tiv^Ufi 4' €A-St7K ^nf^ $/a<^- 

-MVinSAviipCd iTlt T^f CV0L7VC K^ iHeLTtTh^ O^V/^.met' 

Sdgy-^i^cLvJ^ovTnvTiKSi^SiK^iTytVKhi ycyvcnQ.iig o^ 
XdiuJot4 ci(j)t){I<^ r^ (hviip^ iin thc ivAiccLTh^ xsI^ 

ixpLTD^g O\vjU7n0Ltfhc.K^ ^V AvKJil(f> ^hOLOZtl t7H TStfll 

(iE7€jV '^^f J^iKff-y^T^x- cLyrcipeui iig X<^»a<^ 'nSntt-Ti) m 

7HC TE7a/37»f Jt$tf <Ax5trrff ^ feWTB^^f O'MjU7n0L<hc >K 
TiX^TVOai if^TCAcSv VTtV KpJi cJK'>'MV7ar,V0C-a)'07l ^ A»J' 

juocdivLcu Kwm^fii-^ cv KolxolC^ol ^ ^i^ovL^ioig, 
^iyiTzxji 3; ^ TiJo) KctM/cQ^Vot^ fQ^g X\i^cu<f^ov av?tt 
mv,fOZ9gy^oOaxiJiT^(hoLaiXii' KoLXJtivov ^^ tzS 'Qvnv \b 
vriatLi, AvoU^ijuSpvi /f^ euj^ ^aw, vii^u-^ Q HS^ SiVOKpet- 
7(1 J)i)^.chnaKa)'^ :/[ ik ctvm ^y^ei/ujuOL ^ ©iojLfH 
Ttg X?of ,i^'Ts;<n mi}laus(cci (pv\(nv XjuCpvcov cv 7^ 'sfei 
©toxfmy) 

"Ep/ujtiif 'A>vovyiv v,</[ Etl^ouAoy <i./XA ^vxov* 
2Hfut JCivov javo(pf(i;i'7To|i»' A'e>(?n7iAnf. 
(8tA\ct KSl^ T ifjfgiv cuny Ka^ii->icL7c,ifmv, 

Ov</i oLp Ae/?DWA5^f eiK^caiuiV]^ ethiy<ivvig' 
yi^QiiT^Q(6iog Tti(pi\oan(pov, Vijukig di KP^ Sl^% 
KSf^g (urry ciii7v^/o8^,Qt^Ti) ttw; i^vaw^g, Lfctf (</^! '^' APISTOTEAHS. B/iGA.t!, 169 

J^Vt) •m.vmv KSf^ Sf^TrtLVTzg Kvrfmx^v. ico^ </[' ouf Ni- 
%eLVccpK^'m\oLfi)yi ^iUiheie^, AeA^J^V\iT i/i^^^y, 
d^iotiKv^iOicxpf^^v AcO/ lhovh<iTZLi\ KP^ cvJ^^Tznewmf, 
T^ 7i vrtLfSlcov HS^ '^pyrvhUhg rs^ f^ ^7aA«A«^i - 
vuv.KSi'^ oTztv (ji^ K TH 9my</^ ,c>;c/<3'c5ztf oJr N/JcstVee/» 

{(Ui Q % mCj^^ OVJuCm 71,(0 yOM 'jl/JOl 78 j X^ t fttf) rjJT^^ 'ScT 

yfma.cdzq ,» i^TFiiifbw y¥fxv\Taj{,iLLyt7ir») vwufSiwv ovtok^N/- 

m/fCOpKJJeAOg l^ KpJ\ 'Ztfet V TmfdlOV KSQ 'ufel '?^<^a)l' 

hoiyukiv 'aJ^iccc KSI^ oum JcW M/^.^>a«A«cS«y q NiKd" 
'ODP KSf^ 77f f mtfJoc KSl^ w TFcqJfbg 'NiKO/uut^v, 07mc cu/ 
t/^io/TO 'zoetflavoi(j;,a)f KSH-TraTHp covKffjiadiA(poc. icu/ 
h Tt t^D^ynpov (W[xQ)ct{ vyi N/Jcctvoe/, (o jU/M «^jJJ^jo/tc)?) e3€? 
§ Aac^fcrK 7;Ja» TmjJhc, y\ iym<fhu> haCii ,/uw7m Traja^icoY 
vmov' 4cu/ fJ^ Tt oiceiveg 7B^«,^7zi np^eL i<^ * icu/Sh 

I WavQ Qi0(p^^C 'u) i/^' TTJf TTOLfJ^DC, K^JtL^ ^iD^C 

l7PZ7fov,K^ 'Efei tmV Trrtfefoc fc^tf •ufet «jS TraujS^og J)iot 
i/KOTr«f «a^flU/TT/f dbxM ote/?^' t/j. 6777(t«A«taztf q cst^ 
^^^''TBt^jK^' N/)ccLyo^,yU*'no9<v7a^ t/aflcT ^5^) l^pTrvhi^ 
fbf ,07» amvSitJ^a. ^a^ijUi i'^^iTB,'f^'n umcov,K) iouf 
^ou^vnw, cn/J^a. xa/uCa^eiv, 07mg fjm ctva^iog rjuljS Sb^ 

♦f. ihuuaUI^ (WT^fCJOg'^^? <Q^TipOV S\<hju^otg,^ 

fyje/-ov'QLhajV7tVj<ynt^KS^'^^i^^A^^y(^v>KS^ '9*£Pt 
nqro^ 7ifi7g,iavJiovXYnztJi, ksm "^ '^SjckUv Luj \- 
At^pj^ "mtfiftL Ttv Uvfpa^ov.K^ ioM f^ cv X^cl>.kiSi (hov 
*im( oiKilvjii V ^ivcSva, ttk nsj^g nfxMTroj^ia^/ o cv 2^ 
itpoig, Tiu) Tiafifcpajv ohcloji/.o^TnipcLV Ji oji %)v'nov ^ov" 
.n7aj{,Kst'Ta.(m6i/6Lotii %i; ^^voi; mt^i/nv olg av Sh^ 

n KOMJiivOig K9^\eSg i^^V,'/^ 'EpTtVhiSi iKCLVCOg. l^JUi" 

«a9a> ij N/XA^o)^ K£Li hivpfA^KOc 'ii'7nLfSjcv,o'mjog ojf 
J^iuig y/^'' ^lg iSiois *fklUfJU<S^iaujo %lg 'csr'^^'j3t^ 170 A I O r, A A E P T. 

^yoeioviltmlilg 7mj<^oi^oy,vi vmj<hL*mpict<ba^jTn 
^yje^ov (fhuxjcLi. TuxcovoL j ih^Sipov Ip j otovH 
5Ti^f cM.<h^i y^ ^/AWvatjK^^ (JKv/itTnGV , K^ td TTBt/» 
J/o^ cu/nT. fjnj TncKiu Ji '^ TrufSicov LwSivoL 'f^ i^ 

^i^^yfiVOVTtOYyCl^OL ^^aboLI tUJ-m^.OTtLf «^* cV J^AiXiflC 

'i XSiuj ff^if ac(k<fiifjSp(i)v iiKovoiVf?^^ r^yM/WofjO^C 
"^^TiXicdi^aztioLJVeLTi^m» vm UiyiOLVOpog K^ H Upo^i^ 

VOVilw ^iVOOVyduJ cM.<fdiW0LI,1[Clu! Y\ T^g fAMksg T^f N/)(56 

vopoc'n^ 7^A'e//^M97)u T^tt» -^ti^/mimV!^ ctfct^t/y^xy^o- 

/tt«®f T^f «AUTi^f TtJal Ar/UA^^TfOL OjioLjilVCt^ ik N€-r 

/t«/xf j 5 o-roy cti «ToJcH . o^TOU </l* oi* 770/0)^70^ -riuj ^t^lujy 
cJv^Stt. KSM ^ nvdioL<fb( oVa uJ^iXovmA dvvcti^t^'^. 

ebUTn (Q^giTOL^iV. OUfOLdiTYCLI j(p^ N/XAV o^ Si%YTa.j 
Iw 'AjyluJ VZ^ CUJT^ rv^itlLlUu, ^doL/^idtVCL TiqfATm}**, 

Ail S>7fieA kW JiSioja. S>Tiipu ov l^y^ipn. '(s>om i^tf 
^v ojmrJ' a^ SJ^^trjfJi -nr ^m, hiy^iono K5^ aoto- 
J^ cM/nT Ti^ii^ ^p^tbtLf^Kj Kv^givct xiy^v toi «^ Trvi" 
XCti %p/uoo iXa^ov KovotTiiXSI^ "^vxoliov Sl^Truhom.iVM 
Si xcfjf oLoy,iov SipfMS {haiov l^TiSiva^ ojuTiY vS q>/A0lt 
^a) ipaun' kW omTi mtjucSTB , drpctjipctv ^AxUu pocMS- 
«Sot/ dimSik tLu yi7e9L, \iyuMv\q \szm)cen^Yi^''iY' oiC7t% 
v^vcoiq 7>jf (TrpOJi^g exq iWi KiYUOJtUx), 'UZJra 7« •yi ^» d^t APlSTOTIi'AHS B;/3a.1S !?< 

UV^Ou -ny ^my\ii7n\)cL)^cL r cWiTpco^^rov nAiVKTa. ciwt. 
^*^ iiooSii Myiv fuj^c Ti %v;(pi>^ou; y^ 'Gi;(po 17:^^704 
tmi/iivdrx, au' lisfi '^"^^ Sld.rei^(jov iiv^^v ,(id^ vt /uSfj cf^* 
Tjc ^vTrr n (ra^i^vni dipog \(X.fxCaJ/ei tj (poTf j 11 3 '^•'y!}' 
^'?^'fjux.3^/b(^. 'PTiMcliCic (^ KS^ ^mntVii/MfJOCi^^t^ 
K^Uuaj{\iq i(pcL(r>civ &jpv\}i)i.vcL\ vwi^eig KSf4 vo/uai^ ' ctMoL 
Tpi-olg /i^ ^vicdoj, vo/uaig Si,^, •ng 'mujSi ioj; €(pti 
TO^/uSfj pI^cl^ tJj 7n)LccL^)yX\JYjtig Si ZttgKpLp^mif. ipco^ 
rnSik li }4i^(ncei &;^u\Xae>t«"j«^H. ipCi»n3;ik "rt '^v 
'■Km^i^^y^viytpo-ng^a^Tnv^cvvTTvm, Aio^oi; i^Jit 
umJ Siif^orToCjVO v\<jtX4 OTtiilfAM XciJbVii^iicu/ m lAkfJikr 
KiiyiM^QiKctQcaVji^v^i ^io^f^y] ijum^ ■pjf ^i^ ys^ Tiui 
^thc^rv\coMKJiveLi.-^Kiv Q S^ShvnsgyXa^m ^ /^tem- 
*jLCftLi ,{oiig la TrcLji'' ict)eimi)V ti Mfcjoj^ AiO-jJJcinfjflt^iiAw 
■jkv auml. fre/icSv i(pM iiliv 7mf<hici>(pv(jiu>g,^%aicog, 
iTK*t(na)g. (iMvauf "xssro ityog KottPbpuSzq, AmriA 
u(i(f>i^)KS>^ ^^ty^v^rtif. 7P KPtMof Wtdc iM^f/J b^" 
vKiov (wgtfTt^epTipov.oi 5. wtb (j^ Ato^vi (pccatv og/<7a 
8at/'ott/r OiJ^pov ilymv X/uspplctg ' 26)Xfot7M QjOA/^ 
^ovtov Tv^vviJ)sL'IlhttTtt)vdL,fiD^7ipv\^ ^votcog' 0M- 
^CS^pV} (nar7m<^ oc^TvcTtw^QiOKpfnv, iXigxivrtvuu {yijui' 
^'Ka^victJlujiclJopv^popi^Ttv ^cLmKeict^'. ifom^CTtvr . 
^(pipowiv otTHTmJiSivji^otT ctwoLfScvTJ^ViO^caiii-Tnv) ; 
'i^cSmg TTi^viKorov. t 'mxjSiicu/ iM-j^ sv/U. r A/- | 
^}}cug iij K£o^/uov,cv T ci7v^<tjc, i{s*^9t.^vyjuj . T yvi-* \ 

CV %tg TTaLfJiVffWmi l','7t/UoTipOt; u) (^JLCOVCY ^^^VYiaUfm 1 

nov .'^i; /oSfj }<),75(Jiv*^:^0,78>C5tAat{Mv «aP^^oSzitf. 

D^J^fTSK wjjyob/^ov cog aCTO/«J.C:'A«f mAtwf eiYi,OVt 
r p »/ ~ . > «/ ' ' /v ^ ' 

so-n KpvKncoTntv, oJA\ ofTif /UiyxAvig sra.Tg/d^f «.- 

;/oV ^^K. ipunydiic Tt '^ (pi^og , i<pYi , 'Mict -^v^ m A I o r. A A E P T. 

^/iSfjov <%i 7» ^/V yuiKoig -mXtw ^ovfv ofJuKoO/^''y 
*Tv(p\oJ, fe(pn, 7» ipcarnfjut., if.t*fTnSiic fi '^'T oumJ "mr 

^yiy>Vi7 OJt ^l\0(n}(piCL;, i<pVI) TO CtVfc^TJTBtXTBtff TldlitV 

ec ^vic SjJ, 7»V ^cTp ^ vofjLddv (po^ov ynioonv» ipo)' 

ftS^(-y)V7&4 S^C^^UVTl^ j^^t? U^p9UM7tlC /JUVi CU/Ctl^CC(Tt, 

*CJ^i "nv ilyro^Trt et(fcXi^tuj yivntJ^ii TiDMet eujry nstriw 
•7Am<«,Mm7« Qu t(^n<p\vcx.pvicrzci fJLa.Ai\i'f7nv.ov (^Qt 
tC^Zir^v» fSf^^ r euiTtctTzifJ^ov &)f «m /am cLyt^Cti i^\ 
vov SiStoHy^i^ioi) y^ Kgt^ ovtzo^Ou $ a^dpooTro) ((pM<»<f)| 
k<fho)(£t,oLMetr^ (ivBpii)7nycf).ipo)7h%i( yrwg om ^if (pi- 
Aoif 'D€J'?(?<€^o'/a3a/e(pHjBV cw '<i>^aijujida ewTtv; YifMV 
tD^C-<pipi<^. r Jix^oaiwujj i<pM ^iiiw "^o^^, ^"^ 

HifJUViltXMV 76 VSL^r^ctJiloLV . J(5tM/57?V itpoSjOVTtSyhpoL tUm 

vnLfSiiOJ/ ihiyi. ^v\(n 3 ^otfhcaeAVog cv Tzf thviipca /r8J 
^cTO/i^HMpvi^/U^jfi^f iicctTsnhiyt,^ <piMi,ov<hiC<pf' 
Aof .ctMce iisi^ c¥ rzS ^ f^^ ^^x^v '^- KSH ^to /^* s*j 

4tj7C(' a^Ct^ ipiTOJf. (nwi}^CL^& Q TmjUTThei^ ^i^KiettCt, 

dvJ\ovdt>v Viyv\9xtiuluj xsmy^ct^f^^Sfef, rlw ^t^ymvTO^ 
9^oy>t4 tomJ^oc cL^Tiuu. Uiej^ JlK^o^nwA^, oi ,(h ,y t 
^'ITtei ^/«'^^or,/3r,y Tlsex (pi\0(TV(p!aj;,a ^ -iy'* 
XIoMTtK^ ,<t ,^.'nieJi p^Toet^Ct Tpv^og,et 'NMe/J^^f». 

eL^^O^pi^CiCL^MlVi^itO^^cr' ^pCt)7tK0C>Ct ' So/UTTBfnOyj, 
CLTlieA yT^0V7tV,(t'Up0^i7l]lKOC,OL'niQ/. -lyVJ^CiCt 'Ui 

ejL '<^^;,oL'UieA yuyi/jeici4,<t'UiejL ii(Div^g,et'AM^ajf 
^ogtvi-^jz^ '^ii(/ov,et'Uie/.fi)!tin\iicL;,ct'' UieATto^hl. 
ttgyA^UieJi^GiyctjoSiOiiif^y ' TfltoK,'^ v6/u£t>vU\etr 
'mvo^yct ,^ ,y* Ta &i{,77fr mXiTiiai, ct ,^' Oikovo^ui^ 
na^iOL ' Ui^ (piKutCjoT' Uie/. "W 7rcL^y,ii TnynvBivg^» 

&'Uiejil^Tnjt^,oi> 'VieAie/^Km,ct ,(h ' Awoi/f ieA' ' •jilKf&VHpji^^cSviOL 'Hl^lSicjOVjOL "{'^/HMiniAoJsf.lfhl' 

)^pmroa6)y'Ilf.c'm(ti^ 'ofei ^'tTTf f.cT,^ ,y' EV?tt<nf, 
%'Uie/. ^^mcnt^q ^iy/^ccVy n' ;<J' 'C7€jV^<nV;aTl6- 

^/.TltC^V 6 p^^,a. *H'3j)C95fjCt j/S^r/ 3<^)i'IlieA<rDi^l 

cv,a. ifh ,y"tfs^ ^<r(ifAA\g,0L' UieJi >f^gjOL' Aiof^ 
itvig i-^anpuiAKSt-.^icLipiTiJUovjOL 'ipco7ij<nug kW^^ 
'ymcog)OL,(h 'HieA mriCicog^a yl^TIpQijxe^^fOL' Upo- 
wo^f ieA?JKS^i<^ 'luMcyttjjuo} ,a ' Uf^oiipcov oL^uxi/n'- 
m,a i^ ,y ii/l ,i ,9-~jf ,H ,f' Kvahvitysov i^ipcov /um-' 
et^m,cL,lh'UieAfCDt^(i^i^/u(p^,a'Mi%J)Kc^,cL,^,y, 
l )i i^X >^ 'UieA^fi ^i^movog ,a Tlte^iTWf i<f^a4,6L' 
^poi ^jes ^ ^THx^v , a 3^ jy^iJi, iif/C ' 'S.v^oyi- 
f^,a ,^ * 2yMo^57Ja)Vj}C5t| opoi,a'UieA 'K OJipiTtS 
ffj\ 'K ffv/uCiCviKOTtccr^TeL iSjO ^ ivTTXnV} a'To7rmjai 
iVi^^i; opoi;,a,(^ 'UeLdvi,a' AtouipiTtaovia^MoLBvifxcfTS 
cv-ia 'deAa/AoL^r&igXS^^^KS^^^^^pyiJ^^i^ >9> 'UieX 
^vvig,oL 'Upo7affi;>or'UieAii(^ioiov,cr'UieJi >C5<Ao«r> 

* Oiori; ^-^pv^TtK^ ) 'PnvTi K^ eiKOffj' Qi<rf(; (p/Ar- 
SfJi;^' Qioi; 'zzfei-vf.t;;^^;^'* XloXmxd, (h' Uohiitm 
^goLKpooLaioa^iUi; ^Oic^p^^ov, a ;^ ^y i<f[ yi)^,^, ' 

'UieJ. S)KSJiU)v,a ,fr • Ti^c^v aiuia-yuyvi ,a ,(^ 'Ti- 
*n^g pn-neMm;,^,^ 'T i^v) ,&[ ' A^v\ tiyvY^^a :(^'Mi^ i 
)\dv,or'T i^v\g Tmg Qio^Krd ilffof^/MgioT^U^y/ucL j 
1104 n^vic 'm>m'rtm;,a ,(^' '^vdvfMifjutm pyjiteAKd' \ 
Ue} UJtyi%i;,cc'i!vSvfAA^ii(p^S)a^p{viC,or'Uie/. M%i-^ ! 
iffja ,^'''Uie/.<7vjuCovKiid;,oL"lvva}<t')^C,a,(i ' n«- 
* ^vcicocoL, ^ ,y ' ^LmKjDv,a'UieJi tH; ^p)^'^ ^/a<j- 
^(pia;,a ,(^ ty ' Uie/, rn; ^Tnvoj^^mv it$M "BivoKpwni;, 
■ 'Tdc/K.n T tjujouiov iK^ ^ Iip^Tiioov,^' Upof ia 
i^ihtosnViA^Ppo; TO Kj^K/uajjOOVo; ,OL'Upog ^t^ riuStejp 
'^6i;,«,'UpQ$ ^Top^iv^^^n^oi^^SivoHfciTvsfia^npof , 174 A ro r. A A E P T^ 

^ iH 'EXAOJ^ OLVOL^G/^jCC "t^<^ mvSiTUV ^COU)V,(£ 

cT' UieJ-(p^'^'^ >f^ '^iatoyfu>juovi\iiv,cr' Ia«r2*K5^;iS" 

ITfe/ AWKOtc/ijfia 'SMyOfcrotp^iHSOKtoyA '^9fi0V0JU4KOViA' 

CyrnliyjOv^eL 'UieA lUVYitJiwg^ct * ITte/ iUi9i^i(^?}0L '^ivvifjfi 
vmv.ct ' AptTfy\/u^ fjfj^Ye^y(3ov,oL >^ ,y,t/i,i>f'Uoivi 
'jtK^,ct '^unxgoy )0^^i^iov, oktzu fsj^c ^t< T6<axov7Bt. 
E'?nTi5t<3t,</Vw>' 'Z^^^^y^jua.ruv 30C ,C "E.fiw\Q,lct^v ,oL ,(^' 

'h>iv\^i^V,CL'UpoCxY\(JiCt'm. CK ^f A W^Kf/TTWj oT jjS" 

Ffie/ T^f A/^Of^tf '^tnc/^co^irtia. ,(h ' UoL^Cohtti ,ct 
Atex^ «AK5<(^6*E'^ji}4i/-(Vfl^ J^' '^og ^ii-jlcL^ y^ Si- 
Ya'C)>^v/u7novi^c^,ct 'Uv^ovDisHf /uciaiKn^, a ' Uv%cof 
CL 'Uvbiovm^ov \Kir)(Oi,oL ' N?>tctf Amu7ieLj(Sf^,a'Uie 
^jfcLya><hcSv,cL ' AiSbL(rK,OLMou\,cL 'UcL^ot/MoujjCt * No/nj 
cv^TtKOcoL "Nojuct)V,oL.,^ ,y ,Jl 'KoL7}iy)e/.cov,<x' Ui 
^ lc^tiujeicju;, ct ' UoMtiicli yjdMCt^v Jooiv Aov(7ztiv J^b 
yjovia Kpt^ iKSLTiViy^ iJ)'cLf chi/uoKpoLTiK^j^oXtfhp^Kguf 
"^igoKpctTt^igu^iii^ fvpcu^Vi){pJ{'^7h^heti (SftS? ^/AiT^s 
'S.Yihv/uCetoov ^^xaui'Upog Khi^avJ^ov liilcL^igb^^ 
'^Xcui' Upog AvnTTtL^v i^via' Upog MiV7:^,oL' Upc 
AeATa>voL,et' Upog (j>^vfA,7rt(idbL,oL'Upog "i^^pousiuvoi.a. 
tlpog QiiM<;aLy>^v ,fjuct' Upog (^ixo^ivov^aT' Upoq ^v 
yttoicf /Try/t^jW ^y^^A-^ii ^m 'ay?«V3^9' iv^TViCoh 
iLKiyCictiC^iv^y^^Lhhti^iyiOvfx^^g^yicnp. yvovT< 

i tti •yioi(mu\, /Mje^ciAg ?i^v 7i-p,oLpig K^ TiT^a^KOvTa 
©€?f %7g TTiVTctXA^Xloi^ K^ Sfg.KO(noig iC<fb/Lt^Koi7r- 
y{^%(Ttw'^ /u^ (ium 'TnfSt^gLyM.oLiiviv^ (htCh'<t.^ov\\ 

j 1W[ JV o» efj^mg miJi.JiTiov Tf) -itv f^ <p/AojB(p/ow My>\ 
7fY ^i^s^^K^Jim^TivQj^iaiDviTiKov.)^ 'fH fSJ^KTim A'PlSTOTE'AHr. Ba^A.'^ " 17%, 

mn )i^Kov, xs^ 'm.Xm)utv'ov itt n *za%i rn^tvrfjfji rx 

nrfJOY KSf^ Aop^m.oy it \cyiKOv,ov^ c^outpcS^jCiM' ccC 
ill))ciVoy *sjtP<miipi(ic*)iui%)oy. jc^t^ "(svnv Jiiloi^vsro^/iJfm 
yof (JKOTTvi;, Tt 7i mdavcY ) k^ tb d\Y\3iC yS^ifnt^n" 
rt. JVo Jt CrC^T iKsf-Tipov AujoL^aiv t^Hffa^,<D^- 
^SJtTTXH^ )C5M7*?''"e^x.Mj(S7€J'f 7P vnSttvdv' cnoL^vnx.n 
^ j(j« ^i^oavcpHx, <27€9c 7» oL\Yi3ic'ovJiv xssro ^etmi/uui'' 
rof oyTi '^ '57€?r Supim, ovn. *^ tD€^f x^/wk , cwti 
uio» >^y (O^C^yifnVo ita^t A^ ooy •liut ^fHnv, 7* 
rs W>c5t K^tf jujt^ctJK^ , 7mpi<f)i)ia ^i^Ta^oov "^n - 
)of • J? w»' 'D€^f Ttt (Q^^x vi/xcaa. iri^vcSv ^p^«/»i- 
iwtTiyj' o/oK 71 ^^_^srK * foOf ^ riw tpimViTtt ouHctKu-' ' 
riiisi <57€^C^ KS^ wsiFg^. S^ /uS^ ouu f^ ^rtSTipaV 
m A Y^iuLfxoLTtt jcp/reTOf, ^ Jfe op^ C^ipcov r oiujct^yn 
^tTa^fsTaf. <5rdf Ji^dwp^viffjV, tjx 71 tf ^Vi9JXtt,?cpt| 
w «afet gp6J7»f(yEi»!f •, ie^^xst- 7i,X5W crr)(p /57x50»' if^^yX^ 
viv^ crv??\oyt(ntAm,yjfJj 4^ o(xoicov%ii7ttg, xfmeA" 
vSi tH; oLAt^iklcL^ , ff^ /^ xgLia (pdATttmoui/ cvipytr 
jutnjv, riw cLiodncnv ctTrK^vivoiTti' ^ Si ndix^v «^?it- 
*/L ynhtv xsff 'sfe^ omv KP^ «fe< vd/mgt^iTiv vouu, ^i- 
SK ^ 6 K (MirSiTOi^yimv "^iTticci/ (^10) TiMtca, t(pM J 
i^ Titv Xitq^viav cv/u-pr^ripcofxa cV ♦rS^JV dyet^^v «?)* 
^ «zafec 4t/<^ yo^ <!^ KSt) '©^^•to Tw /tweLiuin vua.-' 
\u • «^ AvTipoiv A y '^ '0%^ (mfMt , vyiict;, v(£fj i<^^ 
if >K9t; Hsi}^oi;,nc^ ^<!^^7i)\.v\(n(iiv''r^ il tv,'ng,7^ov^ 
m),}{ffJi <^f/Jti(t^ xsfJi cTtln^-, K5M '^o/utiic^v.Tvuj 71^^ 
^ifMn tT) etuidptin fSJtk <i/<PbLf/ueyioLJV' tQtS^^'i<^ 5^ 

»f W Qipoa,KaiV cv Trrvo/f M,ictfv ©v ^nvicc ^ "^rf o/uoioiq. J7^ Ai OT, A A E P f. ' 

fM^igvL Trapii cuuryi.m oJtTHf dyaJztsHs^^^si-^s^GfZtUd. i 
lU^ Ti"^ iTct^ i(pvi jUr^ oiuMv^j. cvSi^Sttf y^,(ppoy{juc/ 

■ ^vcL , ncfjf 0/LMicoc SlKS^ov ovnt , oluActgzv KSf^ oiKpctTy! 

' t/). i(pY\ i5 TIV (s(pOV,JlAy^ fT) ^ CCTia^ i^T&l^OTmS. 

Si, riui TKpiAictv coeA^tTtitnrnTO. Xvoia^ ouiifiiiooipoY, 

■ 'Qfjuryii ij rluj /uSp ,T/) (ruyyiViK.Uu* rtuu Si,ipa)7iKUo, 
' riu) Jij^itfKLuj'^) 3 JcW '^" fc/'<»'3W fjuvi /iuvQV (mvotma4, 

d^am^ <pt?<0(ni(pio(4 . XSM i^(dYiai<£mu{ 3 Ttv G<p^^>^^ 
rm^mvaiiOwiyycfjLmoiiv^n judjuj yjiuj (hoiaiMt ffvji/,CiuvcLi„ 
^ioovn rei(^v ovrcov, dicopyiTjiuiO.fSf^KTiiCoat i^JoviKOOt 
rtv dic^eATJKOv (Otsix^iviv. ^';vj^nsa iJ k^ t» tijcwKA/d, 
fjut^fjiaSk- fSJt^^ '^irvi; ctvct A n ■v^ c . c- k 7i 'S?^ (p wiw/j; ; 
cuiitoMyKaiTa-n^ TrmTtof i'^i7D,co;'n K9^ 'Zifet';^fcAA-i 

^^VTK^ fi£f7l£^ '^mSjSbVOJl.SjOtZ^ 7(^ 0'Jk Ohiyx. ^t'\ 

C\ict (nwiy^cf^ (punyjiiv '^TrdjmfYif^v^JfXf^. TBKQ^oir, 
clatofjutiiv dvn^pdmvi^vst^ >(ct} riAaTa/K. Sf^iiivei i\ 
tUjrS Ttuj fcj^voica/ /AJi^i r^f ov^vicoViK^ If) dKivvi' ' 
rtv ewTiy^id f?ny^a., }(p tIui fSJ^c ^ia (TLi/u,7fd^dU; 
tluvo/uuii<£w. it) ^i^hc/L 'Q. liossL^ ^tyiioL ;c$tf <Vv} f 
^jUTiloVit^ ov TO oupie^OL (nwigy^ctj. a^oictv </[ ou/nki 
'jiui Ktv v\m if)* )Ut)vL^o(potf-KJn v t^. KS^ riw -^^)^ q «' I 

ffZOJUOLTtVfCVTl^i^aM OVtyztlf tLu fSr^7iuJ.(ni}JUUi7t^ J^ (pl 

cj^OK^ opyoufi\tDOi<hwdfJUit ^cclw i^vTtg .SfiiYi ^ ali 

^ }(Str euj7iv.Aiy4 A (^Ti^^i^^cU/ ,Yig 'Shv iiScg tT d^rzo 

^jutTdv' Yi /^v , )(^ Stwa/MY , 6»V tj> TrSKvipa 6 '^pjLtvig "fm 

, lYihiorvm. i^v QnS^a^ %\j; yaL^Kry,^q* \gj^ c 

; fiJ ^AK<S avJ^ia^. K^^"cMiv ^iy^TUJ cvnj,(^oL,y\r 

,' ciw7ni\i(Jitj5f}ou '^p/uoS v\oLvJfiicUirig.(m/Ltot7tg 3 (punuu 

' ivn] f^S>juCp^ 73 ^'^ ^pQKju^m, dg la. \zrD 7i)^i 

[ fT^^ytvo/uSfja,,^ Twpyfj-^o^ov^Ttt 0,1^375 (pvatu^g, coc (pv 

\ 'jdiiistJi S '^(uicov.opyctvmS''^ ii-^t^^vii^ nsf^g ii yst 

7^9KdjoC(rfj&^}i,(ic$ n c^(ng <^4 75 opa.v, ^ v\ du n (WO'- 7P ctKjaveiV. fhujoLjuAt 3 ^oiluj i^vn^, 5] cv tcu/TaT^Ta «A/^ 
yrtV*' «^'^> *T^^v M mr cv€p;^Af.)caT' cvtieJ^xfyU ,wf Q.t- 

iv oto» KyCm^ssroTnwvji-nd twoLjuii^ZD^gi-sviyui. ^TPMot 

\lSiL'nte/-&MJHjdtt^-'Gif >t^ oAo/f (p/^oTovwWTCf {'^iTC ;c94 
^pVTfiiooiCLTtg , 6)V (/i^^Aoi' cMt '^ 'S7€J'>e>f^Af/"'**'^''' 01/*^- 

"^OLfil/UeLTZOViOL TlV CLQ/.\}UOV tyy i; V\yLkl 'nfU^OLlUxncoViigL 0" 

rat >4 cLtoLjU(pihiKTa: . TTrMa jb y^' aA^ct «V «w^tbv oLJ^oL^i 

siTJtj (n>-y[^.MjuoL7a. axjrd) >cW ^^©^cV^aTa dy^ctc^o w 

pa;v«f ^?ti;)Kti,ua7a. }>{5.PKa(!7^ 3 A'e/97)TEA«f o;t7t«;"<Ztn2^ 

ng^aLwjtgQsti: ^ivTifogyO "mAmvffoti^og AdwoiiinVjQU 

Hc/ujJ^Ka^iKoi (pipoyj Aoyft ^^^eiimf^TetTCfj^zifeiiAiot- 

hg :^'C:^>urt.TEL',<^of ' nioLpTDg ,'2iKJihia>Tng on^^p^t 

Wt^? '^v l3Ti\(S)Oi7iiig ncLVV)yoe/.KJiv cn'7i}i:}^oL(p(jog :n/*- 

»?<){■> (f^x^i^di^g MvfogiAi^vov n 'S.ocKpoLr.Ko^yico-' 

Mog' iK7cg/K.vpLu)cLi og ,yi}^a!p.c*)g ^s^ yrciYirncvig' t^/ij.- 

^ASi^TnuiSiiTei^v^g, ov /A.ijuvv]7z^ Ae/.^^ivog cv tzS IlAa. 
/1 / . >/ » . \ »/ 7 '' /- 

Ttovogpia) 6ydcog,y^oLjUfxar,KDg cLayi/uog,ou (pipiroLjTi' 

•)^'y\ ^z^ 7r)iiovoL(r/A^a . w J)i l7ayeie/7tu yi^yvoLjf 

j&ljmMoi yi'Ci)e//uoi,S^(pipci)v oi /uuiAis^a, Qi0(p^^if 0EO'$PA2TO2. 

eEo(p£9£,5t)f 'Epi(77Qg,Mi\cu7a xFa(piccg (jog,c€g (pvi- 
<nv AdicuoJhpog cy oySot 'Zij^-m.ruv , Qpr 'ZjrE^'- 
nf^V f^ V]K0V(7i ASuKtTTTnv r6 TTCXIl^ cv TMmW«^>«'T' 

xiMwattf IlAaTOfof ^^7157» 'zre^f A'e/;7TEA»i. )taJC£iVcy 

kUm (j AvjUTnoLSt tetbVtw asf^ SiK^Tri x, insiLid^r^u gtipi- 
W{«/1 co/is >C5'^' /h^Aog (piAQffO(po.g cvo/acl ric^uTn/Aof ,, 37S A lO r. A A E P t. 

Ha^ ^Y](TJ yivpcoviMfoc JiyLCL^icwoc c» tzS ftsrfjorb) 'W 

■ oJiiVipQWui^mTrtTic ns^ (piXOTnvceTztTng. Kcnf jcetW^pno* 
TloLju^plp^vi cy T&TTe^ajccrcJ J^vTipct) *^ X^zsvfMrfxcimYt 
SiJ^sctncaMc MivcLvJ^ovn xwyuvwcf 'aMOJf TE^pcj X- 
t/jj/fTriwf ;(^ (ptKdXo^^C* l^oLtrtiyJ^oc ypcw ecb^nv ohnJi-- 

j ^fi);!(*tf «|/oJ73 n^^ KdiwaJioKjC^Ti Kyvcovi<Nc ^tXfj.vi 
004 ci(jiCiici4 ouu-nv y^cf,-yJxt<&cLi,ju4Kfoa xs^^Sf^^ra^p^iiv, 
d-^vmv 7? €/V Tia; Sl^.Te/CUtj cunry juci%7w\ fGJtS^ Jt^- 
^A/ot<. (^ ra nd^AjKSf] 'sfet JjKcn^^ou^ictiiTU 
Jiei\iKiw{ cy Tw 'Zt7€^f <I>ow/otv tbj' nie/.TnxwrtrcoY ^57- 
Aw, Ou^o oTt TTDWjf^e/v^ cc^'ovJi ciwiS^m ^etJjov > 
cJov li^ (iovAi7Wi,\aCuv .cLj Q oLvayiCioaic '^tovjiv iTtaioa 
5ry<r«f *7B «/« ava^oL^ic^ •m^ia ){pj\ ctjukKiHviOVYln 

(pipomYC^VWiX.loLI . cV ^TH tH ^^?T)AM ^Aa^KOV OdVO 

futicf • "^/ojTTf a>v,ofA3}( cLTnJ^fA.yai fUJtPC o^lyv KSf^ 
OTTjKPf/ 'TcwTTf o/ao/tt/ (ptAO<ni(pot'1o(poK^iot;'K^ju<pt'' 
v^eiJoo vo^v eicivifttDvng^MYiJiva 17^ (piKo^(ptt>Y «^- 
Awf 0Lpviyt7(d^\ cuvjuif rn ^ovAw J(5^ ^Bi/" cA^/iia) Jt^M* ii 
Jijuuili^Java-nv it) tUJu lv\/Luaj/ .ci?^a eo/^hc i-rm^^K^v «^ 
ViccTo., ^iT^Kjdvog -nvlopoY^iay^a-^ciju^ov 'Z>^voju(aY* 

QTl Xjpl 7BV VO/UOV tSfJ aKlipOV iTTDlVlffZtlf K ^iw O^ChTZV J^ 

■ "XopoMKia^nivii^^KaM-nig i^yjjuia^arw^KaJocfbv Ti^^/j^^^r 
i ?^6(ro(poig i\^-pi(rttM'n, 'iva xsf^ ^io^p^ng ks^-TIK^» ^KSfj ' 

, ^Z)7g ojucioig^. Tcd-nvyTvf^Ta^v Kiyp^oVfQiocp^ 

^V Sl^TtTVig (p^ai(jcg diCWitnOV AeA^^f^KYI^ jUJtTZOVOfXa, 

. atv' ov KSf^ W ijiog 'NiKCfjut^v pvnnv ipci.TiKS^C cl^7i3w- 
VctJitKSHfZ!^ ovTa JiJbcay.aKov .KeJi^istmg ov TiiapTu Tii" 
^ TiaKauac^ nfvipl^g . Ki^^iirsn </[' iV cwtv n KS^KaMl" 
<divoi; 78 o/u«tov etrniv Ag/QTSAHVj Of^IlKaTwya (jc^t- 

^Or (Q^iipYiV^)(paaiV ilTniV 1^7^ 7l SiVOKfCiiTili K, CtCTV 0EO'*PA2TO2. Bi/JA.'^ 17» 

mv XJZiroL^^^^VTVC ,coc rc^ jiSp^MvoS Sioi, t^S '^rukv^v:^ 
Ai^TOj Jl cui-nv Ys^ '^^^v ^OA^mv ^v MJtitt TUb XeAin" 
71 Aot^ iikOjtIu)' A mf/MTeiov \t <^a\vipic»)C} oV ^ )lcM yvd 
eAjuo^ ajuniJ, tStc tfty/^Og^^atiTBf , (p ipQ «^' cttrnT ^W- 
f^yjLAxtia. ^7t ^HCoJ)i. ^ijov i(pn mTivetv A7y /V-, 
TTic; ot;:^A/v6i>j»i Ao-yiD ccaiujitL}cvu. ^sj^s tov cv TtS 
GVjwmJJCfiajcoTmvvt tb oAoy,€^MjE;yt^ cs^u«,7>?f ei,(ppQvi 
juci)C WB/fcif'i/3 "^TmjSivauji i oiqffiovooc. cuvi^g TiE $- 

potJioi:(^iif iTrjVnvTi ks/ui oySd^Kovm, i-miSh «c^ oa/;^! 

OfV a^ 76-11 fAxin^ov i TCf /CnpoTriov ^cv) hi;)fiv\, 

P H}iUo3atf {p^iM? TS^oy OM/ifci{^0K. 

^ J1 >> A^ 0io'(p^CTf iwf imiYei/u^jOLTnipoc^ 
}ivS^jLiSL;,eir oihdnCicdT^vi -^pofjuthVig, 
^Aai Jlouj^ ipCAi7yi%-^ •U270 rLut^reiTt ^otcwt^^,*^^ 

WT?K,^C7K»j'7f?^V fA>iy}v iSiv,7l)iU^ diiTJlMctT^lSicoY 

(iio^S/^T Sc^ju/ KS^-^^hct^ov^^.i^/Uji?^ y6 tTitr iflpyc/Uj^ 

5a {«K,71t' ^3v«flX0A<V' • Ot/eltK OUA> dhUJUlhiTtpOV '^ 

^t\oSc^!oi^i, aAA* tifw^mf^sfji ^'^* "^^ xdyfiv ocfpiri, (to^ 
Ar^ y> Wyof ) 11 K5t A JV oa/TO^ fS3^S0iTi'(juiycihv] )<) n' </^ 

f a)7B 5 '«^'Oy 7» (hiov,7I^.ilOY W CVjUipiptVTd^, C^m' i/M«^ 
/^ OyK^r' C>K.^ii?^0l'A^ie9af 77 ^Sf^KTiOVyV/JJiig ^ 

b^ncnti-^cdi Ti •7Bif)7ioy.^i>7a((pc(<fti') i/^rryv <!^'mW^«7f, 
HpLf ouj-nv{cdg hoyg)K3tujSuiot Tim/Sii/utt "TtcLpi^juAat 
TnoJiTtv oLvJ^ct 2i/A.ijffcunif. <^OLCoe^vog Si ^y\<n yfj^" 
«tfTtt euJTiv cv (popiici) ^s^^pipi^tauj. xs^ tvtb My^v e'^- 

fMTTTnV , fS^^Tl J^vSjJOV l^pilV JicKiOJKCtOY TVV 17*7»- 

vS^OY, cv olg icpctcnci «STOf AuwSiu/ rcv KvpLujci^ov^K^'» 
WAiAom '^.(hiC\ict ^ ciVTt^oTiij^Atiw. :7n/<js?i^5a,ag 

piih " 1'go A I O r. A A £ P t. 

aoTCCctJ^ioY YiyVitrctuUu "cmy^a.-^, Sf^ 75 Trrtffnc '^i^nif 

y^KycLKvnKCov v^j^covyoi ,f6 ^y ,c/l, i iS" ,( ' JlieJi ajvoL- 
hvyioag (pjWjytrjf^iiJL 'Xt ^iDisiiV fkfnfAM j a ' Ayv^yxi 
vm 'nminViCL > (h ' Ayopvi^K^v ^^ 'Z&%< "(st; ieA^Kct; xoy>t;i 
SiCi'e/.ci/;'Tlieji aicdncnwVjOL' Tlpof Xvcd^a.yp^v,er° 
Tlie} "^'^ AvaJ^oiyppov^oL 'TLieJ. fr^ Hva^ifJ^oi^.oL' Ui 
eji if^ Afyc.Xa.cViOL' HiejL d^Jv vifTfov,gv:7lvieJ-<^}OL^' 

TlieJL n^fhlfo^vS^COVyOL yC 'TlieA ^^^ OLTSfASiV yfCLjU/jlcSy;, 

oL 'KKfOoL(na(,a j/S ' TlieA ctfi^)V)Ct' Xpi^T^if SJ^^o- 

potl, Wnie/. (ioLai^eiOLC, OL'Tlief- 7raLfAtct4 ^OL(nhiC»)^,CL* 

Vie} /S>/W,ot ,^ ,y ' Uie/. ynpcacoL ',11 «e/ Twf ^vif^-' 

yupiTtv ci9poxoycL4,oL "Tv\^ juATa.pffioKi^a^^a, 'Ilje/'^! 

^S00X00V,OL 'Uiefyif^y^^^OcSv^^sbpyo/iViOL ' Uie/n S^"' 

MfffMv, a 'UieA ^fa/dfCDTmViOL 'Ta}v Aio-jlpci; uwott 
^yyi,or' ^ioetcrjUi^iOL ,(5" ,y 'l!paiiiKO(,oL 'Amo^zo^. i- 
fiCOTtg^aL^UieJidjJhjiiuavlobg^a. 'Uipj. iiJ)i)v,oL , ^'Ufe} 
^^An-^wrjeTTTte/ cji/%icna(rjucO,oL UieA l^jWTnJ^cK^i" 
Qt4,oL"E7n)(4pv].u^, oL ,[6 ,y , </[ ,i ,<r , ^ ,vi ,Q ,/ j/oTy 
t^ iiy iiA »'i. W?" w^ wM~'EV5a(7fayja j/3 ,y ' UieA iKO-j^ 
ffjov,pL'i,7n'Ttfxvi 7>ff U.>,ciTrt)Vog 7nAtTEia^,oL ,(i 'Uie/. m- 
po(pcovia4 ^cocov 7^ /Mi^f/J m , a. 'UieA^ ddfocov (pa^vo 
f&pcov,oL'T}ief.SilKJi'^^yySl^ (^f^y>^H^v,aL 'Uie/.f^(coas^ 
Qcm.\iyiiWi (ppovilv ,ol' UieJ- ^cv ^y)pcS ^f^ovTtovi' 
oL"PieA^Ta^ \^6cLc JUji7aCaMcv7i»3V,oL'Uiei f^' (por 

P^^OVTWViOL ' UieiL (COCOV, OL , jl , y , </[ , i )V 3 ^ • ITj^- 

^ ^(fbvvig, cog Xe/^^^^vic, af' Qttric, XoO * IT^ei •9^/'- 
/j^goiiguj 'jAJ^oOtCtTieA. iMyfcov K5^ cni07W(ncov,oL 'Ui^ 
eJiiJ^ojTSCi 0L'UieA KSt-TTttpacncjog j{guf >hn(pci(rico;,a.' 
K^MicdiVYi(;,vi UieJ. •7rt^%v;,a'Uie/. yi07rcov,cL 'UieJ Ktvvi 
(7ia}f 3 oL ,(6 ,y 'Uie/.^i%}v,a 'UfeJ ?<^oi,i^,a'Ui^Afi- 
'Pn'lu;^a4,a''Mzyie/-^V>0L''Uie^ /Aj(\dir^o;^ict^,'oL 'tll-j Q E O' O P A S T Q S.' B/jSa.'^ i Jr 

pou (PJMa^}(t>y3(t ' Mi7ztpj]o>^oyiX9sv,a ,[6 ' Tlie/. juuc' 
9nf,« 'No,uo}V,)(^ ^t^io\',K</l 'N0/A33V ^mi/xyig^a. ,/5", 
y ,y\ >i i^ y( *H j0 ./ 'Ppo^'^^ ce/.o-/Uoic,oL 'TlieA o^A^i 
a TlieA o^Vot; »(5«^ iAct^ov' UpeoTJtJv (Qt^TaaicoViOL ,(h ,y > 

j[,i ,r ^( >«") ^yi yiCL , /^ ,/7 , ld\ , ti ,17 , l( , /^T* No- 

fcw^ii^^^a" ,{h',y-' UohiTiKCiiv , oL,(h,y,</l,iii-' 
UoKiitvjov 'srCPf ^£< xsi^p6i^ yOL }(^ , y"} A ' Uo>^i7iKm 
i^v, a y(h ,y jA. ' Uict 'rvii ^of rn?<miaj;, cl' Upo-» 
rAnuaTWj' cnwBiya>yif^^, oc ,(l ,y ,j[ ,i ' Uie/ •m.poifM- 
i)V,aL'U<ie). "^^if^^y KSl^ 7v^iaw,oi'PiejL7wpo^)or ,(i) 'Ui' 

!X TtV^fX^,^ 'Uie/-'^:!P^>^V(nU)C,CL ' Uie^ 7TViy/U00,OL ' 

lieA ^^>^.!pponu)Ytc\u 'Vit^ vitL^v,a ' UiejL <nf/ujiia)V, 
t 'loq^KriX^^a ,C 'UiciavMcy4o-/J^ Av<noi)C,a ' T0577- 
'3ov,oL,(r' Uie/. %./uUjdQjLcij;,a ,^' rieA^^v,a ' Ili- 
'jL TV^vvi^fhca^UieA vJbcn^icT ,(h ,y ' UieA vttvov-,^ 
vv7ryict)v,a"nieJ.(piKi<^)0L ,/2> ,y ' Uie/- <pihor,uiou;,a., 
h'UieJ. <pv<nu)^,oL ,(f ,y'Uie/i (pimK^v,<>r ,^ ,y ,</l,iy 
\( yvfyQ ,T,ioL,i(5',iy',i/i,ii,is- ,i'( wfT" Uie). (pimxMf 
^7DfA^^>a,ff'' ^Lcr,i(gov, a ,/i ,y ,c/i ,i,^ ,{ ,v\ ' Upog 
iti^piafiDiiyd^Piei (pimxspy l^^e^^y ,<^ ,(^ ,y ,J\. ,fe y'^ >\ * 
',r,7' ^imKav cuJTicSv^a S ,y ,(/[ ,i,<r ,( ,n TieAy^" 
cSv,or,(r,y3<>r[,i'Uieji •^v<fbt4 v\<ihvM,(£'Uiel "^^^^C 
img /MA'Uie).'r^fj (X.Ti^oiv 7n^(jiv,a ' Uie^'^ a.7i^cSv 
(^"rspvi.u^iOL' Xp/x£viK^v,a ' Uie/ >fiTt}<:,a ' X^pop- 
lot^ n cvoWTiUKTi^^cr^UieA >^<pa<Tio)C,a ' Fie/ yvco/xviC» . 
7 ' Uiei yi\o{ov,a' ^ii\'AjucSv,a ,(h ' A icqpicyi^ia ,(h'' i 
Tie) 'f^^^opcSv, a'Uie). 'f^' aSiKM}j(p^,a 'Uie^ <%i- 
oAWfjoT' Uie/.i7mjvov,a ' Uie/ iiJL7tiie/-ae;,a 'iTn^- ., 
.m,oL' ,(^ ,y' UieA^^etuivij^ (coa)V,a ' Uie/^^Kpi^ ■ 
tcdv,oL'iyK£OMa %cSv,a'Uie/ ioc^r^W' Uie/ '^-nyjm j 
yjtt"' U itl '<^^iJ^ytv(^ iO^' Heg/ &j}'a/X^, oL,(t> 'B^ i 

m4n. I --a- ni A I o r. A A E r T. 

^0L)ciici4,a ' n^ei ^hctT^y.^jCt ' Hpog Yioi.aTUif^ovi!^ 
^ffjKiicL; )Ct ' rife* }iuiJi>coS)a^iOL 'Uie/. juuinct^ puiv ,oL ^ 

fJiSmm^iOL j/J j-y *ri€e;l fJUkrt^tjiV.>CL ' MfeJ^K^iWf, a * 

II«ex vofjUi}v,oi'Ilie}.'7^^vofA3oVia, ' TcJv 'Eivov^chn^ 
tmjoayvyyig,a'C)iuuXvmvui^yOL ' Tliej- op)Lc>v A .Uet^h 
y^hfjuai^ pviTte/x^^y oc 'HieA "^ovTtv^a 'Uie^ "^tvi^rtioiic» 
' ti * IlpoC^vifjufm. yjd^riiKst yV^Kd, <picP.KSti ipcc7ii(S^,<xi' 
llpooifA4(£V,ai'npo^\viju(^ azwayeoyii^iOL^nie/' T <Q^^ 
fh\KjuicL7nov <pimK6iv,oC' TlieA *2^5^/^/>u«7o?ja 'TlieA 
^s^Siaic»>^ KjSjviyyi/uutitCiOL ' Fegx yittv^TiMg aMOjCt ' 

Tlie).^)i^ G^oSv,a 'Uie/-<^^Cov\yi^3<^' n?e/t(J^o/)ti- 
€/W}OL 'UieA "^x^^ pviite/.icrg, a ' Uie/. Ti^cov pv\-neA 
ng»v,iiSM t^^UieA^cmy-piaicdc^a^T^^/MiYi/uip^ Ke/^^ti 
>,tKuiv YOiO(pC9^^io)v,a yf^ ^y ,</i,i ,f' ^LcrJHB^v Sh^c^, 
oi >(^ ^y yiTl ,i ,f ,^ ,vi yf ,T iiOL ,1^ yty jKfi Jiytf' $u- 

^KjDl'Uie/.-^V(!>)t(,ftS^ oi\V\%'i:OL' TWV ffflre/TCS^OV /?D- 

^ct;,a ^(S' ,y' ,</[ yi ,<r 'Uie/ %ccv,a ifh ,y ' I?te^)M«' 
ycCd/jLknO-Y^Vya ,(5" ,y ,^' 'tTn-n/^ Ke^^^^^^^^^Tl^eA 
i^u>cdv, <r, ^ y y> </r> i> ^ ' ^m-^^pv^f/^ > tt ^(^'Qi- 
tT€i^,y' Uie/ (hct(n\im,a,^ ' UieJi ci^^nccv.ct 'UieA 
Av\/uoy^mv,ct ' UieJ. Sl^^ohv^,^'Uie/ '^ ioicx^^ ,cc' 

Tlie)- {(X)(MyJ<ppOVV,OlOi; /Cptj K.&0£^,a ' n^e/ tUVVOlU^^iCt, 

(^'Uieji o-^ci)g,<xi,(f,y,<ri ' Ppcc o'pot;,a:(S'' UteJi W 
ii<fi)Sai,or'Uie/MJii(ovo; rsiJ ihdi-piovo;, a ' Uie/.^r^' 
/msunKcoVyoT' Uie/. -nig Si'm <L<htifMvioL;,a ' Upog %K 
J| K\{piSMf^ctJi:,oi7'Uporri^i-^tY£;,a ' Uu; aefr' av ^- 
\t; oim7D,ct'T<x.\2JVfMi^tAa.'7Zi,<x'U(e/. pvccKO^ W cy 
liKi>j<3L,A'UiQi 'f^ ofio?iOyv^^CiiV ,CL 'Uie/. 'rft'" <Q0.^ I _©EO'<^PASTOS. Bz/Sa.IS 3«5 

n£e/ W \|iy/66tVoLi, ct ,{h , y ' Tct tuj^ q^ 'n7TWV,cL * 
Hpoc Ai^^^oVyOL' A'5)ooAc>«iJf i^e/-ct4>ct jC j^^c/fjTj 
^'Jie/-^fxmyf^i /^e/alf «Z3%/a//^n'(rs&)(;,(:t 'Xk4^oc,ol' 

tU ^ 60 KgvKfioVTif^cLi/tail^iyxLvoei^ni^XoiCiU^, 
tt 'EvtciJ))(,a ■' IlieA^pcSviOL ,/2) ' rjfe/ o/a/oiK ho-yopvt 
a ' IlieA TrOjJ^a^vct-^yy^^iOL ' K>xoSfel.(^Of,ov,a.'l'liejL 

VmihlCLi, h VieZ-^^iTyh UieA (TTi}(ppOJlUiYl^ , (t ' UpC^i" 

:n!iKaCytt'Uie/. '^i^/u^/^,cL'X)eA^KcL ^c^Xi^iu^ avMO' 
yff/^yOL 'UieJi \ipcU')i,oL 'no?U7ii(9^v,oL }fh ' Uie/- <pva%- 
o)^i UieA Kapyrt^v, Uie/. lcMiv,oiyivovj<^^v,ju, ,^(hc*) v, 
^awuTzt ju^ QLuj K TzSdi '^ (htCxioL. ^pov </i (tmyv^ 
(^^'ictf^WTB»' i^vcroi r ^^fjEstt^yU 6(J.iciMJi 2i (tijlc 
C» , ^A Sj^-Ti^/u^. ^ /U oiKJdi 'ijZvCL^yo\(9t- wxctct //- 

J)v/M MiX0L;7t KjUoLfK^iO^TtVl^^riti AiOVTZIf, "^^ Q 

n^Trap' iTrTntp^u ov^Ci. Chviju^m ^'(sL^i juot (h\iXojL/MJi 5*" 
Vi'^ * 'Qt 'Slfei TB MSV^OilOV ^pJj 7CLg%a4 cnuTi?^itBiwcLiy 
hcty iiTl d^M ShjuOi) 'Sfe/ cUJfit; ^iCOcfXVldiufoLI tWOi ''^ 

^^^iiovX-Tnmtr A'e/537iAKf ^mva TibiweLi jcTt iipovj 

Hj ^ AO/TTtt OL^CLSlijUUL^, OCTCt tSJ^yHpCV XSlSr^Vip^V CV 7x1 ii" 
pUllT^ 75 7ti}iJ)0V ciKcJbfJLV^VCLfTV fQeS? (a) (J^^VaiiU) /LMH 

^pov « fUj^Tipov .ctvoL^vaji 3 ^ %i;mvoLVjCLi;,hf oig cu, <f 
yyiC "S^oShi iiatv iiQ ^ k^tu faow. ^noKBjeti^ljuDciS 

'O k^ r (husMCV jOTIUg i^ TD 7iK<H0V KSfj T^ S{j'^JLC6V. (h^s- 

T^ojLLauj OKj^ 'NiKO/jici^v eiZoyoL atumki<^iiJucLj lanv.TtfA^ 

l^TfpiOLCnuK i^S ^CS^^i^^^yiC^ </{ CL?XO OU/OLKOi-^fJiCt >^ ' 

%V7Dv '^icdzti.^BiLoaji 3 omv ctv Jok^ %>i^ k^ ^ injjiV 
^/umKovn^oig 'i^ gv t« c[Z5tS»'x.H yty^OLjj^J.^ivcdv.vsi ■ 
m /<>tV 'sfet 7» iipov KSJU^ id a^'0L^AUM.7itj'finy i^ 7nv ^- , 
woi' . 73 J^ ycoe/-^v 7» cy ^Tayiipoi^ ^fjuv \:zs'ffjf'^v, 
{i{i»>fu KocM<Vw • TO /fe (hilhxicc TTojTa, Nhaw. Ttv Jj 

mMih 2B^ A I O r. A A E P T. 

^fSaivrcLarx^ iSiScuut <r^^ •yty^ct/u/xivuv (pi^cov d^ 'Sjjr 
(i$v?so/^oig crvoj^\oc^€iv h^ <w]iA.(pt\Q(Td<piiv cv oumL,\yr£i^ 
J^f^fivJluJoL-nv dnTitiffiv ciM^c»mtg ^^.^MJHViJi/^r 

^(^ (piKiK^^^^i^/^oi^jOig^/SJt^i^iiitov vsJ[ Sly^ov.i* 
^crstJ' oiKpiyu>vo<W7i;, I '>7-TOC^r,N«A<5C<-,2«Tf «xTO^i 

IIciQ/K^iWFjN/JCf^^Wf.c/Sftr^''^- POVKO^O) <piKO(W(piiV i^ 

J^'e/?cTEA«;TTif Mf<J>.oy';cW Tlv^ct/bi t^cJ .K5M /^te}:^': 

tcJ75i;y*>cW Ct//TK ^cOTI' ^^f^AftoW mife/a£^ Zti; ^i(f^V 

•irtiDK} (-mfdg ctj/wcA/?^ «?27e>ct;t®i^>;J' ^ixoarxpiu^/. ^- 
•vLxj cTfe Kpt^^ v^jjbOA oiiDu^ cLV'ScKy. fMLKKp^ "^/xctIqv ^) '^6 

/tjov JTr/oooTcj^. o:7z«!f i} (jtti;e/^»nttf,/^TO w <zd%/ K- 

9rif,K.<*^^ '"►' '^^'^'^VyS^^-mvojJ^ct, (jWbimjuiKiitt^ 
y^' HoaTxvAOK Wtjv i^^roi^ajtuJTO eulivv, K$^ Tft/; «r^ o^A- 
Km ^fkijuuthei^ 'miovi^ov bxi mspi fO^Tipov' •nig Aim- 

TlMlOig 6^jUiXiiadr)ljl (tbrnsV 7lt4 i^VTa4 ^T» . Jlo/t- 

7IVKC0 3 Kpt^^ &pi'£lj Via.KaJi iK&J^pOiq OVff:,V^ VlfMV "^A 

' , \' > p. ' >' I ' >/ i t t^r> 

KUO^^iWJ •yTtLpi^WfiOigyil 7t ^SJ^^^pOV i^UTt ^p Y^f^» 

y.S-\ ^ Ti ctoTOi iKTHimvTi n^ u Vivj •xu.p IfOrTrapy^v cui- 
;mg (nwii^^ccSjc^Kiciji; <PpoL^fxcii ,et.(jy^(i^ag cij(/M aii^J 
tiUJ7d7c KjZS^et^^Av^Ta^v^^l^S^ KpLi eujHiC SnKi^Uu 
'M-tArX^-rtxW UcLrKpi 0] 71 7:}iiov d Ki^' HS^ TroA/vt ^i (Tvy 
y^iiTt-^jvm.oi^u)^ <ri oMTtlq v^ 2c»'iu£i7aKUu,ysi^ tIw 
TrztfjicjTiUo.fr^J^o '7rct)<ihjv ,l^ioKo^vct jL^,lLt/xitiycL,Kj Ua^ 
jL^oiTayy^Sn iK&j3<ipou;d(piY\fiu MolvI/jv q ){s^' Yi^i^ictv 
*S^^^ivcU7Tii m ^itIcl^ cv TTSm^^cpjVS^ cnw^.pyctcm 
/J^{iOtj;ys\ cticifAii^viToi^^jt/jo/uSiiOiqiCtcptYiui tKdj.Sirar tj^ J[ OIK\MXOL71H^V (Dt&JCdV ^^J^cfoVTUC HojWTWKCOOaTX. 

cuv<Pok'^ '5?f ^mAHTaJf K^t^cJr ^^(4^,70, Xot-mt J^oL^- 

iyue/.(rW. S*lcfh.'fU Q J(a( KoLp/WVOt t^y^fM7if4Cf),^0VOLKS^ 

ijNnAi?, ^'^''/Si/oj/c/),' >^efbSsu. S^OTti) c/[ iTTym.pyog 

Kfiovrtyii /^SfJ fXVI icapcOioSfi I^TTmp^v XS^ vi/Zy <D^Tip0V 
■iPUM' Tncpi^.iSfjov, K9^\"^ ^ ^'^ i^ oig fjuiKcL vivcu/et- 
yn\(J)ri,rQ^(;i7a.^cti^ otj fJUtTO. MiXcLVTt^v^ nafKpg 
jKTif cJ^<^yiv ouuitt' i-7ni<h q ot^ii dMvoig iuipaiY paJ)ov 
cv^ cmjuoiHxvouiTv jMdiTihi^pov Ti tLu-nig xjsriKocfAiha.' 
i6v Xt) Tna.yfjLivbv tt hctCiiv fZ^J^ i<sr7[Ttp^v' «Tot© 
['?rm|D vc^" M fcAca^TT X5^ HctyyLpiovniiKpL^^P^ TtLKcvjity, 
flJ))mi </[ iTnraf^v fc$tj "57^ ^7/t«'AM7cyf e/f w cmW- 
K^)/uui7U.,7a^r'^ Sf^S^Kvi yi}^et/u/xivct,}^^%t;iicagnv 
(^pot^f^tf JhcTTztvvi/Uff^.ci^vo/AAiazivTao ^7a Ittto/'- 
l^v oc7pi^oi;)^cLf f^f <TvjuCo\cLici}V ^"'UJ^C V^ cro^^Tryt^o 
C9tj «t: ^' tS «^cT ovOjUUTtc avfxdCAviKiV I "TrvrtLp^g cv 
K^^AKicfjiJTrTTztpyiVK^i 'ohv. ^jLUiKviTU^ 5 i9zy<ray 

S'/JaTOy,K(Mjn'(5f,An/w7i/Uo$', lL^itdivv\giK.7yj(nLp)^g, 

■^oj^^YjUl KJitVTVJi 0U^7iy^et(poL cSQiO^p^g^V <fhLK.7VKlCfi 
Ti(jy\ULCiCjU^CU,,fjdcL fj^ ^Z^^ liy^ffJoL iTTTrCCp^u' yU^TW- 
Jf^.KctAA/^^f UiKcLvd.^,^{\OfAA^\OC ^VU>VVfX<^,KV(m» 

^pg tCaJiVigi^^iXiuiv I-lKctvr^mS^v.Tiuj </[ iTi^v iyi 
'^xvfj.motfiopog' /ui^Tvpig c/l oi dvTti . tUju </[' m^v 
'wctCiv KSilfjiGui-rtg, ct-TrUuiyu Sl Jiv<f^o<QivY\g o ifoc' 
u^TVPig , KeifXJfv^ng KhioCovKov, AumyetTtc ^^iefhcvoc 
3oca7og,1<TfcC7Zov KpKiaiKoiov AcLfA-icLKluoog jQwaiTT' 
iigQYiaTTrTniv c4cKi^jUJi0i)V , Aiog'^v^6Mg A;oi/iolow 
tTnmtpiaiog. coA i^mv camJ KP^ aJi Jfe^W 'CS^- ^- 
'M^awicfl eunv KS^ ^^aj^foLTiv r ict^Vi ilsjv o/ At- 
'^vai'?^^ ilvxg. \U A I O r. A A E P T, 

2TP A'T£N. 

hdoVi/^ctjuc-yleLKlujo^yOv Kpf^ cVTrqf S^QvHS^€ i^ 
^yijuev^oiv.cu^^yip (>^oyifjtsi'm.'nc,H£fi(pu:txji^ ^x^nS^f 

«tS ^ix&.<fi\(pQVyH^ iKoLCi((poL(n)mp' «a/ni 'm.Aowm o'-^ 

^iplTWi </l cunv xsf^^i^^loL'^mt'Uie}l^oLJ7^iicL;/pi<i,'^ 
ITte/ tffKcii^oauoyiC}TSAoL"niel. '^ycir%'hy' n^e/ -StA» 

^•ncei^^j^^fjT"' ITfee* fhicoVjUiejL 'Jj^fttjUovioL^tUiu 

^ixoffDtpic^yUieJ- euiSfm^Uie). w xiyocf, rr?e/. ovp^oo, 

TJiejL tS :^^aA7rf,n€e/ (p^oiw? cw/Sp.w^.ytif ilTge/ ^<i'(? 
y>v ic/j; yUie^ /Mc,iui^ iXlie^ v-:7vov,Uie/. cvv7r/ta>v,Uie/. 
cyJAOJcUieJi a^ediioiuic ,UieA yiJovvCtUieA ^wjiAAmVi 
UieAVOtruv, UieA y^K^oov, UiejiStujeiuAcav, Vie/- Tf' 

^TO.M>>tJVyU.M;:^>1/Xa7Ty>',n£e>t \t/UOd HS^ OTCOTWOiOfy, 

TJiejL icovipov KS^ (ioLpiocVieJt- cvJoUoOLo-jLuO lUieA ^^' 
voVfUieJ ^(pH KSf^ etu^Yioioo^yUieA'^ "iiTnpov/i^m 
^cooov, UieJ ^uo%xoyvf3fCt>v l^oooov ,Uie/. o^7}eJv,Av' 
cj^ "^^poviSfCuViT oTmv fHj^oifjuoLyUie/. n OV/xCifhyiXA» 
TtfjPee^fW pov fFieA n fJLoi^oy KS^ viTloVxUieA ccj)uvt 
UieA TV (Q^Tipov '^ou;, PieJ. t5 U)ov,J}ie/. t? jluMqv- 
Ttig, Uie/. T? (QO^^f-ov Y^ v^ipov , 'EvpyiuoL'^v «Afc-j((3/ 
Jbo.T-JvjMii^^Tzt^J^gzL^ircn' 'tin^^nXaui uv '^■)i^i'27fct- 

JtiiV Ap<nVOyi ^ rsf^TleiV . TVTHK (pctaiV VTBo^^icdaJ Af 

•^nlov co^ oLVOUjSnriJig tiX&jt^ aw^.v^ ifiv «/^«V eujr oi/ 
iii-niog cLVvip A/xxn viv,ilju.i (Sj^ai^\i(ni7c ^i)ff/ucig> STPA'T£iN. BA."^ 18;^ 

h.cLfx-\xtyui^ oy inT Kpvaiv.oiei o voavi^n TroL>^c^c*>y 

^4^Vct<n S7f aTOV«<" 0X7&>>57ig5o7Z)f , lavKpaTtt^ ciKpoet 
'vi;' Sivnpog fOuoTtg osa' Tei-Jtf /icLpog ,/jxt^m^ E^uj- 
yooin^cof Si TfVigt Tpo<pi/uoc' rkTa.pTdg/igvejDCogi <^ixi-7r^ 

56i)f 'Sf^^eig' ix.Tdg, 'THiiViTyi? ^'^^cLfUfj.oi-my' iCSh^^f 
(tQg^^og, d^ A*e/937TE'A>jf (pY\(nv'oy<hog i^s^-m.mr 

Uug,fhiClCdXU);^ ^><i^CLV^Uqt., 'K</louu ^unyjDo ^i 

^ovTOJi kW <^^'''W W'7bj' £;^y<7H/7rv' t^p-Tcy^Tae/^ «Jj^Tf 
9t//^j€W 7T Tra^-Ta ^ o/»cfl/ xctTa.hiiTru Tnuiitt AcLf/. 

jtiVnic; IJLOi cLiyj^ovtfiiS^Ttv /L^ o\ ^^LUiKYiTCuntt '<ife< 
Tiui<^<po^\' "(^juJkAyiSiTmGztJ/, xsm ooa yoy(>w{t7SC| /M^ 

»iVi , 0'Ai;/t5T: jtflf ;, A'€/6l/'iAf $• j M '/ K<T7')^ Kf, lV^«f « "n^f > 
E^Kf ctTOf ^ To/j^^Vf > A /okakCj Ai^'x^y7, AW^Kf . Kpt^" 
\?<OTi) Q 7ii/j' (tV ^TeACUu AvK9ovi,i7rii<^ rPpf aM6)i/ o/ 
t^j £/07 'ztrpic^v'n.pohol'^,oLo^XohKcthcSg Kfl cu "miioliv k^ 
j/Ao/TD/ TvfKPL^arK.^cc^ovng tStt. icpt&AoVct) Jl'(urnii 
^'mfhiChicL ■WTa^^iZo; coV o^^^tt/ y.y^ct(pat^J,xsf^ ^ 
T)tA^'n OTt/7a,>(T» 75 (n^aji7?0J',*<5q tk S)c&WS^jKPM ^ '^' 
Twe^tct. <fc7ioaTtyo o/'6777/^6AMTaj E^THKptfT^/ "^T^rTaKfl- 
nojg S^cLy^ml,vs\'^ 'TmJjSdov ivcLov cb/ Si)x.yj.Ap}Uc(n- 

\CL£i)Ji eST^TdV J^ Aa/U.VWeic*>V K9^ ApKJi<nXCLOf,<X.^' 

t^^mvTzt; ciw.Hmji; oLg i SiTt ^oiy^TrTrog ijz^ Jpaiov' 
iKCfjj fM\Siy o<p^\i7ii} fJLym A(tfX7wej.oiVi^ M'-^"^ "^'f Aaf^- 
^•jmtLfji^ogyt^Yipovoiuetca^^ am^cLydui yrtivni tti avfX" \ 
mxdjov. Siir*)^ €/[' ojtmJ' KCfjj o/ fhfj.iy^v\Tc^ \f)Dtf-^ 

•7;i\(g.u'<na4 Sfa^fjuiiiHj^^TfVijScov iva-,ov a^<fhinua^fi ^ It l«g A I O r. A A E P *!•. 

pi^f^cq •)^icL;y\p^(hm liiOjfoVyK^ /i/^juc£vvi, d 
^/m/W/ 5 >(ptj A/ocp^a^TrpiA^^ooK^KP^ A/o)a?ct,JC9tf A' 

C'^v"I.tUJUioLM >^^'(ko(M Kp)Ui(nhOLCd.d(pWlM 5 ^ A/>0 
fjuevet ih&J Bipov 'iTniihUB i) '2Jp^')$J<^M7af KpKJtcnKSLO; ,K<i 

youoSt») IpcLjog /juirr Owju^mx) KSi^ LmKpoLTDt^ x^ 07; 
cfM.wv' i^/C<jiA«'^ Tj^^j-of ctva A:i/uct «V Titti c^jctpa- 
C5tv,K5" 7a oLMoL 7a vouilof^oL^-n 5 'zsfetov >fyue/-ov w 
IMort'^ Kpyjir,KcL% fZ^^ (j\vjU7n)U)a,fA^Siv c^o^Kcov 
«jOTtv ^^^'(sl; HSf-'pot4HStJI "^L^ "^^ovot^ , ctcs^Stao K^ 
w^ ffito9»j;a3t^ KprctinKoLocjO^ iS^To iTfOLnjv ^njCS^ Ch 
^v/umKav Kcfjf KjuAiviou/yTci^ Kei/cSfeb; ^^^ ^iKotcpet- 
r€i TiOTt.ctVou. TO cTfc 'zcfe< 75 ju^y)jujt7ov TrniiTtaaru 6)f 
cO' eAinM ApUTJhdLCo KpJi dMfju-rtKcS Kc/uf KvKCd/U 
Xc/ui cij<k/(jSf!> ii<nv oLf (pipojLSfJcLf ouuni ^°inK^yKsit!^ 
mvmwYiyoLyi Kgu{ AtiTtiov o oiiaio;, ewTtcd o 27f «Taif 

OU^Yipyi^ViiKStjDL^ JtP^ fla'a)<A</^A6)7af)'raA?»Hf <T^^^T9- 

</^;)(*i^f 'o^/of jJJ^^iet-vl^of ciiTrztvTt Xoycov iiS)^,vsmMLhh 
s» ;^ cv Tsf KaxoujuSfCt) (piatKcSiQ^ liSog "^^^onpoy n 
TiS^ cimv<fbtf07ipQv. 

i A T K 3 N. 

TOJtjv <f:iiJi^oLTd kiyuav K^^voLl^oLKTt^^TpOictSit^ 
(peS^^HKjOC cU/Vlp j TtSfJ 'Sfei 7mjJ)ilV dyop-^g CLKfUt^ 
OlUJTtTayjUiVOg .^(pOLTKi -^^ AiV •XOLpi^&J^OL] '5/f TTK^^n 1« 

cfcfVo) K^cpiXcnfJUctVjCng %ig 'i<zitm>ig /uorcTcrx KSf^ ^^^* 

; vov. 'nJi ^(p^^^uv cLUT^ v^ ^s^yiyvog oy tm ifr, 

' julwiU,(paivi7z)ui Kctv^h.(pVioi y^ tSttv -nv ks^^v '^ 

^ntp^viiynvi^ao^y^cij^vy:) (poptiov 'mtre/' v^pv\,^^ cank 

vif (Sj^i^g ^*7fi)(0uaTt Ttv ctKjLiOLjQV rng vMKiotg n^"^ 

\ pQv. Jiod)i.Kcfj<pot^v JiVTiyfivoY iV cum ■»7» tmWj^- A T' K £2 N. BiC^T^ i89 

'f Ot/X UO Ctif «Z^ fXV\hCV TUV d/COdlCLV KSmj ^^e^y CtMO-' 

{-TTiv ^Ti'nyyuiiVioi^ {tt' curw th aMdpco?nu,f(aJaL'^ 

^* W AvJ^OVyfW^i^JlA^OCV iKCt^V 'iJ)l%C0pi7cdsUj.V7S 
I/OTI cV^V "^^iy^y yhVKt)7ZtTT^ Uo . TiUfO MJ^ %.Vi^ 79 

x/uuxa, axrry nrJoy ojnaTJ iD^oi^ndi^rojif. c* 3 TaT ^«- 
ftr a^ojuoiog ojunStoijuui^a y>uuij K^f <^ (^^jLwru^iVui- 

tOH^mv ITTflJ^I /.^il ipiOiJoV 071 V^pO^,Y^ d6;^0^&/V,1^- 

y iK$t.^t\i)cTi4 Ttv 'S^v.tAf')^ ttv^ yc/LTyiypuy ,d-' 
•wocm) fjdw\jov70L4'<^)^ /M.TWioia.v^^yicL; dSjop^i-mm 

ti'n(hoVA^O^v8^0l^ 0/),Saf,<JJ^7T77r?«V £(pOtOX€ Tl^ Myi- 

A(J,oiovei 9yoiCh(SKjCUfovi (ia,azt¥ i^ovrac 'Jj^cv/ (pu(m/) » 

t^CrSjyiTV Vcfh.Tt yQ\vJhLT}o(^Ci) M XXLTllJ^pCoJli^f-CL/UfX^ 

o.X^ ^ /uSp -nv oK TWf cly^g 9i(pcLV0V •miMQig fltOTf 
£^j'^* 3 7BV 0'Kv/AmcL(nv y\ oMy>ii;,v ov<h va, TIo?^cl~ 
f 75 ^Ma av/A.CovK^<m4 K3iu}a^oiC)'^/^yi7^ eujTttS 
p«AM(r«i'. to' 3 >C5^ Y^^pamtttiq liw ^hlui,cciS ctifV'- 

ofjwTnng. cImcc KSmf yj/Ma^xs^7a.7C4 i^f/JiT^jK^ <^£ 

mTtXmiJULiTlwTl TICLaaS cyiJiV oiQ^VlTiKUv ^^(pCLfVCilV, 

7i^\aS)tij; r[gj[ (a:^vnf cov,x^'^. (pvitnv Kvnyvx^g Kflt 
'^Jof.cJ/gt.TOTB 3 KS'^ 7ra\ajazLj MyiTttJiTa. 7?cv t^m ^- 
^'«ft lAffaCjJt^t^ (P:pa^eA(^' wViju «MoV 7l,luJ<pl^H 
/V '5fe< Eu^ Ji'^ K7\ctxov,oi v^ Ti^tigsL i-m^pviy^tui 
inTf)' €3T/e^9»l </i' <a> w ci(€/v ;(^* Xvtjo^c, aM'jJX €- 

•^tV. OyTtt) Q Lu> i^pog lipCOVV/XCaTrS iZ^TItLTyiTlKcSt 

t \ , ^ «^ ^' » » '» ^ ' ' ' f 

C/uovov fjLVi ayrwi/TCLv SSJ^gcojTiv etg Ttcu i7ii<nov ri/w 

LVi fsk). nV ov TiS KfVJi<n^ctov (hico Steihi-^ui^. oitpYiyyf ! 

3C7B T«f «^A^f '{7r)7lTloL(^9LK0V7a.,l.^oi7ri}V0g CLUT CV T ' 

^9»JK5Mf KPt^^AmvTDf;?^ T^ iCShfAjiU\{^eiUrhM 
5t^ t j(5t7J5T5v ^XvfjmaSoL. Qv julw cm.cl >C54 noW'9oi- 

W c/V »JKat(7E tS Sj^AiKTtiiOO . ^71^^7^,01 jj J.4^V6)f £78^ 
^TO/JTJV fc iCSo/MW^^V^yOirC^TnSH^aiK)^ 1{SL7a,7llVV\^g' ji^o A I O r. A A E P f. 

TUv \i7Zo^ ctiJ}t6fMi)<^Uju o/bvjoui^iv OTroosiv 
K^oTeAOig (io(,J)<mg» iJ^djuci WKit juuw, 

y^a/u/xoLTzov ynmvig.n o (p/hoodipQv ^ ^On'j(_<^f 'Sifeet 
Tv^Ajdp Ta\gSiiTA<h Sl^TidijUdj 'ZD^i^^/Kar' t/U^tt'^ 
ict^/yUij j/^h9m t^ d^fou^oui^laufiiui \snriviyyMv, n 

/bSii OV QiKCp TTtUfTO, J) Jh>jLU ^?f CcJih^pOl^^AgVCiVOiKTi H^l 

AvjC^ovi.y^ oifxaj[ Jiiv '^cjoJodiwoLi ^ctd iav-nov ocrzt jyt 
^Hjt^vilUcLj K.^MMiYiffj 'ZrS^ 2iK0<-,€;^y \\ iv.7n(^j^^i 
3(^ ct cJ/ «V 7£to cM.(po^v oL9ccAcoSy}, yfs^ «V ^Mct ^ yi 
fX4^0/t^{Joi. Tadc^oc^ ^c^Ji cv Ai}ivyi,JiJhjiui AvHS^ivi 
Jj^ 70 HS^ %uxiQuoL (pipeiv r/^, KSf^ moSl^TiieApiVa 
7Diii(*> ^'jvcfv cL^l^C ■^TuvViKaJoL^ J)}[c/LiGY U" -nv t/0 
Igl^iV i^uT^ , Tiv j^z^TraTtiV i(sL7a.}\£i7m fr^'f yfcneji 

fJLLdV 'S?f liovKO^t^Cl^iliOvACOVti^Kot^lvCi) > Kqji.^V l , Kfi 

, (piovijAvxgaViyUv^iviiAejL^fjutX'^» H'ep6KA«Ct>,AuJU 

juAiJ)i,AvxQ3VirLJ dJiXcpiJcS. (i3^<r^:<m.StO(XTty </)! eu 

•Jdiov otM \:zjvhuu(^cLvct)(Tj SJ^f^eiv b^h n fSf^yjLieLin 

: %g\ aiwi^eiv JJicLhi^ Jtivv.artcdoLi .(rvfKaiCtaK^OL^iTtOi 

I ''^tiguf olhoiTrJi y/ci)t^/Mii,Zci(X^o ^ «tS tottou yaiv-V. '8$' 

' '^Tyig cu<pc^g i{guj Kjojjoicdg ^^iAi^fiiiTOffay BoyA6 

1[^ KiLMivo^ juiia ^ crujuvi%)v , O/zryf jll»t cl\i>A 

dipog "ffyiTvu juLiiTi ^c^icyg, '^ Ji cvAlyiv» /H5 

'^Oy^CjCV fjiipcSv fJLiTd liuj ijudjJJ ^^TTdKUnV HSLTOL^Capr 

oilttjo Avy^y^ng vicLVi(n<.Oigeig iKcLjo^ri^icLViOTrag Ka 
ymscT KStJ n %fJLVtaw/Tig i/AkfAJiV[fVA -^^ MTZtf i^ 7Wf ;)Meu 
au; euiTH H «ctC^Ji^^^^ • kW obvJ^icLVTBt y/a^ ctitL \ A f K ft N. B//3a.'^ m 

tk) TO(n 5Tn/»wy «■ fS}^^^yi<pci' H^* T^ "^TnthiiMoLV rUu 
KsiYOu,fZ>^)Lo?^ov%Oin 3 BoL/^a)K )cW KaM7vof> »(5U c? 
y i/f vitJ cK<po/)ow cLVCLXcc^n , tgji 7a aMct 7a ^iofJuloiAJir 

%{i(ji)y ducpoiipQii C2«r' ^'/«^0. ^/XKOttT»» o >tW "St^ /a-' 
9t^' Ucnnd^iMV K5tj M«//oa'ja£i?/ot< ovTO^^K^tf d^ t^w 
hjuji^efoiJV Tiw «fet fc^ , kW "^ 7i;!^ic«j, >c$t| juei(ovos 
Ti^i/mJug. ^DiitcD/MOTtS KMivov TntfS^io) heA^^eicov 
^y^} KSI^ TM }ujucLiiu ourry poiaxgov (SCy^, •>^\o'm7ft 
k,ctju(pi7a.'?rtV}'S^Spi»>fM.)tSf^gHJi<p<X'\cL!0L <fbo ^ ^€A- 
$a fj^fistTa^eiTTDiiSfjm^cog ou/ (<p o<Ttv cui vMi cre5>f 2t- 
iu),»(5tf %vim <piu'coit^ fM oifA^v\/uu)vBjoyn^^ 'ZjfetOr 

^9«CiX:nO'o'K7lk)V t[,UCtX»XCF 0L»7S/f d^ctyop' AHyttMTg/tty/* 

\i^dipa} -m.Kcn 0V71 ct(piijju4 ^ Kfnfdjrsmi SiJ^x^jm vny» 
fjufdLiii^pi i/uoLTJov f(s^ ^tiivci' ivoL wrMa ynTttvmciQ 
y,r i/uoS, (hiov X^f/svoL i^ . YLtf-Ttovt Q l^cL^y^(^^ 
'to,J(5tf '^WTS; itthvfrfOL oi(piv\fM iY^SiSccjuuTiTla^z 
vai;. >(pLJ TiK M/xpoV ci<piv\fX4 i^^Sipov' KP^ ^£\|^7» 
Kjjjpv ctJToV >(5t| 57tt/cAtaaTBU,^iT0 n vcuj ^ovovJ^ iVlm 
TJf Xa^y]^ oLipirfxi i\^%po\* KSfi ^i-lcLTii) AfJtuov ou)-* 
V . )(5L} <i^UQfjui<t4 amtl iiS^iM, vs\ 7» «'f^u* ^i^\ia. tse 
KC^^tac/t^^flt • 7a Ji cLviKihm y ILdmvlp , C^g ^- 

ihj^ eUJta C^K.<rJ*. JiJiujLU Ji »CpL| '^VpCpix&J^pcCk 

•71 li-f.ot.^g (MOL^ , vs^ tIuj MUjuoJ^CS^v JiJhojui*'. 
yj iiit f^St opHAH , ci(pt'yif^ cLUTvv . KSH J^OL^a "^v^ 
f4Jva4 > X^ aju(t)i70L7rtY,ris^ ^^<^ (STOfJu^aAfltfotjjtoJ 
ki>.9fi(»)fjut,ii^ yc^ivLuj luf ojv /SouAHTOf. a<p«Hyt«Qfc- 
^3t'e?tv K5M ''^* '''^^ M/Kf ocT fjuf^ii^ , >CSM* No»v*«o- 
<, y^ Z^ia)ra,K5tjeiwyflt>K5^^ Ev(p^vo^, »t^ £'/)//«/■- 

^■, kW A}ei%0VOL,<fij(} ITn ^^^jUiivoLJHZt, oi(pit(b»/\ tK&J T>i A 1 OT, A A E P T. 

yA>iVQl ilin. 'Sfet 3 THf ^(pn^^ioLV 71 CO/Tl) /SoyAJITOf A; 

X^Y^ir^eiVyioL^ 7ic» o'iKa},ov7iamn^7tt). TriTn t(rjucLj y 
aoriiihv YiT^ov i^o awjofotv td ^^/uoy. '^Ta o TTOfTa 

ClK£V0/A4JaTU7t itUeAOL i^ Yl cfoffjf ^f Ci/^Qjudot.jLU^TVpif; 

K^ivoc 'EpjMoysC;,Ke^^v K^iqc i^v^ppGvio^nccicuid^' 
nTZo /iSfjTii aunJ (xiwiTZo^ 'fet TOfTzt ^Ztr^iJ.oin^'^ te 'ZB^ 
TroLfchlcLV ^ ynviTaj; Koyix^iQv^v i^tIov Kj la '^'iOSj^Sii' 

X50/ '^TTDV 2iVCL K^ (jrpoS^CL OlKOVO/MKcic TE J{S^ fklfAJk 

AoTf 'i^' 0>)qT\ Ka,V%uu^ ^Y\K(x>Ttoq. AHMH^TPIOS. 

AVLjLLvrre/o^ ^cao^ctTdu, ^c^npd^* «^ iacvai ju^ 
Qio<i)^(,Dv.^fxyty>poSv '^^s^^ ASuucucit^it^in 
^^tco^J^i^yiiazLTt (cTfjSiKa^HOLf iiicovcov ii^icoSh yaKxsi 
c^^nJWiTatrsTePf 'ra^C'Te^^'^^<3tfr COV CLI ?:hiiot4 i<p ^TrTtU 
vmv Y^ V/^ ^ (PMj(*>v-<^v ,(jujiJTtM<^i<mj, hf ovd 
TCAoLKOffi cus n/A^pajjc.^^aooTtv iajjdiJbCcdtj. ^'^ctoSa 
eQ_' tfJTTK 7W? 'Tnhmict; (pviai Av\fxv><TQ/iog McLyrg cy 'S/ 
ojmcdvv iMiq iO^mTi (pvycDV AKi^cu-J^ov et^ X3iu)(t^ vna —, 
ApviaKog. 'Tit^oL 3 vs^ K^Mi^ rH 'm.reiS^ imKmu \ 
crctro.K^^ y^ TO*0T5Vi)/f ^ K^TacntSuc^q v\v^vitn t %ziK(\ 
^CfjjfC^ '^ X-^ wV «K. /^ y CM. TVf "KoVOjVO^ OlklCLg, 0: 
$a^6eX VOf CV (Zr^TTiJ '^ ^^JLCVVI/LtOV^/ULp^ <pV]J7V. ^A 
?\0L CL<Tn yj^ Aj-jlfjei atUVCpKJit ActjalCt TH ipoOjiBii «j>C9f W 

«H^ ^aJtbc ov nrltm^Tta (pv\&jv, cxMcc Kcm \jz!ro KAfo; 
yflf ^^Tti' -Stvfltf (^ Taf (PivTipai i^pn. AiJhjcco^ q oj' crt. '. 
mffJoLmStKj yt^n^^Kic^d^ov^y^ Kftjj.7fvn.<i k^kho: A«MH'TPiq2. j<gA.TS ISJ 

n 'S.cifoc.TnShg' o%v xsf^ 'Gl; Trafctia^ 'Tzzi^arti^^ig jujip^i 
1UO ^Sbfj^oii;. <rpo<PpeL j ha/x<o^^ u>v ^Z^^ ^7f A*- 
dicuct^oi^, ojucog iTnTKOTJedn Xff^ (WT^g \:zro tS la Trny- 
rrtSjiStoyng <p^vov. ^Cov^6USt]c }^ 'uarD 2^^0)1^ 
i)}cUu docvctTiiyOv TTztpcov co^Mv.ov juiluj <ty.vtiOj<psiM W 
7a>u£L7tc curw,et^ct ttiv jov amf>vy)v ag tiv ^:^axjk, 
(^tTOatraffrM-TEf aurra tolc, eiii6vcL;,^j/uj to^^ '^(fcju4 

'OhTOL^ fivdlsttVTl^jTZts j KSl-IUiCO^lajfTl^ «V ctju^Jh(4' 

',\i}<iTam y^ kW '^'^)/^ol j juov'/] crsoliTzx^ cv ctKpomhei^ 
^ctCcteAVOc Si ^v^m cv^TztvTtJiiLyrvi igte/-a,'T6Ti> TrDincmj^ 
ptf K.3iu)ciJ(0i4, At^jLtiiTetov Mkh^auvTtg nfioL<n>,iui^» 
t^oi H<fJi 70 '^ 7K? Va?^ corjv iTny^ctxjxvi ciu/ofMou;,(ai 
iaCcoQjiVog. <pvi(rt </[' <xvm 'Epju^Trnv^ f/^^ rov Jictcrst^Sp^ 
htvoLTiv (poCnJivm KvTiy>vov,fS>^ U^^Mjuajov if^-diTv 
tv 2c>}7yi^' Koiui^ovov ikclvov Sl^ieACovioL avfytCnA^ 
Hv TiS ^■'QmjuuljCo fD^9c '^Hg oLMoi^, ncfjj rUu (hoiffiA^ajf 
«f ^ Y.v^vSj)cv\g ^s^^ivo^ TTTtjaj.n o ov Tnicbivng, '(k' 
KlPt <3)3^«r^V7Cf 75 5/cf.cAf^ TtSd^c 'Bif>ivitcv\g,juJi'wi tiui 
UteivovTihdjTiuj 'aJ^icadiuJcq <uj^g %vtov f?^^(^vh<x^ 

iBujuonpov Jjy]}i'K^y^? u^^t-wtjojV; 7123*' dcanSog tU^ 

)^^ S^;)(^iig TtV (hlQV jUiTiByiKJt. X^ '^r^iTOU^ c// nS 

&ov<ne/-Tyi vo/xcS ,7ihn<riOv ^iogTTDhioog. }(SfJi curm im}^a(& 
ia^ YijLiiif j 

IIccp' vjiUY cd'eiMV etcang 7(70^ov AvijujviqQ/,QY, 

I ov iyivaxL Ttohujj aapLViKTdv, 

Ov ^h.C-6<m. (poJf aVo]auJ^j«Mj' ctiSLu» juX\ro/(S,, 
ti^vj\€iS>ig </[' cv TM ^To^yi ^'S^cor.coYOC Sf^Sd)^cSv i 
m ^tKaSi\<pcp tIuj ^aaj^eicf^' 3i>^€iv on^p^mj r II'5 
hyMjov' m ^ ^^fjfimiv, ^dcmQmt, Av a^ca ScSg , 
— - »./.* ' ^ If?4 A I O r. A A E 1? T. • 

— * — » — j — sm 1~- — t — 5-».-* "« ■ • > tv i , »....-.^ ., ^ 

dv ov^ oh^C. . oTrnviKP^ «4 taviUxpctVTim cv r ASiwajif} 

{fjLajt^^yo) y^ y^nTv^MivowJ^oc o xso/mko^ Tiap oa/- 

^y >5^9s icpidiuJoLi J)' o-JSiv ccMo yi oti (p/AOf Luu curzii ' 

<XM tWTtv Tntpvjiyidzn^iiKidrpopoc o cui-^og rKAv^juw" 

le/iou.j' 55?i tf^ /^'/^A/wy K9^ ^i^ixc^ ^^^ ^'^^^ oLTrzw" 

*ng usv HSfJ TivKVyTiifir)^ ^ap' ofWocuj' Ctiv ^h ^ /t^}i<7oeA,. 

fjwye^^v 71 vs^ iZDficf^^dv AhKa' ijiLuj v^ Ko^^v A](rsr 
vntcovatwoL^yijyKSi^ a^^oLTT^.iico. i?t Q^W HitlLTyig 

A-diuJHai VOjUsdiffJCtCjOCif^ ,y je/f jfe "Pie).'^^^^»99 
'mKl'fi/S,CL i(^'llie)'^'^^JUt')Sp7^^>^ >(^ •n£ey( ^A/TTX^f, 
a,(h 'IlitlLVOfMi)V,a!'lliZ^^V\neJiKMg,CL ,(h ' llf OLTy.yt" 

)i^v,oL,^ 'Uie^ IKiaS^q, OL ,(6 ' Uie). Q)Svosiia/;,oLf 
^ ,y, (/['U^QKijucijocy^E^pcoliKo^iCi '0<3tf</^VJk^icr'Mtff 

<!):k)V,cr'K>\iC»>V,Oi ' lcO)CpOLVig,OL' Ke/-^IUCL^^,OL 'Kf-T^" 
^ip^y^C^OL 'C>fJ.y.eA^Ci«, ' AeATSltNf }CL'Up0^i7j]tWg,CL' 

T''Z^^^Kmm,a'UieA''^ Ay^i-ncbg.cjL ' Uie^r icf 
ycov,oL'Upia^S<JTfMg,oL'Uie^ 7n^coc,oL 'VieAX^eA'^?» 
CL 'Uie} TV^ccL 'UiejLjUJi.yciKo-^v^ct;,cL ' Ui e) y>iju\fi 
cL^UiejLT^d^^^^cL 'Uiel^piu>Yic,<t' Ui^jivOjLUt)V,eL' 
UitA ^'ni^Viuf^,oL ' Uiel K^poS,cL ' Aiovvffiog , ol* 
X^^JMf^Kflf^a 'AdiwcLicov Kja/m0^o/jiv\iOL'Uie/. .i^yn^oLm 
f0t4}OL 'Upooi^ouov igze/MViOL '^7n<;tKcJJ[,cL 'E'x:J£^vi<ffct {r-» 
6pvjbQ}(L 'UiejL yy\pccc,a^'Aiy(^^0L,a'Aiazi>7niCi>v,oL 'X^f- 

m,0L . Xa^KTHp^j (piKOcrD<pO(,<iL7i:viaL />«7Ce/X-M xcf^ 
dUjJOLJUJil KJt\LpoL,U^OC . CinT,OLiC0V<m^ C7i Ttti HHQVOI^ 

gJUUT^ )(ff.ti^i-^ AdiuJouot,^?^' cu Tiiv^^iThv/icp», 
ii' [w citeivcL^ ctvigy.auv. iMyi, fAM /Juvjpov it) juipo^ 
*m^ Q<ppt;'oK(p ytuu ^ncmoTYicmji SUutL<^. tiS (hict), ow 

/UOVOV TiV Tl^O&TtV i^i]7V(pKQV,clMcl KSVj 7iw oJ^i^VOUI^ 

4)UJ7iy Tv){*M , 0m' Qv TnKi/^O) JlwcuddLf <r//);^oy,^«j. (TJcJTcy oi"TDAm;ct/c io^)eiv ^cyv. idcovmTi viaMsoKOV 
aarsTtv , i<fhu, iqtv) tTiT^a^vog tf/Mtfji^u^v avpjua,» 
iioi^icLVyCti^hiiioVjTmycvm. <f^^ i^Tv^fxa^cov civJ^uv i' 

ftH 7» fi^ V-^OC ihlv '^'CLipilV, 7B J\ (ppOVVIfAXt ^C^tTO- 

Am7v , '^i^vioi; \<pvi <hiv,^ /u^ 7y\g oIkiol; %ig yf 
K?f ctJtS{i<£w ' cv Si Tt^f tcfbic > 'S^: cLTnx^Tzovm^ ' c^ 
if^ TOfV ipyjMdUi^ ikoujTtu; . 'S:^ (p/Aor^ ^^ /^ to ct- 
vit')^! 'S:3^j(5tAoy^o:f dTmvc^ y fhi <h ra^ avju^po" 
^gyewTvjiA/x.Jii^ . 'C^aTWTZt K^ iic 'GoTtv cd'eL<pipi^^tiJf 
■ccymi , yty^vam d\ dv^iitwq^oicOlnhoyt «jcoot /zzfg^- 

fCg" SiVTipOg yOUJTt^ Ckr * CS^TP^, By^cWTrO^- nfe/^TttTTjTl-' 

xbV^T^TitfTBfjX/aiAoJ/i^o^ y^ctipmgyy^ crui^v\i S)v\yv[-^ 
mttSroji' {l2o Si KS^o cujTtf (uy^oL^pog) TnjuTrioc^axAv 
SiogijJUL^TVig Kpro^uviov tv J.o\it»ig ' itcTtig, KaAa^:- 
cuvoc yiy^a.(pc»)C 'Zjfe/. Kffia^ nstf Ey/>6.)^f eiiOiin (hl^ 
^hoig' ifhft/ucCyBu^oLVTtog, c* <TeAg )ipJ^ SixxL ^t(hKiot; yir 
y^cL^pccg rUv Tahaf^ Sf^fhamv di LvpcoTmg eig K^noJf, 

V^cV CLhhOig CKTW «TiX^ZEfel AvJlO^OV Y^ Il^QAi/UCtjoV f 

t£ljj rlw Aifivyg \jsr' dijn^ S)oiicv,ffiv' oySbtg^o Sf^- 

W4^ ov AA£^ow'</y>«a G<p('^0'^X'^ yty^a^pcot: pvi- 

*neAYM4 ' femTBf, AS^afAAj-TUvog ,')^a/iijj.a^Mg ,^vJhYr 

^/V i^iccViSJ^tt dSirwaWi^ 1i Sdmv 'Sjfet Tiw Hgptv.* 

: SiiiscngiKvpttJvaijog y^ajujuca^ntog, o ^ytxvidiig 27a-- 

!v jM/oCi oLVi^p 'a^ioKoyg * ivS^ijigLTtg , 2>^i|./o$- :> :7?iot;^oc 

. Jtpif Aj^v\g ou/^jpcom^gjXOJ, (piAoMypg UKpdog (.cw >C5tj 

MfiTf 3<Ay^oy <7?tSi(hi(iaai tiv 'mXniw ) c/^-JViC^iTSf ,, 

^ajujuaTiKoc y ipvStcujog , TrBA/Trj^a^n^^/f ov TnjMiCt), 

freJ(-gKSI^Si.ica7t>g s^E i^vog A npvAov rH STW/jajcT ij Qg,jua-^ 

tiivi^ Si navcLjTiov iio VoSiou ' Tio^pig^Sixsf- - 

■ ^g y pViTtdp ^jubpvaJiog . k^ ovtdi ^^xcyui . Titt" 

nih 1^6 AIO r. A*A 1 i?t/ 

jpou; eipYif^'eL TuJ^» 

\ KcljTrD^' "[JZ^ 7VJuCoiO){£fj OLTryOif iiJ)i}AOIO 

A^ieL veiKO^ 17771 \Siv,ieAV e/li^ancni \aoc. 
] q^7D^iTcLp<nMf,<ni7vpoy^ci<poi'7imp7t!^3'ia/uCoi^ yiy^a-* 
. ''<fy(^g,7n^og cuvjp'7riju.yi]of,cu^J^ictV7d7TdioCi ^ /uifJU/Q Uq 
i Mjucov^iKT^c, "E^pvSpoLi oCi7nmXoyfcL(pog oL^dpco^g,^ /j» XI rfPAKAEf AH2. 

■ OJvnp 7i%ov(nog. XSlujyjffj ^ 7mpiCoi\i ^ZS-^tiy 4^ 
.' ^■TnuinTrTrct)' d^oL x^ ^^ Hv^yp^m S)v\hav<ji , ;cctj 7»' 
JiKCiTtaVOg i^V\X(£l){Jct' ^S^ v<^p%v v]Kcvaiv Xe/.<^7i?iDig, co^ 
(p\]a7 ItOTtcjv cv S/^dh^g. dsir icdHTj Ti/MxXeLKii fX^- 
• TtiK, "Css^ofiiog Uju 70 (m/ua,co(7i cLur \szsv t KTJttQov fj^ 
TiovTi^ 3^\cL ricjumKJiv xgLhiic^. mp^og Tiluj 7i /Sa- 
<Oo;tict Kj oi/M/og, 9 ipQ </[' imy (rvyy^/u/xoL^Qf. KaMi^ 
fjl i{pUJ CLejSOL' dkldLKO-^filiCOV ViJlKCt ^jHie/. St>{gj,omt)Yi^ 

"/'iv QjPfei (^(paocnu>Mf 'n^g^ 71 'XoiCiiccg, 6l'kj TLieji 

CLl'<^iicU;,0L 'KOtVOiCTlUteJL^^i^iOL 'Uit/L 'djJhLf/UOVlOLg, 

oL'Pie/.^^g>oL '}(SfjJNo/uo}V,oL ^KS^f^^avyfivJv '^v- 

' TttgTlieAOyo/Up^^OL^^UJU^ffKSI^^OL 'XKOVnog ipCOTlKOfi 

'i[^Yiheiviou;,oL* (punK^QyUieJ. vod,UicJi -i-v^j^giKS^ 
Hscr iSiouViUieA'\^;)}i;)K^ UteA (pvoioog ,UieA eiJh)hBov, 
Ilpog AvijUOKpiTzv UieJ. ^ ov CupoL^/C^^CC ' Uiel ^ cv 

G.JOv'Uie).(hiu)Via ,^ 'cUfTltiUi UieAVCff&^,OL UieJ. n OL- 

yz%o,cPUpog TBL TJxuoovoq .CL 'Upoq TaMfi frf>c*>vog, ol" 
•^iLlufxtdcK^ O^rife/ 7Wf O^wi|ocu K^) liajotfhu i^^mct^ , 
a ,(^ 'ITfce* A!/5^Ao^y Kj (jfmfov^}(6 . ^^w7Kff' li /M^LffJtMf .oTj/^ 'Auc;i&jv C)/(A.ye/-KSov,ci. ,fh ' Qivpy^iuoLTi' 
KOVjCt 'Ilte/^iP^iSxJj' 7fafa)(fb7roicSviOL ' Xa^Kivpi^, 

CL 'nie^^^l^^^^CXj^f^TnHilff^iOL ' UieJ. ^l^ff/JisSyOL' 

Xlpoci^i^igoViOL ' H^^g^HW d^yt}^ (rlc )</[ ' Upo^ r AiijLco 
Kp/TTK eJ^y\}^ai^}OL ' Avaicov ie^^i&V} ol , (S"' K^lufut,i 
ei'Vlie^i'iScSv,ct' Avcj^g ,oi "fTro^lnnciui.aL 'Upo^AtovOinev, 
a. p)iTie/.''i9^''3'TlieA'K pvi7dp^eiV}Y\ npo)T7ty>^C'i~ 
9>e^^cL,z^ UudaypiicoVikj Ptp] ^pv\ij(^, ^vtuv 'Q. /i/, 

IUt),U4H9°^ '^TI^Cl.KiViCOf 70 Ilie/. mV^VhVj KS^ UiCA QxppO-^ 

ctuiiic''^ hyqf.oLyn^g^c^g ToTlie/. ^K^*^' oiJtcUtHJij 
•TO IJieA SjoiZtiOA Kj 7» Uie/. JKouTtcL^. isJ ,/1 twn Jie/Uf 
juioi-nig -n^ hfMKvfUm iptx^^at^pufv ti yjfJi ^fiOLTnytKcov ^ 

WCAmK^t' CD/^(^V fUJ^q C^VJHAO!^ Sf^Kl-^/U^COV. MoL ^ 

yiaiufre^Kd '^v cww k^ Sf^MK^rtHj.. ^ui; tikjcv cl- 
vntffi 'TroiKihog 71 j^ S)vipv\/u^og ^ ^i^iv '^, ^ ^^^- 
yav lYjcvidq SuuOLt^oq. «/bia?^ © r vmfeJ.^OL 7vpou/v'<s 
fAplAji) i^^S^pcSaui^T /LcovoLp^v KTiivou; , (jo; <py\<Ji Avi/jm- 
9eA0C 'M.oLyvvfC cv of^vv^iASic . of ^ 'QiovJk l<;z)pii<z^ 
wur^' ^i-^jx\ tujr S^amvitt cv, viov;Kj ei.c^yi3it'm,i'm-' 
S^iii^^uraLY i/jutMijKih^ow %vi <^ Tngwv ocon tt» (ra- ; 

Ji>Z,€iiV erV <9t0t< /^TDf^i^HKiVflt^. ir^i70 ^ WTtt.^ ^5i 

flOUMTtoV ,0 <i^OLKCdV cl-^vms ^'b^nCoYig >K)^i<hj f^ IjXOL" 1 
IJCOVjK) SiiTU^^i %t; 7r9\.ii'rOL^.V^pOV /uSfJTdt c^iKa^V(p% j 

•7rw>70L,Y^, co(p% H^KA«</^f a^ o/o$- i<h)¥jn,'^A oiog jiv. j 
JCpy t^i' ^'A^ ^; ojuTov •t^mc ^^Y> ; 

H5sA£f cLvBpcoyjzttyi ?^i7n7v (poLitv ,Yi^K^^S\ly 
B.g poL ^vuivi')^^ ^a)oc oLTmm ^oiHgov. 
AMot {Ag\^'Ja5«f oKnxpta-v^ji.Sii y) J/^' 6 w/> 
H'e S^cLmVi ffv 5 hfiiGfv^ cov iocAuif, ^ *P? A I O r. A A E P T. 

^Ttt Ji(pv\ffi Kj iTTTiiCii-n;. ^pfJWTtTTtq '^yhifuS x^m^ 

^oLV hvtnv. TQ Yi^\Q,eiJtu>^§.(p^pcu^^i/Mt<n '^ti 11 

tT^^^HSf-Ji^v,^ ^cdv fj8p B^K?,^J\ic ^v^(ppovog '^vaca 
^pcLm^p(iJ/(jL)^v\ fsj^^ ou>'T^''i^5a.vc£v't>u)^ vipco^^,^ 
^UTt.iyjO/xicdn o J%Siv^v\(Tjui>g,Kj ouJiv cdVoiVTo oItj^cl- 
ffzumg iwm.cLuTiKSi' y^ ^ TTl^oLqi^ca ^(pcv^ovf^oq o H - 
^\Q^i<Ng i^^yiXviK-Tii i^ iTCiO'/ 71 %a)f 01 x^Tn.KVAitQiV 

lig (Pli(p^ pi](JVLP ,OL^OL Kj V} UvBlOL TbjU CLOT CC^V YJXTt-' 
tVCrOLigTtCLSVTtVt^gU^ ^gVL,(nL, m ^f^ J^OLUMVTSiiV JMt 
^il(m, ^S^^^viiJUL OLTnTTV&U^Ji. Kj ^ jvS^J 'S%< 78^^ \Cff 

iDv (wry^^s^pwTTti (pv\ai </[ ^eA^^ivoc MouniCD^ KP4 
^cLycbSiou; cLor 7rciiiv,KjQicajiShg cwTTjts, ^n-^^dpetv, 
Xotyttof A^ojj' TE ^ "TitLp' ioLuc^ (pvnn vj^i\iwi^ euur,'^ 'Z3%* 
"iicnoSbvK^ CJfjivpii ^a-vjrtf. «^/«a ncmi AvrcJhjpog eW- 

TLOVfeiOC ^JTlJUCL CWm,Tti^ TTiejt /iT^OffUOM? OW^A^- 

^v, tTT xspj AiQVuaioc MiTixSiiL&iJog yi 'S.Tnv&ptpog, 

{ci)S iViOl)y^OL"^ r 'ncL£i3iVQ7^0V:i7ny^OL'-^10(poy.?,i- 
ev;.0 'Oi^TiVaOiiik '^ ^'iJiCOV ^'^^fJ^P-CJLTWV i^VtT» 

/t^TOg/o/f Wf Sp^oiiAfcoif. culcdd.LSfJoc e/l ^iovvcnog i- 
fjLUJuvcnv oumi Tdyiy>v')^.r6 </5 ^vovfjopov vs^ am^uj)» 
•nq iiTTitp^XiV UCiv tIuj <Z^^^^<hi'Y^ji ^y(5 "JrcifK^Kag* 

9aj*c/i ta> ipCCf^OC AiOll(nov'a^g c/l iTl OLTn^V ii^i}i» 

9(^ Tiw 7V)^ cvJ^p^o^at/ ircioc i')^^ ,7nx?iiv OLhTiTn^ihlv 
/i^iovvcn 0^,071 KCLi raJuTa&JpY.si^) 

TipccV 7n%Koc \i^ ^A!cncijaj\ ■jccfvi' 

AXlcnLiTZiJljU,fJJi7a^0VCV •/[ OLMcnCiTZt^. 
i. <2?€^f ^WTC/f , H^KA^cTK^ y^OL/U/XOLTuL W. b^^^T3J{, 

i^l Y^juJo^.yty>voLj7 </)* U^v^?,e«fbLf TiossLpHK^J^K^* 
igjj^Trf^fltWTPf QfirV4i/7B;:ofj7rcAi7)jf OJLmi ,7rvpp:^ KSfj 
^hvojtlou; orwTiTayuiYQ^ ' r&LTng j Yi.vjLW.Jcg 3 yiyrctpaii tfPAKAElAHS. jB//Sa^ _ W 

MV hOy>Vi'o%V XCIUj AiJuCG^C^Ct^ilTVlKTDfjKM^CLii^^^^s 

BcL^yjMliTH^jK^i-^' LTnH^vpouy^iy^oL^pcc^^oyifdogJoL^C r^ 
^CTT iKJi(nov'ivvo(,Tii^JoL^^ToLfcU"Tivo; ijuyr^ieAyjog^chKct. 
rstgi-nrtm^yjCi^iTrxtpoUiViaic yty^cL(pcjdg'ivSlKStn:igyod'J^tcLV'» 
ifvtiogi *^U))(.a^'^Sivsf.'ngiQn'^tiLlxfJ^ miiVtrtf^iAi 
yupof' *T&.g)(stJi(fiKS^7tg , MoLyvvig } MidptJkTtKgi yc 
^oL^usg ' TioszLpigKSIuiSiHStTDg , cl9fioh.<xyuA^(L 9i^)ffc- 

n.iiii» -+ lOO 
A IOrE'NOY2 A A E P- 

nov f^^j. (iictiv , SlyjLctmv X5H "^ttzi- 
Cp^^jftctTOy T^ dv CpiAoaz)Cj)/oc- AjV 
SbxAjLUjcmimVf b i b a i o N ^^ t T, 

XNT I20ENH2. 

NTIS0E'NH2 Av^Zi^mt^, A'- 

y) tf) 0pf ^^HfyawSf.o^K ^ (M^Tflt— 

Tihcog ifKoiA C4C Jl/oiv K^UudJioiv ovTZi) }^y>vii 'jl^vaj^o^, 
liSfJi cujTtc 5 "^m A3lujcuot4 ^T^yyi^^jeic if) o^/miujuo 

/t^OtC (^(peUjhll^CjdV>i^'i.yc fAM(SiVit) X^^//JV ',{^ cL^jlihi 

Ctov '<L^ iTipoi^. c?rr HS^T V^' 1*^' '^xjivai Topyou 7^ 
pvi-npog.o^v 7dpy,7zeAK0V ii(fbc cv "^i^ Sf^Ao-y/i^ l^tpi- 
f)6i,ys^ /Mx.^,^ Iv TM A"AM^/a,K^' 7Z)?<- m^frfi'nliK£ig, 
^vi(n tt[ 'Ep/u.iTrm.c otj (Qtseihi.'^ h/ tvi fr^tSipum Travyi- 
yjpei ■d^^ctj Ti y^ iTiztfvimi XdiujoLioi^, ©y\Cou,ci^,AoL-. - 
%ji<ht^MSVioi^, ftTtt t^ijTti mpoLiniautdsq, iSaia, t^h^i; 
cM. rW^^Modv ci(pi}/j,ivci^. vgipov q zm.piCaXi lcoKpa 
TEiiKP^ GjnjTBy cd}cC7D cu,iv cogii rmpnvei '(s>7c fjUi^hTztJi^ 
'^iSsLj eurTZi. ro<:9c ^tdKjpoLrlw av(u/A.a%TOit,. olKcif- 
Tiz^/Ueipa^eiyXcay tK^^Luj Yijuuf^Vi^Qt^ iiTjoL^Kovm, 
fctJivit ci^ icdv ,YMvai X(aKf0LTit;'7m.p Qv ks^ itH^pn" iuv KclCooVjV^ it a.7rcL%g (vi^cxmfyK^vip^ifSf^-Tt^ 
':yjuvi(r/uco. ifjmi o7t o "msvog aiyoi.^v ,<nwi<n^ai Sf^ wd 

t'nX6y>V}U7rzoV)A.6y)('6hv td li Uo v) oh SMhav. fc" 

■^Tl TM)i^^)McU'eiUuJUlci^OV i) Ho^ii^.KP^^X/^HWi" 

JTZHC 7i}iiiirjoL^av }uoai^}vj cu, yoitf.v imvmj^. fQ^i 
liUov^iKov /UJiic^XiOv,juJtMov (pGna.v camjJ,xciuj7ruJo 
fjov Tivm cknrti (fu, (p\^(n B/^A/cteioy ^| voa,x^ ^OL-' 
tou )icfjf YoSiXSM ynvcLiuSiov Hciuj vod^Tiv vooo 7m,pi^(pcq 
V. fQ^c^jTvvipui^QV •mJhcTniY ynjuiiiitpif^iAv/^J 
Lhtuj '(J^eig,iCDivUjj' duj a^'^eLv,di€ic mtvUu, dmy- 
l^ 7CTE C7t VKO.-iXjdV eutTtv tcay^gog A6>^,Bac<nA/JC0K (ttpM^ 
t^cSc TrttoujjTa-iKaKcJi oLKoveiV' /uciov^ogmn to, 

p(ptKd}'^ lipiCOC ilTTdVn^ 071 OI^IUUTGL /UUOV^Ol 'mXm 

Jf tlya^v cv (xJ)3v /u7i^L(7t,T t ouu (€(pvi)i$% ^JjtpSvm- 
:(ic; oveiJ) ^o 4^0^1071 (iici^eivtcM Suo ih^dipG>v, 
yj) y) ojc <!ho{i<pvi}m.Kcij^X3^v,(XMoL7iit\cLj^^C i'i/ui. 

COTIO/^QC Sfc^ 7t OKiyu; iyA fJUlB^TOL^, €(p H j O 77 ^yj» 
OL CWTXltl qAlCcL»-M faC^fp, ipCOTnJilC Sl^ 71 TTliCpCOC 

VftaS*!'^^ ^"^ viT^ ^ }'K.abf 01 /flt^^/j^iKn,^/?- vs-f^'^ 
h iJ)if V "mTi juoi^v (p&jyvTTt, £L ^tv^i c\ei7n)yTviM^ 

VMJlvSiLUOV oCoXoO Sf^^pV-^^lv iSlujCtm. KpitTlOV iAfe- 

. (k^Jdl (p\i(nv LicaTwv cv 7W[g ^iiou^g) «V rco^Kcu; H 
; MKctKcu; i/u7n<mv.oi /J^ }b viyLpou,,ol 5 (oFiia^ i<^' 

ff»K. ipcCTHBiiC 71 ^,iCLKS(-€/-C^pOV C» OJIldpCOmt^fiLpin» 
'jTVyCCUJVf, '^m^VilV . y/Cjitl^-JUOV miTl fQ^C CUJ7tf 

jnJhpo^L8iJov,(jo( «M St V^inj/U/VM^Ta ^cTTAOJAi^dWf ji.- 

ty^ct(peiv. ti^gn^\:?^o n too tiv end^pov^ovTZoc iMy^ 
t; <p%yipot; xts^ tS 'tSiov V%v; K^nSiiSzLf. ht^fiov^ eot A rO r. A AE P T. 

njarz) ^yM^6)v i^v\,Kyopvi(Ji iu^ti itst^v eipyas-juaji. e 
/uavootWTt^v aiSi\(p(av (wuCiwtnv jyraMit^i^Vi 'lii^if t^ 
fonpctviT), '(sKWTOittpYi Siiv miiiiiSaui tVoJ^jCt J(5 
veu/0L}n<niv2iavriLD\vjuCy^(j^. o v^S)^oju^og vmi ^^ "n 
^vn^o/f (jvyfivitdrtf^Kaji oi loL^i, ^VKnj/uuiia, r ctediv^ 

7B>K eiaJViOL^ }/ TWptTlovatV» CL-nTTtV KpVljT^ /u^ (Ht^ eui 

fa4 c^ftAiyJKj^ cv ttS •mKijULco %i; a^eiot^ ' cv 5 ''rtxmi 
Z)it(p%vif)Oi^jULii TrapcUTiiSsLf* ipcoTH^i 7/ djLnrJfiskA 
yiy>viv oa 9/AO(77)(p/at^,e(pn,To (hujOLc^ ioLwnS qimKW 
eijmvTt^ dxmil livog ^z^^ 7n7tv,cL<T:)Vy1v MSh^^<"Vi'^ 
?,v\(rDV. Ato^^ei^TUvcL a^TocujTiyyrv^cLj fQj^^iiaz^i %i 

^TtOV.ipCOTkl^C Tt^tJUlhfXp^ a^CLf}igLl07a7DVt\<ptJ,T 
XSLKSI^ ^jU^tSjv. TntpiHJt^^n^ 71 V^W ^^VOVTUC }(SL 

npiTv /UMM.OV h ^hi%i; Tig (da^om. iTTco^yrji Uhait 
iia. &5f 7nv<p(jdf^ov .'m/jiTn^ ouu yvo/L^v\g iTrTizv %a7^^ 
Mog ^pvax.7iu}, (pvioi fSjOC T lJ\oL7Zejya.j 'E<fbKei; /ASi K? 
cv 'iftffmg cw^u) \a/u.^ujU7Tig. t^tt) q f^n/ KP^ cntt»«^? 

XlhCiTt^V 'iTTTTOV feV^'*'^. kW '^'^' i^%iV fUjSc OUT^V KC 
(TDUOTtty)^^ SiCLm^OC XiKCLvUjU iVdCL U^aTWV iJM 

JLiiK€1»XoAUo^ opcS cv^^dnyTVipQy ^X ^P^' ^^^ 
Cov\^ui.v KSiujcUiOigi %ij; o yoi; iTrTnst; •\|^^/<7ao^'. aAo 
yfv iiyvLdpcov, X?^aulw KS>^ 9/^aTny>)> (pv^tnyyvovTa 

•XVLp 'i<ijL^ jMiJiv {JUt%V7lC)/LlCVOv''^y4po'{syYi%Y7lC' 'OCJf 

^•^'^('^jnoA^o/crs i7mfv\i(n.T i y^,i<pvijHSLKOV TnTTsiviKSL 
S)C€\jifltv7Bf eo/TS Ts S^i^ofcypg 'K TeACcdvo^ «V 7D f^;:^(po 
n^i^a>iipcL7n; Mvy(pvi<jivyC)p(S QoSfJ. 'K T(£xo&.7of i 

^IMSc^Uv, ipCOTT^C "UW 7BU,()C9i W (pH<" "J^OW /<3«^ C< 

T^ 'sfei <i^'^coKpa%x^v)7i Tni^v k$l\o; x.etyu%; \<nii^ 
e^MjE/ "ja ;(5tJC5t a i)(4(,'o7t <p6b)c7a 'Qi)xcL%ig 'ZfS^' ^ 
eidoTuv. <s^{ T i7mfyotJU}m.^v(plw\ "E^pciivTru^^fHi i^NTISGENHS. B/S^A.^ ' ioj 

ujiiC^luoVj Em /uoi,(pv\(nv,&i(po)vUv Afitbo/ o ^\)C0^ 
^iiivi a^cf/LOiuju^iuJo^ i 'T6 Jl eiTnvrtg , Et/ KaMet' 
vx. ctl^^K ouu,'i(py]X^ Q/uotoL }^}^%)S ^Y^X'^ » TLov 

aiS ViCU/I^JTCOVTTthVCOpVKTiV OjUTVV i-m.yfcMOf^OV, d 75 

\o7ov d(piKond (f^^ 'IkeAX'^^^^^^^ aJTivKS^ BvhccKOv 
vovjiQ^g oLh(pm7m\iv v\)Ui,¥S^ ffaz,oi^jog cLTfviei. ff ^ 

TTUOTff 7C Sl^(pOpOV,OviOU/lffJCOg,i(pVI,<^(Pi iOLV Tt TT^OtOf 

'Jii ff^^eJ-^v ei(pim7ru\. cujtv; kP^ Kwn) TTjf <pv- 
I? ^'^'^of '^icdtti J)>Ki7,KP^ MiA/TS; tS 3avotTcy.noF7f 
7cy^vi(wicm.oiC3}(T:^ y^io^ n lcdY^cLTtu; d(ptyxi\oig, 
%i7vyoy,d7rhyt'^ euJTti^ (O^C tdv AvvTtv, i[imv cv 
^G^di^ripovliA^^ni lcoKpd 701;. i(p co ^yw/ety.TVKmvm; 
\J;fZ^i^TCtg cM.thcc^aJicuimv. ei Ji ^.^i ^iicccOiTi) 
wojjov KJim(jjuivij^ov,d7niei ^ liu, oIkiclv eunyic,Kj fe-» 
\^i 7CV cJ^)ct iJictyaydV iTTTrov K5^ OT^cfccgii ei ^ 
yii '{gtju'Bt,'tdv 'Tfv(pa.v'(d/zcwie£rztJi y^^vmi;)^^ C) fMVii 
^dLjpeiV i^v KO(fjuo V . Yipicnciv cami) xs^ Tttdi. J)d)x,- 
liw dTTiSitKvui 'iiil >ifi7iuj,npjf "Si^ cuj7tt4 'Jjy/jeiC 
>t^ y^ cvrjLpi7Bi4,ouj7y.pKM y> rUv "^iTlw (ZjC^T Ajd^-* 
icvloLV 3 fJLViSivog fQt9;^0j^luj , 07? yOM '2co\Lpcd(,ycv\g 

TyiO^ . tUjO 7i '^iTiw,«^f ip^cpy it) ,fJMTl M}SPV 

^etgwv dio/j^lw /w-wte (juxijvi/JutTnov. cujTapmTiiij 
ivQ(pov' TTttvnsL yb axn^ii) to f^faf^cov. liw ti ctSh ■ 
\icu/, dyaddVjK^ mv izS^miyco. kW ^ G'^^^ °^ ^^' **^ ' 

MfJ^iJOi; V(ifC0t4 TTOMT^iSOf, d^^OL H$L'^ '^^ TJIf V^" ; 

T»f . yafJ^v\(jiv Ti 7iyj>ofsroticL4 ^eAVironc dJ^Vi^7VL\e ' 
rm'iov7ct yjuueu^i K5^ i^<df\(Ji<£mu/ <k'^vov y> ^d^" ■ 
'04 7BV Q(pov ttVwf^h ipdv. aJ/cLy^d(pei c/J. ctirm Kj Ato . 

tA«f^7T. TtSyi Q(pCd ^iVOVOvJiviOVJl a.VTO. ClJ^ii-:^ 

JjtCTf dyct%g.oi cvjnvSbuioi,(ptxoi. (jvfixfxd-^t^ ttohi- i tC4 A I O r. A A E P T. 

itiv aji<da,vov7ztf. tiv (f) xpjjov '•zzfet Trhiiovo^ miii^Swi ', 
wyfivoi;. euJ^og xjyjf ywcLjKO^ >i oJtw^^tw. '^y 
5a>J(5tAa*tei HP^K&-)CL^^<^''nt 'mvv\^ W7a.jyo//i{fc ^t 
HS/i, i^')(<'? clarp<^igz)L76v 3(ppovy]<nv' juiJiii y^ np^To.pfin 

tLVCLKodttig Aoyi<r^7f. JnMyi-n </[' cVrufKuooaif^ 

yjfA^OLffKa fM\^>OV SLTnodiV 'f^ VWhQV' oBiv ^Vif KjtU. 
KuJUIJcUvcVTloJiV OVOfJUttSlwctl^eLUTi^ 7i %7l\ViS/i\^Tt JL 

^oKvav. tpJi<Bf^Ttg idiTt^iOiat^nv itoi^ODVOLi^iipi^ 
ifVin AioY^ii ()iis^ M^vffi aumSi^wn'(hciK^v tb flWfeAtf 
^lK^7r^C9^v. (Sr^TtV'^ kW N6ow.9>»f (pYicnv OLTiham 
SfOifJuiTtov' '^coajKpclTHS e/l cv tc/tm SJ^tfh^cSv} AioStk 

pOV 7DV Aca^VtfioVjKSl^TTta^VOLiiSl-SilVOLIiKCIui fhcCK^Ci)) 

'sanpoc ^"^Sctjf . nTtiV/LioKV c^ •mMTCov '^ooitpoL^ixa 
Qiom/ucro^ iTrajjvii.H^ (pvin^Aivov 7i i^>KPtf <^' c^f^hi 
a^i/ufXiKoi; xjzs-oLyciyiStLf TmJji' ov2ivoujtj.J}jXov e/i c 
ff^ 7vyf(P^jU/xd7Zov , x.cIk 76 "SivopcSvTt; ffvf^yncnn. lA; 
Ml''^^'^ cLVcf^Ci)A?C!L7Vi 27T«;iit«f HS^^^f^^oLj .o%v ^ ASm 

Q!27Tt)yKCt)VyU0%)v ^<f\)juovig,(ji>yravciejsot* 

Aoy/uoLTZt TOff iipcLi^cv%/j8poi oiMtrj, 
Touv >fi7m "^Ju^^ ciyt^vjuovoVtoiA yj oLV<ffcSy 

M^VCL >(^ (hlQ7Wf pvauTt) It rTOKlOLC. 
SoLpJtO^' </{ tJePtiTTVL^fXajplKOV TBAOf tilSfCLcnV ^k^lfy 

li fMOL<T^ Mvv\fjmg luuvn^yx.7ipcjdv. 
-ckr v\yHar3L7i> KSti^^C Aio-j^oi; oimiSi!cLg,i(SfJI wr K^- 
•7J»77f iyycpoLTita^fKj 7Wf Zlwtovog y^p7ieJ.oLS,ouJ7tg xszm)' 

9« l(^'Of 77f ^^A« ^ 3i/liKlCL. i) HeVOgjW)' Wc/Vgt)^ ^ i{j, 
*£%< 7«^ O/O^A/Ctf ^HffV eUJ79V,ifKfiOLTl^7lV Q '33^ ^Mtf. iP^,O'it/0J(i;,YI UieA O'Jl>0JiU)C iClf>i^V ^^Ao^ct 

P( Ttv tavKpctTtt; df^hfi^Tvpii.-niuag J)eVTipoCi^ (*> ^^' 
''uioov^vaia}iiUieji7mji.Sh7i:niaL^,v\ rite/ yi^v,{fOdU 

nfc>t ©toj^^/tAif ^«/l A • 7»A<9C 7 ^cv 6; n«e/ oiyoiynfi, 
eA (MJ^iia4,UieA V (ju\i,vi Uie} '^hmict;,Vie)' yo^\i> 

!%i >C5t AocT i[^ <i)r{pJiov,Ui^ U^SieAcL^ ^ (/^UA«- 
UieA TnTiOtiCfUieJ- fmksTniV ,ti ITfe/ tS :7i/3io3ctf, 
si yiW oiKOvo/umg.79/v(9C A '^^' 6'' Kt;/3of, H^g^iVin^ 

«/?«>', Mriiei /Wof. TB^f fc > cy oj KcT/jof w UieA 

wAe/a^ , AaxjoLfficL . 'niMt; ^ ,of u> eiKi/]^ct,Vitf- ^^ 
\iyc<dztjj oATiKoyiu; , 1ct%)v •ZJ%< tbcT ddiiKiy^v,^» 
y-UieJiSl^^iKn.TiMS^C-^ 6j'n«e/ Tm^Siittg m oVo 
'^,a,i!r,')r,</i",r-n€ei w^^aj^iZhrise^t {wMf K5^ 
lO.m^Uie} '^^c/; oLcf^ovyUielovoitj^ ^-AOicocvi Ee/rt 
jll^e/ ipcjiTyi<nu>g Hjf.l>^Kploi(A}g, UieJ- d^^yi? ^ 
i^fJAf^yoi',^ y y',</l'Uie}.(py<^u^^(^ (^ • EV<tot»^ 

'i (pvat&)f;/S~ • Ao'|o£/,r Ee/f/^^T-nte^t 'jS /^Vjf^' 
S^K^uaTOL.-n^g vf ,cv(a UieJ. jMWtKMg ,Uie/- c^m^^" 
\UieJ d/iA^povyUieJ dSjKicLg ^ etoiCnctsUieAl^^' 
fTt^,Uie} KSLTttcntQTJzv-MieJ viSovrg.To^g ,gv w Ilfc 
C>Jioji'w,UieJ 'nic f>aC(^v'A5iuuoi, h UteJ Thas- 
^VfUieJ EAevMf n^ UlwiKoTnig , Uiz/. Upwnc^ig, 
vLhoi-\> >7 riie/ o'<A^<MTeW>n£ei o/fou ^moo;} n n^i 
^ 9«f , Ji UVi w KuHAWPf* Hfcc/ l^ipmg, Vip) Kfx^ict- 
t rv.Uipi n dJhosicog ncnj Ulu)iK07ntg, vsM ^ip'i '5" 

> '0?.7D/U9f r,CV 6J H^KAJlf M M/J^^rf^KAWf; M 11« lo^ A I O r. A A E P T. 

iTTCO^/, Mivi^iVOC} Y\ ITS/J/ tS >f)(4VyKMuClCi.J\iC}^Pl 

A«tof,M n^ei (^cL(nKeid4. KP^^ Wra /C(V' ''^»' a oza 
^ct\|4K . T //^ V 3 t^gt itTt^iifvg ^ %v^cunh! , tiwi' 
(pvvi qiXitP^nvcL <pv\ffiv eLUTtv. mA^7W(rt 3 ot^'p&)9?a, 
KSfJl Aio^j^v^g eicncovfnj^g avTvv, €(pn,Mw7/ ^noL (p/Ai 
T^guf 'mm "tt^ tWTtv^KpiSiov i^cov eimASi.n Jl ei^i 

(pvijToOTD.x^ og^TcJv TjivcoViei-pnYjQvn lijv. iJ^Ken 

TTtOg /UCLXct)Ui>T^pOV (pipeiV T VOtTbV \:^ (plKolufiCLg, i 
i^V H/^ «f <*f7BV OVmC i^Vi 

T ov fhiov r)c3a, kvcov Av7j<divig}Co<h "^(pv^gog 
^fTB Jk,yjciv K^cLiiluj pvi/Mtcnv V ^fXOLaiV. 
A'm' i^vig (p3/<77ja>f .^^' ipii ^g i(mg,Ti 5 7«7bj 

IloLVTtOg ik Oti/Ztf cA? 2iv' Ochy^V i^V. 

ycyvcKn il >c$tj oJ^oi £v7fcdiveig)tT^i7g ' H^v^itr 
og^iJgmpogj^^pitnog^iic/LiTJoSllog 2(C /Vz>e/tof. tc? 

lltW iAKVCra^) 'St^ OLt' XvTtediVOig KVVmtX, TtYS^I'» 

%ci;.r[gji ("^^iu) cioA. 

AlOrifNHS. 

Xo^^tiCyiHJt^nov ^oLTnliftS, 'liVcoTnt^. (pvn o ^ 
xAKICj ^^<ncv/ auuT^ tIu) TfcivnlcLV i^v-ng 8 

%^g^^*Z^f^^^^ciJ^'ng 73 vofM(j^c^}(pvyLtv.tvCou? 

J^C </[ cvhS 'Sjfet Ato^o^.wu-nv Aiojl^n ^M^ ^' 
^ ^S^^oui K^ cnwoLAS^dzLi TiTsraTet. ou /^ «Mjot jc, « 

*ng /sfet tf^ (pMOTV ^ V np<^'A<i.» cJf •®%<;^a(;:5t; 

«^ vojMfffJLCL. ivm </[' iQijujthy^Tiw^^o/^fJov ctJ/cfmi(i. 

fCLI •USra '^ TEp^f/f^^.KCti iX^VTa ik AiA^Ot^, V) 6/V 

Ama/oKjov 'tvi •m.id^Sl K-TivMcovog ?pwJa.viSzq « vfltt a: AfOrE'NHr. B/0A.^ 407. 

i;;/U>IJ 'uvi(,i(pvyaAvSvi' coc <^ uviCiixgov '^SSTi^viA'' 
^ffpoCn^^. iYIOl Ji (pOLtn 'ZfV^ TO TO^f flU/'7»y \ctCov 

t 71 vojuufffxaiSf^^p^pcLf^KSl^ livLSfjjASit^ ^^dav^^V 

0,(pVyi7v,i?\^V 7i «V ^ih(pOli'KSfi •mwdtCvdf^OV OVK i 

>^'^^^au\ya.>^ci'n'7n)tY\ms cvSc^cto.tv^ ii^,ov7K> 
%€eiv Tiv^iicrjuov 'Kitv. '^oi^oq q JiSlaJiimV Avrt" 
)ivei 'm,pi[hci.hi.'K q Slco^vfjSfiov, Sl^Tt juuytJ^yono^S'" 
(dajjyJtiCict^iTttTyj^tDtSffi^^eia-rSL^ rroTi liui (ioLKnie/-'' 
V iTravoLmvoLjoSfJov j,cumJ tUu yui(pci>lm \SSrD^v,Ilcqi.* 

TnV, Ovyd&jpY\<Pi; OVTU» CnCAV]p0V ^UMY C^ /UJi cL-TTnf^ei^» 

*f ctc 2t ^aivvi Aiycitv.^^ujviiSSivtfiyiKovaiv au)W,i{S^» 
Ti (pvyoLf cov, upfxyotv Qn itv ^te^w (^iov. fMxu 3«*-' 

fctO^Of Ji^Tf €;^K^ (>C5lV (pW^©€0<p£^9Z)f cVTBtrMf 
Xtf-KcS ) XCtJfpL^re KClTiw ^^»J7T)at7Ct,^U17l (JK^Tt^ SjT 

i(hov^>ov,yi 'mjocujfa. % <f^ SduwJTti)^ >^hcuj^» 

zid Ilvc^, Si^ 70 aMoL-yKluj tvlK> kW <^^' A'»' ^imS.^m' 
^viiiyujiMaicn,iv^cujm la tniicL iMJ.^itS^yrtwn ifTtCd 
:y9jj7c «V 'm^rx.i^figwv tf ;cft| j(5t5tuA)i' K5^ Sl^hiy 
)jiog,m K^ '(sig Kdiwcvioi; i(pa,(nci>(<^Mt^ TiutM 
jog ^ouv) xcuj 'prnjuTnJov cxjimS KgLTi(m&JciKivcti ovJVat/- 
icdtti. Q^oLKTYeioL iTrjfpeicnfn dcdii rcra^' iTni^ ^ 
)i KSf^ Sf^TTicvTtg i<popei,ov fjbUu ov ex.7ii>ocMccfcst.Q oadr 
o-m n xsM T^ '^pBCiXct.^(pY\eiv (JAvfx-mo^i^jopoq o A- 
icuo^coyrsy^^TH^iKP^ UoAV^K^C pvimpiKsi^ Avcnc-* 
etgoAi^loifO^. d^t^iAccg ^lcvi oixaJ^ov cumfJ (EfO^ 
)Vi(m<diCf,)isH ^CS^^^ovn^j-nY cv 'TrS/UJViqfO)&) Tnfov i- ^ 
AV oiKlcWydc JC5M etoiig cv TCtJc ^^Acuq Sl^(m.q>il.KSfi i 
ipoi; juSis ^' «kfa/u^ou (igrf cMV\iv<h7TV,-^/A^voc cw* . 

^tCLVTSt^ >Uc-)AOVl(Tf^^; ^S^^d/uCciMi, •SFOU^-^^Y itUtm. j'| 

UjutKTKC^Y. J^ivlig 71 UoKSi-^<rvCoLj^^(m<Sl^^oL?^cov.Xf ■ jj ±oB A 1 O r. A A E P T. 

yxhcL SoLoiJUL-ntjucopolg iKiyi.. Y^%>tg S)i/ua.'^y>i;,Q- 
^Kou Sj^mov;. ixiyi 3 «(^tf ojV oTct* i^ 'i^\j KvCpvn- 
104 cv TzSl^ici} JC5M /"^'S^ KSM (pt^oaitpoi^y (nwiTtuiwnvT 
^ccm Ij) "riv clv ^cdTnv' OTWf 3 7m.)\iv QveipoKpiTac j^ juom 

TO^(pua>),t5/j'ot<,oyJ^vf*a7zx}o7t^6y ifofM^ety aM^cdfnfoo, 
ciwi^^^pov vo/M^eivihtf/J iik "nv ^iov f^^GTC&JCtlt 
tdzLf </^7v A o;);'^ M (hpo^v. i{^ "^ii TlKctTTuvet cv Siimg 
mhVTihei x^^mvovicmLi iha.cit; oi-^/oSfJovyTi (<py](nv) oQ 
^of e/V ItKJkhicu/ vr^^auf ^ Ti^cLm^wv ^vmv ^eM. 
vujtj fc^^Kei/oSiJcovW^^i^K^eifi KS^ of^A^Ma vyi ^t 
Sioigi^pm^^^io^ji^ig^Koiui Tzt Tnn.ctfQ^^q ihctou; y^% 
^iouJicti^^liJOfjUw.o '^,TiO(JUj i<S\-^itv eic^^v^KOvefrxg. 

fj'n7lVlK.^t}0^\f)iiq)ipiV i\CLCt^'i f^GL^CdplVOg Si(pV\9l 
Iv TrClMTtSbLirA l^TOpiCL Apl^TT-TTOV eiTtiiv iVrDjK^ (^MOn t^ 

Skf iSioov oLTrhVTnt ojjtz^' (pvi<mii '^z^i^ Gi /Mizt^iv 
TC OyKoiCov^CKS^ ^oLy^vngii^pWiM^^^tviiTroViOVii^ 

^.(pCtyilV . OTt,^ CUJW TTOTl ^fC^MtTOL \Ui^Y\KXiTOg (pi 

h,oi4 *2^^ Aiovi(rlov,i(py\,TloL7Zo tUju Tl^oLruvog Kjivoam 
Siow, (wSi ov n?\oL7it>ViOcrov co Ato^^^ign-rv^povSl^ 
(ho^veigj<i)oKU>v /MiTiTv^pacditi .oi'^>q)Oi<n rtv ^ic^LujH 
vriivtUoLm r riAfltravof Tv^pov^Tiv (pcLVcLiytnpco yi r 
ip(a, Aio^^ig.^^ciJTtcov i/l c^/iikfTi.iapTZt} (pVKn to^o^stO') 
av^nv ei-TTiiv •nvTlKoLTCovoLTcv Kvva. Ato^^y^goivevTNI' 

71 M77?(7SK CWTiviTDTl Q KSM '^Sttg' '^ ,yUi^fM0V OMV «* 

'Tn/jf^v (umJ' K5^ oo 2f {<py](nv) icu/ipco^n^Q^yig Sho Kff^ 

^Q 'TTDOZt '^V,ei)LOen '^cm^lVij^OVTTDg OVTifSJ^g TttflWTBW 
f^OL SiSbog,OVll <Q;^g TZ* ipCdTWf^OL JiCTZlKf iKW. fcCTTfcWY 

ii cog oL(r^a}jTHKoy>v* ipcoTyjdi^g iroS -j^g 'E^ctSbgt 
Sti dycc^ig ctis^oLg,Iiv<^ou; /^ (eimv^iSdL/AXiS ^TmjSi^ 
3 cv I^avjJ^^vu gmvS^oho-yjv/^co ^on dg ovSkn 

^4f A I O r b'NH S. Bi/^A. ^ 209 

j£>>o-K«jfc^^otA« Tipi.7Ji^eiY, cl3potcdiV7Zovo,uveiJ)aiU 
]fb^/u. '^i; (pALuj.ct<pot^ d(ft)u>ov^iJ^(»>v ccmvJ^ 0)^,^777 
' TO amvJhijoL (i^Jlujo ymv o Ai^^cof . t A€^ 'n 'ufet 
■S^ W mpopvTlei V HS^j 7\(tKri{m jci-vapyi^l^i^^ 'S^ c6^5pw 
•Bt^''2ife< 3 t(j}^AOKccyo/dtct^,ou<^im. Stf Tt y^ci/u/ucdi- 

il^iStWUCL^ijVt ^T^ OePloSBUC K^K^ Ctyot^H TEoio- 

o^jTtt 3 i(/ifaflt)^'oota»7a<. y^ ubuu y^ T<h^ juouniLotc, 

^^ Ttv iiAiov JC5M T^ (iixUAjluj,'(sf' t/l hi 7rr,<n (^j^clypicL-' 
% Trtpopa.v . %tj; pv\Ti^g %i J)ifsju,ct^ iomvJbod- 
a^ Kiyivy^z^^tTleiv o ouJbLf^^. d^cL^uluu xsi^ ^tf (pi 
astyupoi; -^y^v /cSfj Td^^yueAOVjijz^aLyuTritv Si. i(ef 
nyivcctnti o Ks/Uf fr^ iTntjvooujTav ^ '^ig i^y^ot^iOii 
eYiii^ iyroiAiu! eiiv ,lv\XouMrtM}V 5 "(su; mihv^^v^juuLitcLg, 
uvei Jl (w-m v^ 75 dt/eiv^ S/f dioic vz^ vyieia^,av 
tiTA 77f Su<7ja x^ TVig vyieicii J^mitv. cLyaSwi q kS^ 
^S (fiivhajv ,o1 hcL(hpo(poiy>ujJixi; opmtig ^ii; JiamTOi 
wiSiv "^Tirt^oiiv '^ iSiooSfj m. iTrnvei '^tc f^^ovm^ 
ci^v,v^ fxv) }ciu*7v'?^'^i^ /umovtcl; f(gi^7;^,^V}KSI^ 
m )(9t7a^w'>cW 'Sr^/^Mc/TO^ 7rc7\t'tiv<i<Snn KS^ ju^ 'vtn 
.t7ivi<^'KP^ "^it '7rajf(h)%(peiv, Jcpci f/^v\7mjih%ipeiv'^ 
it^ fZ(^^(nc^oL^O/oS{joig crvjuCiouZ %ig Jlujo!.szxjf^,it^ fuvj 
dt^ffjcvTCL;. ihiyi ^chivmg y^lcs^g ^ 'S-ii (pi^oi4 
''niiiy^v/AM (wliaxcL/ufAivotg 'Gtc JocKTv^Btg.^prcrj 3 M€- 
■iTTTnig cM TT1 /^to^^oig ^Sffi^tpijC^C aAoi; KS^TrtcAOujiSfo^ 
jpcoTV^vi it oiih Tiviiiv' ccTnKplvcLJt i KvSfcSv ou^yAv. KffJ{ 
JD^gTtVfcvipvtLct ,]Lv]pvosi)i(pv\,ei %g idi^^ Jiamrliu 
ttjrd^ZltplOUdztl. KCi)AvSilC HSLji(iSztf, Ouchv,i(pv],Si^ 

^ipei'KS^ 7^'^tf ip^t^QTizugoij Uoiv'^ Ttifzir^cniii^, 
Sm/MLleiv 71 i(p',i ei ^^Tfciv ^ hs^ aotccJa (jdvovvS^oi 
^■o;7stJx^' cLvSptiiTny Q:/uovfi rni o-^ '^ui<SftL/i. h.f}*^ \ ito _ A T O r. A A E P T. 

*T^ 'Eiyiddyi irl^KH^cjd etu-nv jSitv Tiidia^ axmSi 
€1 ^ <^cf Ad c «n .'CStf y> iot-^C w ya)Cipyv\rii^ ei tfdShoc 4^1 i 
7ni<ditocq cti ciirm. EvCov\o( tfi(pvj<nv c\i'nJ'*^^y^a(^'' 
/j&fjQ) Aio^jl^ot; ^zs^^ffigiOvmg cLy^v 'St^ TnLJjhtg TSEe- 
viathu ijuucTct Tct \ci7rvL ^M.'7n^7it^i7r7nv€iYjs>^^'eiyt 

G^iyifoyoLViCCKOVTl^eiV^iTfHTa. cv TV 7ni^cLj9fiC( \fK i^^rtp^ 
•m 7r/77W/tAi76{^« a.^\v{UySi^ oLy^v ,d^ ctu^nq ifiv^^ 
'Tvg ^t^y JcW ^f?^W. Kocm-^^cv'^ oi TrajAg yizMa. mtn 
ff^ K^^ (Tvfy^<pi coViKSf^ "^faj/r^ ^ :o'^ isg. 7iu,(ruv n 
i(po(fhy (jiU)Tt/uov, fQt^f^ Tt 'Jyjuvri/Uov^TOVi iTrhOTcei. cv oi- 

Xta 71 iJiJhCTtCi Sl^KOVilcd^ A/77f ^q^yj ^Ci)/L^Oig , Kj V~ 

<fh)p vn yovmg.c^ ^o) KoveActg n }{pLj oLKaMcoTngvig eipyct 
^^170, K^ d^rccvcig, y{p\ouv7Td<h\nic,vs^ j-.ocmihoiCiiis^^' 
ctu-nig (hhimvTztg Iv TW-jf oShig.jL,v\yi ^ ojUTtig j^ ^^ 
iUJVV\yiJ7ct.oi'^, YSl^ (JU/ry Ato^^oig ^/xji^HOA' iTiziodui 
TVjH^ fQ^g "^tg ypviccg a^Th^tx^g ei^v.o <f( oujTsg (pviai 
^z^^ 7&r ^i.vtdS^vi J(«j y.i^cTzi ouj-nv, JcW ^yovm. fst" 
(pUZobi fsj^g Ti^oov tuurry.iidtx. K9^ ttiuj ^nvo^iov ^ Hfc- 
YsaJhv Tiiog euj-nv ^ -^^iiVji^pvi, EWt (Cjfsocjo-ynv''^ </[ i- 
po^t^ov Aia 77 ; O^n fjua oKiyy,^7n,/JUi^ei tk xgcTU 
ajfa^i(pi.jd^pi.'K7i) D%i TB ^Kfarav ^S)i^tg Mat(ji(fi' 
yagiVi^^TntvcJv v^KotgyiYiSajf. ei^myaypvng 1l- 
Yog ctoTOv eig oiKov 'm\vTi\vi,Y^xcpxvov7og 'njvmt,i7nt' 
A i^ijuylcLTTjHg riui o-^v cuny iTt^Knv, eiTTiov ^ifo^a 
'WTov i/M t\jpY,y(Se aj{.ot j tvt» Att^^^^v ^aai. cpcovy]' 
oztg inTi^icocuiSj^co-^t.^TuviXJvvTrkiVti^stBtwn ttJ (haK7)i' 
tJiot.,ei7ru,v,Kv5rco-^ig iiiA\icpx,ov xet^f(^7a,d^(pv\- 
tn V i)($i7ti)Y cv TrSfST^Q} 7w fnoy^eicSv . ^X<n Q ){g^ A'a s- 
^oi^J^ov eiTntvcig ei<7^ Ahi^cuJ^og fJu^iyi'y>vei,iSi-' 
?iYicnxji cu/ Aio^^vig '^^isdoji. avaThpoig iM^^ov^^^il 
yjs(poig y^ tu^Mic , ocMa '^r^ jujh iyoYTOA Trv^y. 
ei<nA%)V ttqti ^ju:^vpy\-n>g eig viccv (w/A7TO(noy{icaJa, (py.jf '^ AIOrENHS. B;i3A.^ IH 

■ i«i 

ZH^ti (J^Yi/UMivoc ' gjV euj^nig vCpei ^t^id^KJi KSf-Tayt» 
vuaxo^Qi; xsnf ^n^^KT^Cf^Qv; . ihi'-^ icconiv ku- 

VeLiT) ^^ iTTSLjVOVjU^m , CiMCC fXvIiVOL "^^iJUciv ff^ (" 
7ni]V0UJU7ti)V (TUVi^iiVcCI ^ tLBij Sw^y. <57€9f TTFft- 

mvT^tTlv^oL v/kCt) cLV<!\)a4,i^ /uSp ouju,ei7nv>cu<f^ctc.j 
Tv 3 ci>iP^cLm><hL. fSJ^g "^v; ei^^ymi Ttpuv ei, x^ AOi jtb^ 
w£f'T/ Ji,i(pyi,ei tfhhi^v i<f^ctjucv,fs>dg TaJ* 7iA« iJ^ 
ui cLveivcu iisn^ juMjuioiMor ^niva^i y^ndilf "^ Sh- 
moVi\fK i(py\ vraf)iai<bt^'(A//o y^ ftnt^Uu Uiml ^^v «- 
y/CjdKivaJi. yj/Mioig 7n^<n^ ovcl iTnvnh KS/^ 'm ccmcl oaat, 

MfCi)<CJ^etpVt7aj[.itsiUI COJUA Q KpiOL im^ipYiffl (pCLytlV» <W* 

fiC J^caxA-oi. xaTiKaCi-nTrtii AvnMcdivLuj tcv pvm^ 
5f TTovSbvjiiop cleATzuynt.n </[ Ksm^^cjopbuuJiic , Tc^rovTt» 

l(pVI,jLUlMOV ioVI cV 7z/ TTaiScHJtlOp. ^iVCHV <fi T^TE SiOLon 

dctj dihovTZov Av\juo<divluj,r juutaiov JbLKwAov c^tiIvoj;, 
Ou73f viiMVi i^Yi,'^v A&MJOJoov S^^-^yig. <iy.Cii 
hoVTtg *:) ^Tay %yo; )(^ ajj^fduoiu^ov ai<ckicKfaj\ ,^ovM- 
jiSfjOf eujTiv Yov%TH(m^,)(jt^lucv <7fci^\ov <higu(,i(wpi^ 
il^76lLi^jA.eikoo, iMjujti(^ ihiyi%t;^poSiJ)x.aKci- 
KOL^. ;cW }<) oaeiYoi; vz^ Ttvov hiSiSovaJ{ , H£j(5t '^«^ 
Stf KotTjtica-^cQuj rHcsj^aviyjDvng Ttvov. %t; 7:^ei(p}t^ 
i?iiyc*7i>^ <fiiiz7u?\oyjuxLiVi<da^. iou/ouuj 2if T fjcia^f 

•JjaTl. 'G-mMOOou^lCLTi /XYiSiVO^ ihiyi 771fS^<nii- 

^iKSl^ iju'!m?^iv.a^<f^t(X^7a.y}(AJu fr&g^?\ict)V m^s^^jTct 
^: ^ivtKo. 3 OLh(piTtJoy , <^uo ^K)(^v. TrJ^nipioL^c^ 
tLuTZlioihi (^vKnjAyc oTmg Tt (SJO^^-ilo.i^ov -mfmvig' 
nv </[ eiTiovTcg , A.vco^ •m.ia.ju^ "^bnpovn Trayx^' E/ Ji iolt 

TfQV i^SBfiCt) VOWUV , OVK CtV, iJ)V\, OUUTCt) iTrti^hv i CtM* «* 

^tig a)/ tfO( cwcii 'mnafX^ujpa^^n Trsc^cu ; yi5^ A6 tjs tiu.^' 

Q' iU / Tf. AiOr. AAEPT. 

wm^ <piXC(rd<peiv,o JV o/ (ra^Jtuj ShicA^^iy^^fiv dKDAis- 
9«7v. wf Ji \JZir' OJ.S^Gi; pi-ia^ cl7niA%, fuizt ^ovov xsz^" 
oMiyim; axrn^ ys\ j^^AfltffTX^ a?>^jTCu) a\\v ksM ^(^ ^»/- 
A/cW c&.<S^(h^ S^ihvai. A/o/.AWf c/|.' ovtuj^ cuoi^eKp», 
^TiXivrt? %.VQg ouLmlit-mTa.Tli ififZtv Ato'jljuig,cl7m.y<xyot 
twr »)^a|S>5A/s^ Tvpov ^SiSbv <pip^v .^VY\<m.f^'ii q>T!co 
e^jV;, 'e.(pv\, >c$M i^-^ (piXiav v/btiCiiiCoM)i tvzaov (J^AiAojce 
%(X.(ru(^og 7mi Trwiiiov <r ;j^,f <^* mvoVi^ippi-^ 7>jf tttt- 

^f 7£a) >a3TL'ALU',«57Z0J' riat^J/OK/U* ViVtkADUV XTEAftflCrf 

cM(^oLM K9'^ 7» ^^vfh\iov,o/uaia^s 'TntJfSiov 3ia<nt.*^tJo^f 

{m.iJ^I HS^HOL^i 70 (JK^OgjirS KDlhOi) ^TSiJ «7? \[a)^ou Tioi 

, (poLKbjJ\:mSi^,o^m. (iiwiKoyhTt^^i^ ovTtDg"Vuv 
Bic^v '^ TntiiTa.' (pihoi'^ oi Qpo\%lg 9?o?f*JW/va j^ to t^j 

KCL Cip^/LCOVi^ipoV "5?^ diOlC fptS^TTf^OV^TW/ii^OVKOf^Oi 

aju4 <z^i\eiv riu) S\<nSau^^v icuj ,{}ijaJ)rL <py\cn ZeoiXog o 

Xl^y<£jog)fSJ^giK%V ^jynVtOVK XAOLfh^ CC }UJOcLlfMI TTCh 

71 %oS OTHcdiv i.^'Tcg,(7ntp'm rhp '^v ajiny 7rhv\pY,)d.^ 

/mSVYKfMg i TZtf ATJCKYimcS CL^iQv^KJiTr^YiKTiujfOgZit^ ^. 

^^ -m-n^ovnJL; ^^i^v (n^uiTeJ^fhiv. eicd^ o Aiyjs 
Tzt^ frfctyYjcti "^ct^ camjJ (jzwLwrnKjivcti.iT) y>twKmxig 
oLoivuocTmTeJ.f^C i?ipy)f.8/jog,UrB>f^g ,yThcLVV\7}ig : ^tov l' 

^V %V(pYtfx{^V. i(pC/.'TKi 'j CLV7tZ%VCH TV^j ^ Vj 

erDg,vojuct) 5 (pvtnv^ynt^ 5 ^oy>v. cv 7zJK^vii(i> nA/» 
/.S^cocumJ' XM^ciA<f^og 1^^ (py](nv,AiTH<TVv jiao di-\ 
; ?^£ig'xsf^eg,K7rD(TK07y(TZ!VM9^,<pv\<T7, fxce,Kpoc %vog aJicL' 
S. j ytvco^TKovncK^ eTtP? nS liAei^K^iCxiov cty^oLcpov ^- 

^A i^au/itg , oi/)p«Ti ( i(p v\) oLvS^ig' yluj occd. ^stoV ^ 
av^oyi(nx.iJ^jjQv oiiKJc^m. iyA ,(l-loLju^og r juircoTnv yl' 
'^^/u^{\pv\)4'y QpcS. o/uoicogxc^ fSJtPC tiv eiTnvTTt oi 5 AIOTENHS. BiCK '^ 11% 

'iv eiaiTU K5t)a)'v*0' ocu) Kuej.og,i(pY^, n^ qIkxclc, mO eic- 

\%l ; TtS /Ul>pa) Zltg TnJhCf CtAfi-vIct^JOf £(pHjC657D jU. 

^f Ki(potA>if ei( 7tv di^ ccTnivcLfn/^upov, ^cro/i 't^^ 
wSboVieicrUuo^jrppv^tnv. cJ^ioujumv Adiwa/cov /uvv\m 
Hwcti eiVTtVjKS^ ^iyvTWV a>c cv ctJlDv (Qi^i^iaj; oi tJX" 
wVi^oiw-yjtJiowXi r{Ao/ov,€(pHj« K-ynffihoLo^ ^ KSf^ 
tTrajLCiivcovJhLg cv nJ' (^opCofO} Sl^^oiatv yti/ii/^eic Ji livi^ 
ujuvv[,tJ^oi<:fi n^( txeLKc/Lpm vv^nig i(n>VTW[. <OtS^ "^t^' 
OTnntwm; ^m rUi> fffaTn^otMyUufdJ^^iipviaiyKSM ^'O' 
SJJ M^" *S>^enm; fjfifp^ . TlhOLTUivog ei-Trr.vng cuj-nv 
UK3t,Nct),fc(p»l^ iyc }*^ iTmvYiK^hv ^ tiv; -Tn-w^KOTog, 

K, -7? (hoLAoLVeiOU (MlCOV, TlS jL^ 7rV%f^Ct> ei TTI^q] CLvdpCd' 

■di>^ouorw[:,v\pvv\crx.'T^ 'TU t/l ,ei mxt^ o^Acg,Ci)/iak\o')^' 
i, UxcLTiovoc oeA^m/uSfjoutKvdpcomg'^ {cdov S)7n.uxjf 

'c^lpOVyY^ XJhKi/J^^LWTVCsTtACLg CL\i:fTfV0VOL ei(loJif- 

kv «V Tiujo^hUv ajLnh'Ks4 <pvi<nVyOu7ig '^v riActTzy- 

3f CLvdpCOTrvg .0 SiV JtS OpCO^D^OiTl^V\ To TrhoLTVCdyV^V . 

U^g 'itv TivdOfuSfJov "TioicL u>pa Sii clej.<;ctv 3 E/ /^ Tr^ov- 
lOCyifi^iCTctp^ji^vi^^tD^^viigiOTa» ip^. cv MirhpSu- 

IV iSi^V TO /U^ i^S^CcLTO. %ig S\pJiLOL<nV iimiTKtfff^CLy 

'i;'0 Tntj Shi^ cLufT^ yj^oiiii^pVijKimTiKi^^pov '^ Mg- 

)fl(*>g iT) \LpiOV Y\l\OV. fO^g^nv cJi/UVCLt,oU,"IttCU.rTTM} T 

IwVieiirteiTidVTa.y^vAci.^cc^' UaMv ^ /ujt, i(pviy7xztjeiv 
«M«f; iMyi,'(9igt^ SnfA^^^Spyt^ yO^hou Sfcf-Kovoi^' 
itio^ipcijvoi^, Schvig c^M^^uxLTtt. xv^Qv /taO' v./a^- 
>$Lv a^^yKvdpcoTnv y(i)V\(ny {htw. e^^fjia/ "mii JCjtTa- 
■jpovvi^of^Qi'Q^'^ ^ri^i^niov ihiouMmv jTitLpcovVhct 

TtJV e(pH,£iS/ OVMcdi OUJliv fA4 »1(721/ ^STJTE* cvJ^t^/W<" 

o; ^ixoSc^iM cuJi^. c^ieJi-^^rtg amcS MjJvSlihov 2t- 
ofjH ^'KA«f/fc<t>H:.o/oV At«;:y»n^ «Act^aari^TSf^' '^- 
JifotAa^cL^ fT^-mTtiv* M^i^ MeiSiov vjovSuKi<Ta.mi 
" " 7'iih if4 AlbfrAAEPT. 

tn^ ^jpoLf.ua.K07ra^ii 7tv%/^ov « Sioi^ vojM^eiiU.cu? i}j«- 
. vjiViOv yofMloOiOmv r^ ai ^to/f i^pov \ssyoXcL/A.Ccuail 
fii<j/c>io<Di)pov eivniv •«725. IJivv %.\cl ^sSkjLppa/ivo/iMfOvA'' 
7n7mVi^ K^K£(fbLi{i{Siy yOvx. ^gttcmuiOTi Ui^^if^ c9. 
^a/ULfj.cfnM d/A^-nifX^ ^s^pPMVO/u^og inc ou dym^eL 
yiiv\^ iOVThi^ otJij 'r^cv T^ (hlcol o^,iKa,\ei 'Sif ctv3fU)yiTH^ 
fS^TviiTvyMg.dJiTiiiSfwi M^^spv ew-nti dyoi'^^ cLu-mi 
ikKjOuuia iYsf^ ov Ttt ;^' oihr.^xv. fSJtSg '^ii "^ w 

CVil^ltt i'!T\0V\f^OV; iM'^, Cl^? "dz^ CCV,tSfi ^s^TloLoir 
VTrCLpiht ^9)Oi<p0V7CLl'' '{JZ^ COV Q KsSiv^vn^ (pcU/TUat- 

oujoTOjf 3 •nr^Kv^zy^yj.ovootnv . Ohvfxyrtclffi fi mpvwi 
OMetvidVTigil^iKoi AiCA)^t7r7ng o'.>(f^ctj;' OvTDg^fi 6)^ OM- 
^cLmJhLi cLV<^a4 5 fc^', Mi^mTT 3 y^ fQ^^gA.%vaJi- 
(jdV.fJUii^Kiovyiujj-nv Trijov omm atuiTeA-^^CyTtS fst 
TJ^vi^a^ iJoamiOtieivct) ''j clmov Tmpi^v. <pvi(Tj'^ ^to 
vvmg Q ^Tikiikof uii/wwL XdJpcovsicw av?^.v,(pdii^ dyni 
^v\f2D^C $/A/'7r7rv.»(a^ ipcoTY^ig it^ HviiKefmcTco-^ng 
i(pv\i7yig'ayjg cLyif^Y,gtcL;.o3iv bcuj}xa.<di]g dipii^. Kh 
^cLvJ^ov •mm TnfXxlwfTcg ^^\lu> fw^g Av7t7ra,nfov €ii 
K^ixuaj; ^ %\oq K^hietjTiTLpm iipv\ iMKiou, to/>'X 
ShiovSi' AQa/ou fQt^g A^Moy. UipSjKK£v dmixv\eta 
Tdgiei/jui iA^o/ 'ZD^g cwTiv,^^KTtveiVii<pv\iOv<Slv /AJtya 

VS^ y^ xdv^po; KSij (pa\dyflOV TVt' OUV fZJ^^GliV.C^^ 

vo ''jjmcL?\ov dTTiiXeiv «^/oy^cof ^i KSf^ ^cceJig i/Md ^viao 
\ UjJhj\/iovcL^gl^yaT}i%. iCoccm.^diug >^i-)spv tiv f^OjiT' 

^diTTtdV (hiov pdJ^OVVZlTOfF^fSicSvJiJcfdafi^^^KiyjiV- 

<p9af 5 eLVTVv ^vi-nujjT^v /jnMTr/KTa. Kpuf /uv^ hcl^ •re 
f^^^^yi^vijya.cSivfiDOgTiv \:dx n o]vt.Tiv "XjztJov/ui 
Sfov,Ov7n».(^7n)fM,KS'eAog eijOA/Mi oi vju fe/u/lM.Titf? 'ipo/MfV/uovcti f?^ tgi/Mm 1<.\ci. qncthluj. v<pvipY\,LBpov ctyiv 
^}'i(pVi ,Oi jUJtyciMl y^iTilciiTovjuiiLfiOV a.y,un. %cLavc 
i^of 'vtii /uukt^iUQV Mdvv- /SotMov ^ ^joo F^Ey^tj/- 
fi^Ti^^ti '^^'naicomO. /©€5f S 'sfe^fcaW /xjii^tucc,^ 
imivmiBMixjLSfjjUM Jbcktic Vfta4> Qciff:-iTi)i(pi},7rcLi'' 

^Oi.KVO^V TIITMCL ijU feaS;?^. '27€^? T i^ 711 /iom SpO* 

^u>v. ipt^s r uai(^eJ-^_^c^ov K(i^i(diyvf,Hsi^ Kiyjv^ 
t^(t) /r^M. ^v\u^ SiOA^cgtOLTroufniv iXiyt, %i^ (pUct^y 

{KCL^rUV. i^Sf oiy^^7Tt>n^fOVp}CDV,E'l-5i^i(pYl^T 

U)i>^ictJV Lou 'Z>^^-^70i /uLyiTnivljv. jlui^mov dioL- 
m^tSfio^ jLHia (mJ>cL7m)V ^^ chiTrvov eLznov t'^^ ajTCL^rOf 
iTrviytyc. n!Jt9g '(stc oiuiot; iV^ iuA^i rrp^v. f!D^( to 

UKO(riUUH,ijSfjOV MJil^M^.VTniJovSfJOV Ti ,i(pViOV fSJ^TipOV 

\i^(iv camJy€i /A^ cLVtt.(nj^'Spog Sn^en mTipov yojuw 

Qt^ ?l OLVV\p. 'STe^f Tt KC7Ja(i.(oV CV TzS ^CtAcUeiCp Uki' 

^Kiov q>i^(}^v,OaCtj (h^.^Ttoy^^GiTvvn) )^i,-ov* cv <himco 
^j^^ippiwovuj oumt) uvi^ o^:eAOL wf yjjvi r[gu\ of ctmA 
KoLTJoiSiJog ^sC<<rDvpyi(ny cto^.ug (tjq kvcoV' 'St^ pviTo^g 
\^ TrcivTaL^ "St^ cvSt^oTKoyuunx; }tiQji;rtt)/^(^mij; oLTn^ 
ip.xeijouv-n r ^i^ol^aioi;. tjv 'pt^ovjjov cl^& nifQ^CcL" 
sv eiyn 'ifiv^rouaM.ov. %cL(r&.f^oi fhi clara>r>i oiKioi ^- 
yi')^oLju/u.ivoVj n^<n^f,H<«^^Kift57iy,07r ooTXk) icpajVTSL' 
\(S(m pxSicjdg cJ^i^irig •nv KiK7n/^'cv. <o^g tb hsltcl^- 

liCd/iSiJOV /JAlQ^mv -nTr^yJvC ^-^ c»/0^X0lW76)V ,Ucui- i 

po/ y^) i<pYi)ns4 rj TaJli^oLTa n m^lnSvTtg ^afeiipi' 
PcoY. ©e?f 7B/iU5TO/)cV/SaAcw«oy,0/oy^V^ji9M>Aooo- 
v^oiy^mio ?^\iov); "myiog u^pooSlo fsj^c "TrwiTUjv ^l^ 

^Ol^OViCWTOq fMYOg iltY\YH, ipum^^ ^TJjfe^MjCi^ 

"o^iiih 


A I Q r. A A E P T. Jcv dei \{^'m\ei7n>y^}m Kjzto ^^ aLKpoctq^" v^axfiitmmj^ 
'X.£ipiclMK'mp. rfd '"ij.^TiivTngsAtcL 77 J 0^77(fe(pM;a<^j 
'TrtLvvxi iyiipeig. un^yjov Sf^J^twvjL^ov 7ihY\p(*)<m^ 
•jp (uj^MjOhTnov cwTtKpi^ Jip^ciiv iK^ju-^i.n ttS Y^tw; \ti 
WJTiv dtpopcdvTtic-^jujJULlm £<pM Tncg oKeivov exipivnc 
oujTtv opcS^. Xiy^vng 3 oujtl} %.vog lo^pcS^ <f<^aiJ)xjiMti 
yogj/MOi 77^v\yyi rUo KJc(pa.\lu) cwv S/^ppi^^coj^yo Si yti 
eiTTi ,7ra,pcov cJii cL^<^pJv Tfijuntv ai 7n>iv]azt). riy^^.eiii 
€Z^^y(SLhotw7is ^'vati^ %amu} '^/ avy^^UfxcLTUfj 
MoL7Bmo()i(pil,7vr)(_ca€iCyCollyyi<noL, oc i<^^g ^ x**" 
i^al ovp^ ctJip^jCLP^ocmf cLWiStvoLg^aaKvitnvo 7io.e^^\ 
Tiu) cl\v\JtvLuj, uvh liuj ■yt-yk^a./ufjAvtxu op/uoL^^ fOt^i 
■miv ovdSiffCLVToL dum) tUo (pvylLu ,K>^cl%vtiv yi ivt- 

rr r / , ' , r \ t > f 

yaViei^yTiViCOfCaKOeDx^K^SVfi^piMtrD^pViaCL. V^ -TTOLT^tVyi^^m 

75f Itvogi^ivctiTmi Qv ^vyuxi Kp.iiyvuicfWf > Ejs^ Si yti^' 
^v ,cM,^vuiv fj{9vluj . iSti)V7nm Q)KvfA.7noviKUo (Q^fhtfW. 
vi/uovTCLi Toi^ci)C,ei7nv,(^ (iiATig^, juji.iiCvii "^ ':?&i'0' 
3\vfX7no)V ^ TO Nfc>a«ot. ipcciy.ljitg ^ it 01 a^wiia. 
ed'aJio5mtiii07V,i(pvi,O7t Kpiacnv veici; ;(pt| (^oeioig cufoi-' 

W /2?jMZa>7aj. MTS/ TCiE CLvJ^lOUTTt^ipCOTvSil^ Q Sj^ 7t V 

TD TTdteiiMiMTio ,ei7nv, ^TOr^oa^K. ain^ Zva^HS^ 
^ «tSt^ fSS^Ttv i-rrctYsOi ijof. tLo ^i7rexow)«^>l^E//t^ KS^ 
a/^opSiSoomAySh Ka.f,coi'ei''jtMy,<hv},>^ ifucd^c;ct^ 
IpcoTyiS^ig 'm.Ti XPZiid tS iv^vvqv rmog cu/ eiv\ ci/uAivu\ 
^KHjog «V cd<f^ia^70L,i(pvi,X(p' ov ApjuiSlog »c$q A'e/5»' 
ytiTrtiV i^hyixb^vicav. ifumSik Tmg ^Yiia^^tovv 
<r70f 'STf (piMig,i(piiA SvAaja;;^-* Wa<V TiXvipeig^y^- 
fMCdV,%^ «ivotv pi-^.uV' vioyaficv ^y^d.-^yng oh 
tUu oi)iiciJ^,d 'fd AioffTnx^gU^yt^^Yi; Kamviug c*"^.*?* 
xgLTDtKki^fJ/i^S^v eifftit») H^vjav' iTjiy^a-^k yMiTct itVJnMi 
fjccv viovfXfxay^cL. liw (pthos^y^ ^/-'^ ^'^ /ad-t^o^toAO AIOFENHS. B;/3a.?S _ii£ 

^'miv'7^^ KSi-X5°v. ccazaTDv SicamtSfJoc cv •jajvttbHjtica 
ihctoL; iSiO[7ayf<pV}}'E.iov7tioc ^eA^tif^ cim ovTtoC iJ\i-' 
yryeic^i>i; ^yxjvi; cwJ^ce^, SicJv c-i-n^vctg l^. T\pc»)Vt, . 
^KOL^oyTiDV do^KicU/. ipaiTnSifC •7» a^Aiov cM (hict)}^- ^ 
^Yi,VipcA>v aTivpo;. ipodTh%ig ii n^^eji-(*^v kP-ki^ cAt- 

Kreiyi<pY\iTciV /J^ 0i}eXCi>V,(7Via)(p0LVTyig'fp^ •^ tljUUtpCOVyKH 

hoJi' i<hi) V mtTi Jbo Hji',%/uupoi; )(J.Ki'^ i^(joyc_eL(pv\/u^ot(;, 
i<pv[yllon.pog%\>Tri)V-^ipa>v'bgi'-> t^v fuj^g jj^C/vAo- 
y>v }i(pv\ UkXiTivUu dry^ovLuiVl). Tiwyx^^ yytpw 
CJlv ihiyi -7? (hiov. ctHjDvazis TnTi o tj Atch^fj^gav o /uot^g 

GWJiKV\(p^)h.Z,^Og}i<pYt,cM. rdOVOjHjOLTtg iLpioutc^ZUI. ipCjd- 

lyiSngSl^Tt 'n)^imov^\rjopov'^v,i<pv\,C)Ti yn?\7<otj;i- . 
yi^^i; ^^CGvA^QVTctg. iJcov ycujotjita cn (popncayOu ' 
^ 7B Q^-e^ov,i(p» 3 »i yoiMoLyco^' i<^v JpcLTnTLu ^^ 

CppiOLTt HSt^ I^OV ,9;pYl jMei^KlOV ^(hhiTn /tAM {^'^(Ti^g» 

tJiov iiioLuoK^iTTJUv cv nJ (hcthcLivei(i>,i(pYi, Ett' dxeiixct- 
%ov «fcV <Mjo IfJutTiov; iJcav 'mn yiwouiKat; oltt' iXo^oi4 
cc7nir)(0Vic^/uS^oLgyE'i% ')C>,icpvi,'mMTct 'Qc SivSfOi ^i^sTf! 

i^pTTDV LwiyKJiV' lJh)V KCiimSliiiwiKpvi » 

'■-'n'^i <w uiSi (pie/.^* 
H 7JvoL<TvKvi(ni>v y^JCfo^v^CPtTaTE^vKWT&jy ; ^ 

'ip(j>>Ty,3i}g h 7rtLf<i)icncoLeAov ri 7TZLfJice/.ovi)(<>t,iipvi,Ou. 
'rti''jyeim>vTi>g,'EoLV ouv ^^jDLvyig^Tig oi pc,oi(ri} ^<pM^vj 
'^(^yila-v ff omou;, /LUit^Ktov ^fjsp^ov d^pvxoLKTtog i- 
SljcvKaiiAcpnBiJOv^vvt^ct^y^hTny^po^yi^pv., 

Mm %Lg Ql ^JoVTl JUJtTO-CppiVCt) oy Jopv Tm^ti. 

<S^g TZY •^KvTihcSg o-\i*>voujJTct , 

^KbtUcpog (Pn /^siTiKogioyictiiOt cf^^iHg 

XlXOLTloVOg ^ZlkAlJicSv Sfd.Xi'>PJU^OV,Xp\oV0IAxLl0VTig fj 
Tn^QTifTSL KSI^ KVOL^Ty.TtC^-^ieiTnVjCoTlXCLTtt^VilfOLTn^ 
^OLJil /lS^ KSf] KJUOL%V OpcS' TfOLTTl^O T>:7a. 'j HCP, KL CL dt THTO. » 

oyJ)tfayc.;^'oV,Kcc7a Aojpi^ji^n^o/f f^-y^wct%g (S ^a €,is . A ro r. A A E P T. 

Mdfvo^of. ipumjii^ 'ma) v^,p(a dn ya/Miv>i(pvt> 
T»i4/jSfj viot; fjm/iSimii, ttj^ q ^iofhvTipomuMdi 7ra>7nr 

Ti. ipOdTYi^i^nJi^^OlKOvSbhOVhtLCeiVy UiPjmji^pOLhe^aMt 
i(p^. JUUH^VAOV l<ft^V Ka^aTn^Of^OV ^ifpViyl^i jcSfJ enj^ 
cu/tf^cij;,cC7v^7^'ei ^ ^uj^ yjuuou,Kjcu;,d.J)Kii^' iJ^nv^ 
ti/uies^vbfiv ipv^tm ,Q(tppeiA(py\y ^ioo-nv Ri ng ^ir 
«Rjif Tt^iSfjui. Jlo7v miTi ^ofjuuij ctKovat^j^Gi^ Shona^ 
iiK^tviv eiTmv i^ny liS{j KiK^o(pivcu > ttkq/^m ^«JTrcAwAfc- 
xivcw. ipccTnSiic "Tni^ov oivov v\d^(*>C ?nyf<;fc(pM>Toj' oMo- 
•jg/toy. rsj^fTiVeiwrTa.)no/^omvf(sL'iayiXQ)<n,AM fc- 

uvjuCovh^OYTCtiiiv^^^nJpajvm ojim} Shdhov ^viiiiv,T^ 
7^o7ov,i(pv\,€i U.aJ/v\gju^ X^^^ £^io^ou ^m,A/0')^w^ 
y^elc Ualou ^ cfh/ja-TTx^. >fi^v i^aa^.Ti^aKLiw-' 
TTf ^^iVi^ivngiPi-^ajg^^YKnv, 

fJUt^^iV Jl ihddM. 

(pcoTnBik Troitfmg eiv\ KVu^Vyiipy^ ilT^j^cJVjMeAyTrtfOf , 

y/^TOtt^t/V Q,MoA07?/)toV.Ot^ fcmt/FOtOyTEf Ol^^It^Ol « (sA- 

/tc^y^ dj^ TVV OTVOV (TUJUi^tivcLI aujTtig bm rUo cm^v oy 
TOr OV^ if^i JtLuaa^ aVjuCiOuZjSj^TVV (pcCoV 'W «tA'- 

ynabvoov. ipcoTnBiig ii <n)q>o}7r^ajKouv7a.'i<diowiiUant 
^my,(A)g Kpi) oiMm) c^SpeoTni. ip(t)7y.^g ^ '^t fQO^e^ 
iWi^ /^ ^SiSca^n ,^i>^offopoig Ji ov ,i^vf ,0^1 ^KOi 

/jSf) KOJ, TVpAOl '^ iSojf tA7n^0Urj'(p/A0(TO(pV|fftq ''^jOuJiw 

•71. ^ihoL^yupov ^Tirw Jij (ipp(.Jtu)0V7cg,AvSp(*.'7n> 
etmVieig ^ptw aio^iw,^ eigTapluj' ovetJj(oj^of 

WOTI l^ irS ^S^^^^^Oi 70 VOfJU<TlA^ii<pn> H> 57t» ArorE'NHS. BA.^ h^ 

VOKOf c^KWvof oT yi,aajyt^ ^tooTtc OTivio^av vmj omii' 
cf ot' fc^S' Koo^cn) ovJiynii. Kguj <w^9? ccmov Qn n euj-' 
*K ov6i<i)amTCbjYiau\ y> cviOvtjOujj %.Tlov'ciMoi vuZ,ov. 
«V lAwjlcv i\Ja>v,i(Si^ Sioumi^oc juuiyahc^Tn^Tivi^oi^r 

'EMaCi 7Ttp(pvpiog JvLvctTi^ ^ /««''^ KfOLTzt^y. 
K^T^poo aJ^iouvTf^ (O^^ (tfTtv oiTT.ivcu, A'AAa ^nvho" 
/uuiJi,i(py],cv KdiojcLj; a.\a h^y^v, m 'S^o?' K^iipa 'wg 
vnKvTixoii^ TfOLTri^vig >i^\cujeiv. JivaJ^i/Mfjei Taf/sMTD- 
£/ m.^1 ovTifiDtSfoiA^^v, EVn/cf vjxf K/i/K^isiJJij^S/? ^c* 
ViV 7>'V ;^?)ooc.K_a>| }^ cujTtc KOv(picdyi(riiiHc^ vfxa; cJ(p£ 
A iitriC' SJ^\iy,uSpGV ^Ti WLm ,%f.eji-^v fQ€STti\fCu; m.- 
tf.icajyL(Ji ''(si^ oi^ocfTzti; . OL-^^w/cULnujj-nq '^.Tlw LvaK,i 

^J0LC,i(pi],Sl^^i^iV oCoAOa 'm^yo^ SJ^\i\VHJlV. OVH' 

^^ojuSfjo^ Tnsii cTt cv aypa. €{pot ^^^ ,Ey otyjpa. y> >i<pv], 
y^ i7ni;v\(m. • iviot di. isvTtv (poLa-.v iij KctKJtiyo, gti ilAflt 
mv %eLaT( vS^joc eujTiv \(jiycutai Tr^.ujuovTa. ^zjts^i^^dtt^v 
Vffvj^ eiTnv cumJ i^Ei AiovJinov i Si^7nvi^)0v K om Aci- 

yCJVOL iTIPlUOlC. TtV Jl "^KplVOLcdw 0/U(.ta>C nV^^jKflJi 

mjdihOi-^a. iTiPixjviCiOVK oj/ Aiovvaiov iiiio^Tnvig. 
C7€5V T eiTriwt^O^TThtioi^ crov K^TO.y.XcSffj^KoLKiivu-v m 
^oKjO^Tir^o/ oj-o/, aM ovr c^ceivotnyj ovc^v bTTt^pi^pov- 
TTtfjOyT^ fc*}^ c>»Cf^k'Wt'. iSioLiTBtf^oc jUkt^VAOv (pi\ocnf\ 
fpoujjX^yiiei-Tnv^oTt Isicw (TZt^^^ng i^ccb; bmtv TyiC] 
•l^v^^ Xjcl?\oc /uuiid')^? .iScU)iJUi.^om>g^uvo^ lu. ©v laiOtf 
SptfXM cu'oL^i]fjui77t,ipv],UoMcS ui eivi TT^ieicoei »($tf o/ 
fwi (J^mj cw^feT/^fTOti^.o/ 3\tS7B A ia.y>pov pa,oTt^Hv\'' 
^/«. 'JjjucppOi juAi^'AAC»i ccTnoyli eii: (r.jUTnxroy ,i(pvt,Xi 
fm i7iw.r^eig. 'K q iTruA/ i^^VJog '/^ 'fvi <&( «otktzso A20 A I O r, A A E P T. 57i/(rMf i(py\,tiaiidtwa.iuUw'7riimi,i7niGa,ai ctfJ ef^rtth 
'^OLt^, i-mv^p^Tn cM AcLwhtJiMavog tig KSUuou;' 
ilD^g ouut) •nv 7m^/i^oviTlo7 k^ TnSiVi^J^K Tttc ctvS^covnf- 
^tsg ,ei-7nv y^? TbM yjjJdu^Mcav my . iTraAfyiei "^m dhujUTn- 
€i)v'^!D^go(w Ttv mjdo^w^ov eio^^ocLuj mAig,no?^.i^iLi,, 
eiTT^VjO oy\oQ oKiyi 3 cwijpcoyrti. iuig dazoTDtg eivn •mt- 
^-TfhYiatoig If) (wvjj[q ^Qii icp^jMfcS vn^pnKiicug' o)V %o 
i(^p7niSiuSiJ oiV.dp(i)yrtc »Vw '^yiV(7i7z^,ico ^ug OXj^y^' 
vng ifdjour:, . ^puju^^g Ktfpoii liuj ^variv cLVctdiiahg d/ 
A$((po7f j^Tcv ^j^a-v|/i^,TMf >^T Em^o^wk ccx^ctaictg, 
/l>\i^cuv(^ii Tnfd '^qwiTVQ cumS.Kj ^'WvTDf jE^jgp ii/uu A- 
M^MJ^oc,Q/uji}cit4(ictJi\<^'K.qL')op,(pviff:,AiO'jl/Ji)C tui 
dJV.ipciJTyi^g Tt mtcSviKJJCjov Ka.K^Oi'^^^»'^^^ M ^<^^vtcx4 
ffttfvcoVfTDvg Q/ow hS^bvm ^xayjv^vi q 'mvy\p\igS^^otJV, 
"^m avmq wWe/^fe* "tS q (pvhoLTJovTtc eiMVTtCj AvTtdif 
rST^luj oujrjpoomg oLmy^^oLTD ,t'^ oujUj<pYiajv ,oujt >(pt- 
^pca . iStov 0'\yju,7noviKLuj ^V i7aj\c^v TrvnvoTicov etn- 
v/fov7a>ic/^, t(p«,Kpiiv dp^fxcui lov , ccc "um mv^'- 

' '0 ^ 'J nj r / >/ 

"Tt^KjO^aiOVTfOL^MC^iTW. TCti dJ^S^pimi^ iTZL^^g iAi 

yi doLVctarjuCf) lUJiKiKpoLTa tS^Trh^Aaiou; TT). ^/swf^^ 
f/jrnSof dyjpci oi 'Z^iTZong (nu)i^gi^i)s>V:,K.voY.Q ai, 
Y /ujilg ,ei7nv ii<^ K.ujoig o'i juji oieA^^'^ ^Ti^i^Ks^Ti. 
(^O fJUthCDUOV (Zskjl.^V^O/u&iJCjiSV cLonv,i<pv\,M Y\ 'AjKctCn- 
^.WOdV Tl^ThOLOVTfCijy^. -Ztfet 7m^<fcC 7nwpv6ijM7J)f 

ipco7yi%k '^'hv ii'v\ ,TiycCt7ni,i(p\^. cl<pvv\ -mtf^ct^^Uu 
^cLatcf^ogioL7^^ov7ct/i(f>yi jlii n-ro;!/) lvoL%c7nn oi 
ynuiauM70Li vuA) \(^fkCcthvig; BiOLovtu^og ijov iTct^fct^ Xi 
9dv iig O^AOV (hoL?K0l7Zt jUpoai^, i0Y\ ,ixv TtV TraTi^. 

vrhv\%vig. <h l^aj.Ttg aumS :mj JkeJiov juoL^c^v,tuj ar 
><yi^H fz^^ i^fsS,ii jv^ (jf^yfOtj{^}i(pn, K^tAn* via 51 AlOrE'NHS. Bj^A.?^ -21 

•'(pH, E',a« «/i' 'wc iTmjveiii inv coiiov hafheiV-, ocTntfnv^ 
mSfoc \sm> %vog T^Coovct, icpvi , E//^ Vp^^f.eiaw,^;^»'' 
ii '^ i^r^au^ , ^cS/AcLj . \ssn)fio\ijOia.iov uvoc eiTjivmg 
tumv 071 ^vcniv i)A cv ttj^ ijuct7J{ii,l<lcLi,i(pyi,Sf^ ^td cut- 
n \.7!n}Ci Chvi^jo^ KOtjuuo/ua^. ipuindiig tj dvmfs^" 
W^viv cx, (piA6cro<pia4, i(pv] , Kcfj « iucyid\v a>^o,-ny>uxj 
jDtS^^^^mv -TvyUxj 'm.^i<Tn9^a<bwi. ipuTtidiig^Biv 

•iM;K00"jaO7TCA/7TJfjfc(pJ1. SV0V71»}V%.V(iiVTtig ^Oif ^^7 

riS(^ov Q^€o3a«^,i(pM>nge/ 3 tS TroJhtm^ c^Cyly^i Qvm}. 

\poU'OV ^On C^7DOlSfJ0C,^i3^i r 6/5C6rc£p;^,i^}1, 

rot^ iTaj{pa^,i(pY\ ^atnhicov iT) fia.(n Moyof . c^Tiivy^QTt 
x^ /^^M cLura]^. •^(piim.^d^m KdiuJcLjcov JL\i^aJvJ^ov 
^iovu(Tvv,KeLiuii, i(p}n,^a^7nv 7roiv\azm. ©€Jc tjf <3- 
•eiixlowx (aq «V '^s-^^ot^ dKoi^^zL pTii; et^ot^lLo^ y^ YiKiogt 
.(py\,eig %>i; ^iwmTctr, «m' ou fMOJiViiw^. cy lipd J^- 
•rvoov ,/M^^v fWTrapm ^tzov *S^^7idiVTtJV,apag cuj- 
Vjg ippi^v,ei7ray «V iipov /uyiJiv tPilv fvmpov eiojivaf, 
^fTty ii-TtyTo,, OvSiv i/JiwV (pi^0(n)(peic> «(pH^ E/ K5^ 
sreJfZffo ioOjuaui Q(piav,\{^ tStb (p/Ao(TO(pfc7v '^. ^tTt^f '^ ' 
»itt;/5a.y7a.7By Tre^ </)>:, )(^ A«;^pv7cc. ug 'Aj(pvi<^7tg '^, 
t*} Ttt' M 9 n KfoiTt^^ , T / otSJ> eiTnv, i/uoS^ii(et ; "SJf a^' 
ls>v7U(/jSfj TK carov(fhLjoi.,jU4i yroiQLUiTa^ 3 , €A€}^ /unchr 
^(pipeiv iuJit^g'K^ y> Wv^ /w^'te duvew /u^ti rf/- 
dctviSoji. eic Sia^ v eiff^et cvmtjo^ ^7c 6^/00^^' t/)^)-' 
rrtSiii 5 ^"rtj T»7Z),e(pHj)OTij-7r nS^ict) ^TnJivw^oi- 
??K. /J^vzzpoT^ vw^/cncof QnAca^oV^oVjOt/V obi^^Yi,i'' ; 

pHjp^//50KCt7^f ^Jo^Of «21^ (T^rt^W (hovA&JO^Q^; VfM I 

iys (76 c«'^A iTToiviCi ,(w 3 <rgat»7rF jS/a^M jowfltj^KSt ^. j 
^y cL(pp(jva, -hthTYiz^ov^fjLo^Qju^iOv , O L-x at/^*tw M > i" j ■i«2 AlOr. AAEPT. 

J^os ei/M fnsSg (piAooDplou/^Ti oiu),i(py], (wf j« w jc^tAoTjJ 
IviV luyijUiK^i avi j fiDt^g td^ ){gi7a<ppovcujjTa, r^ m<^f# 
ObKcuj^wtJtiitcpvjiKp.izt^DovcJv 'GvTDvSi' ov^uiyce <p/>oj^fi 

IJhtvXfSOfiTm ViOtMtOTibV CC^Z^iiTaC /CCAO-uyTa, OvKCLf-' 

^^yi> ^<pn,c/^ ihi<p!U7ii'^ xjDh.ioo /uoxiCSivjmj i^tcav juuL 
^pcuri oveiJj(of^oi 07t C.V xcnTmxeiu) TnvetjYicLicviCS 
peicoyCpviai^y.iipojucq. oveiJ)^G/(yd^Jog cn ^i^^ Ji.iTjTrccfjfH 
^Coovtov i^oiCiVyt^pviy 

OvTdt >^X>^yir"6h%cov te/Kf /itc6<Ay^. 
«DC^f Tsv h^oiiazuTct cwTJjJ SorcovyeiTa «^vto,<E>J; a^cLf, 
7ihv\\cu; ew^nv 'Ty\{hcL)CT\:^oLii\'7ii ,^vyc^:ij{, (UJt.^^ tbI 

^lTTCLfOUiJTtt Til iTZt^pcL,yT l ^A«f, iCpVljTV^iV ,U) TUKtU-' 
7TZi)pi,0U TtXTHrV^iV CtXAAIVOV 051 > 'ZtTC^f ItV jUVe/-(,OjUJi' 

lov yBAiTTi, eiTTijju/vi M TT^f ^«(paAMf (JDf '<i/0dS)cL Su;a>SiaM 
crvv TtS ^ict) fZ>^ Mj . %i; /iSp 01x^704 ^(pv) Ji am'7W{f, 

%lj^ 3 <pcu>XOl^ O^^hdvpUcLlC Jlv>.^eiV. ipcCTVldilC ^- ^ 

ciISpcimJhLcK.?s.v.bYi,(^7i,<pYi(Tjy%ic,7ToSctg dJiSfm \'}^'^i^'i 
%|/t;;:^ 07K!t:iUJ ev vom cJKito.CvoV' oLtrzoTtv ymifA^yjJ w*; 
StoSfJOV SiSf^Tt lcir, ^Sfj ctAAot^ o^oAoy (vmljowr 3 ^<tl' 
GTriftTrf.^ZT^^ ,/t<S/i fF/focMcov ttclmv i^Tn^co hctC^v' 
£^ arcT, 9ta)v c* y-uua.ai xjinajj il •m.Kiv hviy^/ucq, 
cveiSi7o/vS^>6( o7t tu) -rrg oJiTii 3 Il^MTavoi /un aillUUTl^; 
'' .■*Vcivog,ei'7riv,au7ii' c^AA* 

Ar)(j ^v iUi(p(f^loj, Ivdju/n 7rd/%ioL^' 01 S/AOi. 
iaivvTc^OTiw oL(pvr, , '3>^ vrv 0x0575 ^'oKot^itrt^'^^'?!^''' 
jvoL juLvi Ti^Yiyu . "Sr^ ipmTOj; i(pv\ 'STt^f viSfivluj a. 

7t;^«?l' . ipCOThSilC ^ H£f.M^ %LVa.7Jig,rWgiC'i7Ti,}igi- , 

iwgjov TnxpovTi^ ovK ojjtSravojukStA', (ZSl^f Aaj^jM'- 
Sfov bmgajf7n,ii^ ftWv7a,,OJ (pf/2>M ^ i T/y^>e< 
•^iv,eiiL)/)(doi>ih KJtxflV ; 'Sc)* Jfc ^mvTz-g, J^ycdti/lu 
ifiaTjft^sya ^t^^V <pc/3«75tf? tLv TmfSitctv ti-jk Tnu P/f /^ J^^OK QifPpOUUvlu), %i^ <h 'ZtpiffOiVT^pQI^ <Z^^- 

l). (HjOC At<^(jjuai}idL -nv M9'y-^ toLti^^ovTtt 'tcte ruj'- 
iMf 0(p5»A/adk ,0g^C^»1(n)/<c« Tcy o(^^^juov tviq •mtp-* 
9t'ou icL7f&Juv yTiuj KOptuj <p3iipii^ . eimvTi( ^ycg 

?«V,t<pH,« (AM<r« 'Gli ^iAotc K5^ "S/f i')(^po^^ Ojuolof 
^fo&acf j . ipei>7y.3itc tj HpL^f^dv cv aI'3pu>7rot^ , i(pw» 
lia.pf>viipet- €i;nx%)Y «V <hSix.(n<,AMv, v^ /uov<roi( ,1^ 
Ihov TroMdtgyfjut^Tng^-jo^iyfit^, luu 'hoi(}i.'pvf,J)Jk.'' 

KOLM '!T0^0t4 fJUt%TZtl '^)^^* eiU)^ Q TOCTK TC/fty cV 

•jiti^ 2iVoLg Ytp(jmt xo-y^ii , E/ tb cI^tolv lU^Jiv m cc^ 
>TOK, otJ</l cv etyjpct o4lv OLTtyrtv . ovk i^ dt «75- 
Dyn^ft^roiv' ovJl cv dyp^ '^v oltvttov. ^^povpycof 

■ cJvTiS/xi^T^aiwiy^^^^EtSi UviiAi-yijHS^ 'dw MtMcuf 
y^'Te/-ict/v^r>v Tv Kijuoo7niU(Tix.<xJzq, ci':oi^ici7ZL\ q ^ 
}fsA eig ouj-nv, a (jui\<^o9 oui etYi K9^'Ta.My4v,'To^ct 0?- 
t. S^tIUu (ji ihi-fi) If) Titu ci(jytv[(ny ' Tho ji^ ^^^i)^" 
yiY'7Uo di,Q>iMfnKluj ' 'QtvTiuj HSi-^' t*M c/f^vfMUaix, 

'tOi)^7cyV0/ySlJcLf (poU,7a(ncLj/Jj\U7t(tV fi!J^^7U THC^i' 
)f ipyct rmtpi^^VTOUI . il) ii 0L7i\n tUjU iTi^V ^(ji" 

cf T^f mgptfioJc/Vv «^O)' 'Aji^idu; vs\ Uy^o^; cv %t^ 
i^iYiicoun 'ffOJu^v\i,C6g 'T^Tiuj-iv)^ K9^ rotrxfAO,, 

XpiTldiTDJi TlKJLMitf-OL ^ pxSjC^C ^sOT 7^f ^.OVtf «O^ 

■ T^ '^irfi KSLTUyViS^ . opoLV 71-y) iVTl TZtff 7i)^CLIC 

tj{^^jU'ao(ntc KP^ t^? <xMo£f? ou tIuj TVp^Oimf c^v 

fi^CUV %i; Tl^tTO^ "^frO TOf^U4A£7Wf 'ZSriTrOtVj.iS^Otf' 

tf 7i eujKviTa^ ){g^ ^i^ ct^hv\7tb;,o(rsv \^<pipounv ixst^ 
poi Tfi iSioL 7ioyv\ci^7vi(mui)(€i. ysPi oc; ovTChei /MTif 
lyKoLv 7iw ct<ntv\(nv fc "Qn rito-f^^^/ifK, ouv oufOixpi^as 
ItjcinheJ^ ijuop^QUJU, oxiHyi /dw i/^tyi'^^^'^. 424 AIO r. a'A E PT.' 

;(T^ (pvffjv iKOiSfjQiCi^yiv 'JjJ^x^jucvco^j^Zi^ liw cviQicuj v^ 

rJ^OTDtrit fUj^iu^iTyiditau.KSI^^ u>^^ oi oiwijtcdimc Wr 
Sico^ ^MV^fltnAjf ^^ "QcwoUTiov /UUiTSOLayv^ovTU) 0/ "Quo^ 

j CiiTJOV cl<nCi)%V7i^)y\SjOV ctvr^n^/f ^(fdVCOVKP^TTtCppOYOO-' 

01. ^ictoTa. J^iAiyi^n) KS^woicov i^pc^vi-TtiOVTugvof^f 

&(JLOL ^S^^^^licOVj/Mjjiv OUTZt) '5?? )(T^ VOJUCV CO^ % 
X^' (puenv Sldlv^' itV eujTiv ^^K.TM^T^ (hiOV M^^t 
Sii^oLy^v oi"a^ K^ li^yQ.Yig.fx^hv iAS^ 3iQ/.ab; «sj^' 
Kpivcov . TcwTa n^" (g^pcov iT) M^V) KS^ "^iovTVi; ^.oyt^ 
ipcoT^ qIol^ cOfCofQ^^pviHjs-i^^^noLVTa 'f^j'^3icov ^'(py 
hot '^'f (9(po'f oi 3ioi'KOtvcL 3 'WL<f^(piA(i>v'7nxA>'Ta, ol^ 

ff^(g<pC0V, rs^Tl^iivO^VyOTt ^^^g (UJT^ OV^QIOV Tk 

TroAmviSBLi^Ov '^,0nffJVycu.'dj '^Aiccg c<pi\og 2iiQci 
SnE;ot;*cf??iOK 3 n :^A/f ko/Mou 3 cw^L' '^A£a)f »d4y o(pJAOf 
tftsijjoy OL^ voM9<^. '^'^ eicb; q ^ /o^tfv J^ ^ '(shcwtq 
VrttA/TTX- Sji7mJlli,<W^KC)CfXVIIUa70L y^KlCLC TT) MycvVijuc- 

vLw 7t opBiuj 'Troxmliu 17) lijju cv ko^t^cc . ^At;^ 5 * 
Koiveti If) Siiv Tttj; yujucuica^, yz/Lioy fAJviSiv ovoudlcjdy 
txMoL Ttv 7n.i(TmT0L 7Vi TTia-oKrvi (nw':ivcci. mnvQicoSj^^fin 

}i "St^f (^iCL^' fJLvJiV TE aTtTTOV iTjcJ^ iipoo Tl hCiCeiV , VI 'rp 

^<acov %vog ytV(TZL^^.fm<fi oLvoffiov IT) 75 )(ptj '^ctf^^f 

VnicoV VJf>lCdV a-d<3tc£^}&)V d>lAOV &K, ft^ d^OflCJLCOV i.%)V 

K.TilS^ op^u hoyco 'muvnt 0/ 'mx.ffj k* SJ^mvifmvit) My 
^v , JicfJi y^j cv "mf^^ru Kpicc^iTjyKcpf cvT&rAotp^WI 
*7vv,i(Cfjj<f^' Q^oCp^ff^hi^f^ cv vra.ffi S^ Ttvcov ci/>f^6>' 
vrvpcov xsfJl oyi^v ei^Kpivo^cov xsf-f (wvoLr/Ml^o^o^^ 
00 f «AjAoy cv Tr/ 0yfcV» iroti7, H' yi ajLrri a^frfoiicjciia 
rsM /^^ ^ihicntQv » Aiyv^TtO c^eivov yfiottfMO^vi Uctffi 

f^COVTdg'? AoVJUCLVoS/Ot (^YiOI ^CLK^OLtf-VQg CH '^V^^CLI 

ffSPJ T ^ ^«.OiTStJcii^- j^ dgyoo^c^ia^ xstj ^?^ '^tovroov djuui.-' 
\,eiv, ck ct-)^v\gwv Kj ku cLi'c:y\guim. 'Jjf^o^^omiTiq ^ t- 

if))iK£tc3ti, na^ fujpc/icnv UviyHjt ')^vcL!07rt^. Ti^iccY y^ *•; 

IpY^-du) dynf^^^ac ^Th^Zf^iJTciTD. i^ciuj n K.YipV)U>g ipu^. ' 

'WVTtq 'tt oiA 7ltlltV,i(pVl,AYSpU)7nJ)V ^^(iv. OTE Kj <ht 

\ou; %.va. Koe^v^ov Xmcpv^poViTvv (i^etpv\/u^ov "Eivict^ 
f^iuj^iipYiiTovTif} M^7nk)\^' r^ chcoJdTiv ^^^^ei.ccveiTzxJi 
IhettjTiv Sivia.<f\i^'KS^ dTrttycc^v eig riujlLo ^v^y > 
TeiTiiffi '5/f icu/Tti 7rcLf^}oi^,}icf^7m<mp cVi^ie/(n rlw o/- 

ioJV.-O OVTU)^ eUJTtV cv Twiffj (f^iTi^yCO^Tl cM.mOg 'Tcfet- 

(ay^Jiynfo^iiKiyt^thi^^juccyeii riw oiKiaA' /msveioiM^^v 
i. (pt)<n Kmo^Sjj Mf c* ixS ^ye'cL(pOiuSj}cc TmjJk.-^yi 
cSy%t4 yvueJ-Jt^oi^ ^vT;^c^ati<dzLi du-nv SiP^viazti ' tcV «/^ 
l^^^ eui^nt; ei-TTUV' o-jJi y^ Ttt^ ^iOV7U4 (PovMLg u) r^ 
rfi^povrcov^oLMoiisv^t^iipovmi; 'W^iovTzov. iDivxou y> 
t^oCeiSaji^Tit ^eAo^><poCiCS^ '^K ou/Spco^iglT)' Srtu- 

Ul^ Ji Tig UJV '^cfe/TTl' OWii^a, 7rCi%Ji CO^TI •TOf V 6v%.Y- 

uj) paSjuig cLfpetv isig Ao^/f . Afej^TOf yuju 0'vvi<nKpi» 
tv 2ivoc Aiyivv^Tluj 7nju4aj\ eig ABLuoctg Jhoiv ovthv ijOiv 
IV mpov KvJ^OcdivLuO'ov aMvtrmrOr tv AiO'^oi^,ou)Ti'' 
i«o€SC^ivcci:m €/[' (tt' euuTov hsm rtv inpov "^TrcTHhai- \ 
iY^ia^vnpov3<J>i\icniov tiv <i^eipY\^jQv.6juoi(iog '-^ ^ 
w^ix\(ncoy H^7a.^3iujaji. tv re/.Tiv cujtdv dipm^ov, 
tM<fiv viilov (Ttweiycui %lg7mJiffi <pi\6(ro(poux)7a.. ^icuitft 
<f iD^(;luJ ivy^ Ato^oi; %ig \oyic. h)cov(n ^ cara 
I9y ^coKicov 6 ^v^iw •^H?30 K^ ^nKTmjY oMiya.'* 
>^ , Kcf^ ccf^ci Tr^eiov; ck<S^<ig TnhfUvjoi. Kiymj^ i> 

l?€^f 7a ciHn)WTO.fc7Jj/3>/0t^7?.A^7>f7tt,', 'sfei J^ tpj i 

^ycc.rdSf^<pQpotMyvrDui a^Vj?/. oiuSp y^ (i)Q0( •m<fiXi ■ 

p.ir — !h2tf A lO r. A A E P T. 

■>^— 7 (^ay>vTrt utjuovi^MeAXSo^ ^vt(p3iuj£Lj,n£iui coA tfa^t» 
caf. 01 <h , 7B m6<j}xcL avyKpUTiiTztvm' cov '^ ks>^ Kt/)- 

Ov/udJf oTrttpo^ y la. '^ivamt^ Tiwoq 

O' (^K^(pOf^Ci4}Sj7:^0£i(Aa7t^,C^dieA^O(JKCt^s 

Am' akCet ^i Aof TTtr oSb vrn^ tp^oaj' > 
Kctf 7B /TyAy^uA cnwJkHSsv-Luj y^ clxcLdiccc 
Ajo^jl^n^ Zctvog y>vog,ov^vJo^7iKUc»)Vi 
«AAo; (ptL(n 'mhvmt^ Win (jv/iLjj.ieJ.(Jzt<£ftiJ[ (hovKc^Spov t 
ovTZo SlD^lwoui^ yroStg 7iv Tiv ovnti-iigm K^t-Ta^fi-^. 
oljtJ^Tot y(ji>tf-iMij ctory ,(jca^' <^v\<nv K.v%<^vv\^ cv <^- 
J):)^g)ei}(Stlov "dtu TH TrvSufxctTog iyKpaL7n<nv, (jvy- 
^Mvi/t^ y^ ^^v cv nJ' K^veiu) rJ <ujO tm? KoeJlv' 
;^y yujM/ct<Tj(o .Kaia o* t» i7o<-,H)a)i' oj yvcoeA/^t KSfi 
ttoTtv KSt-^^^^Ml^'^^^^ iy^KS^^vM/^iVf^v >ovt/l' emsn* 
cnuf eujTiv KOifJigji&fJov. o Jq y) Ujj ug vvKTaXoC K9^ v- 
TivYihog. oSiv^^miiKrcunicnv frej-^voi,iKmotujcto- 
'nv KgLTaLhAfA^^ctloim* K^ Xjzs-iAafhov *KrD ^s^^^af, 
P>ovho,vSf}ov hojmv xssTi^iX^lv '^o (hloV' ivda kW 5»' 
tng^aig (pocm) i^^^no '^ yvoieA-juajV} livig ctuTxvJtc- 
' '^mv. (t^cL KSM f^")^^ )(^F^v »Ja5di'. ei^pjKOjtSfJCcv i\ 
r^nrfcTEp^v K^ 'T^ijz^i^vr(jiv> yjziro "(svnjg ^(pUJjcti i 
\ ctiSfOLi^z^^ 7VI TWhvi -jyi (pipovtryi iig lo^juov. €^9T>ow7i 
I tiJUT^ Ktovot,KSfi i"^' co/raj Ai^u UaejLov KU/Jct. v^ 
! /)ov 9 ^ oi^vdhiTwi ajury p^hKcfjig einoinY iTijxviaw/ etoh 
LtisH iTny^oL-^ ovtu , 

.' X\](^(ncei K^ ^hKcg \ssjv ^ovov''(^ol (tov^ti 
Kvitfbg otS cti cov Ajo<^ig KP-dihei' 

[ 'hUvuJOg iVU (hjOTCL^ CtUIUCJUOL tfb^-xv i i^CL^ 
\ QvV]7Vt^,^ ^CCngOl/UCV ihOL^ppOTaTOJf, 

*51 (S ji/t^cyT&T^Jp^XiA^^TTxJ^^Tfy/ A I O r e' N H 2. B//iA. 7^ vi?^ 

£/f ai</6f. iha(h{ juji Kvvog cc^ov oJbc^, 
pi4cej\ ug 570? ^eJ-Qy cufd /A.iiiUf^t')^ iig ;^ (hodpov aiuj-' 

^* cv '5<f o/xuiVv/Lutq (pM^iTTff aa^TT^f v\/JUipcu; Kxi^ciM» 
ifov fjL cf-' BotCt/Aalv/, ^to-^uM </[' cv 'KoejLvQco tiA^t^- 
ca/. Zcu Q>^V^J' ;(J^' r TeA-duj ^ i\\{^-T{juj ^ t^csiTrsTlK 
CJXv/XTnciiSbL . 9 f/3fe77tf «/l' fumf /3;^a /a tk J^ ' AtcLXoyt 
Ki^pcLhaiuv , i;)S^ct4 , KoAo/o<- j notfJhcAtc > ^ MM5f A- 

oV,0£^<^pOf > T^iV, A'ex?%/);^f, ilte^ 3aya7By,E'77irt- 
\fi«y'" T e:p:/cb//ct^ 1 7l?ot ,E At V K ,0 ufe sTfr,H'^KA mV* A;^^ M<^^^ 
MMc/\ot, '^pvaiyrTnq, Oi<h-mi;. lceKpdTnq e/l cv cS rnr^ 
m <^ Sl^<^)}^>^ lccwpog cv v^TintpTZji n^fhtooVtOvSi^ 
[f) ^to-jl/lou; (pctjj. Ttt 71 *Ti^ctya)Jhce/.oL <pY\<nv o locwpo^ 
^ihioKM 1T) rikiywviTtv, y/cdeAf^v tS Ato^^ot;. '2con- 
wv^/l ov $ iCcPc//.ci)^70L /iovcL (py^oiAiQ^^ci; U)"nieA 
ULi^^UieJi cLy^JoS,tfOi)Tinov iUlTio^v, t oh/mijov ,Ucl^" 
JbLhtv,T^oC(rcu'<!^ov,Kiip'^^icovct,^tAiaxov,K'eJ.9x,p;)^v,'Xi' 
m^QV,TcLiv/A4^cfiuiy Xp€iit;,tmnhcL; . -y^yvcccn o Aio}4 
v^g '^VTi'fSr^'rt;,K.7nMConcc7yic,(p-icnito;.'^)^ <fl auLrm 
n <jxj'^^ufj.ci%Q vi(h>A tyv TTm^ng^^^/^ov Stvjii /Mt 
;^fcaiv li) -r ^,^^ dJicLfx^tif^v^TA^v Trtcpi^td^.chvnpo;, 

^iKVCOVtO';,0'^CL''^ Hgi 'Sfei UihOTTCVVViOTiV' TeA-Tt»; t^i^^TJli 

^''nTup'(ac,'27^iKo;,^o; I.iA3jKjii;, KSt-^^in^Q; 5 Bafc 
^vXcovio^iSJ^ r yi7tvixv'7n/u'^oc,ToLp<ni;,y<ey^et.(pck ^^^ 
TniYmys^v ^y]7}iu^,a hvm 'bTnyAp^. ^ <^ <piho(ro!pQf 
Kdiuio^po; (pvxnv c¥ oytfbvi cs^-mmv a^ 5?A;77'ci' (pd>i izi 'a I o r. A X E P T. 

MONIMOS. 

'^COiLpCX.THg. (SJ^i 'KTDV ffUlll^ g CL^lKfOV/iSfJOg ^iVui 

J\fg Tiv Aio-^Luj ici)vv]^og,7iw ^^irUu axny >(5tj ♦^ 
ip^v KS^ '^ ho-^spv S)y]yv^ogy^.g ipumt '(ff.vJ^og ovt- 
CaKi Tov McviMBV-eujTJKSi^ y> QM.e^yo; fjuvflou/ (CD^gmav^m 

.Si/f ,70,71 WipyUSL SjifptTfjei ;tptf TO^ 7P l^ TTig 'JfltTTE^Mi' 

^^ce^ov.fcwf oJtbi' (hcajoTV.g •m^pyiiiKnx.TD, )^ cf\f6- 
^(»f /lio-^JjJot^ tua. mpv\KOhov%(Ti KSl^ K ^V,*?» tw 
xiwiy.^ avy^oLy-K^ <F)f^ o/uu)iu>v ti-^TtiOii K$M /UaMovo*-i 
f^JV oju-nvo Jlamm ic^cKJHjuojVicdsbl. {'f^iro 3 a^V^ 
i?^oyiiUQg y cog np^ Miva^<f^ov ouuiu •nv ysjimvIv fxxr 
//^jTo&at/. iv %vi yuu fr^ J^cc/Mtmv cv rcS iTrTtiMfA,» 
fiTnv ovTtifg, 

Movtuog %g Uv cuiSfComg,co ^i\cov,Q^Qg 
Adoi;enpog,/MKpoLV 3 mCS^v uo f^v. 
JJv^g/uSjj ocujnfei.g,^oij^eiiKQvog pvifxa/n 
:E.q>%y^oLr' ovSiv iju<pipig,jucc m Aioi, 
TeS yifCodt<m.vTvv,\iSi'Qt7g (ioa^/^oig 
TooTtig''^^ ''^'QJum,o (sst9ozt(^Kj pvTmy. 
To y> varoA^tp^ifTucpoFl/) •tov £(pji. 
carr t>^* ifxCe/di^^T^g i^-^i-Tt^cogn Jc^vjg /^ yjList^po- 

ViiV,1D^g Si clh)^3H3LV Tnxpop/XAV. "^iy^OL^i Si 'Tmjy/lH 

cmv^n hiKYi^oL (Mi/juy/xivcL, )iSi TLizl op/M^ SiiOtYS^^ 

XlpOQfi "pHtKOV. 0'NH2IKPIT02. 

NntfTK^/TBf, 'KTdV ol /^ ,kl}iV V\riu},Av]/Ml <TSJLOg c/b 

Vi.cLy/v\g A^-m.XioLnpwai.K^ dnr n^ i>^'>yiuuv « 
^/0')^ oig^^A^\ iciKi /i 7? o^;oy mmv^vaui fjsi^g o 'o'NHSlKPITOS. BiiSA.J^ zx9 

^ivocpcovra. oM.eivo( /uo^ y>Kuco) 07un9f>cLiiv(nv,csa' dt 
X^i^cLVcf^O) .ko.KiJvo^ ^jUcLjSiiM' Kup«'o' 5 . UcSgK^l 

Am^clvJ^ov TnTitiviKi.HS^ rli ipjuliMeia. q 'S^^9r?ivjOT0fa 

Tiyvi >C9tf MtK.-tfjyiof Aio^^ot^ ucL^Tng o ^nKct - 
hon^og ^vjuog , StU)^^^ Ofxnpou' Jtpt^ H^j-i^oa^og" 
^ivcoTrd^ , (a Kao/oV 'i^yQ.Uu' k^ ^thioKo^ A/^yil- 

kpa'ths. 

K'^ oLiyg K(y)cu)vShv,QY(hdUiog ,>{^ cstr '^H^oyl/Luav 
w KayoV//UtSM';^, i^^yiiCoT^g Si ^vi<nv 5/ Aio^^ot^ 
tw-nv fJUL^rlw y^ypvivttfjOLf^oLBpvaziVog ni X^iSsv- 

IV TFO^yiiOL (pipiTWj TUefi, 

UYipvimg^mhig^^juAffttiivioWtTnTV^pWy 
KfltAW Xv^ 7n€i^,f!^ppvTig iiSiv iy>v(m.i 
X/V itu b^^Ti 2if eigTi^ei ct^^p juucpog ftP^^niDq, 
OwTi M^ocTTopvvg izayx^oiLOfiog vrvy^/nVt 
Amcc ^yyitpj' ^ (TfcopJhi (pipei j^* (TO^ A^ ^Trr^, 
£'| wi' •«'miMjLicaffj (tstsg «MjHAoi^j^za^i ^Jtoi' 
O J;^^ o:;5^flt xIkttik),'^^ njipijuntg,^ (ukji S^^y\?» 
tft KSI^ (^y)jujte/,g m' ^vf^ovjL&iJVi , ovmg i^v(m' Ti- 
J^l iMtyi.ipca jbWoL; SinoL, ia<T^cS SfoL^uLuj^vjohaM itt- 
Actm Sit(si. f(rjju(^ovAco H^Tryov^yivpvyi 'Q.ActiTty, (pi?^o- 
<rt(pca TOt&)^oAoy. i^i^xeiTt Ji v^ Qv piTrav oiK7y\g iSf^ 
TB «f sraoTty «f77t'/c£^ o/x/ow , KP^ i'ou^7i/i' . isJK ettnra 

TcwT i^ oos' ijjut%v Kj i^pf>vrt<7U,K) lAy Mvffzyy 

^ 07t ck (pi\QOV^lCCgci/nii 'Z^^OlTti lio ^ A lO r, A A E P T. 

(pipiraj[ x/[ oumi y.a.)cttvoy 

«•Itu Q)Kvfxmd<hL. nTtv <pv\(nv liv%<divv\g ov Sf^J)»» 
yilJjC dioLau/iA^ov iv %vt TfCLyUiS^qi. HViXKpCiV aiTueJ-^OY 
i^vmyXSfJJ TTt/AeL \vtnjOV}CCi^oLi fki -dujKyyViKluj (J/- 
KQ(rD<f^lcv/ . cJ^oLpyv^.(nx./t^ov te "jiw ov^ojv ,(i{cfj yt Liit 
^if^fl^^ctvdv^ddpoiffmTrt fWHH 7» fjytTcv ^uatoL ^- 
SiiCLVTa,^?^ mxiTOJiC aveivau{^U)'m.,ouj'TtiV jj y^pnpcSc otmii 
^i\ocm<peiv,eac v.^ ^thvif^voLiov iUDfMVLOv o/jri (JutfMl^' 
i^.(pvi0t y>uv , 

Kflt/w Bipoi^ /A ei^v fjLUfJiov^ifbcav i 

Iv iyKpoLTVic WiW yjfMiVog paxag . 
q)M<r7Q ^/OJCAH^-^Tircra^ ou;7iv A/o-^^H 'dwouaicUif fJUViM'- 
CoTOK oLvetvoLjjiiS^ etTt "^yveAov eiv\,eig '^xoltJou/ (hoLh^v, 

VSf\ K^THTtC /t^ (<p^(nv)Q Om? "CZtTD Xm^OLvJ^CV, IV- 

m/);^^ctc 5 TjzjJD ^iKmmv. mp^onug te 7^ (hoLxrneJ-et t 

liv^voLiog. <pY,ffj 3 AvijLwitCjtog oMoiyYig ifa^Tn^iin 
I ^ty/ <a%if j(pt7a7;3^fi9BC/ tp ^yve/ovs <mju^j(^tJov,ii /t^ oi 

' TWUJSiq iSicOTa^ '^JVlSUiViOVlftlC '^^Jhu/ocLj'^ Ji (p/AO t 

tn^oirnS ^i/xcp Sl^v^jULcuf./jm^yog y^ ciCfivoic J\ v\<ji<dtq ' 

(plKoorrxjiOuIjruc , Tl^rt<Qivv\g Si <pv\(nVi<J^ Iwjap^oLi, 
■ ('Ztfei H? Ai^ot^^^^on^ov TnLftf^cg djjm ovojjuct Tia/n^ 
: y^iot^iOT dK i(pYiCwv i'^i'Jt),cL'>/nyjv ajb-riv €t' oimpiuJ. 

7rrti<Ji<ncv]C'XSfJl<f>ou'ayir67tv dLmi' "Tit^c^ov^) ttk yjijuav. 

%t^7i 'f^^ fJsi^^vovrTtiV fTftL}iUii;,(pvyci4 KSM (povoi; i^^v 

tTOSAO^^i^Stf 71 T iTOJlpaJig fQ^ffJQVr^V K&>IU4)(jOtg. ^ck 

dawitciJi yJ KP^. /Lii^y^gjLuuiiou' d^r^yd^iSoji. '(svrtv }i • i^oov ajury yivrlnd.oiycucLKivtJMTt^ C):>fc9MiTi y^ cu,^ \ctf 
^tyT» (7a '^iJcaSxtft^ KPH ^ ^jjjyotTa; tAf j^ te dShjucL 
TBvIf) ciSl^TJ^COm &JpeiVycif^y co^q^ cv ^o/a, )t5M'"^* 

Jov xszsramoL (dn'fCft9cdii^ ouu m-jlcLiuov TtSjuui-m-TrcoA^ 
Tny^oL-^y^^iMoS^ofMg imiei. Ttju, Ttvpvco; ^^7y]<h( i^^oi 
J)^pei,<rufy^f>woc^a>v Icujt' 'JDOf'^ ^Kctarpvi/MCL^. AnfCM 
ri^ov Tcr ^cL\v\picL Tnjuylw/TOL comM ^jit; H9^ oivoY^ 
u)veiiloiv,ei7ncv,E'i3i y) 04 h^Lujcli i{aji ct^Tti^i^pipGV. j 

-f}i\0V0CUJ CO^ vJhjpiTTlViV. \Sm 'f^ AdluJilcnV 0L<^ 

vofASPV ^2ijtjLyiSiig otj crjvJcvet ^ju^ii^,i(pYi,l^cLi OfcOT 
(p^^v vfjuv Sii^co (ny<ti)icc<zi^lii(h\Yi/oSfJov.d?n^uju.7^.v 
Si,cL7niyot'^ ^^)UJvpilov,M^'i<hi%iKi.ipojcB{JOV, cv0M- 
ctf/C ijzzn) « yv/itWfltjJoLp;^^ iuui^^dii((oi Si 3 cv Ko« 

^ CLippOVTl^Vj 

^ioytxvif (f^i (pYitnv i\;)(^Lujcif ccuitv \sm MiviStifMV th 
E^/JEieo^x^-^Vn/tA} y) XixjfiTni s uv HSfJJ iSonjit^mf^iv-'. 
€ivX(ncf^v,7naJ^if7J^Kioc<n(f,cL-j^,<^c^ cuny t^ fxvi- 
pt^v K^7yi^,i(pv\,i.vSov AsTcAymoL(f\ic,iip' (»> JU^eS^ 
voLiTOL TivMiviJiifiov, iWUiiv oLUiiv^Tiy 3, «70 ^AfcJ^C. 
2i6i;W </2' c^'^' oKLTltd^ ^ TOLicp^sia^CiKS^ n^Jiov cu^- 
7iv (pYKri Tmi <uj^^c$^-^ 'mf TeiCcov i owimrrfi^motwm., 
tjLu XP^ 'rUo ^o-^v c^^Hy ^ yjfJUitf-t,Of^og lyiKctti- 
«6)3<I '^hiy^v , iTrujpccY tzl^ ^'i(^c yQocppeiK^viC 
Vz^ op^Kji^" KSfj '^ homo (TWfJULmg. '^vrm Q o4« 
%v; )ut7sc}ihcJv7zti v.J^ xsf^ <nujiamx,fff^ot4 \:zJO vo(tvu, 
Xguf aifJcoLH^eJ-lovTu; iOLUittlJi K&'ntMfJ.<po,c^oi^ fh 
tJi ^y«. ihiyt d)/^/^^ '5y 7CU i'i Iv <pi\0(TTipei V, f^^^ 


It ? ^5i A I o r. A A 1 r ^. 

<9tgfUTx KO\oLiui)V ov7a(,u)^rs^ %t^ juo °/ct; iyn t<^ fJ^ 
Ts^vKcov oojiv «TE yj cAterivoig ^igfQ^aTiKovT^ hnX^oTt^ 
mweivoHjth/ft^^t; ^Cii\^ov7Zi4. auvoLjcdcLvo/iSiJog 07 
^<7d^ vioxeiiiTryiJi fiD^gictur Ai^Vf 

BoLivei? et; clJJolo d^o/uoL^i^wmog upluj SJ^ yf{pct4o 
Uo y> xvq)0^ \SZ!ro ^^'vov. <Q^g XmPowJ^jqv jiv^^ma- 
vov ei (hovKiToui cw/re riw 'm.Tti^ ca'Ofj%)diuJCLI, i(p% 
Kctf 7T ^7imA/K y) 'itm^ X^i^cwcf^o^ olmoc ^"^ KSt' 
TOt-OTCa-^ . i^^V Ji TTCtmeAeDx, OLj^C^tCiJV KSf^ '^vicw^ou 
CPiCOTZt lyj TV^ ' HSf^ ^iO^^Ot; ij) '?ni\iTHC ClMiTTlCoU- 

.K^Ttv^%vca. juui^v\7W{ ojuri lipuj MivcuvJ^os cvSi 

J)j/J^i^ OUTZO^, 

^v^^zi^-TrttTHaic y^ •T&^Ca'>v' i^^^vff i^si^ 
filfai^ l^poLT,iv T^KuuiKC^-jroJ^ viyxovi. 

v^ 3vy)t7ip' cMi^ot:MJt vjclvoigtOdg cLUTt^ l<pv\,l^ •mif), 

eilti qeioLKCV^' Yijjii^cu;. 

MHTPOKAH2. 

MA3n7Ttf (UJTU Mn%yL;^y,(,oLd)ih(po^ i^mip^oL^ 
og fSJ^TipOV CLKOVCOV Qi0(p^70V n 'SfetTO.TTJT 

ncS^^^crDSTCv J^i^pdupTtjCo^Ti Tmii fjUKir^ kW juim^ 

TTU^ '^TIfJrctp^fiJOV iXSZir clBVfMOL^ o'l%JOl XpLTHlQiei^^g Iw 

>i?nyp.p'np^v (iou\G.cSfoc. /xoL%)v J)i oK(^Tnc ^(\ 
iiiA5fc(S7€^f ctii-nvfZi^^v^^diU^v^ Bip/uci; ^'t«<A| 
(hilhpcciuiog. i-Treidi /u^ cu/m xjf^ Sl^ ^F^ Ko^vjtA.yi 
div (petuhov 7n-7Vimi.vcLf Ti^iy^ coi yiyvivai ei jLtn :U 
«Ttt TTy^jULcfm ystToi (puaiv cLTriKpimd. nhog Si. HS 
"^^Taptf^v cujiiv oLvippcA)OiV,oi<p' o^tOTijTt^ 'W ipyii 
*d^^/XU^(m./U^Qg.'^UJUni%V ViKOVtV CULThjKS^ 'i^f^vi-. MHTPOKAH^S. Bi(h\,7^ ijjj 

tPHP ttcaufo^ cv <pi\o<n)!^ia.. ckcs nrt iocoTto avyj ^ w 
utTO. i(s^mK9i.ci}V,{uc <^^)<nv "LyJiTtov cv fsr^Tit) );^^(^v) 
mhiyc , 

TcLJi fcr oyCifm vipTspo^v (poUTUOpLCfm, 
SfAW^Of.O/ i/ltQTiia} QiO(p^<^V ctiifOCieri^ K5t.TDL^M» 
opVyiyHMyij 

l^poUi^eD^juoX uS^iQi-ng vv^U aiio^,7t(4. 
$tr €Afc;i '^S rsf^yjuctTwv 7a jiBjj i^^yoeJ-ov covv\'^ t5}» 
5Jo/x.;cw'7a" Q,;:y°oVot( jc^t^ ^jiu^eiot^,a>g TnxjSncu/. 
iv Tiho^-Tiv, (hxctCipov ,ii jULM 2cf fl£>^/a)f ca/rr.,^ ptecJ^» 
mxS^TrtSM ^sm yyipoa^ ieuwnvTrfi^cu;. ^^-wu </( 
''jjri QiofxCpoTtg Hj KAtq/^nc. Ofo/t^coT^jii^M/W/VTStof 
' A\i^ou,'S\p</^ ' KAf o/^otrjT/yU^;^f AAfeJ^^o-c/yx^G," , ^ 
-Vmm<" '^(pimog .ov juUw ctMoi kP^ ^^y.>^yifQiojuCpQ' 
» J> Yi^vciv ,iM.ivi<h/ucg, ^zsfe/ »' Ae|o^. {•j^iit ^ E fnnAPXiA. 

oi; ^i-TrTmp^oL.MctpcovlTaui t/l vaztM cl/A.(poTipci. k^ 
'^ 7^ K ^Tv.Ttg >(5tj <T^j\oyci)V xsuf 'K (hiov , ovS^vog 'fi/^ 

(JfY\^VOji.S^Ct)V '^9fil(pO/uSfJYI,OV Tl^OVnitW ii-jl/J^ 0^,00 

5tMo:^'ct'Ma Wtk /^ 'KpoLTrg ouJ7yi.)(cfj, <h K^. r,-ni\i 
ng y>vBjnv cuvctfpyjiPiV cuj7iu),ei/JAj isvnj StSiiy].!^^- 
yig fJ^ otw fZ^f^KSf-MvnBpog \sm '^yricov cuJr^ ^- 
fidcuf 'riuj 'Tm^Sbcmjina vmi^ . Kp^ nKot; /w Tni^^v, 
'ictsrtf KSI^ ^^Si^vSfjog rUu iouj^fH (tk^Iuj cniJKpt^ euj-' 
ng,i(pYi,0/j3fJVv/x(piog,(nnT t^^jJcTnaig^eujvi (Sf€SC ,mi' \ 
a ^ovhSuQv.ovSi yj iai:^ K£tvovog,ei/AM KP^ '^ ew" 
WbhxiAvuLp^ '^y)3im . fi-Atvc « 7nijc,K^ 'Quj-ny ■ tjl A I O r, A A 1 P T. 

fJUJLycv «V 7» ovfx^maiciy ijA^t^^^fcvSa 0io<Ay/)Ov tiv^^ 
lOdxu Ks^ov imtXiy^i , <n)<pi<j{Aa fsj^s^ivoiffzt "Gm-nviQ 
vnicSv Qio<hopH >ovx.tiu/ tlS^\u^v xtyno , ovA l'7r'm,f>' 
^et vidioScra, «70 j uSItoiv Myfiir aV' 0€o<^oof Tt»- 
tij^Ci)/ €<:e//75j',irtt cL(/>)a?* ov<^'>fct iTrzap^cc Oio<fh}p<i\ 
TvT^QvatcdJifotl.o' Q to^^ |wV 7» Af;^ev «Av ctTni vtyioiv 
aliavpi A t^T^C %fjua,7iov.ci^' ovn KefnTi^oL-yii I-^to, 
;^'ct, ovn Sina^^vi (jo; yjut)v\. ai?^oi \iSJi (riTrovng aim 

'tlC Tdi to/ h7c C^K-AlTtiiVa KiptuSkf y 
(iGV^6(jedztl «?3%i OLU^IYig ,11 78F ;]^o'vOI' O^ t/aMOV /W 

tO^qajjdLXuitsiv , 'iii^nv «V 'mq<hiou/ Ka.ii^YianiLdw ; i 

^U>7a/^^ )(5Lf CtMOL /LCUeAOL -T^f (piXOOV^pOV» (pipij o* 7 
Kf^fcTWTTf (ilC?<loV^,2.^<70XoLfiCV Ct^C OCejLQDL (flKQ<rO(pH, tU, 
Xi^lVi^V CTE <a]3^7JA«<»76)? UACiT&JV/. J^X^9* ^5 

frfOLyr^dia^iV-^hOTTfnv i^<^vazLs (plhoao^lcLi; ^f^Kin 

^.oiov ^ }<.aKJk7iO , 

^^/^ €if rm.fjfcL; /Mi irvpyjgy^is /mcL ^yyi^ 
nct<7>jf i) ^pavv KS^ 'TTOXiafAXL K$M <^'3A«'? 
'E'ni^g Yi/MV cvS^cLituSttJi licL^. MENinnos- 

MliviTrmcyXpi^Kcujmc^n ot^iKS^Siv Uv ^oi 
vt^ , J^Saoc , wf <pH(ny X^Ticoc cv mSjjo)?? . A /o 
>c;in«" 0, J{^ tjV S^amTiu) ouutJ Uovtikov u}j K5^ BctTryw 
i(pLhei<^. clTTipoTipovootf'^ \:rjo fi^Afyve/.^yi% 
ci M/Sctjof -^lj/v i<dujf. (p fep" ,/>5f> 0660 amvJ^o v ov<k v 
"(^O^^i^hiGLijJTiTni^^oSHcL^m^ikcjoTtg-^^h KSH> * ^^ i-Trrrdg yjuutfoJhcfei^v cui-nv -^^^vivoLi ^ HsiLh(iSw\. Kj 

h VCU/7iKcS TCKO) Jhuei(eiV )iC)^ (MiVi)^eA0l-(^V'a)?7l TTtt/U. 

A«5tt. «^M/XATa cijpoi^eiv.ii^oc 3 ^,Cov\^%v7a.,7mA'-- 
i>v ^pvdisJvcLi,^ Ijzsr' ctSvjMeo; (^poX^ ^ ^^^^ AwraMflt 
Uj, KjVijuJiliiTmjl^cL/u^eigcLu-nv, 

^OIVIICCL TD '^UOf,<^cc'i>ioi^TJKOVKUVCL V\/JUipoibUf<ii<^Uut 

(T?-7B yb i'7i\}Q,ii^i7o)oi^Mivtwnv lawCjQy^Ci^^^y 
OvTt^ cLg Sjecpv^ "mTiyK. ■pravr elTnCJAiv' 
'El /[' ivoei (pvaiv KDVoCyeLur owiKpi/uaoiv^ i 
toi 7» (hiChioL mm, 5^ cunyu),cLf^oL AiovwiouK^ 
ooTwpov 'f^KoAo^mia}V,o)'ni TTtLf^eiv iVixcf. avyf^- 

OVTl^ ASi^CarU dunS CC^ Su<hwCL^O^Cp ^S^ebBLf. 

y>vct.<n tTfe Miv/TTjBi c/^' «ZUT^TtfjO^ct^W to «Zt%c 
vJ)i>v jXcjuj Asu^ov ^^ti/m^oS/joc' AvTipo^,ew7»g ov- 

if • TeiTtC , llfOi-WViKOC <TV(Dl^C > KcLp 7B OAlK^SiV. \ 

■rcLD-m^ iCivJ^iciJVTVJnioc' '^Ltwoc vjtJt iKTtc ^lcoy^oc 

Oi' /UUkfA»V\TW{ </{ CLjiltpoTipCjdV A^^MO J)i)pO^ . TcLJl 

u) W }L(wiKOo (hiCMcL^^SiKafrelcLy "Niiwiet, AicL" 
yii^gu^j^m^^cLi KjiMfjL-^vju^cui ^pto tS n^ 3icSv fD^iKm^ 
tv, Upoc '^u; cpmvjii; t^gj^ fxa^uaTJKjOi; x,^ y^oLjixjucL- , 
■Ko^,KSM yvcu; ET^iCcvpcv^ifSfJ 'J^^naiii9jojuS^cu; 'issr MENE'aHM02. 

MEviJn/uoc , KioAccTtvK AoLjuc-lax.tuJoS fJUt^ - 

i^nioL^ v\h(taiv , (jdg-n iejLvwoc avaxa^hcov ^(xoLTri" 
M(i,Ki^v l^oKQTn:; dtpi^cui^ aSlv i^ cf^u^ra-* 
'^^(jdv , oTrac 7m.Aiv xslucov ^Tict cL-^rityfihoi 'nig t- 
a Siti/ucjjv, Uu Q cu.im'' « iSn g cui t^' yi7U)v (^ajjog 


ii^ Aior. A A B vr, 

Cctrau^qfayiyut^hTru-^v \sz§p/MiYi%g,l>ciCSdgc/i t^ y^i 
i{SfJ\ov7ci/Sfj oi^ioin^yjuytiuav iHsc^v.t^s^cvm^ 

•loH>^ K^ 7» KfliVM '^'iffKOVTa OCOTOl^^OUplJlV Jt5W Wtt. 

liu) 17) iyKjpivomg liw <pi\oav(pioLV:,ov (hs'-'^ <P<^<^ ^ 
T/igyiv^(ny(hiQv. '^i<mei ouU, eLuTtig 'r Myvjov kj 
(punuv 'Atiov rs^eup^vAjuipipeS^^ptt^yiftJ^ Xioi' jm 

•jStd ^iO)Q,yi^ ^* Aio^^ot^ ciAfef}^oc.pa,'K7t)V ^occnccov i 

OtTii^^icA MirhfiOKn ^e/LiUiv t* dyot^vn titvktcu» 
rmpomituuTw^ Ji xcfjj m <ty)uu\c?^tu jucc%tM)i.7a, jfct/ 
fjuiTa. yux) (jw (jui*%Lyeiv i(poLmciv o Xyrtcdivrg ^v; o» 
{ppovctj; 'jljjojiBjioi^^^ivcL /JLVi Sf^^pi^OiVTO^ig cL^OTe^oig, 
fS^cupoSjj Q v^ yiCOjuiTOLow^K^ fi^iat)clu) , KS^ "^rcu/t 
TO '5i<u>7a . yfiuZ ^to^vig 'fs^? 'nv ^^J^Kfia 
la. ctum uipo(jK07nov }XpviffjucY,i(pvi, Tiiipy^vfSJt^g' 
/M,M v^pnazti AiTjvov . ^uOf "^v ^/«iJtywxJTO owr 

/UCUTiKUu ji^y^ , 

TvCOjUCLig y) CtvJ^CJV ^jcSfJ OlKOtuml^ W9A«f , 

£y </J, oiKog, « -iaX/^Krj ^ 'npiiKT/xcLiny. 
>fi(nc^ Jl oLUTclg y^ •nKog l{) tb >c5'-'^' ^i^rku (yiv,(a 
Xv^cdivi]^ (p^cnv cv T&f H'^vcAt?)oM9/a)f "5?? STOi">a5/» 
€^/ kW ^tvcoylcL %.g Tztff /«^'©'Stt^mff a^pi<n<r}v o^v.^yh 
y^ 7»K x.uoto/ycov ^py\ iut(n (FUo-tc^v i'!T ^irlw o/br, 
5(5t| ovTZD^ i(hico Kitf Zicycov o Ki7?/dC^. ^iOfK&i </l eU) 

•^^f ^tpt/ A/T&J^' /3/3«*» , CiOTapKgtn ^O)/^0iC «7/0/f ,K? 

TelCu^^n /uoyotgiTiXovT^ )C5tf <A)^H? »cW '<^'^^ct4>La.T» 
ippovoQoiv, ivioiT^ '^uuu ys^ (homJocic KSf^ -mtvTW^mffJ 
iJbcTt ;^afy75t< 4'*'!^^' oKimii n Tm^ Tvy^vaw^g v^ MENE'AHM0S. Bi/3A.^ 137 

■iaivo^ cJi7Suji ' ^" 3io7( ojuoim,7v oMyov ^'^(eiv. 
iOTtei Ji auj-rt^; v^ "^ '^irLu <i)J)x,Krtuj t(),»ca^ 
ffjv Kv%(Qivv\g cv TzS He^^KAfi* 15^' oLvetmCKv^TDv x^sT' 

^VoJiliCS^-^V 7i TIV Gj)OV,KS^ Ci>,CLfA>^Tyi7tV,){^ (plxoV 
^ O/UOlCOiTU^Ym /J.Vi<Siv l^Tf^lTTilV, ^Si jM^TO^y 

iryf^ iiStJ{ Hsi.Kia£,cLSI^q)o^ Aiy^imv yOjucioog Ae/-- 
^vittS Xict). KSiJ^ ovTti/u^ 0/ kuviwi. uiuTiov J^ 
h "St^ '27Zi)iiL0LgiUV rip^iZlujccV}fjuLd>^7^g '^djoSijof ±38 
A I O r E' N OT 2 A A E P 

'Tiov c^j, (im , hyjLcLmv yjJi "^^73 

^yaiLUKmm^ bibaion Q^t EHNS^N. 

H N i2 N.Mytfrtoy m Av\jujtov , K/t? 

;);5A0V ^7^7 JCLTI^ VIV&JKICC LuJ,CiO^ (\ 

ov.j(5tf Am^caviog 3 (pnfwv Tt>e^of,c7r /^cf /^^VZJ 
IMiKM^ iiukxa.y^(»iq , o%v Tig cujitv eiTnv Ai-^vviliM' XA' 
fjULTtJiZi^ist.'^ <pv\<n XpvenTTivg cv /zd^tTi; m,poi/MUV, 
7rciy^ywv]/ucg ti > ncfj ajroj^jVjKQt^* cto3iyMf . <f)o KSf^ (pfi 
' riijcas^of cv vzzrOjM^Mjtu^OT avjuTriTiKoig la. :^«?a. ion 
«A l^ct 7ntpajrr{i(^. i^pi <^i {(poLaj ) jt/JOJ/f X^^P^ 
X5lUj Vi\nmioL\g, Si^KDvoi o(>C5t V^ fS;tSiip)/]7a^)K^ 
-jyiitg' eiiTt }(c^ ^'Tihmuvoq diijoQaWi ^a.(nv duj-rvv r{^ H?ki 
^OLTti^nyi Si:{gL) U)C Ti^x^cLTHi cv Taf Aic:vhccMct 
lioxiMiovoq. t.Kj.Ta)ySi <pv\(n y^ Ji-m^mm oTi 

' £/.0C CV tZSr^^TU 'Zzfec ZLmCi)V0( ,p^)^^'eAOL^O^SfJCV CU/TV 

\ fSf^Ticov ciej.^^tco(T^-mjf>>^KpivoLSwi'nv Siov,ei<w 
' _af&)7r?o/7Z) '&?$■ v£Kfo?f . ^iv ^^MJivTa.vt ffyj^clp^ov aJi 

t 7np(pv^v iiA-Tnwp^f^og ^ wf ^o/yix^j^jiSTe^f^P 2HNQN. B/iSA.5 ' 139 

■«,0^« oicujOL yvm. oukh%)v j «V to^ KSIujol; HSh 

^OKovrtg Ji oKeivov tb JiVT^pov <^Aivo(pcS'.''rt>c ^vTrCyt^n 
ovi9jfj(^, Yicdik i7[v%'Tt TnS Sl^iti^otiv o/ '^/oJt:)/ clv- 

/|ai; /iWTBp, ^HJ7,Tov7&> ♦SiJ^.KfiAoti^Jjar»' . ov7?o- 
K tuojftTS K£^7W7Bf;,aMa)f^V i^TcVaifCTC^f (p/Aoa:)- 

aA'}CtfJ)ifA^V i) Od^ rQ^g TiujKuJUiKlcU cLVObf^^TlCtV.O- 

IV oKpa.TH(,fiov\Oi(^og curry K9^ tSto Si^TnSaWjtfi 
007 Js^^ffnv/ ^cLKMg Sl^ n Ki^juiuo (pipeiv.i^i 3 j»Ay 
)7»y c(it/<30'^oi' *Cj '2t?%«K5tAy yi^oyTiXiTnziOTx; vi (^olkth- \ 
a. ^sniBLpf^] y/un liu) ^^oWtip^yivng Ji txxm,K9^ lYig 
tiOng i{p ^ oTctAcJv piovmg i<pYi<nv K^'7»f ,T/ (p^J- 
q<poivmSjov\ ouSiv J^vov 'TnTrDvdccg.iajC/i^ ouu^vog 
xuinK^rnTtg, 071 j^chj -dw TnMnicu/ aim y^ci^ 
v/Tt^f^vig iAfc^v Troj^otiic ^ ryig t? Kuuog ou^r 
\rLuj yiy^cttpivcbj. y^y^ctipi 3 <sj^i im mXiTHcL \guj Ttt- 
'JJitX "^ kJ' ipLxnv fhiOViUie^ opfA^g vi Ilfce/ owdpoo- 
v<p'j(nct)g,nieA7Ttc%)V}ni-tt tS JC9t3>JK0V7tf,nf5e vo- 
)u,n€e/ wf t^LujimgTmjJlfdL^illieJ. o-^cog,nieJi ? 
«jrife^ flDj^/coyiny^a^i^e/K^tjKec^oA/K^t^rree/ At^f- 
■,UpeC\i)jup^(jjUA^X^v 'TnvjisXJitf. miiYiTtKMg ctKpQa 
wf.isJ </( (UJT^ ,KjT i^^Di^ Kv(rig,Kj 'i.Mr/oiJliOiAm" 
fv\/uov^^7a,K^rHrtg yi^K9L' KSM '^'^'^ f^ ts^A/- 
\loL. 7iA^7afOv Q a^sT/. ^ 'i?pJ' fff»C^«^»i/t^'&?v HJtflujTgy 
)f it^^iiKooJV^iVOL r{cf^ (pcLaiv euj-nv ei-miv,^cuj 'Ajtt^oyi- 
t,07? ViYeujoiy^x^.oi q ^ •« K^^tTJj-Trf 'iZr auTtv «- ; 
uv.aMoi 'jiSf^relCcy^ cv t JCdOjuoLjg dluaoawi riw vou* 1 
^ou', j^ eiTrnVi^Evyi, mtei »i tx»^ «©CJ^^iAou^vowOTfe w^ttcts 
fAO(rD(p/a. £v/o/Q,tJ^^^ov Jidiwm tu (popTJoL^ovn») 
ftfAin vcq (EtOT ^ihosti^idLJ/ .cdctxciLfjc^oav '•ycj/r^ miKi^vi i HO A I O r. A A £ ^ T- 

iSJ^gviiswi Sm AoiTTOK dvjaCovng axm, v^ SJ^ totb Stsj 

W/ fcKA«3}7fftiU' kW ®^' ^'"^' «^-^ OjUOlOi^.fZJ^TipOV ZUjJl 

V^ot f(^Aov^iSij6i,x^JoL (f>-t^(n v^^THKjOvpog cy ^^^ctfc 
y^ q^j^ynpov yi STOiJW/ ikp-Muotd oI Sf^^Covn^ e 

OfTTil ''TO/H'7a>|,IC5t^' (pV?J7 }(SfJ E^7BcdiVY\^ CV o'j/(;» 'ZZ^ 

7>^f ^•^\aj; •KS^uco(i)ct;'ot KSf^ Toy xoytv ^?n Ti^eiov v\v 
^viaTUt. iTtfAgjv <hi ouU AdUucLfot axpoJ^etTtv ZUvcov* 

JV >cW ^^ "^ A/W iOTO ^/ MfWj KOff/uav ^yv^oig tL 

TOwSyiOCiliCOVCL. cLKTimtOUJOTr) </[ COTO JtS'^ 0/ cv2/*J 

y/ Kfiiieic.dynSi^-n) cwr ^ Kvnyvog^H^ \ mii K%jj> 
^i Y\^i^viuviv ajjT^ ' 7it)^ci 7i vrapiY^\et cc^ptiaSsLj u 
etuTtv. i^ tStB/wV 57a/)M7Tfcrrt7rjn€/3ffctj|cy n ^»'«t'^'' yvcL 
^Jiucvv d-m^KiViOg Lw AM/anTg/oy/W^ {joCyKrtJidC^o 

hvfxmctSiL, v\Sm yipovvji ovrvg ZLuicovog. vi o fh^Kv\ • 
Aj'^^;»^^/ 'Wttv ei^^niv ^ttov iKs^^itii }{^ Ji.7n)MuiVi0i 

- BfltjjA^ AvTtyvo; 2hu(*)vt <ptXocrd(pco yxjfpHV, 
"^-^ Tt^yi jX © Sc^yivojui^o) fQtS^Tip^v •tS (TOO (ht\i,Xo'^ 
Ji >C5^ TTWiSiiau; xca^v^peiv ,y{^ t^^tik^-.cl; 'AjSbUi/uoy iol 
luu aviUKTiiazif.d^Ofs^ iKptvetfitJ^;<pu>vviaaj{ avt^S^^y 
VieSrtJi fQ^; ijuji,yn7ntaM^^oi aijuvi oLmpe^v fto^; tvo 
^iov,iSfJov. av ouu Tni^Qy]^ oit-mvTV^ ^Touav/iXfX 
^cLf fji3iJieihYi(p(cg rtTiiS^oii ov^ ivH i^v 'Tm^Avn 
%<rn, -mjtr^v o Ma^mSomv ov^^vCStw. o' y) 78i"^M I 

itkSbvloL; ^^VTO. \ffJ, TrOLfSivcOY XSPI CL^V fhi TB vs>- 

7»' "^iTiw , (pcLVipds 'Ql >C5tj %ng yzmiTix^i^c Bflt:nA?< Av^t^Kfij ZtwooVMtjpeiv, 
X-m)J)t^ju£Lj avv Tiw <pihOfAABicw,Kgt.Jonv tHc aAnSs 
V >(5tj[ ikoviiaiv ntvovcnjCjol^' ov^ ff J^i^Sci; KSf} «V 
^Sjt-o^luj Y^^uViOUTi^ '7rsLjJitcLg,o (pi?KO<n)^ia^oi^iyjuH 
f. cnH^ivcov 5 Tiu) •mhvSpvMvi-rDv yJ)ovUju,v\ %vcSv^ 
wet vicoY ^u-^y^pcLVipof « ovju^vov q)V<ri*t3^g 'Jj^^et' 
■v^lvm,oiMctK^fSJOoLipia^. (pva^g Q X-jijo j)f ^ietW 
\7ltv\<nv (SJ^g^^ttCoOau,^ n. tik a^%Vwf J)Jk^ov7Ct 

wJlCjOg if^Ti^ '5JO'? 7^ 7iA«W OtyaAD^^K -TTff ^«7^f% 
1 ^ 3 (JlWi^jUCLI OTilfA^TJ 0(alhVi7Sf^ J^C^f • if^y^ ft" 

: oyJ)sY\uv7a)J)of!^ ov Jtu>cL^^ctf avt av/uju.i^ctj . ^m- 
Vkw ^ OB/ ^tvot^ (^ijULoUiTi av^hct^v,o1 Sr$" ^^ J^^ 
.^^^ W> ^^Xii^mvTzn ijuoO'^tg 5 '^' atcfjut, fSJ€STipoa 
r,oic atwoiVyOvJivof ^CpcStfi/) kW ^fSJtPf riuj Ti^ei- 

XJhLfJUOViM' VlKOVTCOV, 

i(plM nf>atLJov ns4 ^iKovlJtw m QyiColjov , ay 
uipoTipcov '^Tnuvpog ^Yijmsv^eifOog atwcvToov Kvtty^ 

>>CV 7Tf (C3^9i AeA^^CovAOV TVV cU\X(p0V ^^?TAM . 

Vsniy^oi-^.HCfjfi^ CdJi. 

fvi(pt<riua. 
"^TT XpfiviJbv^^^VTDi,^ 7>jf A^cafjuvi^nJhg yVnfL» 

V\( <S}pV7WFeict4,MoLI/MtKnetcSvog cAj(5t7>f Vfip(t,fT€/i-7l4 
Ul «JCOS-M 7^f 'StfVTWHlCtJ; , <>>tKAH<nct x^ei* '^ fSJ^i- 

icav {"Tn-l/npiaiv , l'^7iuy :Yi^-n<pmhVig i^BvfJtyrniooVi^^pJ^ 
avju<Q^iJ^ci,B ^aziiv Qc^aavoc AvaKSf^dUeivnv'' 
mtJti Zlw'ci)vMvaoi:u , Ki^/dC^,i7W7raAA« y^ (p/Ao-^ V42. A I O r. A A E P T^ - 

yxfo^m J)i7i?^iai,}tSJLj %i; iig OV^ffjVoU/n}' ^^f Vi&i 

mip6l>o/SfJoi4 ^z^^Hsi^hav , iV "^iTiuj nc/uf Q)(ppo<nuiU 
:mpuip(Aa.,^D^g 'mCiK%?tx. fZ^^S^lyjuoi m 'Ihov (hio 
c^^g oL-^(T:v,cl%jOhov^v oynt Isig My^ig oig SjiKiym 
TV^ ryi dya^ A<fo^ct] i^d^i^coATlUjVicntj/jS^ ZUvi 
vcc Mvuaiov KfjjiicijKS)^ Si(pca'a)azLi ^va-u si^palcf K^ 
ttV vof^yi^fiT^c ivivjL K$^ Qx^poowJYig' ■oWo^fMicmJl J 
WJTip KS^ 7a(pov ^ n Kii^^ueiuo J)fMSffici. lyjg q 'mti 
aiuig tS ^pcu/oViKcfj^ rng omSdfjiVig to TatpoVi^poTvvlnav 

W J^^JUOV Ylchi^^t^^Th^Miav^Oi; •PtlVTl CU'<fpOl-i <Ji K 
'^UxidL^m. iyy^-^ o Td -yj^pta^ r y^cL/ufut^iict % 
SV\fx^v,c>f^,Kou\g itLo.xsmi d^eivcLi cumS 3i7vcLj tLu jl^, 

ji){ff.<iMjM0L tUjO Si,hi AvmtCi}. 7B </l OLVOtKCOjUUt 70 «V 70 

SJlKcLg ytvoi(^->ov'/AAeAatLf Ttv ^ 7»^ (hotmaioig^o-mjog a 
mtvTiC t<fik}ajv 07t o Jhjuog (i 'fi/f K!Biu)auim %v; ctyx.^u 
Ti^ ^a}V7ag 1ijua.}{^ 71 A^TfiozLVTCL;. ^':j rUu o'iKC 
i^jjdw yuty^po-nvv^TWf Q^tnov KvoLi{s^<^ > ^iKOK^Cy 
XleipoLi<d^ i^ou^og Ava(pAv glog ^Mi^cov Aj)^pv<iQ.>y. 
Kufog "IvjuTitLKKmit;, Atcov TioufaMdL; . tfs^ Tt -^(piffjU, 
jiSp coA i^' (pH<n e/l' KvTtyvog o KcLpvTtogW "^veia 
cbUTBV ij) KfjjiiOL.fT^ y> ilg tUu ^(nc^Uu tS KouTi^a 
vog ovjuCaKKo^uiv eig a)F,;c$M cL^cLy^cL(pojiB{JogQV tm <p^? 

, ZUociiVog tS <pihoavpov,Yz^'mai )[^ liKiTltdQ (iDt^gn^. 

^ yem, •mi Yiaa^ J^ 'ProTi ko7acv ^%(ax!L •m KviKJuOa)i<zi^ 

'; (pipi V(i,LuafxcL,\vaJV iTtijuUw <^ oOvoLfyj^av Iv' i^i K^ 
TT^f e S)<hL(jycahog. cpaai tf[ cw7cv ijzt^ ^xia %l\ou,h 
i,yiV7a iKSitv eig tUu E'm cI(^,y^ ^tk Sbuiet^eiv vc 

,^)C95f. v\<^i Q^^TtSia, KS^^ juiKi^HSf^ 0Aiys>v'<^uiJh 
oivat/Lou iTnvi. 7mf<yxeJ.oig 7i i^nTt ccozLviccgta-Pm^ 
SiQ mv 'mJuiijcnLdL^ico 1iv},ivajiLn<ro)ioiY]juua:iywnfi{), 
cuii 7^ Tlipaxxjco tUu oujtUu oItcIclv cc Ket. Kgji ojut^ cwht 
*tgaS}qv iiazfyuyvTz^ (S^g cu}nv_,cc(Taozt( csj^g r Ilfc/ tjOK tto-n cLTnjyccy^. UZ ii ((pct.aiv)XavjUfS^popcCi 
{•■ mMoiKiC Xviiyvov -nv (hoi^nhiCL fhm3fifxa.(mj^ axmS, 
^iiS^^ AeA^y^ioLTtv KidotpaxDDv afxaaxmJ ihduv 
}lKU/iASVy ^TZt iSfJTrii \jzin}Jlcoctf.d^iK^ivi Si (pv\(n v^] 
7n\Vcf\ijUQ}A(>co^ fcV ci.Kpov }(gt-^(io^ TV /3aS;peu,ja/> 
tjVQvm 'ny>uju mpov jukpog tti^ cvo^Anoswf. ov uUu 

Q (/^ TT^mvCOV J)!iO h ^COV fZ^iTfrZTll. cvioi^^^jy^ 

)vn ^z^^mv (WTiVySii^cuh/Tyi ^a. xpir oLyuiou 

^VMVOV (Zi^ipipiS 7? /3i(i.'/^<r,£(pM,Tod7Z) TrtTl c^ /Luaco 
;«7ti' SJ^ S^i 79 ifXTidSiieiV j iJla. iTldii. HSM ^M^iti J^ 
\ %Q /uui<Tdv (hoL^^anvnc cujthi; , vitIov yi/luv cvo^Atiai- 
. LYt/M-^poi; Si W AcL^-n'^ ciamt^o^cSijnv auo ^ 
V}KP^ ?)^Vstov7Bf hiy^v KSf-j ^y^oL^peiv cov OM ^eictv \^y\ 
^^ Avrt^yyoViUig <iM.eivov •mwTOL rmpi^ovTt^^oLKOvtmi 

u)tc Z/o/jtfKC^ ^TTUV -nV KvTtyiVOV, O^ HY\ ^OL^V "^m" 

»A£K5oV.o -SiK kW SJ^^CS^t^vo^ ^Zi^pia^&j^K ^>^ 'f^ 

BUjOK^V VjTi-.^JlVtUmiJ T{A)C^}a^lA.eiKcSJk^lM. ipio 

Sjf 3 (^ 71 Scojjuci^ei ctuTtv , O^r /i<pYi, miMcfv ^ /<t4- 
eAdiJK ajLrm SiSojl^uv vtt' i/Md j ovSivhii i^)^vco%, 
fi^Tnivoc co(p3n . Lu) Jl xsi^ (v^thIiko^ ^ys^ 'ZJ^A 
tvmv oLKptCQ?^oy>vA^'o^'cdiv Y^ Tijucov cv %n^ 2/A- 
/f ^vjiny ot^Ttyi 

Kctf ^otvKiswi iefbv Ktyvoy^oLuju (TKiipeScvt 7V(pca 
ITflWTBwy tfA^ipiicrav,0(^' ippet yjpya%g auS 

M/Jt^OC/^KjFOto» €/[ a-^y iAoLOJdVOi CKtVdOL-^lO. 

h/Akh.cdg Siv^fskSf^^ihcc^/oLTiv ^mktikov «tliKpi" 
f 3 j(5tj ouvi^^xctliv ojmS . odiv nsi^] ScLujuatdtfAia^ 
Tsro ZCujcovog tS vic^icpoV} ov^ y\tIov AiotDijpov w J)Jk, 
taAov Mjm.now 'SJ^ «4/75V ^ y{jjuvofftJ7ra.poi 2iyi^, I 244 A I O r. A A E P T. 

TiTbiyovtTti T Hfrcw >^ x^u^oTaTDi {bpoTtn ctswv, ^; 

iW-nV ft^^fOV 7? £{j KPU 777)tf OV^ ^ 7D 'ZireJOWTOV oiun-^ 

amt(T,^ov. Lui XteAjiVt? fftpoJ^a,xs^ (hau^CcLe^^? /'| 
*y^(^oc /u4)(jpoKoya4,fiDtS^i^^ oi)(javojuici4. ei J\%.vo 
/^iCo:^oi,^!^igTt\i^wC}KP^ cv^ ctJiuj,oLMoi "^ppo)- 

J3iV . AE^ i^ ^^ 7« JC9tMw:7l{o,</^0U ^TE fc(pM . 0*^- 

•rtov f^ "Tt OMJvv\f>ug (wrd xszSpCct^vovTt^ > AtK^co^yei-TiiVi 
v^popATivTTy^^ov^ov [^ ohy cvcanrt. ^c^tTC^^e^^TQ^o&K^' Wj 
Q KtaiiKOf 2if J (pviaztf i\oucv i^v cv ttj AHJtf^it^^^z^e^ffM 
?7)iosv ca)'7rv/5nct{pn (hcaiv .ctTnh^vra f^iti iKih&Jiait'. 
'^(dsif oTTiiipog «M od'ouJi9ipoc. ifUTlKag (^XII 

/l5^0{- Xpi,UO>V\ibV)f2^^Hst.Jt^0V7tDV aun^ 71 JtpLfKAiOW 

%t^,:d't^.drujjUui(ov7D^ jj IV KAiow^oi^, t?>«, Kfitj 'iP^Kt 

^TJoaTv CtKOVCO^^f OLya^ViKpOLTl^V il) (pO^piULKOV ©€^ 

^ <pXl}^c^vo[7a, viffv^ou'. Jloiv </{ •Lzj^oWfl<«/,<^Oi 

cy "MHbJjXCIUl 'fd V(p' CUfTlV 75V U(p «tft/TBV <nC><XaAi^0V7Z)f 7i 

vn^iCUJiig o^eivov t&T ^vcffl. ^9y^ct<piy7df Q,T/oa 
e;« Ttv •u?en)K5«^7Ty ^u -roc^^'/ vsro azxl j «etO»? 5 '^^ ? 
^oTmjJitiOuTi %ig ththicntoLMi; i(pv\ (ppivcL; 9p^v,ot« <Jj& 
^feovTot^' cv TmfdbLeJLoi;» ovti cMmoi^. i<pet(nci o ^' 
j^&lj<T^ oLavhoiJcav K^yii^i K^j AMi d-mp^a/LB^ot^i^/uom 

Vt) TZtf ^yveJci) TsT AAf^cWc/yi/K J* '^O^p^^tihfMl^ /^ K5 

«zr%<(>«j^a/MMfc votf j j(9i V* j^ TD V o/«(r^,ou</^ v 5 (%t, W 
7a (hihTio\oU;. 'isil''^ ZtuvcHTiov et^po-^/tMiov "S/f X7J11U1 
Ti^oLj^oL^fxoig.eiKn /cd^ KJtK£/u/xivoig xsiuj ashoixsoCjXSt 

^AKJitV /u&fJTDt 7ro^O(H4C T^ )U,)Camy^Ct<pY/^OUi A{'§«« 

KejL^vog T? fAaS>i« mA\a J^Afc^^t^'ou irtt 'dj(pvu; 
iv iol'^ KpJi fW^^TTiTXiog Kff^ ^aaico? jKihujOL-Ttv imiv> 

JAM Oi 0^7VP/mBvcoV i^VYiaiV. oSiV CtUTdV K^ Afl£AO 

ttTnKcih^ifh^^hoyg uv. (O^i iJ t o^<pccy>y,//AtJi ov i^vo^iUi^^ cioQ T Ux) y^n^Kneiv .ifAfohiv^TX o ,Ti 
^ip-ynpov ^S^^ Tiiun^DUou/ ipcoTtovnc ^v^tvjxcL %> 

lOC^yxyi ^UJ^g KCtTfPtipQVfHSIUI imiKSuaiV ifxChi']^. i" 

iir v\pcd7Y,oiv ei <rc}a7cwmi ^judiiovirt i^ 0'»|4 ^tobuTO, 

'tivYig'iiK dpicnceii^iicuf ^ooovJMot; <i3^iVifKSf^^o^ > 
oco7y.<nv ei Tivct YsfJi HSf ^^ ^^v cumt (/iijct/.w c/i'if% «cA- 

^ov •uar' A^TToStKoi^.-ftT' c^My^iSfJog n^fMy\iMiv6j' 
v'ei cfi 2i ){gLA0V)0v</i ^^CoiMo.cSfjoc j^ptTip^^; eiTnv" 
g <fi 2ivog C7i juiKpcl airm <fhKii to hoyoi^a. vy^ (piho(ro 
'S)V, Kiy\g,eiyn,^f^Y[^'Sil (JbiJ-ni kshj Tt^avMctCctg av' 
y (i^^ia.g'u),€itftujcLTvv. Ae^VTTf <fi %.vog cu/mj 
%) noM/J{govQi;,u)g oL^oLiz;;ts3i,i^og,cLMa.Myl,cniv 
'^uivitLcnXi \(pv\ JlocnjM 5^ m^/xto, t» SjSco^jol; Ji7v 3 i" 

M 7BV Sl^Kiy>f^(JV ) COg^ '^tC VTtTDKf /to^, t^ ^ ^6)- 

tu ;(5tf 7{/jo SUuafXiv /ui-yxKluj i-)^v. t» f^Tti <^}Aau 

JH<fjiKKilv' 'VtlilV %i; ^TTMrt./^ KcLhOUjlj-iZtg , dhuiCL' 

t <fi- Z)7g ^ M-y/uSfOig W \(pv\ A7v KSL^Kei-^tdsLi tb- 
:V) cog^s^ "^7^ eiycidvtC Tiy/iTW^g eig tb 3iC)L<m<deLf. ^v- 
W7T0V 3 -nv a,\ujvov7a,)OV7zu (Zjtsc '5if xiyf^oig y^i^ 
^gTiiuuvt KaiJLCouleiv yeovov eig tIw ^cvijLUcKacnv . vicL- 
«woy TTcMot KcthocuuTtg i ^«jTflt 6)T!x 0T5U «f rUu J /oJt- 

XV OUOip^l^KW. <5J€J*$" TlVJf^tAOVi^TTBkTa 07< OV <iC)Uil 

um i^cSri(n<Snt4 (Tv^og,OvJiV)iip\^>iM^ ct&xicoTi- 
)V i(7icdzci 7bV k^kcSv. iKiyi HSf^ f^ (ptKO(ro(pc^v '^£4' 
^«9Bt^,7a juSi) 'PrzKKOL oLodipGig ii)) to. fM%fa i(su Tvyi} - 
si)0L{jULSi7g. nciuifiD^i(pipi7t7d t5 'K.a^YKnov.ogj fki' 
^f^ov liveg f^ /MXth^ }AJiyoiKcL (pv(TCLV, •Jtu.Tat.ct^ 44^ A 10 r.^A^A^E vr. 

6i7ni/ cJf Wt cy Taf fjuiyiKodi "n &j Kii/Sfjov envi* aM cVlfte 
^,7»yU¥;^. vicvjiTitov ii^Uvo^ Spetwnpov Sf^h.iy>juut' 

^'oy SiliVO^ HscmSk^ 7i}^oiaiov,aLMwC Si fXViSiV <ZD€5f* 
Yjii/^ovauLnTiJifxvi ^ov^o/^o^ aJi^^, f?sr^7tv fS{j Qn 
*(&. rum/ufxivcL (f^^ IhocSfcov {i(^^^iv etum ,lycc /ucAuuvi ■$ 
y^ouvtJhi.''iyrn7a. eig r ^ yfico^cSv it-mv, wfT^ atuicu/a.' 
*r©t^£oSzt/ '(sig poLimaiv cuj'^. j(5tf W/of ot:r,i A^tv o yjct- 
viornog. 'mvnuv \k%'^ d/wf^iinTipov IT) tdv TO(pov:)j(5q 
fjuiMgzL^^^J^vicov* fA^n Tct; (pcova^ rsM Ttt^Ki^eic, 
'^TnfiL^v^f^vBjeiVyd^hcL 'SJ^vito St^3iinvriic^eia^7t)' 
vouu a^AftoSa/ j yW4> ea^^ i-lvi^nv lcvct h (mSuctcncv. 
cuicLKOLf^CcLf/ovTac, Siiv Ti tAiyi 'Gi; V1014 Tittavi KaafMO'.- 
Ty^k ;y^Mo92tfjKW 'mp^ct,){^ ^ijuxfu, ){^ '22%//2)OAm' . 

ClWl^C7lfStOi(pipi7D W ^^il W KcL^^mviODg Eyg^CTTT» 

B /o ( /^ lai (urnJ, Yiju^t </[ o\Cct} yWf)0 f iw> 

<VpOVYfM, tfl 5^7T /U4/(;oy «^^^V « ^KHr oWHjD. 
tAfc}^ '•^fMiSiV if) 7Wf '^/M(rt&'f CtAAOieAWT^DOy ©CJ»?" ^ 
WaH-V^I' '^" ^97)|/<>^ • fJLvAvoC 'n V^LOA OVTCdC Vt) CH/- 
Si^C Wf ;y^OVOy. ipoOTtlBiiC 7JC ^ (plMC,A A^c^- fcjgp. 
Sbuhov ^ x^o^pr^ (<pcicnv)ifAa.^y>v''7V <f( iimv'Ttg,'E,'ifi^ 
'jt fA4i)Qii-^'Y^<!i)\ SbLplutja4,iqiv\. Tv KS^^o^ eiTH ff <pOi 
V Mf ow-^of l/).o/J^,TO ;cptMor^ Tftw ^covUu . <T^y,'C£>^fJiSf>\ 
%.vog TrcuiScLe/ov juJi/^AcoTncy/jSpov dicLs:stf^og , coOi 
, tuJTtViC^pcScroViicpYii^Ti BvfAcOm i^v}. foSg r la^Kr/M 
I Yov TtS fw f>(t) ,T k '^^V}i(f>yh yjuvduvjDC olcjnvi Aioyuii% 
tS Mfe^96/6<^'« «^y^Sf dtm:^,^ -n cuj-nv juovov j/ </)o/)"' 

\^l}i(pY[,Ovihp(Tdtnt^UU). (Q^gTO (p^VOLf)OCU> fAJil^ 

X40V,AictnTt,ei7n,<iho clrm, i^^oSfj'gD^ucL i-VfiVct ^iiti 

fJ^J CCiC0VCii^iSf),Yl7]0VCLJi. M^f^. cV dVfimmid KCb' 

^^JCri/jSfJOC cnyn > liuj a^TijJv }ipa>7ii^ .' i<p^ ovuj Tf^ l^K^ijucLjOv (mpio^eig d^pmji&jioiyyi^ (lovho^foi fxot^ ' 
iuv n etmav 'ec%/ ctjjtv fCJ^Q 'n.v (hct<nKioi.. ipcoTn^C 
io; i)^ fuj^i ?^oi<hejLiLV) KaV^s^j eiTnVi^ 'zi^fioQ.^Tt^ ^ 
VoLmxfi^C ^rEMo/75. (pvifft </[' Krrt^oovio^ 6 TvejLO^, 

hKOVTt^ «JtSV K £5t 7>J75f n IjMtTlOV ^^TT StT A^T&JVOf ;«- 

i7kj^' K^rn^,hci^v\ <pi^oad(pcov'o^v ^Si^iog YiSjd. 
Wco7n)v'7nimf oujUfi^Kjf^Ttv.ei A ju^ (hioL^Yi^TD /^j 
^IJUOL fZ^^Qii^iYi^^-U-)^ ^Th^ ^iiAymvi. ouv-r 
lifTOi-'^ d K^ AioJ^oopcoiVsi^^ tpvitnv iTrmCoTVi^-^p' co 
gu\ vt SJ^AiKTt^i^^ii^^vYiaiv. y\Sm 'j fSJ^KoyPcov ^e^ 
*f fUJ^? Ilo\ifJM)VA \jzr' <lTV(piou;. oa^ii (poL<nv \iyiv 
Keivov,Ov ^ciA^^veiCiCo ZUvcov,Tr^C tcyiT^ai^ •m.peig- 
icov SvpoLjCi K9^ TO SbyfucLTrt y^i7iju)V (poivmX3f>^ J^' 
tjupiivvtj^i >(ttf cre^fraj^c/V/loWTZt 5 duTU $I^Xi)tlc- 
Iv cv T^^eJ-^ovit ^OyO) iTtioL Sf^MKTtyjH i<hcL^ ,7n/k<^ 
riiaiX4eig<zj^T\iTztj{fM<^o'(tK0V(TWi'Ju''^ i\{ciLr,Sj^K0enm 
^ ajjTzJ ShuxiciJi.^^sat^Ttv «W« (pihojiAjCt^cu/ . <poc.tn 'o ^ 
vi^^Ttv f(ex.*^iccY covo^ucLniyeLiiKj AO'^v 'Z3%/ amy Tnyroirr 
ivai' %L;n ii<no(D>u ^^:^ /wmy^ct(peiv ovm, 

2cdiXo^</l ew koLKjtnoc of eLvm^ TTWfm vovia^, 

JieiTJQVOL y^ "ij) TtV CLKOOcnij V^KC^t; (hlUCtf^OV TtXiyj'» 

&iiov ){cpi ^vSoLf camJ^n Si' ouum 78 W GWJvovKmi^i. 
'zJju^ yiitj^vov 71) (nweivem' tiS </[' ^ 7nicQiv% «E7C5'f 
iVOJi KjTiuj^tf^^iv. ipcon^? ((pviin)Sl^7J eui^po^ wv, , 
* reJ-^vi) SJ^^7TCL{,i(pil,Kcq ol^p/Mii TrDcpqi lvng,Cpi \ 
yi,v^ci fAvn^vovmi. (pY,07 ^ tWTBDV cv TtSSivnpop j 
fiS -^eidvoLvli^dttJi djJTtv h/ TOjf 'isicw-m^g Haivcovici^i* 

■Xi}^ TlKpiiTJoy IT) '^lg'^<nv OM<QilVY\ 7T; ^AWWff. 
T» 60, ytVi^ JiSf <S^^ fMKf OVxOV ^a^ /MKp0Y^).0l A3 h8 Aior. a a e pt. 

•/TVpO) 7f OCpH ^U)^OS,JiSf] ^Cwt Xl-£cO, Uftl Afe J*' 

ToV </[ «V ^ "^^fJicov yqivoeiCiifKo/uCpo^ oLJntpioy» ' 
Ou ^Ao^ tiiAio/o JkfAA^iTaji,^ vo(rog auivvtj 
O i/^ 6i)f Tif </^/^f hia.(>jAiMoqiiu. oy dinp Hf 
A^^/ S^Jhiayxtxiv) iVTttTWi vvKitt; te «, n'/Mi^ . 

0/ yi. fjJjuj Yiu)/buui ihouv^vov iTnxjVcuZnc eujitv S^ 

^ aKu^/ufjLaiwv .'ivcL ^^ ^ihv^v ^vi^nv ouTByf cv<^«- 

fjucLTi ^iKocnxpoiCt 

E/f ^ '^v v[oy , t^(^} ^m^v v Siup , 
^iM(77i(picu/ HCfJtvlw y) orrr <p/Ao(7Z)(pat, 
Ueivljv S)SbL<rnei>^ >ua9>i7a^ Aot/<(^£W«. 

0/ QjnooT/cftT^u. )1<A< KpLf ftV "srapoi/Mcu/ ^<^ov i^- 

fV\(JiV. fcAi^TB^ttt» iTr' OU/TtJ tT0O(pt\0crD(p0V 2LwCt}V9t 

iy)LpcLiiTipog. cL?^ct f^c/ui UcaiietlTrmc MiQi-tpipoiiSjjotd 
loir d» w/Mpouic Jiica ^) <fhKi7v ZLuJomc iyKpoLTiTipoY 
T[Sy> ovit 7rmrct4 \^iCcL>^vn tbJ* 7i i(S)( Zivtu tncfj n 
si/iAAiQTynt^HS/ijf </Vj vYi Aict yygjjxoLKsiie^oTm.OKirjo y^ (0^\ 
%ig QVivviuviit (hioi; i 7» t^stiiTfii^v ycv>'oaoc MSfJi vytygSfQ 
lihi<JU4. Ulpax^og S^ (pviffjv ov Tzxff v^^n^i ^Kom» 
tfbo Y^ iCtto/JJViMvm in^ TjA^uwoa^ ouutiv. ihdnv A 
KditaoL^i <fuo v^ eiKoay ((^^. o J[ Xyn?^covioc (py\ati 
d<pv[y^77XxQuj{ 'tmg^\v\g ouutiv i7}ieflo7v </Voi7rt cJX^uv&^» 

fTlA^Ta cAf Ou7Buf'cv)t7Wf^AK? aTTJCOV (SJ^^i^ST^CUiOlyKt 
TCy JhLklVfOV 'Zl^ippV.^i. TW/ffOtf 'J liuu ^ltZ Vj ^6/-» 

* ' ' ~ -IIT '/2 1-''' ' ' '-^ 

^Mot 7» c* 7>)f N/pnfi hp^/ucLj Tt ju oLveig y 

y^ ♦ZS^/^Pi(xa tvEAobTva^VjicTC^Ty/^ot^ ietoitv. Kf 
^iuuaJoi </[' id:xy^ ouuitv cv TzS Ki^jLUtlKU,xsM 4'"" 
(j>i<rftaOT '^i( (Sj&eipvi/.SfJOtg iiijULtfozw^Tiuu ^iricu eto- 
"nf (O^cfjCb^TvpotJuijTig . }i{^ j^vnTHx.ifog o ^iJh^YiPd • ■ 


O Jq '(&■ y H ^iihmc oii^\ict'7iw S\ mnr ct^tL \ 

ATfaTnv /m9ujuo(6vpi<mo(pooaiu)ci4. : 

>(5Lj <Amo ZUvoJhTtg iTtoivjag. Aio^^^otg iAM.%ng» 
£.K7}aUf ou)7apKHXV,cL(pci( KJkVicuj^oi rvhooTtv 

"ZLujcovaiu) yidXtQ GifMog ^iaxujuiCj). 
ApaivcL 5<^ \oyv^pig.dU'i^Kviazt) 5 nsj^voict ' 

A IJ5£<r/ V ocTf i <p)v fjuvjip' i\&u Siez-cu;. 1 

£/' 3 TTtLtfcL Oo/V/ayztjT/V o' (p^oiof ;/^ j^ o YioL&jMg j 

Keivog,cL<l>' » xcf^ct^ E'mo£< ep,;^ oiKiJbL. I 

\ \ t/ 

y^ctufJXL-Tfm.iog <pv\(Ttv WTwg i 

^(/•^fA.CLTTL TOUfC kpOL^g cV^^^O/ OiXiaiy 

MotujoL K$M (^i^'^ pvawTd KP^ TrtAtoLg. 
2cq.Jco^ </i' ncA/ toSjiaux (pi\ov teao^ axJ^cLojv oL^oig, 
li fMa^^Mvvi/UAiC Ujuvai3v)/:c7ipcov. 

HWjLSiJ (^g iTlK^TZL ZUj^CdViKj V^fAJHg oV 7^1 TmjLifM pCO 

VTtV TdV^^-^V i 

,.ToV Ki-iiici Ztuju)voL ^vi7v Koyg,(ag \:m ynpccg 
Ho^^ciKayig^viK^j^^or-^f/iSjjcov oLffiizg' 
Oi^/liGTSfSJtSfncc-^^ynr' 'c(pv\,^eA yiLJcU' cLKOiaUft 
'Ep^jucuj cuJiTfjia-ng J\t' 7t /u^,7J ju^ KaKeigi 

tMO/ y) >tptj tSww ^yrvv TiK^viacij (poLaiV cuJirtv. V^ 

Z^jl^ TVig TiKSuTY,^ ^Ttt. (^ViOJ Q AMyM^ie^Of Mot 

|/mf cy ^7f o//^t)yt^/Mo/<"j w "m.Ti^ cufW MvcLaijLV 'TrdK'- 
\oLiug,a,7i iju,7ivpov, Ji^Uua{i ^Z^^yvi^ > K^ •m.^cc 
riilco-^rcLTix^y ^i^Kiccv ^(pipetv iTi TroLfS} oirt cSZvt 
Oi!yi'o%y }{^cvvi TOTSxJV crvyKJcKpQTrjSzLf. V^ outtoC 1^0 a'i Or. A A E P T. 

((pvtai) KSf^ 7» TiAof a^j^jtg oe^ctt^ '^ Ti^ou/cof^cdV -?:%€ 

*7^'2iCVJfCLmi -TtV KUUOL' lVlOI/iSiJ7tl(d^ COV iicnv OlTri" 

e/ YioLosiov 7tv 2)a5n/)U)v)ov TroMo/f ycnviyfx^uoT^g M ZW 
m^of, (SfO^Ttv /J^ tUv iyKvyQiiov mtfSiioU' a^i]9i7 

>^<poL!veif hiyVTOi h) CLf^l^ TMf TTBAm/i^* SiVTtpOVt i' 

tfj73y d^^Km ITj 7rmTa4 %t; amvSa\ot^,K^ ytvugii' 
JWWKi K9t^ ci(jiA(poi4 oidi^.^puVi oiKeiOi; omim , tjzlMV 

, «, / / / V /, » ' / 

cv 7VI TJvMTiiacTraeA^Ta. 'mhi'Tct4,Y^ (pi^ot^,y^ Qimi' 
ct^y H^ ih^^poi;, '(sti amv<fbLfot; /mvov» c^ii '^iC 
27a)ija3?f oiyviif X. 'Qc tikvol i^pot'ov ihp iKn odcpoi. Kai 
vai 71 Tztgyujua^KcLgcfhyjuaTjleiv, o/uoidog cv 7\j TTtjXmicL^ 

fxViH yjjULVoiffja If^ Tttjf 'mhi.ffiv omi^cjuki^SmJi. 'ofet ti 
Mofju(T\jjjJ^g ov7rk>c ^foi^peivi 'Hofjutr^xet *^ ovt oMaynf 
iviuv o'ii<^ Siiv yciL7a(jyc^a^eiv , ovti ^^<hfMa/; ivi- 
^v, Ys\ it^Ti Ji Tti eujTyi ia^&Jei^viSztf cwJ^a^ >t$tf 
ywaiica4,X£)Li fJf^^^v /^eAov^^KiKfV(p2^. oTt</i au/- 
*K '^v VI Uoxireia , ^cfj^ XpvajvTTTzc dv TrSnpi JrrAm/- 
a^(pvitrj. 'sfe( TE ipoiTiH^v hv\hiJt7W{ yKS^Ta Titu ^- 
j;^ 7yii ^y^a(po,t^Y^'^pu.'iiK/y\?Tt')^Yig. aMa v^ot 
7a\(;^<Tet^cLi^ 70, ^2^^7T}iYaiay^a(pei. \oiov7t<n^o7it& 

%VCL '^ '2'Sy 7l^KcL0jict)yCt?^aL kW i^^fX^ '^ ^^P" 

yajulujJ pvtTdej.'o^ KStj cfir/uwdluJcLi (pYi<nv cM, f^if (ht* 
Chim 7» Kgixop; Kiy>(J^a <s^^ "(aig 27Tyi'ia)/f xssr X- 
3{jujo<kopov n ^TichoS y 7n<^v5iV7i^ tIw cv Uipyajuca 
(hiCxio^Klu)' eiTa cdTtnJdluJcLj auTay (pa-^Sivrtx 'Sd 
K3{ajo/ijopov,yjfJi YAvhajG^atutTtq. ^ciJi 'Soza>7a/.<?/J ^- 
ei ^ a^Ttivf^m xpjA . ycy/vaffi Si ZUuoDVic o-* t^CLV CVtOLjOLV^TlTVLp^TVQ, l^eA^iO ^ yTiw HvppOV yi^^^OilpCCC t" 

j?e>txf'«V iWa/om' J<i5t/2/K*Am.aMa KSfjj 'i^Tt^uluj f^ 
Tn^zD^y/uivcov ^uijuaioic ti kp^ KoLf^Sovioi^' Tii/u.-^o^, 
KpvojTT-nnv ijxt%7n^ ilhiChioL ju%) o^i^a y<ty^cL<pcog,^%^ 
tcl; 3 7j^ei<7oi; H^^hihoiTrag^ircngiioL^g Hpo(pi\^og,von 
imi /Sfj iKamo^y-^aL-^ <fi «tbvoc. i(iefbjLccc,}{cL/u/ACt^ 
li\LO^,ov fC3^^'^lg cL^otg y^ ^y^oi/uLfxarm q)ipiTab{. 
■>yJoog,^iJ)i)Vioz tz? "jl^og , (pi\0(FD(poc t.7n)LOvp^og, v^ 
10 viffVLj K^ icfxlw^oni cu<pvig. ^^yitzui Si ZLujmog , 
TtMoi^jivid^ot Ji,ni.paajog Avtjmyms/ov Ki7Ji^,ov 
u'^ iji (jiej-fxov (um i ci 'j ,oiiUTlw hcL n^ eig (hiChiQ- 
)^cL(pioiM TnfjL^m/i^odv amzS 'Z^i^ Xvaypvov^dv y^ ^- 

Htg Uu TV TrOLfSog KKxJUOViOig . S^mt^V Sh 'TCTE ^» 

vw9«/f \oiCeiv axiTU Kvnyvog, iTnivioiy aimS 7i%.cL^g \ 
tyfihdieZeLi wg iivi TO ^weZ-cL ouny fuj^g fp^^ 'miM/M^ \ 
■t)V oLpvipvi//SpoL. vjKJj (rtcvSpcoTrttarufTogiCSpcccicpyiiOTt ovjc 

i^V 7r^0(J7Dg CLSj^OpOV, (biChicL 5 fW/re (pipiTWl laSi' 

n.iei lhoLcr7heictg,UoM7iioL Aa}(^\it}cvi,nieA yoL/Miv,Tii- ^ 
ZtdoiCeitj^iQvi^giVie/. iptoTTtiV, Tlponfir^tKJoi' AiaL~ 
reACcov,Xpei(Sv,c/l • fhnfAJvv^/uovBj^xfm.i Upog '(stgUxa?' 
mvog vo/ut}!4,'( 'X^?wv,MtK7icL(f\)g x7og,o rLuu a,S^<po 
lAcLv ei<nyi)<^L8poc'Tie/.Mog KoLf^J^viog,o Tiwf?n?y\^ 
uIwiiKog iiTmv' Aiovvtnog o ,ujiTaSioSfjog eigrUu i^Jh-' 
'Uu . £^ y^arpoS^oui/ otp^Kjuucuj cckvvk^v i7t Kiyiv tthvoy 
•iSfoipopov .(^ Uo U^ycKicoixc. lcpiiLjpogBoameAoLvogy. 
K.KioLV^ng ^oLVi^ A(nog,o SJ§.J\^oLiJ^og 'r ^kUv,ov KSf^ 
x^oo/u{Siov V cncKMpoKVipoic SiKTtng^GUi juoKig juSp y^ctcpov- 
Taji,S/^TnpQ0j7 Si m y^a(pivTGL.Sl'^K6voi </[ ^fccipog j^ 

K.KicU/9vt4p(^ T 7lw(jiV0gTiK6uTLuj.X^ Ki^OfSlJ^sk/.CtJL/T^- 

'J/Tu 'z:^Kk^ou'%i;' i^jaM^nZUocovog juaQviTWi^^oiSij 
[K(t% (p'A<nv iTrTiDCo^^sg) KSavoAipog 'X9K<^,<^/.\(i:viJ)i^ ii^i A I O f . A A E P T. 

QviCctioSiK^^ms KoeJ.v^Ho^iUoeiJiiivic^ JiM^cuJ^iti' 
Xlujcov 1iS)uviog» vjaiv^ o 'zsfet mufTHov n^ Ithoij^v 
J^dyyucjyv i<fb^i (ASi ov m^ZtxucLyog eiTniv ^i(i),Sld7i t- 

"ny K^rtTi^y^iSoU 7>ff dJipiaio,)^, i71/^ ouu OJUTy )(5tf , 
TO rsjtSCyiyiOL/u/jiiva ^tC\laL 'WMtfiOV c/f iX<t>,Yiaiv af \ 
ouAif^lmiKCiV. vt^dhyuLeLVtyLc^^vug '^ 7B<ft, j 
^i\i:)^(ji) Ji ^^ Ki<poLXauimy oc^^ kW ^^ '^ oLMm 
TDieiv eioo^iSfj. frs^ujtpvi (petaiv 17) ttf ;^' ^ihoav^^icu/ 
>^oypv'it) y> (017^711/^ 71, (pujiyijov' 76 ''^,yi^^v'7i o^?.o}t* 
aov.ovTU) 3 fJnr^Ttg Siei>^i Zlwuv o K/7?/d^^cv t^ RieA 
My>v, J(5Lj X^:^'<nT:Ttf hfnSoL UieA f<oyv,KpJi cv 7>> «T 
'i^ (punxgov fXS^ J^yn^O(fbupoc o 'Eqn^og c^ tiS /sr^Ttji 
ff^ei^ 5t SiyfxcLivi eiffu.ycoyyv,>(s^ '^'^J^o/ucc cv 7» n3i- 
jtH ?T/;)^«<;^,>C5M Aio^'«f BfltCtyAdOK/Of^^c^ rioa^ <Ay'yi- 

0$'. ^Ttt 3 TO /^/3« O^ A^TCMO A;^Of TB^t^ )C«A«' 

'^XpvaTTTTn^ySf^T.uJ^ojua^yeiJ^i^cc^^oti-ji/Jt^. fJjcgt^ow- 
<nr {6)&) Tio» <f)i\oad(pict¥, o^lg jtSji KSf^ v&Jpot^ tb Ao^ficoif 
«SJeJ^crnMP^ow-yT?^-'^?^ jj aupKcaSim y7t ytdiKOv' 7>j jj "^'/l^* 
rotpLotKDV, n TOA/y 6)(iJ 7« /tcyj 7^ cM.^t^iiij^t^oytKOV.Ilt 

TmjU^O pQ) TtV /cSlJ <S%lCiC?^V/jSiJOV (p^y^0V,7t >^oyiKOv' ^ 

3 )(5t/>W>7» Vi^\J)v'7iu) 3 >Za;,M itt SivSfOi,Tt) (pLmiUiv.n 
Wa« Hst^& Tini^Aa^Yi,^^ i(^ xoyiv iloiKov/u^TA.}(p^ 
ovBiv jLLipoi: n iTipov (is;€SKJtKfiideti,(KSt-Jvi 2iYig eujQ^^S 

^OL(^v)oL^ol /UJiJU4;);^CLI CLUTO,. ^* T^tJ «ZJjS^ <A)«K ^V- 

x.7£ai imioujtj. clmoi 5 (^g^Tty /JSjj td ^cyiKov 'miloujx'' 

SiVTlpOV 3*7» (plOlK0V'i(S>UI TeJl-THV ,7t vidlKBv' CiV '^ ZlvJCOV 

cv nfniti xoyjv, xsiJi Xp^-^ai^atTngy kW A'/);^ <Af/U^>f , >cpt^ 
I,yA/MOf.o}<) n7rA^<5^ A/o-jJjoMf ^';?^h'3jJ(^v ^>- 
y^Twfo ff[ KTrD/^oScopog^Si^Jii^ 'Ql ^diKa^Ucua^iioc 

'f^Ji noari<f)i)VIO^,>^n^ (pLOlKoiv >^'^V7W{,VJtJ)tt (pvan 

^cwiol; ncgiSuoviif yi cctAjuc; ,0» TrJ" rsr^T^ 'r^IIoff^ Q oun MyfuHsfjuvx /UJipY (poL<nv, ol^ ttuiyfg rii^ (p/Ao<ra- 
^ieu; (jdg ZLwun o Tttptrtt^. tj q Ao}mv /A.ipog <pa.<nv fc- 
y^o/ f/V cPbOificup^fdoLi ^,<ri^fjLa4,eig pviTzeAKtw, nsf^ «V 
if^KiKliKlw. uvi^ KSi^ eic 7DoeA^v,7t 'Tt^ xa.vovm 

HPM Kf/TTe^ti^V.fcK/O; 3 7B OeXJtO!' ^S^SlctipoOin . 79 ^ ouu 
{S^iKa^OVU!V JCPl-f )Cp/7>'€/a'>' '^^^hOLjuCcLVOLOi fSJ^C 70 'T^ 

ctArS^aU' ^'/;£U'* (cv cumf yi> TVL^ ff^ <poU'7a<ncSv Sf^^O" 
fnt; d-Tiiv^uu oun)y^ 70 ce/Mv ofi/sicog ^sj€SC ^yfco- 
01 Tyic oLhvdiicu^.Sfci, y> op^ cvvotcSv nt fco^-yfj.a.itt xa/a. 

CAJ(i7Zli\. tUju 71 pyi7D^)(tw ^THfAluj OUfftWj TO ^' A«- 

3^y /sfetT cv (fii^oatfj \i)^y, i(s^ tIio ol^hiKTtKMV 'K cp" 

5aif Sf^\i-yiedsL>l ^S^fWcV ipum^rrl HSfJj ^s^TDKf /(n/ AOJA^K. 
odiV KO^ QVTW OU/tUu OeA^OVTaJf, fh-lT^^fjdw cl\v\JodVKf 

'^vJiciv >15V ovATipcov- Jtptj rlw /u^ py]7oe^Klw cLUTiw 
ijt) hiyun «T6t(a€/5»'7B /u^ yd euJ7yig,ii) (WjuCovh^TDCOV' 
W 0,J)HJ3Jfi)lOV'7t 0' iyKCOfJUOL^nVjOV. i{) /[ CUJTVg rtuj c/>- 

o^pi(nv,eig 75 tIw &jpia}V,\i^ eig 7iu> <p^tnv,Hc/uj «V tLuj 

m^iv,HCfji 6ig 7£a» \:zJVK.picnv. 7tvO pYl^te^MV ho-yy, 

, «f 7? 70 fSj^oi/u40v,KP^ eigTiw J)iviyyi<nv,t{s^ rct fo^g 

I ^t^ OLiTjSjKOt^fKSf^ 78J' ^/aO^J'. 7^0» SJ^MKTJkIw S)0U( 

i pet<^ iig TiTtv fc^r (rnjuwjVOf^cdv K^Ting (pa>vv\g7i-^ 
j CTOy*;($L| T-t^^j '^p^cnfyOct^vo/^aTjfff 71 tjk 'ZjfeicP^tpct^Tct 
'«rcJy Tv^tiViKgui ^' ca "(svmv ixpi^/u^JCijy At^cr/i' 'aJ^icO'' 
< /ua.TTk)»' >C9tj eujTiiihcSviKSM^^^yP^M^}^^^^ wiuv 
' «f^v K^ \jzrTiu>v,K^ ^<Sy Hc/uj eicDkJy ' o/Lcoiw.g h k^ 
' i Ao'j9(! V yjfjj '^VriJV j(5tf avmyiojuJifS, ks*^ n^^ 'ZlS^ r <p6r : 
, I vitu JtpL) m^ fCj^yfxOiTw (ro(piaf/^' 6)V tj) -^vcPijiSfot; Aa j 
; ^t<>(5t) aAy?3%uoy75£^ KSfi ^(poLtmovTztg , (J,o«7C^7i ^ j 
•[ ^i^ OM9iotg%V7tig, imTnlg «SM '^poi^, rsfui •jnpd^voY" 
'^iHSf) iyxiK^hv/jt/AiyQ^jXJi^TiSbi^ 71 7[Sf\ol7tSi^,^ 1( ^ » 154 A lO r. A A E P T. 

I ^Sie/^ovTtt^ .Tf) Q TiJf ^KiKnMmg iJ)qv 'nyitv v^niv (Q^A 
\ HpYi^ov 'S^ cLuTyi^^ (^fcvYg,cv (o Jliiavrojivi iyy^y} 
■ juutTt^ (^icovYiyH^ TivctTa 'K KoyufMpv]' K^ 'Ztfet^Ae;-^ 
! )Ua-H>coSjHSui (^cL^f^oieAcfMO^rauj 7rztyijiut7^Vy)(jiUj cl/u<piCoJ 

«Zife/ 'cpm{\{s/.'Pt ^va;yip^ <pJcLipi<nccv ^ptf hi^iodv. ^-i 
"^H^OTOT^ </V ^ot(T7V 17) T^a» 'ZS^x 'Tk/' avW^^^cjM^ 9?w- 

At) 'Efe^f J)op%)<nV fr^^ SDyUCLTtOV yl{^ '^^IV XSfJ! fMYIfAluM 

'n.^gnTiKCV }(^'Qc.AVi/u/AOL iju(petiveiv.^) 3 liv Koyv cto- 
Ttv (W^.^itiov KS^ ^<popbi4' 'nv''^ ffv^c}i(r/uav,M^v 
ovMoyi^Mv c^ ^vtcov^tIuo 5 ^hitS^iz^iViXoy^VySl^^ 
fjui^ov KaiahcLfxCcLvo/t^coy y 70 ViT^ov y^hdLixCMO - 

yt^OV 'Zsfei 'TTWttWV 'TUo Si (pcWVXffJCLVyiT) TVTTUffiV CV -^V 

^>,TO oV/iMATCf oiHJtiCiog juucrUuiyfxiVov "^tivW nTrav o» 
TiStcvipcd ysm n JbCKTvAiou yv o/^ov. tv^ q (pa^Ta ffjcu;, 
'dw^,KS'-7a.Kvi7fJix.Luj'7iuj '^ydKaiaAvi-sflov.xsLTaAYi^^Pii' 
xlwfSfJiUv Kfme/-ov iQ fT^ fZj^yfJ.oLTuv (pcLcnjTiw y 
vofj^Uv ^cTO^uzETcqr^VTBf KSf-r' ou/tv itxsziroLf^v ^^volth' 

: c(p^yi<y/jSfjUju ;(5Lf c^oiTm/jjrfxoLyfA.ivUo' d^TdKYi^^ov '■). 
*iitL fjm ^^m» 'uarotp;^/^'^^* m ^^ttv \jsr cif^vrs^ ^>fM 
Xgur ouJTD 3 75 •uzjrctp^yjTio; /m^t^cw^ k ^m5 iKTvynv. 
tLUTiuj 3 T^i/; S^AiK^kUjjycactyKSi^cLC^) Ks^ '^i-dw c* 

i «J^« ff^i^^^Uffav "^iTt^' tIujii ct'Z30'n\(£(nciM:>^7n^ 

(jlUjU %S TinTl Ji7 CTul^KSI^TaTtBi^mHiKSJi f^Vi ' Tiw i} oLm- 

if^oivna, i(yy^pov Koyv <s:^q 75 «KBf j oiqn /am cvSiSd- 
vajtoi/Lmu' tUjj'^ cu'i\iyz^icLV,l^juu cy xoyojiCccT^fMi cL' 
■^jtcyiSzLi xjzir' auui^eig tb cjdiiKeif^ov ' 'dw 3 dfm.'Ta\o- 
T^fm.fjtiiv ajid(pipou<jwj •ra^ (poATaffictg bin "nv opTovAO- 
yv. tw-dw Tidjiv ^nsnfiUjtt q)CL(ny r)Cpt7aAV)i^y a-r 
rpaA^n ©S/i' <>y (ponftt-<n^v (p^ocSi^^i uf^TaTpt^^jTPv U7rm 2H'NQN. BA.5 2.55 

f^yvocaTCi(dsti\jzr' cwn^^yjJi tv mdavov td, 71 ciiu(pi- 

OhCi}^ MyjcSfJOV J)dj)Lf>lV€1(^.-^0'eAC "^ «^TMf , trM. iZ) ' 

^cS ipcorav fipj ^heKflvoLcdw . Sj^Ti iveiv SiT ct> Trtif 
7n(poiaiiT7 fi^f^^mTiioLV K^ ^ TO yvot^oLyCjogTi ei^ ol- 
WfMciJ/ r^ ei){ciUj07HTrt fr^iTnojsui 'st; cLyj/M/ccgvt; i^v^ 
•x^TOc, (pMTacna^. irtc «Mw? 7jo|u, ^CStf dryjvom),^s>^ 'fo 

\0V S\V0V CV hOy>ig ^CU/ Y!<7iScCI TVV (TVIpOV^rfi "y) OJUW tp 

i^a^" Sl^hiyi<dwi v^ Sl^Myi^iodtBLi, vs^ t5 cum (uj^c 

wy^^KpiyaSiLijOL^ ijuynipov ^MkTiKy^g ou<!\f)Of 17) 
vouJj "^lg Aoyt)cc7g.^7d ti ewitit^ Scmv KJi(pAAcqu)J)i}^, 

7^,lv/tJ{Cf^ Ka7a. JLLipog liTItl^ YS^ TOc/^ a^zj^ flU/^rW 
, \ > , \ / ' , »'\ Vt} ''c 

^tUu eiatf^yiKiw 71 ivei Ti^luj^KSf^ clutu tm mz^i- 
;'nh.if7 AiOKAMf oMtfj^^nf c» tw ^J^o/xht/J (piM^ 
'ipcoi'hi^v ouTZijg , Kpi(Ticei%ic y.TTtj^img Ttv f:^<pcv/ 
ir.aj; v^ aJio5noicog «570*TO7?«k koyv ,\igL^7t 70 Kf m- 
ov,co »aAr)dnet 'lyj rujfi^yfxaTuv }iv co(nci7a{) K^irt 
^^0; tpouTttirict '0iKSfjl K5^%'^ fs^ avyxct^a^cnwg 
jLf o^Ztffe/ xgtTitAH-vl^eajf KP4 vovicncoc Myg nD^aycov 
^ ctmov, cuK oddj (powntaicL; (nwi9^Taj\ . <iD^Y[yii- 
t\ yi ¥i<pcu/Taaict,e%f>' « Slcivoia ,^AcLKY{li.m xjzs'- 
p-ujyf/ajO ^ra^ VZJtd r^g cpcu7:tcnai;,'K'^ cv.^ipei xo- 

(i> . Sfy.pipei Si (pa^TCKnCt ^ (pcViTCtCjMt .(pcUlTCt- 

icL ^ r^'Qt ScKJ^ffig Sl^voic/^ch yyiTzt^ yxiTa^v; 
wot;' ^ruiTCKnct J( '^ TV^^cng cv ■^u^,^v'ii7tv cl\- 

lcxiffig itog oXpvcnTtmg r^ tyi JlaSiHstvii-i^ie/. -fv- 

■X « / '••\ ^ rv. ' _1/ ^ ' ' * ' .. 

Uf t^(p/^72tj. OVJ 5<> diX.TlOV 7UJU 7V77lt)<nV QlOVet 7V7I0V 

}>^}mpogim.lcuiivS^>L7tv'^7it>^ot; 7V7n,xj; KptTtx tb 
UTO '33^(79 ao/To ytviSoJi < VOeiTZtf Ji. VI poU/TCLtnct li 
m "ijsroLf^yTtg K^T» 7P lj3r<«f>^J' c^Aw^/^ci}fA.iVn> t^6 A I O r. A A E r T. 

Wit^^eti ^ <j'(T7K a^cdn7tKS^'oLi </i\^.cUedmiK) /U ^ctf </>'ctfcflfi 
j7»ie/» »1'*(o3«77?e/(i)J' ^CLjuCoLVO^Ctl^ifKcticdyiTlKj Ojfltf <5^ 

\ ^eLu^xi'o,i^o)y .'f^j cu<Qy\7i\{opy '^mxjiircL^^^^mv juut^ 
li^^coc Ksm avyvsnTOLB^cKjdg yimrau{, eiai i} 'r^^oo-Tzi 
cicSv Jtpt-f iju(p&(r}^ ico^ ctA' ><m) 'xjzirafyivnjv ytvof^om 
i7i. f^ (pcLVTatncov cLJ ^,ii;ji xoyHS/uj' a^ o^aAojp/. Ao- 
yiY^/u^,cL\ frifMytKav^coccv* a\oy>i Q^ctf ft^ dxojopY, 
OJif^ o(u) MyiKSli^,voY\<r4( ^<nv' a^ </[' ahoy>t,ovTe7vyii'-' 
XsLffiV cvofAaLTt^.x^ aj\ ^ eiffi TiyviY^' aj\'^ ian^^ot.iA' 

j A&'f ytttJii %0i'pei7Vbj \ssro Ti^in ^xspv, y^ a^cof \23d 
dii-^ov. aiSnni «j At^^Tcq t(T^ %)v; STi/ikot^ ,75^75 «V 
>i>^M^v/icflcr TTvSOfACL, y^ '^ Tol euiSnipig J)l^KDV,HSfi ^ 
J)' cuj'?^Kg(.'m.\Yi\JAC)Kf M 'zzfet^ aJcdfny^e^cL Ka^cncSjvii 
XsL^' UAJ %.vi^ 'nvYipoi yivoyTOjf.x^ m c^ipyna 3 cLjodflini 
ypihfiittJi. « 3 HsiLtUKYi^A; yiviTzu xsLr aoTtt; a^edtKJ^ 
/J^hGuHMv T\m ui\avct)V,KSPj fTfay^m ks^ ^^^o^Vhrya 
3 '^JV' ^«A/^€6'f (7Za;ct^^'6oy,i'5J^ 7c ^otf iD r^ 
(Bj^voiiv ^vTtig. ^y^ voov^Sfcov i'^. jiSf. K^^ *z^.7Ja><n\ 
cvov.Sn ^Q.KPffi' oMS 1 07^,70.'^ ''^, Kar odahoytM/'^ 3; 
J^' /U*^-S%inv"^* '0>H^'* 0Uv3itT:v' la OitiSLT' cvaiTiuxny 

^' 'Z^^niuxr.v ji&potjuj cvo;:9n to oJicdy^G-' KSi^' oficnTn^ 

'oJ^^^^voi <SP^Kii(^ovjUic 2a))Lpci.7}j^ ^crvTfi^ ^W 

j yo^' }^^ cLva^oyiM 'o,a.ij^mxso^ juStJ oTtTvo^ ksM Ki^ 

I k;^a)4,AU^a>7ix^f DjC.5f ITyj^ct/of.^cW'" '«J''5»'D'^' 

■ 5^<- j(5tr' avahoyivi cvonfiji ^irr n^ iJUKjpoii^tav <7rpajipc}\ 
;^' ^TBf ^.'"y o\ ^ ocpdn^juoi i^ 76 <^%i^.}(p <nwdi 

CJY Q cVOmOm Ict^K.iJ^SOf • VSfJI J(^t' c*'06f77<i)OTy,9a.m 

■ Ttf.yo^^/TOf i) K9^ ;c^* /jJttd^amv %va, co^ la mktzi ks^ 
*nm)i. (purtHSoSO fo«7a{</)y^oV ^ ;^ dya^v' v^ «J \ydi:cc4(pce.<n Tvrya.mv Tiw KxnaAvjTijiKtuj ^Miaaico/, 
\jiigt Tiu) "^m \.7vCLp^VTt^, Ka^fa, (pv\in 'XpvnyiTrt^ c¥ 

i^^po^.o jLSiJ^^^BovjJv^Kptrhe/cL 77^f^ota^^Afl:7?/,votu> 
7jic^<dn:nVjKSf^opi^ir X^ ^<ry/ulM' OQ Xpvtn^TTTn^ 
iy.(p<cpo,t&{jot; <iDil9( cuJtiv cy ttS ns^^m !!{£/ Ao'/i<,Kp/- 

fe/flt^VKnvl^ <!i<j5>Jj:K JtS^^STOAH^/lf.tfXc/l' H* <S70A11- 
4f,iKK9/Ct (^^^«^'^''«(^«-^^^^'•^^'^C/t/V ^Vig'F/1' ^^9 

ipcov IrtiT^^gov r opdx)v hoyv Kpm^ov '^XiiTnimv» 
)f UocriShov 10? cv cS <z^Ke/-r,:eji.ov (pv,ffj. TDf o «5'^t.-' 
iKTtKiic d^cceJ-^^ (rvjUL<pma>? <f^Kk7 'Gig TrXilgvi^ "^Tro 'Ga 

lfei(p3i)VH<' clCLppiJoSBdy TtTldV.i^ 5 iI>«t'J'W>aM/'^^H}A**'" 

Df, fiTT/cAoK c6fo9»t7rv aKflwVjO»? (pMiH A/o-^^f oBa^y- 
toK/Of ov 7711 Uig/, (pct)vv\c n^yi.^a)\i,dfj ^ (pcovY]iciv]p J- 

Ti 0pfJl^?'m7!XV\')fA.iV0g' C^^(Ai7nuSl)i<;iY fc^Otf^Of K5^ 

hroSf^volou; dK-mjwnt^d^v^^cdg o Aio^n^ (pvxnv' v] ^c 
ImAKP-iiosELpuiV fc']^ TEAftoJVa} . Kp\ (Tzo^Au. Jl 'oglv »1 
)6)y»?*xJ' TTt^* 27ti;i'iwi^j &;{■ (pJi57j' Xp^cN/Uof te oVTjf 
l6C;t (p&)vyio JC$t>! A/o-j^^Hf kW Kyjt-jcc^? npji Xpv(mr' 
nqdt 7VI (^'ivTipix.f^^uriKS^v.TCLf yj7t mi^ujj , (mfjuX 
^" mi^ ^ <p'-^vv] (uj^g 10(^011% ig omiounv "^m fr^^co» 

•CtMiTBDK. Af !/?■ «/» <^ ;^' 'SiI^'27Zt;/JC0tCj(«? ^H*?^ A/<J 

j^Mf}^'^'»'» iyfcS^^u/AoLTt? . ^ , H^/^e^ 'i^ . Myg Ji 
Qi (pcdVYi (mfjbajf'rtKv\i'^m ^voictt; c.^aTn/wnz^v^ . Sf^hi- 
«tTTf Jfe\ fc97 Afc^/f )«;:^55!,g5t,5^fc'F« t'3r/j(^f te ^t^tf l^^lwi- 
Kojg ' vi Afc^/f m.7a77T)\'SuTi57 ?rr/a ;cj' Si^Mktvv, ^yi^ 
<^{j riw Ar^Jk , '^TtXd.-PiCL ' t^ q riw ictJk , Y/JJtpvC 
7>Jf 3 Afc^iojf ?T/^/ot oa 7« eiw?<y:TSa5a^ "^a/ufucL^ 
ra. «retp^ciff o Afcj^TOf tb '^(t/ufj.a'o,n ^(^Kwp '&«l 
jtj^iGu, K.9^ 7B o^Fo^ ; o/oi' a ' <pu>VYitvra, Si ^h w <7ti- %]% A I Or. A A E PT. . 

Jl ,i(. iir ,7 , Sjd.(^if>ei '^ (^(j:)vyih^ M^igiO^nt^cdVYSf^ 

S[^(pipeij07t My>g ei.^ ohfxcuTJKdg '^,hi^ic d>HS>^ ^o» 
^icvmg,(Aig Vi ^KirreA ' Myg 'o>oJc/^//CSof . Sl^(pij^€i j (i 

'75 A£><JV W <ZJO:pipic5sLf ' i^.^ifOVTOJI ,lSp y- OUI (pU)Vetj 

hiytTaJi Q ^ 'Z^^yfxcJs^yO. J11 ^ AfcxTO 7i/[^aw«. TO <f'\ 
Myv i^ juipn TnvTiiCog <pnj7 ^io-^nf tb cv 75/ ritg/ 

o;uofj«*f-S7:'Ov'(o Q Av77?Ta^f ^ Tiw /uiovTyi^nt tj^jiyc 
Vi; Hp/ M^icov Kj 'ry^Xiyif^oav) \ <^ "3 fGJ^cv\ytf-<^fA». 
jcj* Tti' ^ioyl^Lu,,juUpog hoyo (Ti^/uajvov KOivlujirnen^Q- 
ohv AvShCovz^fhfmig' oi'0/jui. di '^ juuipog Aeyv <f\j\ouA 
i^cLvmnonmii.iov C^io^lJY\g slcdY^dTY.C fiua. /4<^ 

JUipOg Koy>V (mjUiCUVOV (i<ni»J%nV H&-7V,')S> pYt^MILjCOg Ajo- 

*fjjv\g3 ^(a;f ^vig^Tti-^^ov \oy>M cx.7fjco70Vi<jyiji(xtjV0v 71 av: 
iCLKi^v 'sfei %vog Y[ uy(Sv)ciov T^<poi,Ai^.(nu^ol(TfM{ 

Ji, oh JMfOg Aoyv CL^^iCOTt^iOUJnScuiJ lU f^fV\ TV AO^W 

^Bj.ov ^i '^ gd/^7oy Kcyjv vflcoTtKOViSjoeAlov la^vi'. 
cVQiXp^y K^ 'W ^i^M9^> (Tov,o,^,'nJ'()hcqj'Qi'. ^filcL 
'QKoyv (((71 vnm^i.^KLu^Krjuog ,cnx.(pUve-oL, (muTt/A^ct,^' 
•7i^v,Msf-ia.(nt£\jY,. l^MluKrjucg rf ouv 'oh (^i^o.g dSj^ 

'^nlcxlTtg CV TT* Tl-^tKyi KSf^ fJ^Vt eiKS/^at (niOY\3il(X.. (m(p'AVfM 

Si'^ hi^tg yc€eJ./xicg TmeA^T^^m 7» voovt(4tJov. ciwii- 
jMccJi'^ Ki^tg eWTiiiu. cju.cuyvSs^ 'Zcfe/tj^^ncTzt (gj^i 
^MK(ji)cnv 'vii f^i^.yfji/Ttq. ^i^mv Ji ^ Kiz,ig oiKiiaTtf 
^Zif^yjuct-n .HstVKnc^Y^ Ji '^ ^i^ig^^M-Tn^p^yifctT itDb 

2f.C-/U.3V.O fioijjCcLeACFjUog OK ^1^" KS^ Kiciv Ai^/f 'oh 'SH^ 
71) ijtg f^J^^ 'djJkjjUOV0UJJTZ,;V t.hKUjJU>V .(TDKOHUC/UCi Si Ofi 
^O^f clK£t.^KKY\?Mg (TUUTiTtyjUiVOg . 'm,tV\fJJX, Ji ^V ftf< 

Uo(niJ)i)vtog ipy.cnv cv TvTlIfcg^c K'.^icog eicm^.^yyj^Ai^ti 

i[u/Jii^g h ^^t/O^^J-^^07t^Jf TTAC^^/if OK^fc^HX^flt» 2H'N£:3N. B;oA. 5 *t'*i 0i; efi oh (THuaATlKeV TTP/Vf^ ,W//X,Mtf7K 'Zcfe/^^K ^COV JCplf 

ttvdprr^iuiv. opo^ <h o4iy\(joc (py^tnv Kvn^TTtLi^^ cv r^ 
(Sr^m ^^ieA opcov^\oy>g k^ ctitLKunv d-m.pu^QVTXjog ck,- 
^ip-if^og'Yi («^ oXpvffi-yrmg c* Tr/jl^gx opav):^ «' ^ira 
/.«ni". "UZtJT^ajpw </i c?i Ao ;)^f TVTmSiaq ^,im.yi>v ftV ^ 

iyujut})Uivoc. '^^'og di ^'^ yrXeioym v^ oucc(TicLipiT6)Y 
mo-A/uuc7ti)v avf^Y\-^ig, okv Zoiov' tStt y) ni^eiAv.ipi tb^ 

3E ^ ^v^-nTiTiitov axjmeaii 7t ov,xcui uxrajfei 'pjTiov,oio9 
ytv i7Uj{ cLioiruTmua. iTrTizv ifsti f^V] "^rtxpcY-rs^. ei^og /fe 
'fh li ^JZST' '^^/JOig 'Zf^i^cSfjOV 3 Wr "U^DT) W ^©OW cll'- 

S/.a^'7sf 'wr%/; T^Trq. •)^/.' iKoiizfnv Si ohv,o ^^pog ov/yt-^ 
ro f irK i;^.e/o;)(9cra7ry <fs 'Qlv,o,eAScg Iv, ei<fdc is% i^y 

WfZZ^ 1U'%pCLr>':C, efict^pitnl^ ifi '^ ')^t>t< jI 5^V tgt 'ZZ^PCf i 

5^ eKfh ^fA^vt' ci)V, 'fyj Idocv tol }J^ ^^^ Xoyiyci'^ 3 ,a:Ao 
^*. cu,-n<houpi<ng ii '^ ^^i)vc Hg eiSog Qjbul y^^ %ujjciuf 
nov, di oji }(p ^^(^cLm-oloVifr^/jovTiov to ,«Vj '^'^ dyct'» 
7a,7a Ji 'dv. cc-yx%. • 'czsvIla^pioTg Si ^ S)cv,pi&i^ 
^n Sicopigr^' ohv^f^ifS Qvnjiv j^Q. ju^{j 'ohv o-ya^'-!^ Ji irtC 
yLytiu..K^ T b% aya.%d\ ,i^ liZ^^ 6^7 j^^C^c^l^t '•^jttSfc^i^opcLo \ 
Uktf-<if^cS<b 'oh.t^j^^^u, eig Tfitig tat^tm^/f j(aV o Ke^- 
nijol.oV)'?/^ dya^iiv %? ^Sp oh 'Ziret yr;^'^ jj, 'K%xora- 

-U». V d fj.^ ifhoKtOL Ji ^ A^l^if Ao K l^ TlfxeiO^CL fUj^^J^J^&t 

% anfjuujyd czt hiKUiuo; k JCfg/cof ^ «^ ?(T' 70 itt'?* t!^?'. . 

i*ff CLlJXL^LTfhHOVOL d'A.Ai^^OLid^yT^ "^tIw T K<it,ty'ctoYs 

/^t/AHTCt^^TnTrJa^a. <A>Aoat;7af yc <fj' eLL^^gj-itju^^iov 
njf, OiuoL Tgxf m7p:tt}y,i ' •n Si.y3ioa nv, AvM^siSAa. ?^ 
niuiUi SfcfKtk^-.KM Si '^7 (ojg (pvi^ nr.c^Javiog^o^ 
a^ aAn^K >(i3Lj ■vpiuJa;»' nW ovJ^iTipuiv. Tur/jsLieiy^ 
?^7»/,&^f yif>V(nW7r^i ^Y^in^-z^Qvi/JULiVovTa y^ (m/Jt^ 15-0 A I o r. "a a e p t. 

rB^ayijUMjjyo.cSfm ti^ttoj TiTOJtTOf o 'a^.Mscf^KS^ a^V 
TiXcSv K^ aJiicajU^ KSl^ ffv^cyiff^Aoi^c, n^ o ts%/. i) 
A/TTW^ 11 KSM. K^T^yp^i/^ K9^ opStov KSf^ ^"^lu^V. (pd- 
tn 3 7D Mx.7tv iQ 70 )^^ (pcu7u.fi7ca' \oyi)clu> vpsTt^cv 
? O^iHTfgijiX Aiyunv if) cwjv7i\^ 01 ImrioliTarfi {>, 
^jTryi. i?^imi /iJ^p oujj ^ 'Qc ct^cim.pii^Y fc^iTO- r <y^(pO' 
pcLV'^,TpcL<pHj^ilf]7td^p }^'>T/f i «Jtiteaw </l'o?T,7n 
d^pTKT/^luj fc^KTzt 7iuj^(po^v'ol) Tpcttpei 20)KpOL- 
7»f .oy/uV ocu) "^/f i^^fmjj MicTitc TiTO«7ct| ■& Kp.r/,y>' 
pv)^7zt,h/ ^i%iig etu 7171X1 tn^Ta 'ajliu^fAXiJct Kpj\ olcrtA' 
^.oyta^oisKSiJj f^ ^pci^Tr^viiKS^ 73 /rvo-jUaSt. i?7 z 
liKsiTyiypvijuajTDKaTa, 'Uvo^ cly>p6l)o^oSpoVy\i /zsj^ot^toi 
I auiiTa.K^iY/^x^uvog Yiliycovico^ oi ^a^A-TiMdJhpov (;:a 
' civ)h AiKTiv i^iTng (TJtJOTCtycnv op^yj "^cocri (Uj^g 'a^iCd- 
^TSC '^i(nv.'r^^j Kct7yiypv\^i(p^ tk a^ '^ (wju^ctyjx.- 
lctyG^ 7V SJd. m^cu; yihiiv^K^ tk/V ^ <t^ ){gL7y,y>c',]. 

/tj(p^6p%L, Ctj( VT^iCLyCL J{(t'jSiTl^. (ipJa.^o8fJ 0(mJ &?2 

TO cnuiTaixyooSfJctjMoi ^'f TiXctyim "^ocaicov ^cqOc k^tvi- 
yfpYifJUX7Dg'^i(nv,^K.'icvei,Opoc,'^ictMyiTa^.i-:^ictSi 

^ TSC (JtUJ^OJO^cSjJCt irS ,m.^7}}C0J flOejL(jO,0^,K.KDvO/UW ^ 

(jpcS/XCLj.OvSiTi^ Jl ^,^ /Jjyi</1 iTi pccc €;^v^"w[ ,$oc 
yftii^j^ZtfetmT^/V.cdra^Try^Ta Si ohv oj w/f V7iltotg,mo- 

TlJtoL 0V7U.zyipyv\UCt7Ct Si '^J, O^ KeipiTWf -ijWZ^^i^C-i 

*y). eOJTtv rutipof^p . TthctyoJi q •^^cacnfg iitn^^^tKv, ^ 
St7iKM-)'K^ cq7JctTiK^. 'a^ic^/uoL Si '^v 'Qtv cixY[5i(; h 

\LiUdDC,^fSf^')yCteU)7BTiMC,>^^OU7dV0aVVi(P iCUjTli} 
U>g oXpVaiTTTiig (pY\ff:V cJf "Qq Sl^KiK7t\0ig OpOli.'aJilCC- 

uei '^ 78 ^!m(p!i^7W w Ka(s(.(pctV7sv ocmv icp itwm' 
alov, }ijui^ 'Q\ ,AiCi)V 'Z^-mnii.covrfAaciTXJi S^ 75 'ojc.Kjo- 
tM "^ 'ji 'aJiioSfdctj n ddvJUcboL] ' 6 y> m^v li^u/i^ ZHNQN. Bi/SA.5 ^61 

d\v\Sii }ivi7zu 75 if3^>uii/^^ov'otK,iU)iuxx.' /JAi ovm? Qj ^l^o- 
Jb; . Sj^oipei 'oM^iu^^.v^ ipcoTY^ ,y^ "Twafjui, 
tj3^^K7t)u>v , tiWf opKimv > >C5^ d^TiHjaVirsiuj \:z3vBi2im 

MV, Kj(OO(Cf)fip6i7t)C0V, K5tf ^SJ^.yfXOL O/UCtOVaJ^lUijJUt- 

vt.cu^icoua /iSp rhp '^v, ^iyvTig, '^^(pctivo/ujkQoc cn^ 

JJ CCWlS^C '^V Yl -^Stg . ipU)Ti-^lCL fZD^yfJ.OL etUTZTl- 

A«V /i^^co^y^Ti ct^la^^jiet' cuJTyiTtKovo "^hTtKpiaiaig'^, 
</*f*6jf7iE -n/i^fj^lri/AJi^ 'Qiv/ciJ^tuifjui'^''^ o>-^cS^yi w 

^e^ '^V 3 ipdOTy^lXd. Tn/afXOL Ji. '^ fSf^^/XCC <S)^ ^ 
aVf4.Co\lX90C ijTt 4?7K^^Kf /Fio9zt/jWf ^^ W ipCOTHjUCt/^SCt 

val'd^a i'f7n7y,0'i)a7 c^ TiJSi TOTTCi^.fZj^gtCKTtKDV /t' ^ 
tlSt^yiA.aL Mypvn^ (UJtS<^o^^H ^> 
T2y /t^ (iccSl^i ttu eV Ivcc^v pocLg, 
Zj^gayp^TtKov Si <^ fSj^yfxcL,o « At^/^i-^O^J^^w 
yp^oi oLv,^ , 

X^jf « A KvSl^ d\'ci^ cuiS^uv AyafJUifjwov. 
ofuciov Si 'oh\' 'a^iuifJULTtiO lijuu et(<popou/ t^v 'aJ^ia(jut2i- 
kLuu ^t^b^ livoc /^eJ-^v yihi.ova.ff/Licv y\ '^fog/i^o) TrivHei 
n '^o^ ^ 'aJ^icojup^.^ , 
Kam^ y Qm,pBiyci)V. 

S? Tle/.Ct/juSl1(nv i/U<pipV!^ O^OVYJOhO^. 

ifl '<^^ iTm-^pYiTtKOVTt (SfP^yfxaiJ^iivUjuo^C 'aJ^tcJfAO, 
TCf ,0 ei Kiy>i itc ^mpom at . Ap' i^ avyfivic 't Ximt j^ 
G/ofjoyTEc/^t ofAvjfiM '^v o'vn ylfiV(^ id ifCOTVfJufm^tfs^ 
'm.Trva/bUcntyK^^ %>VTtig *Z^^7t%v\<na,'^ 'e^tcofj^ n 
dhYi^cSv M •^vS cdv ovmv. ^ 'aJ^tec/j^ tujlS^ '^v 
wnha.iTtt t/[ ov^ cL7rXd,ccg <poLjjv e/ 'zsfet y. pvmTrmv , v\ 
Kp^J^fj^gViK^ Ii3icuoJ)i)pov,Kp] XvTi-m.^v^KSH^eJ-" 
m. dyr^a jJ^ otw '^ 'nt (nwigzeTTt ^ d^icofictTtc jLua 
^(^o[)ovj(jS^ov,Yi Ji 'aJitcofJuimv' ^ iili/M^ '^v, ov^ feffi A I O r. A A E P T. 

i^ cJt^aJ^icc/uutTTdV.cJ^ 'aJ^ia-uaTC^ /uSfj Slriq^oc^fjcSiJOVyohvt 
"S^l Yi(jJk^'Q^v' 'i^ 'aJ^jry^etro^y Ji,oiov,E) y\ fAji ^ 'Qit 
<pu('^y. rj/^^^lg a.7i)iolg 'c^ioDucttnv '^ -n ^^THKficdc* 

J^ 7» )Ca7a^0^2::My,J6. 75 Cf'oe/W'cV <} («/?■ 0'^^ a.7^i04i 

'noiu>y]/Mxivov,KS^ 7T> 'Z!^^inwv\w!Ai.vov,ifciui n mjnTn' 
TT^iyuiiVov ,v^, 7c <hi'(^yxivo7,i{^ -n et^TirJAcik. tp i^- 
era^oux) ro /uct^ov ,}(ciJf 7tS^im(pofjjij tb h'7?ov. Jt oi^^w'^ 

WK^iTS^Xt/2cia)cr,C//oK,Otr>l >1/^6^'(lQi.773w<" 0*^ H//4' 
^ KP^THyp YifJUtTt^^oioV, O IJch /f 'jfef JTOT?/. ffOMStJWV d\ 

^ Tvauvigdf QJK. Tipv{lc%£0 /uuitlov kW aj^icjojuutr:^ j^ 
thujct^ouv^iiioViK^piXniJvBfcdr^c'^'^ cm . y^Tviyejy^v i\ 
'<Ql 75 ar«j??Bf <>jc TfJccffict)^ o'p^^ ^ xa.Tnypvixa-wc' oiov 
/iiicdv 'Sr%^m7i/. i(ct7stypp6[j%KDv ^ '^ ^iawoi^^^^ 
'nlooaio^g op^i S\)c%K^C KS^ Ka.Tt^y)pv\^-ng'ciov,Ov 
it^ rz^7ra.Til. ctoeA<^v <fi ^ ti aiuJi?D( cJ^ cioe/.7dV /u/t 
£_iov,Yi (ktn^v imseA^j^vokv :T i; ^srg/jnj.Ts/.EJM/yof.ia 
y«T5t}. T </[ '6^a.7j}Mv 'o^ioi/uut.rt^v attny.u/xivov ^ 

' ^,(<^f oXpVffJ^TTTTZC Cf TOJ^C SirlX<iKUY^,( (pV\(n ,1{m, A/ 
: «j^JK" cV 7>f iJ^KlKlcK» Tl^Vljll (ntJJiCX)^ Sjc^ -tS « OTtyft- 

; 7r7/»a;<y cTto«^6o"^y.fcTOy>;?MfeTrtjn cmjodiffjuoc CfiX ctiu 

>,OV^iV Tt AvTipOV TtS rST^TZi)'(ioy,^l VifM^ ^,(pfiJj 

<^. ft^^..crjjJY\[iiiiJi'i'.ov Si 'thv(u>c KeAViC(pv\ff3V cv 71 
ildXiKuicy) Ti^'Yi)'aJ^iCA}(Jut \sm w E'^/ mu.'Si<r/Mt 
rsP^oztJJYiTriAjf^^^^uYOV ciTT a-^iUfxctTtc j^Oj hy\yv &i 
aJ^ia-jucc^ciov-t^Tni Yi/uui^ '^,(pcoi '^v.iTntyyiMiTTijd^ 

i lcnttJififf/UOCOUUiXOvSilVT^TtiJlvTipOVTU^Sf^^TZfiiKSfi 
TB (S^TDV V(pi^Ctj . (n!/-i'^'^i)/^iVOY Si '^V 'oJtiitH^. c VZJV 7? Htt/ Slcfi(^x.2i)icO (nwaiffjuov J^i^^icmji^olov, 

csir Tt inpov ^ 'dJ^iCCJUoiTZoV -^'Jefb^ iTj. wiTtcSSig Si 
'ohv 'oiJ^iu^uccnffuoTuosotBpov if^ t? ^ioti' oloViAtoit 
»j^a€£^ o^^^oJf 6^1'. o/om y) cui-nfiv lygnt /s^^Ttv (sci 
Jivnpov. Sfaarttpowj St. 71 juet^ov 'oo^.utut '^j-n aiw 
miiotS^QV V770 7V Sfcf.oTXtpoiwng TBjxcLMov ctwJ)i(rjucu» 

HJt^ TOcT jUUciTDV «r/' rt^/&'ytUt7BiJV ^iXJD/^^UOV* c/oKjMotMOl' 

nW(f5;t 'o^\iy]Vv^'^V. Sf^(m.(poiuj 5 78 mt^ok rti^/6)6U* 
'^,7i cvcwnov ttS fSJtS^i^^ficp^ohv^li^TJov v^^'^v v) ji- 

)U*^ <^V. €7T f^" 'olKl(x)fAXLrrJOV KSLToi 11 oih YlSncLV JCStf 

^1*^//^ aliTiWf^st aMvihoic '^iv,U)V Tt iiipov ^iii- 
poy o^7K ^iTP(pflttt)tflv cioVjToH/AJi^ b^j^xemi TD Ov^ H- 

KjtitSfjQv W Aii;j?V7rf |!XAp^7ttf tW* »i;.pti-(^'ct)'o/oy,E/.vi- 

iiJ/-niuiijiSpov TtS ^vjyv^tfjut^TZLj "nS li/jui^ %. ozw- 
Yfu^ivov Si •^)iSSi)g'6hv,ov tb cLVTtxjiitjSfJov Tto \viy>v- 

TTf OV /UUl^TZtl '^ liy>VlSfJ(e)'OtOV, E/ V/jUiC^ '^> Al(t)f 
ri^TnzTil , Tt ybov^i AtO)V '5%'.m71E/, OV JUCL^TW Tl^ 

H,a*£^ o?2. *Sb^(nu)v\fjLfji.ivov S\ dxviSiC ^ '^v ,0 
'^x^tSfov'^m> elK\)%rj; «V (l^kov%v A«'>^ * o/W>EWi 
>i/«£$t '^v,Yi\iog '^v\sz^ y^q. S^SSix; Si, ii^^-fat 
Si>i;^^7Wjyy) JLLVI ilc dvjixovjnv xviy^ oiov X^ttu vvz^'^ » 
Aicov /zr^TOTi?, oj; Yi,uk^Q oumQ hiy^TW^.eufncSSiq Si 

«AK^f ^V '^y^ ^ ^yCf^OV ^iTD «A«9oti* f^V CiiU)\Ou9ov 

My^,ov juLu) i')^ (S ky\y>v1i Ts^f^i^pov ct.KO?^ov%v' clov 
AtOTi v^ui^'^,peSg '^.u> fX y^ Yl/ui^ 'Shv ,cl\U)h\i^ 
7B ^cSg '^'TtSj ^cS; '^^,"6^ iTnTuji li lijui^ ^v. i54 AlOr. AAEPT. 

^ctKO^ov^v^^^Atcnvv^'^ ,Aicov ^s^-mfiii. Tndrx. 

VOV i\ '^V 'Jz^iCOfMtiTt Ctyv ik OVy)(p(,Tll%<nV'^,€i 2if 'i 
i1lKJiV,CH,€lVV] meiVOV fXMTUp '^.^"^St^ Q n 7t>' ou yd \fp 
Vig 6Jod <^yU.M7W/5. ifl tl Vt /oSfJ,'^ S^JUJtLTa' 'WL 0, d 

ihujctQi-' KSM f!^ ^yOLioiyK^cfTu </[', \oc cufutKSf^u.cftwi 
m^, -n ^SijcTiKov tS «am^V Tf), '^^c>«7rf /uw ^cl 
mou^covu^ 75 dwi^^ig^)' ^,Z'^ A low^' daiwoL-nv 'j 

IJm'^V (^(Ax7J»wV7SfltA«^fu)'^,H J^iT^OtTOf, 

dMcLyyjC^ov Si '^v ,ot;^ cihYdi? ov,W i9lv '(^A)tiiKO' 
a yJA.o/bc' ITj.yi^AkitK^V/t^fj '^j^Q. </( c^7rf OJJTV cn 
cu/uooTcm fUJ^c 73 Y^<jJoc i{)*otov, H* cLpiTyj U)(pi\ei. W CL 
fiyyS\ov Ji '^v,'l KSPi aLKvdig '^v, >l«J v/tcf/of olov n l^ 
«rvfoK-rr^ juLnSiy h/cu/^ov^m,^ ■nUieA^^Tcc^? Aicov. 
^f\oyy Ji ^v 'cu^twfjuct -Tt) TrhitovcLg cl^popfjuti i^v «V 7, 

aAM^tf it)'^,BlU><TZlJLBf> ajUtf-fJV. K^ CLf^dJi Si ii<n SJ^- 
tpopoLi 'ciJ^tU)/u^,K5l^ /AJiTTtTi^coai^ euJf^ Q^ ci?^ri?MV «j 

l|*Uc/V )(^ CtJ^TTS^OOtpctj^ZEfei COV OVTljTr^OLTll ^iy/jdfi, 

hoyfi^ A'oh-(co^ ol^sjE^TivKeJ.vtv (pctfft)Tv aiu)i<niKO^o* 

KVIfiXfXCLTtg Yi \Y\IUilJ.CLTtjdV ,\g\ 'ZD€^f A«\|*ii)f ,KJ?] ^(pO 

^^.oiov %iod7t^,E't Vi/xi^ '^^(pcSc '^.vifjU^ <fi '^.. 
apiSi a^ '^ . /,'iiiU/xcL ^ r^ ^, 7b E/ Yi/uui^ '^> 

(pcS^ '^'<O^C\>^4*^ 75,ri/t«£p£, ciV 'bhv ' 'i^(pO^ Silt 
^JV CLi^'^. '^TTCf <A '^yjO/ove^^^ h'.-y>V'0l0V I 
^/OcfTCfjE/TOa j75/2) ' <l»^GL IJuUx) 75 'ZSJ^TCy* 75 «gpt Al 

^po;'. hoyftfOTro^ ii Qt, tt &s cifx^poTipooy^ (nw%Tiv, 

o/ot^E/^MnAOfT&^J^jOMCtl^rVfc/ TlhcLTZDV^CL^OL fJLiu) 75^9» 

7rv*75 ag^ aivTipov. Tfrtpeioy^^^vi 3 Ao^TfO-rs^ ljZt!p "rt 

CV TzqC JUCLK^OTipcLIC (TtUilVicli^n *^ ?<Oyopy iUJin\Uc7t Tiui 

fnj^(hr,-\JAV yjzKpajv ovauf Kff-I -duj ^(po^^v Xiy^"/ >^ffi 

CWJTtlii^i iTnViyKitV, 7D Q a j7B Crg^ /^, ^i^^Q \0)SPV<^ 
fBfJ iiJJV CLTrfpcWTiHiOiQ ^CU7!K0l,OL<Zi^C'JV'TVt/lA>,U)V'nCt£' <Ti/^a7rAoxM'(^ 0/ ZiioOTdhEi Yifu^ o^ ,<pcog '^'vt/jji^ 
Ji ^ ' fs^-m^rj a^ Aiuv. 'r ^ 3 ^oauk^v \o- 
yapv olfdfj t/nmvjuLoc^gTxS -^(i KiyvTW^ f^cv/uyuaii ol 
•3 av/^oy^^ioi.ffvP^oy^Kei /Sf ou/j ei^nv o'i Y\rdi cu;cL'm)J\' 
it7r/cm<-, M oLmy>.oSiJ<oi ^^'(sig ca^oL-nAiy.TSt^yKg^m 2i 
'^'-Stu^jjl 2<vcl'^ oi'^ioOrci,'Ei ^zi^Tra.Tii' Aici)V,iUViT- 
75^ c.^Aiuv. <s^cLx%iLoi Si iitnv ei(!)xso( ,01 aiwcLyvTic 
fxv ffvMcyi^}uifg'oiov oi '^r>OTTt , "f-^GJ))!; '^ liit^jUi^ 
^!^ yt-'^ '^v' vi/AJiQ^ Si 'ohy''wi cl^ VL^ '^v. eiavMo 
UTVi e/i' ilm,oi *s>^KJii,v^oi /j^ m^vcSg %lg av^oy<^- 
icicov cnujci.y>v7t^ di' liiov hilTrTjx^'^! Aim^lcdo\ ohAi 
tJV' OLhhct juUjlij 'i-Trivq 'wItJ Ai(a)v'W ccc^^-X^^ov 'bh AiCiJV. 
\% ^Ao-^cpv oi jlSp aA);5^f iicnv>ol q -^vAl^. c'Kv,^ig 
Sp ouu ii<n My>i,oi(h' ciAvi%}v avuiOiyjvTii' oiov ,Ei v cl- 

iVf U><pix\,VI\{St1UCt(h\0L^^6i.^vSiig ii eijJV 0/ '^AM/A 

Jip^ i^vjig % •^JV^jfjyj oLTnpcoVTtt 0V7ic.ci'jV,Ei Yi/JUc^ 
'^ , <pcJV '^v' vjyvU^ Ji '6h ' ^ a^ Aicov. KP^ Auiol- 
-D/ </[ iloj hoyt Kj^ dSuJjei-niyV^ cdcLyxs^^oi XS^ 'ini ctV" 
tynsi^oi. ein q 1{W{ o^JoLmJ^Kixi ^vff ,7rJ*/>t.M ^^(^v 
imSi i^iOig'cL>Koi /u^ ',m,f cL>Koiq,f^^ i) tbJ" X/^wfZSr- 
rci) 7nv7i,Si' cdv •pictg Koy>g 7i^iHJt7ziu'ol2iVig,Koi/u.CcLVov'^ 
wu ^ ^S^z^aWUHgav KS^ b^ ^T^f cvMoy.ffju^/ft ^ ^^ 
Tvf ^Tnzav.f^ff^Ttg Si '^v oL^etioS^KTtgiO/ co •^m.g Ao- 
fiC oiwQiojiTZtf ac (nw\]/UJUt,ivov Hsf^ n v\y>v^tSiJOu,cL(p' ov 

^^'TCt{ U aUJUY{/JLfJLiiOV,K^, 71 A^y>V omcpipei OtOV,tl70 

t ,T» (h ' a>Kci /jjjjj TiDa 'n^^^cL^ .SivTi^og d\ bgiy ana- , 
nS^K7tq,o dl^ aiwviu/uLivov >(cq t^ oiiTtKiiiSfJOv n Kviyv 
'H79cti7iKJii*S{J0i tS viyv/vSfJOv i^cov avfj.'m^ffiLUt'oi<JV, 
i/ fifu^ (^\<(pjf '^v' d^Koi /jlIuj vv^ '^r Vk, ol^ yi/lu 
'St ^v. ji 3^ (srC^gKYi-^g yt: iTCL\ dy. n ctiTiKii/^jJcv ruAvi 
.pv^,y^ VI ij7r,(po^cji 7§ ouTiKjiJvS^lov ttS Yiyv/^iicf» t.€6 ,Ai OF. A A E P T. 

«WC V^ 4yoV ^/J cv 7» mjju7^QX.ii ifh^pipcov 7B ojmrat 
' '7Tt)V'dMoi Ul/M WSvMlCt n Ao£77i;V' JjU Ct^ {« UACtmv, 

I 7lmo7r< JV <^i' cLiGi7idJ)lK7t^J <5^ /irfc^A/^jiatvou ;C5^ 6 

i Wf '^(^W'c/V4^(<b>)UiV(i;7i Ay7riu//AV'ot''W AoiTctJ t^ 

cvjuTn^ff^ .otovyHrci 10 (^f^-f^i yh 'm Sivnpov ' cf.m 

^uZaxj TT /5Jto-5tt)I',w tt^TDAwnpDV.Tn^UTr.octh ohv OM 

■ Wc/^Jf7rf , Of 6) Wa<" AO>Pf atttiTBQTSTttf C^Jt Sn^^^^ptiVQ 

ItpCf ivoV iP^Pc^ 7&r Sji^^O^iVO) dJ.TlUl^CiU 3 K$tf <^(p6 

rf.^'</V >t<^«A)f .6)f 7r/ NJ^ '^ 4($b'j^,78 (7740 7Bf <^ * ^C?» 

. -^^J)! tfAn3^f,&V 72/ l7floL(dwrlw )ZLu,7t V/iveu 7£l 
yLuj c/M^3{i /u^ % -^^cfh^ ioc ctK/3Act;5^?7<ir 5^ E/Va 
«TftJ >^u 7B ntT^cSTtf rUo yLui 'ioc ciuKqv%Z v^ ccm 
poiJi ^iviceiai KQy>i iyvi'{cL>^v/ufxivoi >(^ SJc(.Xihv\% 
TifjKjsq (S/5j7af,>Cptf >a^77</i^fj)K5M ovTickc. t?1 D ^7 
j yuk^Xv/ufuivQC iohv 'S/oti /Bf j Of^ "^ /^ ^^0 ^^^y 
1 'i^v>»v^ j Hjoui Tu Te^cfov^ 3 K9^i '(guursL /^ ,ov^o K9 

t c??,K5'^' 7« «TiK^ ^oi . 0L/'7Jf /{ Qi hoy^ (rutTcfP.iico^ 

^^<pO^V 'i^COV.oioV, £'7T? <^»' C*^3a,i{Tt iStV tvJtWVO 

j cv Vo^cp. HSM '^ioStdi jiSfj cv Z)ic >^oy\UH^oi Irktt^i 

tVCLJU£tKt<^ K^CLTWJ(*>!n Sf^KiitliUV Ctei 17) 7BV (p(pOy.^ 

' 'Rt y) ^ <zyf^)acLrct Sfg. riiC cv Xoy>ic ■Stwe-tot^ ogjitoSatf 
oort TE tS (puntuio Twmv rvryjiJ/ti, k^ cw vitLKiv L<m.r>i wBt 
uoo.Hg ju^ y> 7» Aoyiycov rt <A7 A€><| v <r^ 71 ovoiKy^ opBi 
7«7jf , oTOf Slvnt^dLV 01 V0M91 ^ ^'V ipytc,^ cu' i^ 
ibruv, Sooivo ^,ovu,v <nwy\^oLiv toJv \:sn)7n7p,\^fa^v n^ ZHNS2N. BSk(1 i(S7' 

•ntt.yju coh yju aju-naq i^ td \oy)iov. tp ^A vidi)Cov jUi 
poc TOf (pihoavipKiu: •^cLipooffiv ei; te tck 'Ztfe< opjuAic k, (ic 
m 'n^dyce^v j^jctf }(ei>($ov 7fmv,)[ciU{ eig -nv fS^'}m.%d^ 

mvn xsf^ >!^nf^7mv.i{cij ovm ©f \:m}haj\rm<nv «ifs^ 
^CpvcnyrTDV ncLj Ap^<hjtMV, K^ Ziiji,'uwot7tvTctpffioL, 
(<tf A^-tpMp A)f 01', KCLf Ajc^LuJjKPJj Kv7t7ra,\^v, KP^ ^o 
y<AyviOv.o A^- ^<^ K/7?//< ZitJwv, >^ oKAtflwOMf, ^V 
I ]M'^';^07i^0i,ci'(p6AfcSi3oi' 'sfet 'J^ 'zy^yfxa.TtiiV i^ihOr 
iroK.ot'''"'/ Q J)si^ov yjfJi 70» Ao;j^KiOV )(p}Tty<j)WiMV' tIuj 

I fic^ /ZSnf?» T^ OpuUo (pCtin 70 ^CJOV 'i^V ^ TB 7W|C«V toz^- 
\ro,OlKJHOV(rHC OUmi TfiC ^vaiCCC aTF i>^j;^f mTX ^MtfJV o , 

K.pVffT7r7rL^ cv 'rrSrz^rfy^nkt Pfg/ teAoFv^/STi^^otck cm/or A£- ; 

jgsv IT^ TTOWTr ^6(^(i> T^ CfVT ffV^trjV )(CP, Tiw^^TT^ (TWJ^ 

\ hcr.v.WTe y> ct^^OTeAcScrou itxog Imj av-R tv laov,ov7i ''TTt 

AffWiCU/ aLUTTiyimMTi OL/AOtrejLOdTW, /UHTE ij% O/fa/oFjTOL/.iKJT»-* 

mwiTW^ %i\uju My^VfTUTi^.crrx.^Uv ojjTp olyuiiocg '27C5f i' 
wn.ovTtti y^ Tom (hxcii^.ovTa tDeoBiiTaj^, tipuj itt oiiaict 
^(TJiTtu. Si \(yp!oi liVi^yfCJ^g yifhvLuj yyi- 
Szw Tiw hs^tIjuj opfjdoj ^i^ ^a>oig,-^&jJ)^^ "^mn^ci^' 
oia\v. ^^n-f^jv Y^.pux y^ (pct(nv,ei a^ '^v i(hylu> If),o - 
TtiP eujTiu) ya.^' aitiiu) v, 0v<n^ ^^^wTyianou, TO. oyodp- , 
>M)^ovTa.T}i avgtioi ^^A(X^»*ok ^ttov acpiXoj-utJiTzu. t» 
\odoL,K %L?^'^ Trt ipvTsi. '^Siv 'n((}>a.(fi)<f:YiMa^i.v M (pvtnc 
^ 'f^<pvrf^^K^ ^ T^bom^OTi v^ve/? opfj.,v^^ i{^ ajjSvi 
rStff xctVciva oixx,voMii,H. i(p' Yjuf^^'^/.\a (^^VTl^^^qyiViJ, 
JK^-Ztfe^T?? <^ opjjj.',^ '^V {^^c/f fki^^oihiv^^;,^ (pjryj>u> 

'^CL-7ZpSuT).<U^i 'Q 01kUCL,%)VWIC; fLK Tt) )(J' (pUjlV 75 )(p 

rlw op,ul(jij Stoi)Uii(^ . T^'^ Koy}v%tlig X^^yiMjOig Hsi^Ta 

ZhtiOli^V (SJ^?SL0dJV oiSDy%'iO'J y 73 XSILTd Acn/XV ^t x6i A I O r. A A E P T. 

rmv (^xjai^ji^iiihoq evTntt o/ud^^o-yvwpwg tw ^t^cnj (MV,fl 
<B§o ^ iULT ^iTicu (ijv*ccyl }^ tzu^^^QujTiu). vifjiau; v\ % 
ejg.ojuolug "5 v^ KAfecwSwf ov TiSUie/' mVokvjCiJCSM nofl 

Ti\uv'juipv\ 'rhp hjjv cui Viuiiipaui ^vaig ivi^ 7^ o^ov. Sio 

^iTiw ami kW xJ' Tfo) ^' oK(£,Vi w<AV cvipy>tu)7n4 d 
aTrayfip^eiV eiudiv o vo/i/sg o iioivog,o*z^'^iv o cV9of Ao 
ytg ^^ TTatT^V if^i^t^oCiO (WTtg cm 'm Atl j(sL^yiJuci 

^VlhJ TVig T^OVTUOV cfiODCyiOiOOg OVrt.lf) <^' OWTt 'ftiTt tO. 
'K 'JjifhLIMSVOg '^iTiWyKj BupOKV- (hlOVjCmf -TTW/TO, 'ZDgpt 
"^■V^TW^ f(V tIuJ <rVJU(pCdvicLV ^TTCLp ilCCL^ It) ShlJ\(J(S,VCg cjO 

liu)T>cSo\ou ^otmrd (icv/^ym. o jL&f) 0(W Aio^^uVI 
Ti\og (pviJ}pviTtog,7t 'd/hyiinliv cv tvi '^ ;(T> q^vjiv ckAc 
yi^.A.p^J\iM9( A.,Ti7rw.Ttt ra K^tS^x^vra ^47i?\otw7i 
^Jiy. (pvjjv XpvmTTTnic ^ cMoiK0vei,\f clKDhov%sg /i 
l^vivjTiu}7ivjoivluj,}(ciLki<^cdg7iw oiv^ooTnvUv . o^jKm 
ctJvBvg Tbjo VjOIvIuo /uovUjj c^HcAp^TOf qivotv,^ OMXiKovl^i 
tAr,oJ>U7?3 KP^ •rfwj ^jUJtpotg. Tiw 71 '^iTiuijSf^S 
<j7V if) oiuo\oy>vf^Uu'Kj eujThjJ,S)' eLVTUulQ cqpiTiw 
avSj^ 2ivoL<poCov i^i\7nJk,)i 7t '^ i^codiv^cvcuiTfiT 
iJ) tUv XJhL}/uavi2U/,eL7i ^evi ^^ m^Di/MiJvi (^q tU 
cfiehoyiOLV TPouv-wg tS /2>/if .Sl^^i^iSTtf q ts ao)<jco v (Jcf 

W3TE /vSfJiS^ TOj, i^^i^Cd^iV rsr^yULOLTll(iv m^VOT^iTOi 
97D7E '^,Sjcf. Tiw XSLTV^JJV ^f^f (TtWOVTUV' i^VM M ^VOig flC 
^Op/LUlt SicfhocnV oiSl^9pO(pOt;. A^i7VI 3 M^ ^f X0iV6li 

TTttvrtTiKetoixngj^gfZ^ civJficu/7tg'Kj Yi(x.%copy^7tg,ci)g*Bf 
vyiaa'^ M dia)p\]/JufiiKM,ccg ^pQVW(ng.<pY,ffi 30 EK5tT|»i ■e/L^izL^ vyieiou/ Kj i^^iw .t^ oi(ppoaiuiyi Tidicoovi.vSiJn xjbt- 
'^■)(0'jovi (wjuCct4v€i oiico^ov^v nsf^ TmpixTitnSsLi r vyi^ 
m^KS^JiL^S^ ly -icLAl/h^ olKCvojuia. TiwioAio ^>ivi<Sr, 
jtAottyTOf e/i cLijiCdpv\-nt 0-n fAM i^^un avyKaTu%(rfl^, 
•M ^ytovTCLiynSf^ '^skA(j)cw?^oi;yiyi'ovTa.^,co^ vyeioL, 
iJ^aa. TiJcfJAfeAOV T9 \jsrci^K7icu if) Tiw^fiTiw 
vxnv noaniJhvio^ Iv Ttjf (Zir^TU n ^'hKO^ ^oyvyivyi 
iJdtLi cv fQ^yxirli ^r^ «zd^ 2a»LpcL7iuj,Ajo'^!.w,K. Kv- 

tdivlw.lt) KSf^ "duj HpLKlCU/ \:ZrdL^KTiuJ SJ^ 7B CLVTl' 
} i/a9ztf 7T> ^'£7>J . (f^^fbLKTiwTl^) CUJ7iuj,(M^'^ TiciJ 
I OiTiw)^ XpumTTmg C¥ TtS^^TTfJ UieJ- timl^ (pVff7, 

;t^*KAi3t^SMf KSf^noaricf^vto^ov^GTc fO&^iyi^ im^ ,K^ 

»(9t7(WK. 077 3 J)JbLKTYl'Ql,<f!]\OV CM. T? ytVitd^ d^^lQ 
t ^awhOJV.ncacLjTJQ^/ySp ouo Soo <pv\<nv ^'t7«^,9«6?p»l2t- 
!a) Kff^ ^zo^ktikIw' ctMoi j M}iKLw, KSf) <piatKlw,Kj «3l 
'w^Ti-ilcLfCLC 0>oi "S^ rioai^viov' KSfi 7l^€i0VOLi,0l 'SkA 
\icu/5iu),^^ XpvaT7r7n!Y,\sii^ AVttW^v. o i(^ y^ A'*» 
JAAo^otVHf /MoLVMyi, Tiw (^povAmv* '^Q ^fi^f^^TCti 
^3i7!r^TZif,Ta^ ^'QjuTzti^ \jSSrOTiTayiiivcL^. /sp^toc 
fJ la^A., ^^ovv\<nv, cLVsfy^eioWjif^KSf^qaLwtw ,Q><ppo(nwv,y' 

etdi^ 5 ^'-JltiiV^lA^ycthO-^^v^loU/jiyiLpOLT^tcLViKCILpTieASUV, 

7)(jvotcuj ,'<LQov\i:oi . v^ riw/^ (ppoyvjajVyif) ^5Tf- 
(fcw KcnyofiVK^ ^'yxj^v,^^ ovJlTipav' liw j S)K9f^oau 
W)^^fA.iw CCV O^piTlOV KSM '<i^\ctCY\Tiov , y^ OvJ\Ti' 
of'Tiw 'j M*}c(\o^j^\olv/iQ7^IxIwzJKiv vz^ou^oomitod 
tirw avuCoLivovTtovKOtvyj (pcw^covTi K^amvttitlccv' 

W 'yiyjLJpCLTllM/ ,Sj^Bi(71V tidv^J^fhdTty (f^ y^T op^v 
^}^Vin i^lV «*J7?M75K vi<{)3V<SY'T'j KapTlfiJicLV,l^<^(AUii X. tTo AIO r. A A E PT.' 

« cJ^IVXi)'/ lujUiViTiOV 1(CIL4 /XJf, V^ OvJtTifXjOV' tLv q a-j 

7iuj'^XCovf\.(ctVyS^iS^rtfxliMTi ay.Q7nto5sLf 'mioL y^ tha 
fUa^-9iO\Tiq , i^^^o,lSp avjUtpipovTZoC. eLVCL^oyfv Q Ki 

d(^poaiuiioj /lSjj ,y^ <f'<i\iM/,KS^ clSnuxijK^ a.'iU)hctff7cL 
cv Tuj? iZT^TZui;' dy^cLinaj/ Q>>C«j (h-^<hu>oidLV,)isfJ\ »(9 

cov cbf "^iTCL^ ^r^jUcLf, clyadtv 3 KOtvcS^^^iii 7/ o^ 
?^og'iSia? d> «72/ Wtbp' » j/;^ £7«^oi' U)(piAeicLg.o%v clutU 
71 tLuj >^iTiu> j(af 75 ,a«TEj;:^y ct^TUf ccyx^v T^^C^g ou 
7tM)\iy^tcdtLi.cio\irccL^cc^vcl(p ov avjuCcLjvei,€oc ^ 'Sr^ 
^tv tIlu iijsLr^tiiLu. t/<p ov SijOogTW amuScLjOv T juu 

( 71 V>^7a 7Mf A^iTHf. CL^^fjO^ Q OO^TIiif /«//O f 0(*/(0V7:iJ 
' CLjXxdtVjTtTcA^Ol Kp (p'^m >^L^Ud. ^ioCTZV «/i"I() 7^ 

"^iTLW, cdgjujtny^'.Tn,Tci^Ti 'Sr^.^tig .t^ KaT^nu 
tIlu 'Jy^pf/oaujumKSi^ Tci ^s^^.-pif^nir.aL.oi^jzwTwg o n^ <f 

XSLMC^V 7D ,<4" H) ^<PP'^'^^'-^> <t<ihiM', ClSJkIcV/ , KS^ 7 

^' KSLKtcU' yjfJI '^i; (pciJuKot;. fh^^i^vvUcLt^ h, tUu ' 

J^L^BVjMitV HpUi TlU) (J^L^^PporMJUAj^y^. TO. uMtCL. - i' 
T 0Ly<xJ^V,7€i/uSjJ it) KP^Ttt •v|.!y;xia»;, TH -Ji C>H75f '^ e/|, )1 

vJi' •PTctTe/.JbL y^ axmv/u^ov (piAQV,y^ tUu '^vtzov X<Aiy 

! ' » ..\ " J ^ »' C. > t / > ^ ' ' ' 

' JLU)VlOLV. 7« 3 007^ C-R7Bf,0^'7i 'ZDtlX ^IXl^XOJjTt aUJTBV feoU/71 

^) axnicfhcjov KpM Xc/kf^m. cLji'cc-zu.?^lV o\?cW '^^»(5t|M 

<p/)0^flt <piA0V,l^ tIiaJ '^OITZHV KS^-^^^^^f-^vixV^Ta J^i OVTi^ 

7rV< iP^^^T^ 'ZP^- ■j^^;:^^ ■'^ at'7iy fcotT^' If) ipaw^Aoi' jj^ ;ij6' uScu/uovcL, i7l <7^ oLyaJuv ITt/^iT) TEA/;da,,7a /• 
TO^ ccTT cuuT^ yivo^oLg co(^i^eicu;i TniYiTiyst-ii) dya^TcL' 

i/^poatwljM } K.CLhvmcLV 7m.atUf K^ TUtJ^T^^iliw^^r^ 
llV,TiAii(QL. ''7HYjTJ}(d Si K$M TBA/;C9i Vt) Ci.ya%.' KPt /0 f^ 
yi^i^TlXQQcn tIuu XJbLf/uciloLV iTminuKa ohv oiyx.JoL' 
'Stfo 6 ovjUTi^iYipoatr^v oburiuOiOdgTijuucpv^ cLUT^icytyiS^, 
lA/K9t. O/Mfl/of ■j xauj ^K9iX30V TO^u) TlA/JC^t, 1» Si 
niV[UHSf.>TU j Cifjt(p'mpCog i^VTSi.TDV f^fJ i^pOV liS^ TOU; 
iTr CUJTd 'f^o/U^lJCU; (^AOiCctg^TItll^WidVt)' KSf-Trt-^T^YI^iV 

liT) }(cjuj ^yrtiviT^iiUi j^ptj S^ovXeioLVi y^ ccnpTnccVi nj^ 

\^/MaA',\{C/Ul fZ^hVTnoU/iriSPl '^CU¥ tUu }(T^ tiaLKtcLV 

Tjf^-^iv ,TtKi){cl' ci/x(poTip(jig 5 i^vTzt.imi ks^-Jo /^ «^ 

^ihojjy tLuU KaKcJiX^/LlOVIOLV j7inr,7iKd '^' KS^% D (JV^- 
%V,po6(nV eUJTiu) iOOgH JiA.ipV\ etUTHg '^ic^Wlj TiAlKa.iTi 

/ffS^ -^jj^luj dyxPtuv Ttt jvSfj etjjv dteigiVt j Sf^^c^g* 
u.</louTi i^etg ^oln Sl^%(rig . ^5ioig ^iCi]'^^' 
cq'c/5?<f Q Ta fynryJiviJutTit^ovTi o>i^€ig,ov7i Slgf)iffig> 

] cVipy^cUj. UlVcJg Q ^ OLyx^Sv /UJKTCt /lS^'^V ^TE- 
vlcL KSf^ Xyy,£j.oL' oiJTrhoujJ c/[ '^v ctya%Vi^7h^/X¥j. 
cfJ\ cLei/j^tj mpoiTa. ,oL] ^JTTXf ovKc^ei dViCiov yt-* 
^Li^^^TncTHfrrg . Tiwi <Pi dyx^jov ifv^u(pipov, if) ,K^f [ 
iov, ^ AunnKig, k^ ^T^(n/u^v,KS>^ ^}^vi^v,K^, KSt-" 1 
ov , Kjji co^ihi/uov ,KP^ o^piTDV, KsfJl SiK^ov . (n/U(pi- j 

OV /U^,OTt (pipet 'QlOUJVZiCOV (TUJuCcUIVOVTCoV UKpihOV/Ul- ' 

% dioy di, cn oitoi^ei cv oig p.^n Auni^Mg ai,oTt 
i>« Ta TiKov/u&fcL eig ojuts , CvgTi. tUju cWJti^^TuMoi^ 
lY tLu ok TTig ^jL^^uaiiioLg vz^cu,peiv tw (^(piAeioL^ : 

lVI<nlLC6V 0,'07t ^tlUM a(piA€1Ct; Tjnpi^TtUl' ^^VmV (hp j 

Thu^ikLV imtjViriuj df^ya^iTa\ yuxAov q, oTt avfA,-' 
^Ti^Ctfgi^ fSft^S 7^ icu/ii ^itcM' (a(p%ht/My D*^^ ' Z7i A t O T. A AtV T. 

T" r ' VT^ ' *' ' *" ' * rJ ■*' (T P 

Tf (stooTsy otly agn Ct}(pi\eiv . eupiTtv critjOTt *^|oo- 

•nv^^v ui^n. 'J^ho-^c oju-n aJipiit^wi' J^^f^ov ij, 077 vo- 

fxca'^ ovjtM<pu^vov , K3^ koivuviOj; miv^TiKOv. xgLha 

Q hiywl •niiheiov ctya.Jov,^^^^ Tt -Tmjvnt; oiTn^fiV^^h 

^^?^Y\-nv,d^oi;^i^fM>u^ XTJO Tn^ (piaioi>;}yi ToiiAeiaft 

av;j~jui^y. ii<i)i If) t2 KjcihoO li-jla.^; ,^n^0Vi aJtf 

J^^^oVyMff/MoViO^^jUi^viuv^cv y:> VigSi 'nx<, \{^Kctj^ (uj^ 

^eig (nwiiheicdsLj.aJcL hcyv 3 y^ n a^^oj tt) eiJ^nr 

Ta^jTeiTi ciSiuViK^ tv S^hov,^^ ctKOc-n/i$v,K£H cc(ppot 

KiyiSziJ\ Q 71 Kahov f^va^cJg/uSfjin iTmjVi-nig Trttpi^ 

joSfJoy^^t; 'i^VTOu; dyotjov iTrctjvov eL^iov^ijipo^g^^^y-nA 

7n(pvKivaJi <iD^g 70 idVov ipyv^ci^oc^ ^,76 ^tyjxr^uju.Q 

TWf \i')op^ juovovnv Q(pov,ci}ci^v Ks>^hcv ii). Myfi 

(n'^ /M>\ovT^\(pLKoy,dyii^vit)>xp.^(pv.inv iyi^Ttcv c 

TZtf TtJTi^ n^gi oiya^Vjyjiui Xpv^n^^^C cv W Tli(u r, 

HpLAoS^ it) T^-n >fiTlw, y^ 70 /Lwnycv d^ iTViq'co £5? 

mViTHTrm/ a.-ycLj^v ,\{gLKov \ij v^ to mdLuuaLMiv Ti^ 

YXIXO^ 70 clyxbtV' O-aiS) '((TOV '^ %VTW . iTTil chp ohv dyx. 

^yj)cahOv'^v't^tOm^ov'oLyxJvv oi^ (^. <^>t€/ 

:TO*7ai5t <X;>a^/{ra£/; ,>C$t< TTCW cLyxyvV ifSff OLKfOVli 
04 piTtV ,XSILII jUW/m OU/i(nV (AA^Tl ^ThlTtfflVdi^Sei^. 'n 
Q OVTCOV (pCLinin fJOp,Ciyx.TZt ilj 7BC 3j)C«JC9^7a J OVdi 

Tt^.d'yOi)iL /uS/j ctw TO^Ti ^iTca,} (pipovviffiv t ^n^.ovti 

■ ruvrXf.<^eiaJV,^(ppooiu)Uv,y^ 70. ?<oi7itL y^y^-jjim 

vaJi7tcc,oc(ppocnwUju,oLdixiou/, K.ittMi'^ ovdiTt^Oy^ 

«V, ,^/rt ry\'' 'A* 

^/>w)'rE cjdciiihei juLviTi f6\cc7nei'oi3V (^cDViiV^^toL, Yidbvn 

vS'N\og,'iO)A)g j-z^oS-n^iS^c^oL, 'Ju^^eia.' rsfjf Ttt %uniq c¥ 
ctvnaj^^vctTtgjVo^TD^imvog, eui^.g, acdiveia ,"7^)' ia,etd* 
^ta^ttu-j^^ieioLtXjtjj Tct 'ZvTDic *E^^7r^yi<na ' ksl^, <pn<n 
l^K9L.Tb)V cv iCJcjUco Ui^ 75Afiir,K5M ^T^^^ocopog CMI 
Y^KY.iKS/JiXphmflsrTng.fJi^vy^iiJ^QfJv^i^t clyx^ca^ oLSfi 
^o^ yS.^' cU\ qsO^Tf^^^^' ^ Y^ '''^*^^ .Sio^ci 7o9«^ 

IJLO^Vdl ZHN^N. Bi^A.f^ 273 

l\oL-^eiV.ovjuaiMov j) w^fcAw vi (hhcL^nlei tt^ootc^ , Kquf 
fluyeioL' \^>fct ctyt^^ov ovTi TtMo Tvg ovTi vyieiOL. i7i TE 
yLmVyio '^v ^ K^ KS^H^i ^'y)cdzcf,'K'n i^ \^v ctyajov' 

T^OVTU 3 XS)U\ vyt^Ol. i^V ^ XS^ K^)&; P^^Ka3zt)*^ OC^ 

iya^jov TJ^ooTd^ >C$tj vyiicL.TloarlShoviog /dSii-wi YSJi%^iTCL 
)y[<n ^r^ifj dyot^v in. ctM* ouSi, tIuu ^Shvlun ayctjo v gicL 
nVjEKd^rvov 7i cv nS ^VloLKcf^AKcink} UteJ. dyt^^wvM 
ipixaTTTnig cv %iig Vie} nV^vwf .t{)}^nciuj auj^^ct; YiSb^ 
(ii'fA^Siv d^^^^>H) oiycifov.co(pi;^eiv Si'^ meiv «i- 
AvtKS'.r'^i'rUju'(h\oL'}^C'iv Sisiuywvi 'i^v >i^^ ksilkIouv 

[ iSiujuc) ictv fxvm (GJtS>c KSf-WiSbbi/uovioLV aitoipyujv7DL,CDC 

I -^ •:7}i0a7dC}Sc^cc,vyi?ioL,i^C ^ ^ o/uciol' cvcA^^ y:°^ 

/<we/V 'SoTryy <:i><fiti/uevi7v,<^ Tivta^ etur ^viaioog '(iiSi3mLC6 

mgovav^gvi KSL^^Shu/^Vi^g.oL^co^'^ ^i-)\) ciSf^qio^, 

ijmjTiopjLMig fJMTi cL(pof>jLviig mvntxsf-' tog i^ tb ^^'770^ 

^V ^ 4 KJipOLhYig Tel")^ y\ 'Zsk^llcLl, H dnTUVCU, T JbL- 
-.TVAOV YiCP.'^iK0L('T'^<T3^Tlp(x)V oiSI^<pOp(t)V OVxJl'^' OVTtiO 

^iy.cSfJccv.opjLAAigrhp ^v ok,eivoL .^* ci^popfMg JUVA^Kd-. 
Ifo tflt/x5^ cu, T c.MKiyiiw^)T ovJl7ip(i>y ^^ohc iyavi^v 
Tjt^g ojtpiTiv Kcfj (pvyLtu. <f^ clSf^(f!oca>Y ^'/^' \iypv 
j <s^v\yuivoL,'^ Oy^imitlD^viyuivoL.^j^v^yuivoLA^iTA 
^vreL'ioii:Lv"^qs^v\yuivoL j},^* oL^aJ^icLV i^v^-.'ei^U 
'M '^i-dwf^ %vcL hiy^m (iv[jLQhv\(nv (UJ^C Tiv ofj^sKoyjii' 
Sfiov (Siov, vmg '^ Cii^i Tm^ oiyct^v'7itju ''^X{) /UJiayjv 2c- 
A (hiJJOLjuiv V) ^'^icLV avjuCoL?^ojuSfjLuj (QOf 'jiv H^:^ (pvaiv 
ImyO/uotov e^TTUv tuv 2ivoL (0^g(pif^T) <sj^g -nv ;^' spJ-^» 
t¥ ^iov,yi%odit(; hv^^ieioCTiujJlVt) 'aJ^iajv cLjuotClui Si»- 
^ui^^coyUx) ciM ifxTnip^ <r^ ^Gf^yfjLcfmv 7a^yi'c/uoto7 
m/y cc^LuiCicdaLi 7rvpoig>zotSg ^4 aitv K/uioVo) Kpi%iC . 
)iOf^)/^ivdA^oi2jiiJ oL y^ 'a^iow lyi.^,*/^ ^ (f^ 

— : — ■ /* — ^ S,74 AlOr. A A E P T. fr^ azofxcLUKav } (coLu), vyteicw,^ ccjulw , X i^ lctVy^Ti oth 

«W O/XOlcC ^^ J^^^<rujUa,1iXaov,^VCC7IiV} VQffVy,oicdiV€1 

cLV3)ui^^iM',7r}ipcjoa7V,cq^^,)(S^ w o^ia,'^ J* '^ 
^ttTV^, 7nvl.^,ci<fd^Uvy(hc'^/jeioLV,KSf4 to <?!^^7i^r,<ncL, 
cvTi 3 'ZD^Yi^n>ovTi ^^mfSj^isvi^Wi^Qf. ovAnfctig i^v^ 

i7J,'?i'SfO^ViyjUlVC0V,'(9t.^L^,dl OUjTZt fQ^YiK.TWlyTli '^,S. 

i7i£^*m ''';),KjS)' avm H^Si iiY^Ji' cujitt ju^,'Aj(pvio 

eSJ^Urr^l ,^ 7K 0(/3lCL'Sl' iTlCS^ ij j^^AodTTf, X^^e.ct,' 

ijx 'ofMicC^' cuiTa 3 -^ J)' in^yl(^g /AjoujSn^ctS^ 
%.07vg>Sl' cLu-nt /i^iJ ^cn }(p (puffiv 'bh'Sj' i-n^ QjCtt^zbI 
vrtiii ^sictg W cMyig. o/uotcog q i^ HS^ tc ^cTT^ZiTe^»! 
^yw-e^^cyj j(J' TTV GVflWTioi' Ao^^K. in'^ iis(%KCY (patnvi. 

6 ^!D^Ct;)(^i.V,^?^0')J>V7l'i^'^7Ti?^0ytff/XCVi^'79 OLKO>\0vJl 

cv 7)1^0)^,0'^ K5^ ^ TO, (DVTU ^ (cSu Sl^nlvei.C(^a 

y^ KotTn "QvTiiiV H^5y)K0:7U.ysi,TCuVCILUt<dcLj Q ^TOf 1JS 

fnr^TivZlujcuvogTiHst^Kov^^^TitisLTtt %\ou;\miv, 
<Sj^<TovoyuaL(ncij; eif\ii/UyUiVvig . cj/ipyi^^ q , ai^Ti) e/ 
•Tzx^f HS/LTO, <pv<ny .i(cLTuayt&Jouig biiuTov.fr^S y^ fca^' o' 
JUlUiJ cJ/ipy>V/Si>UiV Ttt n^yKadYimTCt *u) ' ^ d,^^'^^ 

KSL^Kov.KpihiKovtsi-^t^SiJ ouo Tf), oavL Xo-yg auipeiTroiei 
cog i^,yffveig 2i//oLV,oLSiApoi;,7nzTe.'^Jh, avju^Zi^ipip'. 
fBauf (pUoig' f!^^ 75 Ka^viKjiiV 3> oazijUYioUfpH ?^:y>g,c 
i^ei Ttt ^icujn, , yjvidw djuuiheiv , (rtyfiVcSv ci(ppo\^^. 
^iv }(pihoig juvi (juju^.TiBii^ui 3 7raTf^S'eg \i:^opct\ 

f{^ TZt fl^^7rfs.VI cr.ai ' 0V71 Si K^QilK£V7tt , OVTl ^S^^ 

Jiff.^YiKOv , oazt ouTi ouipei ^oypg f!if^7leiv,ovTc (hray. 
pS6ei, ^ Ka.p<pog cdi^iSoLj , y^oLpilcv KfoLTiiv y^^iy, 
<hc, K^ To. ojucioL '^v-nig . xj^ id /b&jj u) k^Hkc: 
iai,au/^ ^s^^aiccg' tk 3> 'za^ca^cjtgt. k^ oLidjy. 
^i^^aicogyiciJlyV^iicLg i^juiM7cdaj,Kcti ctlcQniy.V-(j-' ^jjmx o/uciu xsnT^ 'ae/.'»tttnv di,7D mipouju iavnYyXc^ 
'ju) Kvicnv S/^ppi-TfieiY' cu/oLKoyY Ji hjfji f^^ ^Ti^^.-n 

'k (tei Ay-ri) ipcjc>'ra.v,'n>'^7rD)Lpivi(£^,i{gj\ ^s^-m.iUY,^ 
l ofMirt.Q f/i avTi^ \ oy^ Hs} ^i '^ ^Z^^ tb )(^0 M- 
y. i?1 Ji xaui cv^Gi^jULttrvi^ Tt y^QviKOY, c^CTt^^lS^' 
tu %u; 'mijjbtg'^7^ TnifJbcycoync. <pct<n'^ tIuu-^u^ 
ix)t7) oKiuuJtpYi' /Uipv) y:>cuj7vig,iii Tifiivn cq<Qmyi' 
'■flt^Kpt^ "T^ <pU)VV\%uv opyu/ov, v^'Tt^vo^%tnv,oq§p 

}lY (WTD Y[ ^\OiCL'%gj^ 70 «^^OVJITJICfly.ck 3 ^ \&j^ di 

h^^iyviSoLi Tiuj Sj^9fo(piuj ^^ Tiuj Sfy.voictViOicp' hV 
':^0L7rvL^ (hKcLgwfmyK^ctKgL'Ta,^(nctj;cLi'rtct. fcst i) 
[Jtd 7BW%f y^ ZUvcova,Y] otAoyp^ »^ ^Sp^ ^v<n9 
u^^kivviajCj» opjLtij ^iovoi.^ovffzc. '^Q^m^}' toL 
'(jd^T^im.'^ (pvimv '^Kcfmv cv 'nS Jivnpo) Pfg^t thx' 
aViKsmilLujcoY cvTofnieA yru.Jttiv^TQ "^YiTiTJcc^jKti 
'MJ,(prCov,^dvjuia.v,Yi<fbviuj.(fc)a7 «tJTcFj- Tzt to-Sw 
jio^f ?()jJ(P!^^ cpYKnXpvaT^Titi oj nTjflli^ Trttjav. M TE 
' (pi^cLfyL tf-tt "CszjvKviyJA^ '^nTt '^'yfJe/.ov »($«AoV !()> 
5t} }i/«'3» 'o>KS^ yi ccKOMojoi o^icdg,){^ Tzt «.Mot. 

?^ TUVAMfJ XVTmVjiiJ CWqdXUUJ «AO^V. «d)f Q £tt>7»f;> i* 

jo^-^tp^oKor^^fi Aokj^iiAOTUTncd.v, a;^Of , cvo^Ar^v^cw^/Wi 
hu>Uju,(wr)(^uj]V.iAiov /ud^ ocuj I/) h'j7niv,u>( ^vn coicm,l-' 
^y^Koirtcfcouwrt' qidvvov 'o>M7rnv i^TT cl^oneioig d'^<JL-' 
'/^'^«Aov 3, Af^v ^ T^/aAAw Tiapmaj cav euj-ng fkl 
JjUil ' {nA67i;;TJCi'/5jAJ/77TfV ^Tii' TzS aMcp 7Ttcpi7veci a, 
^ a«'7r$- i^« • a^og Ji j hv^zsrUju fha^cwouazcv ' cyo- 
AHtfTVj At;VZa> 5^VO^dt)/5oJ(W, K*f JU^Ci'eJ-ouv 't^^- 
cAjoi^ovatU' ' ouiicui , XVTrLuj qm. Sf^Aoytff^f (.^oycrwfi, 
oTmitYOfAfJuju ' o/UjuUju j kv^Uju ^Tfi^^ivyov ' '(yvyyu" 
V » hvTrUo aAoy/vi^-rtyajovirzti^ k$>^ xotAvouffztv 'Qi ttc^ 4^ A lO r. A A£ P T. » I i • pOVTSLGtWOPoLV. OQ (pOjSofj*^ (fDO^SlDnlciL KetKOa. 

'^ TiV (poCov aiotyiTOj KS^ fguJTa^j Aifict /oKvoc^a^^^Au/i 
ix.'!7^v\^i^}JvpvCo^,ct'^via,.A7iJUt/iSfi ocu) '^tpo^og J\ 
t({u7roicJv'ct}^^yi 't)i(poCog d^fh^ictg' 'orwog '^,(poCog juui'^ 
MvoYi; cf,ipyiia4' iKTiK^^i; ij; ^Cog cy^ (pou/Taaia^ datju 
%i^ c;y^^ua,^s^' do -i^o: ji^jLVivt KsiTiTn^^icoc (pccivvi 
ci^vio, Qjip^^of cl(hi\ou rs}^^^ua.-nig . ^Thdv/MO. Si'^ 
cihoy>i op<c^ig,v(p Uju TaTJiTajj n^^^vtiCarajvigi/Mtn 
q)i^0i€iiua.,')p}^»ipcog,ul(jui(,3vjuog. i?j q ^^ coroji 
^n^fjua, 7ig cv ^irOTEJI^,»^* otov la^ccejLff/^v^ ^ % 
iS;^^a.7dg,ii7a,.iSfj n q Sj^uv vlg irri twit vs\ cc^,^: 
fjuTdg Ji '^ Pi^^Mo. rig n KSf-HSog^u) ^uv].^' fQtSK 
iriig %vog K^^^^^^m^ncog^ipihoveiKia '■^/i^^iMa, Tig 'zs^ 
a4pi<^cog'(>py^'0>^^i^jMa. ^i/uo.^^ag^n (ToKCLujTtg m</>> 
jiiva^ Qv f^(n)Kjav7Zog'ipcog Si <^> ^Su^wflt -ngi^i^ <t^ 
(3mvShL\oig' (i^ r^ ^i^ohvi (piKo7niiajgSl^ngi.?^og i[x(p^ 
VQjL&fiov)LMivig Si ohv opyn ynm.Ao.fCO^vi Kj ^/iwtp. 
^^TvpYiTJicn <fi. czj^ iju(pa^viraji S/^7^v<h, 

Ji/^oL yi Kj /jJkttTnediv i")^ wm oip^ ji^iosvi. 
ojj Sv^g'^,' opyn^^^/SiiYi, YiSovyiSi '^v aKoy, 
i^tcpj}g,i(p' o^piTrJ ao)(j>ujj7t\jz!raj>^v.v<p' Uu '^TJiTi 
KJViKv^^ngyO^-^piyfSf-Kia^ii.y^giSJ^^^fjig. mKV[<ng ju 
cau'ohv i^^Oiii cf)' oiTtov K^7sncKcScra.'^'h^piK^)cia. S 
y\SbvV! i7r' d^oTC^.oi? KavLO ig' ti p-^g Si,olov^i-^g ^<q^ 
%3mi Tijg •y^^i ^ 7t:u)^ju%ov * ^^y^<ng '^,axcLXiff 
"^i.Tyig, ccg '^ \i}^7aj(%va. ^?h '^(mucc^^sg oLppco<;7i/A. 
Ta,oi07,mi<Sbi}^a^, KSf^ oLpdfi7iJig,o\nzi> \<i.7n TVig -l-v^' 
<pi?\QSh^icL,x^ (pt\Yi<fhvia,y^ 7a.*i§^7rhYiy^ am y: cLj 
pooTYjuut,'^ v^oy\!Mx, juiTff, dcdinictg' tc q voayi,ua,o'i'iiin 
orpocf^oL (DiKC(w ng a^piT^. y^ cog fhn w (ruyuLTig ^ 
ilJLr^cdnajt%vig hiytVTO^ ,oiov KsLTappoig KS^ ^pfoio 
«y75> K^7n TYig '\^^i ^(^y isC^c^m^ocxct^ » olor (pfovipt^ IZHNQN. Bi/SA.fS h^ 

mB^ cLi; (pcLtn Tfii^y^^ctVy XKoiCeiou,' ^(ho ' hv\ff:v . K*f 
vjiZjj j^cLV cJVowrtM' (fetinv Tf) 7>t Vcfhy'^ ,0^ aw (kiM'^v 
tt,pcny'7iu> i} 'AyKoL^^a^^Tw :p6Coo,ouaTU' ^A/i^vtxK^/- 

'(^O^m'^ JEa&?3t/^/^' }X) TDl' OB^Ol' OvSbifjS ^ i'^KCtQY,%' 

daui 3,! T^cA! ^9v,w'aj cvcVJitouj (pct<nyit) liiju (hovKV\- 
,ov(raj/ iuKoytv o^t^/v.Kpt^^Te^ oiw ^jzzro to frsf^^rrt 
'.% Tn-nlei uvct,7t)]' oujitv ^iiv Ks^ XTnrt tol^ (St^to^ 

TO 3ilOL4 ' kW "^^^ /^ "^ (hovKV^.r.ViSuVlctl/ , XfAJi'- 

:tv , ctaznx>'T/uciv , dyicmt/nv' "UZJn) Si tIuu <i/Ko.(hei-' 
tttjS^cS , ocyvoicW^XJZzro <fi liu ^j^:LV, ti r-^/i^ippo- 
oluiyX^utoJ/' (p(t<n Si Kct^ ctTTCL^in 17) r crpcpn', 
'. TB oWljUTii OOTDV iij.iij KS^ oLKKov cL-ja.^ r (pewKOVt 
'((rcf) \<ky>,t^)OV nTS(TK^i]f.a K^ dfrfiTpiCa. oLTV^po^ iiiT) 
(Hxpov i(m; y^iyAvitj^^TiTt ivdtt^ov Kpuj Tt cLdoi^oy, 

Si Y^ CLKhOV CClVpOV,}^^ TtV eiKdjOV 7l7(tyjUiV0V,0i ^t 

vxog. vs] etofTvpoi; Ji <patnvlT) tpv/tcl; %u cxmvSw^ 
iTrS fJLVm eiUTti^/cjOC «Vbtio; o/UiK^Vj fAMH viztp' ctK' 
v Ttt <nj^^ vKfdvlu) /sy€S(ek;}^^- kW olkkov q if) euf^ 
,f!^^7i^v.a7(£( K<ty>fJ^ov Taf oLu^pcJcivci),0) ns^^ /U, 
j^piaKoyrtiiau. )(^uvj, <S)tPC ^SJ^^^ffV ov '^mru. dtu^ 
^lhoir %)t; ccnnvJd^' OL^ ,(pvKOL<%.Kou' T:it)n ^^ tt (hi?i 

V eU-T^ •7lVLt^^'HV,SlcLfZ:>^(JK&jy]g TX^ TO (poUKCL 

j '^:PTtKpv7pov(nic,'m Si 'uzroLp^iTa ccyx^tt (pcuviSu^ 
«mf a^.ctsTO^ .'eE%/M/3«xii'<i»}^ cv th (pccvvi cS TrhoLojuob 

5w)t£i'. rsPl oivc»)dyi(nScUAS{j,ov /ujiBvcd^^aic&sLi Ji.. ■ 
Si ov/fc (W£t* v.aiScti ' (Sf^i^Tnoiicbwi ji^Tti mn oumS 

Ji/VKnCL^ dMOKOTti; ,^ /UitKoLr^'OKlOLV Yl AHpViaJV, 6V )(^ 

ff^^ cUipif^Koy/Vi dK^d ^S^j^ <pv<nv. ovJ^ uluu Kv . 
^a^xfctJi Tiv dxpov, 3f^ 75 tUu \V7rnv,oLKoys)Y iT) m^" 
jo^^giCJog K.m?^o<ftopog ^v\(nv cv t^ yi^K^. d^ioti ; f 

\ 5.7? A I O r. A A E P T. 

n. iij i)^v yo ov iewni^ oiovi, ^ov. r dfe (pou/Aov.ayit^ 

J^tIoV 5 ?() TTV Ct^JO^.TT^/TE cVA! WOf TzS ^G) >siy>^OV, 

AOK. SiooeCii^ Tc '^t^ omvfhijjov;' {jUTr^ipoi; y> ^u) '^yt 
el^cov vojMjiuov^eiva^T^ "duj 'dxrifheiciM 'i^^fAlui dic 
Si^ynict^.dMcculw scstf Svhv hujtl^ %g'i^, oiyvoi; ii 
7itt.p^v.(iM.v^eiv y) 7» 'syei '^i; diot^ djuiifinjUaTa' K: 
%14 3ioi; txyz<^ avTDt; ' oajot; iiy) ^j ){jy\ S)ys\o 
(Q^?^ ^iov, juovoi; 11 kf>ictj;%ii; <n>(poi^°:3^cnci-^ 
^OjI yd f!^SV(nm,lJ^vaiCi)V }KS^da.pj(^f j^ oLMCdv <? 
CJtSC Sioi^ oiicticitv. tfhiuiSi avTo7c Kj yvicLc; 'Tifhv.oiida 
JCj ai<hK(pou; Kj ciJi^.(pci; cv Jiv7ipcx.(U(Sipot /uiTtt dioi;.^ 

<n Q l^ r iSJtS>i 7B TiKMO. (piKO^^i^^olA' ^(pimKlw IT) OJOTti 

7(5q cv (paui^oic jM.« If). '^ioKeiTi ouj-mg 'iart Y^yCi^ 
TO. d^i^T^fAjpLTTt, )ia^ ^vnTj XpvtnTTmg ov nS TiiaLfi 

*WYi%yi30vlYiTii/u(^,KjUip(jW^og,Hj ZuUJOfV.ei y> 0i?,Vl3 

c(\v]%i;jua^ov irtt i?JV,ovSi ^lAvcfbt; y^jiiKfci; ' ovihig oo< 
dyntrn clTntTHCiOvSi dju^rnua. olju^Tii.uctTtg . v^ y 
iX^TtV9a,S)Q!u; dm^CjdV^aA'(jdCov,>{gjj oiva,^jj<jyig o« 
ei07v cv KcLi^Ct^a^.ovTto xsf^ o Ti^uov yjfjj d i^ailov dfjtif 
vci>v>^(nigisyt eim cy T^fxaTdpJvcuj.U^yc^ieiShg^'. 
Ta^ait; Kvn-jrvtqfov riT cu^cjiog y/ caf-juag i){^ A'^ 
yoSbjpogiCVJKTtt (pa<n nt df^Tvpiavt. 'pjzAmviSa^ (f. 
07 r (JTxpov av jtA^v 71 }UD\vti,ccc (pv^ffj XpvffjTiTng oi csr^ 
ru) TliQx /S/wv.JCcq 5^ jcajcicu/ i(pi^eiv, \cjlj i7r"^ir m 
f>opjLf.v,<riv> 'KS^, yciiLtyi(riv{(S)g o TLuukjhv (pvim ct) rnhiiiiet} 
\ ^jztjcTo-yjrnh^nSzti. iit ii fjuvi tfh^d(r{v Ttvarxpov^^^vTi 

-^vSiifAM OV^KaJst^VKJl^SKtJI IUiA)J\vi. xvvteiv novTi 

IT) 5^ w yaiviffjuov (jujUTt^gv i7r"^iTiuj dSov, cog Atc* 
?i.oJ)xipog cv lyi vJiKW. yivcriidaJi TOi^ av^pet)ynvcov Cfz 
KaVjjiX^ ^zi^^ijnv. jucvov 71, i^^%pov' '^i; q (poujhou 
^JAotc.fcD y^ Ticu i^.^Si^avMoiuiajV 0LuTtfSf^y(L\ 

4 . hvXiicLV tUv cv \:zjr)Tat,ei)HSfjj tc^ tIuj rritu cv ;t77f(7T/ ti j^ 

«Jt». Oy/^OKOV j) iX^Sipoi^ Tf) "St^ (TBipOt^, ctMct ^ /3ct 
'KicLg,7V( (hcLn?\€-iCLg ovmg ^)^C ciVvynvQujtjQV,f]7t( m 

Ue/. w Kvez-co^ )a^ve^ 7ulwu>](i '5/f ovcjuutff^v. iy,'Cjd^ 
iVcLf (^ (pviffj J)itV7vy "^yiVTtt <7S^ oiyn^v }{^ ketx^V 
LViJhcc 5 '^(pat» Awy 'i^^cdtq ^/uwni. Djuota>( k^ 
f^Koi^,J)lKoL^KDt4 71 i{c/uj pv\7te/xcu, /uovov; I?)' t'^ <pcu} 

m OvJivcL. €77 KOq cWa/^TW^Ct^jTrJ" cI^Z^tP) CdTtlC Vt) 

IfiiifiTMlJXfn. a.^Ka^iig 71 it)' ovy^ aMoi< /3 Ao:7r?«j'> 

VTi. CtUltj^. ihiV\^VCl4 7i fJA)<ttJ> avlyWfMW 71 iyjiV 

wAvi'jLt^ y^Tra.eAivcii lai cV li vof^cv "fmCahhovarti ko 
ctcn/f fcCTE/ 7t) >fe «x:«y jJCP^ iMo^)CU/TH 75 v 6777«- 
itccovAjuta, oti •v|/»;:^M 'ZDOT JOiAao^f t^^c^^tovfMfH 

fJl^r^TOL.fMlJi okStt) CKXVpOli^^ eUJTTtC if). iTt 

^Tiv ad(pov ovJiv Sajjfjui^^eiv ^ JiiKOuvrmv fZt^^Jd^ 
',oi>v,^ ^dL^Odveict,\{^ d/xTTWTtJhig , i^guf -miyu «S^/»/^ 
JitTtov i HpJj Twpog cL^cKpvcrnjLiwm. . ctMu jjdw ov,fi 
;V ip)/]jU4u{<f)0L<n )^iCii<7iTaji ccmvJJcjog' KOivcoviKog y> 
pv(Pi xsmi ^nr^KUKjag. TUu^Tdi oLtncVinv ^^cA.|€- 

fOflJZS^O TVIC '^ (miXCLTig XSm/UOVy)^. Sij^i7Z^ 7l((pOt- 

m)o mxpogiCtJiTtv/uS^og^Q dyit^^fZ^^ »7^ SicSv iket' 
JtL (pvitn HooiJtoviog cVT^tf tts^Tca Tli^ Kct^KjovTnov y 
istf '^nJ.Ttov cv *rti^g){ajiJ\vjt7Ti) lltei *t;>^Sc^_,cov. 
\iy>uno KSi^Tiuj(pixixv cv /uovcig '^tg amvJbu^oic i{)> 
9^ tUu ofjQtoTy^nt.cpain q oivTtig KoivcoyioA' 2iya. tT) «^r 
f^^ r (^ioVi^co^fJcov VAiU^lg ^ihoig cog iewTolc.Ji' ouim 
m 71 oJpiTov TP.t' (ptAov>Im(pai4vovTaji,i{gif tIu> •mAv^piAi" 

UCtyx%V. iV n^QJg (pctUKoi; fJLVI it) (ptxict'.'. fA^JiVf- 

k ^ (^?ysov ^Uorwx.i/J' • TrcutTOL; 71 ^tf ctcppoyc^ 

fnn* aBo A I O r. A A E P T. g)ov,CM)^}(S^7Ta4'7!t<paiU>iJ'ia.eiuj><vi(A£/7a6b clu/^hv Ttv T 
(F^^UxjixV' xctJi f^ao^pJv Ji TimTa Xt)' AShLMjtvaj{ y^ ao 

TT/f TTZWTEATloS^-tOlatV IZV V0U6V' TUV Si <pcu.h(x>V il) ^UV^K 

yiTt^, ov^TTov KP^ T dSjrccDViCL^CjdC /u^ ryii; ^AtCi)? .cC 
Aa)f di r -^t^odji^cciv ^cliSjj. 704 Ji ^'^704 a fc yiatv clv- 
TO.KOMv^iv oL^^YiKoJig }){gu{ 7t>v juuctv iy)V70L,yn<ra4 i^^.vm 
ij) "p etu^ryf 7a S^u)pHua.7a, KOivct, ^^^^ XpvmTTTHi 
cv TZfJrsji^TU Ui^ '^'i^(pn<nv, AVa^o A'/:of Ji cv 7> 
(pialKii i(p tUjj ^yot^ajj ii.\{ff,7h)V Si cjj rrj 7^7^ n«gyi 
"^i^f^^.Tcv y^ cvcL^iTtVy^ccpvfUvLav ti Vn,HSM "^tv^Z.KOV '^ 

^TD^fCTeCOV' TO cTfc rs;}^K7lX ){gjj c^piTlOL'^^,^^ VSm* 
/UCVmioL ;C5M ^^KfyM-MTECt yjXf i/U/>iiVV\7ici . 00(71 ft 
TO ^ aipi%){^g miil , 70, Si \:ZSV/U0VVl2iK6i^ , tol Ji 
^'^ovifJ^^KCoi; ,7a th fju/xivviliycS^i ^pori^uo^ 71'^ 
HpL} av<fpeiof )(aui Siv^o^ y^ omppcov . xji<poL^.a^oS" 

Sztf 71 i}(St<rluJ ^T^ >!^ iT^J' ^Z^ %L 'ihoV KJipCC^CLIOV' OlOf 

liu) axd^eiciJ/ cfet t» \:zsnjuovv\7icL,7iuj ^pcvv\(nv 'S^ 
Ta^^iVi^icCXsmuuHins)^ ovSiii^' o/uoiodf 71 xpjj Tog eU. 

?^OLg '03^70' OlKJtia 7^ imcdojj. <c7rdV7aJidi TrJ jiO^J (ppovtl 
Ci X^OVKlCL ^ m€^f*7>f di (gi(pp0aVVV!}X7a^l(X.,i(S^ VjD 

fffii07y,i'7Vi <h SlKcP0(rvvy!,i(7d7y;C ,K^ XyiU^jvisfflfyM' Tvi A 
OJ/S^eicL, a/ii^^>^cm,iCL, xsfjj 'AjtivIcl. '^icncei Ji avTvif 
jLM^Jiv /uji7a^v £() ^'«7T}f Hcfj! KPi'cicLe'4^"n'pi'm.7y]uxgor 
fU7a^'j '^iTttg KS^ K5L)cia.^i[) Aiypv^tcv TiwtQ^^iOTniV» 
co; y^ J\7v tiaenv m ()pdtviT)^vAov ^9fiiC?\ov,ov7ict}g w Jl 

■K^OV V\OLj)KOV'QV7lJijl\(^OT^pOV,o'v7l CLj)KU>7ip0V . ^ 

<^ 'T^aMOiV O/Lcoioog . kM juUu liw '^iriuj Xpv^'^- 

rmj^ (iA. ,'^^CKYl7iuj'lLhil,'l%g J^iiXiiCLTToCWfTDV .0 JU ,"^19 

i^Kv\7iuj,Sj^ /uk^tu) KP^ /jjiKcLr^ohicLV ' A,oua7idC?\\S' 
'^v,^ (hiCoLjotf KSf-Tah yr\ig>r(Sf\ o^Tiw Ji oi),pi7iu 'i\ fiji^AUiOfjui^ ytuj i(p' oi( i(^}(ssf<zy^TiO,dfj,uc ou'Movov 
7B K^ \ov itJ)>riC oiyx^v. eLOTupK.y^ te ll) ctUTico ^ZtTC^C 
XJkf^vlcLV iKct'^ ^vi<rj ZLuuuv KS^ Xpvai^TTTjig cmtcS 
«crG?37s; n^/ "^i^f^yXs^ '^K^TTkiv cv TtSAvnpcp UieA CL- 
yUidtov .El y^((pv\inv)ou!'Tap)cvig'^v v juiya.xo-^v^ocfSJtS'^ 
ii TiwiTXav \szSp^cvjU) ymiiiv, tf/ 5 y^ptq "^iTyj^itwmpKM^ 
'^ KSijl M ^'tTW '2)0'V '^Stquovlcjuj y xxLTa^ppcvoOazt KS^ 
iT^<fb)U)UJUTwv o^WipcSv.O/oS^^TttTlcu^oLiTto^ KS^ noariJh) 
mog i!% cwinpKyi hiyiwt rUu ^iTiw ,<}moi. ^^ci^ iT) (pcl' 
91 KP^ vyiioL; K^ ^pv.ycL^ KPJ i^o^. '^iaxGi Q cwnig j 

viv.dicLTTiChv^Q; rhp 'Ql,K^ TTttvTtn 'Tvi iv^j ^v^itL] ov- - 
•jvniheicf.ocwtvJiqn^, (j>'JGiTi ri) SiK^ovHTjiK^ fMi • 
^<riiU>? Kff^,.ilvvo/j{3v KS^ Ttv op^v hoypv jKP-'^ <pY'<ft 

'^pVOJ^TTC^ CM Tzf UiCJL Kff-MO, ScXJt7 OLUTt?^ (aJtI T " 

^(poovlceM c(q)lgrt<^BU cptKotTXxpiou;' i-miitS h,oyco%s)vra 
ZJ^\^-]Av oaov tov liiov,a'^ K^Lf notnitflovioc <pvi(nv cv ■ 
£i( (Q^fjfi^n^im;. X^^^^mlv Si K^ Ttt iyxv^iafMt" 
^uctTzt (pv\<nv yipv(n7rmq. i7t "^ioicei oLuTtif fAA)J\y 
u) v/uuv SiKcPiOV fo^g 7» oiMot (cSccSfe^ rltu alofA^ioTVi' 
Ta.,Ks^^ (pvi<n Y.pv(n'7r'mg hirxS as^Tt^ UiejL SiKS^'^' 
7tuiV]g,KCfJi riocn/c/^y/of cvfST^jor^ UieA K^^KOvrt^, 
1$lJ i^cdiiaicdztf Si t^v G<pov <f^ viuv 'f^fiju<pcttvov7WV 
i w ^/dt^ Tiw 'Jj)€5'f '^irlw Xipvlaj/, wg (pv]<n ZlwoiV 
Iv n "mMmct., kW Xpv^nsr^C cv rtScsr^rZfj Pie/- (^icov» 
(9tj K-n^o^pog cv 77} «'Sjx k . Tf) Si idv ipuira i^.Cohlut 
pt?\^7TtiicLg,Sl^ K^f^og i/u(pdtJ\vo,t^ov' k^ /j.vii[) (tiujov 
0etg, duA (ptAloL; .riv y>Lw ^^(tzov ULuj , vs^ ^ ^ o^oa 
nct i^\rcL riw ipii)jL&ijlw,Sj^ rv pci(jiic3w30L-?n^<d( ctu' 
Tfig. Ifj otw liv ipctfrtt (pixlctgycog K^ Xpvai-^-ng cv nS 
Vii/, ipcortg (pv[in K^ fAM iij 6m fAJiju,vr ov cturtv . iij j 
KSfj Tiuo uj^v (U^^og ^irig. Bioov AiTCAOdv *ov7it>v )%<j£> ; i8t A r O r. A A E P T. 

^c^ov (Ot^C Si^jdeJ.ru/ KSf^ fZO^J^tv. 'AjKo"^? Ti (pdLcnvdK-* ' 
a^eiv ieLoTrivrK (hlovTDvaDpoViVS^^Cx^ 7m,ie/.<^C K^ 
ys^ (piKcov'}cav cv aTCKVipoTipot-^ji^Ttti dhyYiScviiV] Tni' 
pCjoaitnvjriVQcrDiCcLVioL-Ttic. ^iaic^o oujTtig v^uivct^ 
gf) Ta^-yuuaAmjq ^lv '2*^^ '^iV crd^oi^' (jiiTi. tiv ci.7v^y 
Ttt TTjaTOVouo-H ^^»5cS|^,i(5t^ cj>M« Ztcuaiv ov 711 TnKmiot., 
v^ Xpvaiyrm^ hi TtS D^/ '^XmioL;, cImol te A lo^j^vf^ 
OHJJVtHjOcys^ nxctTHov.rmjfTa^Ti TroLJjhig ^mic S^c^o- 
/uV TO7iB/)a)v ^TTsVy y^ VI fkt ^i^ta. QviMTUTnoL <s^(t4. 
pi^anw{. mihintcLvA >f irnv ,7iw jU4KtUju iKTi^f^ ^ 
KpoL-noL^ y^ (hctffjxeictj; Jt^q ^fi^y^oLTtoLg. ysf^ cv ^ 
w7f v^mjDi^ SoyfJLCLnV^^sioLU-mi Kiypun ,KPM ^^Ttov T^^dtt 

Vd (X^ fF^^mthl^iCdV <f^^^ 0l}aiU)V ^TISL 5 «V cV VJt^pCLKO^ 

"^v <ficLjpoO(nyeigTir 'zefei (m^X^ tbtbv;,»^ 'sfe/ ^;^k» 
?(5t/ <^t^'icdv,yy^ SicSv, nsfj ^d-TwVi y3\ Wtcu, j^ javocf. 

;C9^* OUTTi) ^c^ (kSlXMq . '^fH^q 3 «V 'Tf l/f Tim\X,>TiiV 7E 

cjfetJaiV/twy,JC5Lf r^afei 'rp/ gzi^icov,iisiif Teji-Ttv itv a^" 
wKoyiLov.r 3 'zcfei'» KdV/UPu Sjctjpii<d^ (pam «V <^o//« 
pvi,/iuoi y^ cici-'^ l^Koiv(t)VHv ajury v^ ^i;>^^^(^et' 
%!jui2iKaiy ,H^V Uu ^HTttfc/T 'a%i7t '^ oltt^owcSv ks4 '^ 
7i%cLVu^o)v' ^,ii «Aio? (^' 7>A/)(i5cr7rf rA/W (p^vfe- 
raji.K^o/uelca; ii v\ Gihfujjvi' vs^ ^:^ c/VrK<«w^Ji:a^mo'- 

i yo/f '^7f (punxrrf ^^fl('M«,K.^'p' ^ {mteTttxi vmovaiA. 

&jutS,Kj ( vihio; HjOid^pii'<M vKv\; k^ eii\og,K^ ^'^vvr 

j 7»f v) d^jliJVViTtg, K^ ei i/uL-\u^g « oL-\v^^y ^ fi (pdotp-n^ jf 

cl(pdrX.pTDC,Kj ii<JDt9VQia. <fto/)a77Xt|,J^ 'Sfe^']^AyO/:TOl'. 7J|»> 

7? ^MTioAoj^wyjlD (2 aJr h^p^vCfJiAcL a//n) omoKi-fi 
&hmmmv ^ t /aj Ji' ^jtTO^^JK/^^t^' ^^ ^httJV? 'sfei ■?% cnnpu^ Kj <fiV %v7ii^ ojuo lutv .ri </[ iiipov j^ 'St< ^^m <r^ 

Tt-n^Q/XAi^ (p:n^j7a^,07m)^ ve^M atujtcwif7wi,(hfjov7cHxXSH 
ie/^C>KS^ cc^co^>KS^ Ki)/xynztJf,}{^ 7a '2Jh^7r?in<rrot, 
J^OHJtt </l oujTtig V;^^ h) '^'^^ °^^^ Sooj-nmiotuj xsi^ 7» 

Tra^v. TtjuoiJ ouu 7rtL^v,uj tuju ccyniov ovtnciv t vXV\v 

\ .\ '- n » ) «^- / * rt ' ~ '^ '^ '•'. r. 

75 3 TltlOUM, T cV a/.-7>f Ac^y 7rv TScV.TtTTJ' ><J om CLldlOV 

Sf^ ■mtmc cWTVi^ih^uiOvpytlv £>(5t5Zfc.7J9*J<" d "^ <i'oyfj.cL ^- 
tdZUvmv^ oKiTJic^C^^cvTrJ '>-h£/,ovjjct^,'K.XiouiSvc oi. 
c^TzJnieA^f^^^o^TiMioV} XpVtn^TTTIVC cVT^ (TS^TVI <t^ 
<piffiXSov <cs^^ riS nKei , Kpyt ^fjsq </[ cv TtS TLiQji ^i- 
^icoViXS^ nceriJ)A)Yio^ cy 72/ /6 7? (pmKOO Aoypv. ^- 
9S/)rYj' Ji ^pccffiv ^'^ KSf^ ^;p^/a'7tt^ /^ ^^^H) '^'Ti^' 
yriTDi^ K^ d(^!)TLpnu' id. Ji ^ty^lcc^ji^^ Tiu) c^^Twpcotnv 

I qfhij^i<K!Wi.d?^cL y^ (miMLta, 17) to^^ V^^ ''^* c^/WO/'- 
©oi^jTzx* c/^, fjuij4cp(!;)u£!Wi . cra^ </[' '^( (pM jjy X^Mo- 
cftyoof cv ttJ (ptarv.M^TS cei^Ji SJ^^tzv, iig /A'/iyco^,eic 
TJfiocTV^ ,ilg ^x%g. tStb <A )C$«i rB/>fcov oWjOUt xst^eiTcu» 
fhKpou/c-idL </[' '^ cmuufng r^ct;, v\ tc/umkj)^ J^cq "^ccnc 

\juovov i^VifhoL^o^ Ji ov. ^Tiu) J\ Tloff^Juvio^ oy y 
TLipf. fjumoipoiv vsj[ v^t ^voiau/ yjnj \[cj*fi ^jzjogztenv 

] "^^mf^eiTrn. y^cLiufxv\ «/["^y ^^<p:uiiicti; f:^cu;,V\ /Miicog 
dTiXcLTigyV] •n jjZ)icg jjcovov\ycv. ^yfjV[Ji '^.y^ctix- 
IJLVi^ f^j^cLCjiiTi; 'ogi avijjjiiov ixayic^ov. iviiit) ^ov m^ 
youxj,x. ei/x^jj^iuj Kj AioLf-TnMoLj? 7i mpc^g ovofMiaicnq 
(O^crvvc^uoL^iSzL^. xscr >f^gfj^ocuj ksl^ eWTO^iSL, 
pimiv T 710,00» ovaicu/ 61 oLipog eic vdoop K^ ux^fmpcfTn 
^VM TtcwipfAXL 'Z^^i^Tzui, cvroi KP^ nTtv ampyut%- 
xoy My>v oyTOL ni KOo-jLcov^^iovJi \:Z!roM7nScq cv tu v-^ 
y^cS , 'Jjipy>v earm TrDiotujTCL tUo vhUvziy^? tIjuj ^^ 184 A I O r. A A E I> T. 

I . . i- 

I (piaixza/, Kpu Ap^J^i/uoc iv %.vi Tli^ ^t^icov. fe?t ij; 
voj^iov^e^K ov fsr^rd ytvtTTx/j la yvofA^ct t{ctA ^f ^ylfi 

waicoj ilu) uKlujXt) di 7f />(5^ :;7i//),7o Bipju^v^n Si u<hop> 
•n J^'v*7bV tie cL^^i-n-^^^ov^y^ rUu y^,T9 ^vipov'»» 

, t , ) » > ♦/ » p > / !?*> * » \ / » / 

luuu efMocy^iTt cVTTfJ ctieA iiJ^n^^^TO /^poc- CLVCCTa-* 

rCO^ 0<XJO it) 75 TWpy (j V ^n CU^^ tUtMiSOjli ov 0) fTHT^ \ 

niu) riw '^ ctyr^cu; cSv arfoui^v '^yotcdsui , eiizt -dw 'W^ 
!T?icw'&),<xV'^'^'f^ ^' '^v a.i(^'eivt vJ)up ' \:m>^^ijUixf 
^tmtA>mv7iu)yLuj,/uia\ia.7nxvTtt}vov<Tzu. As^:^3, 
mojuovq^^cd^oLvnvn.TivdioViTivfiM.rn^oLmKrng ov 
gnctg 7TDiov,o( <hi cL^p^prtg ^ rsf^ ct^^vv^TTf ,^/MOvf^' 
y>goiV7^; ^vLOff(juv>aiug ,}(V,^ ^'\Ci)V7Tcia4 f^SeAoShi;) 

> / » « \ f ' " • ' N \ '/5 / 

mctXKntUiv Ci^ietonv tuo cLrmm» ovfncv/sK^ 7iu.\ivdz, £» 

eUJK^j^VcSv.HS^tit^Tiujj TSf^iLO(T/UL^(nV 'r^OL^pC0V,KA' 

e/u^Vif) Aiypun' KSH reLTDv ,11 arwi<^vjag dZ, ciu(pnv . x^ 
iTt vjiaiucg oiS^ujgTrtiogTvigfr^ ohcijv o''(r:ci4,Y\{u)g (pv\(n 
Tlocni/tJvieg cv Th /ujiTioipohoyitl^ gr>i^ccffri)(w<rn/uoi cs 
ey^vocT j(pt^' j^ii- , JC5tf fT^zv^^ovTttg^p^-oicov^vi wr^iixaL c^ 
5«Jv Jtptf ajvSpu)77rt)V , K^, T^^Sivina %vtxjov ytyvorwv. 
ev^vog Si'Qtv v\ i^rn 'ii^tpipeioLfOii \i yru i^vrt^rd 
^lov- rtv S^ iCoV,U9*' omitdouj iip votw K^ fOf^voiM'^ 
J(5t*3tt (pH(n XpVin^TTic cJif "^7^ ULteA 'U}^voieu;,v^ Uooir 
^vtog h/ T6<r»c«M^KP<^'77i; II^/ ,^cSv,ei(; 0L7ra.v am^ ^-^ 
pog h-mvrtq n voS ,KSt-JoLt^ i(p M/^7Hf ^)^g.CLM H- 
<!> <A' cov /uSf iJLoi>Kov,^i cdv Si YiTiov.Si' o)v^ y^ ckcHtS 
'AJi;^pY,\Ucv,caQ SJ^ ^W^oc^v k^ r^v^pcdv • S^' cuv Ji u:^ 
roi;,ccc SJ^n \iyi/u{sviud. ovru «At KSI^ tiv ohov liCXT^f 

^cSoVOiTSLKSUI ifJL^-)^y KSf^ K0y4)COV,i^V V\yifXCV t)UiV L^ > (>L?>KS^ •no<r/<Ai;t7o<- cv Taf nce/t dicJv,Ttv ov^vov (pctai 10 
ry^iUoytKav tv jaJo-/Mou'K'A€A<'.9nf Jjtc;' >ia/ok. onJ^-ni 'Xpv 
«ffTTTBf Sf^^opunpov TO.A/j'jTB H^dapcoTipov w cuSipo^<:¥ 
[ '^uT&^'o KP^ ttirC^Ttv diov ^iyiixnv c^idti^iy^^ u^ii^ w- 
j ^pYitavcuSl^T^cv oiieAyKS^^^^^^l^f^v d-Tm^TjkiV ^ 
I (pvT^f'^/^ Tnc y^C tuj-mg y Hsn^' J^iv iVA Tvv ito^r/ucvij), 
^ XsHf n^rtv Tn^a.a-c^ljov ,^jucL i^vm (rpcLjpoiSi^. 'S7€^C 
' y) 7iujKivv)inv "^uoJ^JCimcj^Y tb tt/ocJtbk*^?:^' (pH<w ITo- 
' (f^Jiuvio^cv ii r (pUTtKoO ^oyv^ncfJfol 'sfe/ Kvnynx^Tf 
\ cv "^7^ U.ieA^ijixr/uov. 'J^u^dtv <«/re ^zi^kji^^joS^ov I() 

iCjtii^oSztf "VjzTo QiXp^ ou Kct-n^^L^ov. cvqti/w-' 
(TyWoj /w^ JVv 17) vutVOViOM Uvoix^wi cwTtv'nTD y) cduyKSi^ 
^eiv Tiujtj^ ovf^vicdv f^jOi Ttt ^iyioL avju?ryoicLV xs^i 
mwTtviou/ '{mai 3 -r^ n ruiVDoXpvirTryng fJ^ q¥ teSII^ 
et uvco, KS^ ^ TzS<7g^93Tct) '■r?/ (pur^iisov ti^cSv,ksi^ ^" 
•7ft>^o(pcLVv\g cv7T?<pwTKH;)(a; Km>^C(hk:po^, t^cfji Pofl^<A«> 
f/of ov SivTipcti 76 (pur.Kco ^oyv) iij 3 K5tf Wto aW- 
fJULVz/o^lOL. iTl Sc tfJf^TVV ^ovov clsra^TTVfSf^^- 

fM, ovnt Tvi^ n Kjo<T^vH4Vi:(nocC' '^^'K Si tiv/Mp Tiapcc')^ 
Mia, j(5tf Ttv ju^Mo^7rt,oL7nipct4'7tv Si cvi^wTO-^Tn-Tnf^' 

\ CjU^OV, ^'i(mH SictUTtl^ ){CIUl (pdotpTtV iQ TtV KJD(rjUOVf 

wn^^Vii-nv TiS ^oyci) (f^^ Sj' e^ed^aiceC Voov/jSfOJViQvn 
la/xipv^ (pdetpTa ^ n^Ttof^ov.^ Sijuipvi n^Ko^r/uov 
^SaoTtt. («V ^yi^ct y) ^^Col>^h) (pdotpidg ^a mr- 

(TiUOOiSfJl ^'^ fhS'cH^A.)fJJV ^ TVig ^TV^tpOV JU^TaCo^ 

^Yi(,(p^p7tv <^.)(cti QKO(r^g Si' tJ^^^iU{3vrsLf yd ^c^y- 

SiLTtSTW{. 'Jvi<dzLI Q TtV VJO^r/JLOV, OTSUP C^K Tivpcg V\ OVgjO, 

fifcL7rv\6i aLipogit;v^v,emt tv •m.y^fM.pig cujnt tv 

?a<9 ^TEAic&>|?>;i.. 7B Si ?^iyj^Q/AJipiC <J^OLipC0^,KSI^ "^T* 4 

i8tf A I O r. A A E P T. 1 

(T ' ' * 9 f '' ff^ ^l n ' * * «L.rr 

/t/^ cy Tafnpi o^ouj^KputnTr-m^ 3 cv t&T a 'r^ <pioiJ{9°y» 
KSPj notriJ^vioi cv ct Uic/. KO(r^u,y^ Ka6ow3w$-j JCSfl 
/LVTi-^m^g c» TafTntei KOG-/Mv.'n.ou'c^7iocd a^Sa/)- 
7Z)V ayr.i^^vcLTn tzv tcoa-f^Ufv. oti q }[ct^ ^Ctiov o KOff/uoc, K54 

M}i)ljOV iY^gi^ ijU-^^V:,XS>^ VOipOViKS/t^ XpUOjTT'^^ ev a ^W 

oTi UieA^QOivoiccifK^ XizMoefii)po^ ^v]ffjv cvr^ (pimx.^i 
y(y^ ne(niJ^vio^,(coov/(^ qvtzoc ov^,ouajciV iju>l*jy>v tff- 
c3r,7ix.l(JJ .'n )<^ ^tSov n fj^ (ccou Kpeiilov ' ouSiv ^ <« M- 
fff^vKpitilov^lcSov (X.^ Qnatr/uo^. i/u^Aj^vxcac ^" 
Aov on 'tvig YiuiTi^g ^^^Cy<lH,eiSiv Qvmi^ '^mcam.fffjuir 

Itg.^QoYi^i Si <pY\<nV W, il) ^COOV Tty KOffjUOV. OTt 11 i/V 

'^jTslujuiV <pv\(nv cf/ TcS r\ ie^ "ii ohoujXciujXpvffjTrTn)^}^ 
A^^MOthkjpog c¥ 7v (punxnjr^ noaiihov tug h/ ct tv (pwj- 

KOOMyfU. 75 5 ^^ hiy<i7W[ ( UQ (pV\<nV A*^Mo'ift«;pOf) 

0,71 ja)<r//of,^)(5tVfc7i/>oy '^^v ti cic T^KO(r/uov,xsi'^ 7? 
csco^j^javoc^^rt/nj^.O/U }^v icoojuc^ Tnm^tT/^og'^''^ 
3 K4ro;'ja:Ti//50K. 'i?^ ^ «S)o«f, Tct y3{j dvj^cu.v^ avlx^diiJL 

ipipiiK^TtS 0\(a OV^VcS j 10. 3 7Jf.cLV(A),C^CL )(^r iSjcLf 

KiyiitSfcu mvYiaig. tbv 5 h//ok koz,Uu 7iw 'TropetcLV 'mtii" 

«Sztf J^ tS lcjiSl^KoS WTQiOU,OJA.OlCOg liSILf Tiw fflKluuUvji'^ 
: l.fHjOt-iSvi. IT) /i 75^- ^' JlA/Ol' «A/Kf/y£f 7TVp,i(Ci.jDL <pV\(f$ 

JlQijiScoviog cAfTcJi^ riieA /MTicopoov' K^ /ji%i(ovcL f^ yn^i 
dg cwTig cv tu if ^ (pur^o Aoyiu' ol/^cc y^s^ (JTpoLfpoetm 

]S^i>{u)g ol^&s). cuunv '^Ttv (^cLcii^cL^cLKo-^g tzS KOGfxoo, 
7ry/>yU oiwiiJ,07t7ct7rvpog Tmvm. Tmet /Mtc^co^TngyiiCf 

\'nS7m,ffa¥ utt ffjur^ (pco^n^itdcLf ,(kj^x ^ m ou^vov. x^ 7t 
«r >i^ 3 KcavoeiJ^i <miM ^tbA^Vj tb /uii^ova i^ <7«(W^ 
yei.7rcLv7t%v'^ ^hiTiKtcCi^Sj^^n juiyi%g. yi^AiSi^i^v ^ 
Q 7£to (JiKlwtwiOLTi KSfJi <©<yf;^075^j/ oytra*'. pf(p^«Sj} 
3 ^* f^Tfv^^TO ^' TK ctMot «5)oa' TsV^ v\hm ,cy. YMi" Ut^AMf -3aAflt7/H? VOipoV OVm OWCC/U/ACt 7Uu ^ ai" 

hlwuu o)c mitucov vJbLTuv ,ccipo/Myyi 7i>r)(^oLVovaw>,H£iLf 
«Q^iyi^v ovauv^ug o Vo(riJ)*)viog cv tsT iKtu n <punKeo 
Ao^u'^ oi^' cLMcL,'^^ TYig y^g.<h)<jii etoTHg (jrpaupoeiSH 
t/j »C$t< Tzt flt5)cct,;^ r ^Zt^» a.Kiyv]7j)v ovaw^^ruwj oisAJi- 
v!a* ifK r<AoK i^v (pug,^AOL -Tnxp YKm hCifX^cLVe^V ^^' 
XUfxmi/jSpUu. ca^eiTniv-jTtv,^ 'vthiO\'y^nfU}^(Qt^oy\( 
wjttjc aihlujY.gi}(p 7» (tu^q ti/uux; /juipog,ocg ZUmov CViaL' 
^a.(p(i cvTuUieJ. oMu.(paiiviTi)Lj y^ Xsz^i^^/cSfJV] T aaod 
J^KiK.^ ^^KpvTii^^JTZ oLUTtv ;(af TTtMv '2eh^A\rt77oyc7r«. 
ytcoeA^iTVLf 3 tStb c5^ A£KtW n? i^ Aip fc;^oi;a>jf . T 3 rt- ^ 

^^lujLWiiJUTri-^OiKrMf «V 75 7^? }^f CKlCL^TfAO,' 3%V KSI^ T 
7mSi\lu)0ig (^MlTTltV /UCVOLICjKS^^S^ ^' ^M*^v /§zt- 
/i^L^j >^' ^LUjujoL7zSviAi<^'0Tt ;^' Ao|oc) Wf '©€5'f 751' »^- 
}<iovtuvoviu^v\i<s>^?^cLT\H mS TrhcLTii , v\ (hopeioii^)V\ 
mtouTi^ yiVo,oS^y). liwf jt^Ttn TBTj^a^^sg ouuTVig }(p ^ 
YiMctKov KOf TiV Sf^ fjLitmv "f^ v\Taui , eiitt Sl^jLu^ri<ni «f ^ 
>;A<oy,78Ti (^K^eiynt.KivetTOLiSiTVTifiOLTtc cuthchT* rSf^ 
M^owv cv ^P^cLjg )(^ <JK0p7nt»>>^\ KpicSjKS^ '^pcp, ug 
•/ 'zsfe/. 7bV ncff<cA*;;'/oi/ . ^V dVj Tf) {<i)oy aP^xcL- 

TW ,K0y\yJjV ylixeiOV >Y\ VOipOVCV 'AjJotljJUOVlCi, KUiCOO WtWTiC 
«LVimfiKTtVifSJOiVOri^iKDV MffjUOVTl KP^ '^ CV KO(rjUCp* 
IMf iT) /l^Ttl OuBfOJ^^/UOptpOV. i() Ji 7»;^ /^\ c/VjOM- 

^>;(5tJ 78 /Liipog ffJUTU 1l(hY\MV SJ^ miVTXcVyO m)Mo^C 

\ZJtSo)iy>eAcugfiDtS(rT>vojuei^i7Vu KPtTzx tk^ AujcLiu^tg. 
' AicL/iJ^ f^ q)dcaj,J)' ov to, mtvToc ' ){g^ TJjuicL hslmqjjj 
^p o(n)V n fwK cLjitog '^V}]] S/^ iS (yiv KJi^pv\yuiv' A^ 
'BtiU(iJ/ JijKaTu vitc «V. W"5^<f^ Sj^Tacnv fti viyi/uovi-^ 
Koo axny^li^vJiiyjLm-dujeig eti^'ys-\ Htpcty^^Kj^* 

T iig TtiTi-^tKOV TTUp l^ 110(^^6 mCL,}(y T Gig 70 V^t 

H^w A HyCMjTj^cWj ;!^ 7it<) i/f }iaj' c^oiQog Si n^t^ to? ^Met^ iS8 AiOr. AAEPT. 

inoLV etihoJ Zlwoov 4^p <pvi<n Tttv oMvKoer/xav^yicfji r ks- 
^vQV,ou(9L)g<Si K^ XpviHfSTTizi^ o^Tif lOi n€ei ^^v% 
Jictj TlQ(ri(fiA)vioc cv rsf^rci) Iltei %cSv'hs/J Xkt/tot^ off 
cv ^ UieJ- ^o-^ViclipoeiJ'^ (f)V,ff7V eu/TV tUo ovaicui'. Bojj- 
9of <A' cv T^ n«e/ (pyc;i:,7f,ou<noa' ^tociTitt)'^'' cL77%oL>,€^f 
ay)cLi(j^v. pvcnv d)i,'7t7i^i>!mipcLivovTrtJir{wauvi.y>U'' 

(pycnCcJ^t^ cJK eWT^^ )MVOf/^n ;(J' ccotp^TJKOt^ Aoyi^^ 
^c7t)TEAoJaa TE >(«^ (nwi-^v(m, id cJ^ oJutvi^ c¥ a>QA(rjuji» 
voig^i^ovoiCi JtpLf ^iewm ^oW tf 9' orojy ctTnKjpi^.Haui' 
riw <h HS^ W (Tvfji^ipovjvg ^^^icdsu v,J)ovViC,ea^ J^Mi 
GMTVigri ouv^ co nvv thjMOvpyioLg. t(P^ ^' e^/u^,oS{jLw Si 

(pCLcn ^ TTCLVWL yiVio^ X.pVtTj^rTTt^ CV ^ig TlieJi eiji^^' 

FMf, )(siuj nooT/</^V/of «^ f^ UieX e^ju>!fi/uS^vg,t(siLi Ztwuiy 
BowdoV «/V cv /cT rife^ esfi^iSijyjg .i^O fV^/CtVn fitfVfi 
'i^l^ovTBWv eipo.vSiiViih )^oy>g xsn^' ovo K0(rfj[9g Sji^diyi7ttJ{ 
T^gj^ juduj )(cfjj juaM7i)cujv vpiqix^eLj ■rvLaxtf (pcLinVy ri x. fSJ^- 
ydictv 'u)'K9^ cwriwj n^'Uv "^mpa^voim SJ^ 2iVou; cM.Ca 
aigiCog^pvicrtZUiJCdvim^XpvtnTrzig cvcd(h flieA/ua 
*liXMg, Kpi^ KS{xjuo(hopog iipuf Uo^TiJlovtog ofj rcS tfS' r (pvo 
iLOo Ko^jfiv ^^pj^ cv izSi IJieA (JLcu)2img .0 ji^ yb HoujeiJiit 
tg a^vyrzs^TOv cujriw (pv\(nv. ov^jiou/ <h (poLtn f^ ov76/r 
d-rcLfTtoY rLux^s^rtw vhluj , ccg Jtsi^ XpvcnTrTrog cv t 
fSTfyoTvi f^J'(piinKCi)v,i(si'^ ZUvcvv. vavi Si, 'ohv J^ vig Cu- 
S>j7niTT)LU)yiviTajf.r(p.Aei7zndi S)^oSg,ovtnctTt HjVAvi^YiT 
^7TztJn»)V Kj yi T ^n jLupoig.y],(^ olw t oACi)V,»TE^(a 
OwTi i^ci-jlcdv ytvirajfv] Si ff^^/uipoiCjii^ yr^ficov y^ 
iAOLTJm. cra^jui Si '^ \{g.r cwittg, ri ovancL }(jfjt ynvn^ 
cju^ViiXpi^ (pvKnv KvTirnt^g cv AvTipO) TlieJ. ovcnou;,h 
/iTTD^ocftopog cv n (punx.w .YS^ oLTTa.Oyiiii <h <^v, ck ^ 
75f ^)]<nv'ei y^ (w a^jfiTflo^i Iw clv 'kt}fvo/^A cM t^^' 

i^Vi 2H'NQN. BA. 5 a»5^ 

)V Si (pv\(nv cLoTiw XpvoT^Tivc ' \i fhp oit 71 acTni- 

jpij Ttt^ KfCdff^r Ji SioAOU yiVl(&SLI (xp.Jot' pVKTlV 

^xjr.if^q cH 711 T&cTfi ^/f<purl>(sov)ysSl^ (jm }(p 'ZS^j^at- 
Uu Kj <z^^3i(rjv'KSi^ -y^ «V mAety^ ohiyg oivo? Cxy^" 
H/V j *^ ■^avv ouhtTmpiKTa '^<mzij{, wnt <ivjU(pdrx.py,ai)„ 
)A&j 3 it) K5M ^-^^^ ShA/uuiVcL^ ^cUibfUiTrTav avjWTra^aj/ €- 

XJKTO^j imT^OA ^ Ci^htL,)VniooV <Sf^f/Ul^ ' }{^ YlfWCt^, 

a^ \sm\iA(=i/u(/^iVct;(T^jc[mv(fhLfCi)V -^^^^ fr^ <fic9 

iieA yvo/L^ cdv 3)^fUdycL /i^ tT) (pct(n n^\s!;$ yyi^ ««CS^ 

^Ti-\juyA-ivov,Sl^ rLu) 76 ViXiov fSJ^cra) a.^0(fby' fcctp o^^r 

jKpoLtncaW cLipoc,J(T^'^ tIw fCsOQ V]^u^ mpitctv' ^pog 

ii-nV VZ^ >^f cli^,){GLlGL5lOiKMidtJ0V tyj K T^Mi{(DtSC 

fKTtV^piicf' /uuiTiTrrjopov «?e,7W "TrcLKivS^OfXicL n YXIOO 

^ v,j^ytv<i^ii^ ^zr^g^ %i^ TZTivig d(p oov piom. ^ 

^ljioiieg <w<T^]/o cUiTtov yvi(b&jj -nv v\Xiov yt^cLrjM^ovra, Tnt 

i^Y\. ie^v d>^J f^y^ ^<P vy^Qv v£(pa)v cUlcLvjivJhci.<r /JA^ 

tS,vi (a)f no(rrl(tooviog (pvi<nv <J( ivi /u^TiupoKoy^iyj^iju^oL' 

YiXiov rf/.yfjui7t>g h ai?\Uv\]g,cv VKpet i\SfO(nc/^6i 

iif^co K^ (nwi^i (UJtSC (pct{ra<77M',coc cv xs^rtTijpa) <pcm-' 

tlok^Y\ X^^ KjUK^.ov 'Z^(pipeicu/. \u>jLLV)rtt; te >cp^ tttm- 

pvicLi ^ KcL;A-jcLSicLg,7nJpa.'u) v(pigwraj Trd^ig ciipo^ 

{• T cu%pu>chi TiTTdV al/ivi^ivrtg]. oiKcu; 3 ,7rvpo q ciSpo 

i^oL-^v cv cLi^ (pipot^jQu ^"^(jo;, vsH (pcLf>rzt<ncvj ^- 

oi^iiKpa^vovTtc. virova^iiK. vi<poig jLUTaCoAUv^ei^ v 

^jjpiiTniSojt h cM. y/ig V) <M ^Aa7?»if cu/iVi^^nacL vy^cL' 

CL cL(p' yiMovjJ.Vi rvT/^aJivj KctnpyotaicL;' KaTa-jv^iy J^ 

Jtt Tra^lai K^^Af^oSatf . -^ha^co,' O,vi(po^ TnTmy)?» 

'ssro Try&j^rtc Sf^dvv(p^iv. yo\a OjU^v c>Jt vi(pov; 

vtijyirDCyCog IToa^c/iyv/of cv rzS QyS^ocaTY, (purVKJDo Ao/V- 

^poLrniv iJ /«^cf^f^/v vifpQ^v f3>^frSACo/jSfU)v, h^i^yv" 

si- i^G A I o r. A A E 1? r. 

fhptvrlw 3,7BV %v7r»)V \^'pov»<yit *S^^rejL-<^Ci)C v ^'«|i&){" 
x</)dj^;voj' Qi^^otv^y arpoSfctv fjuk^vx. •mi>hv\q fila^ "m-^fliiaw 
^7h yv.^iVi^ficSv '^t^^iTe^Co^oSfjm h pvfyvjuSpcov.ci^j^av- 
S^o<pluj TwpcoJoi; oLipog (hioijo^c tunsnpipOf^Uv. TvqxS- 
m AyKipcajvovTnKwij (hiaujov >C5W 7rp6\jfAa.TLO(f\f, t wOj- 
/ML K5i:7ya)/i<- ippcoyiitq vi^fjig. 'ZDfK<^^,vi(poc 'Zzfet- 
^%v Twe/. /UJiTO, mSii/MtTic ik TO KjathuuciTa Tttq yrq 
I liKa^p^^^^ivTdCTn^^jUaTvq cyiy y^ij.iigLjoL <pt](n Tlocri' 
• J)i)yiog ov "j^ «".?{) «l* Odj'^ %ti/i^, GTlapiwjiGL^' ^r^ /4* 

ficncei cLu-nig xs^ rlw Sl^YjOd/Lmm u>A iyAv./uuiay\v h 
ylw yavQfov M^^fiv im^vmMy/uji.^' lut tp vcl)xf cxpajpoe 
Sig,i^v 71 cLUTiiav^ovryty^ ' tofTi tIuj/Luj avvJit2 
iQ. fXiTSLTiv/bop Jiydi^ i(jrpcLipu>jiS^ov. itUKXoi; X 
iT)c.v7!Sov^v^ynv7^,c^v ^S^Thv^^^KUyuoVidei ^au^vi 
/tSiJOv' <PivTipov,^7n)COy d^eAVov''Te/'7cv,i(7nuJteAyov'Ti7Uj 
Tty ,^/ue/-vov ^TrtKOv' •m/A,yiioYjOLV7upx2iiLov,cl<pcLyvi.\i- 
^VTO) 3 '2'3^'MMAdi >c^3o'^ou mj/xCctivounv eiq ciMli 
j 2iOi^'}fct(pov7ztJf iSjJTci c%i TsycLUTVv "Tnhov, 5 ^coSf^ 
}dq,Mz,oq'ohvyCoq ^fhm %>tj; '2«)^M«Act<'. ^(Sva^ 7 
^^ Tnq yy,g eicn ttit/ti' rs?^7t),(i(>peioq, Kpu\ "Uz^ tbj- ^ 

XTIKOV UiJCfiOy ,OL0l)CVI'TDf SJ^ ^JU^^' Ji.VTl^j^KpaTV^ 
TSt^THiClottOH^t; •U33T3 KCWjUCLTrjJV , Yl Sj^WiUWA^n K^^' 

/^v\'7i7u,p7yi,)] avTivx^cLTtq' nnuyrYijV07toc,dono»7iq S'^ 

•>^L^^f. <fbKli7 di CUJTlHg tUu /^ (pvaiv T/) Tnip TEp^j 

aovyoacS fhctSi^oy eig -jl/jirtViOt^^^m^^jxoL -TwpoeiJi' 
TO^ Ti-^oeiSig' Tia» Ji •v[,u;^,ctfo9»)^xitJ. '^tIuj S^ 
if) 73 av/z<puiC Yi/Jiiv7n'^uxt'SiC ^^ azi/JLoL 'u)>ys^ /ui' 
1&. '^ya.mv 1^/jSpc-iv. (pdcLprUtj '•^u^.tLu q f^f cmcv 
«Cip3ap7r'/j«V^'/)nT^ 704 cv '^ig ^coot;.ZUjtJO)v '"j cK;t ryi^lJUt ivdip/tMv i7) Tiotj -^v;)^ . ^vitc "^ v\fmt, If) 
IjuTrycot^, Yj^ '\sm ypi/Tcy iUYi^<£jvjf. YLkicul/^g ,<J^ ouo 
naaztf ^S/^^^iv ttx^ jui^t^ (yKTTvpufnce^^XpiKnvryrvi: 
ti,7a4 f?^'(n)<j)aivjuoiO)v. /u%pv /t 4-^^^? Mynaiv OKTtOf 
fTu "invTi c^v9fi(Pii ,KS^ 'Qi^cv iflfxdv amfjua.lixati^oyt;, 
'Sf^ TD <^ci)i/M2c)tflK, JtPtf '^ ^oy^Kov. Of.av Si i n jujim,^ 
•V TM^ oepccrta)^ n$m 7? \jmKj(t,cSfJov (pco7i^,c^'reivo,c8fjcv 
'Xovceid (^('KgL^ rpv\(n Xpven-^vi^ cv <flvTip(f)<r^/^ ^ioi- 
fiv , nsf-] ATrrMoJhopo^ . ytviSztf /u^-jii 7» fUi>voeiJif 
iti dipog (O^i Tyt 04.«* 7£iJ Si (hcieTJV)fia^9g TlS opU- 
S^JCO' CC( ^l^ ^axTWe/O^ OLW nTaStVTV^ dtpoc 7r/G)A6- 

z^oy cLVciyyiMii^. aKOvetv Ji,n jiViTa^v/K Ti ^ca 
otujTH KS>^ii>i oiiccvovrc^etipof ,7f}^i)7Jo,ijSfiov ctpouipoei' 
)Soc>eiTa, )w/Mt7tvcdiJov,KS^ iwig a.\uiaJig (Q^gm^nlov^ 
'i^iCog HD/ua.TiOTzt^ licv 7}i Si^a^jj^ vSiop KsLia kV" 

TiOigX^mT^i/^^AVlSivrtC A/^y. 7BV 3 VTTyOY ytvie^, 

Ky.vo/^ovra a^fd^^Koo TcVov fs^vi^fiyi/uoviyjov. a^- 
jOj; Si ff^" TraiSidy '^TrvKeiTrnuji TiU ^d^ tc Try^^ua. «7f 0- 
uV. amffxa, (h h<(ypuniiT),7tiiovTi 'jl^va.v '(stajuvt 
'.^ o'iov KStj avTTi cl7nKpi%. ajv^comv Si (wip/uut^^ 
JiBiilenv a.ibpco-vt^fjui'^' v-^^o crvyKipyatdaji "^7^ 'niC 
■vj^^; juiviffjv iHcL^m. iui}/uo\ l5 '?^^<v^yvoiV Aoyv. «- 
xf A cojTi Xpvffj^TT-rc^ ^t\ffiv cvni aivtipa ^T^ <pim-- 
gtViTTy^fAAK^Ta TiuiovfftoWiCog d^Kov (M^ ei^ Tim 
Itv K9t-ia(6aMof^l.ccv axnp^M.nzuv, a. ^rahdicodiiTa, ovxL 
« P'^iTa^, oo( Jif?^ov S^TnTn^^xLjat; ajvTdii 'nig SUjuo.^ 
ikCdg.yp^ a<p oacofq <r|?/ azouuiToov ajjTi<^a(n xa^^ipi 
)aj\ol f^^£A.Tw'^<i)a^pov,'7juv'Tiiiv y>ujj '^jvvmvxiyiT)'!'^^ 
^t^Tig /A^pMV,'^''^ (^%^ajgya.'^vov'^m<paj,voT)la.'7zyov ' 
i i7) Kff^ o\f)Pv,i(SH ^Stt^iZJAgfCog fl ^<p(£ipGc <pv]ffiv. 
yiM9vt^v 'j 17) 7c KvejLco-m-nv 'ng •^u^g ,c¥ c^ a^ <pvi^ \ 
iffjetf x^ oj of>/4a^ yiyCvTzti , rsji o^y ao^ ctt'4« i^J A I o r. A A E P t/ 

plwM^o^ i(py.oiv eiVcL] 7B a.Sl^(popuig fe^vTa l\,v(UJ^^'i 
yluj i^A«^^7a^ctM' ^^'oTjf d^ ^Wts;!' iyct^. eivc 

y^O/iaiOV TZtTtf^-OcJ TJZZrOKf/TJJ TIJ' JT(pOVO<" fitVT^ ©feflOJ 

■Truci^' T? Ayx/ii/Movo^ f^30(rzd7itv ciU/ctha(hn ,iKa,7ip(. 

-XJZSdKjplviTZXJlflDOOy^^VTtO^, ItV 71 (pimKOV TfTtV XJf^ Tl 

^oytitov cLhipei,?,i^v 'Tdv /jSfj.mcLj \!zS^ vfiOi^Tiv </l'j«<A 
^S^g Vfjual./^vov 5 -nv M^JJtflv «Koty <ZDOf >i^tta«. fco. 
xivct/0 Sti* Sl^hi^KliVjo^ Koytu,%iq '^cLy^ioig )0L y^n 

iToiCOUVTBL Tiy/iyLOV 7» i/X(pUjveiViCC^Y\gzt '^ClV, ^iTtt^', 

QVTi 7Tt?^cig eiOi^^^iCog o ZLuucov,QV7i/juoLV TnMolg 9v6 
; /uui(n \{gLKov/BiJlu)[ct)i ctMiyaeAKoOi^/^oLKj tb <S7€5V "^ ^ 
f^C^'/. owTBi;? (piKoavipcSv K^ cv Kuvoc;a^>^ Sf^Ki^y/u 
T/o^ji^ffivcLipi^ugii^ d)CO(JaiLf. Mi?\.%.cL,^g ^v ^ A:(f)iM 
JieA^veioi (Q^^myp^ov'^. Luu Si %g TniTituig, ^ o^ 
'7n7n)iv\/J^og.oBiv oTi/\gf)V (pYi<n(S^GurTy , 

K.cuj %g KeJi-^vog "f/i vv\g oltio ci^/M)Kov iKygsv, 
t^^^CoLKcov PoAi/i^vi,(<pYi<7J Am~KYig Moiy,v\g)jUi 
•71 di7T>,ZLiJuu>:og oLj^pu^sloi ^KfoL (S^TrKrsvng. /mhi 

5tt 3 (SDt^ail^ 1.7Zti'{)ccS <!^}/JiOL7l)TzS TVV (TDipOV So^OLgi 
^VCLj.fZJ^S nipOTVlO( h^aMliOUf^O^ihSlJ/JLUiV a<AA(pa 

w i7\pov i'm{v,'Jiv aujTic (^^ysLTadviKLuu <fbuuuccf,i7n 

la. TDV iTipOV '^mKOL^ilV ' V^^ OV7hig>^pOV/B{jQV Slt^X'^', 
^iV. ClTnTllVirO S^i (^D^g KpyUtCnKOLOV' QTl diaaroLf 
^UUpQV Tl^TtoSvi /A^^JfCLV i^V7TSL,O't'ltC0hi(pVI,Si(fh7TO 

k,is7Kc(a> ^^'tpYt/JUt h^ Tvig cvctf>>*w^.«CT€5? t (pc^u. 
vov Xy^^^iitdv ii(fiv K3'-''^^cL/A,^CiUveiViA/> s/q-t 7tf\)'i(y- 

T — ■ — ■ \ ZHNSilN. Bi^A,{S 19$ 

TiSo- iTJ<p\(t>oi:\i!pvi)7tc ci(pliMs> 7~.cL/X7rrtad^ ctt.yi4; 
iChict'^ cLvry (pip{) raJ^.UpoTi^^iTpjKav^fi ' UieA 2,);- 
iJKOf JhyjiA-cl^mv Sl^Koyi ^KcSv ,i'' Uie.'- (nii^icu; Si^" 

Sc^ia^CtTrofAMY^^TU 'T^x.i >im)juvii^vOjfXy^i'^ 'Xpi 
Kjia", rifoVSt^pnTr^f, n^oV tW Am^Ivov cLh){cL- 
^t^jUpof^^sig SJ^MK%.K£^,y 'Upo( KAicudUv f}n<^- 
■^v, c/f ' UcLveUi-no^ 'j J!?^ lusaiYj^GLTyiq juovcl^ cuot Tct^ 

•■nvhr>y>g (pcL^.oiKpov ovnt iymDijUJuaJi VsnJ HAioy,^ 

ti(X,ju^(f}'nJ^(jo\co, 

Ti J> y^pcov ccv K9^ ^AhdvJog od eA^v 
To (^oiyjucL Stiiyjcu; Yihioo ^c^ctzjti? noctfi 

ToV 4f;^oy oVto^ <^'/!gf «' %\a>v ctJtuj. 

yfiVlcfi. ^Cpt^ «MCf Ji.e/.<^V IA/W7>?f 'ZC%/<m7T;^K0^* 

7tc>/^wtK0C A.BiijocJ^og'Ti'm.p'ng jTrdiYnyi^ ^aycpiicic,'' 
f^^nldg, Kkcu^<L(;, liyvct; }i}^ci<pco; py,7teM(jCtg ' iK-ngjKhi 

H^KV cieiTmfTa. odatpipovm. <stCv? tc /ujct' ^.^juyg 
K,K5M MW 'TH oL-^oict SJ^CtCAy/^fJGv.eivaj «A T^tj ^/7- 

(JiUjJ^^JilV oa (pcUiTUfflCJV (iD^; Ji^lOU/ 'USrCTnWTS^^U^TO 

^^ 5TC7E 3 fcA6;^/x^/tJ' ?^va/ 7TA0f,aMa j(^ Trtr :;7^ 
satT^f K^ Ttt fZs^j-^cLia. a^cLili^M eu^7D'cog KP-] •re'-' 
''td^ vtAJco;' H AA{^a:.;<:^ou >jj' o^VoJ' cu/J^i^tiTa, yi ^O) - 
etTti;. Sl^cpipeiv '^TiKog v^ xsmiif^iJhc. riic ^ }i 
Vf^^i; juy cro<poi4 ^yiliScLi,'^ cft^juovov tzv (nxpov. 
\ juuiTa^v "^ivjg i^c/ui Hs(- x.la.c,oLSli^(po^ eivcu. fe ?t q Ui A.IO T. A A E P t. 

smf/dV ovTsc ojury ^^St\aU)f i}ccl\'o],oi; ^^T^lyloA ^otj-W 
^Oji^og Z^MJOdV tuucty)ta<n ^u^<^ HeA^^ov^oi Qjflt- 

Jiy7t(pipo)Y (DJbcTJtctMCiAtctay.^oL^oovt EvBv vcov/EpfMif 

MttS^CCyAtoihOyiiQnJiCOY ^dtKCOV. 

Aiovucno^ i5 MfcTBt^V^of tiaoc c-i^ 7iw fi<fb\iiju,SfQ 
«C^^psLcnv 0(j)^\juuci4. dxyi]m(Y> ^"mvu^ ,(t)io/viat 
&7rtiV 7tv Trtvov ciSJ^<popov. lw 5 TTK^f A^ ©fcoipca^Tco 
wpAtwf Yi^yQ^eidig. mDvai 'j (^^tV' <py\(n A;o>cA*Jf 
«©^^^■"'y^^H^ja^/ijy «"^A/WjftTi/Tzt Aa«^/Vou «tpi 
MivtSil/mSVjnhSiiTa^QY ''^ZlujCdvo;. KCf^ KS^l V/^^ A* 
{piXo-^tL/upcoLTt^ oaViTnxvm^Tioig imytipei 7ni\i/MX.a>v' 
i.TTHTct Ji Kcfjf Ac$cioy djnJi^-njlvWcov eLOTdv. ^m 
^ Si 'Stf ZUjJCcyogi <u^^ "^t^ Kvplu>aiKot; oLTnifct 
7JVi,\{guf «fr^TO "^/uuViTvynicfcm-eiffviei , Ys^ 'ntf^cL cL 
'5:3^>($tAt>5T?a'? >)<A/7ra^/. /2>iot? JV «0€^C Ttt o> 

JbKJCOVTajfltOTT/V KSt''^^'?)^^'^' (hiC\lcL<h CUJW (pipiTl 

fitSiyViejioL^SiioLi^fr ' O^/ ccaTcViaiu^^,(h ' Uitu % 

</«3vvic,«/r'n€ct 77^ot>'7ry,K$M ^^e/TCfj^cpM 2c^e/<2t^>n< 

gi aldpamov ^vicnocCtUieA '<ijiv^cLi,UieA '>!f)^(*)V C 
ff/\iCt)V,Uieji v i^vovA^^uiVyUial ^cufhxeAX^v «00» 
Kj 5-rei ^^ 01 Sjivt^Vi-ng. S^iSi^cLnrv n w ZUxn 
'VAYi;\i<:v/^g,fS^.ovhix.Tiov. KAEANGHS. KK.iou/^v\g ^cwloo, Aosio^.csvffST^^nv Lw vivfc^tli 
ti)C <pi)^v Xv7icdivv]g cv Sl^^Joy^q' d<pm/ZiJOi 

j 6i^ AdiwcLf^yliOC^lt^^; i^i^V J^Ci^fml(K<}'-'7^ (pcCtn UYii 

1 »ij\ ZUuoJH <^!>^fi>oihu>v,i<piAQ(ro(pm 'f^ve^oTtt^j K9 

A — " X cjv ^lf mmc Lutrh^,/!^' yi(wi^.v gv "57^ A&^j»/? t ^<y 
Mccj^iTv''odiv Jipjj <!?fict(rAvig oKAHd«.<pacn 3 aor ^ «V 
/)i(pif>Je/ov oL^lujcti , xoyi; Jcoarovm "mdiv ig 'Qxjztd-m 
Ifik.rn^ rt^v Sfa(.(^'imna. "^(pvyt^VjTtvTi KAi7rtuf>ov ^w)^- 
t/£^ 'a)9^'^<5i&. TO^* ov bxirxti ,v^ rUu ci?,(pnt7roj?dV 

\i }Ui}\yoai XoL^eiv .(paai Jl nsmi Kvnyfvov ajrh:, TeM^i'' 
Jol; (f&uodyi» yyu/>Sfjov Ti ^ itpviCccv Qn %vcl ^cjjj» 
'jzir' otJVi/ucv^S^^yvf^udiuicLi,)^^ oipdlioctl d-^^mvcC 
ffl' uiKpoyigr>rd%fxyi^Ujoeui "VZird A^LuctiOdV, H^^ qivitn 
^v^UA-q^o^ oMctyr^ ovZnf o^vv/iAst^.idtUj/uacdn vv 
^ XfSjJ, -rriSi . ^cL<n ^ JCjLf AvJtyvov cum infh^ ov^ 
iKDOcLTlujy^^. Tt oLvrXei' tvv t/( eiyniVjXvr^cS -^^juoiovi 
■i </[ 0''^ <nice.'^ooni «/i' inc^A),K9Lf Wtk TnicScptxo^ 
s^/ctf tvfcK^ti ^ y^ oZLutjccv cwr^v cwJiyj ^jwct^iv «V 
%rt,K9\ ««A^fev oCoKov ^ipeiv >^<po^g. y^cf^ Tnm ot- 
\f0i<^vrt^p\jut. iVJifJuaiv eig ^tmv r yvae^M^ytK^ ^H 
^iKAifltffinf /t<V kW «^'^0''' '^^^icLvdioj (hojoLtr cu.^nfi" 
)(iVi^(h(*vMirt'ol A i-)^V1l^ oBivnfOLt^^MT^vrz^yVicLp £- 
ipciV^^X^'^^'" Ttt ^^A^jKpf/^zz^ ct^ei/^coc 9/A0- 
vtpotujjn^ , cSiv <A} y^ Jivnpo^ He^cHAHf KKica/- 
l»)f ditoLheiiv. fuu <Aj Tnvmc /Mp,ci<pvff}]Loc d>^ f^C^" 
ti vz^CoL?^ovru}? ' <^o kW T//^i' /zsy cujTi <py\(nv vmgi T/V «/l' ouTTy JtT/Ao^- dJf ^vmxeirwi ?i^ od'J^cdVi 

MCiJAUTTJfii^it^I' (plAOC,AojtOg,0^iUOC,CCTd?^/^iJ 

{^ <ncca7fjo/^Q; varo ';^''ai//.90Ka6n«^' Zu^V^;)5t7c j^cpt^ 
Vof duvcov (Js^^iSi^-n^hiycuv ouurctg fMVoq fhwXcbwf 
W^^V 7P ZfcJccJrof (^OcriOY, y^ 77D7E oy«c/>^o^i^«; wf 1 15S A I O r. A A E P T. 

KJtivohriu) cz\Yi^v i{cfjj oLHpifi^ny ipyci(io^,, (jytctyr>u>v, 

'mf^CLM^ Kj ietOTlJiynTI^ViTiiV^COV CtKDvaZlf AeA^VfTi" 

Viji^pvii^yihwji&igi ns/bf Q()yihoi<nX4 sUpicf^vrH, <^v\<n,7nr 
\ict4jt^ lyovTiiV^iM) ih fXVI. ttTmvTtg Ji %Vog JipKJiin\t^ 
ov im» 7roii7v Tjt SiovTztiVcbuaw^yiipvijY^ fA^ yjM.yt.ei y> ^ 
Mycv 75 Ka&iyxVi oLva^pihZ>ic yx^ i-py^ o^t^ ^3^* K5M « 
JipHJtin^aoiiOJ xn^cLiCivo/Mtjf^Yiffi.fo^^ 0V9 K^icLvdytc» 
J^o^/i(py^iOi ya>AetKJivci),<pocjt^og (^MoL /^ Ae>^v,e75^ Ji 

Vronlv. ipOjU^OV 2iV0C Tt 'L2JJD7?9«o33t/ <Ai ^^ ^^i"^ ° ^ 
'nsU\i}C^0l4ii<pY\y 

XiyzjcnyoiiMviJov i^og. 
A<tH3ovog ^ivog eiTnvrcc 07t 'm.vog ctya^v t ^}^^-}i 

^y\<nv > 

KiyMntg ilg ciLya%lo (piKov TcH£g. 
<pY,(ri ii E^mTOV cv iw^g ^iicujc .'Aj/u^pnpov juJttCS^Km 
eiTjTiVTvg, E/ «V T^ yoc^^^ rv^cav yx<3fi?^ei, Kp^ «jf 

%tX,fJIMpOig 7V7UcOV,U}fe/.^€iii(py],'I.V /U, '^tf c^/^^/CMSt* 

i^,juuci^Mov'£LiJ\ aJiciKoyfii (pcovcti 7» cLva^oyx. » TTctf 
Ttog ah/UcLjV0uma.f2Di^gcyuoL7Et. m^i^kiu> TimSf^hi- 
yiidpogATW^iri eioJicdttvirvL^' nfii </[' ^A&jffwmg i^if^ 
71 ouuj iiiTnv 3iy3^ wcu.Sclvowjui cti cticdtt/tti 2a)«r- 
^ou T? ^TiiHTCcF cy SioifTf>(o ei7jivrt>g fsj^g ouu-nv Tcar 

pOVTBt > 

Ot<* M K?^ioui%v; f^c/-^ (^ovimTUi 
ijueiviv ^ '^'ii ^fAu^r:g.i<p' (0 cLyot<Qiviig o\ ctrcpoa,' 
ra^jTiV/f^ i%po7v,aw ,rtv '"y l^cjotndiov 'dKi^ctMv . /^'^' 
yvuxr^coyTzt 5 clJtiv ^m rri \oiSiejLot<sjtS(n>ca'^ iCiTruv 
ctroTrdV etvoLjjTdv f^ A/oyucrcv HSLj m H^yc^icL <p\vcLfCU' 
iJ^cm 'uaiD 'f^7iiiY\<?i^ix\i opytliSwi,(tuTiv q i^ t^ tu 
>oJ(rH (h\cL<jrp v\/M:t (hgy^pcqveiV' i A lyi 5 JC5«i t^ r^ ck « (^ -jS.j/r^ llwcx>vct,y^7a^v,7iiov iTj-ri) «Sb^ zJiiiSdv;,vicLVi' 
BXOi^ ^vct^ A^Ti^cLTnxoi; ayaynv (S3^9g etuTtv mc^dbv fc- 
axAM(f^55'>ti/tV°>' <^ ^'/fcw ^19^ ouz;iouL ^:mi<pcLfVieda^ 
/Z^ tS M%i<*7:»' 'jjSf^^^pou^iSfJov , KJthSijaisLj ctTnivcLf 'nv 
ct{'.cy6i)'OTK.(Wf C) ot^rrct)»' cneivog iynoLpiv,tp^Ci},ii7nv, etvr» 
oYihiMf^g .yutmMa^ 'Rl. <srOv T^v/uovvipi] jc^tj •cctu- , 
vzS hcLAoujijTTit ,0'j (poLu^co,i oyiiOLvSpcdTTCi} hctheig. ovei", 
Sjaztv^rd^ axnzSltv oq «V 'n yficS^c,K<t}co,i (p n , dm i vctf C\s 
\K0/JLWi'07Wf 3 -TTcnTViyo^v ifjuoji-nv vytcLjvovrat <z^vocJ,Xf 
^clipoyTU,y^ ciVoLyvccaTcoyTrtyTTccAiv jcS{JOO. rtiTtv (pdffjv ' 

f<V 09POLKPL XSfJ fio^V COjW^TT^OLTTt^ y^OL(peiV OL^ WiiDViV 

{zV cu/tjF ZJcua^yof ,^e/a ^pf^v^ ^f "^ c^v>)(m<^ j^ 
jlOL. '^ioStv^'^ uv, c^iff^^crSjTrL^cJV vjfjj oLMcav ovtzov 
'J^lOAOyoV ZtuuCOVO; (XCLdhr^f,(t07i( S^J'it,citcdzLi liw ^ 
\luj. (hlChlcL Q yj.>^l^ JCa^AgAomv, CL'^VXai> Tii' 

e/ ^ovou,Uie} riic w Zluju.vog (punoKoytcL;,SLo nyj H- 
^•>Q,&irti ^^v\yYi(Pig ,TioscL^ Pte>t ct/oS>icrta)f , IlEe/- i^- 

p^Mf , n^Of A V\/LiOKpi7dV,UpO^ KeJ-^^p^V f UpO^ He/A- • 
^Oy^flfei O/JyOMf J"b'o, Kp^0\0}iOL,Uie^ 3iOJV,UieA}i' 

YL!Tuv^Uie).o^(^ou{ou,Uie}.'ri'^iVi'f^,UieA T^jcptflnjojy 
TB^^y '.nge/ XCouxloL^fUieJ. ^eA^nc^UpofTfi^^iyto^iUi 
e/.^i^^} UieA 'Jjq^VioL^iUieATopyiTrTToviUieAcpStvi" 
eJ.oLCyUieJiipcoTtCiUie)' i>-^^e^<^i ^poiTiyiM n^/vi,n^ 
eJi^.juuMcUie). (fc^i)C}UoMu)Lof ,UieA (iovA^fjUieA 

vojuL(cv,UieJ 'H SlKsileiv,UieJ cl-^yyiCyUieA Tti M-ypvy 
y'UieJ TiAoi^^UieJ K5tA Jvjllee/ (2^'^icov,UieA ^' 
^lJLV.g ,UieJ 9^cLa:XCicL;,VieJ (pihi^i^^^ (yvy,mcn'is,U^ , 
eJ 'K 07i VI ouJTyi ^iTTi KS^ od/Sfog KSm, yLUoLi\io;,U ieA n 
^)^(To^cSv (yo(Li<^Jeiv,UieJ ^eicSv,^icLio.CcJv>f6 ' Uie/ 
vAvriSiUieJ^ficaVjUieJ "f^^^^pocvdJieJ S^^iitliK^?, i5S A r O r. A A E P T. 

ov\ov'cL?eay>f^(7BtyTuv Si^f^^ lct^m,Stio Vijui^g d' 
vrwfTO. Ttt aux; n3»> avr^odpeiv' Ttv <h , jum od^ccaAtdTLi, « M* 

«^FTCt M</)f fltt/TTt' nD^Ci)(fht7npV,o^ j J(^ TBt^ AO/TO,^ 

ctvetff^otSfjov yTiA^TMiraji ' ToLwm. ZUuo,nt(K^'^ ^ct<n 
%vif) '23* 47« (iicij^rmfx , K^ cltLOvaxtfTa, Ziu/ wKOf fe- 
9» cvvioLKSf4<hKjt . iTmj^oLtSfj (fi K^ viMJkig (OVi t^" 

^VO^T^C y 

AivcSK\ioiA^v,ct^oe.fxoi?^ov (tlJtw, 

iStOV 5*5 ttUTlV 'Z^iaQ,'W, ovx. Iwia^T^ 

Tocroom ouTh^aztvia;, ^ /3/s^ ^oVok» S^AlPOS. 

TO vr8 (k^%'^ fQ^eip v\i{^n^) viKOvai f/^* Ziu/w- 
m K^^ Z(pcLipO( Boccme/.:tvo^'og tzjtS^yruM /- 
' XStvLuJ 'ZD%/^/«(7a,/MVo? cv Myo), «V AM^oa^jyjftco' o£- 
7rM« <E;€^f n'5Ai//t4tj'ov TVv ^PxOttccti^ . Xoy>v Si ^- 
n '^o/uSfOV f^^riicPc^etoniv •nvod^pov, Kc^ 'K2(pcLipot> 
^viTivTt^ U)g ov (fc^ecarl.^ouAoA^o^ (ictajXsC^iAiy^af 
etuTiv ,)cv,e/-vcti; hcti ivlh&jai 'Z^^.iidiiZcu' «ft q lepoLf-' 
pouclTmTnS^vTD^yCLVifhoYiaiv ofhocmKdC^ yjAvSii ovyK^'» 
7a9«~a9at/ oLUTtv (^ctvTitffia. <uj^g ov ^(pau[pog Xg^^c '" 

dmKftVOLTV, ilTTWV , OVTUg OVyKCfntTidiliSztl, OV^ OTi 

pooLf ^nVid?^ 0'ff ^Kcyv '^v pooc; eWTul 17) : «^{pfe- 
^fiW Ji tLuj Ksf.7Si\Yi7il iK'Xo (poUTa.aicL^ T^ 'J/My>v . 
iSf^C <fiMvv](n9petTiv, KCLT^iypoujvTit ourw "71 U^Gai^ 

/UOfOV QV ^t^ar (ooLaiMCLitjf^iKiT) fc^H * 'S/OcTiCV Jfc OVTCl 

Tby n^^M^^gLJQfi }i^ fi>a.(n\iOL if). ^iC\ict Qp^X^9* S^AlPOS. B;^A.|^ 199 

tiie/- suiSmy,e/-oiVyTiie} H^ka^tbo T Sf^ne^CcSviTii- 

ua^.UieJ- •pra.Bt^vS' UieJ (^oLnx^cn, Uie)- KcLKa>\'t' 
itJif 7rdXmlct4, UieJ. Auicoupypv KSfJ^ ^coKpcc-nt^^y 'HieA 

oirreict^^yi' wixoav<p<j)V3nie/-'^/^'<^yyUieAopo)V)iiie/' i" 
lico^^UieJ. 'fi'fciJ7!\iy^u)v 7f fe/V, n«e/t ao'^u ^nie^ X X P T' 2 I n P O 2, 

Pu<r3:7OT<' KTTt^uivmiloK;^ \\ T oLfOii; ,(cqc AAfc- 

n^OK '^ Sbxiyov l)<m,ei ,i7nim ctKovcmLf 2lu)0)voc ^n 
K.MaM9ot^,(co( A/ojtAMf Hjol7i>.ilou) X^t n ^odvTtq ccm<rH 
ojfr^, KSf^ ovy c TV^utv i-^i-n K^ra. (piMcro^iciM ' ct^ H/> 

'J/^vy)C K9^ O^VUtTt^ CV TTOAIl /AJipH,QV7Tt)^ U>iTi 15^ ^ 

Kxiod^{aj,(v Kj7Tt>xaLiugihi}i/Lioyw^ i^^oiK^^- 
JbLaytctMab; ^ii(eiv,7t4 q ^cA/^Jftf ownv ^p^cf^v . 

/tWWO^ //(^yTT/ ornn '570$' <=£^T ^^TIikO/TZ;'^*) J7l ffWii)^^ 

iHt^^ipicdTti (suuirt, 

hy^ 'm^^a.fxcLKjcteAo; TnipvK ciA'fip 
UaLuj ^V }^MciJv3uo' n-m </[' ioi ^cToi^v J. 

O^Tti) e/i' 1^<Pd^0C cV 'S?^ ^KixlDmg i^j\^i7ti)U)S7l ^- 
mV^^i; TlMlOt^ 071 ii 'SS^ ^o7f Lu) H Sl^>^iX.%.KY\ , jrtC CMf' 

io' <^\Jn S H X/5 urtV:7t ; o^. 7JhiovciaU4 ^ '^7«- fSJ^yxci.(n , 
^l* A4|ii' »KaTO/)^a5.^y<)(507a75V 7i Tna-p' oyiiv^vy^yviVy 30O A lO r. A A l P T. 

co^J^ixov oicf^^ avyy(^IUjU0L7tt}v cu/m, aizv ^tS/U^t 
ijz^ "mvn KpU( iTpiCCKixnct 'shv. feTi^nSyvg 5 cwirt '^ A- 
AofjMf "uzj^^ -7? aiTK SiiyacL-n>g ^"^pcSvtKSi^ "^ "^ "^^^ 
•maiv y^oL^pcov kW S)op^'jf^og 7rXiovcLKi(;'7r^iii^yi li 'T^ 
/^TVeACOV 'T^^Siffxl^CCt^OC.CCCTi KSi^j im.iS)i "mTi iv 
^Vi '^avyf^/u/xoCTWV m/)' 6xly>v Tiw '2.ve/-'^<^ov M v\ 

0V)fnj^g'm yTV%<^ov n ot^ i^t yi^i] ,Xpvffj7rmv Mvi 
J^^OM. KSf^ KynjMoJhpog <h o XdUua^oc dv tw cnjujcf^ 
•y^ ^ S^cyfjicf.-mv (hovKoji^og rrae/.<7aufeiv on itt Eot- 
KOVpOV OlKila. JhjUOi^UJil yi-)^ctju/xivoL}K^ Xf^^^Si^ ov 

'Tn.,jujue/'(*>'^^od '^ fT^ XpunfdsrTnv (iiCAio)v,(pvnnv ovTzog 
nuTiiT^ \i^ei,Eirhp 2ig oiipi^ot rXptmTrTidv (htCMm o<r 
'df^o^a ^S^^TiM^^^vog cumJo j^ng ^(pc&At^kft-vfv, 
Hj^QfjoroL jU. KTm^^oShjpog. y\ '^ TmLpiS^BuovtroL ^^(^^'■^'ng 
chmS(ag (pviaf Aioy^yig)iM'^ cog vnvTSDtocnoig yfoKpet 
9t\ci; v\^pv\(T}Oig. l^KaiTttJV <h q^vitnv ihSiiv etvr ^^ 
(pi\oaro^icu/i 7HC ovtnct; curry 7y,g •m.TfOdct; eig tj pcLinhif 

AOV C*t 76 cUl^^l^UTtg TV CV HJi^f^ei)icS,og oyiioV 77 'UZTD- 
HJiKf)v£cLl7zS7l^y\(nOV lyiTni.O^hv OUUTtV O^^OL^ViCLSMgXpvc: 

^TTTnv iM-j^. c«r dveiSjcQitg ijzjo ^uvog OTt ii)4 fZ^^ 
KeJ-ytavi Au^ TTzMcSv ^Koi^c^t^l%)ig Tro^oig ,ii7n , 
csj^geiyiv , is% clh i^piXoavpv^c^x,. ctlf^g o«- Ttv KSL7iz,(£r 

Yi^jU^OvKMoivJotg S/^hiK^lKOViKSM IDtSTiiyOVTSt ojuttJ 

<Td<pi(ruot7a,Tli7nwcrD iiiTrijTnpiAxsov tiv ^i(jQiU7ipov 

^^T^ rSJ^yfA.X^KanpUV ,YI/Zv Q^SZf ViOig %UJ7Ct(0^' 

•71.%. vrd^iv Si,ivni ^ug ^\]<f^! kci7UJUovou; camt) tf)iKb 

yiTt '<ii?Ct^g, iTTi] Si 3iU)pcSv (Sf^(nOV7Ct l^hov Vlp^T9 
^l\0V^KJllV,i(pVI, 

Oijuai K^cnyim o/ujulv. m v ^(^osB7Zt^. 
1 '^^X^ 3 /AJiiifov Ai/ wof ^' -noog (ppovcSv.. VKihinv' cogr eiTniv Tiu) S^avKluj ^Xoiamyriv /uova. Tce. 
mciAvijujiSvii. ^m </( Uv (^povvi^uiiioc^tcogr ipo^c^ou 
^vo; Tm <w^Qi r tjov; eimlvj^^juoi^ei y^ \jz!rihti[x^(t' 

Oic^ •7n7rvvTzt\,^i q cntiduj cLtasoiaic 
E//X.M y) Uu XpvmTTTn)^ ,'^ ctv Uu ^ct, 

tlAO^ Ji Kf\U7J\CLC0 V^ KgLKJuS^VI (nStjBi <J)VI(J7 "SwrtCiOV ov 

*n!oyJ))a^) ^i^^^ji^otS^oig cv KKs^cthjMoe. <mjui(piKo<JV(pvi 
oi.J)' Lu} aj7jcu.',v^^ ht:^ THi; (nwvidiictc,ysi^ •uzt^ ctoTiic 
i-PTt^ipr^n, Ks^ '^^ ^^'iJticv K5tf TT^iVi^vTv 'fif^ Kksi-J^ 
fJLoiin^v ^<f&i ^^Yicrcc^^oc. 'KTdv ov nSaiAi(i) ^halov 
7a <pv\<nv ^LpjUi-TTTn^ ^ Bvtnow XTJO ^ fAMd^<f^ kaw - 
i^{lUaLi.i.v!dcC flDt^giViyHS(-f^OV fkviUJV <X}LpOL^V,KS^ /A/f- 

ytccaTLiiTct^-njUTi] ctiov oLTnh^vdh ouvSpco7mY,^ia)<mif^ mi 
>^' T retTiw )(ciuf titJol^kctUju 0'Avju7noLcfbc ret-oL lipJi 
{Ccf^djUiiKOvTa-jiigL^L (py]tnv K7E?^o<kcpog QV ^ovmii.vS\ 

iTlV Y\fMp eig OUJTtVi 

ThiyyioL<7i (hoDcyov iKTriccv ■^<f^cv 
Xpvo77r7iz^,\ic/l ((piKJTxr ot>3 r^g ?vol^, 
Ov</l Yig 7TccqfV)g,ov TWf •^•^g,cL^ KA^ <tto^ 
EV ctiJ\cJ . 
ly/0/ </V' (pa<n yiXCAnt (rva^%vm ouut^iv nK&jm<ntJ{. ovovy^ 
«TOt avx^ cumS (pcL-yv '70 ijSiTTvvTn r» jfo/ S)J)diwoui oLKpcL- 
•Jtv ^npfo(p Yicrttt ru ovoofXss^yciLfv^oLcntfTct T^h^iMffotj. 
StK^JiO Xiz^ o'???^? Tif yi'^vivo^, ZxrcwTd ^ufj (Tvyf^-^ 
*^, ov J)iV t ft^ (^Utn KicdV <sjO CTn^p (£)'.' v^yjiV . rpKiiTOTi 
y^eLiJ)(x)jLcav(i},xsL'^ HStJi A YifM^.atf-og r-v Of^vv/iMtc <p}i- 
07. n^SAt/^oy n (Sjt9g KMoLvdluj ^^ihou^rtgy 17 olu» 
i^v i\Si7v, S Ti^ju-^ livoL > 2(pajpog /^ fltV«A^ Xfu- 102; AJ.QT_' _ A A JJP r. 

ifii^iKeA^^KpiovTa vs^ ^iXBrfjpcLiiuj ,mwi\(jpQTy.ai. r{^ 

<Sr^Tl>i i^-^fipyifTl 'P^kLuu i^V v7nt}Bj:0V cV AVKiiaijKSL" 

'^^ 6 fUj^eip^fiSfJO^ ^vifAjy.q^o; igvpi?. }^yvl J\ 
>^ ct^of Xpvin-^w^Kvtdlocn^^ •vup ov (pv^jiv Ig^ 
ms^ojTtq 'myxiM^ u><t>iXY,(^.){cf\ m/JOf ,t^oV '(svtivJa 
^f n^shi^u^jov.o^ Sf^C?^v)d<ci^ fskAfi;)(^v],)fauj fjut^yv- 
/^{JOC iKOAoCcdyi' ct^^oc/uutBvnyi^ '^^(n9yoocn' KSf^lc^^yi-t 
(japynsf- yi^ccfcoc . 6 J^ phoadfo^ KS^ '^tovT^^ig ^w£^ 
Ypeovt hoy/i;,(3 hiycov %ig duuv^itig to* /u4j<;yQjLcLidat- 
Cci'o kpo(pM'7fi'; %)ig dfAAj >i7?/f Af^ • dtnCili OLp' iipO" 
^oLVTV.g.a^o'0 i<u i^v cv 7W yii^eijovt^ ©v t^ oIkIolw^ fcfl 
3 (prtotpcv 7>f 7n)hH' ov,/l a^ c^-nj oIk(oc. ccMo^l,gi2iC 
yjk<poLhy).cM,eivLuj 5 im. {p^f. im- ff ^ t^^ xjf(poi}.luj, oc^o, 
Ei ^f ^v ci' Mirhpoic'W' i^yy> Adiwcu^, cu>bpccm( 
<^i'^vcv hiirhpoi^ 'ix a^ '^v ou'Sj-a)-?n)i cv KdiuJOJC» 

i 7igj\ 'jnthiVi Ei'77 /ctAftf j-tStz) «5)^ TV go^Ti^ <n>v ihip^ 
TBUi' dixu^cLV Ji hotA?,g'cLjua^a. oL(^ (S^gl tS ^(junig Qu 
Jiip^TZLf^ncmiyEl^Wclml^^aLhifi^fiTD f^fxig^Tzr «H 

I jrKct:7i^«tA£f *Ki^7a a^ i^ei^.oi ^vficv^^iJhv -»7» 

• (pa^K . «<n J^ 0/ K^^TKTf fcp/OZ^n 7K Xpv^nTT-TVV df 

' mMoia>i^cS^ >r^ olppii^mc oLVccyy^oLipoTii^.c» f^Sf -yi TtS 

dg:LyX(not4 si)^t4 oLf^vidii? vitv^xs^s /^Mweiv th ^^'^ 
eiTni cui .au^oTifdw }<- {<pa(n)1^7iw cdaTj^d^PiSi igteJkr f^ 

CLVi€1 H^ iTTSijVil Cx>f (piaiKUVy-^^jUCtjTV^mLj^ JLiaMoV fWpi* 

mvfTOM M dio7(.i7i 7E TBt '2?^^$« ^7f ^o^Tnvax^v y^d-ict- 
jn H3L7DLxjc)(Cce/-<y/A^Uju ' fLLVi^ny^ fZ^h^Uo\ijucuvh(Mri 
imp 'fyJAKpdTitfdMdjUKSi Tnxp jCvnyvop it^^XSZj"' ait- 
9« ilin-Tfsd^^nii. '^''^jTiJ YliejL^mKmicL^yV^^ fM.qfdct» 
hi}i<mjuip'^<^,i{^^yoi.fTfd<niV^ ijo7^'7a. (fl cu'^ V/tt' '^O '^y ^i^ J)iKSf^cv i^Q^^^i;^^ lot^ ^X^' '^ 

ovnSoTxpa.iisi^Ttnivog ^ez-v TideA^ov aumJ y ^f^ y^ 
n {mv iViKiv,ctSJ^(popov 75 {'ijv' ei 3 «J^l' KfjicW *"^'^ ^^* I 

(Sa/)vyi(nf }<5 ii av(p'ia.. )icibl 1^7eL,cSf) iyKa?^ii7wi, ("yni 
h cvSt^diaTu. (hi^^ia'Qiv ciimJ , i<Pc^i f*ci KS^ "^ 
TOOg f^Vbf cu'ay^a(plw etuf^a^Quu^ yeLTa^^eJ-cwi^W 
ifl 7a</^ . AoyiMxS lirnv 'H(rig>Aoy4Kci,Kaui'^'K <ptM* 

W;)iV CKi/U^OLTToVidpCOV SJ^f^iKllX^V fSfOC^^^^ff^P^*'* 

r TneA "T K^^ Sl^MK^iJtUv dvoiuuLr6or,n3^gZlwu)vcLiCL ' 
Vi^^-/\ Sf^xiKum (tD^g K.ej.^y)^ViCL ' otu)v\/ufA,ivcav 
v^\c^v,<Z3^g Aiog>iaveJ.<fiuj, ./f . AoytKoo rriynv tiq 
afeiTO fiD^yfjiaia. (mvm^tg rsr^pdrn, Uie/. aJctcci^/^» 
t 'Pieji^yi^f^isx ccTT^cS. oiJ^tQo^j(f^,a ' VieA 'i^ (n^juTnTi^i-' 
\^ivcv,^g A:^ctJtuj , 0", /S* • VieJ. ^(pcLi.Ttx^Y 

a^g J^eA'^'^e^y>y'' UieJ. f^x^7a-y>p^%.}^v,<Q^g 

(LdiwoJ^ckifoyia^IlieAr)^ gipv\tnv Xiy>iu^u>y 39> ' ^/'^^ 
^loLt:ov,aTxie/./T^ cie/.7Ci)v'aJiiCi)ju(^ (Sft^g Aici'yci,a > 
i ,7 'P^/ T^ SJ^<po^g rcioe/.<^v,a,(h ,>",«/r*n^i tjcJ* 
^^oVo:^ 3^iy)u&i)oov,a ,f6'Vie). crrjjuTiMKav 'w^co^u^, f^ ' 
ru4>7a.^ig dXvTi^^Uie/. aAvi^tJ Jii^^lSuyfJCiVovjiQ^g Top 
[ifStTnJCcuyaT^i dhY\%i; (nojv]/u(^iyov iD^g TopyTTTn-' 
niu,ai(h ,y ,J{ ' AicLipiaig <T:f^gTepy^7n/luj,a'Upcf 
!? vne/. cLM\ov%iy,a' Tiie/i ri J/^ ftei-cSv,7rcL-Mv ^k \ 
^opy^STTnJ^Uv , a ' Uie/ JtujcLi?^,<^g Kahtcv j «/^ * | 
\lpog 79 fs^ imtJux.ffi(Sy <^lhmog,«L'' Tlie/ ' »7T,y4C '^ «i 3 04 A I O r. A A E P T.' ^» 

a!^i(h 'TlieA ^^(^K^oc^x/i .owiTa^ig TiTa pvi'UieJiff^ 
'ri^rmypviju^ fuj^s? Mvi'&J)k}povJ' Uie). opjav Xj utiII- 
ii)V fid^^ <^i\cL^^v,cL 'Uitl n^ aiujct/Ajui^ fU)^g AtiiK- 
?^ccviJtcUiCc 'UpO(; UctmAov fZ!^i(c;i7}iypV]/LA^,c/i .ami- 
'7a^tC'7n^u7ily]'Uie}'^^cc(na-)v,a'Uie)-r ;^'7Bijsn)- 

; XJii^oSfjov CK)eA(r/^m onoopcJvi a ' Ui^A 7ittpiju(poi(nu)i. 

' nD^c'^7}i(my^v,(^'PieA^(SJ^g\)ypeAH^v,iS', 
Aoyma79'm.vfS^7aj;Xiz,sig'K^]'nvysf-T cujTiv Aonj)r.i 

* Cfuom^tg f^joTM' UieJ. ff^ivix^v KpLj 7i^i]Quju2iy^v <iM,- 

<pOp(Sv,<i- ' UiCA T^i^iCdVifQ^g^lo^TT^lu) VJji X^i^dJV 

, ^ov,i 'Uiex T^C ;(J' Tol hi^ag ol^u^^JkIou; fSJ^SgAicovoi, 
^'UieA 'f^fSJ^g Tm, (pccvoii^jTifpeiff^fM^Vfy' UieJ. (n 

■ /\0tKl(TJi^,Oi 'Uf>l(}T}KOtJU^OVTCi)V ?iO^V(Z[t^C AlOVVffjQV: 

ci 'Aoyt^S^^rcti^jiwYi^hicLgjOi 'Ai^tgfCJt^gAiovoaioY 
ci.(juju7!x^sg Avn^' Upi Tgvi^icoy n hoy>v k. rhiy 
^cavii ' UieJ 'mg aiwm^iuig fF^ My(S^m,c/i •riie 
TTjf (JWjittz^iCjisg K9^ <7oty^i(joy <T)^ Pxiy/t^ccv fnj^g ^i\tfi 
7n>v,y ''Pieji'f^ ^i^ioov 'KhoyvfQ^gliitKicLViOi 'Uie 
T^fZD^g iiics^ ^iy/j8^0Vi& . (jtwir^^tg r&lvi ' Upog '(si H 
' fjLM (hajipovy^otgifh ' UieJ. oc/xpCo^tcSv <sj^g XrrvMcu. 

tfl 'Uiel 'f^ ^THKaV clfA.(ptCo?\t(Sv}(^' UieJ (JUVYI/U/J.i 

'■ VYig^TnKAig oiju(pifioMoLg,fi ' UpogTi fS^ d/i(pt(io?^ia^ 

: U.ct.v%i<i))Vi(h ' Uie/. Tng «V Tccg oi/i(ptCoMcLg ei^TW^SPy^g 

i ''ETjrn/A.^ ff^ (Uj^Sg^E^^iipctTiw ot/yi(piCohtcov,ec ' (juu 

• vi/A,/jiiv'Oi (ZU^g tLuj il(mya)yUju frYf ilg ral d/jLfpt^ohlaxy 
(i . Ao}iU(J Tdmiv (W^g 'Gig Aoytg Kj^^sig ^tjiic cnuira. 
^eigTpccTnTi)^?! Aoycov K5tj ^Tmv fs^gAiogiCQvei.cff.cLi 
i. 'PieJ '^A055)i',> *n«e* ^7rri>v'(Jvgd.(JiCi^g ©€i^f St»; 
ffziy^v,(^ 'J.vyKftiT7g 'f^^ ^-^.h^v iiJ^tco^up^,a 'Uir a.'. xvr'iinno:£. B/iSa.^S 30^ 

a%)voL,r rifgx '^^o?M$- f(D^(hhYifJLai7tov,aL' ni^ tQ j 
^' o^ l^fopcSv fQ^; K^^y>^v,ai ' Iltei '^^J' TO- 

?io9Bt/ TtV etOTtV hO^V CV 7T?HI0<n IfOTIXH^ ,ct 'IT/^ofia 

iXT-eif^Yi/u^cLizu Ttv ctuitv hoy>v cv cv>^oyi<nK<^ w\^' 
v>hoy^(a 7iiu;)^cu nf07ra},(i ' npo^ 7zt cuv7itpn/^A 
V T '^ crvMoyio-/LV^ aJvcL^vcntnf-y Tl/sof TVfS^fti^oTTioVs 
)ihwyog,f(D^iTtjuo9fC(.Ttv,cL ' Aoyysf- cnwv\ufxi\cLi 
jtoV TiM9>tfa7it6i ?cat| $Ao/xa3M'E/V Ta^zzrei Ao'^i'j 
_5L| 'sfei TfOTOki ot . ozaiTa^/f Sivii^' n^i fj^ m" 
a^vovmv ho^VifWts^ 'ZlwmcCjO. 'nie/. Tr.g cuiaLhvai" 
)g '^r av^oyffuf/S,ct 'iii^ 'i^^sri^DTtoj' Kj ouiaLTnSil'^ 
mv avhhoyi(j,j(^, Hte/ ^^ yntpihKOYru/v ho^v, (jd^g 
\oL(TvK0Vi(h 'ni^ <^ &ig'Q>ii; avhotKKTjuci^ BiCiJpviiJul' 
wr , cL ' ntQi <Tv?ho}i(T/^ eiaa.}co}iK^v, (o^g Zlujc»}'- 
, cL ' Tuv fSJt^g eiazf^opyliv *jf07ndV,(iD^g Zbjocd' 
, y ' nie/- 'T^ HS^TU. -^^J^ ^juuxTT avMoyt^TM^iS, 
' Aoy^i avMcytgjKot ic^iit cddhiatv cv Tolg cdctm- 
eiKTtig , cL ' TpovnKst Iv^nu^tTOL , <TD^g 7JjJj(i>V(t y^ 
)iXojuut'^ , ct ' T^OTO Sbiat •'l.^J^.-m^a.pov . otuiia- 
ig lexTw' nie/- 't'^ junTamTfiovTZov ho-^v ,fSJ^g K- ; 
{jLudJtuj, aL , ■\>SoSimy^a(^(tv' Aoy>t fMTaLTn-ypiOVTt^ 
t^g liuj jtJAadnTTt, y ' "i^SuSiTnyfci^oi ' npog %t; 
/Uitviov SJ^^ 6[jK2iKci; 3 a .(jujuTa^ig 'mai.pTyt , Uie/' ' 
7!roSiai(j)V,fiD^g MthioL^esViy ' Aoyn "Kjmd^^KOh 
g%i; vo/uotg <u}^gMiAia^v,oL' Aoy>t 'cm^tUitDi 
rOg eiazt^yltu , (S'' Aoy>i 'C^mSi.^Kot Jd^copvifxa ~ 
't)V , (6 ' AviTjg (fij^iiSLMov "Csmdiliy^v ,(6' Avtng 
f^ Khi^<MS^ov'\smdi%X^v iy^^^SiTny^OLt^aL' n«' 
« iM,3ia%oov,(^g A(to Si^.jujau9'T(t,(t. (PMm^tg 7n/A-!^n 

U. i' ^q6 /a i o r. A A E P T. ^ ^ 

ovSfjoT" Ao^i \|tt/</£i/^o; 'ST^^f €i<m,^}lW}CL 'IlieJ- '^o 
'i^6jS'oji^ov,i3^; Ae/yojcfio^Ta,?- ,aiwTa^i^ iKifi^Upog 

'^14 VOpuloVTOi Hpi 4'^'^^ ^"^ aAH-SM if)>cr' II pH '^ti 

^'(sfA^ic Sjof.\voYTa4 Ttv -l^So^dv ao^j^KjQ^^C Ae>t- 
gtiKfiovTa,^ ' A-mS^ig (sj^g ivju^ A7v li/uuveiv Tct do^ 
eJL^y 'Tlpog TOLcuneipn/i&ticL %lg ;(Ti T^f "(sfAA^g rh" oL- 
iC^^V)^SS TlctavAov , y ' Avctg Kam '^ig^^^oi;, 
f^f^g A{o<ncoveAJtuj,cc ' Ui?/. 7»f n -^^cfb^tSiJOu Ay- 
Ciccgjfsj^g Ae/70Kf feov7a,7 * Autng fr^ltSb/^ov ictS^Si 
^H3oy,^Sj^g Xe^^KfiGVT^ KSM ATnMouifja .mvTa^ig t- 
(h(^(AM' Tlpog Tsi; (pnitncovtdf la, hY\/ufxd'ntiyeiv>\w' 
J^ir-^^Sd/i^ov ^o^YjCt 'UieA ^Tnx^cLaxovngjqa^g 'n\ 
AeA^x^iovTa.,(^' Aoyi ^c7V(poL(TKOVTig,fo^g Tv/uvoLoj' 
ctViCt TieA n 'Z^^ fju)^>ov \oyv,(^2)^g ^THoxcy^Vj 
/S*"* rigei T^ itgTTil xszJVWi-^^eig \oy(DV KCL) ^cw^^ov 
'mv,^If^g OV«7rept,^ ' ITte/'» iy>aHSL\v/u/uLi.vov, 
tsj^g Ke/^^^ouAov, /?"* riieiw^ASAJi^o^TBf^fSje^f A 
J^lujct<flu/jCt' aiLbTa^ig oyJ^cvl .TliijL n ov7i<fhg,io^s> 
'MlviKfctriLu, f]' TlieJl "P^^Ji cloeA^v ^W U!e^(T/v^o 
^o^v,rQ^g TloLav^ov, /3 'Tlie/. oviicfbg \oy>v,tuj^g E* 
PnKfdrLuUiCt ' aiwTcc^tg ^vcltm .TJieA 7^" (nxpKrjUCLTUv 
(ts^g li^v^eiSiuj KS^ TloMiv, fS" ' TlieJ. "^ '^pccM 
Sl^XiicliKCcv M^^Vif&^ygAiogi^veJ-Jtuj, i ' Tlpog tb Ap ' 
i(jiiTj\ciov/AJi.^S)ov,ZD^g'2.(pc^pov,ct .attOTOr^ig J\i(slL 
TW^KotTtt TWf aiu)Y\3iicu; ,f^[jts>g ^viTfoJkfov , r * Tlie 
THg aiu)Yi3iicLg,fSj^g TopyTtTnJtuj y \ . Aoymo 'nm 
'Jtt 'H^ (SJ^sipynSfJcoy iiTjoLpcov S^(popcSv oiCTig ov7a.,j{p 
ft^i-^.vm. am^Jtuj KSJ^ ov aUjuuLUyixLg lymc^g M 

}i',iCLi;' Tlte/. "^ KSLT^AiyP/^CCV ^riTHJUUtTtitV a6 . 0/UO 

ta Tmjfia. '7V hoyKQO, t/cT. H3i*» Ao'^y 'K 'zcfei t Jio 
^jjv ^ ri^K?v ^yyoicSv, awiTO-^ig (W^m ' t^^n^^af ! X P t' 2 I n P O S. B;/3a3 ?o5^ 

V Ao;^u TO 'S7€5'C 0€occoD/)flV,a •0fc<r«5' v9fC5t^> a^Tlidix. 

pot/Aou;«s7C^«" Mj/^A^joox,/?» "o/sajv fT^ aicLju^tmv >fCjSi 
"AyfksStopov^fh ' opcov 'T^fQ^g Mi^TfoJhpov '^ >(J* >i- 
of 7 * o^aJK f^ ;^' 704 d^cLgii-^cti^ytQ^^ Mr^Oiku'' 

■'OY, OL, /2) ■ aUJLTa^ig (fivTlf^ . UieJ- '^" 0/UOtU)V flDtS^ 

Ke/.<^y^tcL,y'niei ^^ opc»>v crC^f MM*^'c/)y|O0K,^ o(nM>- 
9.^1^ Teiniylhe)' '^ irtc op^r ic/f opoig a^TiMyjuji" 
m.fQ^g AoLo<hc./ucU'Ta, ^ ' Ui^va. iig "^ t^op 01; ej^C 
\io;yu:>veA<^iuj ,(h TTtei u^cSv \{pJi '^m (UjSgTopyiT-- 
TiJYw}(S''UieJi'^ J)cuiP<^aiuWyCL' Uie/- '^ cvaATicov 
iS^( Amvtnot ,(i 'Uida.varo^^Tztc ^cLfpi(rlg,HS^ "^ 
^Y^fKSf^Ta eiJ\i'UieJ- t cvaAfiiwVtOL . amrahg TcmpTh" 

liel ^ iTVfJ{9Koy){OpV rS7€^f /Sl0yQ,iCL,^ ' EtIz/UOAO^- 

'^v •57€^? ^io)Qiia,i/l .atwiu^ig Tnjw^Yi Vie/- "ympoijM- 

Sv fZD^C ZLuJG<r07J>V, /S 'Uie/. TnlYijMi.TttJV <uj^g ^iho^ 

i\,a 'UieJ rH mag <kli <f%^ TniviU^ oLKoveiv , (6 'Upog 
\t\Yie/^vjdtj; yfdS^ ^ioJcopcv , a .^Bdcoo TtTnivTne/ ^ icot 
oy Ao'^ V kW "^ c*c%7Tv auDigrtfMvoLg 11^04 x^ "^i^rztg" 
uwmt,!; fSr^n^Upog Trtg ava^(»iy^a(pY\aig,/QtS? Ti- 
UdvaK^,a' Ui^ ^ Tiiog inpi^ Myj^ kj Sl^voovjuim 
Aa,}OL 'UitA fr^'moicnv 'S7€^f haoSbifxwi^ >fi> ' Uie/'^' 
fDAMv|4Wf f^g Uv%cvaK^jy ' K-nvSd^eig fQ^g -n fxn 
^'^fJ-oiv r Q(f)ov ,oL ' UieJi- )(5t^A;i>|t(iJf ^ ^^/t^vig k^ 
'•yfotagiJl' UieJ Koftf,/^ 'UieJ'^ ;)^ Yioiug t Aofa ro^g 
i<c7j] ivaM.avv^^ig JtuTig^TI^e/ ^oU Kpiveiv 'Sic V^" 
14 ¥ SJ^MkZ-xmv avv T ^<A/|f<n,/57€^V TXwQva,^ 'V^ 

lf^Sl(^KiK%.KVigi<0^}g Ktf^OtLfiO^Ttty </[ ' Ui^A T OA'^- ■ 

J^fiiypfvSf cov %lg SJ^XiKU-^oif. yy ' UieJ S pviTte/.KMg 
^gCiiogK\5tJ-SMViA, avi^z,ig '^m' UieJ "^^(^^^yfa^ : ios AlOr. AAEPT. Sb)pov,Ji'Ilie)' W mictj; flt) 704 ^'iTctf, a ' UitA ^l- 
'^'. 'Sre^; Uo^ty,fh . YiJiicoSTi-nvUieA (^yxJtS KjK9^' 

vnfbvloj 'JiKog > Jl ' AyiiS^^^^ig ^u^g tb ^ ff) tIw »{JV- 305>j 

i\ IOrE'N OT2 A A E P- 

nov ^rzte^ jSw , SbyfjLoimv x°/^ "^^tto- ' 

ShyajLUicrmmVy bibaion yt^ t7. 
nT0Aro'PA2. 


^iVO^^TvppLuJOC^^^^/MCL^ ff^ VYI0Ti>V cLg tc^iio^v A*- 
twOJOl TvpptwOt^f^KC&^OVTlC-iVJOi^^^jtjoVlSpitjMci^ 

%uv V i7r7m,crz)v,iiEi'Sv(pf0V0Ci^l^MCi)VV/ue)V,(pvyoiJhc 

t^?^l^V1TC.oiKJltV «^ ^0!jU(t) TM(Xjf^iCLia)V>0%V ^etju/ov j ' ir > lO '' tt' ' t\. ' '^< " 

'otoTi Kpofo:' vofjUi^oxTt^iUi q)\](rjv tipcdD-nf. Qjtr n- 1 
'V<n/^(}(^^rS;^npy,7ui^(^ipi>cuJ):vrKl,vpiov'fjC^^ /» [ 
loic^KfyKoy TEA<^7fa;>mr f*V ^oif^y,y^ rKovoiv E/>- : 
^ihLfjtxtmg 'K'^7ny>vovls.pic(piKov,\\S\i 'Wfiia^vnpov. 
Of Ji u)v KS^ (f>iK0{jUt% ; ia-7nAi/v(.yi(ji tvi; '^m.Tej-^cc^ik^ 3IO A lO r. A A £ PT. 

TO^. iy^vn oujj cv Alyu^cpj^-^vlfisL fc nohVKparnf 
&V71V XuetcnJ) (nwi^ai c/V' <^90A Jic, j^py dt,i^% riw 

^^;- . «7a cVK/5 H7>f fft/ K 1.711 JuSpi<h KSt-T^I^ S^V «? ""^ It^ 

cv aA"Tfov,ccMoc y^ Iv AlyuTria) «V '» aJl'&*^ ^* '5)%' 

^JV CV ^ITOpp''^'^ t^^tr. «TDt €:7CwIi|A9«J' af^oi- 

/ucYiXsmi^pccvTTraTeA^f^ 7V(^vvov/^lu) yjZffo rioAit- 

Xfflt7t)t^>aVMpfcV «V 'K.pOTZOVCC ^f iTaMCtg.KoixJcT VBjU6t^ 

3<if 7r7§" l7aA/a)Tcqf, iSb^oiSn <n>v Tqi^ juux.3y^7zti('ot th 
C/.^^i; *reAoLKii(notgQV'ngi(o)covo/uouju^t^ 'Q. ynh&.^isf. 
fcX"TE 5(^«^')3>' de/.^KfcL-ncLV Vn liw ymxmiav. tVttv (pM«i 

7E yt-^yfjd^ Aidt)(.\l<tnC})fs^ EVmpcT^oV vofUcdiiv)' T tp- 
jbduu^TnlvcumJ iM<di£l 0,71 ouf Ct{\virajf,7i^Luj oldocvcL- 
inob;. 0^711 <77x,cdttj oiw^ldv^ >i^ 'nhOjizo-jQc iM/'fi^duj l^et 
^(TU/x(hciiV0V7ti3V' hi /uS^ ocu, rij ^eav^ ,ymM7Zt)V Sf^fMVi- 
jmSV^acLf^t-Tni 3 ilm%ivoi,7}fpi^(Kti tIw oujriw fM/yfjUuj 
^ovco 5 usiE/50V)«f "Ev^popldov i^duV} KSf^ "uara MiviMc 
TfCt^diwoLi.o^-j Ev<popCog ihi'^ co^ A/SaA/Af "^ti yi 
^YOi'x^, Q7t Tnxp Ep^uTt J^cJpov hciCohX^ Tiwv -^v 
j^g ^zi^yrtKYicnv , U)g fZi^i7m>^v\^ ,kcu eig om (pvTn n^ 
^cSoL T^i^jl/Ji^s, Y^ oaoL VI ^yp^' ov TsJ* (xS^ii i7rctdi,r(p 

04 ^OITTOLj TIVCL XSZSVA^OIOIV . iTTil Q 'Ev(pOpCog ^sTTT^tt- 

' vohJ^^^CtwcLi 7itJ\[u_;^* cLUTU eig l^pjuoTi/m^Vtog 7{^, (W 

: TTf m^v JiiujoctjdiAcoViiTaMyi^^SiveigBi^r^^^iSiiLg^K) «f 

i iX%cv eig 71 TV A-?:zMwvog kpov,iTiiJ\^iv lu> Mevi ActO! 

edi^KJiV oLcojiJbc-ipv) y) cturjor' chri7r^^<nv iKTpoidi 

aJoL^ictjrcS Xttd^covi tIw dcmSdy S^aia^tTrqctv \i <f\i 

juo'/ov 3 S^^o^eiv 70 iM(^.oLy'7ivov ^QtSark)7rDV. iTriiJv) d 

t!p/Lu>7i/Lceg oLTndavi^^j^uiS^ P^jppovT Aha/ov ci//£fl6')C? 

, jraffSc Trdhtv jLuyi/xov^eiViTrc^^g ^sj^c^v Aidtx.f^iJ\ig,eirt 

! lBAJ<po^Cog,eiroc 'tf/ucm/xoCieiroL Ui^fog 'j^ot^s imiJ^i ''j Tluppoc oL'ndTX.vi)'-^i<d^ nv5rx.ys>pcu/,Kf mutiwy Tei- 
pMu.Va)K At€/^«c2|J. iviot^ ouu Vvdoi.yppou/ fxyio iV K^ 
^xi-miv avyy ^/ufxet (pcLj] , S/^-Tmj^ovTif . H^^yQXi^C 
•yux) O(pL0)CB^ jucvoyv^ KAK^cty^, v^ (pv\ai,Tlv^ypy\g 
lAvYi<yi>P^v if^ztty^v i^cncv.aiv ouV'jpcd7mv /uutXt'^ mu/ruv, 
jl^M^cL,^og^SU)7ai Ttt4 (wyf^(pa4,i7ir)tyffa^s ietoT^ 
Q$iluj,m)^vju£tdtLuj ,)(^yicTi^ilw. ifTno 5 eimv, iyntJ)i 
T^p ovoLp^tSiJo; oUvdvc^^i ^ ipLtnKoo cnjf^fcCju^ctQ^, 
hiyicoAiOu jxoL T eli^r od'oL7Tyiuiy^ fxa •nvStopi^ 
Tnvcoy^i K^^^iozo >joypY t^^ri \oy>v nch. yi-^^cc!?, cu i) 
TtSriv^y^pqi (w^^iufxcf^y i7mi<hv7iKov, TnMnvjovy 
'pvT^Kfiy.Tt ^(p^ipo^ov cjcTlv5T3ty>pov,Avj7(fhf'^ T TcL 
PcuTivov Ilh^y)t^vjo03(pvy>v%g «V © Y^Cojgi ^ ^'Tnx/uH-' 
ncvS^cL K9i^yy)ozc,cS{Jii. (py]cf) 3 H'(f^>yi«<A<f ^l.a^» 
muivoc cv 7W Swn&jfof ^^'(sju'ij,yiy^oL(pivcti ctum ^ cjrg- 
H tS OAOU cV im<r7. JiVTlpQV,r lipov My>v,)i V\ ^^ i 
^ ViQl tk/fL (^iCitdi (^ ^TVjt^Ot^^QiSi -mXJV^. 

m^TdViTLieA •^^('7ircLfj'Gv,UieJi XaiCeia^^mjwsTloV} 
HAo3aAM TDV ^TTf^imsv w ^mv Tm/ii^ ' ix.ny iYLpo " 
TXtjyoLyY^ CLM014. r juii^uv Myv,l'7r7m.(rciv ^acnv iij, 
yt-^aiufuivty ^ ^CoK^ nvSrx.y>pov' yn/^oic ^ 1^^ 
K^voc W KpoTtuvtaTDv y^atpiVTa^iCLvan^vcLi Tlvdixyp 
pa. (pv!<n -^ A'e/fD^€)'or fsi Tihu^ 'fv^Y\^V3° v (Scyua- 
TTtJV haCeiv rTlv^yppcu^z^^QijutTvy.^eicLg ff cicP^j^pMfa 
Iwv 5 oX/ofcv^^/f 'piayivoic, q>Vi(nv euj-nv iviamiviam- 
%ciMivi[Kkiv «V 0'pq>ia. axfri Xiym K^ 'St^- too- 
Tna^;,-» Yi'^yM , IAy\ avojSiv (jAiJtyi. l.a^^Kparn^ 
'■^cv S/^etcyaijgjtpYia^v ctor ifCxtn^^L 'iSZHPi Aiov^g (so 
^Kta^TjcdVJvpcuvv^iTtg eiY^i^i^JoTj^pogiii-TniY. ^ ny ^m 
(cixjivaj ■m^vyiyupei.Cdf iv iig^^iiuj 01 /^, a^vtovjujir 
90hoi '^,Kar iju-ntf-cu/yoi <h y<t.(hiK%^t,ip')^v7a\%a' jrx A I O r. A A E P T. 

cr:%ng rQ^eipvi^wig (pipirojjTlvdecypou 'ntS^ xcL%h.i 

X^f. *WC ia. 6Ll^edwi XiZ^ tUi^,SJ^ 7» fAM eiJiVO^ 75 «TO/M 

^i^ov. Tiw jiu3{aj iv ctM^'ivoc (h\oiCUv k^m, ^ 
vrhvi(yju6vluj Traffw '^mJ^cKiiua.^eijMycuv fMi ^zP^fhct^^ 
veiv juutm ^^ ttivccv ju(Am ^^cniicov juwMvol tCuj avju^i 
nt^cu/, KS^ '33%/ dcppoSlcnuiV Si (pviinv Oi/7s;f ' cc^fjpoJ)- 
tncf^.fA^vogTniiict^, /AJ^ 3ipiog'(pJivo7m)pov SiK^ W- 
pog,iCOv<f)07i^.(icLfia. Sivrvi^m» Od(i^y,K^ iC vyttUu 
Vtc ciya^. ol^^ol j{gui mm ipcoThSiig ^n <^U 7j%vi<ncL- 
IjtiVi Oti P>o'j^ei '^ iStu (nxjun olcdivi9eoog, eiTnv. Sic^ 
pHTvuiO^ii^r^KcL^^cdiiii^hiov Qvmg'7mjgieir(j0Ji inct' 
viUvKncocetujoa} ' viUumg, enLOin' •yipoov, k .cl\ di yxdu- 

OJf^lD^.g'^ U^g Oi>diCFVJU/Xi^t'7rcq;,tOLf ViuUJKJKOgf 

' f ' n ' . ' , ' " .\ > ? • 

^pog'vi^MJiv\gi(pjtyo7mpov yep(ji>Y,^i^v -i^ o cufm!)t 

^ ViluJlOTtOg yJULkl^KiOV' </^ ViUjUlVfg,OLVVp. eiTTi i\ 
/27^7^^ (0)$- (pV\ai TljL/MJjOC)\(jOlVOL la (pl\COV iij KSf^ (pMt- 
(Wji^rvTfm. KSf^ ouujy ol (xa^hjT^ K9(-'^''^^V'^ TK^Ot^ 
(nau;,eig Iv 7niov^ci.7nvTai7tcu/Ti vkw^^oVjJuovov *»> 
ho^v H^TaKOvovTic . KS^ ovJiTrzcUvday^v opavngi 
eig ifciu^cdi'iiv.'^ cwTtSdiv JiijivovTD TYig oIkio^ 0U>: 
'K,K^ 7«r c\|^wf (juiiii^v . dTni^vTt 5 K^i^ avpoa KV7m 
eAojivvjg > Sl^ 7v -re Aiog cna^Tj^pov cvno^hv Tn^vin^cdaj jCi^i 
(pVicnY Y.pfJWTnng hi Avripco npi Ylu^ypov. K9^T \ 
(njM/o^mf^i-m^-ng ^iycTxii^^ii^. ks^ cLmv oifAo.^ 
Tojj Sc^cw ei^v 'zzfei (wA> cog eiv\ A^Tro^oov JK t^Cor 
ficov ctpyfXivog.MyiTZfji o aujT^Trjii fZ^^.yjfAMUi^r^{ 

liv fjLypOV C^pdiuUcLI ')^UOVCU>' KP'^ OTt 'biiOJOg TTllTX./lOi 

S^CcuvQrTaewnvfS!Q^oT:(y>P&j(raji,7itiXigujo o (poLcncccY 
TijUxLjog TE (pviaiv cv cAjc^tw i^e/.uv Xiy^v etOTtv 704 1^- 
omvavL; aiS^ci(fj,%Jv iy<v ovofAdLiayM^gy vv/x(pci4: nroAro^PAs. bA.1;^ 315! 

'^n ^(^f (X.)/::(.}iiv,Mofe/.(fbc f^^iiv ^povn^ to^" ^- 
^f '^^' 95/^ /«K «stJwf , (jog <pv\(r.v AvTt\Q,eiSMg cv «At/-'' 

yp^v «sfet 78 '^t^fjiy%.\uiv eiJof otviYig' Ttv 11 ycduvcvec 
'm c^ ytwo^ ^pJ)i( ^VtiV. ov;t M/<teAJie? AovSi /a«i©t- 

IMif. (pM^ 5 Avr^oJ)xfO( ^oyigtHJ)^ iKS^-T^/uCuJu SV' 

aw^ewrj^poiTrtoTfKop^yctfVtQVireJt-^^SFVif M 'UzraT^nif- i 

XM.iOvmi iy)v, 

TLeiv' i(p om K^eivUu v\yayt (h^^^crjUu, 
Kiy^TC^ 3 ^ <w^m yLpicL(nv oi(ncv\cmui ct^h^itu,'^^ (ZS^- 
myi 'Evpvj(^Luj>(v^%L ^m^ <^uCcoe/-*of cvt&^tu ^f^ 

iCTDyW*M,A^V%/(J^;«^ (Q^T^pOV l^(n ^V,pdbig K^ TVpolg 

iy^iq ^J^tMt KS^ Trvpotc oxo^ckouajthov iLOTdi^, JC^-^a-Z!^ 
i ounvi ^cL(icceAvo^ cv oySov) ynxvTvJhLmig iTte/ou; <py\atv» 
)l''^,nvdzx.yp^v cLAeiTriviv Uvoi, nTtv (TrrttjrtiTvv '^tck, 
XM iVTii'. '^■Ttv y> ){ciui TV <pov^eiv ctTtttypp^eiVyfJiM ott yt, 

T^iSztl (T^(cOUVi)COlV0V Jl JipUjOV V\fJUV i^^VTWV Y^P(J1f. 
i^ 79 A f^uuuTD (UJ^^tMtTt <ri OihwBig,^ ijU-^^V 
XTH-yp^lV W^TiiidzCl.aitjUOLTKCOV KPM fflWiJt^COV «f ^W" 
Klcu /3/» "(st; cLvSj ooTrti^' co^Ti 'AyTneJ-'^^ etoTdTgii) TOt^'^ 
pag, ccTTV^, fSrt^gpipo^oig, Kf MTtv V(hop Tnvowtv.hi- 
xio%v y) K^ azoixoLTzg vyteioj/iHS^ 4^^f o^vtmtol <z^- 
\iVitdrtf.oL/xi\ei i{pj\ (hoojLcov (^D^iKiwnaiti fMvov cv Am- 
KotnAm^uivogTi^^iTopocoei^v 7n<div 76 Kf^^t- 

TtVOVi^TO TWpOt^ KS^ KftJcLf KP^ ^^ 'TWTrCWCL fMVCL Ttdi 

Qtui i^TT ourry ojfSij vwpog' kpiiov OfjLyJiv^cof <pv\(nv A*e/- 
;oTi\t]C cv Av\xiu>v miKtTiU. f^^Ttv W (poLtn vnv ^cro- 
pM Ktf^ TTitc» y\*j;)^iKiJ)c?\OV ouiOLymg cL/juk iCovejwfi ckoTE ^- j 
\o;f cv/ii?c^ C<^i3/f . ^ <sr^Tt>v «V '^tf 'Ef^luiOL; /u^TfeL ' jr4 A I O r. A A E P T. 

KOf . (VS^i^yT^i Lcmipov Ha ^coarpopov 'jvv etoTcy eiTniv^ 
<9t4 yvweAMOi; CLUT^ 'mv/%i(L^ SioO (ptMivoL;. aMol' KSfj 

eUJTp^ CV 77f y^CL<pY\ (pvjfj /i' e7^Ct'X Sj^HjOa7(jOV illCOVd^ OlU 
ihco T^^y^-^liSsLiiC CLvSpeiOTTilf.^Giyd )(JIUj fQO^f^KSCpi 
'^pouvcahzJ H^ fp^ ^fiyojv niKu (Sj^^ruavw KSI^ A^- 
Ketvot ^cof n^KJi-notyMiTuynoi n HSf4 '^co/nA^oi. /Ut;^/ 
^ihoKdov ovK Iw 7» ^/fjKatf Uvdrx.-)pp^ov (f^djiUOL * cnT 
O/MvoccJ^^MJtyKi 7» ol§.(hovrnt ^et(hiCKict,A UhoL^mY 
iTn^KiV iKSiTiv /uufcSv icovY]3{xZcLi. «i^rTi <MctH£^OOV ifJt 
iholilou: ^^ Tiut \ivx.iittvluj(iii^ooLffiv dm^vmv aui^' 
3iS^ 6i liVig 'aJ^ioo3iiiv cwtvv di,ct(m.<dBLf , iy^a,pov ns^f 
%tj;oiKiioLCi(jo^ /uuiythdiilivog Tnv^^KOiig. MfeTa^v- 

rivOI yi^utw tIw /uSfl oIkIcLV CXTO ; AM/W-M^yf Of kpOV iXA" 
^OUJO^TtV STtVCOTJOV Si,(ABV(JilOV,(ag (pv\<n ^oL^cceAVos CV 

TTtufTiJhiTmfC I^eJ-a^C' i^iyy ti k^oi ctKKot Ily^a- 
yspeiOi/JM iij '57€J'? -TmAfitt; TmvTct ^nmiCog <pv\(nv Ag/- 

^^iVOC CV <hHSL711'7nLjJ)c,v'u}(g3V V0/jCO)V*iydc)t X^ 'BiVO^pt" 

Kov 'Ti)ynv^y^KOVyif'C07)i%V7a7mc ouv/iax,Ktgzt T ijov 

7rctjSiv(riiv,(^7niv , ii mKia^g 'Jyvo/v{9v,cSfj\ic ';f/JV)Sitvri 

cLMoi; TE mtf^Qi; j(5t7a rCuj luxKicu/ cL^yxcrcK^JWf yjt 

j Koi; TE npj\ ctycc^L; cjui^oj;' (^p HS^ 'Zdh^jKov kj/lJ 

I 'XoL^covtDjUf '(sl; vofAaSiTct;. l)LcLvog 11 yt Luj (ptKieu; ip- 

'< ytTHg la 71 OLKKOLyKC/UI a %.VCL TWJoiTt <7^ (WJu(hoKU)V CUJ-" 
T KJtKDlVCOVVlKOTtt' '<^dvg 71 (ll^eSCYiTCHeA^iTtiKSI^^ (plKCV KJ^ 

Ticnc&JOL^tv. ioi 3 canrJ 'nt(w/AfioKoL,'m(^i' U(ip (Mt- 
ycH^ct/Ltvi aKOLK&JtiViZv^fiv fj^xjz^CamveiVy^LTn ^ivt- 
Koc /umKSf-^l^y y Kctp<Aicu /uun iSieiv, ^ofnov avy^ist' 
^j/piiv iKSfJi /^^rLuji?n2i3ivoLi,Toi ffiCO/LutTa ctei cpjuj^ 
^Af^cL i^HvXv ifbtKnKict) ekovsL dioS /U4i 'sre/(pfc- 
j feiVfXvTfcLs /^ef (ruyp^iiV hi lyi TifpoL , '^Kct.Siea «V ^uv (XVi o/uopyvu(deci} Upo^ n^tov Ti^ct/u^ivov (M4> »- 
/^p^7rjEJC7rf \io>(popovjMi /SaJlr^OKjM m f>ctS)(A>g <h^icuf. 
i/A^ai^eiV, 0/ucpo(piot4 -^xk^ovol; ijm ^yjiv 3TcLu-\>(a- 
Yv^ ju^vi 'Tf>i<peiViA'7ix)Vv^KrfjLoLin K^ aovpoiic /u^ fc^u- 
pHv,/uii<fi i(pi<;rtednji , C>^i7:tv /jul^^v ^^Trv^f^i^^Vt 
KpnxhjucuuiTt ^^ %ig opoig odiTn^fiiTpiiiv . ViBihi Si 
ainrJ j tb /^Sfj llop juoL^pa. tcn aicax^eiv ,Auia.^uv 

Cftylw HJUl cUouDTCi SVJUOV /LM) MVeiV'Tt<h Zvyv fMl 

VzrF/Sjtfmv^^St/TE?? Tt^ia^v \{^S)y^ov fjLvi vz^fioojveiv* 
EwJ TE yolviK£g (U-w Ka^Ileiv, cv icrcp Tto cvi^ruTtf (ppovn" 
J)t yitiii^iw^ Kw 'W /uif^oyng' y\ y> ^ivi\ ,vi/UJipviirjoc 
*jfO(pvi , ^lt^ Si tS ICoLp/lraW/U^ iSieiv ,iSM\ov juuv] liutt 
J/m;:^ oLVoioUf >{cfjf KvTWUft; HxivtrvsKeiv , Sf^ A tS EiV 
^yn<Nju4ca' (hoLSj^os^m jUM ^9fii(piSctj ^'^mpKvei Z>ig oi-' 
TOMct7?Oj<^'o/f '^o (hiov ,f/M ^^^jAA^uKag i^y 'ScT 

^V,fJUViSi yjZffl f^ cV^^giZ^n l^(h)VcSv feTO^oSz^. xsf^ TZt 

CL^oL fQ^g ^Tzt ^oiTwv '^v oahoLju/hoLveiv , ivct /uvn 
TnpiXviSi.o^. TTxvTtg Si fxoi^ov chniy>p&JiV jlwh ipu 
Stvov iedieiv , fxyiu /ujtAcuovpov ' y^pSiau; ti ctTn^icSztjf 

KC/jI MVCttjUjOV . A'e/?Zl7lAJ1f S^ (py\(n Y^ fjuv)<rfou; Kj Ttt- 

y)\\]g . a'i07i< Sl cwTiv ^'ja/oSstf , fjuihfU jt^vop (pctji ^- 

Wf V\ KMtf-CO VI >!f7U. oUovSifAJi^ YiJUUiQ^V fAJVt ■^Vi,- 

^aui . 0-^y 71 73 TTrMa K(tyv/(ng i(p%ig K9^ co/uoig, 
'Q7(odot\oLTlicig,amtyictK. gn\vi q cwm) A<^>{/H,>(5i3a- 
C^iVStJj 9poi>iAA^^^K^ 'dKi^cov.iuy^hiva, ov7m ei^ 
cM.eivou oL^piHjm^i; rD-Tiig. ovSi TmTrjTi iyvcccdn ovte 
^^pm,ouTi cl(ppoSi(nct^(,)V,ovTijuji^<Qii§' ctTni^T^ 
HSL^}^\co7Dg HstJj 7rcca}jC^'i<nceicLg,(^ oTtco/UjUctTtoV 'isijj 

JiiiyVlJjt^ (popTtKaV. 0p)i^0ilSfJ0g T5,yTi OtMJcTViV imhOL^iV 3 

^fi i\^u3ipov. oy,oLhei'^Ttv)iSiTUV,m\oL^foLv. fjccu- 
uicYi 7i i^AT^ TVi Sf^ 'Fi^I' y^viSbvcav 11 Ka oiu>vcJv'vi}U?a. S^ 
(%St ^^iju?rvf)ooY/cJio» '-^ S/^ Ai^olJov, Bvc;;c^g n i'^'^ 51^ Al O r. A A E PT/ 

d-^v^iC.oi^ ^cLojv oU dhlKTtipa: fMVOv XSH *'6^<P0/f ^ 
yciha,3iu)0igi%lc Afc^^o/f oi7m.McLig}V,iU?a, q >>fv<ttnY, 
ycjudw KeA^^fiyog yTrmieL j(^ to <^Ma ffvc^copnv cuuivi 
iodieiv i/w^v^^juovoov '^ eLur dvn^cdwjj^^ojiipoc (hoc^ 
Hp^ KfioO. oJ[ (tjumc (pYi<nv{u>g<lD^i'if'Y\Twi,}{^tst-(^'' 
yjucvm AeiCeiv clutov ^Z^^ ng cv A«A^o?f QijM^y^eietg» 
^viffj 3 iiffdvvjLiog KwnKfoiia avr efV <x.(fcv^7iuj ^ H- 

; CJOSCV \v;/o} iJllv (QOg KlOVi ^CL^X.(S AA^tuJ Kj TGA 

\ ^QV(rzi^'rUu'^ 0/LiMpov,)co(fjicL/uSflluj ^<7nJ Mvcf^povyV^ o- 

; (p€ig fZifeACWliuUiCLV^' O^V ffVf 'Ztfei ^^iyV. KO^Ci(o/uSfJOl^ 5 J5 

: Z>i^juuii SihovTtu: awjavcui TOff acAf^i^^^ttufltf^/* KP'^ <Ai ^ 
j ^ tStp %fAJVi3UJueui yjzjo n^cM Kporuvi, ^vi(n o ^eA" 
^TTTnig oKupluucciog c» r^Uie} ^unohoyiuy ,T\v^y>pcu/- 
nuTtv uvofAa.tdiwcui 3 otj riw dwi^-iv ^y>p^iVOv^ wr 
idv rK rivdiov» f^iyO "n^pf >^t 2y cLur ind^'^ %i; fxoLr 
SwTTtjf ,7»/^ \iy^v «V r oIh£v eitr.ooaii 

n t? :nipi^!MJj71 t/l ipi^OLi-Jl ^l Jiov W iH^icJlly 

Grpciyttx. TE %oig fsj^g<p ipeiv Ka>xveiv,juoyQV o tbk olvcui/m& 
KTDv (^ccjucv (Sj^gKUJueiv.MYiJi ojuutuMOLi Sioi;'d(nceiv "y) 
caj7cvJ\tv aJ^ioTn^v m,pi^v. Tcigrf ^i(j(tvTipov;%^ 
jU(X.Y Ji7v, 70 <Sf^y^y>vf^ov rJ p^ova) %,juuci7ipov v\y)\jr* 
jtSp oig. cog c¥ )co(r/u(t) Aj&fj , odoLnxluu Jl (jiccg' (W ^ica J\, 

' JhJijuovccv <n)^^f^a.v' YipwoLg q, cudfcoymv' <iiv3ta>7rrDV J^ 
■ fAxtM^,y>VioL;. dMi^Aoig ii o/jukuy' oig %:<; /lB/j ^iT^.ou; , 
I {^(^poti/xviyroiYi^mjf^G^i^pQ^^^^piMigip-yAfTzx.^^. iJi 
\ OVH/ULVlJif VyiTcdcLj.^No/UO) (hoviSiiV, Xvofiicc VltMjUudV, 
^VTtV Y\/Ulp0V JXVin(p5iipeiV,IMtTl\<nVi(^ttJi' tfVcsi /AA^Jt 

^cSoY /o fAM (hAci^nlH cLvdpcoTnig. AiJay^ Xast^Ix*' tr'.. 
fA.vm "ycKccjt i(^7i^<daj!, fA^n OKvSfcoTTCL^eiv ,<^^-yiv 
cvtpy^Y TJ^iovcLffjuov , ^Jlompiv]^ CLVitnV K^ ^TZttr, >' 

yntiltd^^jMvT^fjUw doK^v» EV opy^/L^n r, ^^y^v, (A-rr ) ntoAr^As. Bi/jA.tJS 317 

f^v^ViT/Jt^opTi d^uv n^ cLvJ^cSv ciya%iv Guxoyv^-- 
^^'KTa^.KStf SJ^ "WTr KSluJTa^yjLdvyTyot; ipMrctaia^A^' 

WV,/J{9V0cJh.' OM, QtH^ /UOVOL<f))^y aog/STJfcA/fltc/^jWf cti^ 

/a/u» Tii/uovoiJ) a^TiO) ovjt xszFO^vai ' oicorn?^ f^idvccSlag 
{Cfjf ctopiTov JhaJ^ogj^Qic '^iQ/uoig^cM Ji ^ ^/9/^* tk 
j)ijujiiaL'(^ Jt^vTtov^Tcig y^a/u/xoLi'c^ coVf^irt bTtTTndiXt 

I , J ..\i7" ' ' V / ^? • * 

^OATtt C>t Q (5y7&)V,m TiplCL (mfJUIl,'nt,(A>V H^ 7» ?3i- 

•)^7ec If) li^^a^y 7nJp,vJtt}p,yLuJ idi^' a /nirtCaMenf 
(P4 Tf e^o&a/ </>* oAfi)o»t5tf ytvi^d^ (M euJ<T^ KjDo^v iU^ 
|v>oy, voipovt (Ppa/ipoei<l)ij/Ui(j)iv <s^i^v70L tUju }^>KS^ 
wrUutTrpcujpoeiJyi^K^fti^otiAjavi^lu). i{) ^ ^ Avtj- 
m,S^' 'KpJi'm.YifMV KsnTWiintivQig CLVW. I<n)(/91CS^'^ 
[?)cV7&f HjO(rju(f),(pcSc KSI^ (ncoTvcK^ dip/^v KSM 4'^' 

)^OV,KS>^,Xv^pOV KSf^ ^y^V' COV )(ff.r' l^KfOCIHCLV BipfA.OU 

i^, ^pog yviSttj' ^X'^'^ ^}^iueovoc. iolv q 'm/ASip'^»'^ 
igLm<^ iQmiiii^iOvTtju^iJ^^mViiaj^ vyHvov t» di 
^v6v,^Btvo7mpov voatpov.^ct ksi^thc y\/^W ^^^v 
^ riw \u>,(^^v(nv 5 liw iax^^v' odiv K^ \Mpou7ipou>- 
ih, TtvTi^z^-rlu^ ylw ol.i(^,aaf;^v K^vo(jipov,KSf^, 
19, hKSjjnS TimrTt ^/v^ivi^rtv Si oLvccTztTU > de.KiVv\*nv 76 
ID^kW KSf-^P^^^^KSM ^yai'xcfji'7nxjiTrt'ntc//(WTZf},a^-- 
vaTa,KSf^ (^'rin 3i7a. ymov n K^ <n\lwlu) > Kj '^i^ 
^mii d^tS^?>t{) Siot; ' l^Kpamy^ tb Sip/^v iv ew^ 
mc> c^ '^ ^o; Wf ofTiov.Tiw 7? (KhlwLuu ^a/A^ntSzq v^ 
yihiov, K^ oAdpcoTmvlj) (0i)s ^9ti (jvyyivfiav , k^- w ii9 AIOT, AAl?f, 

fUTi^^v eufSpccTnt 3ipM9^' <^o >tptj <7D^vciiSitJ( w '$<kiv 

y/I^, €ijL4>)p^ljLu) n "T^ OACf}V it),KS^ TO }^^ JUipOfiOJi'' 

•aav TJiC SioiHM(Tict>^. SiviHJttvTi^^cTvn vihiou oLKrivci Slan. 
W ti4Sipoi t2 71 •^v^oOnsf^ Tizf^oq . ){^hoOaj Q toy^ 
o-i^^-^^h^^ov m^^^-dw^^^KdKKswi H^jTd v^v,-m 

<ihi!Spxj\'ys^^l^ 'K'n,{(jcomiiiiV7im'nt. Kc/Uj (ifv /Uf. mJ 

TZt O^TajUill^ tS Sip,\A90'J)Q i{^ TK (pVTZt, ^UCL T?) . " 

cuut euJipo^ ,}(SPi W Si^/u^S nguj '^ '\iv^oO,nS av/u^iii' 

7i fc{) cwiiu), iTTttJ^fu^ yjf^ li ccq)' 06 clmcam,^,cl^' 
ycLTtv'^' id i} ^aTot '^'jvoco^ c^ d^YiXmi^^m cwip 
fj^^.^T^^oicy^g '^itnv,ciAujeLTiv v(pi?a>cdzLf. 753001/ 
fJUtiVi) ?tty>vct ifxjtpotAov ^s^i^vfftuf cv «Jt)/ 9«^/ioV ct 
T/MoV.^Titt» i) 'SJ^(<pipOiiS(jLui 7^1 fjJilfa. .'^:;^ /^fi '^^ 
iyxji(pce.\ov,i^cScS^ kW i^'x?V JC$t^^ ot^ua (GJ^iicdttf ,^1^ w) 

o^)cct< 71 K^ v^cs^jKsm o^,kp^ '^^^i '^ ^^^y <"*" 

poaStt^ Si "Tt f^ f^sr^joTDV^-imr^ cv vijuipou^ Tfosuc^ 
KOvm^HsLTA </V "St^ TVC^/uoviaL^ Aoyt4,cV i'^ct,v\ o»l 
yietjV\ SiXSi '^ T^il^V jJMffi TiAiCO^yy^i^KviaTCiedoU '' 
fhpiCpO^' 'i^^V QO*' «"'W OTtfTOf TBt^ AO^J^t^ 7?f {«i^KfjW 

4Hpo/j8iJQ)v ,<7iu>i^cdzLf >^' 'St^ TTff ^ffxoviou; Myjtj;,iKs(. 
^yc¥'Pt(gt.yiUiVQig>{gj\poig ^ytvOjiSfJOJV, rUoiitiUiSy. 
0jy KOtYch,KSlU! nstr ei<fhg tLu) o^<nv,cLr/iov litalTjo 
yxj/ ^^p/Uov.KSM ^ '^'^ Aiyiittt <tt' OLipOgopOLV > »C9W (^ 

vJk-Ttg' OJ^TlpilJicdtH y) 7B 3ip/U0V ^m TTcf ^}^00. ITT 

^iei^^oc tu> 6 oY '(aigo/ufjLctffiy ctrjuag,J)€i^y[Kei c 
iSj^C T^v o/uetoy cii^'yiw Jiyi^v cy orc nMov ttv/^ol^ k* 
}^€i '^t^ o(pdrxAjuoi^.7a Jl cLum KSPf 'sfe< rmg clkoh K^ 
^ Mpmv aiadnaictiv ^;^6C7r^«K, riw </V ctv3pw7T I 
fMV . iQUMj^ OUJJ u) KPt^ Sv^V} JtStf cl' '(o7( UMQIf ^CO" 

oif ^jPtW Ji,/tMvov cv cu^dfccTrCf}. 17) ^ Tity VA^* ''^^ 
>Jx|;^Vj ^^ KS^pet; ag /Hi^t iyia(poi\ov- ^ tp^ cv tw 
X^ptf^cc/XipO^ oUJTfiC) •\J23rct|r^'/ SV/tWl' ' ^pivcu; ih KSf^ 
voujo,'^ rw TT^ i'yKi<pci/,ci}. QsLy^iOL^ 3 eiSivou ^iroSfTWK» 
7ct^<i^Q9>jaVf-;(^ 7»/t^ ($p(ivi/ito\ici')u.va'rr)v'm'^Koiym,$ 
SvHTDt. 7f fe(p^c3ztf 7^ Tiw) \|/w;^ ^irD t2 AtAtaTTf . Wl^ 
ilVAo^£<,\|tip^f ct^fc^t^lf). dc^^Ttv TliQ ouutIu) ){ffJ^ 
^u ^oyu;' iTTii yj/Ji ocui^^u^oio^-n^' SiaTAO. ii Tt) Tng 

lii^f}jKS^ Ksii^ oujTiut 'jl^Qi^Yi v\pifA,^i<hafJ.a. ytvi* 
deuj oujthc 'Stf ^oyu tisf] la ipya. oK6t(p3t/fftiu' A 
Vi/iitJL f?!! yy\g i7i%.0Lli<^nJi cv tiS ciieAi^M^iou/ .TrS^ra^'^ 
lc, Tvv Si lipfxlijU}^/Mcu/ If) n^ '\'^X'^^ ' ^ ^ ^ 

^Ojbi.TlicL AiycSttf^K^i nvAO^OVincfJj XddVlOVii^^iSil^ 

nnr il(;mju7ni ^sjtc '^ azi^juuiTiov roil .^v;^^^^ "^ y*iC 

w y-«|//75y ' Tzi4 Ji ti)(stJtLpTDi^ fjivm cMmcLjg mAot- 
J«y,//CjJTE cl}^Yihouig j AlSeu </[ cv dppvKTitc <hff^si^ 
\;sn) €e/*'vt^aii'. tivoui Ti Tnx^mivv oLi^-fv^oiv if*" 
nKlOiV ' XS^ '^uTct; , ^/uovobi 71 Kff^ iipfDCLf yojull^i-' 
iSof' xsf^ \sm '(siirav TTijuTncdtti cd^dpcomi^ ^14 11 oy«- 
'>oi;,Kj %f- (mfJUiioL vo<n)V 71 k^ vy\ctj;'xA *6 jmvov aJi^^miU 
d^d r{gui (iD^fhcLTvtg i >[^ '^?f olmci^ KTiuii^TJv. eifJi 
^VTtt^ytvitdtq^^si^Ti }(p.dap/uoi;,rjL) '^^^TUoLff/uci; > 
vboJtliKlw-n TmaztfiKSf^ v^v\ibvcLg,){gji Ttto/junai, /uk-^ 
Y^v ^ 9H<" T cv cuj^'U)7n>i; 17) Tiw; x^;;^ ■mitroji ^^ -t» 
.. itp^xdoK* VI ^^^ 7* j(5tx.; y . XSbLifjicyiiv etvhpcoTnv otco' a^ 

B^i^y^^^ZDCJ^f^ji^KTCq^/tWycAt^^reTlQ VipiMJciV ,JLMfi'^TiV aU' 
; -TCV />00K KfaTi/l'. 0/))MoV 75 17) 7P ilY^^OV ' kW <^ 'W'?^ 

".AU o^mov ^i^^aj, tUjuti ^irUu} ^fxoviojv %Qif(Sf^ 32,0 A TO r. A A E r T. 

tIuj v}ieiciM,Kp^ 7c dya%v ctTnu^y^ Ttv^QV' S)o ^ yji^ 

^UOVlclN CUOicpXJf CU TTt 0?^CL. (pihloLV 71,11] c^CLp/UOVlOf 

iavntvt, 2i/xaJi S^olg Jnv vo,ui^eiv lis/^ y)pcom »/n^v) Tct^ 
/ffa^*<MAod %o7^ cLei,/ukT 'iii!pv\fMa^ , x^-^f/svotjjjTct; i{gj^ 
dyiOoQVTu^' Yipuxn Qy^^^fxiavv v\/uuc^g. tUju q oLy^eicuf 
v} ^ K5« dotp/(^ KSfJj Mvnfuv "S^ppxvrnp ia v . )(s^ <%f 
^Tzt cuJTiv i($Ldrx.p^eiv ^iro n )cy\<D)ii;,K^ ^^^^ ' 5 f^^' 
cjJut-nQ vTcwii^, Kf dyn-^^ (hpan^ ^v\(riSim te K^icSv, 
JCptj ^FacSv, jcP^ jUihMOvpa)V,KSH ^^^ ' KSf^ ^ 6)07» • 
}($o/ ^cjocov,rj^ vjudjucov , )C9tf '^ aMcov m ^S^^tUcK^- 

CVTOJ^ KSM ^' '^ TlKiTCtt, C^^Gl^lipoK ^mJlhOUJVIlC, 
(pVKn^ Ae/?7)7iAj1? ^TTjriieJ. ^ yJudjUCcV '2JH^>^'X* 
A^V CUJ7DV dTn^Sttl 'f^KDd^UCeV V\TH 07t CtjJ^diOK citTJV 0- 

juoiQt^y\ OTi dShv -nvhduq^dy^vcfnv y>/uovov) ») ott (pS^l- 

pei,Yi Q-n TTI ^OhOV (^V(ri OjUOlOVyV] 07l QA{(^^KOV'y^Yip\iV' 

ixt/^y^ujj oujTtig. 'm, 'j Tncn^vm /m eLvcLipiiSsLi^x^ n 
iJi^itdzLi /Mvi dicoAoc^g iSteiv' » oti ^ ti^SUtii 2cvofo 
Ae/^Txpxi'})? o.^^nVwcjv^pntfTy e/j Tct Tn^nlovm ,m^v 
cv^ ^pco(T7,M VI yiVio%' d-ff ou/ ^cptTaTrtVw tvi; 7f a:7TE^*i$ 

CVTBf. CLhlK^VOVO^ fAM '^'^ioJCLl A6u)C0Oj07t tlpO^ tit 

iMujog x^ iHJm^.-JdJl luj 'T^dya^v'^ te Micu/ /V 
po;'(j\ifjuujvei y) Txi u>^q. ^i^vcdv fAvi ccnJitdttitQ-' 

: (mt iipoi'/UM y^ iiiv id euiTO, Timp^^cci %oig xs^ cu'^0ih 
'PTdtcig^s^ ovji ixGu^poig KSf^ (fbvxoic- K'^ it,*^ A^- 

: iiov, f^ rdyc(%S <pv(;iO'g''TD0 /UiAow^Ti JC^JtocT. ^frcv /aM 
HgLirtyveiv^oit ^* ivct oiTrdxai ^^ixcov i<poiTi*}V ,ksI^ 
^'Z^ KS(Jivt^JiJOifioLfCci^Qt'fA^^O J^cupi7v,h cnwcLy^ cuj-^ 
THi^.oiOi^uj^C^^^ et<hv Kpidiv' o/Q,£f Tnhi/uov J^nxi- 

" eu/mti^v^oi (fiji^yrii^^m^GuTtv^^^Ta^ TvoAov. KS^^Jr^ 
^ju^ 7B Kd^i^v (f^d^e^v if) '^^ ^pidv' '^ ^^- 

• Jh)V,KJuy(^ov. yi^c^g K^A ^ 'nfx&'Mvf^Qv, of^iov' K^ BYGArdPAS. B;iSA.^ '^i^ i^^Ti^SSit/ 'Sr€^f "Xsm/M/Yiffjv w Sjks>^ov ' o/ ^ ccAtc 
a* ffzy^oicni' j77 at.i' 'TS^^heiCcojj . ;cpt^' j^^jjmOTV c^ ♦]??/' 
gn.SncfCOTaTCovjvJhcn^ X^ ^AciTJvi^. Kj^itt^^p» 
V AAfc^owVyof cy '5/V ITu^aye/Krif VSTCfifK^tut^nv ^* 

-fczDjfOfc^nm tS nu3a^|C0u ^ TIuccv cv Tsrj- ^iMo/g Jk, 
vccv civnV) ojucc^ »' TO/ofAmj-^e/TOV outtu, 

Ilv^yfipLujii yv^ras '^^Tny^ivcv/i' ^Jc^Uu, 
Qvipvi (ir' cLvbf>(»)7ru)V ,uiijLvv\y>^v\g oa.ejL7^v. 
j^ ij 7? ct/^oTi a^ov eujTiiv yt^jljj l^^^^EiVOifcu/vig cv E'- 
lyeia. fQ^^ixi^Tvpu, kV V/^^ 
Ntoi 060» t' ctAAo^' i-m.iibu hoy>V}Sil^(*> Q K*A^9oj;. 
3 'Zife/cttTO^HtTjV^oyraf \.yAj 
Koi^^mnjbuv ^(pi?^i(o^ov (m,v\etKo^ TOe/oj-T» 

TlouKnUiiLmSi poiTn^' 'iTniYi (pixov cLVipog 'Qi 

'^v')^yrlwiyv(»)V(p^y\ctiu^v\g cLic^v. 
guj roLum ^ 'Eivo^pcuvy]^ . X^nco-ti q ouuTiy K^t<- 
if^ cy Tivdtx.y>tJ'-^'ig' oif^ctii^^Tci^vnvoig^Yr 
y ovtzdC > i 

tfo^^^v ctuTz7cyoLvnyctiJ)co7iLu ' 

V(divK<iCfx'&tveicih^vm, Slc}.'7nip(i)iJ^ov {%rttci 
Tnrr Ao^v jxafMigJk^T^eiVKj kvjcclv '^/f otv^- 

^oig juuiyi%(nv ov (hv<n)(^g. j 

MvVKnfAXiL^C XKKjUCLjCOVi, ' 

E/c4<^;^K oy«/Vv iSiofng OTWTEAoff . | 

A'e>t9Z)(paJy Pvda.yfieA^'^-' 
£^H TE i(^7aCcL; iig SidUi^Tnuv (f^ kcltw, 
|<A/V €jc5tVs:f J^9tp«K 3 m/^^TrAu ^%i Al p r* A A E P T. 

TovnviiniwU^ovTtovetavojiTiiv i<pY\, • 

'Ei'^7^ ^omu/^aiiffjv viJ\TW{^(juj(av, 

i7t cv TTSourmy 
'^<lbioiA'Ti XcL^ctjV^Tiiyoimv 

lUu r aLKomcm ovJ\is cw, \:mjuuiiveii 

TUV Viu,7f.pUiY* 

inxS^jT^ Ji Uv^-y)^^ 'Kity Tiv ^yitv ' auvi^^oY" 
it^ /jiiia <T^ ciu)y,%ov cv lyiMvxoovog oiKta^QvTtv^-Cszffi 
^vog i^i^fJiMQi^^ih^g aJ^iudivnitv iSJ^ (p%voY 'Cszsn" 
fSffYitdiwcq riw okiciv cruviCn. ^vtc t/l' clutvi; (si; KfO** 
mviocTTX^^^a-To rsf^^aui/iv^vvlS^og ^Siojv XaolCou'' 
ju^ov;, ivv J^ Ilvdccypou/ Ka7a-/^v\(pStiZcti Jii^iovm.* 
7{S^flj^g^vip^ue^<f> •)^o/^of T^^npeiyjjci/u^VycuJii^ 
%^iU7ru>Vy oiAcSvcifjUAMov h TettTiimi ' ava^p.iSiuj of ii 

apetTloVjYi AOtAVJoa/. ^SI^ uJ^fD^C ^ (^OiiiOlTtOV^^' 

crpctylwaji. ovru Si )C5M W ti^^ov;^ iTWfpoi^v <am< 
^fp^fUZaji, ov7Ci4 'StC^Y rt-iloiesi^vTrt ,SJy.(pvyiiv 4 

^VliV V^TO. (pvyPVTO, 6/V TIJ cV M fcTa^J^WO) /{^O V TK^Mlf- 

^M<ny cy TVTlajvpov Cioov Qn^fXYi,^ to 'fvL-^ C>t^i- 

HvJtw c* <ii MACe), «77m'tAr5trV €iii7a.hicLVyYS^ 'TTCJixi^CldiA 

Ajpovnt Mv/^mog 'K KpoTtovtct-nv eic MeTacrovTiov o^- 

SA^r",X<|^W7BK /2)/oy ^(pcTaSJOi-vj/JM clemlCiyJMI (lovAOyUi^ 

yov Tnpaiupc) l^iv, HpfJWJTiDg Si (p'fi(n,7Toi\ifMUjj iiov A- 

' yLpGLycof-iivoDV ngui St/f^Krwia^yjc^l^A^/K^TO W crru;n- 

^v liv Uv^yeS^Y,){^fQ^<^va4'^ Avjpa.yxj/itvm, 7ir^,o'»7ttf /0€^f ^t< ^'m xjtf nc-cLKOimyCV TeLjxiUTJK^-^ 

Hp] (tMo 2i frs^nvdcc^pov^Y^ffJv Y.p/M'ff7nig. a/j^ y> 
w? •5^«*^^oir c* r7aX/a,)cT' ^f oik.icncov Tnii^mtjtXS^ '^ 

iV^ K9^* 'tbf Pf^^vov' iTTnTO. i(^dtiveLi dunu; i^r cu' cthh 

liv cu'i^Si7v i^ov K9'^ HscncnciMTiVfSfJov. e^aiXjoiTSLii 
■ff tLlu oK)(^v\cnotA')^ct(T>teiv cog tf(p?x7rq •^ <x</i?t/ * K3^ <^ 
i^* cW'l^'j*)a7tsy fltwTT <f Ttt avuCiC^iKOTa. tl ^ , awyo^ot 

5?^ Ai;)/?^OiC> i<ShCKpV0V rt Jtptj C)/UcloV, T{^ ^TiVOY 

umJ 'Z^^<l'cuo6Lf,coi KSf^ iua%(n)/i^oL4 ti fj^^^^unv' ta^ 
{g\ UvdetyeA^ y^rdiujcu. rs/uf ^Ta. //V' '^pf^^Jt* 
Ttf. /<*' 3 TTir rio^a^oa ns^ }uvvi, Qicuo) ovopi^.t 
ipQVrtvov 7V KpomvtoLTtv ^yci^p.ol ^ j yuLua^xsL y%> fc() 

•MTTp AoLfX£i),U)( (pW<n AvffJ^C^ OTTJgztAM 7>J flD^f jTrTrcLp 

/lY^fS^TLidsfypov Ai^v ovTtoc, Kiy>vr> Si rnMoi'^* 
1Sf\ ^eLucLoicL <piMin)<f)i7v ' 1^3^ oL-mi^iav Jlvdefyp^Cy 
'^yira, LctfJLol ra iouj^rk lifl)-)ci^ fZ^^x^Tttbii^oq 

m \:Z!rO/uJvVlfA£LiBL ,cM,ih^(ft /XViAv\ f?yf cy.Ttf 7^ 01- 

Uttg *t>^SlSc/iJ^. d ''j,<hujix..cSjJcL '^Mah ^^»/MJ^^^<^ 
(htdoLji T&)? Aop5;<-,}rtt iCouAv\dy'. "mvioLV ^ yjxf TOf tw to; 
[sV l^n<nc »i\j[<c^ c» oiMoi ^vcoo ^iucoTf^c TT) , KPJ W '" ' 
U yujjci. tZjKf TnAa^j-nV i/oV auuT^,o^ j^ J)ioi^a.TV tsv 
iaiiC^^Hf^K^m ^vcL^^t^u-TnttoK^iot^ kp1'^/«<"*'7p.I'^^ 
loTrif ^' '^/ ^v]^ ^iyiv ^juiTrntDyi^ia TjiAflct» ^tZiKAtTT xacJ 
1« 0eca'Ot<' Fu^ajj)/)! w ti. avy(^/>Afj.ct 5 OJi^fj "TV T «- 
,«</jj>if »<AV*']^3 /i>wi'5V <^^^ ©^'^'OtJ ^rat^Ajce. K5tf ,31^ AlOr. AAEPT. 

CvSimTl . 7^3 '57€^;'75Ki//0K oU/J)30L /UJt?^0Vff)1 mf-^i' 
yfty. ipCOTnSiljtC, noloL^i^pYl ,T 0LU70L J)' U yujY^ }Ui)QM 

*3V loL^Tnoovog) dyJoviKJ>V7DVT}i^ iTih&JTCLi^sf-iu^ "duj t- 

SjOJV \:m}fOL(pLw "^ V\AtKi(Sv' COfOOlTI^.ilQl^iiTyi (^tot^ 

i cVViVYlKCVTtL.lfSfj V\/Uui)v'QlV eig OUJTtV VnTrOjyfXiVCLOVTUS^ 
»/ 
iVOVTZtj 

' ^ . / > I ' '/ ' I ' * >^ • ~ 

OvjUCVOg i/^-^;)^V CL-TIi-^g-^fiOLJ^^d^Cl iLV\^l?* 

A'm' 07DM' i-^9^71,^ O7r?H0)1 ^ «^/o9>{J, 
A M 7B7I VSl\ 4y^^ ^ ^^'' iSioySiJ, 

-J^ V »' »-» « ' '7"'"' r> ^ '' "O » > 
MYI-^CWeiVKpeicSv)^ Xi')^/^ u>c CC(DkOV. 

^titceiv </l dm\j;.cLyijujx>^ {g;pov etuTsg i(p ol /a, 
Ovx, dSimVi^oi; </[ ctJUTog oLf> Jmj 'et/iH^v. 
Kcq dm. 

Tct^ ^piVCtC luJ t9<AMf 704 Uv^yCS^O VD^Hffttj, 

JicanSi)^ Evoop^^d (^Myiv fcV ojU(p<^QQY. 
*^Y[<n >t>,0^7Bf iypv Uv (SJt9<=porDC og Jl o7i }j% iuj ' 
QoLOTciv OT lui d>i7rov,inicu iUJJ ou Lui* 

A/ct/jny^^/5>1f 'Jini(mv YJjctjuoi; iai'oXc8ni. 
Kc^ JoiVi (po/7DT cc/u/A>i)^ (s>t( iSiotg i 
^(a)^ov uu>j)UJCLiucov iVCL iJJfi^vTtt;'^'m.'TV\(S^ > 

mjULcc^i kJ^ "^' <JinKo<riuj dj^vjuTncccfkyHSf^ cnm t» 
^'5T),UA c/>£tc€/vfc /"^;^^ -^J^fcaJv c^noLHjtjJiKSi'» TiA^ 
rojo; ^c) i^oyTJ) T^ rvdrx.^piici)Y ot^ K^ K^^^H/og- 9 <^AtcLir:oc>KSPj E^^^K^aTUfjj^of Am(^Vf,KP^ UchujLcvcL^ 

9Pf,OA/0iOT0/ tismi OLOTHl. V\<JZLV 3 aKpCOLTCbl ^?l\C\CCOV Vi^ 

E Jp^Ti^ 'i^Tctg^VT/vwv. ycy>vcicn Jl Tlvday^peLi tit- 

l5£/)ff 'Zifet 'Sr^ cw7tt^\povoi^jOv Tivhv cltt eLfAv\(*)v ctTn- ■ 

^vTef *i/V/t>tV 'K.poTWvieLTy^ iTv^wiKDC cLfBpccyrt^' mpo^ 

^MeLfftoCjtruua<mY\THCi dKaiilv^coig <pcLan 'Uvic^TGA^^Cf 

TaxtwdlOCOV ^CLcnViT) '(gi^UppYiTTt THC (ptXojv^icLccuJfF^ 

J)JhL(nca.Koi'i<p' ov KSf^ t» Avrtg i(pa,'m.potjMaiUiY «V r 

^iov MA^v.o/ Ji Kpuj aMov aJj^icL^fnTnnov '^v\yvevyiy> , 

nvcLi <pa<j7 TlvdoL-^fi^v, rsr^Tov (tdKoiwTCL pvdjuoa xc/tj ! 

oV/U/ji.i^'ob; i^^cSnsLi' vs^ ^ovyavJ^iUMitvniov^S.ajuuov' \ 

XSf^ iTipov,^ vjTt^ ju/)^Y\pov'y[p\ ioL^v cL^ov ;7a ^z^ m ' 

Kvic }i}fcL(pd7a.,i(s^ livoL^zi^Cifjivpov awiTvmy^ivov' (5 
t/ ^ ft ^ ' / « " i 

<TE/50K,Ac<;exK9'- "Tnmr^yiuoLTivjvoiJOViCog Atovvmog tgdpii» i 

ECPt^^efiiVHf </V <JiH<t;()(9cSo K$M ^Oifhoo^vOC cV TV Trovid-' 
Jkl8*M /V»e>iaii)%>J7/3t7zt|)^cr7cvi/) ttV fSr^THV cy78' 
ywf •Twx.iivarwm,^ Tnc dy<fby^( xsLj TiTJa^KOTH^ O- ^ 
}^VjU7noL<fhC»iL0jULVi7tu>,}{^ oLMvpyJbL^popotJUjTa, cMeA" 
^dluJai^Ji cM, dr^ 7m^<fii)v , rsnjj ^K&ja<QivTa jeuJitngL 
9a^<}Qi^MJ0ii%t4 olI/S^ou;,v^ vtx.Yi<rw^.cl7i%0(JuJ 'St/T^ V^ ' 

%V7Tiy§OLjUJULOL,0^ iTTDiyiCiQlOLiTfjTtC, 

Vv^yfpUuj^va. nvdoLypLuj,o^)^^vi,KojiMi7ico, 

A<fbfj8pOY TWKTiw il KSLTi^C^^OLJMCV, 
^ _ / 1 / , » ^^ >' " o > *f 

IlvldeLypYlS i}0p iljUt.TO. c/l ip-^XXJUOVil Uv ipOlO^ 

tl \eicjiv, <p Y: aic <LV7sv a7n?0L Kiyiv» 
W75V ^aCcic}.vog <p]]inv opoic )^Yi(m.<^ SfgLivc/ua^' 
fjUL%mcvKYif,^i^ ttMov 1.0)Kp<^Tiu),HS^ "Gt^ CM.eiVtO 

^Yl^rjCC^TZWTOf^HSf} /^ ^7a,A'e/CTiTEA^ >(^ "St^ STai' 
KDt;. ^CtJuUvY^TiV OVpdAOV <Sr^ TlV OVOfACL^rOj KG- 

(TfJiSVjK^^r ylw 9)coyyvf^Luj' coc ^iO^p^^^fjTleL^/^i- '% $1^ A lO r. A A E P T. 

»/ / r ' / 

Ji XgiiipvfUi at v\ TntSSiv ^yL^&eCr^^ i/uui ii w/ Kpf^- 
jpojttv Aya^t/LSijei ioi\dmt . « Jl v/ujk7c o/ oVmcb; laf 

^TTJiuvJlujCtiTics^ */l ewTViima cJjt Mn'A;v. ot/7i J^ tf^« 

J(9tAoV flM9«/>0A0J«/K ^Aiflf^foVTE ^ 7TJ TntTeiJi HS^^^IOt, 

Afc^w/f ot^ ^(pipQUxiveis^^Mig IthmcStw^. 

Em/<Af 4A* 'ofet no^;^^ou S^iKvwv^.u^ipv.iiov frpi 
^ i?^oytiASf>v UvQctyeAX^VjuS' oi^ ^rs^^' czm^Jtuf 
KS^Tit ^vcti (ptpo/uSfJccv^iTni^h' ov7r»)( d^d-^^o*^ TiwSf^' 
^yijM ^ 'a^iodv 'Koy>vX(£>^^msUiVfOv>}{ff.^ K^fQ^et' 
pviKs/^^. tz^.fJSf) oixx} QiouoQ ifjfjj Tv^^cuiyv; J)«A|- 

J^ 2cteij;,nv^uy>^ov j^viKjOvsiv. E E'MnEAOKAH2. 

M^TTE^^KAHC (coi (pviJiv jTTTlvCoTt^^MirUVOC tuj lfO( 

' « ^ju7n(fdyQ,iOL^ , AKfoLycejvrivo^. nt </[' eut-n j^jlj Tl- 

j ^^oq hi 7^ :Tim?C9Lf<A J(9t7« '^/?oex^K,^'cr>f/«)V cuiJftk 

y^^^yivcm 7iV E]a:T?</)3K;\«'a,7CV' Tfdii.TJDV « ^/htS. tf A\« 

i K5^ YpfM-TTm^ Ttt otoW 'SJt^ (prjjv 'O^lcog npjj Hg^- 

^eiJ)ic ^TiJ^ZirieA vcffz^ViOTihct/x^zi^oL; ux> oiiucLi fllfr B'MnEAOKAHS. B/jSa.X W 

(JKvuTnciJhcyiviKMKJivcwnviv 'Mijzcvoc Ttum^^fx^- 
ivtf--'^u>i^(>i A^e/TDTEAw. A'mM(>«&Li/>of c/V y^cL/ufxeL 
2iK0^ av ^/f ^oviKOi^ <prnnV}(£>( UvMiTravo^ /uSfjijo^.itc 
ii QoveJLOt; cwTDv ViO)?i -mtA/Tihug caTiix/iSfjQig IhcwKO^ 
ih3i7v (pvtaiv. «V \ssn)(hctj;y O/ ,/{ i^pouMng cogo'i~ 
mdiv 7n<p^}<»( ik 'Toti ^v^)UiVcfris,ju^T' c^eivwv im\i 
uki^uj^^^^t; ^dtu}aj\oi^ ,Ti\i.uig cLyvotiy /insi tfbKcva^v, ; 
H y>'inii'^' ^^v]7nuTiAcSc ^jz^y^yyf^fi^C^ofz^ov (pojf' 

re7Ctif.AeX«T)7iAHf 5,0 eUJTVV, iTt TE H^')tA«7Bf /J^:'l)COV-^ 

u^luv (jXv/XTnciJh, yiVHfAKOig KjtA^Tij^^v tcv mtfTtoC tAt 
vfMdVv/jis^yU^c^h cUAAKStJITVv ^ovcv x^zsv w AttMo J^ 
Dou <ni/M^vicdscf. y.dL7vf>og ij cy "^7^ /2)/o;f '^«jTy ctt E^- 

«</)»tAKV tjogf^LuJ ^^CLjViTDViHS^Tihiyn'^ KSfjj CUITIC 

jov ^^c^viTVv. ^ 11 TngcijuThiCShVfxmcL^bg 'nvjiSii 
\vr<srct> idxYiTi viviKviHJtvaj^TDv o i^ov ourw,7ru,\)i,v) (cog rf- 
gjtxA«cAjr ov 7« ^-rtjuyi) J^ojuCf). i-)SP ^ ^pov oy '^/f 
'l2sn)yW*>(tut<T7K ^ciCcoeAVoVi 07t K^ ^otu; t5i/ff? '^r^ diCO 
poig 'Eju7n(fbfLX «f ck fAKiitg Kst^ ol\<pi7Tk)v'KS>^ ccAh" 
>^ov i^KetXMiCpcLiiJlw . TnAcwyni o Uv^oiypou 
iwq«",cv Ty ©€^f ^ixo\cLov ^rpAM (pviffi r I^juTnScK^icc 
Jip)fi vcjucv £() tjov. 071 3 !2uKKpa yetvrivog &»t2/j«A /W* 

£i (p/Ao/ 0/ /a;^a <i'9f ;(T' ^cnfoo XKpdyccyTt^ 
ricLfir (tv aKpet 'mxioiq. 

'TtV TlvQw^pOvTljUWOg ^-nS IvcCTHg l^pih\i^-V 07t , 

HSLTay/a^cdiig ^ ho^K^^oTnicc tct?^ (;c5t^ >C5^ riAflt- 
7Eyy)'^Ao'^KcKajAyd«/uTE^v.^t€;U/»'K«&a^ Q m^ajUT \ 
Ili4ay>pov\iypvirtt j |i8 A I O r. A A E P T= 

C)f cAj/OMIW^K ^Sy^TnJoOV CKTH^mTD T^^TtV. 

^MJ7 3 Ntca^f oT^^^i ^iKo^cLQu ^^ "^jLimiciQiid^ 

IKOIVCOVOUJJ olnvdrX.yPeA^l f^fhO-^V.iTlllJl OLVTig S^ 

jjig miviffiuyg iS^fM^riQooiv twia y vofMv t5tV7B/^dty, 
^Ait^ntotddi^i iwrma.Tixfl etwn v^ U.hccmvoL ^OL<n vitL 
Jdvv'KSM y^'^'^^ KCi»>vdiiZoLI. itvoi /u^Ttlyi itoitV n 
vnvQivo ijumS^dyi^iig/iiyc e\-ynv. Tiw y> tjs^^pipOf^ltL 

taj^g TvWoUiyi^ ^5T)Ata) OTI jUJtTl^V i-TTTltLODV ^ B/JOl 

livovjju^^) 'aJiioTTrgvr. o o ®«o(p^?uf noLpjvSfJtSbv qm 
OJ l^VihcdTiw eWTtv «^ i(dzq,xsf^ jM/LMirlw cv "Gig •ntiYjAA 
<n'){^ y^ cMmov cv 'i7n<n TtvnieA^pvaiaj^ M^yvcJ^iviy' 
laiv. 'Ep^t7r7n(^,ovUcLf)ji^i<i)aVi'Eivo(p:LV0i;<S\ yty^- 
yivoUitfV^hujTiL^'^) >C5tf mwSf^TeL^^^XSl^ iMjiLii<m.<da^n 
fyn-miiow. iK^ipov 3 '(sng UvdoLy>e/-)u>ig c^/tv^iv. Ahu 
J^dijucL; </[' cv ml (pimK^ (pYffi x^ "^i; etuTtnl ^ovoi; Zlwo 
voL JC5Lf E/^TTEcAjKAfca eluvozLi roL^/iSfJicfhu ' «^ vg^po\ 
"i^^yOjpnaTtf.yijlui itv jL^Xluooovet ksl' l<flOLV (pt?^07^<pvioa^ 
w 0, AVtf]?o<y/)oy Sf^KDvazLj Kcf^ VuSa.ypov. yisn rd^ 
'duj (TijMioTvna. ^nAoJot/ tS ti (iiov kc^ w^fwtTTf j-re a 
tIu} <puno\oyi:u/ Ae/SB^nAMf Q cvTz/^fltp/^i^ <pvi(ni<7!r^ 

itv 'EjU'7n<fbKhiCt pvi7iejLH.Luj SopeiV'2,ltJJU>VOt. '<^,Sl^hiKU- 

jcluf.cjf 3 TiS Tn^^miv^^ ,(pYi(riv o-n n^ dju^veM^C o Lf. 
TnSochVl^iXS^ <f\voc ^a^ Tiuj (p^cnv yi-^^Viy/xk^^poeA 
Kog Ti Cdv,x^ Toic ^MOtg '5/f 'sfet Tnnvj^.ktw ^^nuyxAo 
-^uiji^Spog. >CQU /j(i7i ypcL-^Ttg dmv ){pJ{ ^ol intvi^vt. 
TiwTirt 'S.i^'^ouSJ^CoLm ,y^ fSJOoliuiOv «V A.-m^anA 
^•^' v<nrOV KaiiyjOLJU^nv clS\K(pvi %; cujt^ h 3u>«7Tfp 
(.cci ^vi<nv iipoovvjuo^^Td^cSfj /sjOoijxjoVjCLKovaa TZt H^ 
ffivJ.,^ou\vi3uau,Sl§. Td ctTiKeicoTala) .K^%hov Ji <pm 
YSM ^T^o^yaxf^ctj; clutiv ^ol-^^,xs^ Ttihtn'^. H^g^Jaf 
«Tljf Ji QT2ci(^mcoyo(,i7ipov (pv\(riVii) Tvl^oLyujSictf EMnEAOKAH'2. B//^a. «^ 319 

l\p[jiivviua^ S^ (p^ffiv tuj-ny <TQjL(n i{guj Ti7la.^Koym ciTi- 
TW^^JCii^^i/.NfeoaSMf '<j,viovovTn yiy^ct^pivctf iti^Tfa.-yoj- 
/jcL4,)(Sl^ euJTtv iTfltloL etVTzti^ ^mw^^KiVctl. (f^viai Si 
T.oiivpoi GV 75/f ^/o/f , oTt t(sfjj loc^ i tcu fisf^ /mti»/? «e/- 
«■oc.ropj^ct»' y>uv TBK AfcovTtcoy clW '^iScLf ^ia^-dw^ 
tiLKifcL\sz§piycvtai cv pnTteAk^ij ,}{si^ h^Ujj '^Kihoim- 

Vt'0V pVlinV AmMocDkipOC CV p^OVIKOK} c^ViGL ^Q^^ ^/f 

e»(5t7«v t7« ^iJvaui. '(aonv (JJH<T7K loLTVfiOi \iy^v,U)g cu) 

TOf mO«H 7z/ EyUTE/flVtA^ '^VtTiVOvn.cL^OL )(Sliij tWr Sj^ 
^J "Tnn^JLCLTloY im-yfiMiodoLI ^JtJ) 7E ;t9LJ <^A\Ot Tlhilcit 
^ U>V (pVlffJ, 

^eLpucLK^t/i oostL yi-^xn xeHXSP^ >^ y^^o^ ^HS/^pt 
TlS6ay\' iTn} /uoouuct) Qi i^ tifcnico^Ji ■pmjfin, 
Ucuj^ri^ </l dicajuCp^ OMifKov ji^og^oW ^ yxjouf 
0pvvf^oi TryoicLJffj K9-^<p^vv^unv "^^pru'. 
Ktfy TiTt^iv viv K i%h^<drt,7nLXivn^ Try^LijuccTiTm^eic, 
Qf^tri^ </l'os ojuCpoio KiXatjiv^ KCfJe^ov slu^/uov 
KydfcaTivi^^B^tris Kjc^ cLu^MBio 'hpiiis 
P<^fta7a JlvJy.ioSpi^cL,^ t/l ov Sipi dviffvuiQc: 

(pviffj 3 Kj TlouLjC^ ov 77^ /n }^ 'mmig ^ynt^iiStajfjut" 

iSa/ 7DV OLVePf^OL. }{gU\ y) iTH ffJCOV Tim (TOcJ^a^ TJvSiiaTLf' 

ruv co^ '^l; vsLp-^iu; Kv/xy}vaJi,KJi\iuazt4 0V014 iv.JhLpluJGtJ(t 
KSfJj cicntOL^Troilicmj^^CJ^C <sl; ho(poic'K^ nTU, oLKpctypiicL^/li 
^/li <S7€^5" TT cv^oLCeiy 78 TTy^^.Kv^cLJifTDC ,Kcohv(7rc* 

fiflCU yt^YldiwoLI. H£p£,KA«<Ajf CV TsT Tig/ VO(TZi)V» 

^yuj v^UcujffWjlct v(pvjyv)(m(daA eujTtv la <!!^ TiLucc' 
Trycx^. uv t/l necojrtviocg, 'aa (p^ff^v Aei^JT?^:^^ 
2« TO.cof ) ipoO/oSpoc auuru,(^ Sm ktu. TrieJ. (pvaiciog (Sf^f" 

^^CClVVIKiVCVTa^, 

HcuxrmicL av jj KAy^J /hci^povoc -^ryjn i^'e. f50 A I O n A AE P T. 

tlaujtwlluj lyfSv iTaayufMV ^sy^m t/oy 

rUo ^uZ oiTryocfV o Yi f^HxeiTt^ fv\<n '(stov-nv ti 17) jcof 
^l^dLyuiVHt vijui^g (ntjwjvpiiv oLTryoao rjt^ oLovimov 'n<m 

yXLOdi'J eiTTlY euJm >C5tJ i'&l>Sv ^£/ji fJULfTlV, hClLJiA.Cci.Vm 

^^Uot o*/uuiyot ccgv kJ' ^M%SAiCf>oi}OU/7tg 
. N<l/iT'aV'flt)CffiC 7lVhia)^,et.yx^YJUi\ltt\ijU0Viiip^?t 

Xc^pi'^ "^y» A ^J^^ <9*of at/iiCp07tCiWi'^ Qty^-nfi 
tlah^jUCLi /Ut^ mtfx nrrtjL^OQjOii^^ ioiKi» 

To/07»' flt^' A;t ' ou' lKa>/ucLi ig asiot THAfcdewFW-j 
Av^di^vyii yweLj^i aiCl^ojuuLj.oi </{ ol/jl i-mivnti 
Myexo/,«|tpfcomf c^rw *©e^f >«/5</^f a.vtpyng' 
Oi/i^jucL9Tt(nu)i(»3V }a^vi/j^otiOl J)i^ vouaav 
IIowtb/wv i7ry9o>"7B >fAy«»' <^Y\KJta ^oi>^iv, 
fjuiyout «IV 7DV JiyijpoL-yxj^ia iivnlv (pYKnVji-ni /Mje/.<xJli 
etuTtv f(siT(aKOUJUoy<fd»)COv7a..odiv Ttv 'E/UTnSbK^ict U- 

VnTvjlfV^COVTSifY eLLf^^^JlKpet/lLVJlVOl VfV(^(^<n/^ afi 
CulcAOV^iipndotVOVL^Ql , oIkIoL( Si KaTXJKdjO^OVTZH. 6ii 

vrcuitt "m ^ovoif l^iCtXTd^oi. euj-nt^ q %>v7i)i^%i4 xst- 
^Pimsti ov O^v/x/napoL-^^cpS^azLi hiyiTaj^ Khio/Mfjlu) ^ 
fa^caSbv' dc Ks4 ^'aCa>ii.YOi cv ^fJuiVi^vS^\AM.tn, 
^y\cri Jl ajUTVY kslJ A'e/9t)i5AMf ihGJBipoY yiyviVMtKSfi, 
vrciaytg VP(?^ ciMoteA^iv, uye. tIw ^a<n\€icw cumi) Si^ 
JhoSfjLuj TO.o»Wca7r»(>c5tW'a^ "ZaJvJo; h/Zilf nffeAOLrri 

AfcJ^)^ hlTtTH^ AAOVOtJ Tt^iOV OL yuTnKntf . *(sL J^ (uy 

idv^T l/Axtio^ iip n )a > lijbt) (iJiTicu/ aua *S>^7f di <^«* 
«nf ihi/j^^^Yifj T aliifa. (^my^ ctt ka«3^V \^ ^m t^i P i piTt, T t/l CLMCdV YCrU^^^OVTWViWJVnVflfCOC Sf^" 

pM iTiV TWf /SooAvff 'iczirvipnito. wV <^ Trapi^^iitfi-}^- 
kS» (Wjutm at oL^i^i ,7to xJHQiViKOTr^ J^Kovoii j(pt7ao»<nt» 
tfyO^Xjzny^oLqiiro Tv^vvldhc V.^^' ^''"•^^** y^ *> 

7Vf<V *) )($tTO^<c9Btf 7»f IU(t>aAM?. 1171 fA^ «tO» E//6- 

pL^tf-ovjoiTnfiiiM KscntXiKSi-tmf ei.fxpoiipQUtitv te kah 
p/)fifc >C5^ '''»' cnjfXTnfftajfy^v. ^)^ ,aV •"-'■' ^^7" ^wC 

OtCOTtf '2Sr£5^' ''^f /SouAMf «V KaTXrK^Uu TTClTfdXiV 

mueLit^^SJ^ tIw cv "^/f loL^7c dxjiCThTrt , •rafn^^v o 
/*:nc/)»aMf>CVH6>At;<rt,^ 7i OtAACt «rzfet /(TOTWTCf <J^Ai- 

fe;^/o>'j « 7?TB ; 

A>^eK /M^U' A)Cf&'l' AKpOiyxVTtVOV TO^f O^Kf Jf 
KpW^ei Xf MftfoV iKpO( ^T&t-Jlf CCKpomTH^m 

Axf OWTWf ja)/)U(p»V TVfxCo^ flCKJSOf JcpcTip^. 

Sttk ^KiV ^iuu>v'i^v (pctav^). v<pipoY t/l olEju-JiJh'' 

y^Wf ;t5tf 7B '^^^A/wy OL^OM/ULOL J(pt7iAU{« ffUOtSTWf ^^ 

iW Te/a.wVTi 'ti /uuivov Iw <T*^ •j^omodV jd?^cii xsm'<J^'^. 

htjiWrtXSf, ppOV0UJt)7ZDV. oy^Ttil Ti/^OfO^- oV TI» 'SJ^7>/ x^ 

'Vy7i^a,('TOAAawf y> «arni fJi»Y\fj{sv&J^) ^v\<nv hfsutt^ 
ly ''nXiinct. i^KJtvcu yva>ixuu euuTtv. omv q Oihct(^o\oL vcfjj^ 

Xfl£^^fcT'*«p59 <4' U/^?J' 5toV CtfJLQpr^TO^, JrK fc-S 3l'H7B<', 

na)A^/ta/. 

H9y 7a c^Jlf . )C9t V OK Q ^oVoV imcfM/L^t (JKVfZTtlAfflV» 

^'ifioqjYii vi^i^TV7j%iiovoi ,cc;n fjtMS^vpg «7«Vv fju/tioutf 
)*vi^ <!v «r Ofju\idJ\g offUv 'Efx,7ii<fhK^iot4 . vgipov /^ 


33i A rO r. A A E P T. 

•l^iffi)(^pav '^yvoi.Jio^ eicUi^ormvvviffdv >^^f 

amu Ka^^nliTZiJi^Xiycov, 

' - K^ E'/U5n«/^jeAMf oLy^peum 

Ap^ji)V,H Sii%k.' V>5^ QiSiuieu; omcov. 

J^jfjtSpybirt ^z^vlc cL7ryou(tjv\}yiffBioSpo^,ccc i^(%a 
edn '^iX7nhTi^V)Q ^mTil^et4 rUu viKpow ctvdfco-rtv (cJam 
pV\(nV 071 bVffJOA' ouuiTihei (sy^C T^rLeKncivoLKTDc oLy^a 
oiwixjiMxluDTt ii <r^^<pih(jdv%vi^,cf/ o<V Y^ VdU/mvicu; * 
«TDt juJT^T^o» X&vvfowo///^ oLMoi ^ez-edivn^ cu/iyittv 
oY7t,ol/j5{j \:sn%7^ Avtf^o^c, cag dy^o ^z^^Kjnji^ovy ( 

tfl OTm (hovhOIVTt^etOTVgt/l iJUAlViV ^ tS TBTDti fc 9' »'Zb| 

XSLnyjiyt?^nt.a>^0 W/^g^f -j^M^/W c^^WgDffrty^ «uj 
&jpi%juovo^.lv\'nvju^ov o,)t5M*^ eita'^ oiioLiifivojut 
vaivjxsiui (peimtQVTWv fJ^>^ eiSive^yik 1cgi(^v\ /uuiazDV vvx.v[ 
(pCjnVYig •uzt?3^>*'9o^ diuiOaw (SJ^^t(aL\ov^ys '^ju.Tnh 
'^icC emt cJ^cua^ ico^HJcveii (pJV ov^viOV,KS^ A*i 
^cttDV (piyyof, oLMo iJyaw AV''^^ ^ irS^jl^of^ca ©h 
TtXoL-^TUv, KP^TO.IieLi nouitrWficti i^Tn/u^ livctg ^mth 

mVTVLC. VTipOV Q ^WKV^ 7I0>,V<ZDPCffyf^.0V(:iV ,(pcmL(jdV A 

^;*ciJ^ioL (Tv[xCiQYi\UcVou{,y.^ Bveiv ounxl Aiv,){sf.^^^ 

yiyVOTt 3icS. iLp/bWTrM^ Si (pm rOJV^OlM 2iV0L KyLptt 

youfnvluUicl-rn^Tn^H&ijlw 'Vjzro n^ lcL^cSvi %^TiO<ft 
eujTtv, xsfJI ^ tSto t^o; ^(noLV ^Tiheiv. "^qv; o KAM^^yw 

1() 'S^^f "^^ O-ycTflKJaJm . I^Zy^TrCoTTf tA' (PMOTV t^cCVOL^f 
VBL OLV-TtV CoAvKiVOU, C0( *^ ^ AItVMj' eilSL fZ^f^^^O/X, 

yov/^ '^l; KfccTii^^ n Tnjpog koLXi^mJi y^ ccipcLVieSti 
veLf^Qvhoju^ov riiv 'sfet ojutv <p 'a/jJjuj (^iCocicocntj oityi- 
y>voi ^toV.t^St/^ov 3 yu>(diu>cti,oLVoLppi7ncdii<^C (tmy /mA £'MnE AOKAH"2. B A. mS 33J 

\cujazufioL4 cLVTfMyi . ^toJlopof -j E^fcOTOf «2%/ A'vct- 

<tt/xf</y3oy>fa(pajv,(pMtfii' ott tSttk e{«A£«)>ti/j7f c(><x^«)K ct- 

^; Tt/^ov KS^^ aijLivLuj cauhetCcov icdnvt. ts/f o 2fcAl 

xuTTo/f ijuvncnVTt^ hoif^o Sj^ to^ ^siro tS 'Zt%(>«//^» 

^KOA <h£-nKji7v, l^vov]aaf r 'E/UTncToK^ia^^sii) <h>o %(i4 
Tafxot;<^aw)iyyt4 ("Tmyay^lv lchdji cfbL-^mv oi^c' K^ 

^/M^OWTO. yhvVMOUI 'Q fS\JfACL7a..0V7U) tAj AYI^CiA"7tg t 

iiico<^,KgtJj f^^ZihivouJUTiuv Xu^v^ecymiifS^^ c^ 
m/u(S, l^(poLvlwcLj r^ju7n<fbyQiia.'Z>^ S" J^^L-.a.^Tug 
^jqyttwCiv Kptf fO^C^'^Swi Kpt^a^zs^t/ %cJ. 'QujtIuj 
7) ^tAom Slyi,CiCcijcSaitj tUu Sf^\\)yJAVi£ic ^» "^V ^"^" 
, o&cy. '^t/75/f «/i' ovcw^otTraf T/yOa/Of ^pilW At>«yl» 
ci?t;v«V*i''*'' ^V niAow/^ijaov^KSt) to ouookov 'stk «to 
A5«i'*o5ti' cu;7irJtW TiwTih&wdw oLj)im if). (GJ^g 
li^^v^eiJ^Luj "KpJi Q^ovotM.7v^ mii^TOJf Tiw oiMTippYi- 
' cv Tvi TnapT^.^lv^icovaiov tb )^ ff) t HeiaicuiaKVti 
q a-)esv ioc iy4v cv A)cpa}civ7i'IIcw(raj/icw Tijuvv^/AAr 
jnmtv)WcLf 'K (plhou^^^iovnf Sl^d^odiVTtg hoyvy n d- 
■AjuutTtov %, « ffjjJwV o/"ot .S^ocT.JCsq )^ 5T?lo^'ctoi' uj* riwf 
juC(pH<nO «f (fitf KfOincS^s YihaTn ,(x,v cnwiyyt^ OKTwy 

'(Ttt. ouJ^y J^* <!f^Vi§oy ^'<poy oLuril fM\ (pauiVicSswi* 
viJi y^ a/^av m?^cSv. ZncwTa %va. iiTixav T//xa/of >^ 
h(pipei,AMa. SJ^ TTXvnc '^v li^yQ^eiSMg IsiOiJTzf to 
«Jij|oAo^f , ){gtj zM. TYiQ ai\Ujurg Tn^nicd^vaji oj^^ccm^ih 
•.yspv . iTr^ToCoTi^ Si (pv^ojv ov avJ^joj; iyyjcxsi'-^^^^ 

X^E^jU^^thsK^iOt^ iHJHTS (Q^llpiV^ G¥ XKfa.}ai'Tt,V^-' 
YOtZS^^K jfco/JLOLJcoy (*>0V\Aj7VeMv, OtJf^tAU^Of jcAfAoj'» 

/JuJlkJdivTUv eLuTivVay/jLc^eov.y^oLTtJaji/cSfjfh/} ilojuvig* 
Vivuu fS^^ipovTOJi, NcatfS^^- ,4' oKv(ixUvog ,0 KS^ 
^ ^ Jlv^yti^yJuv ilTmv» cpnaj MtTwyof tif.^TH" I^ 334 A i O r. A A E P t. 

y^ioL TTuarn ^t; A'»tfa^7/vot< ywom<^ ju^ n^^ut 
ooViltrojym q ■^Ai^^xito ctaicilv. iit te wcmo^ '^ icXi 
•7/A;y ct^o^mt4 'Kscs^rLSf^^xjmf tw-nv fQ^iKiaajfiiSJef. •» 

*7iv,KP^ ^o(piov ^Sic^ ^vavuAj , «f ^aihc£tivo^t 
'i^/Li9v\/Miv66jua.mv' st/ te ijufi>dJhL( ^^xjy4,\c^ Hytt 
fux. AtAjpifJWK. MjuM 71 Uu ax/nuj (iaSitcL, J(5M 'W^ 
^if oiKOMvjvr)^ (tb^n^ oUi (mvdjxe^m^ iip' ivoc ^iM,' 
TBf Z2u. "^/0^7:)^ (fy)fsj^)jeii^ mMf^cVTvyo TioVilfS'- 
w-n^etJ^iuffitvmv chvit (hxffih^a^ ^vo^ fS^^on^v 
t9tpov Ji Sj^ %yA-7txtMv\ycV-V vrtp&Joju^ov i(p OLlMtZ,Vt< 
0)4 «V Mioyfivlw/7n(mv Kgui 'rtv ^poy x^aatuj ' voffMotcr J^ 

m. ACM, %VTIV jTlA^TTjOttf «W l np] . u) ^'^«M/ 

iS kW ^'(poy cv Mfcfiy)'o/f. 'sfei '^ feW AeytcsWAii 

^t>t^£7Tt}.(pK<ny>o)Cftiy9«"^ fc'^ flMrTtv Ti^^rfjatbj' 
0>f KSfip°' yi*^{fe iJ »(7' TiwA ^'^ dAvjuTnctJ^ 
^yifAvtfT&oc TpoilLuutog cv TtfKp G<pi^v (^tCAK^ 9« 
wiv tto-nv yxsi^^ OfMfpdVy 

Ji^ju^oy Cpo^v oji-my d^* v4,mMio K^oLvmc 

ey di TjJ (B^apr/t^co Tvi^euiyt^ ^qiXtcp t Myiit 
tumv e^.f ^?<xtTJoLv 'Cisn y^pcog o^idSnozwm Tix&jivi 
tai, x^^f^TttjJ^ ft^n^vdrcvv^ ZKTtwm. ^i 
fiTttjj j^ YjL^eic euj^ i¥ 7>j •mju/A>i^(i) (ncuyiiim/^ 

*U7tv </l iyov 7ty 'iSTnVi 
KtLf av -ynr ijuTrtcfdya^c <^^? (pXoyff»M Kg^Q^pctft 

IlSp>^Kp\l7lipL0V iK-mi^ dL^VOLTWy.-f 

OvK ipicjdJl 07} <nwr ii^v^dihig ig poov Kmvi(x. 
Kf^ct /^oLSiiv i^^ov ijuCTnaiq ifK i^iAwv. ^i^Tivpof )Lf>a7H^cLg ianAcfniXSH "^^ " t^^» 
//x^ 3 ojunJ' 'mSi,'2rri^tA /uSfj 'u) 'n'iJoc^,7wp,vJ)xf, 

.la /iXiivTivp Ai^y Upiuu q^t ylwAtdikivia^i-nvat 

Jt'N M5JI' O,-» vJ)i.p. ]^1s^Tri,^Vl07YyMoL7lo(i^CL Slcf.ju^JTi-' 
f yVk^cf An>^)&V <^ citSJou tf %tetjuni $^vjoafMat-* 

^Tmote «V^ (pthoiyn- attvip^jv^' eig tv cf;TUA*Tit, 

■nv^ rhiov <py)^ Trvpoc ctdfoifffAo. juiyttKSH "^C *** 
ijunc ^iilco'^ oaihLcuLcujJiaxpeidM^ci^TOitv ipev/oy» 
cvQtf^oeiJii, M^ r ^)^ mtvmoL etJh C^o)^ 5 qv^ 

'efoicdstf.tpilffiy^UVt 

H <A» r^ Tnr i^ -^ ofAXui xoSpo( Ti fupvi rt, 

© ajuJVQ <■ r o/a^oV iij^di ff Aof if^-mpog /p^t^ . 

1 /xS^ ctcu »22%/ (pJoTWf cu;x5t' X^ olx^QcLf/Mi «/f t^ ^j 

):^ vnymiU^hiCL, o q iaqeAM; Ao^f «f t:n;4i?fle)M*rt, 

E'nfxAPMOS. 

ETilj^fiog 'B.AoQcOiOi^iKuoCiHSP ^ v\K0V9i ITe5A- 
yipou . *reJtfAJjuuia^9f (/l^czsrcip^toy iOiTnivi^Yf w^ 
\tuKia4 ik M tfi^a*c»fTEcf^K i) «V ^v^KLvaUfy u>g f » 
' j^ oM/7tf ov "^/f avyy^/u(MCL<n, x^ oumi) Qn w ou/Jfi" 
VTt^ ^'yt'^a.'n\ou\ 'nA> 
tiTj fS^^ciosvi ^eii^v /tU)et{ aA/of a$joay j 33V AlOr. .A A E Pf/ 

cwr 'ijsrtju^Yfjuctizt KaviMAotTnv > ov oif (pUTroAoj/ti , 
yco/ucxoyu, ItLTi^ohoyii ' KSf^ f^^71)^S)ct yi Tai^ Tt^iU 
^tgr^^ 'yjzirOfA^^yjuuiTCDV Tn-m) ly^iaVioic Sl^cm(pf7o7i etJ' 
Tt^Qt ^ avyy ^/u^OLTO,* (iioii Ji iTTj 6viv\]Koyta,xsfr A APXT'TA2, 

V^TZt; 'Mvvicrrz^ypiijToL^ctvnvoc' «C i) A^e/^i^^tvof, 
Estfltfoi», IlfSa^pe/'^? >C5M cwtig. cwr 6^k o liAtf- 

€t^eDp^(^. iSoLvjUULi^m 3 j(ow^ '3^^' "Sif TriMoTc ^ 

otMaJKyM^ Ti^ieoj' cv/flU/^ScJ ^cLTyiy>UtJTti)V ^Sf^ m x^AU- 

fJfOTTtV* 

Jip^Tm^ Xlhctmvtvytctivetv, 
KfltAofr 7roti7g 0-71 >^7n(f)^}a< ck to^ dppa^aj;, 
^7» y" aJTTf 71 t:»T5aAjar<,)CpCf7E/ cfe* Actfxy(rk.QV «t- 

«t!'>iA9o//U?6)V A^X£tV(U)^,;C5tj cv£7^';:^/<af TT?? 0'>wAA6 
cM^ypvoig^^^/i^Sfj u>v ^s^ vojua),K9^ (^0iaj>^K'ict4, KSf^ ocnom 

! 7»f j ^ TCt^ 7W "TTCWTif^lfflOCetlJTviTl i^jUi^ >C9^ ^V* 

^ «t7TE5ZtAK5t/x«c'^ Ao/7ra,ou7r/ Kox; j^ ALocLTtL\9ooi^ 
\ /&ii.aj\ Ji K9i ^pi^^^iV^i ^/. ^i y^- oJipy^TttfiO q riAot 

JlhoiTr^ ToLjuSp n^J^ Qo i\f6v7a. uzrD^MfutTBt. StWfAa.gwg 
'.f.o^oln iAaCo.t^H^Kif^ ri •y^oLyiwiTng etjwm iiyc^cStioSp 
\^ivtluci\t^'K^ i<^^iv v\jMv aJv\p"oiJ^iog c^wwv 'r^ 
tthcLfcJv as^S^yvu^v. AiypVTTX^ y> S)i 01 cui^ig 'eSTVi My- 
i^oiif)'OV7di </[' raw f^ ^^ AoL0jUJic(fhv7DC J^ou.acpxM- 

O^ «AjAO?.^ "Trztp V/U9/ \:Z3V/.CVVjUCL7a. , <sfe( COV iTTl^Tl' 

t;,i\uvioog jlB{j ^7m X-)^' &V Si 'tct^ turyjviei i^vm, ct- 
kttxyje. Qt.^^i^Si rvig ipv^amg ccjucpoTipoKRijUfCoyoa-' 
5^ • cVte ir Ji V Xi 7 "Sp^ njk^&J icdrti. 'ippaxn) . 
oui oo<h ^iS{j ^tj^i ct^Yt\ou; cujTtii i^unv tiUl ^^^Kcii{, 
iypvoL<n (/[ Xp^Tcn TiTJxpif' tzs^7d^}Cio7tg OnT^Jiv- 

/ / V-> / >/ ■ ' 

iypoL^w^ ii'mp'Tog,omy:cLMjuoLTD7ntoi. ivioi t^ "Tnix" 

loV^^^TliCTdVOL (i:OLff7V'0V ([)ip'tTaj (hiChiov 'zafe^ fJUVl^- 

^g >^}^ i\ov'^'riuj,TaJ'^ 'SV^ T^)cpcv KoLf^Jh 
lov J)i]Kovcra,. 'zzfee 7? MunKod (pi pi^mjj r^ rtJiiok 
'veiJi^o/i^cc ^^ TTf) fjjvi a%.aHjoviSa!}i't'nt,To •/> op-^ot'^ 
3V ■Oz:^' if4o<j S/^-^iilo^ov xax^. Ttv j nvdoi-yeA' 
irA^e/^iJ^ii^of ^MiH (A.v\Ji'7riii9paTH'y>ujj'm.y)ilv\diwctC 
}%vov^ov <fl otTru^jCM^wpiicmj T^,g ^f^aTyiytaj;,)^^ \av; 
•j07t)(ciL hv\<p3iuJcu . ckr <zir^Tdg ra fM-^tJicx. Tzxfj» ! 
M}r^'/Ki^C <Q^;;)^v,aTx.LSpoc ^^.( i/AJc%oAv<n,){^ 
jj^TBf Kiyv\tnv opyctyiKux) Sf^y^a/ufxaTt yiCouire/tH.cS 
^S^dViyx.-yi, Sl<^ rnc isfJLVig tS v\fMKVMvJfov Joo juiaa^ 
uiaxo^yjv KACm (^m^ iig tiv '» hjuCov Jly^affjaajuova 
'^ ■ycca^reAa <s;^TDg wpov il-^iv, wr <pv\ffjI\?\an»Y 
nm^miao . \ 

y.i' 

^^3^ 


A I Or. A A E t T. 


a'akm Al'aN. Ao^rov'/o7i , A iycLV,Avo 'Qe. mMoi '^ 'H^ clv5j aTnvur» 
J)iKJiiQ ^SrC^Tt^ (picrlKOy Aoyv avyy i}^ct^iycbj/j(sL%'. (py 
01 ^ctCu^yog zjn TrtufTtJhcyryi i^tf-c/) KSf^ 'dw ffiP.Luibu 
X^^}\Ov '^riw iyfiV 0LfJ)Qv (p^^aiV. Luj Si ITje^^oi 
t^og»(^ ouj-ng c^ci^^uS^.o^ 710 aiyy^/u/AccTdf ^T^(rv 
XA}CjUctjU)V Yif.0TUiVtY\7yig tblA i^^^ijUe-ti^hv t^\>BpQ- 
'jivci) K^ AiovTi K^BoiBvMQ. P^/ ff^ci<poUio>i,'S^'J 

^Ylf?^^^ OTX.^tiv(iLtV /l^ Si:} ir)^iV'C0^ 0LvSjU)7rzt( •RX.fAXL 
K^ KiVUaJOLI OLUTLUI QlWi^g COi TtV t}?^l0V» f I n F A 2 O 2. 

In^rtKrvcMiittTnjvmcc, K^ cw-nq Uv^ye/^C » 
i^Y\ ji^QVOV CCeAlT/oSfJOV l/jTTff 7? ^(T/ACV JUk7a(io- 

AkVj KS^ •^Tn^apLivov eT) tp ■toT ksM cLeiK\vv\7iy. ^»i> 
ei </[ cujTiv AnjumTeAog ov o/uucw^igt fxviaiv xciTuMvrel 
avyy^/u/xa, yiyyocay ai I^^Traffot dho oi-TBfTijKS^ 
iTipog yiy^0L(pu)g cv fc ^iCKioig AoLjuavcov Trt^mioLV» U/ 
Ji HStj ccoTvg Aolku)V, ^ IA0'AA0 2. 

OlAoAotoc Kf07ZDVtoL7yg,UvSrx,ype/^C» ^S^^ '^u- 
Ttv U^oi7i)V covv\au<£!W 7a.(ht(hxict to Uv^ye^ 
H^ AicovtyfoLipei. iTihS<j70L q vo/jucditg ^7t%^7v^clb 
yiSi.K^ YjuJ^ 'Qiv «V ccuTtVi 

TUv \:mvotou/ 7ra.<n /mLm^ Af }^ ^eS^mveiy : 
^ii^KSfifMi <f^aig,<^ei<fiK^igicl7v^ig, $ TA O' A A O S^ B;/3a. 'X Jjjt ! 

0^771' fc fP/AOActOl' ctV-^-fAeK/)» 7WV 7X1(71 TO7f>V), 

i--i ^oyy fcVV^' ^tAf^y c/oy^ TUpoLViOV i^v. | 

Hjuj yiw fuvfiidvji K^m hjo-h^^ov ,n4r^Tty «7re7y'o/ J^,I' 
iTBw 2[;^)a)t;tf70v qiaffiv. yiy^oc^pi q (htCxlov Ivt o <pn- 
w '^puuyrTizg hiy^v ^uvct a^' ^^^.(^(picdv ^U^ci-mycf. 
XV (ptXo(TO<poy ^(^y^' o^ov etg I-duMclv (O^g ^^tovu- 
lov ocVi^auidztj ^^^ fr^^ ffvyyivi^v «j2 <I)/AoActof,^'^v- 
Jlou A^i^:i'/J^luu(Sv (AMc^v yu ' >C5tf* zvn^d^v /uuiTZLyt-^A' 
nvcu Ttv Ttjucu^ov. incot 3 hiyun nv [IhoiraovoL xot.(heiv 
vTXt '^N^ ^toviatQV) "TrxpcLiTjizi^iJov cM TTig (pv^ci.Kyic 
laAirKOv^ciiyrhy/uivcoi 'f^/ n ^iaoaccgu /MxB^ff^/O'. '^d» 
tv<f>yfcnv ^Y.fxvreAO^ cv o^w^tg rr^^-nv iM.Soujjcti 
^Uu^y^X^v ^^S^<pioi'j}g,(^V »1^/^' v\A,Q>v<ng Si 
V ttSkc (jyj.(a ^juo ;^ n (^? ctTn ipcovT^ Kj TnpcLjvovmVitiS^ 1 £r A O S O 2. ET cfh^cg Ai^iYCJ , Kvi/)icg,ci^jocAoy>g>yi6i)/ufifiig.i 
/ctTfoc. vcyM/i.ytTv^'. anx-ra ,tqj yiCjo/xiTCJLKSL Ap- 

"irt Ktf AA/Ucfc^^of cv '^/f TTiict^t ipviffiv. J.o)iicuV S hi 
tqV S^Jcyctig Aiyi, KS^UAcimvcg aum oLKooaztf.^ 0- 
^ov yj ir^^^y TTiv ^ K ,^ 9^; JV Sj^HJklt^Siiov ,y^'^ KKiog 
r 2u)Kj)a7lK^V ftV JidicuoLi; dyia.pcq otujQiofAJicfoiTJ T&f 
'afjcSfJ^ipoiSfJov var' currS.oi -j.^ Tra^Si^ ovTa.yVce/m.' 
^fem 3 «V r rieipajfia,c(ni/^pct( £LVtiv€i K5iwa^i, ^ 
xjMV£nz>7a '^^^'(p^/r^k/K aujTtdij \:zjiipi(p:-iV. <ioo Sm fJiM- 
'04 Slj.'Tel^^'m,oiH^a\ iTravih^v, «,.57^^ ^;^ ^iAaiy 
\paA't(Qi\^ iU AJ-yj^Tjiov oiira.pa^ fX^ Xpun^zifTiou tS /jt- 
)\(,ff^fa.7i]icif ^iPovTix 5TO/> j^yi]c}KoLz (O^g HiKTavcJC^t.iv t '|40 A I O r. A A E P T. ctppv; ,T 0K7ai7y.e/cfhcK&-'^ ^'^'Vetg avyy^yj^. cmtiO' 
^y n. 'f^ i^mji cv Ku{/x,<y >CP^ 7>i' IT/so^ vt/cT/ ^(pt^v ov^, 
(^ct^^2^^Mcu>an}\QV oi^prno^.imiJi' evTZog i.7Ta.vi^ 
^y XSiuja^i, ■?Ttu>u'm;^oi; 'ZiflSAioujTdV i^vTzt /uuid^Taj;, 
coc (pcLaj2ivi^3\^ Tdll^oirriovoL^vTniaWjOTt Tiw'^^^ 
etUTVV Trapimju-icfw. %.vi^ <A. (pcttn xsfJ avjUfTnxnov i^v 
71 HffnhoLTCovt oior tIlu YifJu}(ju\Q\iov \taiuyQ.y\<nv » mMoi 
oY7toViiiayiyy,oztc^. (pvKn 0I oujtdv 'NiiiOfjut^f Ae/ff»- 
TEAotf tUu YiJ^ovUv Myiv 79 ciyxddv. cL7nJ\;)(Sv\ <h oi 
TVf 'mt<Tej<-S) jLikyciMTtjLuo^ 3 (jog 7B yi. 'tefet ejury •\j^(pt(rjua 

'^O/j^OV <th^o7.^0L ^ 'ZW^ '^7f ^MMotV ^(poLVi^m 

^f «"^J^^JTzijp^ci-v^ct^ Sr^ /d/o/f ^A/TOj^ ^'^/««^■jeof ^n<ni 
l^pfMTrm^ cv 717» /;77> '2:%/( 'ry^ i^^ot azxpcJViK^ ct^o\cys>V' 
juSfOL.K^ ytfMjjuuifr^^i^ct^K^ iinp oltJol 'ou^ioAoyoi. ia^ 
Kj ^ya7ipcu;^iic: yKKTiSbL)^ iK-TtJhL, Ai\(piSbL. (pvicn J{ 
eujTzv 'E^^Tdcdivvjc cv W <SJ^i BctTuvoL,:^ Kvym S^xo- 
y>t;ayxxj^voui.oi 'j,y}{oL(pivoLf jbdf AiyvTfjiot; 7yi cu)<?ii> 
^myf^nivv MJidipiuUi'^0(rai7Tt ^(f^DLuioLj w/f 'EMvfai 
%'j7iv Sivwxvoi Xpvffj^yTTg Eeivea? Kv/JVof 'Ql ti 'zafe^ 
%cSv ^ )co(rjLcov )(cq ffi^ juut.T^uipoKoyvjL^cjov ''Qi 'j larrejLKc 
fZ^^ <i>i?^igia)vog w 'S.m^iuir-d. xa^iMTn 'j k^ \jsn)fM\ 
uaJsL }(gtMi70L . "S JTTf yiyvi TTCLf g A'e/5a ^^^f >}< Xpv 
gijvr^m^g Ai^Aiov jU£Ldy>7}i^'ov itt Si^7nv^7Tt (pipiTtt 
o^TDict^r^cpunxs^-v Bicopy^^luC^ vsro r Sl^voictv axm 
vnodvrwv. y^^yfivctcn "^Lvdct^oififiiq cujTig <npr iTipog, 
l^oS^ogJgDeActi; yiy^cL^puig^trCATvg, li^aXioiT/ig^^TmJjg Kyc 

90)Q,iOLCy7rDty]7lig KCdUCcSiob;, Vim^i^COV 0(^X04 JL^^ii? 

^lMjaiyjii, 3 tTEm^K^t^ (pvia^v AmMoJhopoc cv ^ovi 
205?^ .(^'g/OTcOjt^ Kpw ^ov ioL^v Kvi<f]iov,*a^ou (pv^aivL 
^EvJh^o^ ov y>is ^z^Q^ojjck i^v\ ^l^^yftMccv d^ <Jijvi^\ Et' A O E O 2. BiiSA.vi^ ' 341 j 

'jucico^. ^' cuj-ng (pn^ tKi^/JVok Ef<A)^ok' ctk/uclavti 
'V riui y K,p d^vjU7nc(J)x,,^pi7v n ^ fski/. -mf, \{gLij.-m 
,<ij; y^cL/ujuobi . in^oUTyai diTez-^^v aycov K^v irtg.oii 
I ciwi^^no cv AiyjTpO) i^xtyouipv rulixiovmMT^iO A- 
nc cum} ^ijuuL-nov 'za^iKi;)(^fAM(ra.-n. Ivd^c^ov ^v cLUTtv 
i^QKiy^oviov iq)ci(rwt 01 kpiig i<n^,\(a.JoL (pn^ ^ct 

hooiJiVOq o/ i^JM/YiJLlOi&JlJULaJU i^ 3 HS^ ^i^^^V ^^^ V E'v Mifx(pei \oy>g '^iacl^v iSifxv vnii/Miipvw 
KWtV iM^i.(m$i'^;fio} ^ Koyv «" ^/>fc (puTAJi, . 

OJi) KOLhOV JUO^Cp KttiS) ?l>(XCL)<)MCC-JZtp' OUIT 

Ai^icL vjiivog ^g *u)^<pM'ai^ Kiyjmcrtai) KufmtVi 

AyiKm to^ ^^7nSl<ri Syi (hio-riwoaxiv >i7iw . 

KcLi J)i olfst-'^ (A>q i-TTiK y\Kv%v oLUTtKSL yiir^^i 

HfeA/ot< Slx^M^ TiivTn^^^iig iaiSdVTi. 
Stbv ctVTT 'EvSc^ou 'EvJo^ov ckolkouv Sf^ r KeijwziJt^w 
tff <p v\fxy\g. imiS^ 'Zjfe* T i^oyifASJV Ylu^yeAy&v 
)ihnK'jdtt,^,n<hi '!»k).'^can^Jtw (cog (pcLji^Sf^Ki' 
^(S/jSfj.KiKiioy 3 isr^Ttv '^^ H^K^eiTDu. 

yiii* u^. A I O r E' N OT 2 A A E P. 

Ttov 'zzfe^ (6im , ShyfAcLTCt)V y^ "^Jjtis- 

Sh^/JJ^<7CL\/my,BlBAl0 1^ 95i> t7 

P A'k: A EI T O ^ BalW of , t CfiJ 

Uv<i(;)Yi^iciov'sg,'t(pi.ff70g.c^ v\KfxeL 

OhvjUTTiciJix,. /Uiya\o^PCt^v o)^y>v 
c^ 7V cruy^fj^tLTtx; cUjIV d)i>^ov yc^ O) (pvay , PoKvjuctJt 

VOOV 0'J^<S^TK,€1. Yir.oJcv "^O oLJ iJictiC^i yjnl Vv^^ 

£UjU}Cwdi^7i "EiyopcLVidn ^^ E^ic^tT^OK.IT) 5^ btj ^ 
<pov ^/7?a«£^ yo^/uUoj J171 oliyyujCipvY.ai tu^to. ij^ la 

•7Z0V. TtV TE OfJWpoV i^CLcntiV CU^iOV <^ «^^ Cf^^fa^V cvJt 

^oLKKiSzLi K^ poLTnhc&zf.JyXSP Kp^ho^v o/bcoiug. iM 
yt^-^y^ ,T^tf-v^va^iyvv^v iJLci^ov h TrvpxsniUiJ.v^ 

of . Kp: ^LyiiiTteji 3 K9W rp^J E (p e^rr 6'v j ^' 731.^ 75 ^ t Taji/^i 
i^CcLKeiv^^p/Mxhjpov^cf/ olg cH<wy, A ^/ov i<pi<ricig viCyJi •< 
^crrSavfty pra^n, i^PM '^'f cLi-v.Coi^ liuj vrshiv ligiTU^iTii; f 
c'iZ.yig LpjLcOifu.fOv icwTovrj<^v (JKiCoLKov hiyvTichk 

/JLkOiV fJiyJi (ic 0111/^; \CZ0. el JiliC 'QlOOTtCyCtMYI' 

1(01 jujtr' cfMwv. 'cj^iov/^'0( Q «(pLi ycuoi; Sitvcui (Stti 

et^^^iXl^' eiJ^iiSjoi, 78 «(A) vjiVSCtTilSoU TTI TTCVV.poL^miK 
nicLTiwTJDKlV, avcL^pvaiif 5 «V ^t iifOV TWf A/flij 
HPA^KAEITOS. B//3a. ?S 34? j 

n%>'!>,ij&fjoi K5M /Soxa^a^.JcW /t<^7r/ J(^' ^ -jVtt» 'zafe^Tf <5t- 
n/^ ff? uAfoVi K^TiihSiv ik aL<;v,rs^^^ laTfmaivi" 
^xct-mS^oS^ ('mxu')TLvm « (hj.vco,vn iJK iyrt/n^eA'^ ^- 
vuov Trci^mi.f^f A f^v\ <ruvtiV7Tov,(wrcv ik ^ou?a«i^ 
>ji^ pv^cL^ iTH -^ (i')f<.i'wv d\<t.a. v]h7n<yivd^cL7U4cdYi<Ji^*' , 
f /iV </i' of V J&)K ^</l imii in^^m.Cioi; feTw ^ . j^ t sIk <? * 

^'cA S[cf,'r\^(m( (^i^i/^^ -'OCy^r idrtviv. 
'^cSyut y) '^'Si voTxnt ycam vo<rD? vJ^x.TJ^^piyfo^ 

'L(y^'iaiv zM (^MipcLpaiVjK^ mo-Ttv Vlyceyi^rt. 
ipui^^yD; <fi (py\jj ?^iyiy ojur Viglct^igiii %ic thujcLTem 
iVTe^ m7nivu>m( vye)v Jhapcu' ct-^m^miv 7r»)v q, Sii' 
vaj\aju-nv «V '"'' ma/ov, j(^' \ui\^eiv Z^i; TTCtjJkg (^ohfrctc \ 

l(5C75t77^r:7? 'V, 0V7ZO J)j X^VtTitVOJiSpOV JlvnpoloV TiK^ j 

TVl<JTL{,:i^ ^pluJOjl CV TTf dycpoL, NtOW^Wf c/l' c Ku^iKM \ 

Hg pvtsj /UiVi AujviJiif-m ew-rt^ '^^axjctia^ itt fhoMTtt, IM.1 \ 

voJi, >ictf Sf^ rUv jujtTtxCoKUu ctyi^oviSiv^Qc^Kuu ofhpcoTtv yi" \ 

VicdT^. yiypvi drtJuctcnogc^K, TTetj duov, bti kP^ viog cov . 

ipctTKi fJUi^Jiv eioivajf,rix&iog ^iti '^of^og ^-Trcu^nt t- : 

ycj^KkvoJi. rKOv<Jin^Av<)c,cl^' eturitpvi Sj(y:<n:dsLi,fCj ' 
fjut^v 'TTOJtra. •mip iovri. ^coTiOi^v <h <pv,inv eipviyjcycq %- 

VOJC^^EiVOpnJJMg OUTtY OLKJhKacVCfjl. Kiy^VVi Ag/fTyVflt C9 \ 

T&r^zs-ee^t Hcjtv^.-^^TBU, ?(c^ -ny-jdioovajjitvSi^mv^' \ 

vajCh^Tnt^viiv Q dWA vq^tciktvtp -j Kj iTrmhOTTg (p\w. m i 

pipo/.'SiJOV (UJT^ (hiCKiov i^fX "^(Trb tS <riuji-^vrtg <nfizf. \ 
(pv<nQ;>g'S)^p\\} iJ (ig^iig hoy>i;,ei; n r c%/ iio "pnu- 

^g,>{s4 ^A/7J;aiV,^ d^oKoy^Uiv. cdi^Ki q cujnsi^ -mT j k 344 A 1 O r. A A E r T. , 

SpTijui/bc hpov' uic /uSfj Z.vify^7y)<hvavi( ctoTx.ipiitp<ir 
'^oL-^yOTn/L^q oi chajctf^oi qzf^ytnoiiv oumJiHsi^ yw.M ck w 
J^^c^oic 'Ajn^Jk<ppo\'ViTtv M. "tStjk '3K5M ° Ti/^i' "uara^: 
y^d^pcij^iycov, 

KiviKTYig cwopovai, 

3 (^oTiE cLT^wg t^vfe X^'*r^ • '^'^">v c/[ <z/^ m A<4 
yxho(ppoawjv\g Xv7icdivy\f (p\i<nv cv SJ^Scyc^g ,QM.^pY\(iWi 
thp rciAh^c^ Thg ^oLjiXeictf. Ziazwiiuu^iSbZ^rLV i^^tf^ 
cvy^cLfu^cLyug ^ aipi-ng^ii cc-Tr' axrjy -^io^ '^i^k^v- 
Sivm^lif^K^^f^i-nlot^. ((fciuij cUmJ KaJcMxssf /^ 
"G-AitK 7ivpo( 7B TTcJm aiivigaji oJi.vsfA ik 'riii a^cLKv^ 
^^'-mtvTVi n }ivtScU;K9^^' ejju>)fi,i^{jiw k^^ t»? ^■^ctVm 
^o%7nii »rM^'^ 9« o^'^ KSH '^♦'rat 4^;^i' ^) ^ <^" 

jiJSfjaiV -m-^v, oit n 6 iiMog 'Q\ 'n iuky<t%(; oioq (pct^kfeTo;. 
Aij/fcTOi 3 )tW •l'^;^?^* :7Te56TE0V,0>' ijTC «-! o^l^po/ "xaon» 
^^^TjT/r^Oit^of ocT^VoL/TTy (hoi&cw Koy>- iyA.ritj 71 o/H- 
aiViiipou/ vocrov feAfy/HCij Tio/ o^aiVj-^vdiojzq. >^ci.f^' 
iTSf^^Ti cv/cTE cv TxS avyy^/u/iA.oLii HJM Gp<^^ citoaM«' 

'^ghdCeiv.iii fh^^JTnc K^ 7. /Sct^of TWf i^fdAjjf cti; «V 
ov}''*^'^''* '^^ *"* ''^/(^foi^ '^auTzJ coJl \-yA w <^- 

■^fJidltjiV , USp^u) 5T)i;\*iOV,l(OU TTVj-Of Ci^tCioJ TU TTuvnt 

>^cLi(jcai nj^jj THJKVCoai •yivo^.cL.(au(pcJ( o ovSiv oitTiSi'- 
ixiAyyt^tc^ Tmjvnt Ks^r cJtcL.itOTyrwL^v^, peivm oxct ttc- 
rctfxoo SjKtuu^Tnyn^i&ajiTi 7flc7ttv>)caf fetct t/j )(.0(y^v. 
rSujvoc<dzt^ n ctor cK -nvpHyMS^ TrvcMv c.x-mjpodtdcLf Hix w« 
^vct^ fTt^.oSbig cvaM^.'? 7: V (wfx^a.\ \&.o^u^\ ct.rtiro q ><;£• 

^OJK^t^ eifJ>>fi,oSi.iluJ. W QcV0t!7^&)V7D A^V 6777 VtU/ 

«^vfe^nv oiyv,}{^hei<duf 'TioMjuav KSf^ ta.VV) <fij 6h rlu> atuf H'PA'KAErTOS. BifhA.Q^ 34T1 

!ltC7rvpu(nv,o/ueM}ioLV KpLf iipiwLuj,K!^ tIil fAkinCoxUxi \ 
}<fcv ciJa^KaTu^-nvn^^Ja/udvytYiixK^ii^^QujTytv.-mKy^^ov ^ 
yb TtTTVp cJ^,vxoi^yi^>cujut<,ix.,<^ov li }iv'c<^ v<ftLf'7niy'V 1 
vSjjov 3 -n! vJ^cop.eig yliJJ 'jf'i'm^^' k, ^u^iiw ocfhv ^ 70 
igLTU 'uJ.yTTtAty te otorr }^v y^^^f^ mV "^ ^<^P yivi^' 
iv. '^^VTtViTa hotTTtt yiSbv •^tcutbl ^^ 'dtv ctvccdv^ct- 
nv oijvoc-^v liuj ^CTt» 7WC doiXot.-fly^f. cu>t\i ^i ohv »i bm 
n cLVcd odt>(. }4Vi<daj 3 oncL3vjMa<ri^ '^tw tl/Ygitj ^- 

Vo/v^Mf jCt^^\ hCLlXfUJ^^ Xj XCL^^^iCU; Q, CKOTitVCt^. 
W^iScLI Ji -n/dfJ TWp^yjZsi ^ hOLJUfGS^V ' TD 3 V)l9Vy 

(jzsv T^inpcov. TiSi fT^iyiy omov'QtViOv ihhot!it) 

jSfJTdi CM OLLTTZi: TK.Oi^pcLi i7n9fOL,WXiVCLi; )(T^ KOlAOV fD<l^^ 

iua4*cy ct/f oLSfCi(ooS^(t/; roLq hdfxfZif^g ou.OL^jJ.icttjC-ig 
'<7rdT^.?<fiv (^X<^yt4' atiQitt ct^pcL. m[A.<uj^Ta.Tiuj A 
f) rUu n YiMov (pho)zx. KPM Sip/MiTaiiuj. Td^ y> ct?^cc 

'l9fOL TT^i^QV Ct-my4v ^KTTD }^f , VJ/Uf Sfcf. tStT VffloV KCtfX-TniV 

g\ ^h7niv'TLu) 3 aihloiluu qDt^^yioTii^v ol)'^ ,^t*) Sf^ 

y XS(.dotpoS (piptidcLI Ttmv. TtV /iSpTOt Y\htOV cV S)cuj~ 

Wj^pLI oifxiycl KJii^Ji > KSf] av/u/xi^v oL(p' M/;^ ^X^^ ' 
^Tvi(AJX..''strhp7ttjna.Mov 3ip/ua^veiVTi }(s^ (pCdTi^eiv. 
'jnhiiTniVTi VihiQV Kj oiAlujLaiiCU/Ci) 9fii(pOjLS{JCov ^ryf (ntct- 
'(Sy.^^ot^Ti }(^ ydjjja 7^V <nhlu>vtg ^ixafUafAoi;yivicbajf, 
fii(pO/o8pY\i cjv ctuTy /(T^^ jMKpov Tng tntapyj^. yi/m^v^ 
i KS^ vvKTa yivi<dnji y KSl] julUj cl^ ,MCfj[ u^g iT^.iovc, 1 
Sf^ cjvtajj'n)ig,vi7ti^ 71 vs-k Trv^fJULTO,, Ks^ m "GvTvif 0« 
uia,}^ TO4 Sj§.(pofOi^ a''a3i'/iJ40(<Tx(c. riuj^ y) ha/x^ 
?f^v OLVa^UiOLcr.Vi^phQyctj^iiiPtv cv rcS \UjV.7.C0rtiY\hlQV, I 
juLk^v v.-zjtiiv ' rtu) 5 cJ/cUTicLV ^nKfa7ii(m<mv > vvx.ttx, 

milh^V .-K^ QJH /t^ 7V hajUfQ^O Tt ^p/XOV aui^CLKO^- 

(>Vi^po(; fttiCtv' qjk'^ w (PcoTuvoij 7d vy^v '^iova^ov< 
AfuovcL drzSpyc'J(i<&aJi. oiKOhou%}C %)vittg K^ '^^ T 

LH^CiiV CLj71QhO}U.(S^O "^f J^f OvJh ^TrtKpOLIViTa^iWlCtl 34<? A I O r. AA.EPT. _ 

mc K?iy , aM" o'jA 'tj%i '^mcet^clv, xcfjj f^Tit /J^ f?) 
curm itL J^cKoiwTa. ^ 3 «%iS&)>cpa7ri^,;t$tf oart wtu- 
^yTuavyy^ju^aTt imt,KD/M(rwnc ^veAmSovAysf'' 

A^iOJf /^TB/ ^KiffV Jftf/t<yM,flt.2d>OJ^>K/>07;^m ^VCi /^- 

^€;v ov ru Kct^->uihvjuCy]7y>' ^KcoLTvitt ^.vttfTir^pTtv elg r 
T.^\ctJ^icofjjacLI79 I^iCmov' ov Ksiuf iiTniv An^/ou ^.voV 

J\tStLI HjD^KVjuCv^ny O^ Vk ^J^Tt^TJ^/J^KTSTOf cVCUym' .^^- 

5f3i:<po .01 <f i avTB,^! /u8f ,Mov cntf' ol thtriieA (pvaioo('diio- 
dcTcc Ji,KKptCi^ oiatuffua. ^o^g jaSo^ /S/ot/ ' ctMo/ » 
Fi u'(xLu> Y\°tt^y y TfOTrov )C07/U4)v ivo^ T/'' ^vuTra^Trvv. 
^oiai 5 oLur ipcjTiiSi v^k ^§. m jicotio, ,^ou/ch, I v' Vfxjng \(t 
fiVin. im%at au/ry Kj Aoqv«of jujkTon^v^vsfJi i-y;ct^t 
tah 'TDi^c euJTvv, 

'E(pi.<n6V Q^OV Ct^J^0ifOtS<^')^P^i'')^P'-iV, 

"KaTaCiCwiaaj, hoy)V Uie/' ^vojog th^vovi-niVii KS>^^ <hc 
iijViy^Ttv. iVTtji^ ouu ipjuU/jjlio^og f^ ^i^tv alw. 
JiKii dlwd/Uiv Z.VOL 'G^i^y ^■x>e/.cL; 10) a/M>v n 7V av/u. 

•STCUTiq HSfJj <^r cV Z>VTTf} yt O.V^COV ' Oi^ '^tlV CV 3^07iX7 

' KJk[iuSpoLK4v^arl.'T^^^ 7^iic:zov i-r^^)^ iy)V7rt'6ci7^ ^ 'Ql 
» ib^7rhii<n)V jujiTi^KOWLc avyy^u/ucL7zov,SJ^-Topii(^aji 
I «33«V ifoKjavavig yiy^oc.<p^ <^^ avt S)Y,yY,aiu-)g. (hoL I 
I tnX<^ oaxj Aoj^etog T gctami^ (hovMTCLi{rng erwf ctKXOi 
i vioog fjucTtiyiiY K^ 7nifJlioLci.^UjutK!yic.ip^vJ)i aiwn 
fj(9>^^m^^ i^uluuoyfAVjKSfjj (hoLotK^ov oIkov. E^^oLViC 7 
! i^ Ti 7^it<p3V cu'i9nayi//MTtiavpoic oJiSfcLmv ovn<; ,im,\. 

fOdn TSt <^A JjT IJZS"' euj'?^ cJ/S^KMV./u^ja (SJ^C cOJtvJcLii 

' ciKobju ','^uoi3vj7v.vrTtp' i/uotO^C^oif)^ Qt mtazt/^, 

fUj^iJ^ lOL jf(^^' YifjLi^v 3 yoL^.yi K) coaovJit^oL (o^azty H^K^^ftTBf EW^nOf AoLpfito /Sot<"A« ^TO^f 
fl^ 5-^'V TO.«7>J^ —Vretllf,;^ iiOOCV(p^'jCOV TTtWTtf O/Ki/if 

pixj)if>ilLv eic Uipazov ycopLuu o^i^ii ^«ao^of, xar 

%io6n( /u^ ocLVvip j^ '©€5'? (hcLcrXict. AnAw/ietOf 
<!'» ^M(77V c* b/f ^fAgsvv/uoii.K^/.dtuodjfa^V auu-nv \^<ppO 
vycojiyitc^civ i'j^yTrt Traji/.Ti^ii^yiV.KsCiTt^ppovov/u^cv n vm 
n^ '^(piirwvAMcdzuiu^^Mv mciyuaei. juUuxii]) twr^ 
^ c^^v^pj^ Av^fJMfre/iog cy 7W SaijcpaTTyf ^irrAo^^tf. 
vf^ii^niii '='(nv 0(Tvi cJi^iyUwnM curw 7d avyy^/u/xcC.KP^ 

nov7t)CO: ,K^ ^(peuipog l7&?i)CoV * fQOC q\ Ftf^ow/ci^ ' 

y.AV^Bn( H^y^.em^g, NtWfA^Snc 71, hsM ^tovvtnoc» ' 

T^^O ^a./U/xoi7iX^y,At<toTV^'o^OV (pv\(r fZl^(pv0Ui>cVt) ' 
* ' • I • ' ( ..\ \ / ! 

cv<7!^^.Alw.c(.TtC ei(f^KJiiSotJf. iipuvvjuoc <h (pv]fft ^ 
'S.yjudtv ov,7J)v ^T^ iajul^cov m:tv.riw,^r.CcL^i(daji r cM.ei' 
VV\oy>v Sf^ /uUqfs c^tCcLXeiv, TnMo. tb «f cuj<t ^- 
"^dufxaTn (pipijzn, dtdp 6M ii Td<h , 
H^K^eiTdf i-^ 'Ti ui (jdv kjxtu iXiar cL/uovavti 

OJ^ V/MV inO' OUJU ,(st( <fi ju' ^^^oSpot^ . 

£/V i/uot ciMbto-r:^ ,fteAcjuutf.ot'oi <i[ dJVCLeA^IUOl, 

Oudil^.^^T eu'(fiio Kpj fZ^^ Tlif(n.poyK. 

'KcLf ^AO%l)vS\. 

Tov(p\0 ov'iJijxkct%i /u;CcL7Ci dtfcLTm^;, 54^ AIO r. A A E PT/ 

Opfpyy] Kj cntoTCf '^v d^ajuymvv .tw Si ai/w^n^ 

pofi^^iYirnc \ve/.njog)Ov 'Qi n^ <fti>Xii(^ %(Sv iymiJ.m* 
T&.rof }l^iyilct4 TTti^TH^ AAnc^pvcLojBiijiti ov KaM;f4«6- 

^^'^'mlflKJiVOVTtOfy 

Em TTf H^iQieiTi^noy^povJf cfl ijujt JbcH^v 

liyacy^v^ijuvniSiu) :/[ oosztHAg ctju^oTipoi 
Hmov cv KiOM K^TiJljcm./iSii.t^AoL (Tv ju^ ynu 
H«V' JiAtK^pvoLoyiO 'JilfcLyrvLXaui am<hv\' 
AiSi TEow (cooLcnv clv\Shvig y^cnv ■mtvruv 
ApmtKmp oiiSMgW ^ ^i^ (hoL\i7, 
'mupTdfiAiaj^iofy l<^eJ-ou/ ycy^oL^uiC ^ioLHjkSovDtUu^Tn/ji 
'nlog , amuShyi^o7og y "^^ iU^pcaSic/4 fAJiTZtfhifhvix^g 
ftV 75 iiSbg, 

EENO$i[NH2.' 
^^W EFO(pow/Jif As^/ocf, w (a>f Am?^0(hopog ) op%- 

Jf^JL^Oig i K0M<pO)Vt0g , iTntjVilTZH Zjt^g (iKJ TtjLUi)- 

vog. <pv\<r)^ujU} 

SeiVO(pcLVV\ &' \:3JV7v(poVj (J/uy(^7rarnVj ^maoTi^Uu 
carr o^Tntmv thc mTe-td^g-^cy Zcty\Q,yi Trig ^.iHJtXico; 6ii- 
rreA^i KSi^ cv KciTztryi.J^riiccvai 3 Kar' cviotgjuSpjOvA vog 
ii^r cvlov; ''^^'hoTiovog ASiwoUiOu' ki (wf %viq) A.cyt.xaM 
Kfcoq ^cctIcov (pyi<n)KSf-'^' ^Vd^^yLOi^^ov iZi . }^y^ci(pi i 
^cy iTTEOT ^ ihiytiou; Kj fctjuCoig K9L^ HjjoJIu KyOjUnpii 

4^niCD7flc0V eLo*r^^ 'SD^ SicSv eipVj/LSfOi. ^M^aC. K^ CWTli 

^ppoL-^coJh^icLoT^. oJ/TiJc^oLoztfTi Mytrajf Qcth'^ r^p. 
VudB^y>pcc,K^%.-^(&7ti 3 ^ '^Tn/^iSov. jUdKpoCiCi} 
ra,\sg n yiyviVyCog ttou h^ ecuTtg (py^cnV) 
HJyit/l iTnur iOLffi Hj d^YiVUivr cvtecjurBi HENO^ANHS. BA.K 34? 

i^HOT 3 TiTicc^ iij <r^ ovTtov gTsi^tcCj Koa-^i; J[ cltth-' 
poff, ot^i&^^MtfXTSi^cAt. *m vi<pv\ aiuJigitdTij Tvig a^" 
y\hiov cir/MSbg cuoL(p<ipon^v\g3 j(ct) aJoovcTii ajuia, «Vt» 
fc^i^pv.ovojcw Sioo, arpciipoeicf^i ,jL/ir,<hv o/uciov i.^vtfWf 
oLvSjajTrcp.oMv^-j opctVyM^ OhOV clkovhv,ju,ii ^TTictJoe. 
m{lv. ffv/^TnxvTzt TiiTjvouViK^ (ppovv\<riv,K9'^ cciJ)ov. 

-SJ^TVCTi OCTrKppCCTO 071 TTCU 7B ^VOiM^OK, (pdapTBV ^* 

<[^ ff •^v')^ ,7!7^fAa . itpvi K'^} TO 'wM<x w 7?a) kocT i{)' ^ 

L^u^^TEt/^KASof^ 3 eiTwvJVC dirm oti cd'&jpi-ngogiy o Qtpo^^ 
:m7ZDC,'i<pf)'Q(pov y^it) Siniv ^^ytwarD^ov Tivcnf 
5oV. (pn^ i) I,co7ju>v (is^Tny etvTiy eiTniv oiiigcmKYinTiai. 
7) TO mtJv'm,7i^cLvco/LdiJog. 6:7t/W i) »C9^ KoAo^pcyKo^ 
c tToti/, ^ Tcv 6/V EAtcO' ttJc iiaMccc >^iyu<rjccov , iTJH Stg \ 
4A10C. K^ mfAa'(i. )^^ tLu cJ^iiko^Iw OMjLimoiSbL, 
')V\(n Q Ay.fjc^TeAog o ^^VipdLgcv r^fZffie^ y^f><*>?i^ nci,- 
ouiTiog STtoi'ja)V Ivtl^ iHtf- '^^y^ou^^Tc^q IJ^ctic ^p' 
Jci4cej{ 'Qigfju^ ewTtv, h^Jdl'7^ ksi^ K.vouicLypcv, 

(^OKJt^Q 7n'Zf^.cd0Lf XS^SrO <?^ PvdocyeAXSoV VcL^fjS{Jl9K0V 

's] 0'pigaJ^cv,X£Lj:t <pYicn ^oifhcceAVOC cv ^yU^MMS^'^- 
<^ fSr^TW. ytyvit K5^ ^^^ 'Bivo^ouiyiQ yhia^iog 
niviTif^^KZjufhcov-foovTiif^ 01 axrD^<ftcu.'EiVO(pouoL;''^ 
^:mu(7i rcLfiuSfjtJ)igTlvpYi7t^}t?^ia7yf, 

FAPMENIAH2. 

I OcTtpf ©£0<^£^9Z)f cv ttJ* ^^'S/WMj AVfitl^/itttWt/yicy 
9Ji<n F ciMacaJi.ojuicg (/l ouu dMicras nc/jj Zivc^pa"' 350 A I O r. A AE ? T. 

Atoya^TH TCtt Ylv^yeA^ci', [cog itpviy.ccnuiv^cuJ^fii "Tnvfi 

dot/ovTtg v\p(Sov i'/pv(7rt7t.-f)Uig Vi^uzs-ci^y^cov hdtJUfTDtSrO 
X^ 'ze^oV(noC' "usra Aujhvicv, a'M ov^ "Ksm) z.i^otprv/^i 
«f vxTv^ioiM fSJtSf-^'^'^' fSrfjoicf ai osrX 'ruo yUx. 

ciyn^p/iVi <npcopoeiS)i , k^ ^ /^aa) xjhc^ji. JboTilT) 

iy^V ' 7iw Ji i VhV\^. '■^'ifflV tl CLvbf>U)7rOOV <Jh HAiOl 

fzs^^^v '^/Ji,<d^-cw7iv dix^z^a^y^vn dipjuav JC5M *" 
•Xu-v^oVjc^ a)v 7» mtvTa aiwigzuot/, kj^/ T^ii» 4*;p|Au>K5M 
«f^oou WTTf);»C5t^ /Ui/M/yTZVjifSP, Qid(p^^i,^ ^H 
(puriKol^iVmJTtov ^<^cv oKTid^.i^ocm J^ny/ua^-. tAoyJtl 
T£ «9« 1() r <pMo<ra(p /ix^* T /SjjiiCp <^Y,^'ju/' r QjxJ^ </^" 
^ou/,J)o Jt^tj (pKw my, ._j 

H'^/U CtAH^tlMf X:7ti3iOf OCTf t)C«f MTT^, 

H'o/^,<:'0'^' </(:'Ha^;'^'' irK, £7T TH^g dhvi^^. 
y^ ouJTt^ JiSj^ •^iV^/Xp^ (ptXocrc^piliKff^JvL^^li^noJh' 

I /^oyve^m- 704 n ct/o5»)(r<f /xjj dKftC^^ vsrct^X^^* 

M.M « -Stof 'rcxumtpov oS^cv )^ 7iuj<ti ^iccSat 
J:^U)juaLV cL<TK07rov o^ujuoL Kj ^^iasw> aA/vuu> 
Y-aui yAc^asDUtj^c^licci Koycp 'niKvJ^^v \h.iry^v, 

• /1(0 ;(5tf 'Ztfettw/rs^ (p»i<nVoT/)u^t-y, 

TIoL^jvSfjUcv n. (hlUij juJiyot.hOippovtiiT ttoKv Sit^ov , 
^g f ' ^ (pt.^ffJOLi; d.7irx.Ti-s cLViyiKstTt vuxri^. 

' #Jf TrcTrey ks^ UKoCTtov tvv Sf^Koyv yi^^aipi , rictp^. 
ftlw^i^-^ioi-^-yVi U^lU^cIv. tKjMi^iJt yjLvi tL 
S" K^ «xx. ia) OKvjuTnoiJk . i(^ (^^'' ^'^'^? ^ 

I pu^idva^ Tvy ctvTiv 'u) Ecajipov Kjg^ ^co(rrpopov,u? ^^ <■ fp\iffi'S.'7nu(n'7r7n.f cv nrS 'zefe/ (piAoav^puv. Kpt^ <!zrf ^oTr^- 
e/k-s-rt he^^. }^ypviJiHsi^inpoiUoL^^<LSfJi<fh(!pnTti»j[f 

ME'aI2 20 2. 

l ^' X Ne/i>v. OfM« )(5ti iliKc-yi^ llABiV H^vp^ftTto, m 
|(5Lf «rzu;i9>,<;ic AoTtv %ii E(|>f<r70if cfj^ocJinj^cjt*)»'^)^ iV 
vtKpocTr^- i^Y^ju^Kjpntv A'CJVe/7rt(f. ^ji^vt /^ KSf^ '^M- 

)3tv yeiucLfp^C c^pidik/i-TJ KP^ fAjOLy^ov iScujjiatQn > 
IJ^ rUi; oiKiiaj/ '^iTUo. icfhKii St curruj li mtv a.-m.i- 
OK If) , t(i^f* mcLhhoion-nv , Kptf (Xx/Vhtik, y{gj{ iV O/UOiOV 
'cioTzS, Ks^ "^vipi^ . Kivr\(riy ii f^vVi) tS^oKAiV Siit). 
tMoC KP^ «rafei 3lJv iMyc/lAAi thiv "^mfcijvia^' fm 
l^ ff) yrucny eu>r. ^VKTr Ji X-m^ocDi)pof Yix^^vcH ^T 
{p r TiTtt/: 7110 JisiLj 'oy ^O VlKO^loj CJ^VfxTnOiJk. 

ZH NJSN E*AEXTH2. 

Ziivwv , E*Aia7»f. ovTri»' /ivc^^oJ^poc q)y](n^ u) 

Vih^Tzfypov' Si^ri QiUeLf/tSijiS^ov, ^zjfet^^i^Tio^Mi- 
A/x,<poTipoyK(jdoyiv n jLwyx <diVO^ Vk (kl^oLTnt^vov ♦ 

ZitUWyOf nA0t76irfc7T7AMW?0p0f Jlc/t MihlOStV, 

■i Xlo^oJv cpoumo-jLo^ i7mva>,7mvpo>v yi/v^inn». f 35i A rO f. A A E P t. 

Q/l oLUTtg cvmJ^Q^pis-^i >{ciu 'E!hici7t)Cov Uct^ec/uiviJiu/ ajj^l\ 
Tcv KaMi. <pY(n 3 Ae/^ziTiAHf ^pirUv otuTty •^^'to^ztf;; 

cLVWfi-f^vauioTa-n; j(pLf c* (pi\ojd(piot n^ cv 'mhni.iaL, 
q/ipi7TXj\ yfia. curry (hiChloL Trc^vig aiwiaicjcig yi/uay^m,* ^" 
HcnBiKeiv ij 3«AHotit{ NfoLp:^y Tiv iv(^\vov(oij)yAtojuui'' 
<fhv7a)(nwihiip%, i^sl'^ <pv\ajv li ^yth^SMg ov tw- 2ct7i/- 
pov Q^n(s/uLyj.0Ti Kp] c^i^lo/uSjtog 'St^ mwciSoTtL;, Y^ inr 
e/-^ oTiAcov cov ri'^ eig Ki7tu.^v , -Tiwiia; \<pv[ cunh 
'^ig^piAoi^ cuJQ.^^TOL auuiJ\vcui' (h\iAOjoS^oc,eujT, Ipv/uoi 
yxntt^aw. itTa 'tsfe-c 2<.v(x>v e^Tmv i)^v %.vcl ilymv aumk 

<QeS^ 'TDOU;'^^ iiLVOpV^^tiV, OLVVIUV iCOq o:} CiTnxJiVTH^,'^ 
TtV KeATOytlTOViTESTli^VVOKTtVet) TPX^V . An/^HTeXO? 

J^i <pYi(nv cv Qig Gf^^govuiucti nr jcwyTv^ ewnv^^^itTfct 
yiiv, JiVTicdivyii cv Tzt^c S^/^J^o^c <pyia7 (j(^\7dfAuuO- 
<Ta\%v; (pihoUjipcdTiidiuja^fuJ^cii 7v^vyov,ei^c <^> 

€iV]'7tV0 ilTnJvjl.UOi^TJVP^iOOC CChYI7iieA0g. <TD^9g 71 %t 

'zupicrzc7ctt; <pctVcui,QoLouct^ct} i,u^ Tiui S^xlaj/yii^uTZi 

iViXJiV COV VuM iyco XSSTD^udfCO^cfhVX^tTl TO TVpoLVVifi' K^ 71 

Aof "^^TfOL-yy^Qi T yhcSilcv/ (ZDtS^^^vcntj (wm} !(sv; 3 "m 
AlTO^ mpOp/AA]%V7a^,eUi7Jf(^ T Tvpcu/vcv xc^isf-h&j awj, 
TffJuTa. 3 5(€«^<3K olTTXiioi^ hoLMOjiv. 'i.puu7r'^g Si <pYim 
eig cA/u{gv cujT{^hV]3iujcti,Kj m^KOTriiva^.Kjeig cujt v. 

fJUil? ii^f^ OVTWg, 

H/?A£f CO ZLuuCOV^ HSl-MV VlSiM^ OUtf^CL TVpoU/VOV 

K7iiret;,oKAu(nti dhuKoanwcL^^^Kiouv. 

i^M* i<hLfAVig.S^ f^ 01 AoiCcOV TVpcUVO^jCV 'oAfA,ai 
K0\^-7t T7B AiyCOTC^JUt y^yOl^ Ot Cl. 

y^yvi ij ^ TE (^aol dyjtjog ZLuucov ' ctMoc }(c*^ '{jz^oTrl 

^g^^^iipOV fAt XhUujV9ipOV 3 ihlOL^i^UJHSf-^cCjiV oJ<^ ^ J_2H'NaN E'AEXtHS. B»/Sa.JS 3yj 

Ojfwv jukyotKcuj^cL; ' inc b?nS)ifxv\(ra4 ^ "TrMa ©€-«V 

Tr^TJif p^oyv vipcoTnai' ^afhcjceji-vo^ Si <pv\tn licL^/^i- 
ftuj,yj)Uf cx.Mot^ (Tvy^ov;. ^icmc-i q ou/m' ^<A' XQcfx^f^ 

f)'KJtVOVTi jU^ TT) * J**)^ ySoU 3 T^tt) Ip^' ^m<»7TcJK ^i^njf 
hiV axjf^ilf Ci?^VlhCL liu) JUJtTCtCohliM .'^jHtjV Ti. CLvSjCCO' 

■uv (^ •yyi (it) , HSf^ 'j.v^)^ KpcijuoL^jzircLji^eiY wt ^ 
j^&pv\f^(jov , xnm uyJiio^ ^vraov f?r.Y^cLT>i(n t . 

^^TtV <pCLff7 MlSbpOV^OV CCim^OLKTTIffW/ O^TlaCZt./lMfJ^IJ 
\ ^VOg,^Cl^Cl^,l^CLV AOtcfbpOVLSpog (Q^(7nj(SjUJCLj,0vJi i" 

Ujvov^oc Yodflcni/UCLi. C77 JV ycyvoLcn ZUvodvig o- 
m,cv rcSKiT]ii7J)eiAi^idoc. t])qjU)L^iJi wr KjLid 
'w iC(fbjLCii)co<^Uju d^vjuTnoLJk. 

AET^Kinnos. 

V'Eviu'?rir>g,'^?.ictTnc ' «V <^ ^vig, AvJ^ieA^^g^K^T 
sy/o:^ OjMnAiOf. cm: YiiLcv<nZCuuu>vog. i(piTniQ 
mS,ami^ Vrj ttt 7raJ7a,y^ ilg cI^^yiKol jujiTu^hcih^ 
iv. -nyii-nzvfitjiUcVOv^y^TihYipigQnX^, "Gig n ko- 
'j\9i^yivi<dtt! Q>U^ €ig 7d vjtvov ijuTn-TT^ o VTnjv, k^, a.\- 
Uo/f <!:^7r^iK0/jSfJCt>v' ix. ii TWf K4VY(nccg,j(T^ tUv CUj^V\ 
vetv^f^fy-yviS&jf tUv^ cr'.^pcjv (pvcnv, fificdzLj Si r 
\iov cv jujkilovi KVyixci) 'ofe/f "dw (nhUjvUju, tUu '/Luj o- 

:l<dttl,fa^7t/^i(rOV JtVOVy^iloj.^/iAXL T? 0U/7Tff 'TVfjLim,'' 

«<Aft7). (Sr^'iig7icLTiiM>tc>!fyaJi\:sri<ri^(m.T:}. 

fCLAcLlCcJ^iJg /.SfJ '(sUfnt. ^ JUJipOl^ Q (^Sl i-^' 71 juSiJ 
t4f,a-7rHpOV (pYlffJViCOCej^iipilTCUl.^^VTlVQTi/jSlJjTI^riplC 
TO '^iHkVOy. H^ ^i^7a <p¥}07,KC(ffCCli ti ^k '^vtuv dr ; 554 A I O r. A A E P T. 

ciSpOlediV^ (flvluJ Cl^-^Picdtqjuic(M,i(gL^'[w fSJ^fitp^ 

ovvt y^7rm%>Sit7rtog yjuy^QvjLBi.cL,Sl^.yLfiVf^eu^a^g% 

tf^SiCL fQ^S^ Ttt CfXCiCL. l(TOpf>07rUV Si. J}^ 7B 7l%V\%g fAVI 

iCiTi StwetcSiJCiW fZ^(pifi<dzLf, Ta itjSfj At7r?a yoofiiv il 
ivcJ^jo KjtvoVfCi^g^s^ <^7?o/^;ct'7a "^ MiTni, (w/Ufjiiveiv 3^ 
^nre/Tr/ifcJOJ^cii (ToyKciiTzi.fjfiyAv oi^YiKa.,){cfjj 'm.iilv 1 
itsr^TT^v (Tv^iyjz m^cLjpoeiJig . wtb Ji o^ v/u^cl dfp'^ 
c&K/, f7^.iy>wx. cv ieu/irJ TmvTiieL (TUfxoLia, ' u>v Yjo.Ti 
niu) ri /xitrov wmpayiv m^^hv ou/uSfet>v , Xir^ov ytvi^ 
•nv ^i^ Vi(^iJci,(rjcf)iQV7Tvv clei ^^ ciw<i^cSv }{gLr l^ 
'^ox'V 7Mf ^ivy]g. KSH ovTta /^ui^doLf jLuj ylu/ , pv^{ 
Movmv 'Tyj' c^/i;:^ iVTznV ^ to/ujhtov, du-nv n. TitiKiv -n 

*S^i^VTa,0^ V/A{JCC,OU>^i(QzLf Hsf-Ttt tIu) iVTiYjpWW ^ 

i^ccSiv QjyucLiuv ' /;V« n (pipo^LSpov eujrtv ujv ojv ^ 

'^CWcyi)'^7ZL ^.kmcdsU. '(sVlZtJV Si^^CLTU/JiTi^ilLO/JUi 

; voLTTziuvav^^jjL' -n/^ ^mi^TtV) KaBfyc^v KS^ Tnt^a 

I Jic^Yl^vSiVTO, HpLf <Z^^(pipO/.S^:OL (JUJU 77) W OMV Siv\ 

eiT c^niTi pct)3iv7a,r{u ^ ci^pcov ^TEAttfrt; (pvcnv. 
■ i^ JV Tiv Ti^ii^tovKJuycAoViJ^umtTtv^TivJi. rfig oihUuy 
r mj^gyio^cLTdr/G-jg 3 t ccMc^v,fXi7a^vZiv7Zi}V . k. yran 
. /L^ ra eL9/ieLdJ^7d7a^grng (po^g, TzvdiHMov \:zi 
; «^'° ccsipuv (^KTTvp oucdztJi, riw Si (jixUvLui , tS Trvp'^ 
: ih.iy>V /JUi7a.X0L/xCaA€iV, CM.hH7niV <fi VMOV KSf-^t <tiav 

I yUvj 735/ jttK;\/oSzt/ Titw }Zuj OD^g /ukcm/xC^cuj' ra. c 
(Q^Q '^x.7iv. deiTivKpiSaji, j^ptf j(5t7B\p-^aTf),J(pLf ^. 
yvd^. KOj Tiv /^ HA/5K cKAiiTriiv azjztvicog, riuj q a^ 

• }\lutUuy(nwi^odg' Sf^TO od'iarDi;i[) '(si};)a,iQ,oic ew'?^^. 
(iva^ 71 ili^^^i^eig U(t/liou , ovtuj k9\ eu^^Yiai^} f ^v ou S[g.<mfii, I AHM0KPIT0 2. 

AH/toxfmo ll}Mar-9Y>a.7tv' o! SL KdicuQKpmv' '^,- 
ng>^cLuct(n':T7niv'KvSy,eJ.7yig, yi{u; U70/)Mmm- 
ffjo; . c^ iMii-)3> V ^vcSv J)y,yj)i(n , vs] XoihScu,oiVi E «/)- 
ov ^ (ha<nhiccg o7n<rcura4 tw ■mx.TeA clvt^ H^^juhiTiiv » 

%g) TTx.p m la 11 'zzfe^ %c\c}iax, ){pj[ ccs^ooAoyio^ ijuuL- 
^iK^iTJ Tmjg cov.v^ipov Q A^KiTTTrQ) TiupiCaM, i(sfjj AvcL 
\a.y>Dae.,{iUL'Wi uvctc) iTi<nv cuv cujt^ vicdnpog n-fioi'^-' 
KOVTO.. ^afhaeAYog Si ^Y\<nv cv TruAi-iiSix.Trw Igi^a. hi- 
yiv Ay)juoKpi7vv 'Zjfe'. AvaJ^ay>pov,oog irtc eiY\ffzu ouLrrS 04 
U^oJi cLt 11 Ctfet Y\Km KOj 0iALujY\c,cc;\^oi "^^^a^.Ttv Si 
•jfvipyisdaj!, Sf^avi^av 71 cujn la 'ZEfeirwf Sf^XMafxviaK^g 
\(s\ •» vc^A-/^pc^^ '^A^^^ '^■'^ aujilvjo^ii Sm /X41 (Q^gvi' 
KjtTZ) wJTcv. Tixiog ou/j(yje. id "uva4)ciK\\M6iv currl i (fncn 
h AY\(JLii<r£Acg cv o^^vv/^^ig, kp^ XvTicdtvy^g ov Sl^J)}- 
"^^gi^^^TVshiju^ow ocoTcv Kp^ iig Aly^Tilov.^tfOg '^ig lir 
picL;,-^iO)^LiiTe^oiV fAxidii<7d,cSfjOVjy^ <Q^g Xcc^JhLjoi; ^g 
7iwn.ip(nJk,K$^ iig rLujipvdtou ^Actuoza 7J0 £oj3q. 
si; TE yu/biV0(n)^igx3Lf; (pa,(n uvig crjuui^cti oLunv cv iV- . 
lia,KSf^ eig AlJiOTnciv ihSiiv.-rO-rcv n ovia. oiSiK(p^v,v(i : 
u«.«£^ riw 'dmoj/.K^ oi/tSfi Tihiioig (pa^ tUj iAa.rJco/ucj7 
POJ/ iX fcS^ i T cv>fyv e/.^,p^eiciv i^\^ k^t "i^Shju^oJf, • 
iT^icctKiivciiy ScAiug xszjZ/Tp.^axwTuv. '■j A\\/xi^<rQxo^ ] 
tjz^ iKSH^nv TXKojJ»- (pY\(nv uj (Ln^' rc^uipog, oL^nwTa ij 
iSnm^^kcJ^TO^. A4/4 5 ^"^ ^«(nxj^nv Uv (pihoyiwog , cogTiT^ 
«feoMj^T^u ScoixoLTi') V Ti ^orpTT^^^^Of jKpt^KA^SPf m*K^ 
WTETSjratsV tnjUT^ (CS^'*; Svjjclv (hQ'Mj^(^.^4x.y>iTCCiK!A 35<f A lO r. A A £ PT. eujTt^t 'e7€^rcA?flW7rf ,/)Cdtyoy ^ovov fjuvi yvcSveiJt, twc «">"' 
^yoi7yicnu^^Q(y(pcL(P{Tm dva7ci4,)(^7a, 'Z^-nv (houjo <^ivi 

axnvJcLTzti y\Oii<x)iwc^iSc^v\g ){siJk<pp(ivcSv'){c^ eiSivcujfA, 
y.co}cpcLTiu)}cly,'OiiSsLi Q 'csr' (tLrw.¥{^%v y^ ((pv\(nv) «j 
AditMce^yyj^ ouTtg fjukk yjurayj^^i'^ oJouvti^^ IlAct. 
ra^yog iiai ,(!pY.<n Q ^7vMog)(rgtr clv eiVi o 'Z^^^^ofjui 
yog cuvoovvfj(s;,^f ^s^ OivoTnJiui jcoj Kva^a.y^pouv n\ 
poC>^ 7»f 'S7€5'f 'S.coKpoLriw o^ouKia. Sf^Myf^oc 'ZE^x (p/* 
/^oav^pioL; a),(pjiJ7K;o (ptMJO{po( co^ Tnvjai^cp lOiHJt.v^ m 
Cijf oiAvi-S^; cv (piKO(rD(picL Tii/mhxo; .70. Y> <pv7iv^ ,){cf\ ^ 
rdiHd>oi^^ KSi^i Ttt ,(Aa%MitTiHsl,)(jfjj St^ i-y^a^KA/oi^ Ad 
n;'!^ j ^ 'sfec Ti;)^ JV TO^iTCM' fip^K ijuyrneJ.:uv. 'Gjtiv'^, 
Tl^TifAoyf^ ipyvaxtYi. Av\fM\*teAog Si, o ^cLKv\pdx 
cy TTJ ^coHJiciTti^^i^AoyiXijtAMJl iAdiiv (pyiiTjv djjTiv eii 
' Xdiioct;. TO75 3 )C5M/^7fo^',£;;^ '^(Tcto .off 7ii\iu-g Vz^i 
l g)poyv\(nf,\^ G-x. TtTTuu <fo^:'j/ aoLo^v (hovKoj(A{JOC ,<i^oL tb- 

, VrCaJc^JUJ fS^diiVcUI (SJ^iKC^OC . J^AOJ' 3 KOiK ff^ 

' cvyy^lw-fA^oLTWV , ohg Ujj. JhKit Si \(^v\<nv o G ^TV^og) 
^HA(i)77^V ;^>pyfcVa^ ^ <-^Ilv^y>pjiy^v. OLMct ^ ouur^ Ti 
Hvdocyfipov /xJifMV\7Z)U{,Stiuuixc(>(^cov ojutiv ovTaf ofAopyvfAa 
auy^^ v^ctn . TOfTzt q Jrju/i^a^S^' "(av-rtv ha(h^v , v^ 

CUUjyc/l OjV OLiCi^KOlVCLfill fAJM ^^ ^QVCOV i/jiCi^Tt.mtV 

'mg >j^'mn^U.v^')fie^y^v%va4 aKodcmjj ^v\<nv cunii 
rAau;ja)c oPnj^KflfjJcJ' '^v; aJ-TDt; ^ovoi4 cujniJ yiy>vooC' 
<^Yi<n 5 K^ AtcA^ o/a)/)of K.v^tk.luiof j ^thoKOLOi eujTt) 
cnjyyiy>vivcui, Y\crnei 5 ((pH<?7V o' A^^TTo^CKMf) JC^t^ "miKt* 
Koog JtKiuuifyiv 7UU, (pou'Ta.(ncL4jipi^iA£L((*)y cv/0TE,;c5Lf '^7f 

la^pOlC cJvSl^TeJ-^OOV . ihbtiWX Si, ^V\aJV eUJT CVJC '3^^^- 

thjpiicLg ,^yntvo7UVt Sf^y^v, om 7iu.<Tztg Tiuj ovtnaM Ysf^» 

\ voLKcoyLOTa' T^i(pi<£rauf Ti Sf^ ruuj "^me^^ "^-^ ^SiK^poti 

l!^oLui/i(n)v. . cc^ 0(SJtfic-i7mv 2cvol<F^ joui^dvmv <L(fi\U' AHMO'KPrTOS. BS\,Vi 357^' 

0/uov diov-ng Ttv cu.a.hOdcrGWnt TVLu •mx.^cocu,' ovffictv, 
/t»f 'aJ^ioScd^ ^{pMf ov 7^ TOieic^j (pHcnV 0' AVtTc^kjiC 1 

ft^v Kj Tjvx^^cf.Ttuum^v ,ct\cLy CuVdu cuiTtig Ttv /ULiyxJif A;o( 
jCffK/{3V y DC oi-Tctvmv Q^ cujTV avyy^iUMOLTav f^jtSi" 

A'i{^ TnVTttKOff^Oig ^hcU/Ttl^ ^l/ULvdluJctJI .JULH /uciov jV, j 

■Mot K5M p^AKQ^f ilvxffi .Kp.] Tih&JTyKmiTTt cutTiV^S^ijuo^ ) 
7aSt<pia.cit^:^/a)ffm7a 'UZt^" TBt t>(pt7BV t77f. oq Am^m» 
e^iof ^14 avyy<i\iig axirv <^v\<nv alcLyiQyeu r /uiyxj/ Aia, 

Oa/UiSV>Oy /UCY0ViK9^7»V^^OLi'7Ti)V 2i/X,yd{juJcLI. '^gCjUTZt '"j 

g^ iTrTnCoTti (pviffiv. A'e/^'|*i'Of c/[' cv ^?f /Vre/jco/f 
:z:Td/M/v\uct<n (pv\<nTl>^a7t0VcL3i\y^atLf(n>ju<pM^cLi^ Avj 
•^K^iTtuavyy^UMCLTCi, oTJzazt »<hujYiBvi auva-jcfjiiv' 
'.jUJuvuKcVi Jt >CP^ KA«j'iAt' %v: Tlvdoiyj^yxu K^?.oattf 
oiivicog ovJiv Q<pihog ' ^Z^^ '^hKoig y: ig%t (hiCxiOL 
SM.y^ J)jMv Ji''pm^7Ti)V y ^Jcv fF^ '^^cov fJUt/j(JiV[- 
^oq oWxarmv.ovJ^oL/ASO Arf^Kpmv SI^(M>v^/uavdjeiy 
'm ovJi ivdoc oLVTHTniv 7t corrztJ J^oC J\iAov eiefhog aV 
Tt^g T oLejL^y ovmo n^ (piAooTxpcov iavnt}OVp ^ Ti/UO)V 
<7ziv tTTrt/rtffo^ Ttv (^•^rov t;^, 
O\ov Av^fxo^mttvTi^^^^^oovdi.vrtinh^cLjuju^iVy 
AjU;piyoov M^VyCK fj(^ flSTP^Ttitnv cUJi ym. 
.yvi '^Tg ^ovoi;(a)( euj^tg (pv^ffiv cv mS /uv^co Aiarvo" 
■ji(if)vi.oi )(p fZDfia{hv7iw KvaKety^VjiiKnv ctm^ vicc 
tfiog TiTioLf^icovnx.. aujuma^cLi th (pnaj itv ju/Kpov^ 
siOiKoa/Jisv iTi<nv KrsoovTWf 1 MQv a^ccaiui^ TSAoDcovm. 
gui iyBayLOaioig. yty>voi </[' ci}(uig /4" KTrciAoS^ccf^og c9 

.^0VliU)7g)i<T:^ ibjU 0yJ))i]K£<rUju 0'hV/U7n&Jk' u^c 3 ©^- 

t/Mof cy ttS '^.y^a(po/^(ii HiejL Tfig. aMayvccai(t)g ^ 
■vi/uoKfinv (^iC^iaViy^ tc fr&^-nv inq Tng iQ[/j,y.g JtP4, 
^(fbfj^^y^syi^^^^vjumcLJ^ogyo^Jtaju^ji^Yiffy^^sifficriZvTipogQOUi j^js Aior. A Atv r. 

fjLa%7iuj,]i^ %z^ cfe) OlvoTn^iuj.igL^ -^o 'QvTtu /idfjivvr 

rCU.lJJcUVYjTT^ -J Kjxi «?3%/ 7TJC TO iVO^ <fc^Vlf 'i?^ 'ZT^Jl rcif 

/iS^idiuJ KS^ ZUvcova.,ccc Hp-r eivTtv fAOLXi^ SJ^fiifiovi- 
/lSpCjOV 'KP" npci)^y>pct w Av(fMcA^^} of ojuc^oyiiTOUf 
f(T^ '2.co)Lpci.Tiujy^y>vivcLi» (pv\jj q KMoJoJ^ifpoc cv m 
fS^TrtLTijiV ji^^^vTt^ iTrmy^iCtTzir (CJ^? etuTDV }HJk>.&JaTtJi 
VjiuitBiuj dJi ycihcL' v^ ^olotzcS^ov tb j^Aot, iiTniv ,H^ a^-' 
y>gfSr^TV'Ti\LovK.juJcXdUiv\]g'oS^viiuj etH^iCeicu^ ccjuTS 
3cujjUctcrtJi Ttv iTrTTtv^cLTUx-i. a^ct y^ KJ>pv.( a.\co\cv3fnu 

ovrUiXaJipiVjOpv\' 7>/ </l' t';^//VH'^^^^ ^ou^^^-KP^ ^ •* 
yjopv[ tH^ vwiL-Tti; <hi(pdotp/uSfJVi. ^nK^Tyiox^ 'j tck ^y.juo- 
KpiTdv (pv,(nvli.pfjufsr'Tt^ T^tzv 7tv^T!iv'vtSM \s^yvipc*^v ov 
'rs,,7D^g'rrlKoc7a^i(p€iViT).7iu> otw ctSlh^luj XvTni- 

7(SlUj TV 5t£») 75 Kpi^^^CDV etoTiui ov mivaiv ' tiv q ^ppuf 
im7v,>cW vjiX&Jaaj cwjW fCJ^^npipCiV^^Tdij; Sip/uet; oaw 
fjLi:aj(!(sv7ti; cN Ttju^g pi(n fW^c^ipoWjJ^n^qici.TTffiv cuj7t\ 
«r iop7iu).iyni'^ to/shA^ov ct/ v\^uipaj,(*Tfitc yitw) ct- 
^vm.TnfgcTfiicv fZD^vixgiTti^ictiC (pv\<nv iTr^mp^c^cvvia 
(Sj^i %li i)($L Ttv iTM (htoi; . vuuktg TE et^ ecu7tv cv 7>f m/^' 

! /iytirf(i)n7tV iTTTtVKnXl^ TtV ^TTOV y 

1 -rr '' <? *' /^ ' '^ (\ ' *' ^' y /T (• 

Kit^ ^f fc^y fecp^^f <.t)di,7ig ipy>v ipit,i <s>rD(j7tv, 

1 ^/oJTTf /}^ (S/oc '(st.\'ifO(; . J):KJtt octuTzJ ^(A ' -^/'^ 
! !() '^P^r oAaiy el-nfM'J,y^ Kivov''^ */( ctMet Tra^Ttt Vivoju 
i «Sa/ <fc^a(i<daj.' a^Tr^Jfcr 7i iQyjie-jctoic;,^^ 'j^JV\7tt;: 
Ha q}dccp7tic. fjuviJiv T2 cV. TV /X.W ovTcr •)iyi<daJi,fj.yJi «V "J 
/-tKoV f2^/>eoS2£^.J(^ T^ 0,71/441; j ct-TTiipoi; it) yQ^ /xi ^VTW 7rm"m. "m Tvy Kpiiuairt y^vetv,7Wf,''<fa'p, cii^i 

tf) aTO.SM >C5W alumiiu^ Sjcl tiw ^ppi-mTo.. •nv -n m- 
hm Kspi Tiu, ai\lujLu> cK '(siobTtov thvuv KS^ ^z^^pipvy 
»yX9i" ^7>ctKf /fl&aw ,KPm' "^ -Ivy/MJ <j'/uoioc^,Uv hs*^ v^v» 
%gLiJWiX{\. opciv c/[ Vfxal Kpir tiSio^avi/uTruri^.^Tra.v-' i 
^nKctr ajieiyKUjuyiviedsuyrii^ SJvYi^a^rioL^ ovcmcniC 
•Siuiaioof -TmMiusv iUxj ajicLyxUv A^^. lixog q tp "t^ ^^" ' 
SujM:UM,ov tUv cuniiju ovaw ni v.dovK, (a^f ivioi «5^^>tfly 

Y ^^. SfJ.y4i\JZJV fJi^^Avo(^(^7JoiSiJV) (To^oy, V) fA;<rT- 
Jkfji/uevia4,\} aMdy%.vc^^-Jrcc^'x.t(^\<r.i €/[' cujtUjo ^ Xfi- 
fzy, )t5q "mP^o^c aMot^ ov^jt/JXcrr. TniVtTa Ji ifojuiua. t/j* 
f viri a.7tfjLa. KSf] Mv6y. vs^ ^TrtiS^' aumu iJ^ctai' 
^ 3 (hiChia curry tSP ©^«TiMof oAayiy^a^pi yT^ TU^tr 

tVTTaCyCO^ri^il^gJl '^X]?\CL7hiV0g ,\p 7l7{'ahO}ttV. 

\ *re^0L yivi7ztj{ cJK cw^ni^, ct TrwvTa ra. aJdpu^Tnvet auju^^^^ei) 

tn^/ a^S^ctya^aj;,vi UieJ. ^ing i ^{m>\Bi'cti; KJie$t-C, 

I Uie/- '>:^^/^ct;,X7n/M>yjua.7ri>v n ot]Ui)V. v y> Xfsw ovp^ 

j ^^Tici). K, 'QJuirt ^^ iTX. Yib\{^ . (punn^ 0^78 /t'M 6- 

jiO^A/otiaxr^fjOy o'in:^Qil(t^7ov , A^Ktvr-rtv ^atnf 

iT)'M/KfoV A/a)U)o-^<',Ko<r(UflX'^^/K,nfee/'^ '"^^'W- 

Tijyj Pf e/ (pvo^£i^f 'uT^oj^raK^nfe/ OA^SpcoTnv (pvcnci'?, VI rii. 

^(mpiU)^,a'nieA f'''<^> ntei a.cdyioioiv. ^T» lv«c 0- 

/^cr^o/(pOK7if,nfe/t\|/t;^f 's^ny^a^i^in ,Vie/. }^'M^ ^'^^ 

e/ p-poaTKjn (e^ t Sl^^^ipovrrev pvff/u^/S. liie/i dfxici^ppv' 

c/M(Sv, K^TVVTn' eASLjlfiJ^^^v ^KpetitKd ^" ^^ip^' 

fSp(.)v,T[ie)- ^.SooXovSvi Ilte/ 'C7e?vc/tfr, Uiex hoi^YSys!.- 

vu)v,ci ;(^ ,y' AW/p 'Afj^ .^7K ^ fsk). q>'.oio>;. 7» p 3<fo A I O r. A A E P T. 

dawjmiCittiXnTaJV hlricLj 0i^vi£ti>Ai7icLieLieACi,Ai*\ 

^gLura xs^ 7{tet<jtuirztK7zt.puiL5yi,uct7iKsC' mdi^TlieA <J^ 
fodt<- yvcjcjuv^A^n^eJ- -^dLhcncjc^HJUvj^civ jc$q (rrpa^^c* 
Tlie} yiC€UUtreJt-cte,,Ticoiuut*te^^VykeA^tA9iyTlie/- ct\cioev 
y^ct/ULfxc^v KSfji V0L^v,(^'tK7n'(gc,rfMJ.'WiMiy:i4 ^icuj-ng» 

Yl ci^0V0IMY\iTlct^7niyMt,hfM^OL )Q,i'\^^Ct4,0^^^'^' 

y^cLcplv), rfea)>fflt(p/H,noAo^ot(p/n, KKttyo-^ct<piv\. ^crcw 

TO >{sJwt fJUL^^UUtllKjCL. MSWtK^ 7lt<^i'TlieA p^^.W^ ' 

>t$tj >^/UDv\ygi TliejL Tjnriaicoc ,Uie^ xstMoaiLu^^ iynctiv» 

\ * » t \«/ ' ..11. \ — ^' / 

Tlie/. dj<pCjsvo)v vt^ dl4^c*)yct)v trsj^yuccrcov , Uie/. Of^M- 
pov,Yiop%i7niv\^,K, yXCjcoyicov^UieJL ctoiJh^yTlie/- pyM^ 

/ "^fi- ~ \ \ I ' .\<r> 

rtjov OvofjuiTim. (scjrwnt xs/uj rct /^ounKst-r.^iHst ^ 
Si,Tipoycjo<ngiVie} J)ai7y^,v}Atctinr.KQv, n ietrejKy) yoi 
fjutffAiTtcLj ^r^ciKs^eA'-^v K^ ^fkivs^e^^v, Uie/ ytU)p- 
yiv\^, S TicjnjuuiTeA^ViTlie}. (co-^^oLtpiy^f^TakTtm, k^ O- 
7i^ojMtyi)cov. ^cnwTa Kc/ui idrh . 'idTioicndi uyig ks^t 
ISiaM c^ 'T^\smfjUiiy\^u^,K^ '^m , -n Uie/. '^"<^ Bot- 
CvXcSvi kpcSv y^ctt.Ljji^oLtrjdV , UieJ- *iij^ ^ Mf/>0H lifcSy 
y^oLMfuctitkiVyUf)] i<^e/vig, XaxS0L'im Ao^f , ^piyog 
XcyoCUieJ 'nvpi'JV,K,9iui '^'^voodv ^yioyovTCijy, No<^- 

JC5t OU7lOL,XipVlK£tjyiUpcCMlMiL7rt. St *il<i/ift OCFTt ^Uvi ^ 

avacpipounv £1^ oburi,v,'m, fSp c^c r^ ouury J)iini^a^xxj>(st 
</l ofjiSKoyvjiJ^U); '^v rtMoaet-st.^Ta JCOf 'Jifet '^ ^i" 
CxiodV ejuT^ }i^cfcu)7u. y^voLoj Si At^/^y-f>i7t)t , i^' CLUTIV /srp^it^, etu-n; cnsci:'<hvTipos yX io; /uourtVjci^iiCp Tiv 
'ifioyov'riefnC}Cti'/^iM'7D7r:i-^,ovjuiijMfy^7zu\Av7jypYog t^- 
TapTBC^^^rd lipoo n cv 'EpiaCtiyiy^apco^ iKS^vi(7id- 
?^iO); ^a.^jis^oL}Cii;'7n^u-mc-; ,-7div\7^; 6h-^afA.fA^ <m<pv\(; 
^ aM%pog'ik.7ts, Tlip)'Ci(^og,>^py\7te/-KCt)v Mp^v. i 
n p ^ T A r d p A 2. ' 

Aia^v cv nip(TjKo7() Ma>\cLV(^iov,kv<NeJ.'n?> Ka^ 
(p\^env He^vcAt/cA^f o noVTTicflV c* 5?f '22%/ V0M^v'(e^ KS^ 
GoveAOi^ vo/u{St4 y§oL-^ (pv\env cLUTtv) CogJl EvTit^ig <^ 

tvdc^/u^ '^ Vpcuittyfctj; oTY['to(. c^ KS^ P/JO- 
76)V cv TiSnpuiTay^pcc t^Yiai ^(h^v(p(A)voyVi) Ttv Upo&Dicv» 

SlYIK£V<n <fi UpCuTayipcL; d>ViHAS)Lpmv, t)(ptA«7»TE 

Q:piaL, cog ^y\<t7 (^aCcceAVo^ cv ■TTu.vTiiJbcTr^ i^veA'^' 'S^C^ 
•78f «'(pn <^iio Koy>u, I() '23%/( -TBWTr? fco^y^a.Tt^ cu^ituu 
fJ^ov; cl}^v\KOig .oit; y^ aiuji^pdym.,fzrc^'nc ^'^ 'S^-^c^* 
aMa >(pr^' iip^xTt TnvKTtv liv^Tnv ' Hclvth-v ^yil^TtuV 
fJLik%yyciJi^(A)m,i' <^/^ om)v>60f '^'fr^Si htovrwVi 

ei;(K9L^ «, nAofTtyy (pmv cv QioUTiir(ii)ky otwt» IT) ct- 
^m9«« K5^ cL^cL^oJi nrtv v^p^a^nTtv 'tS^y, ITeet /* 

5i^»' iSKi^ llJiVCLf,i(''}>' U>C iltnV ,itV COS\fK iimV.yiVA' 

^dydra iuoKvoVTa iiJivcLi, w te dJMT^oiy.g ,k^ /^C^^Jf 
«}>' (iioi ni cLvSpconv.Sl^^rLw Ji Tiuu^^^^n <Tvy 
"^d/ufjLa-ng cJiifi\i]% <C)^g KBiwaJiccv* \{gji luf^iCMct 
turry Ksf-^^Kmxra» c^ TJf ccypcL , \:m> yLv\pv){^ ou.ahiz^a.-' 
/i^jot Trap' ixd^^ fT^^^KJtKTy/iSjJODV. ckr ^sr^^m^ (mSov • 

^' OE 'ZZ)jc C' ^ 0( 70 yL^ tf^ iVpi 75 y ' Jt, /^7^f5?7T f ^ p J^ n^ V 5^ /if a^ e/ i?^ ^ 

iiy(aji^p)i JuuafMV '^i^rtyx^ Aojapy dycovoL; i%a<7a%,}ej 
az^itTjuut %ig fSf^yiu-attMyvffi (SS^^j^yxyi.' x^ t Sjolvoi- 
cLv oL(pei(,fZ[jtf^ "(ffUjjoyuL Ji^i^YiyK^ 7t 1 uZ Qn^TitKouiov y^ 
vof r iej.^ys^v ('fl^vY^nv. ]va. ^ Tifj{gov (pn^ 'zcfei {oriv, 
TlpcSkypYig r ^n/MKTtc feA^if^-^a^ ^ e<fbog. 

COT >(5LJ 70 2.(t))q.aVK0V ildo; <TVJ AoyS^V fSr^'^^ iU" 

yv[!JiiV^ 751' Kvn^divoig ao^j OTy <sreipu>f^oy ^miJ\-* 3^t A 1 O r, A A £ P T. 

^ (pvfcn UxAtwv gv LvSuS^/ucij. xsfj\ fSr^Ti^K^TeJ^r 

ih)ptg SJcf.\iKTiKag cv 7&r<o€5>f Xpvm^-^v. k^ ^m^- 
Tsg 7iufKa>^ov/^tujTVfiUu,i(p' mV & (papTtcL fhd^i^ounvt 
^piv,a>c <pv\tnv Kti^iiXYig cv TiS ^sfe^ 7nf cfi ioj; . ^op/j^ 
^opo^ yd Uv,cog >(aj EW;a5t/^cV "mv ^ntn.^cai '^nv r ^" 
mv vifl%^Sf^g Ay^,^)cpt7dv,^uAet. Si<fu)X$^^ otpdiig . 

J)ei\l 7i 7IV AO^y /ST^TPf iic 7i7?tf^,X^65Aia', t/5C*- 

Tyffyv ,<^Kpinv,ci/7dhUju.ol <fi,eif i7tlaL,J)y)-yy,aJV,ipu>TH-' 
I «TT, '^mDx^nnv, zv7d^lw,oi.7nf}{iMou/, Xp^a'ALuf,v^v\(nv, 014 

j ^sr^^Ttv-^^Xo^^v icLuri dviyfri) tzv <z%x ^aTvjOy r 
I ^;^> cf/a) 7rstpiB^^ujt^.cLUyvu> i) KSijujv^^nv cv 7>f Ey- 
! ^mSov oiKlcf.j M («f ^iFff ) cv 7>j Miyxy.?^ei(fbu' a^^oi ,c» 
Aoia/tojftaS^TO Tfo» (puvCw oumJ ^)'<raji7tg Kp^y>p\t 
I ^ QicSiTtv. ii^Tiiypviai tunv Vvdt<fh:po^ FoAfJi 

' ^iCV^ik^^^TiTfOLKOinCCV. A'c/?T»7^AHf </l' E « ^AOf ^yf ■ 

Wv. fc?7 c/^' Ttt cra){o/i^ct et^t/rtf ^i^Kla 7dSi"T'f^v\ ws. 
X^VyUic* TnzhvicUieA ^ jMzdyuttTtkiVyTlieA ^AyTji 
€t4,Uie} (piXOTt/Mdb^yUie^ "^'i^^UieJi Tng c* ^;^ Jcc • 
<m^i!iug,UieJ.^iif cv a.Shu,UieA '^'^ i^ o/>9aif '(^<f ca 
^cs'n)ic*z:f^a3t)uSfjan',Upo?a.K7tKogy Aim vzz^ /Medtd. 
£y7i\o.yim SXjo^ Y^^Qlvtu. /u^tj (umJ 'm. (hiChict. }i 
^ctsii /fe KS^ riAtf 77ijr «V «ju/tpv Sf^^oyfiv. (pyw 3 $/a 
^opaCjwXiovTtg cuiw i< 2/>aA/V,7£a» vo^K JoaTa^TBVu 

^tu^eUliY^ -tSto dJjviTJiSOjl 'Eve/.TTl Sluj cV Tllf I ^Wl/. 

tFio/ ;/r^ r eVav Tih^vjmif ewT.'(hioi3t7m(a iTv (DO^ "^ 
ovevj-jajv^. K.7rci>^0ih^pog Si <p\\en Q(pi^acrtq ewT TlOSTL 
^KCiV^ 'i7vi,Kj ciKiuutleiv ^ T Te.7a.p7iw rjP oySdviKC^ 
dAv/MJ joitkc» i ^ eij; nTty \)juJ^ ouTtt g i^v» MyiTWf Jfe' wre fatt/TBy oiTntfTtcwm tiv /Mcdov 'Eva.Ho9 
'jtv iucLd»7iuj, cM.eivoveimvTt^, A'm' owA :to vivt)cy,)(sc, 

,-,,>) \ Q \ ■>\ I «' . \ » ' ^ _/^~ 

ftTT^il^.AM i'^ ^ CLV VIKf^.ffaiOTtl^ CXim(m. y KCVoSil 

pm iS>( ict} Si ffVy 0,11 ffv. yiyvi o Ki^ «Mof Upmn- 
yc^iy<!^9f^^^yC)^? ov Kj Ev(poeJim ^,mS>^6v i^^a-^* 

AIOFENHS O' A'nOA- 

KcavtoLTyi^, 

AlQ'^jviCyKmm'^^uitf)}CyK.'n^uviA7VC>etvrp<pun)coC 
Kpij oL-yxy i^oy/usg. ^KOvai Si((pYi<nv XvTiedivvig) 
hitJit'J^^v;.(w Si i»%7g '^^^voi; }(p KvtitkcLy^y . 
vk-nv (pM<nvo' ^cLKv\pdj; Ly\^f:ti^oC cvrw luiKpcfrti; i^ 
hoyioc,SfJ. /ujiyocj^ <p%vov jMKpoS tuvAuj^ aui A^(^yr<nv, 
' iJ)B)Cii 'ixmlTTih' l-ni-^iov Xl) r cii^,U(rf^v; cLTnt 

p(it4,KS^ '>(^V0V OL-mipOV .IXiV TE CLi^i-pWKMOV/tApOV fcpt.j ^^ 

ov^oVi^^^/JViliTiH^vuJff^fKScrjUMV.ovJiv^yii 'T^ ^Mi ovnc 
yvicSzp ,6'.'^ iig -nju^ ov^pSilpiedrtJi.^duj yCaj,9fioyyv' 
kIuj, ^pvip€i(r^'w cv TrJ" jbuiffiiifTiu) cv9x,«nv etKVKpif^ 
Henfo. Titjo cM. 'Scf Sip/ucS ^r^^po^V} KS^ ^?'" ''-^^ 
W <v|,u;v^ocr. ^p^ 3 (njTrJ n ovyf^/uju^eL^Jv;, YidiyAo' 
y>v -ravng "^yivSpov , (fbfcu /lco? ^^(*>v it) '^ V* 
;^ cJ^tf/^ (pia^lv^ TYmv -^p i^^^zq' -dw Si ipfjUwetcu/ j ct- 

9iMlu }{^ OifMftw. 

a'na'hapxos. 

ANa^rt^;^r>At^'c/Ve>tW. c«r J)yiKOvai Aio,t^cti 
^l/xcpveq^^oi^^^yUvi^SaififTXiifi of iAi><^M)a 3^4 ' ATO r. A A E PT.^ 

euj-n^T^roiiJivcLjQii ovJivoiJ^. M.vi^Jhpoc /^jNtfori? 

fdX.lOV Ol'^ AVIjUOKpi-TDV ^OLcnV 0!.KjDa7tV. dl OlW A- 

iiyuLiiu) KS^ iKaTi<rlw dw/umacJk,. ^.5^ ^}^v ^^pov 
N/Kfl)Cf fcoy^ rtiv ¥jjid^v rupctA'vov ' ^ 'vzTi cv ov/j,7rr<n(a 

•W A^f^ArdV^Of fe/>6'7Tf(TW7Bf Oa/TBJ' y 7 i Ct ^ dOMJil 75 di/- 

:7yoy*«^?V (^otxy,^' (hcL(nK&J iTravTCfTnh.vTthCiig' i0>i a* 
Acmi/ ict(poL\Uv au^clmv %vo^ 'Z>^'TiSii<^a^"^7roppi 

«./ ' t' ^ tf o \ > \ \ ■ tl 

TM Yivzifcp AvaJ^oLt>yiC}<n'^oihcov ctoTtv K5M ^f o\uof 
(hoLXuivAuxSutn <n<tnro7i x^oic Toyi^i^diti.ro^ov (ppoy^ 
•rt<rcunct raif 2c/^e/W'*''»^"' ^avo <fii tj ^akA^pipO/t^ort 
Urvosi "nv Kvet^cLpyjV ^XoiK£v,KvcL^cL^ycv h ov :»A»r 
•^fh?. yucK^ata-Tt^ ij w M/KOKffeOKTJC \ciA 'duj y\UT 

rt^.K i?iv YijuS^eii ojwnvovTzoq, 

UrvosiTi iA.a?^ov itt Hj /iia^ov'Bv\cLKD^ oh' 
llTvosiT' Kva^cti;>yo^ t/l' cvA/oc '^ 7raX<tl. 

VitjuoLTOL <i?ipai(povyi fepfc«/^Aw^f Hsifcii. 
c^TT SJ^ tLu cLvm^^LV KPM ^itflA/W «tS (diov , 'Ev<fbLj/U£vr 
KOg fc)taA«7B* xc/uf tuj cV '3V pa^By (flujoLTrs^ aa^ppoviQiV, 

rnvyptJUi jfi^^i^cwS^ipOV olo^vSfJOViTj SiOV i^Tjf^f^f.t^i- 

S)] y^ i>L Ttvo^ Tfhy^-fi^ eiAv djmL H£f.Hitppiov aJ(Aa> , ^i' 
\cii; TH ;)^ei <15^^ oLOTD V (p viary 

-oto^fssp n pi€i (AM.:(^pioji Jioiai. 

VAOViapyi? Si OLUTtV Khi^rJJJ^,OV "SyTB At|flU <D€5'f ^ZT 
^/AOt^ 9H<WV. tf MOt JC$tf OLMOTl fQ^TnVQVTO. ounZiJ 7pv A- 
va^cLp^vJii^cLl riw KVM-ijL, 'KSH ^"^iv» -, 

y BiCxnaK7W\7t(diC^v(^p07nato(. ^tJ^. n T p' p' a N. 

53TWVOfj wf A'A4^.x.:</y3Cf av ^Sc^^^. eiTO. Ji.at,(L^^(a 
^cujcLiCohoi-dtt)-. ?rTU'7uy)c ojf JtOf Trif r^f^^ocTZXf/gri/f cv 
Ivo)^: av/u/Ai^cLi, y^ /. /f jtujt^/f . o 3iv ^)^' vcLjOTaTct /c 
Kei <p{>^o(n(py.<Tzti,Ti> 'mc di^sf.ictxv^-^iajQ njl^ i'^''^^ ei/bc 
tifctyceyav.dc Aoxcavof o AuJ)ieATiig (pncnn, cvdiv /> t- 

p6L(nCiV O^VTE >UtAO¥, OUTl CO, ^-P6V , OVTi di}{CfJjOV , OUn OLdl^ 

mv. XS^ o/{/pici:c ^.1 7raj> nk}¥ ,fAM(l'i.v if) tm ctAM^tia* 
'Ojuu> K?^ iBi T^cwTO 5u; civSpu-Ktc fS^^TJnv' ovy^ 

ACC/AOV TStfi fl Wdi, 17) iH^iTOV. OiVU0XGV%g <f( Um i{pLj TfS 

S/a»,, uiViSiv cVu£TO<^of ^/t (pvhoLTlo^og^ oiTrwvm J- 
p;?%«^of .tfW^c«r,« 7v;)^hKj ■<s>y^/Mf)i^y^ kvct;, ^ ocnz, 
jp/a6^5t, /HMdiv rou[i; aj,cSn(^;nv ^'^Attiov .'m^i^!wi /l^- 
miK^JcL (pcL<nv ol^z^. rlLou^v^nov K.v7i')s>yov)\::sio t y» 
*j.,iuUiOV ^^VjO\ov%uuT(t)V. AhicrK^/iog J)i ^vitn <pi' 
Kocrvpeiy /uSjj olutbv k^ -nv ^^ i-Tn^i Koy>v, jn^ fjSfJTVi yt 

i<O^0^7Zt)g iiiSL^ ^S^.TleiV. O Q ©fi>f %t. Ci'iVt1K0VVt 
:7>J \l^7lCl(jd. KvTi^y^VOg Si (pv\(nV Kfltpo5J0f cVTz/^Zlfe* 
Uvppoovog ^ch 'ZD^ cujTy,q7t Tiw Va^ OLSb^Q gTiUo ^ 
nvwf xsf^(co}foi(p('g ' or^licdBLf ti au/w cv HA;cft ovt&T 
yjfAMctaica h.0LiA,7nxSjga4 fjmT^cog i^vTw;. c.Kyrccniv vt 
to7iY,i{gu{ tpy/Lia^eiy, cEOSLVtoog TnTi ^^(pcuvocSpov Tug 
\iiUH. '7?7D j •mif-v ctKovawTot iv/bo 2iyog oveiJi^ovTog 
^vaz,cLp^(jo -.(^go ik. oCv tTipov %.vcl h<m^dUi cm" oiyxdovy 
WTtg eto.>c^[hoL<nAlJig!.g SiC$C7r^cov. ciei tiIj) cm u^ . 
Wm 1(sLTUTifiia.71 &)f7i.Cl i^cf.} Ug eUi7rv HSLTa.MyTZljLU'^ \ 
ntt^V Xt^TOttOUJTiv ^'S^cuvav TIV hoypv^iij^Tzi^-hKtYvi 

t^OV GVTO, CV nO-Tf.Tl, WcMCtiUC {(pVKTi ) il^ CLTHc^lU.eiy 

— ' '■ ' " 1 3tfer A I O r. A A E P T. 

\^avL$. %.vcSv Si^ouitu^odVitUJ-ng Kva^^cL^-^g iTrviVei 

! 7B CL$f^<^0p0V OS^OiiDpyV «OTO. i{£L7a!^V\fdil^ Si THTl 

X^ ieujTcS \cLK(Iv ,K^ ipco7>i3i}^ Tiwai-n^iViifpv^ JUihi 
Tixy^nsVf iO' ^v 71 TX\i; I^YiTnaicnv xjsr' ov.Sivo^ K^* 
1l^f>ovurD,^(l7i> (J^oSlX3°^ Atyjv )C5^^57€?f ipCOTH<nv.O' 
3iV ^ licLUin^pcLVLuJ mJ^ VicU/iaKOV orTO, dy^^dHvcLj.i- 

(pcLOKiv yuJuyivicdsu Sitv Tvig ,t^ S]^%ciug ^ Vvpfdh 

' ViloUif^Q XO^Vt^F/f icwn. i\iyi 71 TTlMCLtu^ y^ ^- 

Tri^vpov dsLujuui^oyTa Tiw Tlvppmog aMcL9/>Qi^luu ^aiuii- 
I p^V cujry mujjxvicd^ 'sfet cu/t» . ouTty c/^* ctJTpV "uz?? 

i 7»g TTlLTeASbg ZfMidiMOj, OigTl Y^ "^'^ipiCL K^TU^- 

cm ebUTiViK^ Si oaeivov Trviffj^^ig <piAoiTC(pot; cLTiheicu 
\ '^(picra.i^.H^ J^ ^ ^yi?^oo7zl; ei^ •^tz.m.ol; tHc dz^s^yjuO' 
; oiLa-iig .o%v YSL^ oT ■ygjv c^curr^ (pviaTv ovT^g cv cSlli 
l^iytiKS^cv^Q^c^^iMotc, 

^ yipoV) u> nvppu>v,7mc *i "^^v iytSunv ^pig 
AcL^iiy\C,S(^(Sv 7? \uivo:^pomvjYig 71 Q(pt^vj 
KoLf TiaaYii cCTTOTJjf "mt^hi^ r' oi7nWaa.Q SiSfJM,, 
OuSifjUiKei Qi ^Tct^&Mntn^y %vog cwpa^ 

K94 TTXAtv cv "Sr^ IvShLh/uung. 

T>i7P/UCt(A)nuppCjOV/iUiipi7aJli)7tp CCKOUatLl, 

TLcSg TtvT cuiYip ir ay^g pa.ga.juS' vijv^^ctg, 

McuJvoc cv cdbpcoTrtKn ^oo t5^'V Yiyi/uo)SSu)v. 

Adiwaiot Si KSf^ ^hmicL avTtv iTijuyiaTW, (h^Jvl (prc 

^ioyL^Y>g)^7rSKo7iwr QpaKgs.S/^^yiaa.tdcLj' <^ai 

toJf J^ 7« oiS\X(pvi ffiWiCiCt) fJUL\ai iiati,K9^^ (pvtJiv t.(^ 

IBoStKKf C* 'miZi^TrhOUnS K, TnvlcLgiOTt K. COT CpipCOV (jV '' 
CLy>^V fkl^o^CyLiV Opvl%CL,<iS 7Uy;Ct,^yAl^SlcC K.T. 

v^TyiCoiKlccg Kajztpci oiSfcL<popccg. My^TXf q ^ Si?'^^' nY'pp'aN. fSfjQv,co^ 'jfLMmv en] o\o^ccJg cicJluja4 owdfc^-nv' SJ^m 

Yi>vi^ic^O>cd^ oIovTi^fsr^Tcv jUf. '(sig if-y>jg esjti^ Tft 

(Sf^yiucLm^ii 3 fAm^TiS yi ^o-^cp. ^oLinj ;^* aij7f?i«i5y 

5oLp,a«.')C9oy ^ "Q/^ ){j}ui KoujtTioov ^^ ^vof iKKOi; ournS 

Hft^gf» i;)(^iV T&JV, /IMjji 704 0(ppi} aUJUCLyocy^lv. tlSf\ * | 

^ifASfiv 3 Sl^ffzttpii r SJg^dicnv cuiTi} ,cv oi^ <sj^g Ilv%}' 
fA<Pii^eitnv. i^ct ^ ^i^m X-3{wc^ogiyi'U)t4.jMfcunrH \ 

j fc d/xiip\i,3ca'jua,(cA)iicior,)ej aw^t^g Xiycov» 

tStJ 0?/ 9K<n' j^ ,ut/atff K<^ opy i oig £i}(gi(i '^ig cLvdfC^mtg» 
0€S((p(piSotf K$l^ ^Ta, j 

AMo. (piho^ jtLM. (i av Tt d)i oT^o^vpidUi aumCi 
KcLTdccvi yyOjj Uoc^itAocoq;^ eio TrtMov djuilv^OY, 
^ ccm. cnvjTnv^ e.g 70 ci.CiCinov,j^ xjtvcazrtvJ))v tt^icL k. 7ra§ 
JkexcSAg Toc^dpc^Tmv. Uocri/iiovioc 3 k^ '(sj^td -n J)i^' 

i<n 'Sfet OJJW.T y> ifXTfhi.OVThjV i(JKvdfC07mKCTWV \SCIO 

^fuovog,(oJTiiyeiXlu}og lov ci}iip'fusn r ^^^,i\'^cLg 
'v njTr^^otci} ^ie/.S^ov icdiov,Xj eiTrxav iag ^wr Q^^v cv 
»itwn xsLdigyJcLi cha^^ioc jucvog j Nit^ulwiog i^ oV 
^ft^ctTtffoi (pmv eujiiv. %vT\i fQ^g %i7g ^Mng » Lu*9»J7aj \ 
/vyvcLmv iMoyt/^otiCav Evpv^o^g tr (pfpij iM^ywjua^ 
'Boi.cpa.in y> cog \iTtt) vm.pc*^ujj^ TrtiijagTe. r oCi\iffKQV \ 
ifctg Ui^ rKptcJv,icog f^ ccyptLg (jiom. r ^y^pov* 
^cy HA/</>;(5t&^Ki^/^'0$" ijzro rlviZiuiJTnov cv '(sig M" 
\fig>>^pp v^ag %jjuoiTi'ov)/iiv y^ol(s t AA(pioY. LuJ otuj 
nhifMcjjToXQg ^r^ (gpToLJg, ug Kj Tifj^spv (pvtnv.o '<^^i^x»>r ' 
" TfXitgzt J)iXiyc(9'oSiV ^ 'Z8%i 'Gvn (pv^cnv cof, 
H Tty d^' ajiBfUTnov "^^xavi <»7rA«A>i7?!K, ^ 16%^ „A lO r. A A E P T. 

fSJtS^ '^u7ttCi<f)^^vi tS Ilvppcovoc ^n^rau^og n o AuJ^- 
e/7T<?>K^T/^K Q^^KicL<n^o %t; ci^oi; TtiTTdiY^xyg, 

'S^/OlI A6^0/^*fc7r TE t^CUxrKpoUlf); TMiOf, oJ fl)a<n ^V£f 

tf;c/3U(ra^ ETnitevpoy. ovrtiTrw/Tig^TlvfjjCoverioi^^^mT 

^HTJi-nX^/^^ OtU» (p/A0C7?)(p/Ot,^<OT «W TTWTITI ^VTllV litJJ ir 

^D^:tv'(nciiTHKM Ji ,"^^7^)7^ (TKi-nliSzti ciei^v^ /m.nSiTnn 
£CeJ-<J^^v'i<pi)cri)cv\'^,''^m 'ii /MTTt -riw ^i)TH(nv 7iti%i;' 
M^ '^'dw iyrd}^'>^pyniKAi Ji,'^^'K iit^ Scyjuaca- 
wr^^irrpi/y }{c^ ctuTdt;. Popoooyeioi o> ^iro Uvppcovoc. 
QiO(f)3tr:o;''^ cv^^si; tntiyr^iKO?; Hj-<poiActioi;,ov (pvjffi A7f 
Tlvppcoveiov npi^c-icdciu tUu aTciyPtKiuj.eiyJ tb y^^^' ixgs, 
lipov KivY.ua. mc S^ci^oicb; axv^yrlov ohvyifvi eioDooidBt^j^ 
Tlvppw.vo; ^^jiv.fAvi eicfon; ef'i,ov nippcoveici xjxKoi" 
' juuc')^' aM.iDt^i cS/u/iiSi o^r^-nv ^pY^vjivoUi Tiw crtciTrJ iKlut 

UvppCOVCty/LAAjA i^V 71 efc^^cL. hiyHTli J[' OU/ Tlvppcg- 

' yeio; ojucolfOTm;. (su/tv; oi 7Wf ctip^iaioi^ivioi <pci(nv O- 
fjuvifov KgLVtp^cc^.i':^} 'Z^^ccu^ /Zf^ty/uciTtov Trctp 
. ovnv OLJ^OTi cu^co; "i^cpcLjviTiLjiK.^ ovJiv oeJ-W-? <^" 
' yfAcfnla fS^rUv '^m^^oLm. iyni ^ ^ f^i-njot crotpciv: 
! cH.i7i\ i)(^iT) >o^ ToMviSiy eLyctf'Kj,EyyvcLi7ra(^ i/l' oLVt, 
. J)j\oSSctf Tv ^ificLfco; KS^ Tn-jnKjfJ^co; <fiiY/voi>^i^JCi)i- 
■ ^rtoLOhov^v oLrUu.^cc ^ ^p^^o^v ^ EveATncfluf (THi» 
TS\iK£o; i^vjcv ci; Ap^Ao^; jcSfj (pViffiy 

Tolog cLV^coTviffj voi^^TAoLUKjt AiTilivico^jrauii 
TiviTzn dvYi-m; oKoilaj ZdQ iis'vfAJipluu ciyi. 
I 'EvtL7ri(f)j; Siy 

T /J?TO ^vrot^ 'St^ '(c/iXeL{7rcdpov; (^po%ig 
[ ^ponTv XiyfuriyQo y^ c^vipTiijUJtdoc., 

A^cSjLSfj Ti^iitivV cL <n }i Tvr^aJi; ^'a«/. ov jtiU/ lu ^uluu aMa >C5tj Eivo<poiMyf(,}(Sfjf ZUjjcdv o ^Mccn;^,iis^ 

Et(fbi}(. Zlujcov '^ Kivyojv oLicLipi7,\<iyvyyTo tuv^i 
xfecy ovncjn (t) o$i 'n'^a)Ktvii'rtti,ovTicv 0) /ULV i^, Avf 

UdKpiTCf'^ 704 yiVtOTyiTXf CM.(ictAUlv' iVCt 1^^,07 ,l^Cjuei) ^" 
^OV, VOJUO) di.fJUOV'CtiT{yi 5 OiTTiXOCHSf^ KJtVOV. Kf Wa/V, 

^/t/m 5 >^<^^y' iSiJ^'c>i (hvmy^ « ctAKS^a.^ Ukcltuvcl t» 
^ ctAn9sf ^o7f 7E ^ ^tJy •mt^aiv QM^<j)puv » t q «xflT» 
oj;>v {n7i7v-^ Eve/.7nJiuj Xiy^v» 

T/f «^' o/:^\v « 7B ^«V/^' '^ )C5tT5av€/y, 

To iigLT^veiv i) {?i' vo/M^iTtui (h^om; ; 
y^ot ;(5q ^/u.TnS^oy^ioL ovnu^ - imi ovj( ipKia mJi tt^* 
^cLffiViOvi-' fcSraKou^rtj Oi/7l voco 'Z^WfsiloL. k. imu^f»), 
ivTV ^vovmtcdiv TrSfO^giywfoiv iKa<^g, in fj, ^* 

yrTrtKpcLTiw iynnsL cv^fbioL^f ^ cLvdpccTnvo)^ ^^(paLfvi. 

^tLf.XCI^ 'ZlfplV OfJAIpeV, 

iTfiTli « 6^* yAlUOT '^ (hpOT, 77tA€fcf «/j' iV//a/90K 

QtffltlOV K etmiSct imi^,%)lOVK i7rCLK0VOW(, 

iu) mcQiveiciu/ Kiy*)V ^ oL^itSiTiv ^r^" ko^v . J)i7i.\ccut 

I 01 CKi^TfJDLCl Ttt V^f aipiOiCLlV (fbyfAOLTO. Trcu/TO, CLlOLrjfi' 

zvn^, cLuTtt ovSiv '^(poLjvovn^ cTo^jUOLTJH^g . iug Q T? 
:f^iSipicdaji ^-'T^"oL^uiv,KSI'4 S^v>yil<^ , fA/^Siv leA{oy' 
ig,fA.Yid euwn nr^.co^n vj^Tiju^ti oe/.i:^eiV cLvyipotWjKi" 
Pvn^'(^,OvJiv oeJi^o^idfJi^imt (loeA^oy cu.') fUJtS^ipo (UUt 
nt <}%. ((poLin)i04 ^TTtnpoLaig (rtg ^uLlujiv Tng dtsj^^n^aaj' 
^.cJf t/ Ys\ v^amT^i; 'Kn,zvicf'i^-n> Jl^.c^cw^.Sj^ ^ oau f^fo A I O r. A A E P T. 

of/3wg Si xsf^ SJcf. 7wr OvSlv^^ov, kW tw^ I7cw7r a 

^W KOJ^f CUTlKJHTajf, J^ TCLff ^iOJ^ , XiytTZLl JV ' 

OvJivjU£i^\ov,KSi^ 3i^K^C.,co^ o/uaict)v ^.vcSv ovmv.Qt 
Ov%v iuu)LMoy Tnt^r^^ KP-^^ '^v v) o \^t;57?f..\2«JT5 
^^ (THi^n^ tyg»v ov Si2tK^; ccM oiVcLipiTtx^^ AiytTW{. a 
"Vzjii TV cujoLr^^.&JcL^oVTig x, MyvTd^^Ov juoLMOY yiIkju? 
?icLyiyvw n v\X.ijuai^. cuu-n 5 tb jj.a.^^ov-rmi /ti, 
ervyK.ptTiKag cAt^pipiTOUiC^g QTWf <p<i)(A/,MaMoy 'n jui) 
yhv)W i]TiiL,?v.(piJ''d(,'7n7i Si ^^UK^g ks^ ctvcL!piZ:.K30i 

6)V OTDU' (pcSlSjJyMoiMOV )1. ^W <iXp€A£? Yl /SAaTf?^. fl 

/ucqvofjSp y-l.Ti vi^^iTJi cci^pi^^^fh^ccnj^ c/l' ov. oLVoupi 
ci (fi 01 (T/Ji^nl f.uii ^ eujiiw rttju Ovefiv juclMov (pccvUju,c 

^OV IJioiMOv'Ql<ZD^VOtCLV] W i^V,OVTU) KS^ ^^ OvJ 

fAAMov^ov jucLMov ^v H ihit^.ayifAajivei ouu ^ ^covyiXk 
5a (pm KS^ TijLioyv cv TaT Ti.v^ivi)'^) fAJnJiv ocaC^Vj^/i 
wuj^tQm.iv. Y^^^llcL^Tt \oycp (pcovvi Kcfi olot>i ffiua 
Tiu, imyUu.ff^/J ^ y^ fGs^yfxd-mv Sf^cpci^voujuniov ,''> 
Ji ^Q^-iv lcn)cdiyoujurcoV,cLyco(rcL thc oi?i',iSiioLg ^'tox 
Aou-5tr KOM canrk) 5 ^ut» rcSxoyca Kcypg oL^iiKJHTtu' 

?C5t/ QfZT^TZr 7B 0U'i\CiV7tt4 OLMCtgjCtjOTtC V(pleujr6 7,\ 

e/-fTfoLyntC ^^MVTZL^' K^T icnv^ic KP-Sttp2iKjcng ,a. -nl 

V\lw (ZJ^DOLpivoUTZLjKCf^ CWTOL 'CsSri.KKplViTW KS^ <M-\ 

^A^UTOf. <SJt9g (poLcnv oi JhyucL^.Koi, fx» eupeivnvM 
y>v,G.McL ^3^ciyn(^^}^leiv * /m>vov cutjj SJc/iMvoig i^ol 
•71» (stc Aoyiig. ov y> orv 7? Uu /J.Vi XoycpXcyiv 0LJfiM\ 
1LCL%' ov^^^nzv ^co^^ Xiy^v TdTniV fxv\ii)>KcfJl Jli TiA 
Tioc Ttv 'nTTov €i7niv » olm ov J^oyfJ^a^UKSpgi^^mJ^-iLliKA 
J^i.KS^ fJ.vJiv yvieSmJi KSf-r ol^ ocyK-MJ ,KcfJ Jii riujoLvc 

y,'AV (ri^TniV. ^lOVTtfi 2iVl ^TTCO T^ ipfjdwiicL; i-^QV%' c 
y^ (poLfviTztii fk fsy^yjOLTU, ,fAM %>icwTi, I^ Tvi (picrii «^/ 
/ACVOV(poLfV{ldzt^. ^YITUyTl i My>V OV^ CL^ VQOucnvi —4 

ouo Uvf ocoveio^ Koy>(;,fM y^ixvi -ng <^^<pcuvo,vSjJCt)V vi f^ 
c?m(rDtwvoov,tSfJCiL!V ,i(st^ Uu yrztvTa, 7m.fr atjul^aMiTzxji, 
xa^ cmyiLptvoiSfJctfTivMiuj oLV(j>'(pi\eict'/ ^ 'Qe(^i)Av il^v- 
Ttt ^6tcncfc7aj, Jcct^ (pY\(nv AiviaiJ^i/uof: ov vi ei^ §t ITt// 
puivcicL \:i!yVTV7njcaTJ.fSJt9^ dt to-c oy TOff (TJd-dAfjv clv71%- 
<ri^,<cj^cL7rtJ\M(JU>Tig xjl^' ou; '^'^vc -Tni^ lai ^nf^yud 
^&-)Kp '^u; ctOTtu; cu:yjpo(JUi liuj '!3%i cuJf^Tngiv. Tni^v y^ 

ladi KCt.T OLjOjHcnV (JVjU(pCOVCO^ iy)V7a,>(SI^ Tt fUiVldiVTm 

y\cmwfW(:y>(JLO MiTa7n7f^oiTa,Ttt ri (nwviB>t xjPTrt vo"^ 
Aj{$i^S)i^f^^SfJct KCP lipyTvvm., }{ciu to -Sewfjut^d/t^a, 
iJii)Cvv(ru¥ ociju^^^m} ^^cvoL^Ticiiv '(aii Tni^unv , 'icm4 to^ 
ndrx.ycnrxi. ct( •/[' ^e/<*/ >cj' TT^jv/ucpcovlctg <T%''<potJl 
(O^iSfJCov VI voovji^cdv , C14 cl7nJlJ))<rav , ricrctv v^^Qi Jix^ 
TfOTTTL^ ,H^Ji' Cti TO "UZJTDXftaVa '2!i9^Ma7?om i(pai 
/fTo. 'SuTTtr J^ W /{>(^7f oTrer^- )(ptV or^ iiS^tnyAv 
•zr^Tsv, fS^^ Toi ^l^ooc^g 'ryJ' (couv (QOi viJ^dvUu 
}{gu\ cLKy^iJovctiVStj, (hxaCiMj ^ ccpiXCia^', ffuvci.yj)'^ 

ii OLLnViTO /XVI TO^ OUUTOLC, '^TTD 'TKf flt^^ri^^/CTfCf ^'t^-^V poM 

m.(ricu;, x^ TD J)o7i 7TJ %tcwni^icL^ duKovSu td ivn- 
•)(Hy. ^i^y>{u>(^v -WL ^ yfxe).(; i^^Ht>q yviSw,u>(U 
meA^ia,,K^o K^fhiog (potvi^.^ciuj '£Aa\'^^'^ ^^ 
"«AojMif jftV aj,^co7rLi,n^ 'Q. cLMct. v^ Ta /oSp^ouTaCt 
mA' ovTu^ (wjUiLptTDU. Jio y^ rni ctledri(JT{ Sf^(pipeii 
toC )cip)a)if^,()^vTixTci'KUJUic Q>caT^f)K7r)(997a7r/.^Ao^v 
iuo '^~r Sl^^opoig '^i^ o(p^7^juot; Sf^cpo^ x^ tw' (pdJf- 
^ajLut^ fD^gTn-TT^eiy' Y^ lyi f^fj a^yi r ^MoVlT) iJhJ-: 
fifMVyoLvSparra} 'j ^t^h^ov^ks^ "^fcatv^^ov opTjyi/uSfj^pt*' 
uoY^a^BpcoTTfi} ij d(x.voL(rjLcov' ^ ^^^tdmtTv^ ,v} ^ iJh)- 
fi^Cit'7r7roD 'jov. J^i v7ipo(,o ^^^ 7r4 "^^ a^SpcoTTDf 
pi>aiC)KS(-T^ ^5vM 5(5^ ovyKfii(Tic.AM/uo(pcSv y iv o AAt- 
\ajiJf>i^^a.7n^oui^3q,hi cnc/at i Va^75,ov »1^/6; 3 ipfi^^di J7i^ A I O r. A A E P T. 

A vJ^cov oKp}Hog{uig q)V\<nv A'e>t9^7iAKf) Sjj. 7?? cuv^ 
t^ov AiCvYic CtiAvivcL-mTtg. j(^ .«^ let^iKAig,o 3 yicof>- 
ycL;,ct^og i^u^^pnaq opi^iTztj' \{^ ^ia oi^ /J^ /Saoc- 

ajcdmiicoiy yrvpuv Sl^(po^;. td ytw fji^iMVi dcs^ai /j^ 
cc^^QV^^iv^ri cA yhv\u),^(Ttppvi(ri 3 'JjJAg KsztrOTn-^ei . v^ 
« cui-m O/i^ppi^ 'zrS^ To^ <^(po^c '^ Ksi^-ri^^pm cL\m 

hoioL %Cji)pi.l'rOU\.CL)toKOV^l OUU fXVi fXCL>i\OV ?/) "^IOV 7D (pflt/ 

yoicVoy H (iN\Oiov. TiTapTtcJ ^^^ Tctg Sj^l^fji^ )[ciij 

; fZ4>^^c(}ctg o^iuyieica',vo<roy,v7ivoV) iy^\iyp<nv, 

^0}/, Kv7rhV)VUrnTtLiyy^;,%Lpcrog,(^oCQV, iv<^cij/,77^ii 

pc<)aiv,pUadC><p'^icu/,Sipjiiaa3oLV , -^v^iV »71^^ td m{iv, 

*aSo^ TB 7nie3{lUCLI (s)i;yn)pQLg. CLMOiOL Q(UI ^OJiyiTZU^ Itt 

fQ^^Tn-rovTrt 'Z^^ 104 yrcicL; Sf^^crii. ovJi y) QiyMjf 
vd^Ot ^Z^^ (p-JfflV l^lOi.71 "^b JbULP^Oy OKHVOl h Yijxiigi 

^ y) Yjjuu7g -nv MA/o>' ui; i^m f^tAirrs^. Qiuv oTi 
%ip/^d l-noiKogiVjOt/Lccc^^og ^s^iTmTit cy iiJ vTryOj 
3t$tf UieA^iOi; (fcOAO; fhl 'T6 TS}»14 CLiLpnv. ^aTrJof.. 
#2t3y 704^ cL}wycig,K^ '(st^ vo'/W«i^,j^* 7ct4 /Mjdtxa^ m- 
^g^^^Tk^i-iyjai mxv^m£,y[^<^oyfj.cL'nm4 KsmhYi-^l^g 
cv ^ Jttw '•3Dee£p(t7aj ^* ^s^ xsf-Kav \is\ cUi^cSv,^tj^ aihvi- 
^V }[pJi •\'^<^V i^^^^r^" (X.yx%dV yjHj KS^)(^V,<skA%(Sv 
yj^^ "jl^ioKtignsf^ <p%^g n^S (^cnvo/i^m Tmjiiwv. tj 
yiUM cuuTO Trccp oig cdfj dinsf^fiV iTtttp 01; j OLdlUV x. 0L\- 
?^oi; /i^oiyn%v,cL^oig'^HsL\Ljeiv.Uip<JtLijL^ y> Istc cin- 

ZJroV ViyiWTOm,^yotTeA JUi}VVeS:mjf''2.^luvig 'jtiKSiO^JtMY 

l{puj 'M.oLojztyiTajj^ (&;f ^hot kslj Eu/iJ^of cy Tij fsr^j 
'jyig ^z^dff^ovy.wivoLi i^un tx^ y(jLvaLj}ccu:"E Mlujig |),ou 

KM/)C€? 7E AMSt/o: i^pOV,clM if^ 'EMLubif.BiOigTc c^/^0 

ctAAotj yjj^JtZyTaf' KSUj oi jL&ii fC:ft$voiiSou\>ol </( ol.%.ii\ouj 
t) Aiyuyiiiot ^t^eAX^vovTtc^^PuMo^ot A,xsi^ovii(' Ucuj 

f>Vi; '■^iiigTOU, /\l^\Cig pl7j\QUJJTl4' odlV <Z^ ^A»|^iJ }4 S «AjK^/vaTfOvJ^v ;ca^' '^Ti (pefjiyiTtu, d?^oi <jwj oiiCf-» 

9ri,ca'ci<iViUioici(nv,ccMcLi^ JhujdjLiijiv'. Y\y>uju mfipvpeL 
SJ^^poi^ov \:mi(pcijivc-i "^o^^jul c* KA/<i;> xjxf (nMuJii^KS^ 
hlyi(ji). xs/uj 7B yi/MT^pov ^cj/jux,y aMo7oF •usro' tti /jjtanju" 
Ctloi (pcLfhTztfyXsmo vKtogyV^ o cv ate/ "uzro </^oiv )a)U- 

(^/{o^Of Ai%f, GV !><^7r pOiSloig jUkf3'-'ji S%7TL{ ' Y)7Tl (hctr 
pt£ U>V Hj^ I^SV n vJhLTtC, ii£Vipl(o^pO^, li i^oKpp^i^ (X>V ^ 
VZUT) tS ecipo^ (icL^ujuQASfiO^ .oiy, ocduS^p ouv td jcot' IJ^' 
'juVjtog i.f^auov O^/Mjpcp. iC<fc/UO^,0 ^^^ TO< •USTD^Zt- 

f(p ^TCv 7BV '^•roy 7» ScMw^TVL Tf) UiyxXa, jLUKpA <pau{' 
ViTw{'Ta.Tt.qfCiycovctsp:Yyv?,oL''rd o^^ixccd^oycu; iyiV 
m Ttt op7tL,KJk\(.?e)L(rju>poL tk (»^yf;^> {Tipo^oa.o yxju) v\- 
hio; 'Z^^ To Sy.^r^pxfmppoc^^v oa^viTzijf' xjfj tjl cpn 
•^ppcoSiV dipoeij^i njtJi A€ioL,iyyv%v ^ tj^cl^ol. iH o >j- 
\iog oLV i^y /c3fj3CiMoiQ('juji.(n>vpc(A'0)v 'jiOv^ ojuniog.npj^ 
TO ewTt (mucL u) jLSjJcLh,(riid?^oiQv'cj^ 3 ^^•l^>^ iTipov.i^ 
Y ^.Kojv , <Z>^ liui 'miojj 3i(nv • o,te 7tJc 'sfe^.rf^f ^^"X!} 

MQ,<Z^^ Tiuj^Ql^bjJ. iTTil OtSJjjK. i.VtO^C0TC7mV HS^ 

3i(recov ^ Tce K^fra f »1^ > dy/Qi^TWj n (p L/i'? f eui<W. o - 
•^Sbog,f) ttP^^c TO^ TTTOTTTfTa^ auJ'^J») Sip/uoTv.ra^ vi •^V" 

^Orr^X/, ^vSt^TWTCl^ V/ (^(^(i^OTyiTCCij M 6'pH^O 77)70,', M fcT^- • 

/>( lorfiTzL^.oyxu) oivo(jfu*rQjtQ^/joiJ ^^(piync^^pcovyun 
Tihiicov ''^,7raeAVi<nv'o{^ico^ nsf^ «' ^<pYi,K^ 7» c/uoioL. \ 
tVVCLnCO <Z>-^ 70cAldiM^(,i)t,iV0Vtyi COTZtVlOV. Oi •ytuj 

^a/uoi-m.p clg oztui^cJ^^^^n^ouvTUjjyOu Szajiut^cvJ' 
w</l HA/of,o7/ t^siJi vi/xji^v c^7aj\.Ti.v iv\ot7iv ^a^ca 
tf.yog Yi 'Zi^Tt^ Q i(^ AiVi(nS}i/iAsg, i .d?^d ^ Tti' / 26- 

^yi^0iffVJU,CM]ff7V'KSl.jd'S^ 79 KOVCpOV ,^^^ 71 ^0i^V'79> I 

' — a — .TJ — ^ — — ' " ■ ■ i 374 A I O r. A A E P T. 

t^pOV, '2h^ 70 OLcdiVi^ 70 jUJtl(0Y,^<J^ 70 t XATJOV^Tt CS- 

vw.^^S^^T^jtccTry.^B ;^^ax)' /^JioV:, <pu(T<//6yu ''av.i^^h' 

i^lOViKot-^nt "TU^ Wf (ZZTCJf 7B €7^/J01/ ^(ryy V0« 70^.0470.'- 
7i.Sif70f ^tcu CMeivOViOtJK i<pxji Si^tov.o/uoicog Y^ m- 

A/ov j(ct/ TTBwTtt ojf «o€^f Tia» dld.voiaJ/. ay/o)9su ocw nt 
<K7€^f ^ Wf JC^t*}» iewni. VSf] ovin ^oSfOl SiKCL ^Tnt. 

Ttv TE ^Kzrr TM^ Sf^ipmict4,Kj •uv ei( cCTntpov daCct^^o^^, 

T^wv.o /^ 06u; ^,x 7T?f Sf^q^uiv icl; ,0 cm fSjt^TiSn ^vfrnuei, 

'S^^ >^/f (piXocnxpoig n 7T) aztoM3tia,w^i/9i;f/^aj;^f j^^tj 

^^^g 7:^y,:^ic ^'^a\HM'jei'o q ei^ cLTnipev c^CoL^m, 

iflt iS. (hi.CauicoSwj 70 ^nTtv/oSfJOV^Sfet^ to otMo ocV aMot 

•7£a» OT^JK hci/uCdUi£iy,y^, «urac ik cfTnipovo q /jxT^^f %., 

hJU' (pYiai xgi^ ictvn Aa/uCaJiSTXJijd^ci /a$' iTicii.o%\ 

ccyci^gtL 17). fl' t/lc^ xsztrD^ioicoC^^m^ c>ujbi<^vui,o'iOfj^ciA 

*ltvc^v la. tZu^Tct »7^^ 'Z^^iy/uotTzov eLoTtSiv Ji7y xajuCo 

vetv u)g 7ii<;ct,'^ fjivi c^-nt(S:nji'{o 'Qi iJULitu^ov Tti cjfonTto' 

vhp %i "Ksm^ (nicu^jO ^ // ch^Yihoiv '^Tng (nujigaj oiw 

it o(pii\oY TV iy,7tVfcSfj)i f/sy^yj-ctlsq ii) fiiCouei)7ticov,^i 

cLV i^ f^ (M. 'ri ^y]70v^ov 7nsiE(U)f .cTj^fe/Tot/j 'mpoi^Tl» 

fiiCouohSJdiTD "^mp^oiau; ytvicdsLf ,cu>7C <i^^}^a.juCoLVi 

cSJtSg CiCa^uiinv 70 ^^ppoiou; yvicd^. oJ^vipouju </[ «tj 

' Xj '^raauv >^J)^^iv,Kj KPme/oy,^ anjujnov, Kj cl^tiov ,kjH 

. vvi<nv,K.jucL^inv,Kj '^iff7V,K-n (pv(rfi tiIT) dyocjnv viKt 

; Kov,ym<7ct 7> '^m (^^'^((pcLinvjh cJK ^vrr </«</<>«. tfwj' cwy 

' aifTaji \^}ijX^,y}Ji cLicLTrzAiKTTtJV .ei /^ ocojcjZ ^croJltf^ 

' ^ivmjKctKjtiva Jiv,ai7aji livog '^:7tJii^i6cg,Kav7iv^ 

I eig a7nipov'6ij diala^mJiiKTiJoViViTtjt Tia^Ttiiv ,Yi%vc^v, 

i x^ ivog juovov Jlga^o/dfJOv.K 70 o Aov'£{) aA'a7idJ^K7DV. ei 

; Jdu^^ifa^fjvlijsraM^v lcvd^/MiJijMCL/i^mJii^iccg J\ nr'pp'aN. BiCh.^, 379 

cf.x > ^ajofjuigvi Tn^ yu>/xyi^,6i juAt cnwicitnv oit eig cuu^ 
< ;i /T^j^Tty yCix; '^a.d^ ctui^j <iyA TiwTn^lVj^^Tnxhi^iccc 
^iioL. ovJi y^-nriTJci^lT) Tztgdi^icccjc t^ titJol^ 
fl iS' <^i')^7ay(hiCou\u<nov.fus^g T&f, v^ <f%^ ysLTa. /uApog 
'mJii^im clmgxiv^tj^coy cL7n<ro'.'Vt) YS^ "^^ '^ik,i',v'>^ 
<;t,tv.}vcL 71 yvcS,oSfj 077 i^v ^cTOc/^^if >Kf me^oy '^•t' K$t| 

71 '^ Xf /7)ie/or,^p/i/^€tof Jili'0%V iK$l-Ti^ aJ(5i^Aw 

?« cucLvnixmiL^oi fcV aMKXoL.Tm^ cu/ otuu \{c/i'ntha[A,^ct 
wnm aJ\jAa,riig ^imJii^iO:^ ciyo^iif.Spvici^^^TUTzn 3 
Kii^poLiviTcq^^t^xv-m.d^^' ei i(sc^' \:z>Tr)?it<r7V ovto^ i-* * 
^.^{/rSti? 3^t< SoyfA.cL%.Kcic, ciTnspcLjvov.Tvy^ c^ varc^t- 

iCt)^ ^CtfV0,v8p0V} OU (TKfexJAO;^ fltMOt ^CTEWf €_p(^ Ao^^l'. 

•lovT&i Koyoo yjjui •uzj^ dSlwoLThiV ^v ^^^fiiv. Csi^ 
i OlO^cSpOlc: jUift SilV (M. '3^;cJ' -ZtJ^/TaOTy Kf /my^^AJi^^f, 
■/««/i' c^ ^)^ (pvaiv voMisBvniv sihiyiv dUJTtlq ixL^OL 

ftr ^TWTSiV Oe*{«>' jOt^^ 0f^mTCt4 C7T ^7a7 78 (pcLlVOcSpOYt 

J^OMTi^s^ciCLm KjSf^^i<nv (pouiviTW^. v^-nt yxjLU-mv- 
t(l\v\^ py^Tiov , v\ vTCLVTa ■^vJli.ei <^' ivid '^v oihvi^i 
fYi Sl^icpiTioviovTiyb c^c8fi(Tfi 10. x^'^ cujc&MinVf-mvniy i" 

ZOV euJTyi(palJIV0,cSfJO)Y,0V7i V0Vl<ri,SJdiT 'QnOUUTiuj OUlTtOLV. 

.Mvi Si ^zP^ Wto^ t/V ^b^iqsiffiv SwjoLfjug ov^ o^- 
tt|.o ocjuj((pacf7yi::^ tivo; Sjdi^iConov /uSpog ajedn^K M vovi 

^j^SJ^TipOV Qtpiihei TOt, 'Zzfet '{SVTloY Sb^o^ y^^THoiq. ot 

Spy)1!gLvvx.)0i Q ^Ta avvipYiicacft.. Sii'^v\ J)' cucdn^iS 
PomtS iLpi^iiLvaui.iicaTi-^ 5 dfA.^Kj^T/^TuraJi.^^^^ivuuj Jh 
cLTtv 7a/'2t%t^'aS»)'^vi voyi<^'^)Cf7voLi <fc^oLg,ini Sf^ 
r oy Tzxjf i^oncT^in/UA^y cLmtjT^7iov,7m(nv a^cLipi%<ma^ 

V/AJi^OV,ip Sby^ilTCt ^TTWTO «jy^oLKf i^oJoSztf. TrOV OCLU i- 

'51' «T^jacvTaj. iTt (pnoiv o oi/^n^^/ji/^i^jTo (po^vo /i&poi^ 
n^V ^VjYI OV i eijLSpOUUJ m^i '^Y,ovJiv os« A^J^K 
DCff 78/ 6J ^cUjViTaji ^uuJcwnoY ' co; y> eLV7i( vn^( 7» 
ietiVQ^oy \iy(»>v,) ovita }(Si ocvcutioc . ii</l ftfnsw • 37^ AlOr. A Al PT/ 

X^ tvitc d-m^^oiTWitTt ipwyoiSfov At jgor. tj^ti ^/- 
9ov o'J;!|;; •uz70Am9tJ^'o>' d\^slg \jsroLf^v,ov yd •mx^Ttti t»* 
twnzTnl^iyi ovSi %u; tw-Ttu, muii^g» yi\viW{di xsfJf 

-^ /zw^ 7B (ppovTigiyjOVyii '2*3^ 75 cUjuuAov, VI /jS^ 7B ovr 

fj^tfj M 'Zt^' 7P KJk^eA^^Jt^OV. Ci^VipOUJJ 3 Kpy "^ '^'"' 
7)ieA0V,XOyCi)%icSj\"intl xi>CpiTCLJ )(^ tt Kf/7»e/0V j M ct- 
Kf/TDV 'QlV .d?^ ll AJ%J diCptTDV '^V , CLTngdV K^diT^Xi >Kf 
^M/uV*""Ct t5 CtAH%lf )(^' T? \}4U(/);f^'€/ 3 KJtKplTVHyiV '^ 
. j(T»^pOf ')i(/U J/OtTZXf KfilO^tO^OJ'* WfT CW' 7t flW^TC K5M '^*' 

jt«y >(^' yjpivitdwy^cm 78 )aKf iitof tb jtf i7»e/oy u(p iTif>ot) 
%vi^(ji7TLn,K<l)Ukivo -usn) aMou, >(aj ot;7TV)f €;V a-mioov, 
fHj^g $K^ Sl^<p(avii<dtLi 71 vjpme^ov''^^ ^y^ny cu/dpca 
mv yjfme^ovVt) Ki^^PVTTi^v ,^)f^ Si,7ct4 a\<dnvig' aMwv> 
^ Ao;^v*cv/(i)V,7£a) \[siL^>^Y[ij\iKlaj (ponmfJcLV. xsf^ o^ 
aiBf>(jd7n>? K^ fQ^i euj-nv Sl^^pcdvCnwi KS^ 'S^f ^^<*J" 
Aer<*6)f </^Aoy c^ f^Sl^^ipcovvojuccv k^ i^v. cl\ d\ 
etJitdrKric yl>iU(fcV7Wi'0Q Koy^i^puivo^.Vi'^ K&^^^Yi^^lr 
K» (pon^aioL '\jmi vS" >cf n67a>f,KP^ o vot? ^ro/xiAWf Tf ^^ 

7SU.<i}^6;CT)V OtCU <^ 78 Kpi7We/0>'> ^ ^ '^'^ VJ CCAV^Ct, 

cnfAjc7ovTi wt £().€/ f^<^(<pflt(n)(7>}/«?ov, J)7t/ oicSifny 
^ cn!'>»i vovi7Bv.tf^«j»j78i'/x>^otai VK i^v iTni ■nauejnnvm 
\ vov'^'t^ '^ (m UJiiov i'i<hov .){^ 7t ji^ d^cSf^-nv K^^ SJ^90' 

: £$CV*7B QffM/^/OVjlP^^^^STe^f ^.VOMTBVO 'i$Tt i?1V'i7ni it €5l 
yOHTtVj H7B/ ^CLjVOf^OV ^ (pcLIVB^pQVti) tL^OU/iC CtpCL' 

Vot^,vi dpMi^ (pcLivo,t&pov/if (pdnvof^ov a.(pcu/ot^. ovdiv 
tavTCUv '^v'iflL (X^ '^ (n)jUJi7QV.(paivc/A^ov /^ olu> (pe^- 

V»/V^OV }0t i^lVjiTn} 7» poUfVO/l^QV OV (htTWf (THLUIOV ' CL^ 

' <pouu dpM/ov; iht i^v,i7niS>f paLfViy^fsLj t» (kKahvTj^O' 

ju^ov vsn>'7rvof.a^ct!fV Jfc (pouivoi^ov ov atu)ctTVLi,iYsfr 

! SoTt J\7 astivicdWi TtSiTipco Tntpi^ov dpopjuUu ^Jc$tAy Attrok*-;? ya« i<;iv. ovefiv '^ct (^f^olctnKccv oLV KptS^Aa^- 1 
tal/oiTt.Sl^ y^ '^iS' (mjuucim Xty^iw^ to clS^^xcl KaG.XcLfx- ' 
tou^icdiOI. cuiaJlcooin 3 7C atfT/jv ooeh^Tt cl^Ttov 'fWflDOC ti 

'OVj^uarctp^ Q oy.icpti tt «wtjov Ofto dTnvoonv oLv/iovov.fe-' 

»1/ «''ZS^O O^/K cLI7tOV:0(p:^Xei l)f4v 75 OL/ MyiTZiJf OLfJtOVjf.Tit 

jTC fVo^ otfTroy. ;(^ «f 'S^ o* 7m.nip,fAM •pirx.povng ^fQ^g * >/ \ >' i hiyiTOU 7ITt7Hp,ii% CW eiVl 7rCi7Vip,0V7tt)ffi ij >(^ 7B CiiTlOV. 

y / .\ \ A r^ I >/ . / "" ^ ' ^ 

•U TlXtpi^ j 'CTC^f VOitTTXJl 7D ot/ TlOI/ f.OUTE >tJ J^^fcinf jOt/TS 

f>%pa,nii oL^o U)^>fcL b^v cUjuov. v.^ fjiUu eii^v 
t}770v, V['niffZi)fxcL(mua.'n^ ogtv cl-tiov, m cccra^Ttv a" 
ra>aa7rt;'ot;<^4j' q isvTtov iot ^c^ osl»' ct^Tjoy. (ra>Ltci /U>fi 
wj <mjuaTt( W-.ctv «K djTiov, iTnii^ a.fx^poii^ liw euo* 
•iw i^<pvinv. KSf^ « 7» inpov oLfTtov Myi7a^,7ra,p' ctxnv 

'^ (mucL,}{cfJi 'nXofyrdvffzofACLOVjCLntov •jy^JicTSTaf. KOl 

J\ , / , }/ j P< >/ \ / > 

f Q a^(p07i.5a7 flt/TTOJJ' OVTiyyjOuJtt^iSntf 70 TO.o^J'. cc- 
/ ,\ , , ,\ ,; j/ M ^ ^ • ^ .-' 

•ajXOLTtV di CL(mUUt7tV >fK UV eiYi OijTtGVidJcf. -nV CUJltV AO- 

^v.d-m/uioL-nv Sltm^Tcg')^ i^v auTtov' iTrn ovSiv ot- 

•BCUULTtV 'yJllil(m^UtXL.(mfUl 3 dcmiuLTtu OVX, OU'iiVl CL^It-' 

VoTt •n'^j0LSfJ0Vi'rfi^ "Tra^vaytg vKwg d(peiKeiii)'fMi<hv 
) Tntp^v, SJ^ 75 dcrtayLa^y ^),o^A. ^ '^^^ ^^of y^oi"' 

, i/ t7- / i/ V / \ > ' <Tff\ 

«i^^i^oAoJv "^^g.Jii yJ eivo^^ td Trotoujj v^ JV^i'* 

i^OL uUv Ovj KAVVlcng <^.7B }^ ^«rOU/A^OK, «73i CV & ^ 
TflT^tf KiVintUf , W QH (Jd fJiM i^V. K<^ cV tO /LOp O^ 79' 
r(O,0VK4Yl77ZLjl' CV Taf 3 Vm, e'??;', Ol^'5 ^1-^7701. W i9lf 

LU)luvY\fftc. a^vipoLU) Si KPUj fJUL%y:v. ii^S^ {(pcL(n)St'^ 

fbi(n.l7TiJ[ U,vl7tl 7B OVTlJttjSjJ^tdTCiTCq 'VI TSa^lOK, 

i&r_U4} 15. owTi 3 7B oV ttJIT) J)M<nti7zn'(¥i 7> '^ovTtyy 

DWCTff TOOT <pflt/yfcTBM ^ ytV (ju7iti7W[) 0071 7t fM\ OV iTW 
kMI QV%. *T^ y^ fJUn OVTl OvJh aVfJLCi^y\lUv) CCgTl OVJl T9 


^7» A I O r. A A E P T. 

ytViTWj {l^iy^JOJTlTDfAMOV {oudt yo V(pi^u)TD fA/ft 
V(^igZt}^i/MlSi OViOV<h TiytVicdttl <^7V^KJt. (pU(P;Tl f/JHI 

i7) clyci^v \] k^KjDY. il y) 71 '^ <p^'^ dya^y k^ Ka)COV> 
TTztTiv o(pei\ei oiyajov h icaKOv XjsroLj^^v^coi^s^ vi^cor 
7ra}<T7 ^^v^ov ' Kcivjv J\ ovS\v •mwirjdv a.yx^v\\ KavjOY 
ogjv. ifKCH^ ogi(pva^ ctyadot n kplkov. viToiy^ymvin 
"UfSra ^voc (f%ac^o^.o8fjov pvniov ccya^v, K oo yntv. Ka "mtM 

/uS^ OV pmiOVjiTntTBCtOT:) U(p' OV^ /c^Ot^CTTXf OLya%V, 
' ' « f, V « ( ^' / « > •? ..\ \ t \ , o 

a)f )i v\obvvi \JZJv LTnKcvpifuip ou 3 ^(ptJWVjt^JO Ay^- 
edivou;.(nijuCyf(miH %ivuu) tb cuj-n , dyajov te f/) y^ )(pt* 

FoV 'ohiSJ^ tUju m<diVitouv ^^^o^v.ccytnx^v oay tb ^w 

^■rov <nwt(h7v cm 't^ '^?rBh€i(p^(mv cnwra ^icov. cuu-n^ 

' /uS^ y) oTluppcov ouSiv ehnKiTnv )0l /^-ni cna» vi^g ouLrry, 

T l/A^v KS(^ Alvi(nJM/Liac KS^ I^ov/uUju/o^ m^ l^cLocrKpcL-' 

VYI^iXSM ^*^°'' (SIOOTZI.OI^ CWmKiy>VTlC 01 doyfACLUKjDl (poLotv 

1 (UJTtic, vsii'm.xaixCciMi<bw{ y^ efbyfxaTt^eiv ' cv (a y) Sh-' 

'' i/ub^ji hiKiryHViV^TaKa^^rjjiovTW^. HSf) y> cv 71/ cumJ 

' KpaiuuouJt Ha (foyjuaTj^oun. kc/uj y^ on (pctm /LMiJiv ctA 

^eiViKSI^j •^iXfVT Koytp Koypv cUTliiJitSBLfieujTa^QLoTSL K$t^ 0- 

CiloVTZLj KSf^ (^^^Ol-Tiloun.^tDilSC 014 ^CTTDKpiVOVTa^ 3 Uie/L 

^ U)V cci cu/SfccmiTmo^^iOUdKoypu^. yjtf,y> ott n- 

i JUJi^ '^,KS(J 071 (eSi^i^iSIUI CLKKOL TTZKKCL <W ^ Tz/ (hlC^ 

<pauivo^%ju>v S^ytv cocTKO/L&fj ' 'safet /fc oiv 0/ SoyuauKOt 
^f^CiCcuoajUTOJi 'nf Koycp » (poL^oi JC5f"J7^AM<p3otf, fc^ 

^/(jSf) ^^^UT^V LUq cIJMKCOV ' M^VOL 3 ^ to3»1 ^lKOJOTt» 
//^.70 ^ y) 07/ opUf^yOjUdKoyfi^f^iKj 75 OTJ 7bJ^ VO\if^» 

yvcd(jKo,cS{j'mig i) opcS^i vi Tjwg voiiS^iolyvoi^. & 

B-rt 7B<A A^wV (pCLfVl%J]H)yyilJUc2i)($Q^ Kiy>iL^))i S^ClCj^ nr'p'P^N. Bii3A.?S 575» 

vi(^oiitKjOV7to^'^. 'za%/<A' TiJr OvcDiv oeA^co^co- 

■aJAfc^^r ott (npetipoeiJ)j( 6<tiy o KO(rjuo^.(U/^oc'}0 7i fiA>,oc-' < 
hi^oViOLJ 'j;cJfy^/.<oAoyi'aTl^ ii.v. cv co oco» kiyDf^ /LWidiv- j 
eJ-lnViOVi/l ajuro ^-n otfXojuut.^. •m.Mv ol(^oy^ct ! 
ixjoi (^ctTJ y_gijj Tti' (^iioy cuj 701^ ctvcL{piiv , cv ca "TtmTtt cm.-' 
'(^oioiv cJt, m (iio^ oiwi^iMCtv. ol q ^f^w^oSzt/ (pcc^nv I 
'Mtti^.ay Td op(X.v cwa>ipiiVi(rMaL7dyjZti^ opoc oLyyoiiv. j^ 
i^ TO^cuvo^6V 'liSiMJtdrc, \^^ a)V ^ '^fdrcv ov.Kj oTtyrvp 
gufd aJ<dct'/o^uitdrx.'il ^ (pu(nv i")^ kjojjtixmv yi^m "^^ij. k^ 
71 MvuTz^Tic CxivrojLSiJjK. 071 <^^pi)'mi^g 3^7a yivi), j 

)/5Ttx4ua 'Sr^ i^oJiVOf^oiq ccJ}f?^a.Kj y^onT eiKovoL o/|o- . 
aj;Kiy>,v&fj iy^v,7t (pctjvo,iSfJov <^<me)55/^*07ai' q ^ttw j 
SfjjUL^ iyAv cLUTc^oyti ,0J)d7t o <pctJlvi),iTipov >iiy>/u^, I 
3tv i^ Tifuov cv 7rSnv%;vt f)«<r7 jU/M <^Ci(hviKivoLf tIux 

tW/i^rtV.KjCJi Vt<ivJhL^f/U)ig MTrtjXi"}^, 

^ cv ^/V (^^ouicdnaicjdv (pv\(rh td jvSfj oit '^yhvKJU,^ 
n%/M'7B 'j 071 (po^viTztJi,T /Lioh,oycS. XSH ^lviaiS\i/ucg c9 ■ 

r^^ST^TUJ TUvppCOVeiCOV XO^V,OvJiV <f)li](nV 0£/.^€lV ^ : 

IvppuwoL ShyuoLZfHsog,,S]^ r oLVTtXoytoWfZitg 'j (poLfVOjLU'' | 
•otg oLKO^ov^v. 'Q/uu7ct 3 hiy^ xctv txS i(^^ G<pia4,xoiv t&T 
ofei t,Y\7v\oi(*'g. cc?^oL xs^ ZA;|/f o' Alvl<nS)i/LU)v yioi 
*J-ySi ^ '^ '^^ SliicSv ?^cyDpv,}i^ AvTioyog o AoLoSl- 
«r^, Jtc«i XynMct^ cv r^ K')eJ.'^7rcc,^SioL(n izt <pcuvo/uui' ! 
/AjLcovoL. i<^v ocu) ycpiTyieAovv^TTtisu^cnciTiiimig^txpoLf 
no/cSpoVjCog xsfJj khiffiSM/Lceg (py\cnv. cjtu q ^ l^TnKovpog, 
LVifJUivup^Ttiq ^,/xvtaxV ilj 'n^' (pd^^o^ccv {gc ^,fM\ iij. 
W^C "ScTtib 7b Kf/TMe/tov "TK^ (pa^vofdjjccv 01 SlyfxafUyuii : 
ptf.j7y , 7» 071 ^XTP 't'^ aju<¥^^ Sf^^popoi CD^gmT^ourt 
p(XJ^7a-9ja{ cog >!<m> tscT 7wpy>v « .s)oo>{yAoyj n T{fce.^v\g, : 38o A TO r. A A E P t. 

cnti^^lVJi^ il OvJiTipcLi' 'atSKpiVtl,CL'ZD^' KTH <T(i' i! Si tH 

iiipa.y^TtDUiXriu^c^.oCKktt tb i(TVediVii(Doi.<n) w>;f <pcu,vo 

ju^otg '^mJ<co<ni.^sc oi^ol axiyfimi (prtcrv , OTioiifSjt^i 

Triy^ounv a.?^o7cLi (powmaicUtiy^Tepcu; ivod.t^ ipaJin<Sn^ 

; JlW ^^'^^ (pcuivo^ot VhvdJi oTt /pcLjViJ. iiXog ik 

I oncivrliKci (pctin rtuj i-m^)^ , ^ cncioL^ ^tov eTOJOiAou-Sii 

, W cLfy^^^icL^Cd? (petffiv OiTi^z^Tiv T t/xeavct i(ci^ Khifft- 

iMfjuov. OLTt y) TciJi iMtuidtx., vt 'QeJuTTt (pSU^OIjUX^ 

Ca^Zofe/ Yl/Mli^- TO.Si OCrtt 'Zzfe/ V^^ if^ i57VjCtMfl 

t(Str' oiA<iyKLuj,ov JhvcLfAJidoc^^yiv' ^V "^ ynivv\v, Jj 

4'«V,fltA}'4n' ' Wi^ y^ Mtyco 'Zafe/fAPitK ^7Z3t. A«>Pt 

n>7'^i^S(y)JicL%.KCdV c^c Jr/juy^nrwi ^muii o (miTrliKAi 

^ ^&jycpV 'n,il YSfJ^ Xi/^o9^/Hj. KfWt/jD^/k TPVTOTf^; 
0eL<riVo'lffKi7Til)to] ^S^ ^ hyfJ.(L%T^V,'m£i^ Jujuv^Ttt 

^ioujj ^y\Tvi<n(xiv eL-m^y,ov fS}^j.f^^^tco%Ka)v \{pJ ryipviu 
XSoy^a^Ti ;cptj o^pQvMJiJeL 2i k^ '^ <nwYi^:u/ ^ (p^y^: 
;^ yofj^tt^-^OiULk^. ^VH 0>>^ ^ (1'yrtL^x.v'm^oi'^ i 

^Q^OT^TO, TlAOf ilvtliy (pCLOJ Tlt^ (TKi'!^ tUt; . 

TlMSN. 
yi^av ATnMu^vi/hc 6 'N ti(pL<!i(:,o Ttap* vi„u!^, ci"m 

HpeavilT iCieloo YiaJl<TaeA><pY>ffj rty Ti^uiova 17) mSf A^ 
1i/u^^v,^?^iet<nov 78 ')$JJos-*ykOK 3 K5t&A^(p9{V7a ;:^ 
p&jeiv,i7nt^ t{sii^y,ov'm.,'^S)^fMiGW^ e'( Miyv^ ^oy 
y.'rt\7ruvcL'Ktt^ivo) (TWu^re/.YV/TztiewFit^ -• ixS^t 
ttK^<h Kpuj Wt^ •ft''^ 'STt^V n J/>/)^tfrflt «V ^ •- '' *'v ^ A- 
fMiaiMjuji't^yaucUKog,Kctru<7Sl^<ref.^^v,iU'? co/ttJ sto/ 

teoreAKUju iSi<Sci^^„ m ^U^c'^^ "Ti fhiov KUTiMzr.. a i nTP'p'c2N. bA.^SS '381 

Jp07jvvn<fbL'cv X^KviJ)}Yt n (g(pt<r6Uu)V ^^yrhiov '^TnSo 
^g v^ico^.^JJTio%v 7i 'm.^Tu.v^a^^riTnp^v eicX.diu>ctc' 
ciui (Difre^^ijUi^l K^TiA^Ttic, cMy>v ^ovov «V ©W 
04 Sf^jya/buav. iycocdtt KS^ Kv^uyvco TtS /hoLtr>\li \ 
£)Uj [iGAi^uctfCv TiT^i^Ma/feA^ijjWc aon^ cv Xsif ic/juCotg 
vnfA^^TV:^?. lui o(pvim X.7jy>v^ y^ (piAOTniTn^t^ 
irc "r^^^ptAQcrotp-joy ^';\5Aot(^fe..«^ y" -^^zt vif/xcni miiiy^ctpi, 
Sf-i k^. t^j Tfcc-yci^S^ctc, r^ (rxrTvpoiCiK^ S^ci^ia. top 
iycai TeAocKCiTa jT^ocyiKst, q J^i^Ko^vtil. iMou; ti y^ xi- 
:U<hi;. cpipiTW^ jj rwj^ )f^ ){sf-TCi}KOyx.(fiui (hi&\toC,^^ \ 
ja>v 7iiVov7a/«/e/<3d{/^ /tiOiOiF K5M A'v77^yo$ K.otf'j^ 
: /id/AMYiTW^-.cfJcLyiy^etpc^g cuny K^ aujTzg nv ^iov. Q^ 
2;Ma>v TeJicL '^v'cjv oiCsCog clv cici^tiiog covy-^TO^ aoj 
hpii fc ojMctiyei '(£u;<fhyfj!,oc2au>i;y<:v TivcpuS^i oc^eiS^.cov tb | 

; rUr^TDV CtOTtJ^H^^TtV iyj Tiw ipjuluiiloLV'7t<h (hvTi-' 
)V KS^ TeATZV CV dJclL\Oyf'J ^UCLTl. ^Ct/{ViTZL{ "^UU oLMt \ 
piVCCV BiVOp JiVlw TTV 'K.OhopcCViOV 'Zsfe/i i1(SL^V'.0Q,eLJ- ! 

>«ft nyv^og '^. ks^ <=♦' (^ rrJ /ivTipco, <7S^ ^""^yo^o \ 
ipu:v'cv 3 TufTe^TUj.fJskA^f^v^pcov.cdiv J^ cimj %,vig 
gj^ fhhoy>v (Tny^cL^pxM . td 3 ^sr^Tiv HguuTct ^s^iyei [ 
ij^.-i^cLTrtjT^twoTtfMVOfQ^aruTn^g '6hv n 7n)iy\<ng.^\n 
ojimJ i]<h » 

ii cmm vcw fAst ocvf m^v^TD^.yuovic i^ i9pt<paj\. 
nxGoTv.ai Q iyyi4 i^P^ iViVYiMjOvTOi,cog pvim XvTjyvoff 

) ^C0'/1C0V cVrCffivePiKdTU. ^TDV lyco 6 iTip0(pdaA/UOV ?- 

cvtjztiiyntKjCCLTif cLoT }LvK^co:TUiKPi\ei. ^^yviQKd^ 
TipocTifASiVyOjutaTscvSfCo-vcg. ot/l oujii phoavpog iK^ 
iKOKMTTog Ufj (Ppo^et K9^, \i^oizu^-}fxoov y oog j(ptj Jiv-n^ 
o$"'9Htf7. \cy>^ ycuiiiTniv lipcavvjuov T fT^Tm n xiK 
t' ojur^^cog fs^f^ '5?f 2»a^3t3tff k^^ 01 ip&jyprng "^lA/V 
' KSH ot ^(amni' QVTiit (f^ ^iAoffvfm ci//Sfj Sldmn^ 381 A I O r. A A E ? T. 

S»i/>ahT7 %u {ietSyt'Trt^,or'^,(p^ypv'nc,Ka'^<^ k, otlpuof* 
^ KS^ ^^'^ voviccLf,KP^ Sf^juvK7reJ-(m4' oiAoy^oiM^a^ 
•ng lii^cnj ts7g TniyiTzug /A^%u y^oL-^ iKaLvcg^f^tfpctfjut 

J^Q) HSf4 OjbtHpCt). ^PhCovi^SfJOg Tl \5Sn3 '^ S^.^^PTZlf' 

veSv K, y.tw(^v,i'mnei iLAA^jiv}ajjtuS^{u)V 'ZD%).7d Yipi-fXa, ^v. 
(pctar ^ K^Tty 7nj%<^W( cumi Trag r O/Lc^poo 7rtiv\m 
aoT?<^wr KTyiawTt.r ^ (iTmvj^Ei^ig "^^ot^cLiTiy^adtci^ 
cV7vr;(^oLfot, ^ fjiit %ig v\S)j Sjo'P%:.,^otg. eiK*) ii amnd « 

KilTOTO. '^lV^pULtOL, cVlOTl Vt/MCpumt.U^Tl Q. XoDTWpO) tt^ 

Sli^iivajf. i\%v7a,'iii(p' YijutoiiotgyOOTwg ^pnvn ^iro. 
tcmsL(yJULdL,7icc( ciytO^ivTct.^amoTtv Ujj ctSly.(popog, <Ko 
X^ovpoi^ ,cog jtxrdi ^i^oLV avryj*)piiv. (petji -^ etuTt 
XpKjicnXctov dictdst^pov Sf^ <r^SYi.px307ni}V iov7ay{7n7v,T 

ffV(hvpQ,ivJa.^ l^^i^ oiifAjSipOti (TUjUi^g Te ^ 

Myiv eico^ '270'f ^r^ tou; dui<dy\ir^g jukf ^fxhpTvpouLUTi' 
^ vov iyyLpiyovTrji^^^^^j/^Yt^^^v Ji^Piefyii; ti ^ Not;^aiu;/0< 

^CO^ Q ^ TTWj^^V '(siCWTa.fajti'^ OCUJ T drOJ/JUt^O^TU. TlCt 

^ i(pv\ yT i </( ov SrLujuct^eic ott OfHCovng Ti-rja^g i^ 
/j^ 0(p^Xf/3i;.luD 5 otJUTig iTipo$)^xjuog,Xj o Atognov^ 
cfJif fjut^Tvic ami"i{^ 6 (oSg ov iM^^f^^v^ivig. ipcoTt. 
^5 Si "Tjvn VJan) Xpxjifft^ctov Sj^ tj •mtpnvi ck. 0nS(!i)j' 
t^tijjlm vfjux; ajJcfTn^met/i^ovg opQvyiKd. oysyg '^KSf- 
Svtr^ojL^og Kpvji<nXcto\) cv %tq '^if^otq iTrrvinv r 
^^}^a(pn^Cf Kpia<nha\s ^s^S^iTryci). %viiv SJA^ 
-ujf(wf (^l^iUjuoJ))TD{ (pYitTT^^y^yyiv oiiJiig ' ^^a SiiXt 
j TrEj- M d^-yn x^^f-^g ouuiiutli^shijLta^og o KvpLwafog ou/\ 
xn^crwn' (Hg 5 l^nTnCo^^g cpv.ai ^ ^ccnccv^cDnKovmv ctm 

Vooplih^KitCfTIpedjAog 71 ^i7z>T/:ci)a'/df .of ovm ^p" 
HlKOS i^in^nfifisi^L <pviff7 <^vKcLfy)i i^pcov) 0)^71 clSiku TlMii^N. B/iSA.?b 58) pCOVdCdV AO^V GKTtO atWiy^Ci^kfiiCMcL' » ^^'^^'ZJrTTTf 

IIoAmf, i/ Z<^^/f o'r(i)K/oV£<,otJ A'v7r^vof Aao^xjii; 
icTC AJ»a)u.75U7Bt; 3 tvilwoShTt^ liitKC!LmJ\tj;Jnks^ i/X 
^ig/KOf,;^ ©«6'</V^Aao<rif>utr .Micyo/cTcy 3,H'jC>o<A)75f 
XeAiM^ Tci^<rti';'Wpocf'c7Cu 3 c/>>iMi/crg 2s|wf ijwmieA 
xo^iov yjui'^ SiKSf- '^^"trx{7r?/j(95r,K9U «Mct Kct^iTit.li- 
^-nv Ji J)vi)icv<n lcLitf^Vivog ILv^iwa^ , i/^^are^e/KOf A I O r E' N OT 2 A A E P- 

^OV f^^A jS/OJI/ , SlyfJiaJVCd^ ^ "^THi' 

SbxA/jujaztvmi/, B I B A I o N /^ T 7, 

E'niK0TP02. 1—=^^;^ n I K OT P O 2 N€oxA«V i Xa 

^^O/'!^ T ~ ' " W t' 

K^eiS^ig cv rm Iwnooioc om^^sjuyi, ka i^i^ov^ffmTwv A'Sm 
vdJaiY rUo 2otfwVjcKa qfcK^Uxioui. cKTuo}icu\{Pn(ami J 

j^\i^cu'<Ppou 7^ MoLKicf^cvo^iii^ f^^^ K3iuJcqa)V cKTncnv 
vwv vzzn) npJ)'Kiaiv,jiUTi^diiv eig KQAofpcSyoi f^D^g ti 

VfZtli^. ^0\0V Sl %\CL Sf^Tei'^'!^ CtOTldi K.jHa^VilC 

.d^oitrmTay^Ttrzhiv iTmviXSiiv eig X3iujci4,67h Avct^i 
ya)cl7si4'i{^/Uk^i/(^j^vcgv^T' ^/m^iclv hig cc^ai, 
^iMcTzxpiiy/iynivt iJ)a. TTLog tUjo o.tt ijuljt^ vJhv\^im 
cLjpiaiv cv^ffWia,. i(pa^lcLojzti Ti(pi\c(rD(p:a4 ewTdC (p 
tpViiTfiyiyVCiiCJ^Tlct^ HSi^jJiK^. XTHMOefh^pOg </[ 
^TnKavpeiog cv TtSra^TfJoTU ^s^ Ti 'EvnKsvpcv (h\ov y (pviff' 
i\dilv etOTVV Qii diiAocrv^ioiV K9^f9i-')^ovTa.'^Q(pi^v KS 
y^a/ujuc dif^yii7niJ>i fMi iJtuiYih,(mv i^iAiw^ai^ anm E'n/K0YP02. BtCh?^ 3S^ 

xoiTO. "S/f Avi(ao>cf)<w (hiChia;,^^ (piA0TO(picu' ctt^cLf* 
ho ^ -rcv Ti(AS»]oi (pa.<nteiv 'Zi^, ourrJj 

V^fJifxothJhLmictKiSM^iCU/oLyt^yiinTtg l^coovTti^v. 
7iujiq)t\Q(yo^ocuj 3 ou/rct,' (Uj^fTfi.-icL/i^Kt) HS^ oi OiSi\(pOt 

pjiJ7 $/AOcAi/M<Jf 0' ^TnKoopeiOf cf^ ttS Sixjxrtti ttj? 'z^fp/- 
\0(TO(p«t'Vcrta>7a^€6t>f. cImolksiuI SbvKogtAu; ovofjLctjKSi'- 
}a (pntn MMP<wy/fti'Of cv ro/f i'gzeAHjo7( KitpoLAot^oig, 
diioncuc ST&jijojf Slt;^i^^ag ^X^^ 'Cr€^? ou^itv i-rtyipo • 

'gLTCL 0bU7tV^^lCKY,\UiVj^<P>hOb; (pipwV TnVTHKOVTlt oi- - 
rtA;^«/f:,Wf E7nKOVpov'\§u, izt iig Xpua-.fSfTTjV ci.\OL(pipojuui, 
OL ^goMOLyCdg 'i^TnKovpov owJ(gL^ctg . a/^x yjLj 0/ CD%i 
nco^JWr/oy Tsv 2TBi)/>a)j/>>(a| ^iKOAoLocy^ Xccnoov cv 

Vig ScoS%\{St'T'^ ^ypCL^pOtSjJU-V i^itOV^fiiO^V iKir^Vy^ 

Qt 'Zifet 7>jf Jto^ V^ A/oFyOTOf A'A/:(j5?/3i «OjStf . KP^I ^ 
fftui 77f ^tMTS/C 'Zife /*-) iTa ow/ttj/ ig Ta oiy.tSiOL, jir l^pjuoig 
i,i'eLytvu)(meiv ' koj caw tt/ctuts* y^cl/u/xoLm SiSa.-^teiv 
\v<zs^o^vog jUL{Jdctej.ov. cl^oL f{ffj\ <f^ oiSih^pc^viva. '■ 

ZJtSOL^yiVeiVjAiOY7lai7iaWJit'/OU7T1<^TCi\pcL. 'Ql ■J ', 

tiViiJSy^irii 'r^'T')f!>'ctTSU0)V,Kp^ AeA^TTTrov fZt^ Tyig Y\S)i 
'Mr^cof iS)aL \iyi^V'/xvt ei-.aLj n yY,aiU:g d^v, ug TijutSKpcL 
Tng (f'y]a7 vsH HpoSbijig a/ TLf} ^z;^ ^mKO'jpov i(py,CiicLc, 
hitBpLuu 71 etj^^cSg KoKcL^ctveiVTtv Aunjuoi^v JjoiXyyniu, 
c¥ TO^g 67!n<rcA<x^g VcLicuoL ks/l^ cnoDJk y^houJuTa. (XAhd 
KSf^ iSc^cSjJioL K^ IripoSorbvy^TiuoyLpciTUjVyQigiKTW' \ 
Sa cUJT^ Tct Kpv(pta, rmvnjTXiiTOLCy iyngs/Mclleiv ncfjj VjOKOL- 
lU^eiv curnJ 'GvThJ. iv te TOjjg 'fv^ngTjKoLig ,f?D^g fi A €ok- i 

7t(U,UoLf:lJl OU'OU^y(plK0V AiOVTIXeAOViOiOV Kf07ifOf.vGoV n» 
(ttCt{ in77^i^(JiV CLi'Ayt'0V7CL4 Qv 7B 6^.??>A/0K. (m^g Q ©£- 386- A lO r. A A E PT. 

fM^ tUu Kiovitg yujud^Ksi-iChc Ti((py.0jv)ii/M,ia.v fjui 

copaiov cv7a.,Kccd^(fhojU£Lj (^ii<n) (za^^S^cxsov 7iu> iiuuip' 
; ^ K^ lov-Sioy Qv iijzi<hv. x^, to.a/k 'ZT^c QijM^ y^d' 
i^Obv iV^jMliei eujDi 7rzLpaji\'ir/iKaJoi<py]tn Gio<f))7c^iCaf c9 
' TrSiiiapTttjff^fSJ^gtTnHJivpov. KS^ ccf^oji^^^mj^ouic 
iTipcLic yfci^eiViKSH M^^'^ Atoviict, vtg xs^Mvi^tfiijpor 
i(^(diwctf. .iVTi r^ 'Tt^7i\oi4}^o(.(peiv ovmg ,Ov •/> 
f^SPyt ^^c») 11 ycvKTZi) 'QiyM%v »c((pcb>pcJv /uSfj 104 SJ^ VjAoTi 
TiSbvctlt dpc^puv 3 To^/; oL(ppcJ)(nuv,Kf rct; J)' aKfoa- 
pX^.KSfi '^ ^ Mop^p^' '^v "^ T^ '©t^f IJvJvK^iet, 
^^gv^yty^cL(peiViU.cLfJiicu/ Q TOow^Jcs^e/to/ <p^^i,ii, 
^Tjix.Tynig ti m amJ)o\oyv etuTtv KgL^it j KSf^ ia juacM- 
Stt hoi(fhpi7. rsi^ julw K^1t/iASKfOL7y,c cvVig^^n- 
y^oL(po,c^oii X(p^K7i'/f j 0' Myj^^cftupov ^ d<h\^oc % 
jULad^TV? cany Tvr^AM^ c^x^o/7»(raf > ^ntny cwTiySj^ 
•jTff >i(t«^f i^iiv ^CTO fjfv^YiC .ioLL-Ttv Ti SlY\ytnaj[ juoyt^ 
oK(pvyjv i^ectfjzti vvKntP/ oj;, cM.eiioLg (pt\oaz)^icL^ ,tis^ 
liuj juju^^kLm ckbivLw cujuaiyuiyiuj . liv ii 'ETrtrcovpov 
vdMol j(T;^ r \cy)v ViyiOY.imyauiyVi^ 7njhvfA^>^ov j^* r/S/- 
tv, 7B,TE cmfJXL i\imcli J^>ct7o9a/,wV 'WmJv vf^ fjjnJ^i 

VOLSzq >hrD T)i (pSpilOV SlcU OiTi^rctJi' /jUVOLJi li OUOLMCTCeiV V\fJUt 

f>v\07aJ/ ilc liLU Ti^cL-yti^cu/ya)^ etUTt^ cv 7if f^J^C AiOvliQt 
^^93AM y^^^p^^y^ cv TU^i «c;€Pf '^IX, C¥ MtTV^LwVI ^/Ao- 
czKpoig. mwiivoLi nctirrZiJ 71 ^My\^<ftopa)irctf^^ XSH 

CLMCLiMci^/A^feAOV KSH 'i^AlcLViK^, "^pUlTlOViKj N/fc/j>OK, 
VSJi ^-V TO^f £71?« KSfJi TeAOLKDVm. (hiChOlC TOff 'ZD^ (pvOl- 

63^,72 7i}iii<px, 'QfJvTrt My^y ks^ cuiiy^d^peiv cv ecuTtxig cU- 
AOf^ TE Ki^ Na:/ytf7(p;ii'ei 7B 5?^4Ka.> KS>^ CLUTV M^ei <prt' 

tnceivoureo^iA^' ii%.g oL/Aog ii^^iKdvjiivog, u>S)vu>v tIuu 

'^mii qDUCLTLg kjclu ^nv liuj Q(pi^Kiuj , KgL^L^s^ kS>^ 

^f^ot Tn^QS v^ oL¥<ffoL7n(ftt/r, vsii ttu^^v ^Tnyjiv^w ci fniKOTPOS B//3A.75 387 

f<V ik?tttnv 'GiatoTiLu 0)(Ti'iLCti hoi<i"op{i<Qwiy j^' ^>CTP)C5t- i 
AMX J)<fbC(JTic(.\ov . 7rhBufM\ct 7i cto-Ttv iKgihei, asiuj ci- '■ 
y^oL/u^oLTtVyKSM cl7raneSva,ystf ynpvov' tei^TE 'cfe< IlAflt 

A€>'^'"^*iv>affry7ri>', nstvxipcty^vm, 'r TnxTfCdcu,' ovaicu/» 
(Sf-cL-nvitdwi KS^ ipctr^/JutKLm>\nv' <popjLu(popov Ti nf6)7a- 
JPC^K.^Cpt^' ^a.<piuAr^o:<^tTDv,KS'^ ^ )(^jucui^ -^a/u/xx 

mtfi<^rKeiV'H^}t^ei7dVTl;KVKit7{w'i(SI^ AviJUOKLiTtV» 

An/ooKf /ttk' JC5t^' Kv'n<h»)pQVi^cL\Vi<ih.pov' ^v^ 71 Ky^/xJi- 
voti,i:)S(>ou;Tvii EMa</ijf>^' '^r^' S[rp\ik.2iiU)ti, T.Avtp^jo 
Vipoi;'Uvfpoova J^.djjut.^ KSfJI cc7mj'SiunY. juh/uM'» 
VSL:n AovTHl. 'Gd^ cU'<i^o^ /Lt^TXjpif 'iKaJVoliyig ouv^ 
\^\v\TivfQ^g ■mwTCL4 tSjyfoopuKnwY.^i M 71 TTaore-tf >aA- 
y^( eiKO(n^lu\icm(m,Ql' ti (piKoi ,%!rD&-iti tb :7?iM9of ^f 
fjiMdi ctvTnXicnv o^^cLfc JUJi^Hcdojf (ftwaejeLi.Oi li yvooeA 
JUfit 7TaMnC,Tii^f «Po^MCC^K^^ airry (Pipvi.fy ^ls^KgL^JTK^- 
BivTiQ ,7i}<Um lAv\^ Si»} pov TO 1*tfanivirui(j,)^ «©oV Kctp- 
ViaJiuj >^^a>pv]<mjf7tg, Ta^ (ia^uv^v^^c 7«?f aJv^ 
^^viTti^ cjun^ ^\^,<ro7})J3v'i]7i<^^<fb^ ,r;m(Tav ^S^cv d^^t 
vnvoTiJV 'W aMan,i<7ziei Sf^ju^ovcnx.,){stJ\ ojvvj^^f^ot^ ^'- 
^f ^CTDAfoujra aMluj dk aMY\g <f^ y^utl^v * M Tg 
«toV W ^('•'«a^ 'A)-)^eMa. , KsfJi » lOO "(si; oLA^<pot; 

X-miia, fQt9 7i 'StC O/JUTO; YiJUipOTVig , Uig J\ihQV K<ZK. 

*W Sl^dyH3°v oum ' ks^ OTt cwtcii aujui^piKoaipowj «J- 
txS, (jov luj c^cDi^cTtLTD^ *otS^pv\v^t^og Ml;. k9^^aov q 
VlfQ^C 7TtLv7CL4 (urw (pi^cU/^fcaTna. 7^^ ^j yo <Z3^C 
dioig ocn^yt^Q^ i^<Q^^7nx.Tet</hc<pi\icL4 aMKii^- li SJ^- 
Si^rrc.X^CoAyi )o ^7h€iKiioL^,ov<fi TrcAmicL^ K-Lt?.-; 
KSf^ ^^MTTtJdLTzov Si, KS^peJv Kg^7a.^V7z,ov TiuLnaJLTTt ; 
Tiu^ tMa<hL,avii^ KsLTo.dcJvcLi,/!^ vi KSfi T^if^^H '^s^ • 
riui imiM TtTTDii SJ^J^a^VTttr fsj^k '(i>ti piAot.^,o'I JCS^ 1 5S8 A I O r. A A E P T. 

•^mvnt^B^v n2j^g ewm d^pnwQujii-rt, ^ ffiwiCiotw oumJi 
c^Tu) }ofi7rco,:istJtL :py\in )o AytM.oJ)i)poc' ov k, oy<fhv\)cov- 

fMig cpvnny 'AyTiKi^iSLTa. y^ KnzTo^ <i)cLi7rJ/(^oi. )LOTUhn 

'-^ /- ^ \ ' r - ' — . ^ -N '^ ^' A i'^ ' '^ 

y>UX) {(pri(T7VJOniJlOUYIpKOUD7D TD O '^rCUfVdu^p UU CtVTtl^ 

mitv. TtVTi ETnnoupov /ulm oKicuvei^ tb KSivov y^Tzt- 
vdi^d^ TW^QVjci^yy^^jiL^ 'nvT[v^y>^v iKoiva. 7« 
^i^cov KiyviTi.a.m^twnti/ /5 f^ 7» Xsta^-nv ' il Jl cLTn- 

SZi}V}0Vdi <pi\Ci>'. CWTtg 71 (p\]<nv OV TZtff ^ <^hcO,g,v<^ 
% /UOVOV '^'iCiii^,K^'^7U htTzS.Kaj, 7nu-\oV JUdl 7vpo6'(pv\ 

^yojdpt^fjd/iv OTwr Cit AaiyxLi '^AwTtAeoKsS^ '-'Wo)//^. 

S/OrjTSf JJJ T YlShvUo I^ TEAOf SoyfJLCLTl^^oOV . Iv H^ A'- 

/HuuaJiQg /;' b^y^cf./u/jLCtJig ovntig v/vcvii, 
AvS7iCj07r[ijM;y^im7i^ipo\ct)^SJ^Kf.p<fbg 

A7^i^gzvve.X3°y ^^Ti i^Tjvhijmgovi 
Ta; ^vtnoq </( Ti^.oong /.ov 2i\ct (hojiov ^^'^* 

; Al"^ HJiVCLi KI)!a7ig,7Wf Ct^v^OtAfTtV^oJhv. 

To^TV 'Nicy.f^yiog mvuTiv TiKog ^fZ^^ MifcraY 
( EKAyfeM nv7Du;J^ npuv TeJi-md^ouV. 

€i(n)budz)t'^KS(JiJ(^Mo;<u^'ii'r7ig, x}c Ti *T^ ^c^aitos 

iK 71 ^f p yi'Xp^ OJUTh . {JUthl^ '"J C^mJi^ T ((pY,ffJ A /0- 

y-?ii^OT ^^ovAvaJ^ciiyp^yyyjiLl LO/ iV %<nV OVTiipviX^g 

dimjf)yaj Ap^^^xaov 'wv 1u>KpcL7ii; S)<^(nta.Mv. iyj 

j lAjfali '^{<pY{<n) (31; -^AaeAf^i^» kW ^4l-^Y,LLi^g i^v 'Qt i- 

l etoT^ (Pjyf^/j/Aa7a. . "(sony A7:z>x'(hi:pog cv ^o-.iYMi 

' victo:n(p-uoi; clkdvow (pv\<n )(jOj U^ti^<^'JO^ otUTtg di 01 

! (pfjaiVjCCM' iew7ii,cv r» '^D^g 'EvpvStKOv fh^^iKv^. a'?^' i- 

; Si A^Kiyrmv ^tvoL ■yi.^^viedaj (piKe(ro(pQV,oor' etoTtg^^iti 

I £.p^^f.oy ivioi <poi<n,pjKjj ATTDModcipog tmKcupeioCj 

^ihL(m.ciKov AvijtioKptTif yi^^^yi^dajf . Anftf^T^f/of Ji 

<pi^(T7v o'M.ayjy,(,''{a^ SivoKpocTtt; ojUTtv dKovaa^. KJi- 

.. ;^i]TcLi Jl Ai^ei KveJ'^ }(p f?^ aD^[u^')lM }'o7t iJ)umn E'n I^KOTPOr. B;/3a.'^ "38:? 

«Mo « (nx(pMjei.iV ctyrsLjniv. v^ cv Trtjf b?r^Acug cii- 
-77 w XculpeiVfhv fZif^-jleiv' ko^ , I.7rt;Vcfhqa}( (i}V cLe^^v, 
91 Si (pdaiv cv izS^m-iovpov (hlco li' KaJvovoLy^cL-^ ctu- 
75KCVK, T^ 1^cu/<n(pca'cv( ^TrrJb^yOv HSM ccycovcrw^ (pY\<nV • 
uvnv.cL^aL \{mIloLU(pixov m n^onztjytud cv J.c/^co.^-' 
^oLc^ Ti ^i\oav(pt7v in^^xszircLp^iTuSloxj^diKa' ct<- 

}iov7(t. t-j^fnSM eti (<lfVt(ny KmiMoJlxpo^ cv ^ohkoic)] 
X^ -nTeittv Xitq Tng d KS^ iy^-n^g C)Kvu7n 01.^0^3^' 
y.axfTJl^oi; ^y>YTic > fyLluJog ToijHAc^jojvo^ iCJcf^yi^ 3 

iTi.<nV V<npOV TT^ n^CCmVOCTcASilTyig iTr^OL. XJZ^O^i^V-' 

laSieujiTiV i^ Sbo X3u\ TCJi-aK^VTa.^aj llnvhUvyiv^ 
Aaju-^icLKCOy^sr^Tiv av^^anojBU ^<.Auju ottj im'^^^ t- 

TTil^v' OVTZkJ? ik K^il^CU; JUJiTihdiiV,J{^ TEAi^TWOB^ J^ 

TvSivTipov tTV^ 7Hf iC<h/jJv\g J(ot^ feJCATTrJif Qhvf.i7nct.6og 
"f^n TJvdcc^r^ViiTyi lhicocrtt.v7ix Jco<w^g (si^^fiefcf./.h^v 
7a'riuj 71 o^hUv Sl^Ii^ueSzti EpjLia^v K.-y>/j>>p^vMi' 
tvkUjuouJov. 7ih^'7yiow 3 clutiv hiQo: n-^ ovpcov ^^-\ 

^VTtOV i{Ci)g (pVitn V^ 'EpLLOL^i CV ^^A0U,g)^/JJe(^g 

vo(jy\(m»7(t 7i7loL^KSf^<h>La.c7i. >(aLj (pv}<nv hp/cwTrTngi/x.- 

jSx^Ttt CLOTIV etg TWiAOV ^\kUxi })aK^CL^cB{jU>J vJcLu Sif> 

jj,(^,K.cu,7yi(iuv7u. <u.^cL7tv f)C(p ncrct^ ''^/$' 71 (pi^ot^ ^^^^y 

yithoufsL ff^^ifhf/ijl^ /AJl/MfY.cdztf, CVTtO 7ih^TH(raj.^ i^Y 
«/t^£;V CLUTtV OVTCO, 

Xcupi7i, )c. /LUi/iM/yicSt 73 ScyuoLTgL .nT '^'myLovfcg 
i t^Ttv e^TTi. (piKoiq OKTiV '^^(^')\''^oq. 

^'^^juhjjigiTVihov'y:.'i<^Kv^,y{cf\7iiVcL%^cLTTjv ' 

j 'EcarsL(TiV3€iT' oLi(fl^ ■'j.-^^ov iyrtamc,(TU.7D. 
psvr/^ (hiog rxvJ^og,Y)Ji q yi TihSinyi.K^ cDiSiTd &)- , 

h'iioL7a TOlJI Ji<hojM TB if^CCUjn TmvTZt A/^MU0JlMt^0& I 

B./iJ. " $90 AlOr. AAEPT. 

\-y^ tXcKpoLTii^ BoLTTf Siv^xsi^T lueKfCLTii An/M/MTC/oy TT<j- 

(fi<f <jvfxot>^o<TD(p-joaiv ctuWjifs^ oii; cu/ tpmut^? K^tirt- 
A;th SJ^cfh^ig TMf (piKoav^toLg, c>i^n^CeiV \^ ^tKO(n- 
(picLV. K5t| aei /i 'S7f <piKo(Tr>(poo inv '^m viju^,(.7ra)C cu/ 

CltJuSj^(m}(rU!T7V X/LULUOJi/M^U) K, Tt/U6KpCtTcl >(J' 7P </^«t 

•tbV r cv 'nlmf&(jci ^§.*TQfiOxio /^^y^ff.imi ^/uxui' ^tq T 

! cu' >ceLKi7voi Sf^rnpotlv Ttv K^TdVjHet^^ KSf^ tWTZt.oi^ 
tLVoi^^hiv Y/A^ (ptKO(rD<potWTig^^^^i)<fti)^» rUu^j 01- 
Kixjv tUo cjf MiKtTyi Tirtft^rcixmM Kfuwo/UM^^fC ^ Ti- 
/UipypetTyic ovotuiv 'Ep/ui.cl^ci} x^ 'S?f /oer' cu/ra ^iKo(tv' 
tpoS(nv,ico^ cLv "Epjua^C {?• ^ 3 '^*^vox^«v 'SrCf- 
A;»' fp^ J\<fbvSfJccv (l(p v\,ju^ K(jLuxiOjxa(.y(£) K5M TifM' 
ypoLTn,}^^ Tv Juvolttv /buie/-liojio<Tuv ^lB' Epfux»;:^ t» (nto' 
•mvjo^oi,i'i^ TE 7» cvayt^r/uutTa. Tsf 7i TraTet JCPM ^? l"^" 
TStjKPH^^^VacAAiporf,^^ VifZvikriju) il^Kr^Uju cLyc 

' 0&2W 'f^i^XtOV Y>(M^V liYsi^^U irti; 'm fUJ^TipcL dkV^l^^ 

niToLjuuyiXic^vo^.ociniiSi^iiC riu) ytio^tSfjlfju cujoo^fbv im 
yj.<;nv fxUu^C Tzx^f eixjAj:, <^ avju(piKO(nipotw7U)V v/^v, 
ik tUv r/^Tins^Mvt^J^pcvKsiTTtTiTay/uiiUv.citO' 
iiKit-nkxrTti' KSf^ tUu*^ clJ)cK<I}cSv rjuics^v ■'K Uocni- 
j JtcSveCyK^'^'^!^ KP^ viMic: .(rUjwnXifnxjwi Sin^m rUi 
; UoKvajyovt^MiTayirvtcSvng. d^jUJtMicdzi) Ji np^ X- 
fcuuo/uoLy!^ kW T i/ucKpoiry; r^ (/od W MjiTf 0«^^°'^ 
'El-mKDvpov , )C5m' -tS i/ocTtS TIoKvo^vov,(pt\0(ro(pouvTT*>v cu>' 
*F^,i(Cfj Tv^covTtktv /uS' 'Ep/Axtp^v. c^TCTTwruf 'o rHfSvyZ' 

VKtKica/ iA%(^(jvtf cM.(fb7r»jaTaf 0} ou/ 'Ep/ua^^iMiizn 'rpJ 
^iKo(n)(f,oujumv //Ji7 (jun^,ou(nis cwriigii/TctKfitifHS^ Trtf 1,'n/KOrPOS. Bi^A.^ 39t 

Stpy)'J(m^ "Epjuutx^' ^'^^'rcotms 'j X/uzwouci^c K^ 

^(pi6u^t;7J)/f ,0j7r aJ/ obUTti; Kcnr' cMccoTtr ^^hd^^^^ <fi>" 
ioiiaTcomm^oK f^S' '^p/jia,y)u. TTdHiStomj/o ju^ lao^ 
^ KCtj "EptM.^v rcbeAOV 'r^fSJ^avJ):t)v, Im ^' w eroiKP^ 
'ntyi}^^^^'")^ Yijuiv dt <piKo<rD^ict,\{gu^ \{p.Tttf^ihei/u.juLiy^ 
Yycju^vof ^ avju^t\oav(pouu7tiiv v^jmv ,iK5^m }iv ynzvi. 
tUoJI «2>€J/>C5t Tif 3>1A« vmjJ)(i),iyni<fbL9 iig Y\MKIcLV i\ 
^yi^/jji^artTtixraJvK^jUJWoiuux^i KP^ Ti/^KpetTy^iOcvv cuf 
'(fhil^^^Tr^^^^^^jXjzircLfy^vrTtyY ct(pcqpouv7ig./t/^ mc 
"tpuoi^vytd^fAM^. ^^iUiAiiScarcui Q KP^ ^iX^^opoi, 
KaJvL^ KSM yiM*i^}'V oavi '^ (n^juifiKoaz^pccujTWV vjuiv 
%piiou/ cv 'Qi^ iSioig TTrtpi^cSfJOi-, )(p^ rlw vraffztv oinjito- 
ryfPt hfSiJ^^jfuivoi, otyKs^rijtyMC^aneiv fA^' liu^nD^il'- 
AovTZ» cv fi\oa3<piet,juuvichY6g 'l^ cUJCtyKSt^o^Y cvJiuc KSt" 
%^)cci>nv ^^ riw Yiujiii^v Jltva/MV. ^cujctf Si rtt 
IhiCxioL 7» \j2crccp;^v7a vijuuv '^rwtTzt i^pjLui^Cf). ictv Si 
^.'fi/S ouvbpcoTnvcov 'Ztr5/E^^;^v><v«Taf,'57t5"W to M»t 
^(fitipov •mjfS^ict iic rMKicw iAS^iv, Jcujjol\ Kjuuoo^-- 
ycv KSf^ t tju6y>oi-rLu)}07nt^^ ouv '^iaKncuJTttiV euJ<^iK^ 
so, •^'nTTtf';^ cLiOLyKciLjc>n' yK^roL ro JluicL-TtVy^^hrd n^ 

KgLIUXihCi/UUU.iVCOV u<p' M/^ <C70avJh}Y . KSI^ 'i^AO/- . 

Tiuv oL-pmJmov cov (mjuTiia^i^ ^^/UiAii<du)aruf,07mc 
^i(p 'n cJjA^.f^ov 'iXjaTauyyfViiwf. cl(plv\jui Ji fj^ 

TPOLfJtov iA^dipOV Mcu),l^ IKlCCVi AuKOtVCt. 0L(piy/M Q KSf^ 

^autJftov ihSu SiC9^v. v\J)t Q tia^-^ y^(t<p€i (u^g 

iJ)>/j8fJi0L riwA ^^aLu), Tbju txeLKStejLOU/ ctyvn^ 
^ oifjut. TiK&jTZovng v\/xipcLv \i (hnfji^fct (po^o&fj vjuiv ^tt. 
SpoLyyacjLOL ii ra^«)toA0L/5wKi/, KS^ ^ivne^KSi^ W3», 

•0!Z^^OA^*W,^ireAt/'7BV& "ti CV iCLOTd^^/Myc^t^.OLVTlTntpt 

^Liiii:» Q TTOL^n ^vTttg ro }(p -yfJ^J y^p^v fh ttj rPftJ* ■ 
ytyjvoivv Yifiv Sl§.Myii7/uJ^ /xvi^fi^ , av JicJ^ut^f viff \ "$92. AIO r. A A E PT. o^juuiXoo nySTra^fciV M n 1^:5; /hopov. xsnj J^n di'^ yU 
ccJ^c . ^%Tau, 5 ^o^ rnMoir ,ix5^ ,(irpoS^cL Ji i^dy^S^y 
Mi{^JhpQV Kdixjoauov, y{^ Tm^ycpccTiw, y^ 'S.cnJluf 
JiOLfi-<ioiKlwo]f cg cc<p ovnv oa'd^oL iyiCO)0vx. ctTngyi oltt 
eujni Tf^.Uii dc, fxlwCiiv eig riuj om^JJ/ itihtol i7Tm'v\\^. 

yy>Vi Si OLyciJog )(T' 7mj70Lj)iSL%i Hj tTHKOUpOg ov fuj^n 

y>uf^outg ^oL^ei'ju^7vpii q j^ cv tiST^LTbi T iKKs^ctmq, 
%m-rtg JV liVi'^ Tiw dJiAiplu} BoLTiJiX, cJ^iJo-n iSo- 

iA^ih}(Sm hlQVriOVrtw A-jItKUjU iTUJ^^V OL^OL\OL^CdV>(i-' 

^ 7ra.^axUju. Uv Si \{a\ oLK^7a7i%. v\k%^ ^SJtPC te 704 0- 
;:^An'(Wf K^ T^v %, oLTtv, ^V '^Tnacupo^ gv izJfW^TZfj (pn 

tri. 'hiv]'^JhpOV Ji (ptfOT kW ^^ ^'^^ ^^^ ""^ TEA(^ 

7ij(7a^j^V7T?ja)?t)i"Tg/7CJ' ^TTf oLyvTvc .Hsfjf ccuTtg^E-m^LOW 

poCovTztJi^tZD^eipvi/^SpoLic Sl^%K^^,coc <uJt^cL7n)$favof 

Ttg ouuT^ JvihovQTt^^imcv^r^et fs^-rviq ^wcXHol; cujt^ 

f^TmjJtov. i^ OKS^ '^v 'SJtseipy/uSiJOv oIkjhov %vct 

etJi^cpovfi Mvj^^^JiopcuTijUoycpctTiuu. [6iC\iol </[ '^ 

^MY\%JiJOpou TaJi' Upog "Gtcia.^^t^jTTSJ-oL^riieji a^cdfi 

cic^VifUJtSC Tif^ytpoLTlw, Uieji /uji}oc\o^^a4,Upi .twc 

'ETjDLDvpou clp^u^ou;'Upog %t; Sf^hiK^iKci^^Upoc %v; Q- 

(pi(roc4,cv]ioL'nieJL 7>jV ^ Q^pioci' 7ropiiocc,Uie/-7y]4 Mi' 

lafhohYicUieJ. Tr^^ovTiUiTipoc ^VijuoKpiTLiv, Uie/. X^^jei 

04. Ixv K9-i Uowcuivoc A5iwcJh}pov Aa/x-iocKUjuoc fh 

eiKViq >iWj (ptMK04,u>c oifs^. ^iKoJijf^v (paoi.K^ ^- 

ei^ccuSpog ccoTEpi^w^cKyi/cc^^^fUiMiTvAUjuoLjoc a^v^p, 

•sra^i; /uSjj -TnvYi-ng.ia^ jj VAI^'^ 'STf.f?^';^^»' py^ToeAXOig. 

(pipnaj^YS^^^u-nu (hiCh'ioLngi?^icou '(gtJi'E7nn\ix^ ^s^ 

l^ju7nJd\Q,ioi4,K(S''UieA '^\MaS>";^''j'ZZ7€5V iUa-mva, 

fSDtSC Ae/cBT5/kf]v. iTiX^Ta <7^^ Aixiioc^j^ o/A^oc /• 

jcauvoc ou/Yip.KiovTii; 71 Aaju-^KUvoc ojuoico(,KS^ h (su- 

Ttv }uvv Qijuisa^,(WOi Ui KSi^ }iy^a.(^iv '£,7nKOvpoi,i7i 71 K.oXcdTH^,)(pjf iS))ij^:L;, HciA dbu-iti Aci^u-dxikUjuoi. ~ j^ ' 

VOf tp^y)Y'ov Slih^cL-n i^mvcnog^ov V>cL(nXiSMg. KS^ 
Km?^0(Shjpog q ilLvtinTUt^vvog yiyviv if^oyi^g >c>^ 
X^7i7^ci)aia:oLcnwi-)^a-^{iiCM'a.' Suoii uQ)Ki/Aa^oi 
K^i^cuSpiif/d, TE MiAcic y^^ d A^icog' Z'mjc*)v ii o 2/- 
Stiiviog dnfociTyic K-7n?^oJho pov ,7n\vy^ct<pog cujnp' Kj Aw 
IxvKTCf-'^ 6^>cAM^/V A^''-J(99^ ■ Aio-^^Hf 71 Tdj^aiu;, o 
Ta^^^KiK-riiQoxi^oU^wyy^Ajau;,^^ 9^e/-^v,v^ uMot 
ot^ oiyVfaioiV.TnKDvp^oilg^i^roLi^^^K^^oocnV. Ylaxu Q 
7{^^A0iY.7n\iDvpcinfUc,o,'Ti Aiovncog djog xsLjQi^- 
^'iT%po^iis/iciyYi^'n'mp-ng,d7r%oiMt'^^. -ycyivi 5 ct^Au 
^ot!pw7a^f ^vn^uivpogi-TmA/Tct; xcs^-Cct^^o^og •7if\.vi'' 
^.,(hiCA'iCov.U)hivSpoi My^^o^g %ii^oLKO(inoigil£n. 
yi-^cc^^icLf Si fx^TveAOV i^udiv cv oLuTiig ovSXv' dh^ CUJ' 

TOj 6i£WJ' E577X£UO0U(pi7(2i^. fc(HAOt> Q O^i-TOV XpVaiTTTrtC 

ov 7n)\v){cL(plot'\(cit.JsL (pvnn 'K.oLj>viccS)ig ^^Z^^inisv cLu-nv 
4^i/^^iCkiu>v ^^K^Ac^v.ei r^ ti y^oL-^ d '£!7nx.ovpog,<pi 
MveiKMi^^jvoi-o ^oi-^ XpvcnTTTnc. )ia) S^^ TtiTti ^ ^tbA- 
hOLKi; '(quuTa ^iy^^cL^pi ' KP^ 7p i-n^K^y K^j clSjdf%}Ti7 
iiKxjt $ iTniyiSaji. kS^ "^ /u^rueA^^^^f^T^ '^v <^f ^'" 
Hjiivcov juevaivy^ujkiv^.CiCAia^K^jDLTi^ ^ ^z:>-^ ZUo cov t 
'^v ^pi7v KpJf ^^^ AeA^T^^^- 5 TO avyyc^/u//.a'm. 
/Mfj tTnzovpcp %am)Ta 'K^ TvMmJtJTCt, cov Ta (hi^Su^ 
'^"(kSi^nieJi^piJOfcocK^ 'TlieJi oltbjlucv KS'^ moo,ni^ 
ci 'ipuiTtgy^B^TnG/JLM fF^^ro^g Toa; (pLcmcti^, Upog "Si^ Mfc^ 
yaejLKO^ Sf^7TtejLau,YiveAciJ\Si'^ciJt,llie/. oLjpi<Tiaiv,Tlie/. 
(pvfT^,nieJ. TiAoi4,UieJ. \(siTVieJ-ov,y\ KP^vuv^XoupiSn- 
/jLoq iVilfpi^o^v fV})] dffioTViTii^Y llyy.cr.c(.yciJc,Upi (hidov 
i/l' UieJ. SjK^0(z:^j4aj;,liicic^nS 'S7€f? &i/Mgav,lvju> 
vntnov, 'Evpuxoy)g,npOg Mvi^Sajpov,niejL i^ opoLV,Ui-' 

V- 7Wf c* 7>; CLTl(A,Op "^Viaj^iUie/- Ci(pYlCjri^l ei/j}>/s//>pV]g i 594 A I O r. A A E P T. 

/o$-,nte/ M^icnx^ifynieA />)t9MoaruJMf,K5^ <f^^ oLMcor 

^if^^tnieJ. ^ptdV yc/UJ ^eATO^i^oKvjUMJ^^CyTl/U^KpA 

1}^^,^ ' tAy^^^kopog ,i' Kv-nScopogS 'UieA vothjv J^c^cii, 
^D^g M iSpUvjKoL^^i^AcLgjU^i (lctaj?^.eictg , KvaJ^n^ijyig, 
i7ngt?\eq. fjucm «A ctv^^.n' <fDKJth<^Si<^^ Tnies^^ro-' 
juajffp^C ^^\<l; (WW*2!>>yL%/^oc,cv a}g ttu,^ r tflu/- 
'K ^tKojv(picu/ i7nTf/Uji, %(Tr)/uwi Si j(pL^ 'iw;)wej.cL; aurn 
<to^oL(, )c$tj iiTi iSh^iv i^M})^g ct^ircg ouiii(p Siry'^ . a>( 
Ti n TroMTaycSiv KgiittuioLSuv tdv olvJ)?ol,xqljuji v^ivm» 
€i oiJht KplV^V. TiuJfcSfJ ouv fSS^ ^iuj ^n^^xluj yfoL-» 
<pei w^c lipoJhm, 'Jsfei ^ (pimtucv ' Sivii^v ,<rD^i 
Uv%)Q,ici,Y\ %g ^ 'jsfet mukiTtpff^oav' tLuj TeATiuj ,<ltJ^C 
'M.i.voiHJtoL , igtv t/l cv a/Jvj tk 'Zjfet (hicov. ^ktiov />i 
"^^ Ttf^ f^D^Trg, oKiyx fsJ^^^^VTo. 'sfe/ 7»f Sieupioi' 
6)f TW-f Kar cujTZV (pi\0(rd(j)ioLg . JlaupitTWt %ivwD ftj 
nejioL'''n,Timjiovi)Lov,){cfJi(puny.ov,i{gLf viSiuv. 70 f^ ocu, 

KAVOViKOV i<pocfi)tg 6m 'duj 'ZiJ^yfJ.CVnlJU/ i^(H i yjx 

i^v h ivi Tof fhty^ctfpoK^uj vjVf(x)V ' td <A (puTtuv^rlu 

<!^(puoi(t}g%Ci>eAcuv^<^,)c, i^v cv ra^g ^Iea (pvaiong fd 

foXoig A(^ iX^ TUJi^ ^n^Aeug icaroL ^i^iov' m A rr 

^■■wV.Ta 'ts%/ aJipi(Tib'C KP^ (pvyiig .i^SiT^c/f 7rq{ 

1 'sfet (^icov (^jiCAoigjK^ ^^7o\aJig ,Kp\ ^p '^3%/« VEAOtC. 

' €iu>da<rr /J^TiiTtyia.vovDLav ofxoo rcS (pun}c(ji (jwjia.T- 

I •rf<r. H^hod^Tjdi etuTt Uitt.y^nytf-'^^ KP^ ^^^fj^L^^ 

' ?Ti/;)^6)^x/J}'*7B 3 ^^/TjjaJFjIIfe^t O^^^^i^f^Kptf (pJo^^t^K^ 

I •Z3%i(p!.'<;5(:«){-*7r 3 viSj)a»Vj 17 £e/ oLJpi^^KSM (p^x.^, vsf- 

TlieJiP>i(>^v KS^ti \oif. -jiw ^i^KiyL%x.lw d; mpiAKOi 

ewf ^Si^KijuA^cujt. '^HJkiv y^ Gi; ^ujtui; X^^P'^^^ ^'^ 

%il "^f fSJ^}^oLmv (pdriyfoii « c¥ '^ivcu) irS vjviov 71 />^ '^Triiiivpoc Kpmtf-oL ivg dhwH^leL; i() nw; eti- 

c; iioj TTtc <pX'7n^Ka4 ^(io?^eu rnic Siaj/Oietc.. h'yi A 
>(^gLf <^7>>'(Z;€^c H'/;o/i)-,Ti/ f>^-n)/<tif, Kcti ci> Tsqc >«'etaWC 

^M? 0VdijUiCi4 diKUKM . 0:^J"E >t) y(p flU/TTf^" KiVHTZLj , OVTl , 

J$)' €7^,coL/ )My;i3t7<7a ciAujcfni % (ZjTC^^f -S^^icw wot(p€A^K, 
oJs'!' 'i^ 7P XruicLiSfJov cwTol J^iMy^cLf.^iTi y> 0^-'^ HC 

r^ Mf 7ia) aiofjisio-jl^i m- o J y> '^^" etb<?]fj ucn Kp/ZtKSf^.ou' 
Ti ulw ^oytc ' TTcu y^ Koy>i ^irt) 0%'' ctfoSti^w/ nprhTztf, 
ib^' Yi iTi^ -dw iri^v'mt.cttic y> ^sj^^i^^' K5M "^ ' 
7a fe^a/a5w,aA7a q v(f)<i:<pxjiaji,-mTc6TZ^ riu) <T^c^cdroico9 
dxYi^-M. vpi^u Si-Td, 71 cpav iifia^ KCfj dKouetv,U!g- 
T^ 7B dxyuv.oBiv y{cjUj tskA^ cl<hiAm ^CTt 'f^ (pcLf- o/a^ 
vm ^vi (m^teStdaji . kW y^ K^ l^votcu Tmaztf ^^tt) W 
a)Sn<^wvy.'^\ct(n lutTtt Ti 'S%i7j?6o<nr J(CM cuuhoy:^,' , 
yjuj o/uofCiTH7a,KCt^ aiw^^nVyOV/ufhaMof^ov iiv^^o 
AoyoMOv . TCL 7i f^ jucLjVo/^fUiv (pcvTTiauctTa. jHSfS I 

>(^t'0VCLP <5tAVI*}»l*JMVfc7 r^"7B£/V (OM ov,ot> «<•/€<. 7itt(5 

fQ^Kvi>lAV MyunvoJovit yst.7a\Ytyliv,i/i SiZ,L\' op^iu), >1 | 
ivvoi:u,liut%M)cUu vov]<nv c^a-^Kei^tSfj^yfjJi^vTi^ yUfH- j 
ludwK TTi^dKi^ 'cJ^u Siv ^cu.'iV'ng.oA 7a, To/iJTny 6^v 
ctfSp(i)77T3f. a^ }<^ T&r py,3l(ZM dA^dpu^yrcx ,X3vc H^^ '■ 
«s^&ihYi-^y KS^ Tu^<- currv voHTzq^f^jt^v^yv^^ju^v 'W 

' n • \ ^ > / \ I V^ _. 

- tUi,(SlY[(Ji(x)V . •TOCTi 0(X)J OVOfJULTt 75 rST^Ttii^ dmTlTa.' 

• D^HOi^jcvcip^^V <^ *)(af 5^ ^-^^ i(Y,7ii(mtSiJ 7t ^vnnv^ov,it 
r fJW ^D^Tipov iyocJteivSiJoujTi. ^,To '■^rvpp.v i?we,.W7ivC 
w '^^ V] (hou, Siiy>)(p iiij^XY-^" iyuKJt.a^ '^ti Itttu 
: Y^(h~jO^ fjvop(pUjij.oCjl cLV uvojJiCL(m/i&^ u^fxvi ^o^mpov 
eumP ;^' fQ^^Y^jjiv Ttv rv->rzv juut^TtC. cA^a^ym ouii j 
imv au\ <iijOKy\\(Aq ' ^ t» /c^a.^Vi'^ «©C^Ti^oy 2tyo f [ 3S># A I O r. A A E P T. 

'; \l4VM^Laiv. oLKW^ ii<pcL<n ){gji -^.^ii Syi' dJ/ juSp ^ 'fh- 

■ judifirupYnt^yVl fA.VI OAV/U^TVpVTZlLI .aAVl9^ Vt) ' ioLM '"J fM 

^^fA^wpYiTZLi[ w (iinn/jChpTvp%TnJit-\,&u<f»Tvr)(dd'€iv. Q^\ 
^DtS^/tMfJOV eiavi)Sv\' ^^ni^Q^C/LUJvcLiK^ iyytf '^iSzL^ 
'W7rvi^y(i),KjjucL^yo7n>iociy)>i;(pc^vi.Taj. . W^JnQAfc» 
yunv 17) Joo, mVVk^xu ^ dkyy]JD\cClgzL^i^i.cL Tis^ Trcv) ^J- 
ov.j^ r jt^Vjo/jcfroJ-^r C).J//jo7TS^or</lr' 6;v ^.ivi^roj nxtc, c^f>i- 
eic Kj <pvyi4 . f^n ^vn-aia^v u) to^jl^j 'Ztfe/. '^r^zj^- 

^ J)cupi<7i(jLi(3Kj 'K KfirneAOv ^i^^a^Ja^g.cumov '^ 6m n, 

'ETnKovpocHpoScm) yxjceiv. 
To/f fMi ihuiaju^o^iCo HpoJbTi fc/cptjo-T^/^^zjfe^^i 

Cf&)f KyU?V OLVef)^y^OL/U/A,i VCOVcJ^OLyCjptCoUO, f/JVlSi 'KU, fAJit' 

^Qi; 'H^atWTiigc^ivcov CICaoic Sfyi^psiV,i>7n7t^uixju 7>jf o 
AKf ^Ttr^yjLoLTiicL; ,iic rtric/JgioAiv 7^/f ohoc^p^x^rtiiujv i 

^cSv rllO fMYlfjiUViiMCVi/cSg CLUTtif TrtL p iOK&J d OTt 'iV OL Tnxf. 

i.K9L<^'j;'^ 'ti^pcSv cv ^7f ;a'e/a)TO7r;$- iSoK.St/y etuTti 
tPtLvct)vraL{,i{gL^' oaisv ou/ icpwnloovrv^rYig ^z^^pvoicd^ %c 
ejict^. v^ %>tl fis^CiCAYDCOTu; liccLVcS^ cv 7>» 'i^/o Aa; 
^^/Sa5:->|<j,7bi' W^y 7wf o?iV!g 'ZiTQj^yM^TiioL^ nv hslt^^ 
^uiiS^ov Jii jLcvyiiuiS^^^v-Tyic y> ddpooLf ^m(ioA}}g ttj 
Kfov JiouJidoc'':^^ y^^ /upo^,oup^ o/-<tf/cof./3a«/>s^0V/H 
ccuj ficfji feW (>){,« i^ctjKjtj ffiuifc^f cv rn.jMfvijuti yrtiYiTiov. 

, , "? f/ ^ '/O /o ^ '/O » > ' '' 

Cttp OV mi )a>e/6;7a7Tf OV77t>0AW 6777 Ttt fO^c/iyj.cfm i- 

fTtfjJtpLf </)] )t$tf 7» >(pt.7a fJUikpog dvjpiQcjiixcL 'ttoui d^^pv.. 

<fi7ZL\,'f^'j' hOO^pCOrctTl^V rVTHjHV ijUfZl^eiAV^/U/XiVCOV ) KS^ 

fMYi/uov^o}SfJcov'i'^i K^ 7? TmhiT.ovpy^^jSfJov rnTD kU' 
e^umtinv 'Tii ^TcwTjf ccK^i^cd^m^ yivinL\,n rzt\^ tm^o- E'niK0YP02. BA^X 3V; 

n >■ (Tfwi^i; n^ ohun 'T^/.oSiicu; Vt),jL^Vi <ha;CL^ov SJ^ 
ii^^u>v (pci)vcuv aTTUjv ifx^Zi^XctCiiv h; dUJTZv tb "^ x^ 
ukco; oLV u^a\(^i^oojiv .0 -d^v d>i •^rtccn ^v]cnju,y( ouayi^ \sif 
■fKJti(i}oSfjo/c <puno\cyia.7}ic '(hiou^thc 6J)>o,7nzpiyyvu tb 
Tiwi^^cVipy»juia.cv <pu7io^oyia(.,KSf^ TaT Zivrsov fxcLM^;^, 

iyfOL\lLUt^QVTTi)V lh'i(D,'nHV\im.<&VLI K^ ^lCLVlUv ^uv ct fht 
^9uhu V^f^Di-^lcxfftV ^ OACCV Jc^CJV' fST^TtV f^ »K 

rot iJaJUTt^^tfevct Xstq <p%y}Gig^ (coHpc/cTi) Ai ei^.V(pi' 
cciyOTm^ cLVTa (fc^c(^0LS^a,yi^Y]7Dv,oSf>oL, m "iicrtpov^c&fct. 
V<>(5ju i/V aJ/ay>vTi^ ^^\Li^ivm,ys^ fjuvt aKpnu ttcu^ ; 
ra n^y £;V aTTtipov ^^J^c^KM^JUfftv, Y\ xji^oL; (pjvyyoi^ f^- ! 
,»?/j.ca'ct^«^ }<) 735 r^jr^TB'/ c*'!'}^/^ ^C^t*^' fcica^c (pSo^- 
)J>V (hhi7n:^,nc^ fJ.ViSliv "i^Jti^ico^ qD^gefi7cd^,ii- 
a'i JcjOLSfj 7d (nrcv^iSjJoy.ij^^c^povfA^^oViKciul Jc^a^of^oy 
^' cd'a^o,iSiJ.iiTe H^^ 7K4 afiaS^JtT^f Ji? •ju.iizt Tnfiiv, Kj '■ 
t7j%o^g Tv^ TrtpovanLf ^^CohdL;,imS)aj:o'aj;, 6^'^' oTcif 
/^f-TCT? 'T/j KptneJ-oov . ofAcicc^' i) K^* Tct ijarrtf;^!^ 
m3w"o^Tyf civ' i{gji to f!D^e.fJSi^6V vcq tb aSv.xov ',^,cBit . 
■-k <rn,uitco(rDfudcic. '(gtZ^.'^ ^KaCovmf aiujopoLV r,J)i 
z^. ^oiJ^Ucov.fZiri^Tzv f^ iCTt ovSiv yiviTOjj c^ciifMt ' 
'yrt^.-m^^yj^TTctvnciyiviTaAiCcaipu^^ yi ^liv^Q^S^ 

kof^OV.y^ ii i(p%tcilV cTfe 75 Ctp-JJ/lFooSfov «V 7B/XM 

■JK^cTwTzt OM "^^AcoAei 7B 'SJgpt^uotS^^ ^ oVrBijy 'TjSei^ a 
iiihviTD. fipji uhjuKSM "^ "^ ^^ %ioSnv Lu> ^ vcu> 
Qi,y^ ccei^^iocJTtvi^.QvJyivrhp Rtv eif o uJtTaficth- 
hH.^Tp^oL yb 75 TTcui ovBiV '^v,ooiM e'aiAjov «f ^td tZo» 
/Lii^iiof^Uu Tni y\acujTP. cl^hctulw n^guj rtTt y^ cv tti ^- 
■)ccAii 6m'^fA.ii (pyici ysLr' '^^^/w. x.cji/ Tyi czff^mi^^t^ 
$i(7ici)g 75 -mv <^ aai^!(sL fA. azt)fiu.Tau^g i^v,k. ctvTH n 
£t^a5«-?7f <^ tTOM^Tr^yiM^^Tr/.fg.-j^CPtQ*^ dJa^y^riV tc aSn 
i.oy TT^ Xoyta^cS TiKjucijpi^d^iCo^^ qpOumv 7» /sj^cdiv' 1 
j 
$9t A I O r. A A E P T. 

fi fMi UvO KJtVOV KPM X^^* ^ CtVOL<py} ^VffiV OVOjUA^t^ 

^^vov\5{ju>dji JhjuaTZLiiiOuTi 'Z^^^YiTiiag , o n odecho^^t 

^JV 'Jsfe/AHT^O/f ,6)f XM.'^' OKctq (piffi^ XCLjuCuO/i^OL,'^^ 
fAM C9( TO iSV7n>V ffVy.T^CjOJlAM.ieti H av/it liiCi^K6rct Xiy> 

! 9utn(i)f,J(^ 7T;TE7?of^)(cL(JtJca7V xjjul mvfD^st^AKdn 
1{r/ui Tvi /jmyaK^ fhrn/uyj . 'i^ (^yU^^Tiyv TBt ^' (^ 

Ttt /i '^l' aTj(Ua >t5^ OL/MTO.ChYiTZtiilfe^ fJLV) (JUi^^ Ttn 
, TO t/V 79 /M/« Ol' <p^f.vai(d^'a'M' I^OVTO. VsrC/t^civ, c 
' "ntfc Sf^Waix fWnyycjiKnc^v, 7i%.V)f^v\ tUjj (pvaiv , otd 
Wiyvra c^ v) ottuc Sl§.hv^aiTau\'Uii,Ti'Ta^ ^'^ 
d-n/uci; ctJa^/Ki^ov I^ <soja«.7a;y <ph(rig . aMa ^uc- 
K^ 19 ynWiOiTntpov o^. td y: "THTn^cyjuopcv ^cim^ov iyj 

•78 /« CL\LpOV,ym.f iHpOV^. SiCjOpilTtLl' COiTl 7B k>C £V 

aKpoVf^Ttc^C im. €;^«'^^f <A* iot i^ov y oL-mipov < 
e(»i,Ji«^ ou TnvTf^aju^ov, xsiLj ^lUu'KS^ ttJ^ Tr^r^ 4 
. . Q>fAA.TU)V ocTmpov 6e;i-n 'mtM ,){gi\ iiS /uutytSnn KJtvo 
; tm 5^ ^ 7» jcifoi' aTnipov , to <A* (mfjui.ict u!^<y/j^i u 

^vJk/^a CL/f i/Sfli TCL aZi,/JULVt,Oih?\ {(pipiTt XstTCt 7B « I 

\'mipo)i Mjkvov /nicajTX.p/^eL ,9uK i^vnt let \sz^ii^o\' 

ff/^ov, JJK ow '^-•^ wt cLTni^ azc/JLorftt qthv cve^ii. /jzt*; 
71 'SJtt/? j^* cLTt/jLo. 'f^^ Q)juuirtov i{guj uji<^ 3<^ol>v < 
tt4 (rty)cptaigyiV0VTUj[,}(SiJ{ ik «- S/c^hvoiittjyCi^s^h 
'sflcL '^ TOf^ SJ^ipopa^i <T^ ^.tAxfmv .ov }<-' Jhjuar '^ 

1 iiinv a/ o/ucicu. t q Sj^^popa^c ov^ a-^c^^ a7ni^ot,d/ 
fjLovQV cL(s^£x^,^'^et>ovJi (^ ^Y[ajv cvSiiTipoi £is <^mti B^Jf fc<f CLTlHpOV 0CUTZt4 C^(oaM^V.K4V0OUJTaJl 71 QZUJi^g 
JV WfoJjTiitO 1'^/J' O/UoiaJV Tmpiy^/cSfJOV ){pLj TH K£V(pQ7a.TTi 

H^ 71) (la^vmryi il^ liv auid^cL.n^ oli fXyilg ^y-paM aTr' 
i^vwccv Si'i?tc cSfjaA' ai '^iOUTtv tbk m^/tw*' 't^unViCTttJf 
ni^uai Tiw ^s^tj^okLuj Hjt'/^i,cSfJM, n ^yx((jiSpaj 'sfet 
^' TrAex^^K^»'. M TE }^ tS lavoo (pvai^yVi (fjoeJ.(cucm, iKsl 

r -(. , </ f - . - , ^ ^\ 

V7XL TnHioJaJl M Ti. Tif>i07T1( Y) \:Ziraj^y0V(7U CU)TZtJ\f KP-[gk 

ruy)cpounv,7Dv>^mAjicov m}iii,i(p oTnmv ojv y^^Sf^Tt^o 
yiriuj^^v^^^gTttnv^ 7»f ovy)i^ovaiU'C ef)ScJ. ^)^ 
^i '^vTTkjv 5f>c 'i^VtOJiTtm ^ oLTtfjigav cvazdv KP^ tv «^04*. 

)Jia7o/i' cJ/thTtpOiJ fAyMeh 'TriOTTiTtt ^KCt 'O^X TCi^ ^.11/^314 

f),7T^Luu ^jMx^Tjig i{sH jUJiyi%i; KjfJJ (ia^Qi;' li Ji ^eS- 

M 'iJV^ Tiw Si(nV f^^ CLTtfXeav CtMdTjiSztj CV TCtff 

'jum; ' ovJi-mi y>ujj cL-wf/sg wtpSw a^cdnaet . ctoni 

\' Yl fOCVy\, ^JVTIDV TrWITZoV fMV\ILlO\&J0V^Ci^V 'nV ItUVflv 

VTitv XSSfoCa^^ei 77) ( tW ovT^v (^vaioijg ^^voieLj^. 
;Mfl{ fi^ ns^ Uffjuoi amtp6i il(nv,ii% o/uist^t 'Gv'm, 
iT cLVO/MJiOi. OJI Tiyh «L^rtfASi amipot nvaw\(joc ^it cL^ 
%S^i)(^vi)(^ipovTaj{ Hjxji'^pp(j)7a.7rk). ov yd f(^riu>ci^c»>v- 

Xtj CLj ^I0LU7W{ tLTt/UUJt cJK <^V OLV '^OITD KO(r/Ufi^>^ V^' (^V 

ji'miiY,diiv\,ov't>' iigivcL.QVT ilg wi:»T^cr/K^otf,ouVo-' 

ai (s/OOTC/jOu'^ OODt SJ^^pOpOt^UTCIf.U^gTi Oudiv TD iJLC7T9 
hlov RKQ^qTiujdrmi^-JLh' (^'GlQUTTiJVKOff/UCCV. Kp^ 
dw X^ TVrm O/UClC^/UOVif 'G?^ ^pi/AJviot^ ll(n,hi-^0' 

yinv a^^^vTiC iiaKpoLv^^'<pajivo,i/Sfjo)V. ov7i 5^' ^iro?»- 
Vf <x.<hwa7T,^(nv ^f Tuf^z^i^v^ yivicdoji "(stcujTztf, ov- 

I ^iVlS^OTtsTig , TU; KSLTl^yu^CLi f^' MthOifMlTWt 


s 

400 A ro r. A A E P T. 

KS/ui M^^OTynrav yi. i^cU: oim ^^pf-oicLj t d^li^ Biayy ^ 

%u7di; i) 'St^ TWTTdic^^ihiKGL iZ[}^gcLy>f^oju^^, v^. alw i 
JC54 VI Sf^liKJi^oO <po^ K^'^ (J^wiifM-jj aLnw)Ty\(r,v ^^S (iji--% 
^iOi-^VTr^cvyiVO.cSiJVjyTrzLv fAMVjog 'ZI^.MitPov cm d^^i^vovM 
lup^ovo) (jiwnhii. (h^JbrnTtc y^ HSf^ "^you; aMTDcomli 
;(af inc ou'TiKom ofjsiouct xxfA.Ccu/ei. ov juluu ovjl cnjua. 
f^^^Gi; S^ Aoy>v%a^pY]-nt^^^CYcu; y^ li (p<( pd i^ov (m: 
fxcL ^?n 'GicTT^iioi; idTrDi; dii.i)u/7.Tt^. dJ)ct:ov\7ivy> x^ 
'K'n>}<Jiwoi(piKvoviS^ov ov ctlodnTsS ^ovct) ojiv Jm '^i%V 'S 
dTnipou, ls% c^ov cu/ 'Zcfe/Aa^o)^ t <po^v 'wnzv tsTX 

d^l^^ttJU^OV .CL^TtKO'^'^ y> O/MIOV igTX^yKOLVjUi^^l 'S JtTu 7 

Tuyi 7^f (poc9i-? f^ a^TiKo^iov KsiSgt.KiTirx)^. "^^at 

S^KeL TJXjC KiyPiCTHcnV OAV^C^ YITVI^ yj^Yl7ZL(. 3iV OLV'. 
JJLhf)TVp{i (^ (pCLIVOfJ^aiV ,\) diV K^ ^yfi Ctlx^CKYiTCti 

• \^i-vmTa TTopov (w/ufxi^vi-^]^ '^oV tcS dTnlpcp ouj^ 
fLMiSiv ct^TiKc^TpieiVjVi cMya cL/TJKOTpeiVy-nMauii Ji KS^ a 

' TnipCiC <^St4 CV.TlKCfTlleiVTJ. f^'^7l '(sVTtCjOll H'),^«F 

o->g <^/S il(hJ\cjiV oL.ixctvoY\fAXL% avuCcLjvei , xauj Y^p^a' 

fAJii(jLi<ri,^f^ tIuj oJjfctvaiTfh v^puxnv (m^ovcm tUju ^i Tt < 
bifjui>lov%<nv¥S^''sLl,i','fi'J' d-njuojv,^ yr.Kujj ^o\ov 
y^ cviW (wr)(i'>j^^ Yi ij2«roJf p/i. kcw (w^cnlq ov 'nJ''Z!^ 
y.vli o^eiaj,SicflTc fjii^ Ji7v Kp lhd%g tc avfj.7if\v\pot)fj. 
! yviStq. Ki^ ^-Mo/ Jl ^.7Ki%.vig '^'VyiZkoi '^ 'S/o^ 

; TCOV (pVCncciV iKnV.OV^V y^TtVTWV cUnlUhpTVpil TZL\;cU0. 

citnVjatfhKi^TryiTJC 2ivd '^mv Tztg cmpyiia^^ivct -^ i 
cvfxyitL%icL; "^i^S^cJ^u-^v <ujkS? v\fjjax, ajio\oy\.^ Sii y^ 

\ rojM^^v, im.KTjovTt^; %.vog ^^TrdT^^^cJK^jShv^^rou, fjsppct; 

■ pa.v vf^uJ^KP^SicfJCiiSaj. ov y) a} ^^arr^yijwjd • 
'^co tUjJ ioju^^ ^vffiv i^ n^ccf/AxSQg k^ tjjc fLiop^pl^gyc *<r ccipocK jLUTa^u vjui^Ti Ka.)uivciiv,ou<h Sf^ n^ ai- 
CTTvwK^vi oicjovS^TnTip^.Ui^ cLip v^u^fo^i cM.md-mtr 
ojiyvo.tJ^mj ovTU^ «V -TVTmv ^vcJv (•mtffiovnov yfJuy 
f^<f^'cj^y^ciL-mv,'^^ ^dcJVTi KSf^ (/uciojucp^cov,}(si.' 
m 'li c^cLfijuoTJov /uLkyt%g ,ii; liw o\^k m yiw SicLVctdM ,f 
iJjctaf-TTcCff ^opcLj^ ^a)/i^o)v . Sivx. SJ^ ^guuiiu) tIuj 04'' | 
rixvJV i\oc KS^ cuvi^tc Tiuj tpMTa^nctv '^TrtSiSdVTt^» 
{guf Tiu. avjuym^oLv "i^ n yjnjVKeiASjjcv fm^oviti jA^ r 
UteiStv (TVM/^i^^v i^H(Tjuov,iM TTff ;^' (hoi%c cv Wsi 
ifMiCf) 7^ ciTt f/igjv Tihotaiviiy K9^ ^ cu/ t^olCco^ (pcavt- 
ildUV,^.Cxv{U){^C TM J)caota. H P/f ctfcdYiTY^Oi; iilll juop 
ililC, ihl CrVJuCiCYlit07lOV,/ASf<p^ '^V 0UJ7V TV ^pi/UVlQV, 

/(SyAot/ * 7B /i \^6</)'f K9^ "T* (^rjui^nnjSfoViCV Ttl fca^^' 
fi^oL^oju^oj cLti '^y ^iXhpvjpv\^ai<^. iir' W ^^- 
i^7vpovvSlJov)(^-dwUKivYi-nv cv yiiZv eujitic cnwv/u,-' 
SfJiWni ^ouia^Kyi 6?nCr>K\r, , Sf^hY,yjAV ''^ i^uff» hsc^' 
w 78 \^vd\ yt ; gToj. vinyj ofAsrjTvii '^(pcnia.ffpiav o/- 
*Vii cv iiKOvi ?\,otjuCcuo^SiJCi)V,yj K^J^' vTTyot^ yivof^uiV, n 
(5tT* «^o^ 2dya^' ^.^ohoL^ 7»f hcujoiau;, v\'^ hoiTmv 
Lfmtioov,'^ cuf Tnii xjstyi^^ '57f oJ<»7 tikW '^*''^''^ 
ZJ^aTx.ypOjojiB^oig , fe//^M itu ^m XPV '(suna fo^C o 
?iaAAot^.7B Ji SirjULapm^oSfoyii^ aivuzirrp^v ii fJLVti-^ 

\OijuCoLtO/^ KS^OL^luj^iVctKlVYiinV C9 VifMV cwToHg oxw- 
\UfA,ivlMj fdfj,Sf^Kei-*jAV Si i^ovarctv. xj' Ji 'Qujriw liw 
nw\^fjLjuivla> Tii (pcuTaflKyi 6^>Cohyi ,SldiAei\Lv Q ^Y>^%t 

'cLVjL&fiJU^ ^^UCtpTVpViQ^ « OL^TlfJLCILpTVpY^n , 79 •<^.^{fiSg 
\iviTOU{ ' icLV Ji fhf^pTJpYl^^j Y\ fJUVt alTJ^pTVpV]^» , 7» 

■i\YidiC. KSy 'QwTijuj ouu arpi^OL yi Al-jiw So^clv Ksir 

n^^iyj^/vOLfA^TnttKflTlieACCcLVCLfplilTtHTa hJ^ TOg cV|/>- 

yiioLi,fAMTi 'nJ)vifA>a,p7yi/^9Y ojufilcDf (iiCajii,<^ov Txay^Ta 

C;. ; ^oi^ _' A I Q r* A A E P T. 

otty^^Tfw. iu^ jjjjjj KS^ '"> etuveiv ytviTBUi Tn^HjjuoL- l 

^OOMTtCi V' 0:7iJf (/)< TOTE CCKOV<^KOV TO.%f 'ZS^^TO^Ot- j 

I ^o^TTf^TB Si^S^jjMtTiTilk o^io/Mpitf oyKot^ Sl^coni ! 
1 f^iTz^iOLiLUL Zlvcl Sij.7zo^ov7U4 (wjUTia^^uv ^D^c ^mhoi; < 

I VSf^ iVOTHT^t IdJOfTl^OmV diOLTilVOVjtW <SJ^g 7C hmTllAcLV s 

\ Jicfji rlw iTmjjSn.ytv tLlu d^Ti onfHvov c^ la rrTMcc^^ico 
': cTU>'ii Jl/L^» yiiTt cJ^u^hv juovoy iVfhiAov *l^^(niAjci^cv 
cwi.dxS^ y^ cu^e(.(pipoi^ Hf ^rof ^ei^hv (rvjuTraSilcL;, jn 
ed -^o/TZ) » '^tfLUrn iTmjedtlinf. inc cwrcv ouu Su\Ofju{\ 
TBV a.i^ X^Mifo Tyi^ (Sj^ii^ v\g (pm vi(, y\ ks^ '^ ofjtoyi 
yuv ^uuL7i^i<^wi. m^luj y^ ivJ\M/ 'Jiet tStb to^k J^ 
<>K.«KHf*'c^M' oCSof liu. yvojL&iiluj 7j}\.v\ylu) of Y\ju4y cto 

• <pU)VUu <X,<plC$).0^^< i '^taWTiuf iK ^VCCV O-^X^V p&JjUULTt 

\ yTvBjMCTtioS'ou;>hn7iKi<;tK£dv'n'Dtii<^zu>Y[To mSof i» a 

I KOi^Kav vijuiy 'Ti^^lcrn&jcL^ei. npcf ^uAJ >C5^* •rfto d 

«r/UZcM vojut^ov, «f «z^ >(5tf T^tt» olkqLuj, \fii, av "^ti "na^c 

OU^V ipyciOZL^WIiit fM) cyKot Uvig Y,(nu ^tto 'K fzu^ 

^jUetTtiC "^iTD^pipOodiJOl, (W/UJUi7f>6l fSJt^f 7» IbTB rt H 

■ cdmvieAoy iU]i7v ' o/ ^ ^7o/ , mu^yiuivcog x^ ai 
MTei(£g'oi ii^^Hoiidm^^ijog kc/lj tlKHug i^vng. 

;C5tf /aIw ¥^ TO^ OLTt^i; VOJUi^0V}fAAi<hjUtcLV ^i07>& Q 
^ (pdbiVO^t^OiV fQ^g(pipi<K!WI,7lf.luu ^jLUllVg J(^ /^OLpOl^ H, 

fjmyi^i; ,vs\ ^<^ ^ ojiclyKv.g ^fjLcLTtg avju(pvvi oh. tp. 

TWf y> yrucm ^7BiCo(Mei'£q Si cc7rjuai,ov<fiv fUTaCcc, 
j ?iOu;^v.ivntJ)ifs^ dei % -Ksmji^ei chtou^; Sl^w^nm n 
I mjy)Cpi(JiCi)V ^^itv KSf^ oLol^hvwy ^o 'kl; /ukTaCoKcu; irtt. 

I ndJU^n ly mitVl(nTCLl,OVefl C^KT^ JLDi QV 71 g, ^OL H^^ JU^Il 

I ^<nlg cv ^Mor$-j^.y Jy Ji K^ fQ^(rnSci; v^ (itpoloi^, 
\ o%v odoLyKg^ov 7» fMi iuji7a%.Si/8pcL cL<pda.p7a. £/)> K 

5 liLO T^ jlAJcTaCoCMOVTVg ^VfflV jjTC £_V3mj o^jwr^ Si.K 

«i^^2ia^il ///o:f • "jStt ^ ^* cLVxyKSH°^ i:^/^^ (Uf^oLipiffjv ■n^^L.ut cWTTctp-^^v >^a.jufhxv<i'TTtn'cuiJ)i mio* > 
7W7?f k>c c*V7nx,p^vazti cv 7^Mi'^liex.MQv2i,a>(rs^ iM^et" 
yoHS^7JXXii7nTay{,ctM eJz.oxcvTii (rafjuiro^^^v/^V/uSfjaJi. . I 
l\uu>cL otut ra. "KsaniKeiTro^cii^tZTct tcc^ (f^ (wyyiiiiaicdf ; 

^tcqoKj^tO^ wV -nfAM ov (p%ipic^.aMci. juiAi<ii dei vo/u4^ei9 ^ 
vrtu /u>«9Df a¥ Tujf ctTv/uc^ xjTirap^eiv , iVa ^* 7«^ (p^^. ! 
yo^^^a aliTiij^fiTvpr.^^t^-Mayc^ Si Itvctg fjLkyi^v vo- ' 

jraSn JtpL?" TTX^' ct/o5«£r<f yiVOjtjS/.at^Sh^mvn. :rc69 jj* 
/Uk^^foc; Ksnra^^VyOvTi ^yjtn/uov '^(Q^qTttgn^Titi^ 
OTwm-K <^(po^^ ,ct<p7;)(^al 71 ci/UiA^ y^ r^^g »f^uac 

if^TTtC ci-TlJUCi;' l OU diWpilTJX^ ytVOfjSfJQVi OV^' OTTUg 

(Vt^jl^uotTi o^r» a-n./Uo( '^v Qnvo^am. (SJpS '^v- 
TT/f ov <A / yr.fM^f.v cv TtStotAc/t^oo tTzo^it (hn.ip^t; 0'}/- 
Xflt^ fc7)jOt/</i' cTm^iKtvffvrAjj.cocTi ov /uovov riuj €;V C«7I/- 
^ov 'S/xZcy ^ ^vAaTlov avauif>i7iov , Ivct jtwi TO*7a dtQi.^ 

yvi-VZKScS/J.ii^ 7z£\(/7^?^YI\j/c(rV <?^ ddp(iCCV «V 7B yUlf 

«^' flt^ot}/)(pt(^w^5a,& 0j'7a ^hiCov7iC,){st7w>a\ioyteiv* 
<Mjet xW "^ /uk7a^a<nv jum vojMTiov '^^iSoLi cv % 
dde^i^icSfjoig i/V aTnipoVifMiJl 'SoAot-^^oy. outb y> o^rof t-» 
anEi<^ a5?w| 2(f {)Vm OTt amtpcioyKOi tv %.0i \jZ2rctp- 

•L«t(rtV:,M iTH^^lKjOlOtVJith t/0^(7SLI TIU^ 7 CUViTl 'ZiTti^S fAji 

m'vi7oeiV[7t>fAk'y,%q.7ryixmiThf ^iVig^dl^Aov aV a.Trii-' 
foiimv cyui' }(5^ jjtt/ «^ t^;' CTrifMtcoi a^ miTi (htr.Vioi- 
:7i//)0K oo' ia» H^ Tt /Likyc-JQ? i aKpov 7i i^yovTif 7s\jzsro-' : 
vn-m^^rf^ov JJ^.An7f?oV. « /^* ;C5V >C9tV ieujTi 1 

■ 5tW/>H7lO»', OU;C i?"/ fX^ XJIUj T^di^g '(sV7VV '(siOOm VO" \ 
«7y. ^ 0U7&> KPtTO 75 ^lwf t/V 7B i/Z<^D^cdiV (^ClJ)'- \ 

y . ^ "• t / \ .7 p , ~ 

^ ^ovTa ,f/f 70 aTnipov XjsroL^^eiv xsf-Ttt ^iodTov a^piHJvei» 

«Sa/ 7JI cvvoicc, 7B TS ihd^<ray tb cy 7^ a^odnffet iil 404 A I O r. A A E P T. 

XfitTBtrOiiVjeTl OUT^ Vfl/OOTH' £>«)/ 0/j 7B Ttix, (JLVm.QcL(r^q « 
^V,0U1l TlWfn miVTZOV CfJQJUCtOViCi.M. i\<iV ^ UVCL KOIV 
'jyfltt fr^ JU^IscfhcLV71kiV)(Sj^Ayi-^y Si UipcSv W i^^V. d» 

07? Sf^ tIw TViq )cot\'orn7vc ^lD^oi/AipipeicLV o/n64w5/> S^ 

^Yi\JA<^2i cum,7t^ ^ TtiA^Tt Q eW <lMii\ct,-n\ 

. cnv Yi/Zy (h7 fSJtS{7n7p,eiV . J^^i^^ n SiccpoS/^ JguuTit ^ 

> TC r^r^TtV }(^Tap^'JfJO.r JCP^' inC CV TBtf duTzJiOv/i jui 
fiffi juucpm otTr? v,aVa, d^oi cy 7^ iS)oT)^%. tvi iav'!^ , ti 
juJiyi^Ka^m^TfocuiTtty^^gc 7r^iico7jMiov,K^ TtiiKctTi. 
ihcLTloV' (5to7>fr/f cLiAKoyia.vo/mi<;iov KSf^ To cv tvi dTt 
/jLQ) £Arfp^g7)}' >a;^Mo&c«f ./^Kf OTTi^ y^ <>Keivo J^xov uig <J^ 
(pipc^ T^ t<^ rlw cu,<dn^v diccipov^ov,cLvet\oy4iy. Si 1 
eLUTvi KJt^Vicdw .i-Tni'^ XS^ OTi jujiyi%; i^ v) dTO/uts^ }C 
Ticu ^^.'(gju^cLiahoyiX!,' HSLTiiy>pv\<mfJ5ii,fA4%^ov %fuLov(. 

■ fjLOi<f.y okCccmovti^» iTtTiTtt iAd^gtL K*f dfjuyvi^m 
1 C^^rat /i/ vo/M^etv <t^^ f^vtx^v tb Hs^fkiuifjfv^/jutid^ cw<?, 
I f^^m^^Hg /xjii^otn jcpu ihoLT^ojj fi^^aTc^d^oiTa. -j 
' ^.Ao^u^icoeAot Vin^ do^Ttiiv.v\ y^ ^i^iy^T»? M'\jaj' 

ttf^va^ oLUTtig «57t55 ^ dfMTdCoKtL,lyji^v\ Tt jui^i ^! 

Tiv ciujTt\ifftLi.(w/A(popyi07V Q oK, (ctTsyv kiyv^cnv ip(Ovn 

; oJv 0/5''' TE •^icdrtf.^ uUu KSf^ W dm.lpov, coc /^ afjd 

^Ti) Y\ YSLTU>T11TU) ,0U dil K^7)iy>piiV 75 OJtCO n KCtTt^ fX 

(siTiX^Kjipcihvig .o<nv cuj 79 /J>fj iic BLTnipov ay^v oi 
^SiTnm ^ca/ertcdztf nTo v,fjuv' v) 75 \:m)KaTio tv vovi^ 
TPg-ji/f oLynipov oLfJxL cn'coniij >c$q HSLTnff^^g to cuji 
■jStd ^ dJhjjcLTtv Sld.v ovidiuJcLi. cagT iSljuioLV KaCnv (f 
^v,7iu) cLVco voovAjSpluo ftV oLTnipov^MS^ /McLV tIuj XSLTl 
cu/ i{gjf juvtLOLKi^ '57€>*f ^tr 5ro cAtf 'f^ iTitui uj ts •Tm.pvi/Ut 
(pipo/Mfjov "Gi; "cdp yuk^paAYig Yi/aJ^ itTiti; d(puufy]Tcu{: 

■ ^^tUjj KJiq)aKlAJvfr^"\:z3T)K9^TiioTt:tap''Y/^}(^Tt}(p 
po/uSfOV.Yi y> oKYi (po^ Qv^v yiijov iKS^-Tipct. ou/Tiiaif^ 
W a7n!.pov \oiijw[, HS^ julw v^mTtt^ig cl^ol'^ e' n I K or p o s. b^/Sa.'^ , ' 4of 

tiv9C oL^T^wniovnC.ovTiy' 10. /3>«^f^ ^tJov ol(dnamx4 
^ jujy^a^v KSf^ KOV(prjiYy'o7m ■yt. Sn fXV.Siv aWvTarcwJ- i 
T/f 0U7? Ttt /M-fLpcfTiO ^yaKuiV ,7ruMiTt "mi^ov av/ufxi" 
r^ov i^vm. ,'o7w> uyJiv fJvySi cAOivotg oLVTiM^^yiy ov^ v» 
U(t}>ovJ^' HfyV 7P ^a><oj' S^^Kpo:'aioov ^o^^ou^h' « 
;5t7tij J/* ^ tSiu)v CcL^m.itp cTrcatv y^ ct/j HS'-''^^ ^ Ksc- 
ipmt^^ ^avoTtv cqjuL voy\ijut% lijLj ^o^^v ^dVjios^ 

iJlltMD^^^iV) c^6)^V,M C/A-^iiUlOV (hcL^OlCyfQ^g tUu \S0 

^ yi^ciATt; J^cjwolimv . ^\ctu.vSi j(J' td^ avyxjpia^^; ^- 

iutVlT^^iTl^C ^HrTVtrtTOI Tjtl OtTtjLUi^V ytarTOL^OiV OV» 
m nSi^p' iVOL ItTOV (pipiedcLj TO^ c* '(sic clSpoiff^.mv flt- 
tjuci^,i{ctJ! y^^fT^ixoi^^Y aiwi^ ^ovc¥,iifA,yi<p ivoL 
V ^v^Aoyco SiwpyiTti^ ^ovoUiOLMot Ttvyjfov cdvy^TncO' 
n,iu^^ ci} \770 riLuoL^oSnjJV Tictwi^^Tvlg (pofjtc '^H 
oj.TB -^ t^^^ii^c^cL^o /u^ov 'sfe( T? cLo^mv.uic a CS^,^ 
l^Xoyv ^cdiJYiTtl-^^ovoiTt aitui^g twV^o^C i^ow 
jViW cl\vi%c '^v ^ fT^J^^tcj-mv' i-Tnt tj yi %6i)povjLU 

OV TmfjYl JtpfT^ ^CoKLuu hCLfA.CciJI/0/LSfJOV 7>? Sl^V0lOL,OihV\ 

bV ^i'. f>(y' ^tt^Ta <A/ atujopoLy oLVctipipovizt ^?n 104 
\Snaig ){^ itt Tra^ .cvm yb Y\ IhiCeufOTarh th^c i^f 
71 V 4-^^ tra,6wt <^ M^^o.ujipi^, ynxp kcv tj aSpotfffxce. 
TapiescfztpjvSfJOV. (Z^^CiUfpipi^rDv 3 Tiy^fAOLTl dipf/sd 
iVoL KpoLajv iy)v2i. K. yrn jl^, ^vrc^ <S)^aifU(pipig ,7ni di, 

5V7S;.i?7 /i TS /uuipog TTt^^lw fS>^MOLyy^V «AJKpOf 7W A^ 

^ofuutpiiet Jo eujT^^vTuv. atfxTnx.%i 'o ^vrrtj fxcL^ov ^ oa 

OiT J adpOlff/JUtli . WTZ) Ji CTO^ Ot^' J)UJJ0L/M /f T^f ^{,U- 

^f £r)/A0Vj\<?>( Ttt TniSn K5" ct/ X)«/M<77aty>>C5t^ cii Sf^vovi- 
i(,K£M oov Tipov^vSiJOt P)vyi'TX,oc8iJ.yjlLflulaJ n^ <j-n i^ei vi 
\v'j^ riii ouS^iaiw^ rUxj ?iMK'.aj euir.ou/ ,Sii ks^^Tc^v.ou 
dut ei\y]^ei ctv 'QuuTiuj^il/jLyi xszsv "tS / oittoo d^^oicfAO, 
H i9i}^^i7z TTUf.-n Si \Qim>y oiBjoKT^ 'Sv^ffTt^ctcra*» 1 i^o<r * A I o r. A A E r T. CVJULTP (ji^Ttg VTtLp OK,«VM{,0U /USfJTDl 'nW/TWV cov ucet' 
yjl KxKTTITZLf ' J)o eLTttlf^CLytm^ TWf •vf'^;);*»^"^ V>t €p(4 7£tt 

ttjcSi1(T7Y.ov y) fltf'7» ov ictjwn^ 'Qtvrtw i^Ucxm^Tt rLu> tftuja 
jMVicl?^' iTipoo ctua. (Tjyyi^^yi^i^J^i) ojLmJ Tmpimc^ct- 

{iKjO Sf^TYig aiUJTihicdim^ <n^.aJUTTiJ JlaiCC/l^iCO^iK^^ 

'riut Juvviinv (Toju-niui^jUL a^odfl^iiov XSv^ ^cTTTsAooy t 
j eWTzSiclmS^Sdv ;^' 7^0» o/ucopYiJ7V Kguf av[jL7rviBiicu/j v^ 

cii^vo)i icaJiL^ iimv.Jlo S\\ KSI^ c^/vmx.p^vazt vi-^v^ 
1 ovJiyTdr^f<^ov2iVO^ /JUipoi^ a.m>^cLyjiA,i\ov,ou/.cU(dYKncL 
\ cl?^0L rtK' }(cfj Isuuiyi ^ujuoL-TihvjTtLf n Ti}e((ov7tg >^vSi¥' 
' rsiiilVoAOV.im ncf^ juuipoi;%voc iioLV ^ ^of,c&fJVi o|i 
1 ricvcu^63iitT7Y.Ti'o^oimv aSf^OiiructSl^LSfjov xsf^ omvk^ 
1 x^^ /uvipoc, W 'i)(^ TLva/.cdfiiJiv iiaivov oL-rnMcty^iv^ 

! ffDV TTOti '^ TV etUJTUVOV ff^ OLTfAgoV 7Th-A%( «V "^ Ttf- 

•xj*;w ^Vffjv'yjp, (jduj yjfjf Auo^ot; w Qhovd^oicf)LUt 

; 'Ttg,Y[-\,v)^ Sl^ccoiipiTajiiHs/ui ovKyn i^ nm, cwtxl^ Juuji. 

\ iJUii^iOvSi luniTTXji, u)(Ti ovt/l cLjcdncnv XJi-rtnz^, ov } 

i elov Ti vcilv tWTz outda.vo^ov}//^ sv '(sivrtf/ rw (rvsinioL* 

' Tojf? ruYYicn<n '^ rwic ^Cl^/u^ov , oTcuf tk ^yctlovTa JC5 

#5fe{« VV^ //'« %ioujrct H cv o;V vuxJ ^azt iy4 ^to^ to^ j 

t)i(JT/f. Moijuluij ^riJi xiyi ^ ^'/jhck^ ^drc^ 

euJriwavyujiiSuj ?^eio7arz0V rsM ^oyyvhccrartiiv tttM 

^K/ Sl^(pipov<mv 'W'Kirvpc(''K^ liv^jjni axoyv cujth' 

TaT xomcoTTCLpicniLSfficra^AU^rt''^ XoyiMv,^ rtS%:^ 

KijU^ J^yiXov iKn ^(^oCcdv KS^ ^wf ^'^' ^ttvov 'i| 

yivi<^»j\ rr^ 7Wf Y^^f fJUkpcJv <r%^-mip oaLuj riwovy^ ^ 

ctv Tiap\caTap/^(t>v i y iyKsn-^^^^f/f^^Vih SJ^^popovA/^cc 

imt cvfXTTT^^ovrrev ^ '^'f ic-japfxivoic. rt,n azriffx 

d^' oKoiv ^ 6>(J(^ (pipi^ yi Jii «ETe^f kp^ tswo Jv 

•n clmjuucJ^v .Myi y^ hJ^ r tj^hIthv ojuuXIcvj t dvojuaysic, 

i^WHSf.^' iauTiVOVi^^iv^fou^KS^^' ioMn im-iflJ yor.(P E* n 1 K OY P O S. Biar^ 407^ te ao-auoLTtv^VT^Mj rn ymvoo.Tt) 3 juvnvi ovn Tr/vcra^jOUTi 
iretS^c (hjuuarw{,d/ACL Kivwmv juovov S)' ^ccuH^ig (mjuctar 
mpi^TOJicof'^' oi ?\ty»7i^ ctawjucticviT) r yr:^j//ct- 
rafOft^oiJiK.ou^^' }b ,:^ i/at^flf^^/Trifc/K^oyT^ 7m.^v,ilUo 
oioLuTh' V(MJ «/^'cyctpTgrV or^^^^Tig^^Ta ^l^Kit/xCcLm 

(ptf TO^ (iJ{(^fTi(; , fXfiY\/uLovBJ(jav '^ cy ^';^ pr.Jd^VTUvJ- 
UVfCidg KjCLTi-^ram '^<<- Tjntiqiu^z^^^KY^/ixfx^vcL «V tjj ji^* 
;iOf ^iCTO^^OTa;^ cJcfiL)LpiCo(JcdtLi (hiCoUjcog. ^nAjhUjj ^ 
gt «^^aot&ji^ m ;iy^a)//a&^ KS»^ ^ unyi^yK^ ^ (hcipiOL, 
Yi K,Qcnx. <}mol KJxn.y^piiTzijj (muctXs^yOog cu «V 0^7» /3e- 
^xjaTVL, Y[ 7ru.mi y\ '5/f d^-ni^ Kj f^ tUju oJitdnm twibig 
^w^/f^ouV &'f K^t*^' itiujitts iKn <pv<jT}^,<fczoL^ov' ov yb 
ftwccnv binvow^mji tvtp^oute oAwf <u)f im, t/OTK^wf oup fc- 
re^ ^ 'S7€9ft'7Ta/3VovSt 5t>7Ji; otazi)/^fit&i,oiy V u>? jlcqqjlol 

r ' , > ' \ 'J ~ fl' «^ <^(r ^ ' ^i i 

5^75^ j^ (il^ 7i \0V (mjUOLiKa^ OKOV jm, ^VnoV TmATtiOV T I 

feOfTV ^■u.nK \^v iXiJ)iQV}ii^ oiovr If) avjuTn^popy^/cS^ov' i 

M^^Zll^ OTOJfC^ ctU^f^OyXSOV JUl7^0V CLSpOiffJUOL (TfrWiH- , 

5/ 'f^ (^^r^TTtJv M 'j^"';? o?M jui-^/t^v i^H J^^Zivo^ iKoLr" 
Ttivuiv j <i^ACL juovov(cU M^) aa iaunuv ctTrojfr^v t ioujrto 
tp'jff7Y l-^f diSlov. HjpLf 6^CoKOi4 ju^ iyov^ ISjctg Tiwirtt 
^iti '^ KSf^ Sl^>^w\i?' (nj/JL^^^^uKovjQLwrt^ Si tS ct' \ 

SpOOU,yjlU\ QvJcifjLYl }^^^0,i^0Vi<)MOL )(^^ T cl^OOU/ <^- ' 

vtnsLVTii (rufA,0Lngy.ctrny3eJLctv eiKY[(pQrtg. xs^ uuu> xsn) > 
tsZf !m/A.oLtrj w/jLTn^^ei mKKccKt^ Jt$t| ijx, et'i<Pjov ^^^^kok^ 
%iV)Ovr' cv "S/f cto^rng , j(^ ovu oL(m/JLCLm. co^re ehi 
j^ ritu Tj^it^v ^o^Vf^vrifi rxS ovo/jietu ^u)^oh(paL-' 
n^ Trotou/j^ 'Qi crv/yL-JTJcjo^uoLTTtovnricun oKcv (pvoiy 
tp^ftj', (TvKKOL^ovng KOLTa 7» etSpOQv i a^/ytx ©CPcTa- 
ypAJofJHt^' Qvri riujn^ diJicov ^2!>^KOKov%tujrujV)Uiv 
auA>,7Zi}/xci, Qv SluucL-nv you:^^, KOLT fhiQQKa/; Ji aM ' 4oS Aior. a'ae pt/ 

Sinu ^M o7i cAf TTtii tfcam. ffvjufhouivovm dutipi^Tzn, 
\sK eiiSiccv <^ (WfjL^JP.CdiJULTUiv <S>^Vj6\ov^uuruVi K9H 
ij% (^ihamov o»c «JV ovTtg^^gujrlu) liio ovotp^cWj 07» ix 
fcp^ rLui «ft oAeu (py<nr &/ av/xCcqveiyO <hf t^guf (mfjux. «c^f- 
etyppAjoji^iJ,ovePi -dw ^oiiJicov fu^^KOKCvJvulUTtOVj^^f/l 

wuTa/ijOUT' ^^ 'WcciJ)m (wjufhiCyiKoruv.i^M' Qfs^ K9H 
^fityi^fTafjOi/^Tr^a^UAS: to*?» TOfinaaa& vo/<«fioVjJt9L) M< 
oiiS^ov *Z>^^yjah.ovJttwTzt , ov</l clu ^vaicjoi xaQ' iewm 
lay/utet €^K&"ctM' ov ^-^v cujTh y\ cLjodtitn^ rlw iSiorn' 
feLyrviit dicopiiraji.xciu( julw j(^' -n yt Svifis^^vjfJkvoyi- 
cai fftpoJ^cS^.rBv y> <f)i ^ovov ov (viTiirioViOOi^s^ JtpLj to 

^KiTTdjJ^oL; •m.p' Y\iMv oLuroi^ fQtS^ Vi-^^^g' cLf^ twrt tb cv- 

CLfyy\JUUtyHSf''^' TtKTTBAay M OAI^V ^OVOY dU/A^U)V0O^» 

avyyiviKcag 7^76 (Z^^ftpovni^ouicihoyigi^v. v^/^nSj^. 
^iK%i;,co; (^i\7tot^ jUJi^^nyfiiOVyCiM cujra\q rojfc \jsr- 
<i^^vavj{( ^r ajLim }*Y^ov'ovn d^p % \{9i^' ioLWK k^ 
Tifypy^novyCCf riu) edjrUu ouoiojv iyjvrc^ nS IJjcc^ulu 
%vraj' (hsI^ y^ Wtb •mjoa<Tj 1;,vi(yMeiL jlcovov cof avjuTifii* 
KOioSfj 7» tJ)oyTovr^ j^cxf «Zt^^/Lu^^cT/^, jU^)tA>5a ^^A9- 
ymov.HSui y^ wrt ioc ^iro/i i^ico^ <o^^<J\lraj[ , otM' ^^* 
hoyiff/utto^oTi TOff VijUif.e[^^ y^ Tcqf Ff |/ '<7^yU7r^feja»i^j 

TZMfctTO-^t/^t/r^KP^ jMVjj^fnjJC^u ^^o^m^^iJiov %. ovjuL' 
vflcDfjUL '^^'QjjTzt TrcL^iv oujrt r^-n.cvvccujunf xsf-^ ;yj« 

VOV 0\0JUa,^0,o6fl. <p«J7 A >tp^ C* 7>J /3 W7B 'ZB^ ^l/fl^Wf * 

>(9[jcv 7W juayicKri fhi^iXYj,Qi n "5?^ fQ^tipv^ji^oi^, 
T ot4 KOff/uoic Ji i n^TTaaw aiiyK(ji<nv 7n7ii^(r/j8fjLoj}.'n 
ojmseijig "(stg Siuipov^cig twkvco^ '^•^V(xm vo/ju^av yt.y> 
vtycLi'^'^^ oLTnipou TTBUTtiJv 'Gvrujv oa <nsjooipcSv iJjat ^^MKpi/uivo^v , KP^ ,U)H^ovwv HSfJJ (acltIovuiv • KP^ TO- 

fc Tct /cSfj "uan) 'i?^'' '^imSiyTit Si, \W c^ ^/ofKc/t. ^otd 
srxoKiVTa. cT^AoK ota; &)c Jt, acp^p^ni; <pv\cn wi^ »a3<r^t9:^> 

£JL iJt^lcdztl. ilt Si }{pJi "St^ KDff/UOt^ CJT^Jh eiMayKMC 

Silvc/M^eiv ivoL ^^%c/xov i^vjtiCyd^ciL ^ Sl^q)opotf 
tuJTti; cjv Tii ili) 'Jcfet (siVTiv (pVKTiv.oi^ ^fj "yiyfftpeupoeiSiiCt 
KSf] U)oeiSiig <MjO£/,x^« (^oto^/uovct; iiipct^' ov/^-nt 
mcv^ucL i")^ . ovSi ^eSoL ij) '^^)(pt%vTa ^hri) 'tS dyni 
fcv. ovSi -yc oM "^hnSi i^env ouJ^/<-,cof /^ TtS^^siovm, ^ 

\flL dJ «//«'ZjfetiAKlpSK TO (siCLUm fl3rtf(UaTO..&^ u>v IdoL Ti 

l{cm (pvTa KP^ "^* Ao//7a TTrwT» Tiwpov^ct ciwi<^7aj\ 
cv qW 'S>/oJ7&),i<%ca' iSujuv\%. coffzw^mc O >{p-] cv«7f ct- 
^icucw,7B;' «Jtcj' /i ^'mv Y^ ^^ j^V vojui<^ov. ctMct 
ulw XPSroKv^^^io^ M^ tIw (pvnv Tm^cL j^ TravniOL ^jZJTf 
^tto^fi/S^r^^ri^fpe^yjucLThiv SiSbL^^uutaJi n rs>^ aioLy^oL'' 
Stuoauf-nv Si hoyts-jLicv TgL \szjd 'Qfjuiy^g TiTipiyyvn^ym,)^ 
V^iipOVi-m.yLplCoujJ y^ <TD^ii^&je/-(JTCG1V ,hi /t^ 2t<n ^- 
i\ov,^ Silca: (o^Sbnpov ' rs/Uj cJifjiSfj 2im fS^oSbic j^ 

')^OYOi( ^<TI) '^/^^TO tS dTTHpoVjcV S\. Itan KSLt' iKCLTloi^.O' 

Biv ^ ^ oviHJULTo, Ji ^^5" Awj Ji^ni •^Jjo e^o^zt/* otM' ^'- 

TO^ 7C<4 (pyV^?- ':^OW'Spd«)OT0K ;C9t*^' ^K^tS» tdvM 'c/Vot TO,- 

i^vavif TTtc^jij YS^ 'iSlOL h.afjiCcuovstii (pcLvrBttrf^TOLjSlccc 
r oii^ cKyri/uTniv jTiKKo^vSpov vqi iy^^v 'W fiuPtOiv ^ 
*?^ (p^vXgi^jfX^i^^g ciM rni/ny^ Y\f^^ %u; Ti^pnigff^ i- 
SvJk Sf^<po^ eir.isipov 'j kodcS^; jyt^ Iks^^ i^vi ^ /- 
ijctTidiwet/ii^ujtifg TD Tw; ShK(t'ffTig ^jjov oiju<piCo\ct; yi- 
Vicd^ ^MviKcLig iKSf^ (jiLUTtjuioTipcJC SMX0Vit^aj;'%,va ^ ^ 
tv cnwopcoi^a ^^ypia^ il^^pipovJa^iit^fftujHSdTac 
^piyyvi^aajj %\a4 (p%Y/ot4%t^ 0iMay){pLeQiVTa4 ctMa(pu>vvi 
^''(s(j;Oj$ ^oyt(j/x{S ixoi^Qt^xT^ r 7JXi'mv aiTtoLV,V7VS 4^0 H A I Or. A A E P T. 

vn^v,)^ i)c\ei\(AV,HSi^ aMccT:)\L(jU)Hsi^ cfotnViK^ lai av^i \i 
^ TtvTiig.ixv.ri KentvpyuuTd^ %vc^ vcpu^eiv Ju^i^ \',a 
tdsLfiiis^ SJ^rotSovToc j VI SIatu^ =>7r?, ¥s\ oLjua riw 5rtt - 
cm jitcLKap,t.om'm, i^vT^^jjuiia ec^pdupjict^ a^/ ^ ffvw ! 
^oivoocr: ftxr^yfxamiaji y{g\ (ppovTiAf y^ opyoui x^ ^- 
; tm>; fA.aLKct^o-n[lt,cL>^ clcdiviia. xcfji (pof^ct) >(aj /jjtO'? * 
/4 f^ff^ nyj7:}iV\<T}o v ^Tzt yivir^ .fAJvtn clu •rrvp olixcl ovm. 
(nwi9f>0L,iLfj.ivcL riujjuoLKoLeAorh^ KJtKryt^a,j^ (hov\vt 
C1V ras; )un\cig ^ujrtt^ KoLuf^Mieiv' <Mjct m*- tb (Tii^vaj/Xfic 
rftpiiv )(p Tnu/Ta ovofJLaia tpipo/iBfJoL 'Stti ra^^^sicunzi^ cv- 
ro;cf^,fcWyaMoQ,''U2rfci'c:6<7/'<x^ c/^ axjtf^^r^f oijuve^juali J^O" 
^e^'iij jujiiTivjUiyi^vmc^^Y c» raujc ^*^;;^?" ^'tw 
•L2!r€r(3w2j0 7>;f 'S^^CK6\jaL(ri.o%/ <AJ i(^ to^ c^ Vptff 
h/OLTTiK n'-^f '^<7:y&-)oo<p6)y 'SuTtov ov 7^ -TV KOcrjUCV '^iffi 
Jli (fb^cc^eiVi xs^ "^ ctvoLyKluv TguurUu ^^ 'sfeio/iK 
ffTMjri?^iiSzLf' XSf^ julua i{guj rUv \^ f^ )UJt^(*}Tarti>V 
ct^TtcLV cJ^oLicpi/lJjztji^punoKo^^iob; ipy>v if) Ji7 vojM^eiVt 
7[S^ TV iuctKa.e/'OV QV 'm ^^^.'T^ /uiriwpoiiv yjcoai/cji^^' 
^ Tn^^UKi.vcLi, KSM ^ '^ ^^'^f (pvaig 04 3iu)pov/xi~ 
voJi Kam roL fMnoo^^^suoTi ,ys^ o(7u.ffvyyi\v\ tn^c rUj 

«V TVTZ) OLVLpiCeiCLV, iTtn OV 7B 7rp[iova^J^ cv fg7f "S/ou- 
'^iC ID^^cW '^ '^(h^^u^ K^ ^iipi^c Ttug i^eiv'oi>^ 0,- 
•TfKaQf/^ If) o»' a.^^prrti KSf^ juoLKOLeJ.a. (p'Jffrl f^S Sf^Kpt 
mv \ssn)lhcL>^ovrt»)v , m '^^■^v fjj^%v'K^ n-n KOLmhcC' 
Ci7vr-iiS/^YofoL,'^v ctTi^cSgu). rt </[ hi rfi l^e/'Ct'7n' 
'r^uivlq 7Wf Jbffioog ksji oLVoLithMg KS/uf Ti^o-mc kW c^kaH'- 
s^tijf j K5^ OffSL ffvyyivYi ^t/Tc/j- ,//t«9sj' i?: «c^Cf 7» fJ.aKa." 
CAov r^^ y/Wffioog atu^nlveiv ^eif^ of^smg 'Sr^ ^ofhot; e- 
p^i^tst^' ^Ta KeL2i(fbvTU4 jTJViC «^ a^(pvffri^ dyioouuj- 
*ia4V^ Tiv ic oLf Kue/.c^Tstrtq cuiriaJi' ^ t/ a<^* fO^ffVjS^- 
mv^Q/Zrct 7» ;^AiTO a^ TJKiio^,oTWf tb ^(^(hof qm, T^f TThiioi^ oui-ne[4^tf'^^*^ *r^07r(Sv>K9^, Jbcnm, HSH ^*'*" 
'nhcSvfXSi^ ^^^'''''^oov >KP-I '^'^iouTUjv fjfOTTUV , co^^ 
yojl cv 'Si/«- x^ junpoc yi','o^oi(' \\ ov <hi vojM^etv r v^ 

'iTtPSiyov i(s>^iuLax^e/-ov vijuJ^ (nwiiivei. uicii «ZtV^^sw 
po''.oTcf4 'Tzazt^uc TO/> v)juiv 7c 0/ueiov •^vnaj{ , o^-no\Q- 
^iiTiQv x^ 71 'Hj' jujiiicopoov J(^ Tmvn^ no aJ)i\ov, \ 
aaTTfDfioyotwv^ 'ffJ' ovji M9'ct;^^f fc^i^ov K yivo/Sjjov I 
^io^e/^ovTOKjOL/TE -nTiXioycL^cSg ovju(ic^vov Tiw cM. nV j 
^s7n>9Ti^7ryy fcHTatnxv fS^j^JiJ^ovTiuv tiit iicLyiooujj 

V » / » '/ ; «- Vi 'J^ » / i 

•y&JV H.Ct} cy mioir, VK- £?7K OLTa^kTVtatLI. CtV OUJJ tlOi" 

juidtiL ^^ oaS)miQ iv(ky>'^ov (tuTXiyiyiiK^jV^ Sip oj- | 

Oig OJUoloog OLllX^V.TyiCrWCLUTt 75 o2i 'JJ^iOVOt.^Cj^gyiVlTCm ! 

ya)e/'^0K7^f , ^{'zs^ xa»- 077 tJj^^Tryf ^vitclj iiJ^w/t^ya,' 
Ta^KTn (TooSfj. ^^ JtmTDi^ o\c»)( eL7Tu.cnv,c^ceivo<hi 

V^TW/OUV jLTX TOL^y^OQ Kfg/WTaTjf TOjf oW-^Jp 00711 YCLiC 

'^vyaj{^ yiviTBL/\ cv Tof '(si^Ta, JJUtKaeAOi TiJct,Ct^eiV HSfj 
ci.(p^pTct,\{^ XJZuivco.-noLgi-^v^^sviug (hovKYKrig ctjLUt 
Kcfjj 'm^^:-ig,KS^oL^7i<X4iysPi ^'nSouooviov 2i S^vov KSH 
fCJt^gJ^oKo.v K. "KjzsniTpi^eiv i(^^ic /u)%tg ,iin }(^ TcwTlui 
rlw oiMeLfcSnjJcU' tIuu cv TcSn^oujoui (poCovf^oig, cogfi^ 
•vjza K9^ <wnie;,K^ cvTtS fXYiJc^^cLigrouuTa to^v/^ 
'<iAoyct}yi%vi *Z!^^gzt(Pi' Biv JUM oej.\ovTCLC, Tt J\vov tUjj 
'iahuj v\ K9^, l^Ti^,cSpLuj X^^ylw hOLfxCcuei^ jTtSeiK^ 

iJc^CL^OV TOUUTTt. Y\ Ji CiTa^^lOL, Tt%VTU)V TmvTtaV "^m" 

Ki\vStiJi,y^ (TLwi^ jM>yijuluL) i^v (^ oKcov K5M vjut^J^" 

laTt^v/cdi'/ %lg TtOLSJ (^D^giKTiOV TU^ 7fZtpo6(XJ, V^ TCtjC 
Oui(d^(7iJ7, K9LTCL (t^yu 70 KOIVOV TOjf KO IV aUj g' KClLTtt Ji 7» i- 

«T/oKj Tztff iJjoLf^, K^ ■toVm t^ ■m.povcrii x^'^' iKa<rov '^ 
mneJ-ooy cvofyiicc» ct} y^ -nvntg ^sOi^X^^*'^ ^^^ 411 A ro r, A A E P T. 

Ka <f^ Mi-pmv *^^ ei<H TinpijUTn-^ovraiYiKpL/jdirff, ^oCn bi{ 

pt^ ijz^ TTis ^ f Aaiv ^vaiooc ^HTpivjt^cL' (a^n oM 
'^oi-n o^ Koy>g Jhjuent^, h^te^S» juiTO. ct)Lpifhtia4,\ 
t7/oun'icui Uivt KPJf zj^g ciTim^ (hctSicn tic 'r^'')cj' /^poc 
{l\LfiCu),u^,clcvuC\v\-niV ewTtv 'SJOf "St^ Xoittui; ow-Spo)- 
mi; aifdTyfm, AMvftoSo/.JtW y> K^ J(5t^C5^v a.(p {cuj^ 
' 'K ■PFDiViai yrt^ot Vi^ Kj'/W«P(jf cJ^oDLfiCovjLSpoig H^ tUo 

ChluJ f^S^yU^CLTilcLV Yi/Zv, HSfJj eUJTDL '^'TTt CV fXVV^AXLli^ 

%/J^og cnu)i^ui (hovi^ai. %ioujTtt^ Rt iW^ti KPf|' 

l^fT )(^^JUJtP0( M A cJ^IKptCoUJUTCL; 1x0^0)^,1] KSU HKllOHC 

•f<f 7a< ^y^t^^ta^ ci^of At)ok7«< t^CohcL^ ,Tti^ •7rMigtX4 'W 
^a^oJ)i(Sv ijz^ o^ cAnf (puoioig -niincdzti. ooa C) AUt toit 

TEA JV a<>'^^C^^<7rPTEA0t;//S^a)V C^Jt %VTr»iV itaiv, H l(J' 7BK 

cJ'^ ^St)'»*^^^ '^^j'i r «^ua vojijL^^ 'Zcfe(0(A)r <Tyjya:tMi 

TUTtov (d^g ytKluJKrjuovTmoujuT^. 

KctJ )f'A />(V' ^^f otTZt;^ ^59A Yi fs^ n^ ^unKav. 'sfei 

i lEmKovpog Uv^x^ei ^petv. 

Hviyici/^^i KAi&jy ^grjAicu ^3^^ tjcrj&y W (piX0(pp9 

, vov^dfTi tnkA Vfm4 J)mxeic/cLJ^iCjJC "^C viMiT^CS^C 
fS^emtvTiv axnvJ^c>KS>^ i^ cItti^vcjoC iTnipcS lh^vi^- f 
v^eiv ff^ ilfjuaxdeAov p>iov ffuvTnvUTtov ^xoyiffjmj» 
iSiti 71 aieujTiS 'Zlfel ^HJ^MiTicopaiV atuirv^v >s^ '^'^^' 
y^cLcpov ^^Xo-^isfJidv^^TUhoui^ivtt pctS^oi^ (MY,^v^^<;- 
^ >t) oc ^oig Yijuuv yt^^ctiufjiivoi, SiqM/Yi/Mv^iu Vt}y y^ I 
Z)i (u)g i^pnc^^ruvi^eSgcujTd f?)cL^^^v. y\^7c tSiu^ 
m anS Tiuj (Pir)(nv oLvrtJl^ct/uidoiyXj ixTnm ychicug cuo- 

foA^^idfJ.^^^CtylcVfTlC O^ Ttt AO/TO TZUiTa. OWJTlhOO ^i^f^ I E' n I K OT P O S. B A.^X 413 

TLukPiiMy^yoc i/um7iMyuitoii.H^^(Sc <^ ^^vt Sl^^ct- 
€i,Ys^ ^/Mf^l^v^; i;)^a)Y>o^iu)C eiviu <z:^oJ\vi,Awm. 

•r^ ,\oi7m:,ui' cv TyijLUKpoi ^'(sjuyj i^stpi^ HpoJhizv ccm 
S^ihoLLSjj * iZtr^m ^iSfj 0(jU),/uLti <mo uTiKo^oKTVc 
^s^jUinapuiY y.cccicoCi ihi^^ (jujLtKpluj hiy>/i^<*>v ,\i' 
Ti cu!-rmiA<Sg ,voiM?jivVh}Y,'s^ aTC^^/ctv H^ Tn^vl^i" 

^ftfOVjKr^^S^ >(ptj' ^^ 'rK'^'A0/;7Zi)v'/M417l7Jflt(/koflt7CV-»W 

^^ (flTf 0%^ /3/a)K Ao^if jM^^Zf ;^' T^wi f^td' a.Mu)V ^uniispv 
lO^ihw.^jCp^ v^^pcnv. w[) 077 79 Tituf <raixcL v^ cL^<f.(pv\C 

(pVJiC 'Qiv, V] OTt CLJZfXCt <^l^lCt,}(^ TTZtfiltL Ttt 'islOUJTZt , « 

tKnt f^vcL^^ i.yA '^K (pobivof^oig cwfjipmiou/' cz^ om 
^ /ut^ncapuiv cJ v xjzs-ctp^aV' ^Hct '^ia 5^ Ti^icvctm 
')fi^ \y^ ^^ TY.t; -jl^KTijo; o^-rtM/iV^ TViC ovcncu, TOff c^" 
tdHffKTj ov/x<pcdvov HstTViyeAA^J.ovyi )(p 'aJ^ia^^^Qc ti^. 
f-fit KSM vo/u53iJ7'oLc ipunoAoyiniovyOLM' «V TK q^cLjvo^a. 
^KahiiTW^. ov y> iSjoMycu; i{^\ uv^vig cfc^viC A'Of 1" 
fS^ i^ei ^ i low ,<}/AOL T^ oijvp vCa) f v/ucii (ylv. titw & ^^ 
ovyiViToq daiigTt)^ ^tstia TrmruVi^^gLTu Tj^iovcL^v ^tjzv, 
c^KSi^^ajlpo,vSiJU>v (TifA.'poiVccc W (pe^vcySpotC) ('f^ "^f '^ 
mSnx.voMyfiv/i^ov vzi>f> oui<?iS<h ovmg j($t&AJ'7rH.c7o«' /fe 

2t.f 75 //V^ ^A/V{f,7B J^ Q/' (h^YlfO/UOlCiC (TVfA^umV bvTtJ 

^etiyojiS{JCt),<f)iAov ora j(.5U c/,c m* 71^(^77771?« c^unohoy^fAou 
*nc , ^Tn 3 7tV/t^^oi' KSL^^ffi^. v\ijujkia Si tixo, i?^'cv '^if 
fjumujpoic aiajTi^cvji^v ccy ^ipetv^n^ •m.p VfMV ^\ct ipdj- 
1<ifJSjJU)V,d.'hct)fii'Taj^ >; XJzroif.^^xsiLi ovid ov "^i^/^fc- 
Ticopoic ^ouvofSf.ct!{cfl'^y)ive;i^'mjl y^ioxa^g 0^^" 
«j&j.TD /ujp-n:i (pcivT^oi^ iKst^v lyipv^nov , Kc/Ji 67777» 
ffujtjar^o/^a '(svtu, J^ctfpiiiov. d 'toc aif.fjL^ivpina^ \sic 4T 4 A r O r. A A E P T. 

^c^yof^Gi^zi^i^ousmi^^^TrDTtjuljuu iyiucm, >^n clmi~ 

^Ufftti' ff ifJLf^ cty^ca Y, U^^cnv i^ovn , )(ot> g^oyyu' 
>,lui Yi ie/ jsoi^oy n o/ow /)) ^Ti 'T^y^cLipluj .-nzL ^ycS^ y> 
cvJi^^Tiij''^^';^ (pctjvo/i^ciiv ouSiv cLir.fA^ifiTvf^ii^mfJi Tt^ 
iiDGjj.U))hi cahYiy^v^iKi^ixs/i^KcLCeiv. oti Si \i^%ioo' 
Ttt KOa/iceiiiaiv ctTnipoi to 7i^yi%( ,i^ y^^^a^uv ,XS^ «"* 
^ K9^ 'S/ociTBf (hwa.7zt\ yjic^c. }iVi<&sLi i(^ ©v KO(rju(a 
ysi^ jujt7CLHaffjLua},o hiyiiSfj jukQc^v koci^v SJ^<;TiucL,cif 
vnXvKJeVOi Tfarct) ^ inc cv luuty^Xio e^hiKptvn XP^ njivci, 
; jcpt')»'^;^ 2tva ^cLff]V ^^T>icDiic*)V ^vav ccvnpua7nov,puiVm 
j TO»' cl(p' ivoi Koo-^v M /u^ia3(rA«ot/, w Kcfjj ^^TD 7r?i«oVaJir 

)(T>yU/KpoV,«7e«?^'ffTif Tl HSVJ J)oLf5pCC(Fii K^ /^^STtW^f 
WC/OtWTOViV WpV TlTlZVyaJ/ OUTta 7V^,K^ iTTCtpJiv^ 

/twvKf.^V' ^'^^ "^ "(jzuvCa}^ Siv^Qc SiUJihict rlw fCJf^gS/O* 

PjZu; JIlocltwi rrtiiid^.ou y:) oiSpota-juov <fii /jlovov ^i- 

o9a/j0t»/i J^vov cv 0) hfSi-^Tw^ •^cfJUsv yt nStt!_ X4v J k^ 

75 io\cLlpn^ov cJk OJfoiyxA'^ ' aJj^iSauj 7i iuc cu iTipk' 

'. ^)t9?^0'J(^yi>K^'^^ 'H^<P^X3°V KSL^ov^Cuv (pfJjJTtf, 

' 71070 y> pUL^^ov ^ '^ig (pouvoj^'oig. y^Mogii >(pij 

{ cikLujyi KP^ Ttt \oi7m oL^cL Ka^ olutx. '^9/Jo,iSj.oL, Isi- 

pov iju<z;^i^oiju(6cL^i7i> '[jm %o Kj^(7juou,\{^o<nLyiSii 

: <raj^« i CLM XSt/f SliTf^oLTJiTD j^SM cLv^y^/nv ihoLjuidA» 

! fiv. ojuoiu)g Sinsi^yyi KP^ JvL^aTlu , j(W *"* ^^C ^^ 

: <7^f j(pt/ S)vYffig KiT^ojujipm %vm (pvcfiav j Y\7ti m&j» 

\ JUCL*liKCCViy]7Wpo€iJ)k}V,Y\ 70 (TlUJOLjU^pQTlpOV.XCIUI y) reUI- ' 

' TTtovTiog v\dJi<Qrt<r)g\:zsn(hcLM€i. 7vJijUiyi%c via/oi ^ 
' wSm'^9 %i^my QTmoY <p(i\viTS(^, nTV i^ c^ t^ iyA' «wii/viiti jujii^ov rH cpct)^i'jcv,v) iActTJoY jMKfa,yi 'mMiuo-^ 
itv ovy cijua. ovtx» y^ HSf^ tw Trxp' vijmv ttw^- aJh ^srtr j 
STi^oa^rf 3ia}pov^ci.,f(^Ta 'dw ctfcStiJrv dlcopilrsLj. KS^ 
viwii Ji 7B i/V 1570 'njuico^ IvrAiucti poiSjoiQ Sl^Kv%(Jij, 

u;(hiCAicig AliwviSiJ.cuct-hAob; KSlujJltTif vhiov v^ jb- 
^^lcJvif >C5ti r^ XciTTc^v a9f0iv , jyw >t9t7a ot^dNf/iy «^jjwi- 
^sLf d\woL<3zijf j(5tf ^cstTO (J^i<nVi%ttwryi^ oum^ 'Ztfetjo^ 

yflt^iWTEAi?cSttf. oJJfc'/ y) ':pf(/'"90C^f'0/^'«K cUTIf^i^TVf^U. 

HStr' i/x(pdi^eiciJ/ 7i*0s^'}^C, K^ mA/y^ijDt^f^tTW- 
jvrr.i^itPc-ipti^tSiJOv cflwctpr' OM (mjur\Kn£fau\' ovS^ thp u. 
«^iTipaW/O/^ajy cuiTifjihfirvpii, rttk n ¥Avy\(ri^ cuj^i ovk 
tiStujcfnv ^o3fj yivi<dctf Kstrrt riwrto oKov ov^voo Si- 
vLui , Yi SyTcy luSfj ?ztaiv, cuj^ Si Sjvlujy ystra. riuj zj^ 
Vp(?f cf 7W 'f^jitri rta. nofffj^sv cuecyKtuj ^My/JVVi' 
diifftw iTT aMccnA^^ilrarii 3iffAci(na. Kara %vcLfhvi- 
fMi^iv %0 7wpc^ ecei 'i^'^!^ diYig rt-Tzi; idvrtf^q^OTnti 
ija/ou j(5t| otAitynf, cvSt^roji /j^ yfViStu yjtrzt Ao^o)-* 
m ov^voo, ovTW "^Zc ^^^yotC Kctriuotykoiff/jSfjCu. fl- 
/ffl/cof /^ >(j;l} Kciraciipoc cu/rt^coaiv , i^ KSf^ vmg ctei 
^rnAiCi); i^cd/Jvg-,KS^ ijUTnijj^/^yic' riic KCt^M- 
.WTJff>ff,v) KSi^ ci? V/^^*" '^1^'dw Sivloj KCfniAYidiujaj 
%ig a.g)oo/f Wtc/c ja)(9'o/ov 7i tA;j(5t MviiSttij.Travrrt y> 
ijBt %icwra )is^ ra 'QvTtig (wyyivyiOvSiv 'T^'^ cvct^yMjua." 
m v SJ^(p(t)Vi7, iOA' 2iC £tf « ^ Q^^^iovTUv /uipc^v iy^f^ 
voc Tto Suustrto eic rv (;v/U(pccvov 'Gi^ (paUiVOfJ^oiq iKct- 
CTV %vrztii Stujr^rajj oLifriyiv,ju^ (poCov/dfoc rtt^ cu/SfcL-' 
^SojS\(; ^ ci^oAo^v n^viiiia^iiuyuois n o^Atw/rtff 4'i<f A T O r. A A E t T. ■ ^ 

iauajrT cui yvic^ iisnj ;^' ^/uuL^ia^/uei; etipog o/ucicoc> 

*Ki'i'<^i;'^J)!oai^,iaM /iJLVi%.C'nv ^asvol'^ ^tizv HsnTn- 

}(go; 71 Jiuiofnv a^dpuiTica SicopylcrcVyKg^ 2i dStuctTtv rjim 
^ tStc dcfu/jeiQi. dieopi^v ^Bvju^. iTt n ov<A )^7ajf 
yiuj oiKluuUuc^ ieujTyt; iyjv tb ipcSg,ovJ\^TaA di 'i^ 'ti 
ViXiov.^^ yd nap r/uiv ^copi^iTcti 77rMo£/«V' o? iaju^^ i- 
yov^i7[t>ha <fi cL<p iTipcov 'KS^ avJiv i/x'fTtSt^ni fT^hf 
Ting jumricopoig ^ajvoji^cdv^ icu/%.g^ 7i%.iova^o'^-izv a.-' 
eifjiVV\(iUui^yV^ Ton dKOhoi^ic ao7t7( XSSro^haic c^' 
/^ KP^ cLfTJotg otuJhcop^ii , jiAJn a ffl^AiTnov iig trtajia.' 
XflAy-Sa , ^a/TZt j X. x<x^/p'i«rn ^tU ri ^a^g ^ 'rtv fAxi 

Va\^V ^TTOY . H Q i/JL<SCt(ng oS 'STOctwtii/ CV flWT)! 

JlujcLTaj^ju^yivi'^ Kj )(J' ^S^^}^a}lw uipcSviKj KP^r 
^^'SJt$<Qvi}iJ7V' Kj oavt TraJjia c, ^^-mt Sidpoivrt tc cv/l 
<pct)vov^Gig^cLivoiidiJOtg xjtKTTi/oSfJOt.iTn rmMTti^v y-' t /UklH 
pcov tIuj Z)iajU7iw ly^c-iV i/ fw^gSiTiov.UJu rhf> 2icn (xcl 
^/^otg^7( cvctpyiifjutinvtiiJ^i-jtTi SUjjYoiTOJi aTo^ 
|/W ji^OT^ /uutQLha(heiv . iKhvi^tg v^^ia /^ oihluYi 
efhxjaTzt^ /iSpyivi^^ Kj }^^ afliirrv iXst^-^u^ ^ to/> y 

<?aJwv ^fvJVwjj^ff , ^ '6pcv,oS>i 2ivog iiipv %fdTtv» ^ ciJ 
'^r^ olx.i[\sg ^AKotg ^'noig crutj^o^ipYiTiQViKj Tog a^a, 
etyycpioiig ZvcSv ott ovk dhuuctTovyiviSj^. cv 5 T^cf^a j 
J^KSf-T^fC^tpvaico^^Qluu^xiy^.KA 'nvYXiov oMXi.^THiv (T 

^dLKOLr aJ/GL^iJOpW^V. TOTB 3kW A/OQJJwMf^O EOTKiJt 
^«Of C*'7>f''©©07W ';?!^^A€X7ri;y. tTTT-fcTO^/f cfec 
^TaUjXAV^S?' '^^^^ S ^/** *V^'' '^ TV^^iTVV }i\i), AOt/, I E'ni'K:oypo2. bA.*^ .417» 

S:«'£<a3ry,J(5M ^ -^'^ (pu^nf (0^( 'QtJuTrt /uaiJ^jlmi ^J^<- 
Ayicdxoycl^a. cLKaTtvpyyiTtg SJ^iyipiiSto^n^ cv 7>> TO<r« 

/ujtTicopcov cU7iMyictiiAa,7WioL i^,K9Lj&^ Tiinv t\J)j iyt 
yiTt) ov Jluja.Tt^ fjfOTnviqiOL-icLju^osititg ij tp /uut7aj\ov 

'^ aMot^ cLTravm; %i^ ;(T' t^ cvJi^^cSpov iMCcL?^M,i(g Ti 
■n (iSjx^oy^Tvy (p«^o^oi<* KS^ 7a <pcLjVo/^cL <f)i ayijUiicL 
)i:nJi^Saji jL/.\i (flwoLiSfJO^,aiw dicS ^peiViiui^m vt;- 
icrP^Jia^' ^jumpcSv 'Z^^Mci.TJoifsi, xclj ^3^^ tv '(gt.^ioL; »1- 
\/ouK<vMO^«"^Vio&D^.K5M yrcLXiv (ii^Siicu; \^ yng ,7nx.' 

)i?7a^>o/V cvju<pcova)g Sii hiy^v fh ^ juufncopcov. 01 

li TDiv ^a/uCcLiovTiCi^^tgTZ (paj(VOjL^oig iuul^VTaj[,-H^ 

iS «/(/^atTtv ouldTCOTra} SiU)pv]<ToLj,Sf^7n-^coKsLcav ' iTni 

•njuaffjoLf cftujaAraji -ji^t/ «'o9at/ y^f ;(T» trtyxfdjrig y^pcSv, 

(SlJo!^ ov "S/f iju<paj/i<n wtp vi/JJiV (cootgi KS^ "^? ^"^ 

^oi;,u)gu oLipog k^ ytuS'/3oAKf . ajutpoT:^ 5<)^7a cy 

utp^Toi "S/f tpouvo.vSfJOig. ifj Si mio/g ^Z^^ 'Sutc « Xiv- 

t 79 £M7ioy ^j^tTccj, tm- i^enutdiivi(p yiyivicjTLi tc, aiwi' 

ttoSstf <huja7ztj,)ic/Uj ^S>-^^ mKYoiq eiipog 7rv6uij(^ (nW" 

. cincog,nSM ^^^ ^s^TT^omg ^//^v\Mv^v ciTtfjLcov ,np^ 

^.TyiSiicov iig tb-tStc 7i\icratj{'i[gui }(p 'pO<>jX^ avhho-jluj 

^^TBTi yi\g '^ vJhLTzov.KSi^iKscT' ocMotg 3 '^-mig TJp^iloi; 

ij ^ '(siovTiov (wcTLtrig im aShjucLTtScn (muTihii^Sjaj^. 

h Ji i-n SUJ^, V^HJ%,^htQo^i^(jiiV,Yl 0,/UUi(stCoLM0V7ZOV> 

jh.'(sLJhva7) cnju}TiKii^\7t 71 Tn^OjiixaQi-fi^ >^<po^v 
c7C^7H<A/a)K Tsmov^Kj </>' dpog Ktvov/^covjCioqoTicS^g 
'ywLpSlv(noog yiv^jt^Yig^^ Itvcov c(.!dpoi(yfAA7TJov,^7h- 
'^Aicoveig 7zt^%icuu7a; ^rt^^/x-^g ,(ipov7a4 cvSi^TW, 
^n(^^,KS^ K^^ mSujuuLT^tg ©v %lig KoiKcoyxLtn fF/fvitpcSf 

Di. 4tS A I O r. A A E P T. 

vivpoc^Try^fjutru^ov (ho/u,Cov cv eui-n7g , xsf^ hT /^'w- 

Vi<pm K^ wj^f Tn^^iv iiKv^^porav ¥^v^^oei^)j,7{^ ^j 
txov kW '^'^ Tt/^poi TfhiovtL^^ yivioSntji Ae j^K,c*t>Mt- 
jK€?7K^ ^ ^aifvot^oL. ;c5V (^^joa^ /( uxmjatui ytvov- 
Taji Kp 7i}^i'm ^■mv^-n^ yd yT^ 'Zf%i'/je<4»' KS^ <rvy 

JCpomV Vf(pcSv TTVpi^ ^lTTOTlM^iCOg ^^2iffjUC^ cJ^oM- 

tdttfvc^v oL9^cl:7jiv •j^v$,Hsfji K^r' (^fce/Tn (juov cv. *^vi 

(pfiiV \7St TTy^jUOiTtilV 'GlOvTWV (gt/UUtTLoYjOi tUu \OLjum' 

/^voL^Tiui '?i?^(jTC^aL(€i})is4 ^'^' oiCTnoLa^v 6A/\(i 
ttf <f^vi(pcS* yiyo^n^yii^^ii^' (h^vKccVtH^' \:m m^ 
/t^* kW xJ** -^avi^/v Si n ^ ^ of^pc^v XpLTlCajH 

^^i^OV <pcd70C) ilTCL (mJOi^eLOVOfjdfJOV •L23T) T^f XAV JlffSfif 

^«(pJl/Ti )C5ti Tn^u^LutTtijViK^ ifincrTi-^riovTDc Sj^f^Yil 
<pcSv' vi j(J* (h YiSntnv ^vnpcSv w M-nloutp^n (pamil 
Yi ^m TV 7rt//30f v€(pM aiweihi^ci4i){^ laKhpovitti, "^ynnl 
h.ii<^iy^ )^ tUu '(svTtv iu\Yi(mv ,\{pJi >^' 'djLv w JwA» 
fxa-n^ iv.7tvpoi(nVi'rUjLyvoji&tjlu) Sf^Ti oiwtdv touv popA 
KSM H^ (sypo<^ctM KPt^^^^Htnv.Jc^tf j^ />Vj«f iJ Vfg^afi' \2 
TryOjixei/TWY iJCTj^uffiv 'j'^ Twpos "^TrvnKi^xgov oL-nju^ 
Jiciuj-mvf cL^OLTjyg ^(vrTttffyucL ^^nhovsav' HSfiKP^ 
aMoi^Si Tr^iiio^^-mtg pcLcticof iV«f x^%paiv {^ju^\ 

Kptj <r^ ipCLlVO^m , )C53tf 7B SuTOif o/<^/ov <ftwcc^l 
eLwSiC0pi7v. f!D^7^pi7'j CL^cL^mi CfOiTHf, ov 'S/a<A'! 

Vi 'ufe/?a(W v«^ Jv,K5tj* SJ^ t» aJxA Taf t» m^^/uut iju? \ 
ztIhv fcMoo3ii<^ Ttv cc^eLTrif^ i^TiMTi)dv ^juut 
crjuov ' uTtpov <h 7P m&ufxcL cLxe^hovjL^ov j ivv (hojul 
^mnx^v %OTtY 'xsi^ ysf-'^ ijw^aytnv <fi dju^oiipoov 
(jut rc^ 7»^« mjijTtvompcjii xjt^vicdtti fSJ^C v^fccif t 
d^^oLTTvtv.v^pitv <h riw (hpovdw, ksl^^s^ i<af h\ ' 
»? i^^s^^^TPf ^(j^povji^cjiv j 1{SH '^viyxf %vu4 ^" ' ^U)V , KJipeufvoi; ^Si^TZLf }iyiSaLi y )(pt^' K^Tti^i!«' 
va^ TrvBupxLTOiV (w^hoyt^ , j^auj nsninw^ffiVi layj^v t% 
c/HTwpuxnriMsf^KeiL^mppy^iy juipoi;t){gm iKTiium <V;^- 

A^MC ^ 7B ^«< &?Mf 7B:7BI< VWiWOnpOt; iTjJJ^ ^Tl- j 

A)i<r7y 'f^ n(puv , KSiLf^ xslto, HguuTiw ^iiui %^ ytupoQ ! 
fcX7x7a)OTK <xv«Aw^oy . Jc^tW >cW (^pov-riuj ov^A^p^Taf 
^t/ovof ^V€o&c6f «jjjc/o^oo )^ ^Ty^fAaTTiJ^^VTrf /<r;i^- 
iOTipoViK?^ pvi^cufn^ 70 v((pogy^ 7? fAM AuueiStu \:sn' j 
^w/)irv «V Tttc^Kf , 7;^ 7n\Y:0tvyiviSwj' 'n/uSp m\v, \ 

f2;€?f O/JO^- 7T J/Af*»AOf, O' 6) /UUtM^ MpctuVOi TnTlJolfftV ' 
)Va4 CV(ii^TtU\ KiPetoVOt^ ^^nhiJSojl j JMYOV o/>u)Jog 

%7n^ ' d-TTffoLi (hjictv %g Jc^tAJV %lig ^ojjvo/j^oig a.^ 
iwAoviS&) K , 'Ztfei ^ d^cvim <nf/«/Jmf» *Sff>\n^^i 
iniiyfLTm yvi^ KSf^ «^to dijjv Yi(poi4 iic Z/i^ lui' 
Wit 'JtTnif , oLMoeiJ)i)g \ssn> m^A/jjuc^g dBpoou Uedivnf, 
{ffjj ^ ri TivSuiMLTtg mMoa (pipo^ou , dfjut ks] t» vi- 
pof «V ti TrPiViaiov cofoujjTtg ^cT ck^rf mAlfjia/Ttg ' i{p4 • 
mm 'S^gttaiv Si Tiy^jjMmq i\g vjo-^ov aiipoq %voQ 
GnauDixflxiVf^OM ojjod^v , ys^ p^^icog mMvif rrySu " 
UATUV «j^o^V , K.W,oJ ihujoi/u^vig iV ''» TrKoLyieL 
^ppvlMJcLi SJ^ rUu yiieA^ %^ dipog mWicav . ks^ ^ 
•uc /iSfj yfiq %^ 'mpv\<^pog xsX-^ifjSiJOu , S)ooC/Aoi yU \ 
fovm^yCdgajf KSH ^ '^'^vviaig ;(5t7B tIuj Kmjjv ^cT • 
mGjfMi-ng yivviTcn ' iccc ^ ^hd-ilvig Sivot ^T^Aotcu- 
Wtf. <ri(fiu^t4 ov<fi^Ta^yi\itdtq}fistJJ y^ Trv^yutitgQjf 
fn yy} "^Trvhvi-^^iv , k^ji *z^hcit juiKpet} 'oy\U)ig euu^rvigirvt.- 
tSidifffv > Kp^ ffwii^ Ktvviffjv/cTeLv KpuJk^v rn yZ , 
' ^W^<jkS^cl1^\) , KSfjj 75 TryiS/MX ^Std S 'cMccBiv i'^- ' 
'S^\oL/uS>oLiyi cH, "Go vri^eiv eig iJd(pv\ ,^ i/V cu'^o* , 42.0 A I O r. A A E P T. 

iw; vuv^Mi ^704 T«$- yiig yvi<^. tk 3 TTy^fJucm 
avjuCctivei ytMtde^ }c^^ ^ovoy,oL^o(puMoLg2ivos oiei yj^ 
;^' jMK^ov •mtpeiff^l/o^vii ,\{^ ^(ptV uSbL^sg cl(p^tou 
mjhKoyluj. Ttt Ji ^ofjtcm^uaTzt yvnvn xs^o^t^i 
•mavvTtov ik Tct '^?^ct KoiXc^jucLia.iSJ^J^daicdC Wt&k }i- 
vo^YiC» "^^hcLldL misnKiira^ ysj^ KStTa ttvi^iv l^poTi 
^v'7mv7t<div TTy^ixaruJ)!!) V 'Z^s^ojv ^ivcSv KS^KSt' 
^/MeA(fJV,K^ Tn^iv juJi'rs/-co7icst-v»^<^Tteiif!^v ^ivJvo- 
fM^ fv\^iv,^(Aa, liuj TE owjumv euj<r^ miiovfJ^lw r^ 
^ppn^iv (CjOS 7d )Q} fupv] enwi^zLcda^, Tmyvv/Sfct jc^t. 
^t^ ocdpon^. « 5 fjs^(pipeict wt dStwciTiJog /J^ i^e 
yiYiSBLfi-mvTddiv fjifdKfim ^MMjvSfJccViXSM cv T^aw 
90L(Fi TTcwTtdiViCoc Kiy<.7eu[jY^ mjuipv\ OfJUL\cSg fS^i- 
SttjuSfjcov, ^n vJ)x.7teiJhv 2ivcSv,iin7rv^/jut7T»)JSi)V, 

^OVOL Si cvJi^7Wl(nWTlAl7<dTLfXSI^ vJ^xi^S ^I^^tJoS llt' 
p^O/dfJOV QM. <^^Vi^cSv Sf^lpOpcSv OV/UjUiTe^CO^, l(ptf 0a/>^ 
COc'l^7vJiicOV Vl<pcOV, aSI^ XSZJVjUVri^Tt^ croB^f*«7Z 

'^VTiv TTij^iV cv T^ ^opa. \oLju(lcaov7Tg ,SlJ,2iyoi l^ ^v c 
ZJi^ Xetroimpov TiTrcig f^vi^cSv -^iw^oL^ncti ^z^gttmv.vs 
}(^^ m^^iv^ c¥ %ig vitpiffJY o/JUt^Luij '^oLj07},'Q^i^vn 
TstcLUTiw tuj^ouipiffjg cM, <r^ yi(podv yivoiTt cu,fQ^g aM: 
Ac6 ^xtCo^L^cov vJkrrteiJ^av x^ 0vju,*SP^KJii/jSiJcoy' d olovi 

cnUJCOffJV mHOVluSlJCt^^XcL^CLV ^^TDTEAer.O fJUtht^ yiViTZi 

cvTzSciiCA.KSI^KS^TaT^-^vovnpcSv TiTi^ty ilM](pJ7t6y 
'^7rij-;Ta.KffJVcdahct/j^:Lvei7D -nig ^ovog n^o a^oifffjUL. ( 
Xslt' cL>^oi; Ji ^Tai^ cvJ)i^7tti y^ovct ozumMltdsLi. 
J^o(jrig oiwTihiliTa^ ksljj h^^ (jtwoJhv fQOg ^y.>OL <>k '(i> 
dipoif^ \9iev7i^Via jifg '^teujTrg C^affjag ^^nMTtKi yviTCL^. y^ t(p.7a (po^v A , w '^^vcmcoiv Tfnuv, livJbc 

fiia. aiwocDiv^^siuTWv ik ro avTt haCovmvyVS^ ^tptia?-' 
m uy^cLJioL^fVSJi yrtthiv (po^v ^ "(sigy^Tru Ttyni^, (i(sc 
^^ ojuoiwc >(cu Trap yijmv ^ t^iovohv auviiKinrxji 
^ictuvx. liVU^T^J^ocrav ^vtojv Tnj^iv 2iV0L wtoiA hctCov^ 
Ttov Sf^ <z^gtL<nv livtt etipog xft)^ocf,K^u?aMof amoTi-' 

KilVl^K^ VSILt' iK^Kl-^^lV Ji^ TC fS^(pipoQ ^jJXtlifflUCO 

Ijcn vefhcTvCjOituuKTJYO n^ (nidKluucSv vjj} o^vycoviufV 

T^cV TtS vJ)x,2i \sa'CL^^V7iOV'VS'l KS^TO. 'c^iiidivJi f^^ 

iiovmv^tD^^i^iKnv' OL awJiXciSiv^, Trvi^iv r^ vJbc^ j 
'mpiaTC^cLai,'m.ffzt'7^^fZi^(pipuydKQAi-^'^. leA^ yi- ' 
'iTctn Kam fUj^;xc/./jL^v \2<rD tS ^mov otS^ a.i^ vJbc- 
ji^Jm, V) Xjolt dipog (piKnviJico/ Wte (poiTtg yjnf 'K a£- 
!0f , ^! Ttt n^^cojLA^ %vf>i tSlct)jiiaJk miy^ai, t^^B ctovT!», '■ 
■-ni/uovoeiJ&g,'(i(p ov mhiv ^^KoLjUTniVTvg 7a o/ucpouxj- 
gin dipog ^cOinv^Tiw KY,-ft.7aji,^ JSio^poa/^ ns^Ta 
^k^^Ju-yJAVrsj^C *& f^pYi. ^ TYig f!^<pipiia4 'fi-n 
pciJ/Ta<r(jut yivi7ZL\,Sl^ tb SJ^Tyjjuct TnuiTvdiv mv xszjv f^ 
)-^aig J5iCt)pi7Saji , yi aiuocom ^iovTiw Ketju^:Li/cvTu>v rrw* ; 

Iv TlScLi^ Z>/J^, M CV '(sig Vi(piff7V ^^ » COOT CLipOg fSJ^C 
r;ipo,vSfJOV ZJ^gTlwffihUjoLuJ^^i^CpipOJi^m OLTtfASiV )7n 

lApipeiaj^2ivcL ica%cOzLf iig tUjo ovyyLpim Tcwriw.^^jng 
T^ Tiw oikLluIuj yivi),){^ x.a7a. •^TiSiv dipog <cj^c 

^ipOJL^OVUJ^g 7tu)aiKlwUx),y] ^ dTT CLOTVig pGj/UCL7a 
^(pipOjO^Ct 0/AXLKcSg CLVa^>KO\^ b^ ^OTiOTlV i<p OOOV I 

'JOY^O) 'Ztfel 77)' f ik 7» vipoeiSig tStb ?^ /jiM 75 f^^mt» 
^^yjpm,\\ YSP\ T TTi^ di^ owTYig cua^/Kov^ng avu/Ai 

ifCHg 7rtLV7t)%V,ik 78 f^^^ipi? 70 'Ztfet CWTiw i{CLj TTCL- 
)A)MJipiC 'Z!^S7l(m(.0 ylvirtq iiSt'^ /^pVl %.VCL,Y\7tl cJ^CO- i 

Siv (hiaaa.ju^ov%.vog p&J^LcJdg ,h Tvig bhpyutmaj; Qn^Yi' , 

h ICCV mfiCdV fhKOL/A.CrM/0/I^Yigilk 7J tStB Ct^ZSJ^^^Za^cSj .4ii A I O r. A A E P T. 

oioog •yiyojb^\\^,\hcj/ %.vcl x.ivy\<nv Sl^^ovcov n ov^voa 
io^yTTf "Cz^ y^fMli' (jogn la^iautTa ois^et oUfeL^cuLuicLf, 
ff avra, cy-^oyoif ^inv op/u,tiaztiSj^2iVoi ^Zi^^^nv, HJ/LI 
€/V '^igKCcV Vl/Aai; TdTTtti ihdilV KS^ cK.^Ctvr '^icQtLf. 

'rUvii ^(paJvtinY 'Soutmk ^vi^tq ^zP^tOji; oLVTiiatjuSfJCLf 
^Tzetc eu-noLi 2ivti cu/cL^itpiir^ auLrry . o m/uCeiivei, ov 
/ucvor Th^TB juutpo^ Wto t KOff/Mu igtuciJi,<z^ 75 \oimv 

W/CL9pi^l'Tm,^KCL')xi,1^ liVif ^OLffJv) oi>^OL fiajjT&fSivLlM 

,. eiipoc 'tyxjuK^ov currt) rs^it^wfcLjiV} y^SfiW^myviiw^ 
ni 'r^'m\i'ivyU)^\gji 'G. cl^ol' i n^Sf^Tt ^'iic^ ^' 

I ih(V^.UjU ^nJilOLV jLAMVl).cvJi '^V^jTut TITIO) C^ (a 

1 fukiiu^a BicopUTOJ^ , astJ kAT a^ot^ tiMiovol; T^oynti 
, *^Tt ihuja^nv oiwnAiiSttf ' ioLV tig StuirncLi Ttav/u^co' 
i yov %ig (pcuvo/j^oic <rv?^oy i(i<dzLi .uvol n^ txsyocov t^cL» 

VoLtWiiil OVTU 7W{g KiVy]<nffJ ^COfjSfJOL (W/J.CcLfVeiy2iVGL ^ 
: ^ MVii<£iVO\. CvJi^TCUf^ H<iuj f^P^ 1iSkU\Q,(j3 KXVOU- 

juSfjoL t^^'^C oItu) KCLTiuJoLyaslt^i^^'^ "^ ^^ kctw 

vUu eUJTtuJ SivluJ (pipiStLf 0/U£L\lw OlOZW, TO <h ^KCLfB 

'djJu\cHAA%<nv aJ/u/AahioLjg \^(t)(^Uu' cvJi^To^^j i(Sf- 

. kocTP ot4 ^omit; q)ipi7Wii ov TTCLpiKTna^g ctipog iij o 

, fjULXou; Sm ti etVTt aztuccyov^m; KOLja 7i4^Hf,0yuaA&)« 

7i &tiKOLov(ivii' ov<fi ocMco^ioL^eig tVTwg CtffTETO^ ^cop\i 

/uS^cL;^2^^M0L}a4etUJTiM7<dzti. tp Ji /ujcLV o^-jicU/ ^u 

•ray ^ffit/iJi>vou,7Jpi.iova^u)( 'f^ (peuvoji^ujv oKKet^ov/ui. 

ya)v,fictJH)iov nsfJj ou Ka%Kovn)g ^sf^ilo/^ot vzsra 'n 

., ^duj iJUtrsuiou/ oL^o\oyicuv i(t]?^Ci)K07Tov ,KS^ lic tb x^vq 

eLiTicLg 2i\'cov ^^Ji<fbV7U)V , otojv liu) diicu/ q)va7v /xn 

Jk/A^ AeiTtvpyicov >k/nhvoun. 2iva a^a "^TitxeiTn) 

fJSfoL 2ivci)v ^ooptitdoj <ju/u.^ctiV€i > KSH 'f'^ '^ ^CS^ • E'niK0TP0 2. BijSA.'^ 4*5; 

d^Jncov (rjju^s^(pi pio^ tpV aJnv KviQiOv ^g^To^TayXp^ 
rs^ool 75 tLu o¥ctvjiou' )uvii<deq,ct:7jcan*}^a \:zin) rnC 

vof TPTcuj^ A J)' iXccTlovo^ Tiuj cujtClv J)'yL(JU 'Zjfeou^- 
H^ouJuTa.Tt ij UTT^o^c "^^(pctjViidwi «zsrEi 'SfTryK, K^tSii- 
Wi' <^ '5/f Ti^nvicdatf % f^otsi^ '^i; mMou f^ovMfii- 
voic. o/ ^i^y/uSfjoj otWpff oiiTnTpeiv, KS^ ^^^^ J^pog, 

K^ <2r3^ TeJ-^iy iactJfP^eftuJCWTTtj aiWn^i7i^j){ClUf TTCL 

^iKTtiootnv ou cv) y\ cMTivBjuufmjtni yiv iiaj^yxa^^i^ 
Xgj^ ^ 'T^ d^ccvcov i\iy>^ ' ks^ xwm aiwoibv JV 
ATtuojv "mjpof ^^TiKi^t(g»v,avju^iMoL; yl/jo^vfi t/V t» 
WTCTiAiffit^j >C9^ KetTxt x.ivt)ffJV ov auj y opfj^KOiTa tUu 
aiwoJ)iV dZ, ^'^V 'jJyuHTOf* K5M JcctTB 7r>^]aa7?f 3 ot/Mo 
^^ cv 7rvKVU)f/xt<rj %.cnv ojuu^hoeiSiffj , kolt' cM.'mjpco- 
eiv '(»v7tiiV)SJ§.7iwKci'nLXiaiv'^r iymcpvf^iv 'f^^nt^iycv 
TUViY^ i(^' ov.dj/Ttr^v »} o^/>m> •)^Ji7rtfj7^f qjo^g «V ?- 
TDV (pepo^fjf, }{^ a^ot Ji Tfe^Tr; i/V tb 'JV7B7TA€<7a| 
«^^ TP/ iiajv, 04 ^ ^^ncn^lJUtaiett eti yivoju^a^ f^ 2c- 
^ (cooi^i Ketrd o-vyHi/ p\)(jut, ytvovmj^^pi JigiJjpoo.ou y> 7tt 
^oMi av ayKlui 2ivcL(Qt9f(pipiTUJi « '^Tnm.Ki^iwaJi^- 
fiavcc . cvJi Xs^^Titt tcf di7a. (pvffj^ ^S^^Ttjpoocnx. TUf ' 
f^ ^ujoiv '^vTiov fJ^oJoi^ikaTruTa 704 l^atifiaajac^- \ 

•TtS^ ^iTP7iAt/.oJ<A yi iic 75 71/jVOk ^£00)' KCCVjMKpcS Vi6*- j 
trS^OK M^)}^/Ctt>'7W/|fi9e/ac^5ncr»),yU.») OTTi/V^TIZ^TJAM X- j 

<tbLjfj(SVicLV KJkKTyj^QV, ^Ttt tAj TTccvTa XlvJvK^eic JU4fV\- 
/uov^Jovv.KaTrt ttbAu ti y) TS/<4»9of chCmvi, xsf^ tu ojua- 
^K^uTj/f aiujopav StwYiaK.iJuixi^tt q aieu/rcS ^^Jht)" 
vi^Tiujn^^^^ViMS^ oc-TmeA^^^KSf^ ^ evyyivuiv %v- 

ICig^COtf-OLV^iTtlllLpmeAf^V K^ 7Ta.^V3KSH ^ iViKJkV 

fsujvt cJK.Xoyi^o/jui^ . leuJTa y> fjuthigw aiwSiupou- 
(^a,pct.Jiu>gTaj[, rs^^Ff^ KaTti /jjipog 047104 aujuopetv 
vsjv.rj.o iQ TaZm /XK K^^yeiTniatwnf» m /xAA/saj oujs 

^D.iiih 4^4 AIO r. A A E PT, 

TlCOpUV (fciUil. 

c^^&jyiiV 3 & Jl ajifiU<^mJi , ov^noai y^cL(pei ,(Zd^7ipov<h 
J)i^%)/j5p k Ti. auml (fbKJti 'zsfei tS Q(poo lisiui^^i^ aV 
iUfTy. fbhdCaj; d^ OMBpcoTTZov y w Sf^ /Mjv^y^y^ SJ^ <p^.- 
vov , M SJ^ }ccL^(ppovv](nv yivi<dsLi,afv r Q(pov xoytajuQ 
^s^ylviSztf . d^oL vsfJi "nv oLTin^ -jl^ojt^ov cd(pov » 

' /UlAmTl tIuj c^CtVTJoLV ><CtjuCoLV<iV SjctdiJJV , /U^Si TI^OL 

ileiv iKov^ Tjrtdior julclMov or/^^nasc^rint ojv ijULm' 
S)am 'ZZtOT t^ Q(piciJ/ , ov<h juUu oh, Tmovg aTofjLcf 

z^v 9f>iC\w^yiji Q(po^X^ cLUTiv XcDx^/uovoi ' /uevov n 
^ez-v c^fiv 7jy Qpov , (piAoi^ >(Oif Tntpodoj k^* ^d- 
fftv OfMiiucSf^ii oJ^io ,011 ji&iJ 2if 9flC\ooraj\ , €v3a >(^ 
/uu^^i y^ oijuoi^^, yuvcuHi n ov juiy^^aitdztfr Q^ovn 
olvo/ucioLrm-yf^oicrtViCc^ (pviaj Aio^^Yl^ av rij ^^rtfjni 
^K- 'LTTiKovpov Yi^fisov dby/uaTiav. ^ti yuoXctaiv otKjna^t 
iKlYiaw jL^TOi VS^ cvly/d^fjUw %v] 'd^dv '^/ amvSbum. , 
i^o3fi<JiS^ r Q<pov ov J))\a7 oLu-n^covSi '^(p H<" (ppovtt' 

i7v'9vJi SiOyrfJW^OVil) TCV ipCdTUjCOg AiO^^JYIC cv cS t(o 

(pYi(nv. ovji pwTdp&Jaiv kolacS^. aiwoijnvi '"^((poLajv^cjiVYtJi 
/uS^ cvJi'm)7i,ol,yctmi'7tv Ji ei (juvi i(^ [(hAoLyjAV. ){ciuj jjbUu 
YS^yifJ^aiv ^{cMTiyun-noiYffiv 'nv Q<pov,(^Q 'ETnKOvpof 

i cv Tojig Sf^TneJ-cuiC, K^ ^ Tz^g <3%^ (pvaicd^. ;^' 'sfeega- ; 

j ctv J^ 'm,Ti (hiov,ycijuutiaiv )(cli Sl^T^oLTiyiait^Ttvaj;. ou- j 
J^ ^jlUu Tnpv,(riv c^ juui^ti (pYiaiv o '^TnKCvpog cy t&T avjum> 
<ncf ovSi 7nMTivaicdtti,u)( cv tm f^nr^TH fS^l^tU)v,ovdi 
Tvpowv^aav^^tfi Kuviiiv^cvfTiiJivTipci Trpilhicov^isSl m) 
^ii(riv,cLM0L .Jtpti 7nip(ty^]g to} 'o-^^^^djuui^^i^^v etjuTtv %o 
^loViC^; cv 711 cWij^ tpy]a7' i{^AV7rh'hi<'i<^ T" Q^^OViUS XCuiavyf^u/jt.a^KS^'Qc^ei->l^v,ov 7nivv^yje/.nv *h'K7fi' 
aiu^^fCJ^ycYiai:doii,7{^rd jui^ovTVf (pihcf)fZ(niv,7v^vi 
TB ca^-mtt^icdajfi^if^ov ii ovSiva x.Tii<nSaj. X/^^/a^ ^m 
^avoTtv rQ^yovaiSza i<p oavv /Li,m(^^(ppovYiai<d^' /Mt\ 
^ovn^Jj^pp^dyatt^^^oi^cdv ov iztjf BicceActi^' ^" 
yM^77iW.TO,oa';<raf^')(^ Tito v-^^iav Ttai /i^,dyci%v,7i' \ 
^OioioJ^^opov.TUu''^ aA'<f^HcLV (pvai jtAAtyivi<S^,Xoyi(y/xea \ 
'^'r6avfA.(pipov7tg'r{pj\ ^iw^iKicuj ^^Tt^-^naA. SllvA^ : 
%t (Q^y^Tap^^^^^nj^ y^rLw yOZ amipe^^^mjui^-* 
«Sj Q ctoTiuj )(j:' \u)ivu)visu/ cv 7ry f vitPovcLi?. tUu X^fbLf" 

^VloUV Sl^ V0ei^,7iu> Ti CCKpOTmiuJfO^ict^Qt ^Z^ Tlt 

Jdiov^^i^TSiaJvW i^vam' KS^ "^ (Sj^S^^KttJt) %Sf^ *" 
<pcupiaiv viJcveSv.eiKOvcLfTi od'a%aiv il i^hdSf^^popag 
aJv ^tvic-/uavov 71 7PV Q^ov op%ic cu/ 'sfet 7i /Lusunmc 

H^ 'miYiTliWg ^hi^i^.^milYitXCL^Sf-Ti cVipy^lY ^CUfTnt , 
riaCLfOV KiVi^TWl 71 iTlpOV i7lpOY QipCOTipOV. ^YifMlTjai' 

' «Satf TS, otM' ^itp /WOKHf QiplcL; '^pii]aa*^.iiS'^ jucvap^ 
cv KS^^pcS d^^7nuaiv,KSH '^^^eJ-in^^^riv} 'bh T&TjVb/» 

ja^^ifTctf' j(5tf ojvayvcoaied^ cv yr^vi^,'^^' v^ ivMvWi^yxa, 

TMIV 7i,K, 'wt ^CTDp^a^v' ^ »(5t'^' VTTyOi; 0/MiOV iffi^, KP^ 
: XPl^ (pi^ii TrcTETE^VK^SflSj.^TO ^Kkl OU^tig . fJ(A7i7lOV ^ 
^ tLw ^TOXluJ. 

'^TTlUVpogM.lVOIKkli ■^pdV. j 

My\7iviog7tf av /ui^^i^to <pi\oaD(pi7v' f/Mii ycpm ! 
X^zs-"^ ^cov, aoTn a7n) (Dt^oavdiC^v. ouTi y^ acopoc\iel\ic I 
^i/^ouTi Tra.pcopo^ 1Dt9^ tb jfj' -vlxi^jj^J vytcuvov. o 3 A£- 1 
^V Yl /lAMTrw TH (pi\OaZI(pilV \SSTaj^'^V IJ^(^V, M TO/>iAlf- 
• Ao5sVoty 7£tt> U)^V,0/U410C <^ 7TSKiyiV7t,fUJ^C '^SbL\/J^ 
VldJV V\ fJUA TmpiiVOJI Tiw U)p(jU/, V\ /UiViKATt l/j.W^^T^ (piKOTB' 

<^Y\iiov K^ vi(f) K^ ytpov7t'7tS/u^,07TLog yy\csiaKoov vioc^ 4^<f A I O r. A A E P T. 

Vio^ o^uLet xsm rcLXa^og m<^ tIuj cL^(i(hlcLV <t^ /uut^ov^ 
'noY. MJkhircLV ouu ;^m W •vnotwm tLu Xytfkijucviou^, 
«'SS^B vrupovatjc /u^ cwrticymuTa t^/t^^^^vcm^Si, 
viwfia ns^-T^of^ i/V *» WTifco tj;^»'. a Si Qt atwi- 
^f •PTTzpviyyixovtriuiTBt HSfjj rsf^ili XSPiM^^^i^nt^^iT 
^iccr^KscAd^ {m^rii) Sl^XeL/ufhaJ/oiV^^w^-nv /u^t 
'nv B%ov,l(Sov 6t(pJdup7tv Ksf^ juaicdeAOV vo/m(cov , eo^ n 
iw/vw W ^iscf Koj^OTf Kssriy^alpv^^jLMiSiv /AMiiivlg cl- 
<pdecp<ne£4 ci^''fre/iov, /imn 7Wf /uutyjLtOT^'^^ cuomiov 
(WTzS (TD^anijii. 'Trwi «Atb ^u^cfj^eiv cunv /twcL^vSpof 
•Hju) /Ukia, ol<pdci,p(r}CLi fA/iKatAOTyfVX ,^s^ avivv (fc^ct^i* 
JSiOi ^ f^ ilffjv, ovoLp')^^ /lSjj r^' <^ euJ'^ Yi yvutn^.ci'' 
ct; <^ eujTot^ rn^oi voju4hunv,'inc eioiv' ov yj (pv^ccTlounv 
tW7tt;oiot4V0fju(ounv. einCijc <h,ov^ o '(si^ f^f iToh' 
^iCiv Sioi; culoLJip(Sv> otM* 71x4 t^ 7tdM.(Sv Sc^etj; l^olf 
ao^S^ei-^cov, ov y> /STgjAM %(,«<• iiajv , OM* VZDT>AJi^{/«f 
•>l^^Ji7^ a^^r^ '^McSv \^ 3icJv >hrvipoLoic ' iv3i.y tf/ 
fMyi(^^hcL(hc^,dji7ittJ\%Hg ){sf-n£7^ QM, 5tJv {•^yvTOj^r : }(e/uj (^iheieLl. 70^^ -y^ tJietff eiiam/j8f0i Sj^TovTiC^i 

] 'Tou^g ^t^ ofi^iotf "^^Ji^ov^vLiiTraM 75 /U^ Zhootvv, co^ ^- 

Ao<je*oK vojM^om^. cnwi^h^i Ji cv^ruf vofju^etv fxvxhv 

er€S^ YUAg it) TBK ')zLVCL7dV. iTTH TTUS (iyci%V HC/jI X^XJti/ 

c¥ oui(Qnai'9ip^aig Si '^v oui(QYi<nco^ ,q WmTSf .o^tv yi(a 
tng op*)» li /MiSivlT) ^Dt9C ^ijuuc Tcy '^voLnv,'^X«Uf' 
^v Timii 7t Tiig ^ccTii ^v^Ttiv'')^ ecm^pov ^r^^ldd^taw^o- 
VoVfOLMet Ttv eidcLVCLffjef^ oLqii\0/idfj)i ms^jov. ov3if.v tif 

bhv CV 7lS ^V J^VoV, nS XSLT^Wl^OTi yVVff7Ct)C 7V fXViSiTf 

\jzircip)^civ of rcS jum {«k </^kcV. co^ti juxLroj^og ?<i^i 

SiSiiVCtf 7tV ^VOt-rtiyy OV^ 071 XVTTfKni TftLpCuV ,0LM OTa 

hij-pni /Lii^cov .0 yyTnxpcah'^ a/c^\t7"7i'Q fn^^iS^ifso.- X'niK0YP02. B/^Ar^ 417 

£tf/6^,0 ^VCLTt^ OV Tntpi^V ' OTtU Si ^VttTBf TO/>«j 

liJ'' Y[juuCi( *wc i(r/jSfj, ovTi oau (SJtSc Tti; ^cJvmi '^VyOvit 
<B7C^f'^j^ TmxSuTyi^ui-mi^i-TniSM^ ^^^,014 ft^i^wciciv* 
0/ 9^1 .» oyKiTt fc/OTv. ttM* ol7ro>^o] nv '^vcmv, oii ^ a^ 
juJtytTov 'f^^Ksf- ^v (p^ypunv' oii Jt, u>g cu/ct^mivffjv 'W cv 
T^ ^v. ovn ipo(hiiTcu\ rn fAM ^v' ovn y> axmJ 'BTCJf- 

/sWTTXf 7B ^yiv.OVTl «/^^Ot^tTOj K9l-^V u) Tly^UJ ^MK . Wf '5^ 

«/V 7B ojiiov ov 78 :r?ife/oi' -jmfrcogyOCMcc 7» nJVqjv eLfpUTU^, 
vvTrM) K^^^oyov ov r fxvnum jccf^a Ttv ViSlgov KapTn^ij, 
Q 'Zj^^yj/iMojy r^ viov y^XcS^ {IfV^Tiv <h yipoynt asft 

damt^v id^ai hs^ <^ tb 7£a» CLor{w ii) ju^KiTlw tS K5£' 
Awf ^MV {^ « mAoif ^3v»f<nc«K. ^toau ;)(^»75ov K$tj 

hi-^Viy-^OV fJ^fJiM^lWcLi» 

<^UUTOL/l07rU>^ COKi^ TTV^CL? etlJhcO ^V)Ol^. 

^juSfj y) Tiimi^g W7P ^n<n,:7iijf wc ctrs^^Tzn cm. 7^ ^«vi 
ev iTOijuO) y^ aumlnrr igtv^ii^ lu) (^iCovf^^fSfJOV «J- 

7l^(hiCc(ic*}^'ii'^/>Ut}}(Si^0C,lud7Z^0C cv T^TfifK fkii^." 
^jUOfO!;. yCCVHMpVfiUTIOV Q O»? 7B/tt«M0V 0t>7i J1/X«7lpOK> 
OUTE TOfTWf oJ^ M/^Tl/JOt^irVtt /t/M«7B TTCWT&Jf «S70C*^<^* 

/^ wf im),u8iJ0v,/UAni oLTtwmc^ujuojj eac yravTtn^ wt eoD- 
^ov. alahoyigiov <fi «V '^ ^Sw/^w&^v ct^' /^ €/- 
«y (piatKSfi >oi4 ^i )UtVdi . K5tf '^ (pwix^v a^ f^ d- 
vtLyK^ajt' ^ Ji^iaiHSf^ /juovov . ^ i\. ouietyK^u>v, 
(«tf fj^ ^D^C 'lijJhUiiueviou/ iKnv ou/ayKg^e^i a^ 5, tcj^g 

ITUfc» 7rd JW^TBf ttO VAMJ7C6V fl£/ dt , (Qt^C CLWnit (MV. 
TOVTtiJV yi OL-^rtV^i diCde^a. ^rzKTW O^piJJY K^ <fV - 

yUu i7ravaLyx.-yiiv oiSiv l^ riw TiS azcimJig vyicLVi , 
%Sfj Tiw rng ■^'V^^^ cLTa^^icLV» iTnl nrt ri iM.KO-t^Cji? 4i8 A I O r. A A E P T. \ 

fAXtJi '^YITaj{,\Vi7ZCJl Tmi 77ff -^U^^ ^/UaV)'wC i^VTt^ 

'H ^coov (ha.S)^eiv coc ©€?f cvtDtov lijJi^ ^hts/v tTipov (o 
m 'lYig yiy/}^ KS^ 'W (mjua.TDC ccyajvv avjuTj^yipafS^^nj.T» 
n 5*> viiDyv^^c ^^cLv ^;^/^tV> cTctf cv«, -tS yaw TO^tZ^^ct/ t^ 
V(fi>vla> ciA-^vSp.ovKiTt rn^ »f</))FHr Sio iAJt!^,\{gu\ Sfg. n- 

7B 7:^ YKfbvLuJ VA^ '^* ''^''"^^^ My>^ t{) W fJUX.K^ei' 

<U'(I^^v.^tUu y5 clyabT^v rsr^Tiv KS^ Tvyyivmv iyfCO' 

vnxfi dycijov yLplvoviig. KOUj iyni fsr^-rcv oiyxdtv 'Ktd ^ 
cvuipvTtViSff^ tStz) y^pLi ov TTaaTW ^(fhvluu cqpovjUJtda-' ofM* 
i^v OTt yTD^ct4 vSbvoL; xpi^Cc^vo^, otojt Trhnov vijmvt» 
A^yipif; ca ^vTtov i7rvTzn'XSM 'TOMflt< dhyyiJ^DVcu; Yi<tt>-' 

VUVHfil7J0t4VOjU4^OLSfJ,i7nicfbLfMil^CCy YlfJUV VjShvyiTrCL''' 

. ^)ieAovQii,7nhuxj ^ovov \:jSi>^tvoLjj tzl, dhyyi<fhvoLC» 
: TraoTf. ouju YiJhrv^Sf^Tttp-jftviy^v oi\uiicu/>cLyo(.^v,\iyrx.' 
; (rzL(iMiJTiisLipiT^f(^7itfSSpKSij cLhyndcov •mt^Tzcx^mjOv 
vmcTLJe deKp^KTfiTjKpvKijcL. T}i^T^i avju/xifjfyiai, 
XSf^ cvju^pipovTtov Kgui d<wfJt.(popCiV (h\i-^ '(guuTzt •muTA 
K^ivHv x^^^ut.^^^cojLui^y^^nSjL^ dyot^coiKeiLTa. ^vcu; 
•^ovov^idx; Y^v.(S' TtS '^ Xp.x.u,Tiiju'mth,iVidg dya^cd. 

HPH TiwCUJTttpX.eiCLV 5 d-^/3L%V /UJi.yct VOfMlp^iJ,OV^iVCL 
TTtLVTCOC^^lC Oh.iyS>t^ ^&3JUidzt'd^' OTTTtlS, iCLV fM i)(Oi' 

iSfj Tzt miP^d,'^?^ 6M'ypi( ^co^uJidocynTr^tff/^ot y,'}](ncog 

C7J fV/Sa TTOKVTlhiicLi >^ACLUOUr,V 01 Y,M?ZL 'QuJTilC ^iG- 

fJSjjoi. y^/oTTTi juSp <purt\iOv 7Tdv,X7rz£jigT}V oh,Tt) dixji' 
vov,Sl47rz^^v.o'i Ti a/tb/^ao/ iaviv TrohviiKit S^o^t^j tUu 
'i]ShvUb.fS^(pipov<nViOTzoKt7rcuTtdKypiJUj K^r iv<f>icLV 
tJ^ecipi&ii' \auf jud^oL y^t IScop tLu «jcfOTttTia) ^ctt//- 
<f)k)<rjv ^Jhvltj^jiTnKfbuv cv Sicov Ttg auTa (js^i^giviy^T^,' l'niK0TP02. BAfX 41? 

Tiaujuidil^v ouo cv TOjf ccTr^oijf KS^ ovTnWTi^iffj (tle^- 

X^Ojcii (hiov^Yicr^g oLQ)u>ov TTiHi tiv oa'5;paj7cy.y^ te/f 
miK\jTi\i(nv <Mc Sl^^eijujuLOiTwv (Q^gif^^ii^oig iKJ^uilov 

am cilu Aiyat^cSiJ yiJcvUju TiAsf xssrcLf^i i^d to^ t a.7Zii- 
TUiV ^SbycL;,Kj 'jzu, <?^ h/ '^hctuiri Kii,<^'cL; MyiS/j , o)^ 
^Mgdyjo^iyTig ^ Y^ o/uahcy^^vrcg w Ksf-X^g <>ic/i^'-^ot 
yojui(i{inv,<^/AfL7t f-DiT (fAytiv K^^ <m^ia.ifA.vmJk^Tll^K^^ 
^u^^.ov y^ 710711 ^ K5°MP/ <TUJueif)OVTtg, "^Jl >^houj(Pig 
'!TtLJ(^vK^yMjaLi}(^V}OV(/i' t;)^va}v ksH 'T^ ol?^cov oart 
^ijiei TniAvnAV}^ (jfOLTn^oL^TBV »fuu '^va. ^'m,(k\cLvv['. 
(foov Koyi(Tjuo(;,K^ tzx^ 0^1104 cJ^tf>^V(^v Trccayf^ a^fHaicDg 
Xgui (pvyi^g,i{s^ '^ Sc^cl; di<ihouJvu)y,dq>' cav 7Thii<;og 'ni^ 

^yt^ KofscAoLjuCciAei dOpvCoft %V'mv''^ TmJlTXjiiV ^^^ 

KSH^ 'njuji}i'kv OL^yx^v ,^f)ovv\<ng.(ho KSfjj (^tKooTX^m ^jjU" 
(J>iifov 'ijnrdL^'^ <ppovYi<ng,cJ^ nV fitf KoiTra^ 7tu,oztf 7n(pVKpL, 
civ '^iiw^ J^J^trnovaiif cog im i^v riSiuig ^yivjcuj^ 750 
^f)9vi/xccg JCpy* KSL^(Sg,Ks^ (^KSf^cog cuv&j -tS ^(fiwccrvj/,^ 
'TfKpvKS/iffi y^ ci V^toJ TiS ^yjv ViSiojg'KS^ '^ (^v YiSicog» 

^VTtaV i^V oi^COeA^VV.iTliljTivoL VOJM^dg it) Kfil-lioVOL «^ 
TtpLf (Sk} di(Sv 0(T7OL Sc^CC^OVTTC, KSH ^'^ ^VOLTtU ^- 

muj-ng (l<po(hu)g i^VTtg',K^ tb Tvig <pvaicog fkiKih(f^(T yjc 
yov TlKogi K^) 75/A« ^ OLyoL^v Tii^C, o^C i^V 'diavix* 
Ti^Yipco-ny Ti KS^ 'dfTn-^^YtSJ^^KajuCa.vovng" to q (f^^ KSf-- 
xaViiog Yi;)^ovoig m ttdvoi; iy^,lh^^<^-Mj '0 'C:zjo %,ycov 
SiamTiv eiaw^fi/L^luu "nwiiwv (xyyi^ovTtg,oLj^ '^m tv- 
^g^oL Q •zap Yi^m^' S/cf. 70 "duj ^ cLVcc^yKLuu^ouvmudV' 
vovii^^^dLWJ TvylLjJ, ou^oLitv Ofa,y,7i q 7ra,p' yijj,(x; ,ciJicDa^ 
'nv'cp KS^ 7V jujijA.'^ov KSf^ 'nci'cLi7J0v (Z^^yLOKov^lv^n- 
(fvyuiv.i^m) Kfii^-iloy Uu $ <zi^ Siuvjuujf^co KSf-iaKOKov^v, : ^& A I r. A A E P T. 

TrttpoJiri^cncoc "csroy^apei 3io}V Sf^ ^fM^' vi il ctmtpoj- 
Tymv i^eniwoLveiyylw. tLuA 7V}lu),oo7i Siov ,e^i 
otTTD^oi vo/M^ounViXjzJO^ctjufhcLVuv' (ovSiv yb o.Tax.^mi 
3i0) *Sj^7liTwi)oun dCiCamov oui'nsu/){ohTVL\/L^ y> dyet 

9oV V X.OLK0V c-a^THC flDt^^ 7» fAXtKae/l-CO^ Cijv O^dpCS» 

■WD/f <A(V)?o9Bt/)V>f^ ^vSfnt HJJiykKwv dycidav i]X.eLHfit 

KSZJD JsfJOTyg ^pv\yil(^, KpiltTJoV it) VO/M^U)V 'A/Xoyicoii 
»7vWiv,Y\ <Aj'op^5Ti>C 'dfW^lV.l2>iA^.0V y^ 7B KptSiV cV TBtfJ 

^tD^^^itn xctxci^t opi%>diwaJt Sj^^QujTiLu. 'Q/uuTa.QUL 
7{aj{ 7a 'SfTB/f ffv-^iv'^ luuiXita Sl^TmMitg vijuicac yjnj n 
jCTtf (O^c ietuTtv iKSl^ <ZftS>( Tzv o/Mtov ciauTeS^ftsiui ovJi- 
rroii ouV vyntp ovr' orctp JJfeiTcrgjt^^vifl-H/no-M Q co; 3t« 
Ofov aMSpcoTTTig.ovSiv y^ ioiKJi ^Y,itS ^u(o ^cav avdpco- 
mc cvcL^voi-wt^ ccycijvi^. fAWnKlw '"^ ccTmffTty c¥ cLf 

K0lCa}oCjpi7)C0(i{CIUI CV T^ /MiLpa. ^7t/U'/l .XStJI ^YifflyJUOJh 
%K/A «f cUfVmpKTDC^ei 5 XJSrOLpKTlK^i^SiV mtp VifAA 

«>? •«» yvo/JSija^amJTa vs^i 'sfei '^ ^iUi^Kuv K9H ^ 
rj^ii/w SieiMK7ztj\ et^a^div, 

i^(pipi7ajj j f(D^g %i; KvptwaJKOi; ^zifiB/ TWf M 
^bviiV . 0' /*^ y^ ''^ Ka7a.^juL0L7iKUv ovk iyKpivoiat 
/ucvlw Tiuj cv Kivvffi' 3, oiju<poTi^, 'Y^)?^ K? 

KOI CVTT&T^afetTiAOI^jKP^ cVCt ^S^fhtCOVjKO) OV 7W rS^e^j 

^t^ cv }Ai7v\buuvi<pihoti '^^Ayi.0M9icof Kc^ Ayo-jJjojt 

^ 7W iK){^(hKct7yi '^^AfVTWKjKS^^ Mn'5'A'/!0f cV C 

TijueyLpeL7^iy\i^UJtv ov7U)C)VOov^c^y\g q «'cA)v«f 7Wf tb x< 
•jaxiV>i*nyK5^' 7>ff Ka7a<snfxcL7iKAf^. o </[ t.muvpog c 
TjkT^nfex aJipiai(i>v ovtt» Af^,H'^ y^ d^a^^ia k^ ^- 
y,»t,xct7a5>f/x^7tKW €/W >i<A)K<i|' * v\ o ^eS^ KS^ ^^(PP'^ 
cm/HA^TO^x/vH^nK cvipyita (hMrnv^a^. iTt fo^i ^i 
KvplweLtKOti.oi ^ yby-^ipou; TO^ (raua.7i}iac; (^y^tfc I tWJi)^d> T^ "^^^^KjcL^.^r ^t/ju dbpKct 7» Ttapov juovov ^' 

(MileiV iT 3\[ti;^')^ 7» TTVLfi^^V K^ 'nTlCLpOV kj 7B/aM0K.* 
0U7&>f OUO Kj IUJklt,0VCt4 VlJhvoLi 'u)'^ -^^^C' >^^lC,i 
^J^TOf TTcT TtAOg S^ Tiui YI(ihvUjU,7tff 7» (u)Ott CljML n^ 
-^VV^diuJcHtTiuj juS^J ^0Cf£91/o&5q,7sfi) Wvto/GTCJ^fKfOt/- 

eiv ^ujMuag^X^] ^Ui^^ hoy>v. ctu7Dvru%Lic ouv (p^yfjcSp 
tiw <iA}^(f^va'tva ks^ o ri^K^ijf KCLTaCiCpuiCKOf^Gi 
\jzrD n ^'mvo^, --^on 

' AoLlWOt^V, l'..'(c0V'CiJU(p] </[' i9fV6V TnTji^aJi, 

AoKpuvr opeiot tZT^vi^ ,Ev^oici4 r ctKpei. 
Sf^ Si "dw v\Sbvluj Kgj\ ren "i^iTO^ cLipii^,ov eh' OMiwfy 
U)^q^ ibjj lctTSAKUv Sf^ Tiui vy{eioLv'Kci%, (pvnn i^ A/o- 

y^ liw ci.-^yiuj. </( t.7n\U6vpog ^^ cI^^<pdv (pv^ffi 7Wf 
y/ov^C Tiuj^^fniwjucvov *7a </[' <i/J^oL p^aeJ.^i<dBUf,i^ 

CpeJgL. Kflli ^lpi OUO cAf VtUJ TlV)C0A0(pCOVOL (wf CLVii^r» 

Tn^^^da^ Tiymvnf ovy^^/ufj.oLTtg ,%^ 'Pi (hiou W 

(pi\0(jri<pOV,Tttq KJUeJ^CLi (UJT^ JcZ^OL^ ^Z^^ ^^0 1 yM^^I^ULf 
Tttff 7B -mi^^myy^UUCtKCLTUV^iitrTUTl^' Tixfi^YffBi/UUi, 

yoiT^ 'nii'^<htjf(j{Sviob;'^p^.TofAo(,Xgt.^QVKp\oL(p^p' 
'nvtovn ctv-n /Sf^j^oLTa. i^,ovTi mta Tmpi^ei' co^Ti t^- 

11 CpyajC}OUTi ^eA<^ fftWi^TCU' c¥ <t<QiVU "^"TiaA/ T9 

%iiTi)V. cv <}m)I^ Ji^pn^n^^si^^ou^dFcij^copviTttgti^ fA,, 

xeLr' >^tQ/ucv v(pl^rou'ov; o>ff^ o/JiseiSietv &K vi^ aiwi 

^Q ^ppveico^ t^ o/udiU)V eiJ)i)XcoY fm rt ttvTd ^^tot^- 

TiMffjtSfJc:>v oLvSpcomiiihic. oJoLvoL-n( iSiv fm^^ Vfjutg' 

7B yb Sl^Mdiv,ouveutdnni'Tt) 5 oLveu,cQy\TtujJ,ovSiv <U}^g M- 

IML^.opo^ n /jucyi%i^ n^/j rSbvcov, m TntvTv^ w ^yjuu- 

TtcxjSTi^cijpiffi^. oTnv^' oLvn yiScf^ov cywjxaV ov 
ik / r . V \ . «^ * \ >\ i\ t 

CU/ ;^OKOK M , OlX irt Tt tth-yuU , >5 78 ^VTTtV/AffJOV » VI 7i 

ffwjuu^onpov c ov ^ovt^^ ^» cl^^^ujj muip^i ht 432. A lO r. A A E P T. 

711 cmpKi "CtMrt TO^cSfJ CCKpOVj^nv fcACt^5t)J' }^QVQV Tizcpi^ 

75 ^vov vz^mvoViToviJd/i^ov y^ chpKa,ov TrtMcii 
M/M^gavjuQ(i4vei,aJi'^ m^^v^ovioifr^ olppcc^cSvTi^^iO 
vet^ov i^unit viSiiji^ovh/ ttJ ohpUiitqi^ tb ciKyiw. 
\f)/C^i^v v\Siwg ^v,cuOj t5 (ppovijuue^ v^KSf-^c^^'^ <fiKS^' 
taqiOM&u M M«Awf . OTO 3 'Ti-rt fAM CsJTAp^jif ^, (ppovifj{39(! 
^ »C5tA JV.^ coSjKSfici^C "UZroif^jOVK £57 Wtbi' l^Sicof (vlv, 
'ivixsf- W ^ppCiv^ oLvSpaiTTZov, \i ;(T' (pJ^j' VA J9 ^^^' 
AiiCt^ CC-yxjOV.cJK COV CLV TfOTl TtiTt Qiog T Yi <Sp^cnc&JSiCi' 

^. ivcfh^oi Kf fZi^(hKirn\oi %vig iCovhVi^m» ^;^ eoSzq, 
*rcJ^0L#3paypmv oicTrpoLK^ctv ovtzo vofjulovnq <z^7Kiv\di^, 
CM^cnil/iSfj oia{p<f^yi( Qf^^^si^iruv fhlofidm^ufiov tbtv^ 
(pvoicog oLy3L%v' il '^ /L^iA iicr:p<^v\g ,]ivc i^unv ov iViX^ Ji 
V/tf^^ ^' "^ "^f 9faSi«)r oIkjhov copi^y^Yimv. ovJijuia 
i\(fhvvi Ksf-^' iavduj Kafcn ' <}/aol m ^ivcSv^ yi<fcv{St. 
vrDtvm}{ciij m)MoL7T^'X<noi^ ^(pipei to^ o^AKtr^f f^^ vi<fb- 
VOJV . « K^tTiTrvx^odTt» mcrat «/tfV )i TisfJj ^ovco , ;ytj 
'sfet o<fhy,79 oL^oia^\jsrvipyfLV «7« yaeACcnaTOL/jii' 
pW Twr <pua?&jf /ifx. cty ^TE J)i(pipov ^AYiKcov aui ^Jh- 
voui >il 'G- mtv^TiKst' '^y^ 'Sjfet "St^ cL<m-nij; v\(hvQv \hM\ 

%tj; (poCot^ TTff <ft0Li'Qlct4}%t4 7l <i:^ (AJmCd pOiV H^ ^VOLtt 
K, oLhyHti^OVCOV. iTt Tl 7B '^(^g'!^' 6^^jUUC0V icfjJhtTKtl 

Vk oj/ mtn.ii^f^ Q,% (jJi(A,-\oi\/tAjt^ cuj-niq TnfJQ/Lyo^^ 
iig7fhVipovf^^oiq<^ v\ScvdviKS^ ovJh.iM^v ovn. tdcca* 
yjujj QVTiT^Kvmvf^Jov i-^unViOf^ '^ tj KS^wViei /LMf 

JdiV YIJUCLiCci ff^JLUil^CjOpCOV "UZZra-vj^/cW LuJCO^KQtUJ. X£f^ f 
'Zt^ ^VOLTSVjfJtJHTnm «©O^S" H/^O? « Tt.^TT 71E7CA//I.J;^ yfi- 

t7y. ^r< opoi^f^olK}}j<f))vcoY kW ':^6^Si'//wari'jin(.flW 
fO^(n<fioju%dci<punoKoyica;. jjic Uu 7t(pc(ioof^ov\ven 
ijz:^ ff^KJueji.coiur&jVjiuv K^Tei<fc7a tt? )i t? ov/^ttcwtjj 
(pvarCidL?^' 'KSsn^in^Gjof^ov ^ '^;^' 'St^ ^^ot^.wfTi irx 
iZJoui^ (pualQhoyioLq dnjipoLictg txs ricfcya^ >^KUfACaMiv 
^ -v5«i ' E'niKorf os. bz/Sa.^X 43j j 

54?f ,j^ oLTihUi f^c* TiS cLTr^lpcpyT^g cl^olmIcl; (^ cJ^ aJi" 
^odmtdv }iVo^y)f jui^i ^vog.Jiwct^i n sJ^ie/^K'^ xs^i 
*Aj7jit/.cL li/^tH^ivi^ni yviTW^ v\ cm> Twf v\(w^icu; x^ cit- | 
yoopYaiooi <f^m?^m dfftpoiheict, o TWf (pvaico; 7!%(iOTtc ! 
fc ^e>i?a/,^ 'JbTTveA^C '^v' j tf^ KivcSv J)}^(Sv}€i; eL" I 
-^nipov ^'CTriTilei. (^^^olQpJtu)^ TmpijuTn^^ei^Tao \ 
fAyi^KjyweAOiiti^ ^oys/uc; S)u)vjii,kjj(p rauoi)^ 
')^ovov J)oi)Cii KSf^ SjoiH^iiff^. (tii{gu[0g3 cha.^K.-ma^^sg' 
^' a.S)Ko^,7jfiii^gfsi^j^;}ifASiy. W i^^^tTXJi 4 
YiSbvvi cv rn abpKt} imiJhcv olttu^ tp iigt,r' ivS^M' cla^^cw ; 

^CLIpl&^ij ,(}^CL JU^VOV Croyx/MiTOf. r^ ^ SiCtVoicLg 78 7nfOt4 ! 

n)^^ r V7/&yjiV aTE-jjJwyfjf^f M te ''pyTti;^ ttur^ cAtKoyniaig \ 
iSl^n^ o/uc^cSv^vntfyOcra '^i^ junyi^Pii; (poCoig Tmpi" { 
TK&JOL^i 7VI Stcuoioe.. cLTnipo; ^ovoc iohv i^ riw m- I 
^vlw Kf •mvn^(riiSpo( jictv ^.gouJTv^groi Tri^fgi j(^&- 
xiTf >f ff« T^af hoyi(j]uoi. »1 />(, 0^^^ cl-mhOL^i %l Tn^iTt 
^ liicvvi; a7rn^,Kj cLTnipoc ctuTiui ^ovo( Titipicm^oL- 
'Sj'* « 3 thcaoioL <K (^ ai>pKJDg TEAot^ H. TTi^Tti; hcLCooatt T 
y7hf^o}t(rjucv,Kj "St^ ijz^ riouiCtivo; <poCoi4 d^Avcmar&jTiv 
nwTiAM f^iov Tittpiax^aoiiKi i/3tv iit n oLvnipov ^ovov : 
iD^aiiflviS^/dfJ. cLMovTi i^vyi 'f' t^idvlw, ovJl Lujii($l, 
^ '^a-^yUu c^ w (^v 'Q. fsj^yfj.a^ •^p'i<JK^ a^iv , cJ? -. 
H^et-mvan^ rd dot/L^^v (hiov ){gtTi9fii<piv . otk Tn^T» 
V (iiou Ksf^iJ^C )Oi<hv «V XmeA<;vv '^ ro <^^y>ujj v^r j 

vi){AJJ d^aLJpOtul,Kj 7« rOhOV C/OVTTamAK KP^^TOLV^OOCn I 

tf^f «Zf^;<fii7ZLf fZDpe/Lyuamv dypva; YJiKrvf^m. 79 y- ^ 
<«CTj>a>V 3 ^'^"f ^Ao}^'^£<j9af ,^ TOcroi' r cyctf^^^^tyjt^* , 
i« 7B (fb^a^oA^oL cLVcLyJnJ^'ii '•^jL^,'7W7adr(.pt<noLg J(^ 

'C^>?f isTSt^ /04?». eif^^ TltLCmUS Tttff CU,(Qn3iUJY , . 

'*X '^^^ ^^^' '^ ^ cL^^^^yii J)i^v<^><Q^f 7) Tnnit' ■ — , .— . — '434 A I O r. A A E r T. 

/^o; T dJicLypyUi) Kf iVMf .« %ycL^^d^q oiTihd^; ctfeBll 
<nv,Kj f/M (hcLipyig ilg 'n (f^c^ctlQf^Qf.t^ TtKSJ^yivo^ovi 
Kj 78 Tmpov «<Af ;^' r ctjodJlcny ^ ^ 7m^,Kj-mt<jup (pow* 

TTWi duicdy](rig tvi (A^cnxjo. Sb^^yWgii -n vjpn^zAOv ^Tntv ijtf, 
C^A^;g'ii (hiCauiuxrig h^ tb fQ^gji^^o,*^'Qv cltcuj ov t </)»"- 

'71 Jii-fkVffjuivoViCogTiTiipy^xgag ia-nTrccjuv oi^u(i>t(jf5V}Tnaj9 

Kj TO ^ K^lmVn Op%OCi S AWf Op^jQg. ilfX^ fZ0>^ TfmTO. 

yjjUipov i-7Tmoi<rig i\(ef.7t)V ^fSj^^^O/tSjjm ^t^ TBTiAsj 
Ttig pvffiCA^gjciMccfs^^KSt-^^^oi-^dim (pvyLuj i/n Sico' 
^r/ 7rct\s^4jSjJog «V ^5 2i,ifH, iirovTctf Qi "(sig Aoyttg at/ 'ZO^ 
^«f UKOAOudtll. fJ^ ^TTI^JMCOV oow ,a» fcW ctxyxjjj i 

•7rwi/ay)mViicLV ixvi(7V{A.7ih.yip(jintii<nVi'€^ eiojv cL*cty\gj^ctJi 
aM c*dj^)(^7vv T opit,iv iyoimViCTWf d^^e/Tj?/ }i tXot' 
C/ir oL^s^yoi^KP^ <fc^coa)Vu). cov H Q(j>lct ^2^^enc6ljoLl^i 
TOf i/V Tfo» TO oAov /2»/oy yW^KSte/OTWTa . ttbAu /<a>s»i 
^^i' H T^f (pi\ioL4 JcniaiC, M au;7D >ya)yaM SiUpfiiy 7i j 

^/»1!«;' 'UZtJ^O 'Wf.tD^il' CtjCOViOV il) cT^VoV , yW/McTfc TltMi^t 

vioy'KSH '^ ^ ajJTdig %ig coe/-<Tn^oig dcnpeLKeiciM ^ihic 

fJUtM^rOL KeLTllVoCf aZWTlAV/^UjJ. <f^ ^Sv/XicSv d^ fJi 

eiffi fimKSl^j^lni oitctfKclujot^' aio>Qurc(pUTt ks^>o vn ocvei 
}{^eui,^OL ^^r^ tuvUv (fc^cu/ yivoiSiJcti.(;)imyMi xsfJf cl 
ayxsf^cLg vtyihzLj o ^Tn^covpogiittg i^)4icfcyctg ^cAoj/ja 
cog m)<fiff^^ (fi\loig'(pi(7iKCL4 ^; ^ ccmyKsmotgiTVLgmnu 
^ouavig juovov tIcu nSbvlujyfAMXSZS^i^ouipQVju^cig'^ tb a. 
yf)ljxt,a)g 7ni\UTiAv\ <n7toL.ov7i 5 <pJ/n»C5tf jI^ti ou^oLyKStjct , 
cog TipoLVotg, yjmj ctvJ^icu/Tztj v odoL di(rig. ov a^g Q^^ pi. 
XSoy ^^Bvjuucov,fxti iir cl^yxjjj q iTrmcfyv^mv , iou/ f^ ) 
oiwTiAic3w<r:v iXSZiroL^)^ Yi ccmvJh (nwTtvog, ^^^ KkVl 
<fc2,cLV eujT<^yivQVTcm, K^ ov ^2^^ rtuj ictu^f^^ <pv<nv' 
Sl^-^etcu/ livcLid^A '2i%<* ^ tS OMJfcaMV mo<fc^iou/» IniKOTPOS. Bz/Sa.^IS , 435 
•nTHf ^V9iu>c Ji){ciuiQV3i^ cvjuCoMvrii '^/^(pipovni^iilfi 

75 V) iCoU^irV IZt/ (TlW^YW; TTtHtcdDLjj TT^' TJZZ^ TO /^'/J fcAa 

vileiVi/uuviSi /SiAaT^toSsxf, 'wt /Jy •w ks^^' iouj-n S^v^oov- 
rH,«M' c* Taj^g fxhrr oiT^YiXm av9yio<}AJc,KaJ>' oTm^iKOi^ 
<N TTtTi ctH TBTBt^ <Tta>S»>t>i tjV "V^ "^ .'"''^ ^^Kcfnleiv, vi ' 
J2>Aa7l7tcSziy. li aS))uct,Qv n^'^' iiuThu xcf.)Uiv, cIm cf 
T&f;^' tIuj x^m-^l^iou/ (poCcv,eiju,ii avkW t^ ^ %iovTttiv 

iE^tSTJX^TO f \U:XcL.fU4, W>i^ r ^OL^CCJJ yiZiOUtiTO. COY 
ClWiSiVTt rQi^^ ^.YKCV; t/V TT) fJLVi (hKtlt^HV f/MSi /2>Aa- 

W6jjaWvm?rti>«v ott Ajkti/j jcocv /une/otug \:zsTi n Trapov- 
rtg Aow^Vwi Z^';^' }<^ Kaia^po^fv^^ aSMMV ei rjfjj Ajie^. 
lcT' ^ )a);vov , ttoot tb Sixajov tt at» ts , ( <niju(pipov (hp 

'rt LuucJi TK '©C^^f cl^ixQtf, HUiiVCiiVioL) XT^^ S\ TB 'iSlOVi^' 

fau;vs->i oaziiVdvsmTi ob(7icov , QVTrtarj aiuiimiUf td cw tv 

SjXCLjOVit) . Tt) i^ ^^jU^rVOOV^cSliQV 07T (TJjUtpipei CV T* 

^eioujg i^ (Cj^('Mv.Aoi; KCiivuvictiirvofMcdivrttiViT),Si- 
yceuiov i^ , iouv n 70 oJtc m^ ^f^ Y[rai\,icu/ nfmn cwrt 

fMVOV *}WTa| TJ^, fAM^^CcUjVn Q ;^' 71D (WjU<pipQV^ <Q^C 

O.W^hot^yuoivodviOL^jOVKJiii %'j-n r •» Siy^ov ^vaiv i-^. 

XCtV JUUtTTtTriT^Y^ n Xj'- 70 SjKCUfOV fWjU<pipOV ,^OVOV SiTi' 

meigTiui fSjt^Wi-iJAV cvol^juo7J\i ,QvSii]7lov o'^eiyov70V 
■^ovov lu>SiKcujov'Gitc fxvi ^covctjg Kivcq^ icwTti; (nwTa," 
^TJounV} dhhoL rfieiqcL fZj^yxctTa (hhimuny . iv^ot 
fA/n xjkVcSv 'f^<itSf'Cov f^ <A^igzoruiV (TAr^iy^ctTtoYi 

Ml(poU/Y] fAM '^jUOTJovrSt «V rluU (i3t^AV\-^V 70, VOUUcdiV-' 

«te Sj){0Li^<t fcV ouur^r^ip-^y , ovk l2u 'Qwnt Si){pjicC 
tr^ 3 rmvuivjliJOii^uov 1?^ '0%/jfz»T&>y fS5^yfJ.cLTUiv * 
iUi(fcu/ Yi fjuii ^'/cwi^om «V fiw (^reyAM'»/*^ ^ nfA4Siy% :45<r Aior. AAEPT. tniK. (^iC^r^ 

tVfXmiMTlVOjl^OdVi VTipOV <k OVH. Uu ilt SlY^OL , 071 /LMI 

tnwi(piptv. oiijun Sticppoew ^irt fp^ i^o}%v "^tga, aw- 
57jra6^of}Cwr7a,t^ Jlwcfnt, cjuo^pv^ccxstriVK^oiatL-' 
■ OT*^ <h f/M ihuicitt , if)t ctMo^v^a, yc jOffa. fjui^Si %Zt% 
^tujattglM iCLViTnuuKi^g i^^^iTt, v^ 'AweAffwn oarz 
; ^uit «AwjTiAft ^itf^iJeiV' oaot rlw Jhvct/Mv io^v « 
! Ti dttppeivjucLM^ ck t?^ o/jiSpoujiJTtiov ^Z^^cnt^oLcrf 
\ «Satf, ovTti \{^ iQiiocm juLXT ti?^ v^(*)V v\ii<^v>(h<iCouiO'm.'' 
\ nv7n^juuti^V7^,xs^7:PiVfpiSZt,'TiujotHJciOTyim^^^et'' 
I Comc } W coefbpQiTt , ciog \/^iov, tUjo 76 iitAnvtatuvnfi i nrGAropiKnN; 
E K T ri N f n n o A X- 

fsiJiyOLcllKTa.KSf^ AxTiKP^ /t^> o<nx. \oyv i^' (flC 

' »/ j »/ O I J/ I »/ (\ ' -- »/ t »/ 

Ot>X fc;\5 • ^^"^ y^'^ OyjiOC OL/UatpOV oi^TZLlTai OXJAO^ ip" 

yy.vj Tcc^ o^^of ^{Tov* 01/71 70 ^oycooijucipov , ^ TTUAO- 
q;?^ i-^v-ni ipy>Vi K Toy 7ry AojiJV t^^yTsf '^iim . tf e/i' 

XJbLf/UOVlOL KS/UI "^iTttlWhOyfV i^VTtCj 79 ^ 6)f €/>- 
tsL/iSfJ C^lt CWTDTiKiOLy OffOL Si CUna TlKiOL oVtI, hsM ovSi' 

hcSg M^.^SiyTOf Si yav m o 9«3V« tfit. euuTtiihicL 3> ooa 

/M^ S)' CtUia TlMoi'^ , yriTlJiiTWl Si TUi i^C*>%V O^TJCt;. 

^iM-n^ Si Jtfcv «n cv/^comg. r JM ijTt ewTtnhiav 'Q-itSp 

'^ TlhiOL , ^' (/i' Ot; 71A<0t • kW TlhiOL^iOtm KS^ ^S>^ 

"dwctoTuiv a^TicL» >cW ^s^^ 104 i^ooSiv Q^-noL^yvoV'- 
lW{.Kcf] «a^^oj fj^ rtw cujfpijj' , TZffKS^ <^'^<nv oLyaJttV KS^ T 438 ek: TsfN fnn.eorp.TOY nra* 

tiipci) %>vTTov KjsivmoLa-oMTtt , h Ttvog oijun^, v\ tb Kpt^^^ot?. 
(pcwKcL xjzs-^^^vint KjOLTiQv yt^Trov 704 -lu^ . 'S/oy- 

7tC Si }(Sfjf «M ^TlpO^ CLvSpC^TTOC . ff^ Si 71 KiCOV OUf- 

^wTmv ScioLi ^<popoui Ssi ^Sfj rhp cvrtv cwt^J^xpLTJcuf 

(pUOJVTiKmij %lSi ti^T^OV (5iov . >tpLf k^tJcu (pv<nv jU^, 

%t /Liovoi oLyot^ii. ovTti A ic (iiv Si \^vng tov ^V 
vauv . fitf^ ^fimyittq iKcicrsu (pujjocy HSf^ ccKfOTO^ asPf 
•nAeioTO^ hiTi . d /^ -m oipdv^fAP } tk^ t&J o<p^xu^ 
^uaioc etKporoi( yjmj tik^otcl; ' dliTtt) ot^dfCOTroo 3 704 
TWoLidpcoTm (puojog v^ ccKpovxf \{pJi liKeiOTUA . >C9^7?oy 
(hiov diiiKeiOhTtl UiM jumvov tiycf%i ovTiQ y a.>hcL J(j5M ^ 
ihq/uovig . diU^ r^ 'ti/<hj^/M>viOL , iiKeiOTZi^ cjvjt ^ico ai- 
2rpo)mvcd . (h (^io^ ctJvdpcoTnvog , ay<;oLiJuL 'r^^Og^t- 
l^icdV . d </i' Xcfhu/jisvioL , avjw^a^vovoTX. Tctj; fst^^ioj;^ 
ffv/Lt^ouivei <fi roil tzif^i^ici^ "^iTa y^* W:^ * TtLjSfi] 

^firOLjHSL^^OUI/ yPYKnV, Ta Jl XtV^OL , XSLTicLV}(^TDp%}' 

m . f^ ccv Sio^ ouTi jucc%)v ^2^^ Tivog Tm ^iToo/f 
ayct%g i^^iTb fOvTi l^ffiu)cLj)'^cLf£fJoL4 cunrtj Tc^ 7V' 
y«< XJcLifAS»v.(p'jai yi Uu cLyctjvCiKSM <P^^ <i><fhcf/cui)V, 
j^ clsi lu), )(pq iaCiTom, v^ ovSiyiTJKSL \SZ!rDA€i-^ %m* 
TTf ia)V,U(pdo:prt^ iav , hS^ (pvaioLyadt^ . Si civSpct' 

mCOUTlTOLCpuffliXScLi^COV, OL^^OL jLta-SwjnOf ^(^ fO^' ? 

voicLgynTtSiiTOji' 7n)Tt^'^ '^iScLf dyaJoCi "^ V^' 
Ta4'7n.Ti SiTt-^ji, icS^zti 'djtfot^^v jTttc XTvy^cL4 . K^ Sf§ 
'Ktv c^icc^oo^^svTCov d cuBpco-mvoL^AjJhcf/uevioL (Tjnui^cL' 
XouovTOUiiimiJfmTi KS^jLLoLJ(^e/-<^/cua'i7rzLjvco /uSfjyTZu cA 

'^ITUC, fA^V^^<TfL£i) diTU (^ XtV^ CL4. T7XV JuS^ COV ^i' 
TOV i)A j Sl<^. TU» SiicUV /CtOlpcLi' ' TCtfJi XtV^OLV , Sj^Taj 
^OLTCLV . cJK-pV:TUJ{ Si 7» ^ ^^'CLTa. , ^CTB '^ diCJV, 

KSH ^ ^'^'^ y^i^ ^ ov^vicov ' "^ Ji ^^ipovoL , >^ 'n^ 
^ihTtdmV'^ ^'(su-Tt 0/aV iTirtju^ogVig dioig dyctjof l.'N r^i mvi ET'AAlM. 4$9 WV<V i^ '^ (ppovcLffjv i^iTi , eiyx.%v <C7V)*a. , JC^tf 
^Yiotjuov .HpJi, (lya.%v A^ , SfcLittv yvaanv itti, ^vfffios' 
<i(J)i^tm$v J^ , Sfd '^ Qxuipytiv Toff ^Sf^Zfiffl . KP^AoV 
tujj OK^ 'Ajtii^cl 7tu.p\\ T&fsJ , avz!^ oue/<y mifA.(a 
3iov7a TrciiaM^nvtv "i^CMTrtvm 'miii^dojf tw; /td^^C' j 
^tctc' u^gfn^ yjfjjTvv yjuCipvditu 71171704 n^ a^fC^viw 
yv\(nax. tvTra yd ov/uovov ctJcoActiSw^n^ Taf .Stci), «Ma ncnjf 
Qy'^^»'^^ a^^umyov clyci%v ^tt ^ 3uov . Kp^ juouf 

7^pJ\ "(avTOyt, (ptAipOY , wj CH Sf^SifJO^ v^ fsj^^to^ , 
^ioc (il^^pipcov •yviTOJi .avcLyyst ^ tLuj j^ ^SioJV, | 
fi amvi^aji vi(pavAaM v.j^' 'mv Si o^^tv, v] 'JjcfbLj^ \ 
/Liova h KSi.iCO(fh^juovoi .x^ canv^fb^aM jl^ , %e.v ^iTOi ; 

JUJtTllhWlplj.ijV' (pOUUhOJV Si, Ttt r KaKiOC. TH efi rs^^ia^, \ 

'Jucfaijuova^ /jSfj cv Tct ■ 'Ajtv^ol' ((wjws^alivovTziif y) Tro" \ 

TtTVV \0y>v))(^KC(fbij/UOVCLC J\ CV rcL aTV^CL .'^^STDTSU' 

kvHov y^ 7u av/jLTn^ffjjuLTi^ . ^tiofs^ ou /xoyov /Lict^ 

^ojcujTa.' in-Tti ig <iff^d.Mau , vi «V Qwav^aatv, « S 
fJUiyTov , fcf i7n:i^/op^<nv oiKCOV "ii^ Tnhicoi . ovyjfM- 
m^VxTacTf» 'iyiv Jil'^ it^hcJv , ci/^<x, KP^ tscv ova.- 
^y.^TaJ^ Wtk intTOJi <tfK5t "Mhiog 'JjvojuouiSfjos 
TV^yi oojiSpco-mf . kW ^7zt,iS{J iyop tpajM VfSf4 tb 0- 
vo(Aa(o/ySjjov KjJfjaKdiiaLi vi^g. cv 'AjvojMct rtp 'Qc Trav- 
ia CV77 • xsi^ cuiAi '^gunrt; , cvii '^vaTzu 'G fAAiytTov TOi , 
a^BfcoTnvetg (pvmo^ c/.-)/x^v , ovn 'jljuvaSiv ks^ etot^ct- I 
Siv (hujoiTd K^ ^oSfJiv . KPLj fV '^^ ^iTOLv KS^ttiv \ 
ipopouj mTlcLv ^tiaV auTa, aj/,yn^ , tu KSf^ (puina^ \ 
OLya^L^ '^jva,^ KstH' ou>7av ' KP^ «-S^** ^i kS^ fh- 
7})SivfjUL7U 3 KSf^ ^ojucc^ Vi/-^P ruc ^'/SWf . iTi ei Ao- 
jg^f cp%ycojuQvac , vjf] 'AjOitei-jj/ Ji KSM oaioniTtL yrrj" 
VTziy lijuiQTaia . U)$7i tu jujimiTi 'Aj&ajfAovidiy-». 440 EK TS?N l'nn.0OYP.TOf Ut&] 

TiCf^ OpJoTl^QOy i^eiV TdV eWTW (ilOV, 'djV0fMCi4\JSr>^^U-' 
01 ^ > V^ Sf^^Z^OLfJVUf SilK^ (hihSiiV CtOTtV tLvOfMCUf 

yjcS&.xiTTivitt. oLjuA Si KSM a^ctym^ i^^jufpipei q ^oy^ 
Z)iJ7y ijwza^ediv eipvii^oig . rhp oLvSfCOTn^s i ^coivcovtcL^ ' 
/^poc cvTi . n^ anw Z)vn>ig ihovj^cLj^^; yiviiz^ xsiltIov \ 
tuJTiv hoyv j atuj TjJ" /Lm /ucvor Konany , cLMot if^ 

JC5tA J"? KClYCOViV . d^ y> iv yi^HOaJV , OIM OUK cv iVI 
7n(pUKJi ^yi^icdztf ' ci<h CV iVljcSiJ , OV fJUOJi ilt CV ^«0- 

etv' clSI KSfJj cy Tjpieioaj , ?^ ov ivl. xsf^ SI^^^vto ov ivt, 
I cTJxsf^cv Ti^tionv . "^(MvloL/u^ y>^ y^ cvju^covioL KpLf 
^^i^jucg cv TiX^otnv iyy lyi/iSsLj TiKpVKJcV . ovSiv y£)etju- 

fsf-pKi^ > '^VTtCV f^ /LlOe/-CdV TTOt^ "S* 0\0V . O^VKCJcL Si 

T^ o^vScpKACLy nsui 'nt^y cokvto^, cv ivi /uccyov ' Uoj^ 

fJLQ vlcL Ji HS^ ^i^J^ T*'/^^ ' ^ ^ ^^^ ^ ^ TThmcrj, 

7yW\ hi Tt^ Oh(£), VS\ hi TT^TtW/^jl . KSI^ SJ^ ToVTO CV TcSiVl» 

\ 07tK^c¥ TlfiHOn' Y^cy '(sigT^mffJV yOTt X^ C¥7&! o~ 

. A<W HSfJl CV TtSTraj/Tt . 0671 yi TOf OAat^ (pVOJO^ S^KOfffXCL' 

ojg, >C5t| 78 ysf-y iViKsiLTov Sfg.KJiKCffjua,KJiv. asfJi OL acL^* 

iKSf-^T^V Si ^KjDCfXCt(ng Tt OMV K^ "S TTtW CKTTlTJ^iJ^ 
pcCKJi. 'Sy 78 Si CLKOA0vdi7j Sf^ Tg TCL (pf ff^ fS^TOV yi/cSfJ 

*G oKov TUjuuipiog ) df^' ov^^s jujipog •m ohcc . cciti •y^ju^y) 
M KCcfjuog, ov</l ouv MA/of LiM, ovc/l a axcuiaL , ovJi Qh 

TTSCJlCLTi^ cl^p^ y OVJl 01 CLT^OUIiig . OVTtg SiycTti>KC' 
CJUCOyK!^ TsVTjioV iKSLf^V OVT» . iSbi Q KS^ '^^'^ OLV Ttg KSH 

iTT cujToti Tet4 f^ (cooov (pvffjog. cLjK^ y> fMi ^ l^oooViOvJl 
^(p^hjuogAJi oui gr^, ovJi clv omjccl. ovToiSi Kp- (oix. ■ 
Kpjf hvTiov iKSt-^^v cJiTt .U)i O^y^ "^ ohovmTtTti /Mpog, 

OVTH) KS^ d TCO OXOi ^iTtt TTtTl '^V TOO JUipiOg . f^." 

\:sT>>cyovcvLf y> "^jLcovicLg kS^ ('^yoc JSiicLg^zi^-nv 
MajUCVyOhK CJUJ ioUXJCLtt mXJbiJ^ i-n KCLKCOg i^iTtt i.gc 

iyKkKJoejJixLi^cL . fAM xjzir^^vcnif </[' 'AjvofMou; 'zkA 
. tt4 TniMcu; y ouk clv JlujctiTi -ng dyajvs n XScu/^ojv E'N T^i nEPf ET'AAIM. 441 

t^y^ a. aJ^^juoviol , ^fiia, xoV^ * a J[ XJhu/ucv fet, 

€>CPt90K <A «l^cy CLUTH^ jUJtpiCOV OWjTliaKTVm mit Tt 0" 

?<0Y Kpt)'^* ■mijv.o(p$irx.xjuoi'n y> opcovTtLj '[jz^ no Trcwnf 
Aw yjxf TUfTmvTtg aiwTifaKm^, B E K T ri N ET P Y $ a'- 

I of cu/Bfccma Tih mg, 3icJ/i^ AeimTZL^j tsT //Wj «"»- 
►St^amV M/t<V> cc^o-^v Si ^oom KSi^Bvfg^i^, TtS d' 
piTo? kW '<i>ShujM)ffwjo^ ^fhi/ijioip^ vi/^ . oyTi r^ 
5ioV 705 i^coSiV oujtIcl; •7n>'nthvf c^it .(q)Vffi (h^ cLyet" 

9oV fcWl' ;(^ (pt/o^ ^:/^/i^K , c^ €rt</7Ti) TEA»]iof cvt/) 
BU71 «^ dhoycpv ^coccvovJiv '^o^ y^ ct/uoi^ oyvt, 
KSf^ Ttt? feV T^ fSf^^iau; ^(^yuOJ, cLjuai^ citJ . <x^- 
SpwSTia </^ (pvayCyV-/^ ^ irsS iSioL; (Cj^ci4pi(nog, ^ A 
jtpLj To^ (>)c 7&; 6«a) yiyoju^oL^ fhvxvpv\0ioi vrcnSivii a,7t. 
T^jJ^y^MyccTVTTto-nm n<^ K3H H^^^y ^^^(^v 
voa.Tirco?, X^j TrJ* op^^c ^* jnf oLveiiayc?,i(d7tf ,k^ eij^iiv 

CVpOUOV >^CAi7nV,K^ %cSv n^ OL^CxiTdltciV VOeLTliCOg Vff^i ^ 442. E*K T£^N ET^PT $. TOf niro. 

j^C^^TJJfc^'-^''^ b ^ »C5«^'<*^'7B>' «MV^eeSjJ SajJCLliiQ cVH.ttjO 

^ \|o^v jt, iTrctfvcoV)!^ ^iAxii Kj dmfMcu;, ^^ <^ to^ r 

^afy,^ 3 ^ Tct^ cK. T curBfCdTTCiuV Tun^cmovn '^i, vitdi ^j- 

' ■ToyjM ^(sxwcw ^ViKuxroumi. iy^ y^ cvm? oav/HTm^ f^oyig^ 

[ 75 %iQV OLvBpCd-^V yWdP^Vn^^i^TtV ^COOV, fcf T KOC^V i((» 

' ^A^nVicdTi-n^v f^ to^ IS^ct^ (pvjjog ,o<p^)\/^v thit^T 

OVTLOV Sj^KQa-fAataJO^. <Do Kj OVOfAXLTO, f^fJ l%)a 'S/f '37^ 
yA,eL(n,'^^)trVip eUff^^^^^OioSfjOCyCti^piTt 3 >($tj 5ftf/* 

juuLia ,^-/jaTwpai; rci jMctfAct <7^^ay.^cLtniii^o^.ijMfjuL 
ouTB 3 JC5^ TJX^ TtoyravTt^ ^^^LAcTijuLaiv , i^KP^i 11 Kff^ yt 

pl^l^ VjOlVOOVioUV TTlKiCOy (j'MOL^jUOffCt/A>/J0S . OVJiV y- 0W7» 
j YAG fAAfSifi^m^ XJ^ SicSv Ctt^lOV tpy)V Oi^dpumiC^^S}^' 
I XTOjltdc OTA/Of 'SjVOfAiOVf^pcL^ QuvOU^JUOycL ,Xj Vtf/^r IJ 

mAiiliat^ SJ^VLOc-fjutin^ . €is J^ iKSt<^? cUfdpcoTni^ etUTZC 

; Xpi^' etoTtv ovJ^i^ iccVjOun '^7?o {mk o/xo<ppo(nwa. t,tU)ai 

\ Kciui ^u/joLp/Uoya, tsz^itiiclc , ctUTog j(5tV etuTtv lnoji/o^ yt- 

\ y^yiiKS^THTlo oKQv nctfTDTihyior ffVTfffJUt tvc Koivmia^ 

'Jjct^juo(;ng . ctvSftcTrw y) /3/W Xvpct; ci?etKf iCw/t^a^ « 

Xp 7mj9 ^fhrnhio; iciffztf ^Htav hiTi . xv^ 11 y) ttuou 

^YI^ei reACOV^^SVTUV Tvy^v j^ol^tvjio; , QwoLf>/UOyt(,i' 
, vnt^cL^Ttvo^ /uiocnxcii.g.Jz^TviJjg /uofj ouuivn ctr oiKVfcoi 
\ juipicov Tco crroiAxtTDc ^^^^(jK&jaL -TruvTrai . At jgj i\ im 
^ftfiu,Kj tj^op}cu/uiv fr'}S7n.7'^<pCt)VicUf k^ 7ihY\yluj fm- 
(uv^ypujvTWV.Qx^olffuayx.JiioiTizr «MMAWf W/i>CfC£- 
1 «wff fp^(p9oy[cov . iTtacpct '^ jtutxnrca. , d hJ' (jwct^ju^yiA 
; MAVviJj; vi<f\i '{sv7ii)v.ou7Tfjc ouu Y^. (hioc oLvdpaTrtov ^i^(ei 

i Ki2A^V WtZwV Tvp^'v . 'tMci^TVin^iuSfl ,oi^^7tti ^ie^ fAJtpiCi>i 

■ ciTt <rjft7T}iOtpcoa7C-(hiC0 SifAJtpioL , 'Qt 11 (mfJutTt; dyt^j 
'AS^J^ ^2^iyU£L7talViK^^ 'Q. 7QU efc^OL^, ^ ^ f^gUciiv. n E P f T O f B I O r. 44J 

ivyKpoCiTj^iOpdo^oov^cu; 704 '^l'jrH,Kj fLLifhv ]J^U)%Y ■ 
tVTi-mTiJQY i^v(Ktg ojutyi . ov y^ cv Taf cl^ukjiSili TOii 

ltJO>Si <na4 'r^"i.UUJ700V OTLOTmV TnTdoOKi 70 X</k//MOVMK* 

tM* cv 7z/K5t7aTO7^:^€o9ct{ * oy«/i* cv 7;&r oLifbpvipO^TtY i 

lW K9^ OLVVmpiTCtTtV rxvi ^lTav' d.N\ CV 7^/ Ot/yU^W- ' 

^ovcdoif Twtg oiKyic^^ SluocLfJUiin Tjvrt itt^ ^z^.^tci^.ov y> j 

VTtTEAJIf CV7» aJf3pC07rt^,OL?^' aTEAMf . TEAMOf Q ytVQ- \ 

^of , a /^ TrcLfi' euJTDVj d Si Hc^^^CS^ "^ dqoidiV 
i^riow.xsfjfTiAtiogiV^TttKstTlcLV (pvojy y v] h^^tJov ^iov . :^ \ 
(p fJ^ lav (pvojv, cWK^ dyx%g •)5^'nTaf. d /> ixjcL^a . 
^im , diLpom^ i^guf tiAkoto^ cvtt tcu; iKa^co ^vffio^, ■ 
i/«K , d /jSfj Q^ 0(p3aA/^ ^u<n^ dyL^ovx; M^ TIAMO- 
rrt^ 'jd^'^0(pda.>^/j^^v ' dSi '^oudTZov, Td^ <f^S ovcc^ 
lov.ovrtk) <h Tw cu^oo-Ttcjo d ^imjdycpoTOC cvtt ksM "^" 
KviQ7CL( tclI oUfSpd-TTco <pv<nog . TjEAMOf A xsfJtiov (hiov, 
t^i(SL 'djSbu\/uui)V ^^^Tztjf .dyi Xtfbq/uavioLiTiP^mTOLfxSH 
rvjUTr^dpcoenc cvii fr^ oLvSpUTnvcov dycc^^wv . eOro •mtKlY 
^'«7«* K^ 'dj7V)ioL, juJtpioL yyfovTOJi TW XJzr' dmzfl (hiod' I 

Jtt^ f^f) ^iTCL^, COC 4^^)^ KJit.oSfJQLi ' TBV Jl' 'djTV^OLCCOC j 

mfjufn^ '<T^Si azwotfxipQTipcov euu^ , d)g ^coco . izo ^ ; 
y> ^iiSzq KSL^ik etum'^ '^^g )^ (pvatv dyoi%ig,7W 
h 7cuf )^a<nv ijUTmpiy^v , yjfjf ^aSsti f^ ^iTct^ 
}^0LffJV "nrzpi^v 'djTvyict. ^ tf ^ , 7rt» flD^cnpiinV HSf^ 
m Koy>v op^v Tiap e^o&of' d Jl, 704 cvpyitctg vs^ Tct^ 
/Sf^.^ia^.TXiio^ y) (hovhv\Siii^ TO. )(ethoL , yjtf •\JJOT>- j 

Sttt^ 7B JllVCt, 77X4 ^1704 OtKmV QJnTt . (s «T, OpdO-' 

n^oyicrcLj,7ci4 (Dt90Lipi(nog , KSM ^ TiMg i?^SiiV 705 
<Sf^^ia4 , 7ct4 'Jj7vyici4 .cviKuai y) ^aTcfypq v^ 

GIW T^fiTA KSf-i (^ "T^ '^'^X'^' '^ ^^0 YitnV %U- j 444 e'k: tc?n I n n. rof nro, 

CipV 0.704, K^ aUU T<X Ti^^CLy >C$Lf tnW % OVe/QtC TTV&J- 

ifbpfUoL, Kff^ awj nS ^ciei' v^ >fi^c (hlog <f^ oj}- 

TOLV 'i^TV^OlM. E K T n N 1 nnAP- 

/ 

DS /©e^V 7BV ^UfA.TTWfm. e^mcL QRiTVL^OVTi ifh^yO 
• TaTDl' i^mf 0/ CUlrJpCOTfDt 7VV TiA (^(A>a4 ^ei^ivoY 

Ka^t^v cjfizS ^ico oiov6i TtyoL TmpimSii/Mcu' vrttYioziw 

rCLfATr' X^JUtaLHSLtaClCCamTlg.^^TBL Sl cJi\>V7t IJUtKl 

fBL -TTovrsov aKfiCuc ^9x>^oi t Ys^i iynyvuKOTK ioca 
Ttv; , OTt ovTr ^oLTti KSf^ tmfjuvot, ^uoLS^xM-nv ){c, 

(pda.pTiV XJiKTHjLSfOt GZOjXCLi yjlL} TOfTS^V ^MTrtOTCLTtfi 
tUiTOI^ ^^)CpiU0L/O^CjL)V,JiLi^lC t^TU^ CtVATTyOCLg . }(S 

m^Ttv yi TTiv^^/j^ fh lOL (JVjuL(bau{vovra f^jL^PKm 
n^ya^oL/uvtioL. ti^iSi Tdui -^ki^ , •mi/^co juii^c, 

XjycLKimdTlfi^L . TTCtJVVt y^ 'TZt ;^' TtV (hlOV OL^ffUCL , KSi 

KSL^^Z^o^vojuoL , KSf^ aoiCvjua.7SL , att <7^^ )^* tav \)o-^ 

"TPX SvfAdTZoV CVli.Sl^ }^ Toi <^i^^ (^V^nV djUk^Ol^ If^ tyTlTzQ CM.'^ ^yccTipCdV > OUTl TO^ CM *?ltf jUCtTlpCOf 

tLlojjco^ntTZLi ^thvctj; ciTt<r^VTt. ct^oc f^ ^ to.'^- 
jCTOvia -japi^^ovTv, KP^ 7ni?^oi to tJ)oc.7iKvec HsHTi^jrpa."' 
l^aui.^nSi'^ n^ cM.Ttc i-mipT^/i^cci^giTvi itt; imtfA." 
CtA(i4>K9^ ouj)(jx(ag, VZ^CGAtt4 kcwmo.tuv , •uz^Cq^ol; 
-l^i^io^ ' cocn Trc^oLju^ ck 704 j^^ tov cti^ ouva/ucL'- 
hlct4 ^OijuavTl KSM M/^v}iVi^oLfi j^ tohukIou/ TrafTO- 
iifnwv (7v/JC'n\(x'fJM.'mv,Kj ohou, -TroAei^ ipyj/m^uSow, ttbA- 

?^Zv OLU) ZnOvrCcV ^JKfiJUCL/AfJOiV^jUiiT^ TOf^- |^ 7D (7a- 

uoL AyafJLktAe^^ c73TE^mf, (JifAj/aut/LBpoi iTJUfpcouji^ 
^iOUi Ttvig oKiycp TwpiTiS b^^^of^cp , oftto ^m%s- 

TTCOyOlWTVfMt)^ jUCtpcLjVOVmj' /LMfTi TTtjf oKTDf VOfjU^O/AJt^ 

veL\g 'A/7v)lci{?. KSfjj <W70L\ ^MccjMf 'miyioy >^MuStLf 
tiyivi<doLj vn(pvi(gL<n. TmMTOLy^^QuuToi., ol^tsI^j^ a.Ci' 
CcLjeL^piTiv^ynv cv 'mi>^ouii nsf^ ynmhcui^ fxjiTtCo- 
Tioi^yiVO/uSfoL impeiXYKpoL/^ . ^ ovJlv cw'^ ju^ovy 

9v/i (ilUVYndV, OvSi (hiCoLfOVjOVth elJ)oLfpi7»V.Sio 'Qu)7a, 
fj^ cMSvf^nSiVn^i VOfJJ^OVm « Ttt 7lttpiOV7tt ^(^tj A<Po- 
fJ^OLi kW '^*' i?^OL^^V ^OVOy S/^UJilVcUI (hwOLfTV, c¥ <C- 

SvfjuoL Sf^oju^^-^votico^ (pipovnc TO dD^^TnTiJovm, 
lao Si mMot TTcwTa 7a V3ro (pvtrroc KSf^ 7v^^ TTttpiov" 
la^y^Si^fj^oL cLoTtii,^^ 7t ^ihmv (Q^cmcarhcL-' 
ctxmcKP^ o^X ^''^ ^ \oymf^ot , aM' oioL iyr' uKfQV 
^Tvyi^o^^ici' SujuoLTWi '^icdttf , u^vco ^pojudfjct, 
Tnh^^oli^ K^ /uiiyoch.otJ7 KSfJ cl%(r/uotc ysI^ euiowTntg hsH- 
liD^g x&-7a^op7i^ov7t Tew -^yv^i^. i^ ovtijo avjuCoujfet cw- 
'ntf znKf07U7tv i^v^ivfhlov HSM ^?ii-:^7a.7tv .'Quu^a. 

J^yiviTOm ^ Ti ^^«Afljf ^V^fXCLTCOV , VI (p/A6)K 3a- 
yOYTiiV i h rtKVCOV , h^tVCOV a^^COV^ VOJUt^O^LSflCtlVTt- 

fWWTOVcDV ^,u^* ei7»y^,ajovTi^ i(£fj oSlpj/^oi , h.iypyti 44<f :e'k rSn inn. rof nro. 

ttuTOli jUOVOt; CtTV^StC-ni; rSf^ KUKoJkjl/UOVCt4,0V fjutjuvk- 

'. fj^oi 0%, ii^Tlotoid K^ cL?^oig Trcmlgi-fiJOVTtiTii^ \uu 

. yiv0V7ZLf0Vn<ftUJOi^0l HeHlTtVOYiCfttJl TtV 7i T^ TrapiOY- 

'mvdlov K^ Tty f^rQ^i^i^Kdmv } ov oawgniju^pO' 

t5 i^ovrt . ^7hho}i<rBt.t§fOi otw o-n ^Mo/ ^^Cahdv 

Tif '^^Ytfjuajm.yv^^ov dl^Twt tp ^Yi{xct7n)v y(/JOjU>iJctA 

cLTTtidheicui ,cLuTii fS^icrtc^aWyVi AWfztj^f S^ '^oto /ui\' 

\ Aomf 'Zjfef7777f?«i' iiTv^vva}' -mMoi <h (piKram^ig ni' 

V0L4,XSH K^^' X^^OKUjj (ifVOYimVTig , CVTtJ jUiTlTTiiTti 
'Ue01/<i) ^yoi\(*>g ^fMmrfW/ . Ct 6\\ 7lWl7Tt CU'CL\Oy<JZC/UJi' 

Yoioic rcti 'Zi^qi.A<^c,(A^cu aLfMV igdeictg ,K,/u£tdiVTtg o- 
•jj xs^\:m TiKVCQV ^ (piXcov juocMgtt <pi?^)iSiy7riov ?roJ 
Ao/ cl7no\ov7t ' KSM cL^TfT^^Ca^ovTig Ttv cujt^S (hio 
fCj^^ "^y 'f^ ^sr^o^f^ouv (poujXOTipov iVs^ 7tt fiD^gTn 
•nlovTtt oLA^comvOL vojui^ov7ig,}(sp, ju/vi juovoig avjuCouvov 
TajX^uoTipov SJ^^oi^j.ouSi y) Bijuig cu.^comv ovto 

n^ Ct^OT^CdV mj[JL7^U)yXL7Tt &J<r)0^ VOjM^eiV , CIMOC if^ 

. 'ju iSj^ Xja.di.cLi iSivTa4 oTt 'm»^c^ KAipig x^^ ^rcwTa tj 
fhioY •^(pvxst-VTi.oiJi ycxo^ovTig K^ yjLTTKtopd^ohfSjt? 
'nS/JWe/i VIV71V0UU co^ihetoM nS^^crt^vfjSfJW ^70! olttc. 
yifMfCi) ^ojvi^dttf, i.g /uii^ova TraByfjucL^a. tvlv -f^^ft 
ihdJUvovTt 3 /JUiam mMcov q)cw/^uiv (pvcncoiictTWV ovazu 
fSJ^ay\y(Jii ap z.)tyi':^iOV7ac xs^ owofjc^t Sotf /3 ktcu' j ^ctb/ 
fv-rr\i<dwf Traawg jLtyi^vctjg tou, iffi^TiaKtf pcojiSfJctg ha 
}iiJbt^ ,7^ hV <pi\oax(piaM xdycp .ynmav/j^ <h 'QoTt, ct' 
Ti-yotSfoi (ppovntnog Kf^ axixppofmjoag , j(a) iUA7a.7ntoi 
/uSfJOi %tg -TrctpioZai , kP^ juvi TTdMccv opiy>^ot . 0/ ;; 
.tu/^coTrti 7B TOMa 'Z>^crK^al^djL^oi , ccg ovx. i$7 ?^\ 
fjUtirt 70V Tct^^uaug ^ovov^c^i^ '^icdajf 3 ^y^azoui^- 
vroLpouaicL <^ a>£c^v' cm, q 70; (pihooTKpiOLg KgL?\COV ^ cn 
jMim,Xf TYig ck <T^ijS (pavhcov ^^Au^^^iTz^^taSa aTJ^fjsitfi 
sEK THN APXTTOT 

S)xfiuo\io^, n cfJvipovK ^Sico^ ^{fhe^/uoov c^outctynsic <^V o <fi 
^S)3^um,Y^ oiyafo^ a^vip'^v.o /oS^jyd ^Jhqucov o§ , 
imtfHTdt JCpL{ (XcLKS^ceATto }imiLj' o Si ctyx^g cLVVipcJ% i- 1 

IffZtf V17Z0 JU0',OV. yiVilTX^Si Q ju^ iTmjVOCii^TT^^iTai' o\ 

A (A£tK5i-eA<^/^ ? j «V' ^rvyia. . }{^ o^a^ ctya^g ctivip 
fh 'S/f 'TtcL^ cuJTtv oiya%lg yiviTajf %iQV7tg ' o Vi 0j- 

y) '^iTcti cLVv7n.v^ujuoc d (hujctfjug , 104 </[ ^(fbuiiua» , 
COJJC/4 Bo^uijon^ct.vo(jnni y>jucLKpcx^ <m/A£CTr)(jHS^^7nt \ 
pcoffiig aji<d&/rae^(ji>v ^^/ucLpct^vovjj tw/ ^JtLhetaJt^ -Ktl 
^S^cnjMXJuvob; , Aiaq)ipei JlSiog cuSfcoTrzi} ciyaJiS' 

OTf %og ^ OV JUOVOV eiM)CpiVvi HS/JI J^VAtff^o8f>cLV i-)^ TOJI 

^iiav ^CTB yrcLVTt; 7ty ^jitw -TitL^og, clmol jc^t^ tclv J)j' 
Mifjuv ewmjy cLft^vnv TnTrtLizxjf nc/Uj ouvtt&^^ujjov j cog 

<S3eSg CLimiCOY ip^V (Ti/X^QniVt 71 Kj jLUyoiAO^nffiTl^iolM, 
^^OO^^^c/l OV jUXiVOV TBtT 3r0tT6; 771$' (^VOi'jOq '^'Ht^L' • 

{juLTt Mm cfJQpjTBLV •mTrcLTZLj' i9t J^ OK^ KS^ <^ dyot' I 
^v cv (MTeiouii K9^. ^^ (JWJVi^tcui \<^pcui, ^ (^ ^y- ■ 
ffjv juo^vipa^ Kj <f^' cLMci4 a^TioL; TmN^ai dSlLucLTii xef.'t 
ayipcLM '^aSyi,*^ '^twa\a%oog d,ya%o. 

E'w u)v t^ dyoi%}v oi ^ cWTa ivrt Sjof.^^-m <jfcf- 
fiTa,QvjuaM Sl' tT^P9v'd S\ Si inpov ,ov juai/ S^ ^7»* 44« E'K T£5:n A'PXTTOT TOT nT0. 

tM cov KS^ 'TSf^v ■« «dir ct7i/>ov a;^^f jo )^ Sj^ xau»" 
itv a^pntv ivit Kjjy inpov.T^vcdV ouu iv-H m '{stfwm r 

etyt^VyOLr^ CWTU SJ^ 'Quwnt ajpiTa TtKpVKJiy yi^,ou 
UXtll Sj^ mpOV i QOUHpOV 07t M ^(hqjUCijUUOL. ^'to^ yH 

iViH^ Ttt ocMd eLjpio/xidsc, ewrcu/ Ji^QLvTcejVtQvSivo^ d- 

lipco.Tt^oL Si7m.\iv iV7t ctj)i' ijipov /u$fj cqpio^da, QU 

tmi Sj^ Wrat yiiJ^Aov OTt tu coipi^iua. , ^ to 'Dff^- 

piTiKd '^i^ciyct^v,ct^ ct^itoL yt v<ircL\ ^ cupirav . oTof 

'mvoiji^ (mfxctrtq y^ yjiMctma j^ T^xJAiij^iKitoi^' 

ajvci.yvcotnic " ^ jtAJtKmxiH^ ^rnJivjji^,y^\u)v ^ ^V 

'jzti.rtvAj tcj dj^{3unactipi7a,(s. ja ai iupovy ctcv etm 

^irznKjct^i^tiC cwrBf, KS>^ a^ nD^ctjpicmg j jcolJ ai 

*l9^^ii(>KP^ ^nw 7» i^.iSfJOV raj; to i(^xZ ov^yiOL; , ti 

f^ cov^^^ro o^piTcv,^ fxa^ Ji'iTipov,/uavripii oLyx^^iv 

^ iVTT KStf iv.-n KSf^ J)' cWTd x^ <^' oCTipov, reAX?- J^J^' 

^W[ .79 jJ^ r^ it ttoTtt) 'sfe< 'Y^}^ ^f , 78 5 'Zjfei (miputi 

7» J^ it cY^rtg . «!3%>i -Iv^ ^ , oLJ 104 -v}/;;:^? >^i7w( 

a^<mfjxt /i,ou rzo cmftctTnc.aK-nic Si^p^QiyJ^d^aiTt' '. 

uei, 7i%ovit^.^2P^7if\.)^inu!g J\,1(a t» JV' anpov ouipiTtv. r\ 

juS^J ^ Tt euuTWiTct TTLivntKa. '^TO^ \|ti^f ctya^jtov. vn- 

(jicm/jutcx., Tarw(miMtrjjg.(iM,rt>g dijTa auiTia Tr^ovTXk 

^Sc^aj^ ^ Ttftai (c. (piMoi; ,07tSi tkV >firajv ti,o^ 

ovju^iCoDav auToiA> Sfcf, ^Lurctv a^piTo}, Jh?^ov k. c^ 'f^' 

d^.ei^^^ra. KSt-7aJ\i?i^ 7a (pvffxj , Mycp JynaozcjuuL 

, TBf aiyt^,cuj7a SJ^ retura a^piojuui^., Kpiacmv yj 

^ ra^TOc' (pct^ipov 07t Kstj 7a 7zt( ■^^a.c ctyx.Jtt axj- 

ra Sy rcwTa ayxyiit/ug , d^ ov SJ^ 70. "^CoLtvoyrr: 

dwr aLu<?^. 

T u) </[' cLi'^co7nvco ^ioo KpJpo} ^eig' tSp cv Xrv^ci 
Jl cv arv)\oL,o J\ /J^7az;,v '(svrhJV. imi cov dytjog aJvi 
9 i^v ^i7ztJV: rsf^ ^io^og '^ira.' >^a7af o ^' 
' fra. ;^' rutg 7j»«f KSj^ pcoi 'h y:>^ drv^ct, J ov X7v;^cl 

-^ cV (p/ I i'N T^i mvi Tj5'A'r. a*n. ka^ et'. 44^ 

*j cv Zi7c fwm^v Ztvmv.HSf^ cv d-Tvylctji^ cvn jcctKOcfhLi' 
fj{93V, cv Xrv^a. 'djS)xj{juiu>v , cv J^ rct juiiocL y^Tu.m.ai ■ 

tVK. 'A/Jkf^V.^OWipOV OUU OTt OvJiv Ct7\f>o\'^^ 'A/JhLf 

ficauvcc, oLMec ^cttn^ "^iv^x^^ 'd/rvp,i<x. Myjujic (f^ ' 

IfUV '(LS^mMiUWicVJ ilWI IXtl OU'dpCd7ru>.0 c/l OM^CCTTtg ify 

<t Y-^Af^ juavoVyCXMO. XS^ iKmfjut .-rty^ J^ cL/x(poTipu>Y 
^cdOVsKciui 79 <^%iov7Zov,cLv'Spct\7n!C.i(ciuj y) ei Ta^-vj^tyg^ 
op-^^atovTtcrTx/ucC^^pvHJiV y ctMA^s^ *^ GUndpccTruijui'- 
fog npjj %^T», KSf^ d 4«^;^' .Siovs^*^ etyci^v ct^ > 
Vkh ouSpaxsrc»}, oi A. <f^ jujcptm .ifsf^ od^ociTrc^/^^ OLyof 
Jov '<LShL\fji$mL>aL,<H^ A juipicoy tzc aJdpuimd, 4<;yit^ ^ 
fpovcLffjgyowJ^eiayS^HSi^jcffvycttaztiippoffVVot^cmfxcfng J)e, 
i^^^ocvyieioLj^^ifiKTicti^ajeSiiffjeL . ^ e/l c^cng , Tif^ovTD^ 
n^ So^€L,K^ -njMLyK^Bu^^eia» Tn^pviuv ^a^^va/Ao, ti- 
f/Spro ctvdpoo^zffcd, Jig^ ctKOhQv^ (pi(ri<uj^'J(picttvjO(nv 
d-^ajoig, /bpv^opeiTztJi la juveva ^ d^ccSdv 7a jUii^o- 
va.(pi^iaj^ Xaui tfd^a ns/H T^ovrtq ,im{ML k, ■^yaJf' v- 
}i^a Ji yjtj i<^X'^ K^ BJcuSnoia , ■^yuv ' (ppoyacng /i 
Tigui cLxS^na tis/jf (mq>poffux)a xs^ d (Pit^s/Jloo-uJaMv voo? 

9K< vftl^yO^' Ji VOOg rtV QiOV . «l/TTC )^ KfOiTTfTJf %/ 

JC5tf dy^juey&Joiv'i{c^ "Gvrcov iviKcc yfs/^maMct <?^jSd- 
ya^J^v dei •pra.pvi/cSfj.^par^iMiTtc /^ y^ dyarajt, 9f>cL' 
Vfiyg^Ti^a^T^pccv J\ KuCipvamc ,rzoJ\ iU)ffjxo) ©iog, 
idi-^^g A vooc,ru4 Ji (^ffe/. nvv fhiov djJdfiCcoaujua^ 
tppovacnc. ov3iv y^ dnpoy 'Sh (ppovaaig ei fxvi ^fh^^^JUL 
TO^ 'Ztfe« rw (hiov ^JbufjucGUjja^, m ^^ofjut «^^^j^' (pv- 
nv avBpccPTco dyci%ov, 

Kaf QicSjt^ ^Jhjj/uoawja k. (hiog ^itoi;' ru </)' ct/- 
^(tfTTCt) Jc, b^^jjxjj; y^^iit^ i{pjj re/-'^ '<Lt'j^cls, 
myjJLrov^afSp^yiyiruj[. hiyp Ji '^r.^/ucuv , avpiojf 
f^<^%i(jiv "KS/^Jdji/uovctiV , (ppoyamJi <^ aJ/^cciTn^ \ 
vuv K^<P^<z;kA79ylhm.rai-y>^()ys>(gKS/i ^JiiXnnv 

f.i. •4^ tic rSti Jlvx.ro^f xite. 

piTOJV <h>7rtV TflSlKdv HCf^ (hi^TjgOLV i^tV TTiJ OLXo^^op juuim 

fiog ivu, -s^u^ctg, xs^p clv ys^ ^/«i 'nvii *i/C(^ A{^- 

9/>0y€f . 'A/7V^CUf Sij 7W/ 'Zr^^' Ttl' AC^K ^?^ ^><<* 1 

^WK "prttpowiouf 3 K^ /W'M <^' fltJT^V yy^ju^av . £7ni { 

COI' Ct /kV V^''" '^ ^^jiMiL i(p dfMV-, d </[' XtV- j 

^oL ovK iip' dfiv • cv /fe^ ^tct^e^iflt/f y^* fSj^^iffi f^ j 

XSI-^CjOV 7D X/bLI/UOVOtV' Ctj<h %(A)e^CUI V^ O^ ^JL^llC 

^Twnetg (J^ ovazi(ihei7vvp}iciM k^ oLveLy^cctv Qn^%- 
pov^t^^JjoJhvawiSijSl^^^you/ )iSUi 'AjShq^mocu/ ' yivi- 

TZtf «A ^tTTZe. cV 'dt7Vy^CL' (poWipOV 071 OVthv OL7lpOY^ 

^y '(i/Shu(iuo(mi)tiL , ei fAM ^^^^ffi^ '>^i7ttg ov ^Tiry «, 

CTT dyc^;: cL^Y\p OUTtJO J^JC^TOJ 57Bt' d/TV^CU/ itji^- 

^ Hgjj 7^ (mjuut^t f{sL\coc i^v K5tj pci)fAa,\ic»)g, 
Xcf^ c5y9 QAteiVoc olog 71 rsfjf "^A^f ;($t| "i"^'^^ \!Z5d-' 

'. f^iVj^K^ (hoi^oc^yfictJi fJAyx. y KP4 th^ol; ctWot^ <6' 

' ytp(jog "L^tytcSfJiv KsLKo^miSiict^, 

^TTii Ci?V 'Jj(fhtlf^(TUUOL, p^acmg ^'iTBf^ oV ^TW- 

^OL, iZl^ ^i7U4 Ti{Wj ^TV^OL^ M^fUtg , XSH ^TSi^- 

' -TSV fZ^. ^TV^CLC. fWyJ CLya.%)V d jiSp Vk- ^<fi^7a 

\^^oXcuf)Olov clpi7a,ouvhp Qtv \!z^CcL?^ov(ra. %g d 
fi7a,K^ Vz^CcL^o vTiog TTf dyajog.d y> ^'iTn 5tt0 

flCtt iyA TB J\0V} Xji<;t7^ JioVTd^ ^^/f OV '(*/$• rSJ^KTtl^ 

d Ji B67vy^cL x^ TW) x^Coxoui ^Ji^7aj\ ^ twi fxV}(i> 
ctV.VZ^Cdf^oiaoL Q 'jlfjva. TJyoLg KS^K4cL^,K.<Mi^in rotv 
^oamv cM7ax )ip (puaiv i^ioc. dg^i Tid^dfUc oUTiCctivei 
^rd (n?ct(ji 7tLg>>fi.7zig. Kj 4 ju^vov d^7v^cL,^MoL ^ a 

'. npctl cLjTt CLj 5T?l eiovi^. iSiTTDiCL y^ SU ScUJfJUtLjVeiV, 'ZS^' 
f^ CLU>K'A7t)LaV >1,t<V TtVOLi CL^^CL^OVCLCi o't^ ^t' d\OL^a 

iacza/^tC^p^^^i^cc Ttvi •^^wdn tw^ ctfj^gtaziic oLei piovr 

fH^ Ji TCm ^i7CLV fM\ Y\jL&fJ 70 ts/OUTP ^Of . dh 

r B'N TSJi nEPl rS JiT, KAi E'r. 4^1 

euJvxjfTihiov v^ju^^o^.^Tit^a^ oh 7a S^9fi(po>7a- 
104 'Zt)%i Trtv^iTow 0^(poueicL; , co^ iv f^ est tb '^ 
IfhCovxSu ov7tt)V JC?M mi'nm.iov,i^(i)V '^lfog.an^ 5 (^y- 
^xa 7ra.dict fS^tjLKo^ovdiovTtt cvto}(^ TO«or7f ovct»'- 
'TrcW ^'ZSTSfe^/ftfTOf «6AM9j^<3t^ SJ^dimo^ ' iivd Q^ 

Xr*i3oc arttj6K,TESpflt/uyut m cV mAct/cov ^oruiv' ovk 
tKiyt 3 «cpy J)* ccAtyuct; dC-^vxa^ ^ ^ -ytpovTiKcu;» ^ Si 
^TV^itu; v\ Hj elTvy^ou; ,Kj Si cLTipco^ 7rrtjU7rXYi^oL4 "^TTtyf. 
cofT^ QvSi-Tn^KSt t^i SojiijuctfViv « ^rnwT ctm^^afinJ^CA}^ 
cvtoicst y-piviTzui! 704 ct\v)Sii'a4 Sl^%(no^ juAiam^nlovcrcti, 

6)f 'ZB^ ^ TiJtTnyct T CtojiTDV Yi/^ (Dsxjiovnt TH^Ct ^ 7r/<f 
V2J7T3)a/,^0/f «^3^if 0/5fe0^f OtaApTaKOVTa* }(^ S)Otfi- 

m.yfVii^ ywCipva.^rttM,^ y^ci^p^ictiKjTTmijcu; ayj^cog' a^ 
tpuag Vk. ^StooGiOtf TO^ \j3rcLp;^/£nx^ t^fo^ . oovri J^ 
TDv fitJcoActfBC^voi/Trttv «iJ7 rj/ujpoi^ tOuJkiJiv diSimtmrTtt, 
4vSi •^y >^ch{?^icLazu>7a. ^ «V "St^ »(^)(5Bf fkKTiov ctv 
J^ct4'ouJ)t /MXJt Twq %>vn)V tj ks'''',*^'*^'^''^ ^V "^t^ *- 

^3t)l< . fltMot %tg TE (pOUJhQlQ 'Jl 7f V)V m7i</«57iOJ', 
^7(r 7i Ct^9oiV ^ Sl^/Ll^7Tli/iV.^V 3 CtKct^VOJt Kpi - 
^KOW mQ' iva ){pJ,pQV '^7n>^\i'nV'Ta4 )OVji ^^ A^""" 

ifou 'rt7i^ci%c>ctM fki Tmina 7iiy ^/oF.wfa^Q ^iow- 
;u«. |3Aa7r?« ^ JCPtj 7» 705 of</V/a<,K5^ 79704 \}s?^^o- 

WK a \szSpQoKA i Kpt} 7» ){gi\<id(^ai fH^ocmofJULTCL • 
0W7&J I& N[y^<x*'/2»Aa7^« ^K )(j5M ''^ '^ SCivy^aA m ctTW- 
^'flt^ e/if di^gJipoof^^-fiJOfj^oy )i jucti d^ct vocm^ 
•njui^ovotg 'mtiv '^i^vxjiv d Kiy^fjucvci '2i3^ Trwnicmf 
^Tv^et, oif^z^OiVof HgL^/ujiSvcncoviTTt ^/f a^9o'f^V 
^ko/oo'. 

d.St;' 'iflidTv^cLf cviyuv iju^Kc*)^ '^hiTnmpav 
^v, dM SuTv^cLV' Trwiiig jxkv ><> oy ocVt/^/jt ^i^omf. TOj'cV c/l XiZl^yc^f CUJ^ei0h/M}OiA6(pp0Vi^,/UiiyxA0' 
•^\^l. (PiiVOL y) OLTV^OL (JWJOLyay^ Kj HSILTUfiT^cniUj 7cJ 
•^yCV'el </l"<^'Z9^yiOL'^VVOUf7tOV iTT&pctl >(CIUf KJivZat^, 

S^lomiSix^niU)}/^ UTTwn^ K^ muiTil Tiiy^^ynv t a.rv- 
^OVTi^' ^'SiTl^l Si KSM ^p^^^ioiTiiv^ynv/dyw^ 
^ovn^. opog ^ ogiv Gorv^ct; , ou/fUj^iKOfni o dyoi- 
9oV cLVV^p(njU)%py>v cami) "^o^clvpizitIol^ idiou; ^st^- 
hciA . oog^ K5Hf^-yi-%g y^^^j KS^f^yi^g TmJbLMa, 
U) KS^dtiwsiScti cfktoLTzti cLya^g KuCipvctvx; jumythA 
ynXdiyia^^Tnpc^ov^og i KSf^ /ukyoLKcui vcuj%X0LeJ'-cui 
^i^otSpog.d t/l \^Co\oL 704 ^^7'^)(icL; "57^ oLya%7c, 

CU KpOLreiaJOUI yn^pvKJiV V2rO 104 -^^g > Ol^U KpoLTlf 

avroLJ;. cog^ 5^ tt j\ctjj.(Q^v (poLog jucLpcuiylctM na^^n" 
S>)tfj "^/f o<pduAjucig' ovTOo K^ d is^CaMovarzx. ^Vu- 

^OLTlSvOCp 7US -i^^g .KSf^ ^S^ jl^ OUO SjJV^OLiOLhli 
tipV\idW» 


' eEArorz tot ot- 

"C X«</^ KP^ TOf -^pfd!; Sf^rcoa-jLuig ouTtyr • "^A 
^— ' f^ 7J oujTyig '^ hoyicr/^g, tb QyBv/UCOffjgy 75 Jj ,<^ 
bvjuuoL.xoytiTjLcog /J^ y h^olticov 7ou; yvcotnog'9vjuog'o 

« KpOLTlCOV 7W/S{JiOg.^Sv/A40L ch, n' Kf OtTEtiaa 7W fh\ 

\ _ Sv^TixM d(hws.o}(si. m ig 79 h t» Te^ct 'QuuTtt yshv XSf] OjUOVOlCCoV TCL 4^><X' Oi(^ di gSL(T7 CC^OVnt Ctfat CLK" 
^^hCOV CtmcCUStfOtJ\ iTVX^ <h ytViTDL\ K^Kta ^Ct*'oLp/Mfl- 

?/ot cv Ttf 'l^v^qi.cuayKSi' t^^iTcvf 'T€/-ce.'QujTa, i^v, 
hoy>v i (ftLuoLju^v,KSM^S^ci!icitnv.7U)ioSfi ouuo hoyingo fi%- 

^ccpyfUiui i^ic.TiSSi 9yM9«A'of, tLvJ^eieL''c^i^ y^ cvTt 
culTipei^HcL ^ ■u2OT5a7nc£t f^Jlivcov.rci) t^' ^^^' 
TlKSo i ^ ar*)(^posujJ cL . UUiT^or^q y^ cvt/ ^ Kcf.Tt'^ 
•jtq YicDivcov f^ SJ^ (mfActTT^ . o/o^ "5 Tct^ -h;)^^} cl <0r- 
v^offuxJcL. (pcwxoiji^ ihfToi oO/^com^tyiyovran , m SJ^ 
KStKicu/ , ijSl' ciKpoLTiM' y\y^ ^ ^e^^mTVL , CLj))U)tW^ 
Ti J[ ct^oiha^ « SJ^ }dp<fh^, n S)' yiXcvctf, h Jf^ (piKO" 

ZpuoLV. djl^Qiw KSI-K4U TU> KC)4^K^ JUAflOC TCtg^V" 

P^o^cVtj oiYJiioTi^. (uj^aiokVJi y^ gl^ (ppovcL(nc '^oc. 

TT^a, CL SiK^ldoL TO. K^Y^Tl^ioL dK^Y • /AM.^yoLffJ0C 

rhp TrSiv Sve/.<TK.H 7c clJ)koy . cL J[ axj^ciaict fxah- 
KovTtiofh^fjiViTtKio.&fy^TzSyj^aT^v aJbycL^iV^iy" 
yLpcLTeioL'Kguf cvt^ ju.» -^ctT&JV, ii oLKpoLTioL . ct 5 Sh- 
eAOTtUfTio Bv/uceiJiog . oyjt y^ th ^Sf/^a: 75 Kfitx^f 
sra/M^ _p^e/{n7af TTf , oyp^ i«>V (tv^CfOTng , aM «f 3h- 

^'iJy , 7i(siOvJi OV0/JUt^iTUJ\ %eAOO<^i- OLKDMvdtX. 5 KS^ 

la ^MTiAic-jucLVx <f^ Sf^^<n(jt)V '(svtcov , covs^ ivi" 
J(5t 'ZDg^aroKTa^. ot /h^ ^<> TT^isovi^/ct, ^v;^ KSf-MO^ «• 
^ KSLKia, '^m TV xoyitnmJ juipiog tcl^ ■<)^'XaQ . KS^ 
VI ^ qii?\07t,u4a,>^n SvjiueiJiog ' cwto. A. cv ijzz^- 
Coxa.'jl/joji^ay'fjJv&Ttu) ^dtorniu . rm.Kiv Jl a /^ 

vJHva cv TcS ShdVjULijTJKU) , (KpoSpOTipOV ''^ UCt^iVO- 

/u^a,'^jjva.7iu) cL^ipct-ncu/ , u>gT iTs^iTt ciJikBjv }ivi- 
TOf Ji' c^7icLg'^(mvTi^,<pxvipov otj tc JiKOtOfZiy^ytiv 
yviTou\ S^ rag 'i<rag . (poo^ y> d /^ V^7a ct^^^o- 
'mi9g KS^ co^iAviTDcct ' tt Ji KSi-KiccKS^ao^^tog KS'-i /^Act- 

fciii' 454 eEA'rors rof nte. 

VsltKSt-.imi ii '^<J7CL^ •^'^JX^ /ULipiOdV 79 fuSp CVT» clyio-' ; 

■ JiSpOV,7D</l i^A^Oy'cLi </l dplTtL^ K^ O^ XS^ 1(4 CLI Tt^ 'Quu- \ 
Ttt J(W CV '5l/7Bi< '<pyj IQOV 077 ^ 'l^ dpiif^ 'nXJj JuSfJ G¥7t • 

ctj^/M<JV/?(«^,7a^«/|.' t7f>tTi<^,7cc( ffi/v9«7fic>c 'Gvroor^'^ 
ii}i/U{9Vt' cL^cSpjOj^ d, (^pov<L<nq'i'm'n'K.dL\ Q > o^ dUfS^^dt. 
Ha gm^ppotjvvet^ovil^-ng c/l om, 'Qivmvj^ d thKcLfo^m-' 
I vet,'^ Si 7ra.%a„ rcL; GCpiroL; uAct . 'Ztfei 'QuuTit yi ^ cv ! 

■ Z>v7tig aj\ dpnzt\ ^'^ sra^o^y 70 f^ iinovnov ,71 J)i d" \ 
wv<r.ov.x^ iKOUjiov /oSfJ , (kiovci ' eLKavffjov Si t AUTO. : 
^Ttt i} ^Tct ^ ^reivov^ np-j oLVtii7t'^t •mMTi^coh. 
ciwci^juc^ovTi; S olMol /AA piet ra^-^v^oLg yrsrt 7C Ac^y 
ivjy.^Tct^ 5 awjoL^^ya^ opog, 70 ^toTi ^ row fcy- 
SiiOJ/ ,pm7i ^ 7w> "C^CoA^J cLTntpycSwi 7»v vooy r> 
iJ)ov \py/v ^m\iv.auvrt^K7ZL\ y^ Tv^pviov ivDist^ rro 
(hiK7tQ\og . ^V cv jiBp rrJ KDcfxcp tb <x«7ra9«ir ^cw ^- 
^of ,iyiJ(5t 7& cieiKiioLrTi)' cv Q Ta jr/{u>4^ ^]^ {aj«y, 7» 
J^MAu lvii(pL 7« a^livoQ'{7ti /i^ yb axjetpei raj/ -IfU^^ 

. '^JVU>V)70 '-JjUOVOvroLfiVAcLVTntpi^VX^lTlSy^VCOcSfiCi)). 

; «vcA' >■« Ta '<\yv^ai 75 (XAc^)' ttS Myrto». cnwn^Kraji yi 
c ^vjucg (S a. "Qr, Qv/lucl ^rdTt 7t fcy^rtjv fnpog roLg ■vj.y- 
yaji'7t ix,(jd<,f^ (f))pv(popog7tg Kj(mjU£L7t^v\a^,7D «/J, 
^f oiKcvo/uog X. oiKCvpof fmoLvayKO^cov .00 yoef fcV 
av^dj; Tng Kopv^Yig rd TzoiMJL-ng tJ^v/uivog 3 Cc i^v yn- 
ejiauyioL Xj Siaujyiarajv iTtrliv , /jLa^^iTvi^ roLV if^ 
iovrzov Ppdium.Kj ^vr ipy>v cjvtj oumt} )^^ (pvmy jTb 
fA£t^vinx,/idfjov 3 ^ K7y.7te.,iSim , dKoXov^aaJi {sig ^^A- 

j nio^nv (wrv i^TtfyUCdrdrttg.dp'^ y) (^a^TioL Kjetvoc^ 
cVTt rcc; cUv3p607nyoLg '^J^oLjf^trujvaLg} d^%tOiV k^ 7t-> 
^cc^rUTkiv ^yvcoaig. 1 1 4^y E K T n N M E T n n OT 

7W cIkhcu/ 704 ^fiTU^ ^vtnv. l-TrTm 11 yb "^iiu cV7t,oi ig 
TB ot)tpoy oLy>i(7Zi TW/ ru if&Tno (pucnv.KSM ^^ 'f^jujfficov 
JV (^^)(^V iK9i<PSV eUUltg hoyc. 0/UyW«7&»F T^ i^ ^'sTtt 
t^vSbfima.' ttuTvi J{ OLKpQTO^ cvu TtXq 0(p3aA/^<p«>'<wof. 
;t5t/ JctTZyK ^'i7a > O^VCDCOiOi ' etUTO. </[ CtKfOTO^ 0V7T TOt? 

ot/aTav ^vtno^. xs^ '^J^v "^ivt , ?n><Di)XjiiU ' jcpt^ cwto. 
Si cLKfOTa^ ovit TWf VTttftiov (pvcnog . aJ/ctym Jl^irout 
Trviffztr TeAPL 'Qujr i^v , \oy>v,K^ StujoLjUiv KSl^ fSf^" 
mpicnv' hoyv,tSfi,(^}Cf>ivei ksH Sicopei' <hweL/u4V <A ,6} 
mri^ Kp^ KpcLTii ' qstSct\pi<nv Ji , (v sipyi K9>-j tiycfTra., 

19 fJ^ QUV TCpiViV KSH SiCOP^V , oVTJ tS SjOJVOYITlKa» JlU^ 

piog TO4 Y')<^i ' "^ <fl cLvn^v ksi^ Kpoiiiv , 'iS)ov rw d- 
/iO^ /xipiO( ra^-^^f , QwiStCKX. -^^^ouipitn^ CK, 
/icLVoloig KSf^ opi^io; . d^ cov ttiavoict "^^ tZ ^cyiKOi 
fMpio^ ivn rct •^^cc,oL di opii;ic >^ rw ctxoyap , 79 di, 
sr^Ji^Of rwt >fiTouf dmiam cm 'fiJ' /uptuv rco; -^i^^^ 
Xp.TtS^onb cu 7tg , ddffcui-nog <h K^rwt '^i<nv ks^ tov 
cvsauanv 7«? >>firai . ^^y> <f^ jumpicov vtg -^^j^C 
Slo roL ^D^rrt y^Q ju^iXoyTt^v y% Ji aL\oy>v ' KSf^ 
P^oyt^aov /i^,op Kpivo/xif KSH Sio-^povjLtif' oLhoy>v Sii, 
ti) opiA3ijuji.g KPJi oftypui-uot.^ia 3 oLMYiMig yi ffVjU- 
(f(t)Vouuii>\] ^(pcovctWTi. oljifjul^ kSf^(pcovicL ytm 

" F. iUi> w 45^ EK TcfN METS^n. Tof nr^ 

fo^ viyynzLftTDe/l i7nf7zti,KSl^ ccju^oii^ cv/u^uivii a.^- - 
etrn^v "Tnvcc^di </[ iyKpcLTHot i cv tbX ouvti^v YiJ)3Vcc . 

C^ «/^' ditpoLTlOL ^ jUaAtfKiotjCV TafyaH OUVTi^Vi/XVIth KpOL" 
TSV.-K^ SjJ^ "(sOTD cruuCaJjva (pSG'^ 'QlycL^TWS CLVSfCd' 
vmg Sf^ hvTm^ i^^mCethiv </[' ewm Sf^ ^<fhvlw. K5^- 

TDl iTrZtfi^Olih ^-^^Jfl Kf TCt X£t.\Ct TfWVTtt ^ '23%* 73V 

tf^.9pa);7BKj><Vfe7cu cv '^y7r/f %1^ jui^irn ro^ -^^^S-KS^ 
KStfoAco /uSjj <t ittl '^ircL; cvgttoj^ yivimm %Zti)V rtv 
t5 ^F ^ Jt «c/fcflt ot/Tot^ ^ 7» jbuipioL owmc ou^Jig tt- 
SpViCm.W^i'^^! y^ TOC, \M\Cii SiJO JUApiiCL , it f^>Myt» 
^iLOViTOih ahoyv' TO^ ^JUCei<hCi7icfl>^QvftCC7jm 
KOV.XS^^ 7B tJ^ KOy^-HJOV ivn^Cp KplVO/AJtC KS^ Bicopou- 
/uig^-n^fi oLhoyVyU) op/uccjujiC XSM opiyp/Mdrx,' K5«j '^^" 
' rtVTd ijSp oioy oLftujo-nitov , HS^ x^yLoL^TiiCDv yrdTjoif 

7l%OHnOVj^VM9»o%( OV^LUt^iTOLl '7» e/l OIOV OpiKriKOV K^ 

rTi^TJKOV 7014 oIuiol; ri^(m(X£L7t^ cv^<nog i^i^v/AjOL" 
rt\Lov'<pdU(ipov u)^i(^'^ xoyiv %lg /uipim %vroigrcil^ 

j yaj; y^ '^ "nhct^q roLM ^irom oLKO^ovdccKJlVj VSi T^ 

! $l^fopoij npj\ IS^omTig cLv^» ' E'K Tn^N KAEINl'OY 

nKacc/u^cov >fiTx TiAfcoTafj h^^ii^ ^"^Xf- 
cujTiov ^nac. o<tdi xdfi ouu i^v-a tb KOctTiicov >c§tf yvcegt^ 

KOV JiPcpOC 0Ul7VC.g , di^kO/ 'H K^ Jl/^fcTB/ Vt»yt^V0V7tt} OCTO/ 
J^* 7» «Wv Ti >lptj <SJ^OLfpiTl)tOy , ;^H<T7/^i TE ^cW ^«- 

juef • om.Tai' ij cK i^ 704 ^'77ot^ oJetppiTncdiioztf w), a/lr- 
x^?K :T5(py»av o^iSpco^nc^cwTtLi A 7f «^ Tuf^ovji' (piheL" 
Jhvia. f^> sv TO^f '^TTthowaiJi mf c J^ anjfjutTtC ' Ti^iOYi 

^IOL <fi,cV TcjKJtpJhCjVeiV ' (plhoSb^lOL <k ,CV TtI K9^^^i- 

yfv 71 'T^/Vryv ii Ka o^ioav ' <fii Tiirhpoiw yioiq/Z^^v oit 
Z>V7DIC aX7t7i%iBjJcm olov 7i '^v a liA, (poCov fdf^crx^et 
(ovTt 'S?f cu/%comiC> a, Ji cu^you/iCi Si kW 6^,^fA4cUi' 
(poCov ^ <A) f^f vo,uccv , ai^(iwcu/ «/V ^ 3iciv , ^^- 

fA40U/ 3 '^Ao'^V. J)l<fhC(JTCeiV OUJJ Sii %i; ViOlC c^ V^^ 
TtO/ 71 3^C^V Ti/tUU kW 7SU' '^FO/i^tJj/. ^ TWvh y5 ^CWfe- 

/JOKCU' «»1 07T TO^€/5^>' oa-^toOTVov, ?t5q ,6/of ^ o^wTa- 
•wV t^jKS^ XaCeicLi juidi^a oifj! op%7Jfioi^» h 
EK TaN GEArOYS 

^^.yaoLiny' d A <iD^cL}pi<n^ , ^ ^7pi^ 4^y^ Ttvif, a\c 

Op^ aV ^ OLVTthOL^V/UU^ T Tif^f/y^'^. iy4 Q KpLj o TO^ 

•^v;:^ (Z^ sl^Koa-MS^f^fmiC^T^ f^f^v ouutou,^^ MyiJ/MiZt 
7»i5 ^ucdcnCi^n^' ^^ij/McL.Xoyffjuoi: jtSji oum,o Jtpct- 
9tci;i' 704 yvca^oi'Qujuoc QjO y^arrim tw ,«^£0^* ^^0u- 
/x^ct 5,m' yiPOLTDZcm. T? o%''6i'yW//i77i(^cr.oKja ocu» ?V to ivni 
rreicL IsLvTOL iMih "v^ .jjAcOi ^ifiSi ^ oL(^}ja. uuoax.^ycmTtniciL P 
«Tfe yviTaj\ ^iTO. , ^ OM^Aopict cv ra ^u^u. oxst. ^a- 
tndloyxa x^ d.7r (LhKy\Km cLmamt^pXJi , tiksl q ylviTom I 

JCP^Jcia «, CLVCL^MC^OL CV TC6 Y''^^^ * ''^* ^*^ /^^ ^ AOJJ- I 

yviToji KapT^tLOL ^ i'yKpaTita..i(^pTie/.oL ^ , cy th ^5^ 

Tt^^T^TTOVUiV ' iyKfOLTlia <h, cV 7aL XSLJt^a T YI<ho)Vt 
OHSL TO OLKOyOi jUUipiCL TTff ■\'U'^g ^KpOLTei TV AO- 

y(T/Lioo,76Ksc JiyviTWi jucLKaiucc np) dyjpaTioL' fjuL' 

KaKia JuSp , CV W(p^'j^|V 'St^ TroyOl^ * OLKfOLTtOL di hf 
T^ilKaedzq -CrZJd '^ YiJiCOV. Otipi Sl Tlji^ KpeiOffOv"^ ' 

^jjutpoqTaA \v'^a^. tb q Pifr'^^^ V^Pd**^* j(^7Bt<V 

Vy^jTtLf > 70 </i' {JTTJTBt^ , OL/A(pQTl^ Si mW^jJ^DiCMTUJ^ V^ 

ciwojuoKoyyivsm cLMY)Koig , tik^l SiyiViv^ ^'iTK KSH mtvayet^cL 'nfet oaoO' tw,' ^yx^ . Hcf^ oksh /L&ti % ^^- 

Qx^pOJlUJCt ' Ixxt Si % 5VM9^<^^ y OLV^eiOVi^ ' OKa Si 

%L /AJipiet TTwiizL , ^npj^oTCL; . tUJTtl y'^ '^v ilSjeip' 
y>uaTx.'^^TiJcatuct4 Waa^TWfvU^f a(5q lai^^nag 
cLTr' d^vwcjdv . vsf\ i^^v d Sia^orx^ , mwiayuLOLTt 'mg 
^/Uc}ci4 ^^ ^piuiv tS^ -Ivycig K^ '^iia. nX^cL ii{g\ 
vraA/v^^^^ia . Tnx^ia y"^ cm ^ra . ^ Jl' oiM ctyx.^ 
nac -^Kiyxg , ovk ccnp^ '(suna^ . J)c^ kW ^ •Sto^f 
/uiya v^dmg \.yA a. fi}{au,o7a4 i{pjj cv cu'dpco7nig .'^J 
vhpohov x^iiTru.vng aJl^^iTa oilui^ rojf )Uiivmicuf 
VS^ TW OV diOlC KP^ TOV CV a^SruTQic. Siju^g yc. OUU ' 
(pv.fLiliTZLf T^*^ Tti; ov^vmg 3^97('Xji(sc /^i^Zt^^ "^Tc 
^oviotg ' \o/Lcog <h , fZp^ '^/i" aJdpuTTDic .^/uuTa </i hiti 
snfMia KSiLj gvjuCoAa tS to» Jixc/ujoTaTa wxvv^iainy 
^iTWfCjzr^^^v . OKpt /df ouu cv ThJ' Jdicopeiv ^*Xf/- 

V fiV '^YWXJI oi^^iTa i '^\ii7ZiJ\ (ppOVaoig ' OK£L <h gv 

'nSv(f),gacdzq ra ^Sia, (m^pocwovi ' ojf^t </{ cv T&f )Wj9- 
. cTiOf ^^'sSzt/ x^fhhaCag 104 eig Tsr Trhanov, ^v^o- 

Tx^.clSi i(p TSK o'^%V xoyv eujiag cniuia^tg, ks^ '3^5t 
\'7iv opjov hoyv^sP^CoLing ,7Zo ehovTsg cvn n^ff/LU>^, 
[y^^j^/JM J^ovTng ^"^uaig. i<;t tfi •n/LBfjSitv , J)ii 

Yi^p * "^vTt Si ovK d(fiaipi(nog , ovti fsj^cdiotog <hi7zti. 
. CUJTt ^ ^V <Pil V/uS/J .TtO (h /UA^ JiovTng ei<hi (fho' 
j 79/1^ x^Coxa ,70 Ji eM«\^f . KP^ d ^^ vz^CoKoL, 

Tt Tifiiov n <fiov7ig '^V d Ji iMei^^g , tb i^a-jlQy ,d</( 
I dpi^d, i^ig Tig cvtt tS Siovng . Sidt^ t^gLj dtifOTog xs^ 
j fJUia^Tag XSiu^g cvtj. 0^7» y) hcm /jjiffOTaTig Tvr^^avovTt 

XSf^ dyLpoTaiig • /UAcro7a'iig jL^ , 077 cvtj^ 704 xsz^CoKdg 

XSUj 704 iMei-kliog m^^iOiTt^aKpo^aTig A, d'71 ovti fQ^g- 

Bitnog oln' d^poLfpiffiog /toKTOj . cWTd j^oVTjWTiXflt : 

fflloLujdi:^. 4^0 e'K T^In GEXT. TOf UtQ, 

/toSzt/ ^^ :7a9«a tvi^ '^^^C d^ovaji v^ xvttcu; , a ^fiitt 
vn^^ccMv id?^ h) nJ^m (nujcLfjuo^iS^.ovc^i y^ vyteiU, 

'XyL^CL^pL 7ig iovcm ^T (mfMtTDg ihLUCCmCCVfC^ TrJuTK 
^£A£c326f 7» 4^;i^oV KOUf 75 Sip/UaVi Hgjf -n V-^V nS^, TT ^VI' 

f>0Viyri7piO)KJiVyclM' c-v cS%fjjTrt (TvyYji^^iwctK.iv •ny^ol^ 

CV/iA^iTeiOL TtC ZoVrraV. 0V</1 oV ToijLUCfflJtetyCM Ttkf J^^fe- 

p^iSw n> o^v Jtoj 70 &oLpv,'^ (r6ju(pu->vov 'Tii^nlooY.iV «M* cv 
mS 'QujTct Tno^ QuvcLr)jua^a.Srq &ujucu>/{/syM 70) o^io^ ^ 
7W (h:i^io^,% jiBjj (Wfyt<pciivov ^^'cfmT^ctjucCcuiiTWii^^a q «^- 
(pcovov<^tKfOvi7ai. (mjucL^/uce.ij^cc:V cii Y^ TO d^pjuoo ^ 
•w -vl^^tCocl^j kW'^ '-'x^crKct) tS ^V\foo ydju^ vyticLyivi- 

/^d ^ 7Wr ^BujiMOL^yOU /^ KSf-iUcu }i^ Ttt TO^Jat t^af" 
piOV7W\,7Zt)\ /l>fi7CtJf J($tt & nJict iyyiVOVTOJl . leDoUjm-' 
Ttv J^i 704 tS ri9«0f "^lTCt^ ctfO^0U\pHng d cv%ig KCt' 

Ao7f . ^O^-yiW }x) >(CM (huJCtJUJil (Tvf^Uad^^ chfMOLnV , ;^<;t| 

cM'(^u' "^nmjrQ^c^piai Siov AcAjoL-nv .'G y clZjICjc^ « 
vi9tof oLfsytFdJpiaj? (Tn/xctjvei. S^io yjmj juiia TWf /S/c^ a<V 
^/QiKfUTiayv oKoyajux)? ^ivjucd MCf^^^i.Bvju^eLf , ifx4>cL'' 
'Jiicu/ HS^ K^pi^eA^ ifA,7niei'jUJi7a $>'ct4 Ji TntMv ditCict 
iSii^ cwTdc \JZ!n) ff^ffcLAO^v 3 cLKjpaaidJJ V{SM-^>^ciMd(M • \ L 
cu^ Si '(sicLOTEU Sfo-^^nig itt; -Iv^j^jMTiMi^ /U ^'eTttf, \ I 
ifi/M7\Kiig <fi H^VActi Tvy-^cLVOVTl . o^ y) Myts-JLcai vyoui \ ■■ 
vei,'(gL</)^ctxoyoi.juip'x.a 7cu, ^^)^ vdoii.v^ \{^% /^ ^-{ i 
ye.iW[ K^ ctytioji Bv/uoc , xs^ a ^n^juia \sm) th Afl-; ' 
'pv i^v-n^ /^pi0( 704 ''\^^c 3 a fc'/Kf aTfiflt KSH dy^f>-\ 
7?e>tfi^j,^^7aj TvfytMOVTi' K^fo o /jHcQ. /S,'tf^>o(M ot;^ t-l 
vj:jvin(x)Q %VTX) /z^gf ojo.Tt , )ip.v.icn Tvf^yzA ojtT . cfii y> TWh) 

'^i-WLV fJM /AJtTld A(J77t£4 > CLMcL /JU^ VI(fcVOL; 1&. SiOVTlt 

c^r^ojiv. •mtAiv 'j ;(5c3oVV ^Y^oLTil o ^jucg v^ ^- XSLtacLj^vif Tvy^oyTt' ysf.% <A utTO XvTTng ■)^e^l,ovj 
^?f -Tnidijjv, eiSbTi^ 07t a.fATj^a.Mtncovn > TiSvyiig y\/u^ 

70 'o/lAjUOL 'm^-^^^j'^TCU( Q OV i(^HAOLI TT^OLV OV . OLUTJ) y^ 

Zion ^cv/if>ov jO-n iKcicnuK <f^t t^ '^iTttv tpt (kovvt 

C^f^O^V.Ttl^ OL\Lo6fflOV CVKCUi^ KlTICt^ K^ (poCc^' TT> 

I Si ivjovtnovi ovK clkB^ v\hscu; KSf^ (pi\o(ppo(rtwoL^.oLjuct Si 
Jictj oKoy>^ Tcu; /iajpiinoc i/u7ncrDi , v^ •mip^TU} %u>i* 
ovTtJog i^v,oL /^ y> yvodoj^ KSiii d l^(nq 'f^ 'ZD^yfXOL" 

TTiiViT^ KOyiV iy^VTtq JUmpiOq OVTT TCtf ^yOLq' d Jii cfUuOL" 

juif, Ttt> dhiyop. 7» y^ ouvTiy^v fx» <hwoL<&ouj <f^ Tnvcov, 

^KpOLTilV 3 TTtV 0L(D>V0U/ , oIkjcIov oVTI TW OLXO'^ fAJip<t.Oq 

Ta^-^jjo^g^oijir^lj^cupiirrg cv oL/u<poTipoig cLUTtigyivij, 
y^TiSKoyv i^vTtjVLipH to^^Iaj^^ , >(_af T^oLho-yco. 
cvftaiTajj }ib ck J)oLVoicL4 >(^ opi^iog. (hv aj^^ hal/oxa. r 
Myv i^vnc h/Ttyd </i' opi^ig,TW cihoy°p.<fjo Koj '^iTOL 
TTciarcc cv Qwcu^juaya. yiviTOj^ <f^/^ juxpiuv tjx^ -^^g' ^ 

tKOUcnOV Jl K^, \s (^S^aJipiTlV TrOMTXtjq CV Tct ^iTeC,. 

Kajvhov jiSfj ccv'^i'^, QwoL^jLcoyoc mg cvTt '^cLxo'- 

'jOpV JUJtpiCdV TCH -Ji^^g , TIOTt i9 hOyPV i^V .yViTajj di 

cujTa,,T&I ){gjj Tw/ y^hvcv/ ¥S-\ tw/ hvyrav opov ^A^cl<^ 
Tvv n S^iovTtg.ovSiv y> aTipov ctAK^VK ^'i^, eijucM i^tg 

TZOdiOVTVg. caiTOdi TddloV CV7J Omoi d\l J1,<^\U TZdijUVt 

Siov,o7mgov Suvij^^.^K ^ IxviSiovTng eiJ\ajf Jho'Z> 

/LSfJX^Cohol,TV t/l' iM«V^$". K_af "C^CohOLjLSfJ cVTT j7D 
Tt^siOVKSioVTtC' iMeiylig^-^iTOiAaT^OVni (hoVTd^.^G /fe 
SioVCLUTt iOV, 0<o^ eh7 VljuSjJ , ){gUj ODcpOV cJjJ VTTCip^l H^ 

Jjui.(jxjv. oLKpov ju&iJ, 077 (jvr oL(poLiptJJOC , ovTi fn}^<8i<noq 

SiiTVU' jUJi(rDV SijOTt jLUTU^V CV77 TO^ IJZ^CoAoL^ J(5Lf TOi 

' i^ei^JAog . i^ Ji S* (fiov kW A^ ^*^^ "V OLhhviKa, ovTtag 
ujqn^ (o mv xsiuf avtjvv , t(S^ ^ TiTttyjuivov k^ a.TaK(sv 
(^Ttt (/[' c^Tt (t/ixfoTif)U,TV Tnmc^trf^ov K^ 75 aTni^ov}' \ci 'e*k tsJn 0EXr. Tof nre. 

d JUUti^OdV 0/J*)Et f • O^^CL ,0ijLA^'.03V Opja.^. K^ij fJLA i^OOV fx 
HdilCLi d. \S^§P i^VaiX, '(kv CM. 76 Kivli^ .-^ JUCLH^OTi^ o8iJ 

djUJi^ JanuiCAvcL; .){gui nvodvni. yivoyj <k (TwuctTdffSjJ, 
TB 'hpjLionpov n Kpv,ua)<h?^pov ^KtcS^ TB (mixct.^G ,o^ y> 

%pjUOnpOV ivTtiTtTI^i^Vn») jUJtrelcjd'7t) Si KpviiloSi^ipOYy 

iKetosny^vTr»). i")^ ^^ y^^d •\»j')^> K5^^ 'zzfetfltJraK, 
'mv$l^%^VK^ ^v dLMahoyicvj^^fjLrrctv' a fJ^ oiw^ctau-^ 
17X4 cV7/ \iz^CohcL tS JiovTSCi^ \smt<^(ri <f)ivcSv'oi q <A/- 
Ac7a^,feMe<-«f*f 7W cooTiJ ' ^ ct/^ dazi)7tcLi\s^CoKai Tza 
SiovTvg cv J)x,7mvii ^v^jucLTtiov' oi J^'^ oxikB^j^^cl j fcM«- 
•vlif Txy OJOTW. VSJ[ d ^ opyct^hni xs^ZoKw tS JiovTtq ht 
cpjuai Bv/j^^' cL </[ aJcLhy^aicLy<ihK€r\-\j\Q Zovrcv. o </[ clutvc 
Koy>e J(5M ^ n^j^^odv Sl§.%oioi>\' f^ cu/Tiictt^oov . At 
Jl i^tvK Siovrtg VTrap^kanv Tiio^^iTiw, k^ jujt(TdTHTet 
*?^7m3io)V,/MiT' oiTrcLjioL} juijr c^Jtm9«c6 v\f^.oiju^ y> 
dmtJiioL, d7ra.popjuiiJzv y^ ctviy9o'jnoL^v TOpj^Tzif toly 
'Iv^A^v 7^)71 Ti\{giAov'd r/l cM.7rttdiioL , <nuj'nQt^yfA.no¥ 
?C$^ ouvi7n\cyi^v. A7dv'G ttzlJoc o-JTn} 7itLpi/^(pctiviSsui 
ev roL >fira. . 60^*3^ KSM Tav trtctcu/ ^ ^f y^ctjjLJucu fh 
7Wf x^^JMf.T» y5€y6t\|x;^v «^ Tt ctTTCLhov 3\{gj\ Tt jumfjufxyi-' 
/Sfjov riuj dhYi^dui aiuirn ^^ygoTf^ii ^fj y^U)fK^-)f/jdhX- 

$X "^VirCV^ Sfd. 'QnTZOV . ifX^)^ Si. CK. TTOLpopfAMOiOoq V 
Cf/^UTiCLCflOO^iTyiQ <t j(J' (pl'(77V ts£ 7T«9tOt7>ff\|<;^f. 

yvirojj 5^ cvx, '^''to^o^k flt ^i^. HSM y{^>^v}3ii<m, Tidxiv 
cuv cLUTtig cxuvigoi.raji ' csgf^ KOJJ ti ^s^hcuc, y.pjuo(r^09 
eK, 7? o^£Wf y^ (Ixpiuc , K^ tc ^ -poL-niV <^h t? 5*p^el 

^^ 4^/^°^^ '^ ^ i^Toppo-m^v Q^y tS ^cL^-tog }{guj uv^o)'} 

int <^*9€A«V OcaiJit ^ TO,9t!X7T7f If^i^i jC''^'^"^ >*^' Oi'0iKt' 

fj{Sv)d?h.d ffWJeLfjLCO(roLSoLf Tizit tb ao^k t;^<ii' t&> dionvi 


^c l^iou; ewT^g KpivojiciC • ^'« /^V f^ KP^>U>J^M9veiv 
cLVeLyKctTiv )cafu>v , eLfn i^viu\cL^ , jcctK^c "Jiy^ olotcc. 

•^HTWl ' etJ{n CCDTIVI^OI.COC fV '"'^ 7V(p\0V , CLjTl ^JV i')^ 

K5M ^ajwuj^nvt o^m» , cqn cv oKQnt SJ^TD^ei, 
cvK aJ\(n <h X(fhu/Ltoyeiv tvv oLyciJsv . ov fhp d Kvien^ 
'Tuc '^iiac 'J^JhLiM^via Lui , ch^a ^oiing . ns^ r^ o 
i^y tUu oyjAV , ov^ opa. a^ei , a^ ^ fx/n i^i (pcSc; , ovk 
o^lkTOjf.tfbot/l ocfbi nfxvovTOjf cv (hici), oi^, (ntuSpcom" 
Ti^j aj> orKafJMV iCaJ)^iv CiSbejii4* ei Jt/Jj(f)ieiV0' 
Ti^^rcuf iTidp^iTD N^fzy/) . 7m ouv ^fiTzmt ^ajM <A)A)1- 
«Sztf /uSfj ^TOJ' , (hiMCL<^ <fi y^ ibjjaj/ . aMct laj) 'Aj- 

iWtfMViOJ/ KapV&J^ a (pvaig (hm 'dyK7CL\0V KCfJI 'JjgoL- 

3ia , Sf^ ^ yv uijucL^ n Ai (3iu> cLi .ec^Ti a, ^cAjAHTUf 
Tk; me/-OV7a4,ovK 'JjSbumiov f^ , ov julw '^mjnTZog f(^KO' 
^fjMV. M>i coK ORfiCCiV K^ avaLhyvf^v TQhy^vmv tcV d- 
ya%v eimTv 3 f^(h ahvntv SpaatwiStomi/ Ai")^. 
6)f y"^ (TzctxaTi dxy^va %i.va '^^m^KeiTrc/J^ , ovi^ n^ 
^h^^ctjg ifnf^jihxjua. aM clJ /^ d^ppovuv KvTroj dho- 
yiTot 7nKovTCL\ ' a^ <A (ppovijLcccv, ig ocrov xoyc ^t^tTfi" 
mi otf-ffthtjf 'Qt fs^yuaia . « Ma fjLCU vs^ t» xoo'- 
^uct aju<T^ laQ dTradila^ , qjkkvh tb^ ^iia^ ^* 
.^KctioK, ctiKS^ cy Slg.<popQt^ KSH f^ Hsf^Mig ^vatca 4^^ tK Tc^N TOT Ar'TOf jCpx. E' K T fr N T or AY^ o f<M Xtv^cu/ te JUuol^oc ks/lKcS; (pipiv X^TrtLhiv <Xr 
7V^cu/'nsMoiv n %n? K^^oi^KSM^/^Oi^ oL^to^ '^jl/JO/ujf 
voc '^\:zjouivS^cjjv, v^ /AJkCoLhoim^ to^ Tv^^n 
zmpov cAiSl^i^og. « </« (jyvn/jucg te ;(<xf' yuc(poL\auioi-' 
J^f </V/ (p^a-isu, cv TOVTEoj? '5;f K^,poic H^^^cS^ ol^- 

VllojU^Og CM. fl^S CV<h^^CA)V ' JC$t} /U4) JLCOVOV etu iCtUTtV 

mvTtDg SJ^7i%ig , d^oi ks^ "Sj^ ijUTn^iUffufTOC wjtxI in^ 

QuuUOL-^yKm/u^Oli. 

e'ic t^n EK TriN KPlTnNOS vcLcnqt^^Tt pYiTiv y^ \oy>v i^v^^iimyjuivov t^ti 
>t5M we/<r/>^or c/iityd/TvyiaL Jijiz appmtv nsfjj it «Ao^y. 

yetjUiit fO^TtVi 78 Siy^XSf- ^ eflUJCe./Mi V^COV. TVjoSft 

yd, yjuCipvnv KS/j, oeA^eiv TiKpvKi ,7dJi, xjuCipvricd^ >C54 
^eJt.^iidvLj.Ka.ju^oLVovTJ juojvni yi aiweL^/i/S/Curoiiuipovi^, 
qtpovoLtno^ K5M '^tl>^Y[^ «V 'Qubrn dWuS^cL/Miazt; . flt^« 5^ 

« ~ \ n \ ' \ \ / V I >/ »' f» 

^'HitOJI fJO^ ^WTWl KPJJ K0y>V i^KTOM <pV<nV,<i^V *ES^OL- 

yH 75 KSH atuoia.^ei' iw/ Si cLppmDV KSi^!hoy>v , i^v v(p 
60 Tn^o^Mc^^Tai TE ^c^t^^ autJ7a;;^^>i«57a} . l^ y> ovTti)^ o 
hoy^ xV^rcwTUV, 0,71 704 tlynipoo qfV<nog Kcpi tu; -^cbf 
joiaOf.^lgi^ydoLTnt^ (pvmv i^ fS^ctivicdzqTi K^aiuj- 
mToi^aui xszjo 'f^ hoy^v i^v7r»fv aei ^ (ppovajiv {vkclq 
y£> K§Pj ovff^au; i^vTt 'G-i^iv ^iaJi ^oujvoifTa^d^ ou/7iu>f 

CUX)Ti^;)(^OLI Ti KCP (oeJ-cdstj. 7l^CL4 y) KS^ OLnioL; Zfiipyot' 

•aK^g i-Tn^VTi 7az,iv. 

JiJi QuxjoL^fj^sycc^^TaJV Twi (puneov y^r <^a KpJl^h' 

Kay*vOioi>fja,/jJt}a\oLV KSfJj '^txihav •7n'^iv\'ia rax Sf^q>o- 
I pOJ^ '^ QjUJOLp/uo(rjoSfj(jOV . iVTiy) ra, 0?^ oA6)v «fs^oyai 
XQy/aui^luujyi Qujtjaju(po7ipci)V tw/ (puncov , TOe 71 cieDuvai' 
yno (pvcnog kP^ '^ oLeiwx^og , )U)(Tjuog cvtt . <^A\wf y) ovk 

WliSiy^Tt (m^ied^ 7B,7i OAOK KJfJj 7P TO*', /H^ Quiaf/LCOyXJf 

\i^V7tg 7U) ^vaiw TPTJ TB ditQYjKSfi '^^^'^diO( Tnn 
--■ Gi. 4^<f E'K T^N KPl'T. TOf Htel \ 

lAjcpiog TC14 ■^'yt ; "Tniit tb hoy>v i)^^ > <y>e7a . ovii yb cv 

^vTtig CV<fi^7tLj,^tnOC iovcrtxf Iv Cf-/^(pO7{p0ig ^7? jUipi.- 

ffjVi^^TTOTiKiibiLvou^nwi.^^pji cv Tiihei Ji/r^iuSiJ ^yf' 
f^odvm^nrux; ^^ycvm; ^^7^A« Yjpdrxti; ^o/ucvoiou/, 

«(. > . > ..\ > \ • \ \ j / 

'TU) ^ipOVO^ 75 •JKfdLTlV liSf^ OfCOVOiVyKCIVOV Ot/iA.ipOllpuiV. 

di OUJTDg ^^^ Ttti i(p 0>CO K, 7ZX4 6777 TZt) OlJ(go (jWOLD" 

/U[$ya4 QwTi SiTti^ T^ KOi] Qwii^jjv iTrcpJdig >fjcj 7m/- 
Silci4,7ni7i Koyiv &f -n cuj-n atu)JfCL(Jsi<rcL( ' \{gj\ ^vyjzti 
jfjf^ ViSbvag y >C9U Xtv^cl^ }(siuj cLTv^fxoLTrt .^^(^ "p o 
Q)iog7vy^^€iv \{pJ\ cdi<nog K5^ (^TKtfJOf, )(^£7xySp«- 
vioTttTig y^_ <^^(noC3 KS^ '<^7v^ou; Si ^ oltv^cl^ . a /U 
y) auvi^v i{SH oiwci^jl^j iiuudTc^ tov voov tf twi ^^- 

^jztpi^.tBfJCL , }(^vo7ipoY K5t.f ^\jx.^v cLum^Sp^aii^oL-' 
^OVTI 711717014 ^g/^ici^. ei Jiiv '(svtwv cvJIlucl^voi )^ 

IttV plOV :,i7ipOfJUkpvq 7\ 'A^ irgpOK^JV V)( ytVlTOLj fOiOCjO' 

■ XSt- 1^ ^^ '^ anvSpCOTrDY 7l J{CjLf ^mttdv K^^(ppo/^o^: 

Ix^ <h fh 75 Oiieiiu^OV Kj KOVtpoV. OL Ji QvuU0L^/U0y)l.%V- 

•mv oLTnxvTTov o<pahei ytyucdtq miTi 7Wf (ppovoLcnv . olotd 
y> OL Slivf>y)vacL cvit 7B,7i a-mipov XS>^ tb ^ccjvov c* n i 

/V A, ' O \ '^ I '/ V ' ~ f/ > -i t / 1 

fSf^i^iiTJ. dlO^ KP^TZtV (UytV ^iTCtV OUiT OM CtyifJUA 

hili Kptf fxcLry\p. TrtLcwuj y) mjTt tvv \oyv k^ vo/uqv ttv ^' 
7CL( aiwctfjuo(Tf.SiJcci 71 nsfjf atwTvmyuiv ou Tvr^avovn 
^oLivircL! Sm Myg yiS\^ juci v^r 'dj^lcLV.rtyb <^oy 
TiguiTd pY\7iv ov 7m,<xjv ivi }{gL)7tjL&p o^(^ei i{^ ^ouivei 
7B ■/[ oejt(i7ctjj y^ ^OJVlTCtJi . 7d </[ J^ cLjU(po7i pu>v ewq^. 
w^KAH^aV) oLiTi rui oA« ts\ 7io7rav7:g atwoLj>juoyoi ov? 
4<r7 

! E' K T rr N A' P X T'-' 

TO diydfyju cLVc^og XS^ 
&jS)xjiXc]/o^, 

! ;^V,cv xoytiTjUcic Ti Ksi^ jua.Qnuct-mn.xsiLf 'mii^TTzr' oLKpl\ 
t C«ctv SiCi^eJ-sLjC X3t^V =^ J^f <w»' yj^acnsLjTd iza itlcivottiu/, ' 
j ipiAcav^ici4 d-^o/jSfjo^ opjitc .fjmtai ai Wto,', -SttJj' 7? ^ 
' yo/AMV \aui liiCDV aJSpct^Tnvtov ijU7nieJ.ctv KclCn.St^o y^ cv- 

i 7i JIcoVTW (ppCVlfMt) SlJSiiTJ^ fZ^^yivT) ' (Jov 75 />l^ cVTf 

\\iv fxa.^Yifmmvjaj» te t^ yco^KoJ aclChv_, li Si Siu^p^- 
(XoLTct xsf^ tzij^yj.cLTti TnjP^a iTnh^vm fjSp, \{p\ euu-itv /- 

dOyTO.iTOL J TifJJi dl iTlp<jO 'JiVOC ^7m KSLTrXJVOVamiTSL.OWlt 

y> cv KoyrjLioic v^j( iJjJL^)f\fjxx,n<n , j^guj Tzxijf "^t"' olhj}!- 

CeiOLV 3iU'ej.<^? XSiJC QM ViCOV yUjMfOLaZt^ 'TwiSjcUJOlcUfi 

. huu/U <^Ti TTtTt (ppov ctaiv' ovV o^GuTzov fSfj '^7rtK»(p%}c j 

cV Ctxj^OOLjJX^.ffl Ji m^OIC ^ iZifPqLyuOLTicnV CV^Oi^i- 
^3t/f. C^Aj' Of^fJ cV TtS V^^i^' iKSf-^tt KplViVin^pKOC i^^iT» 

■■ 'dwJ)caotcai'o «4'iv TiSKSLjDhcp ^o^piv ciei.Kct^Lnj^ y> 
ifh^ fT^ Koyiafd^ Tct jujipicL ctwTtSiK 'noKov cJ^ctuTmv 

Koyt^iTOJjyOV TtO X^ ^^ <r^ '^J^yjJXtTtOV ehujCtTdUi fA, 

hoyc Tuj/ k$l9oKco dicoeAcu^ '(jzroy^oitpiv' cL c/l ijuTntpiae^p •-■ i EK THN TOf AYTOf> 

ttuTiatrsi^ i(^<)V. cJq^piv Ji fUlu) ^v\rDtw7a ^Tjvpov »(54 

fuJ)0V'f^ ^^/^VOL A, {«7i?y oiJlujOLTtY. ^^fflV f^ g- ' 

'TimaiVji/udvoKi'^ Si oLu^y\aiv M^^^juag&jpihi^ . Trhiovi-' ' 
^lcLTiy^ oJx. \?t i^GvTtv ^o^ov, ncfJi lamtt^ 'Qiv.^vtco \ 
yb fS^fr^^^aituaMcLyjuoLTtov Sl^?^aojo/ujt9a . Sj^ 'Sutbk 
eiwol^^vv^nc lcLjuiCouiovTt '^rS^^J ^^ SlujdLju^oov' olii 
^ovjjoi SiShvTt %ig Sio/iBjJotg imTivovTig dfx^oiipot S^ 

^VTlO 7B IJVV i^etV . KO^UV c/V ^' XOpXVVjp ^ CtSlyuouA' 

mov j^^t^ /u^ ^S^/j^oi^ 7^ opyi^iSoLj ^sDpiv c^J))aivt-i 
^[iwaiy-TniazLgoTt ov StwcL<T0uji}Taj{\cL3iiv,0Toun'^ oLUTt 
iX%iV7t' W ji jiA^ iQ-i^sLjuSiJOi; cv cumS Shacooxx^ eiSi^ 
iU)iw7a4, iKa^vatv cUjk^atti. EK TnN nnAOY TOf 

Sxx^oaiujou;, 

AOyai M9t ^oiVi^cSv ttxjv Si){cjUfoatwoLJV fjuutii^rt 
i{c/ui lcdiwoLV '^'^S^^ccv "^iTZov rQ^aiymv . ctTipyi 
. [ffjDTm, oviKrax^povcLyOVTiou/ifmyi ovti q^pcvt/uujvoiovJi 
iQ.^^/xoYtoL r^ <^ ;^ eiplujcL tcS oacl; 4^;:^^ (jmr <^* E' N r St n E p f A I K. 4(r> 

imlouriv oi/Xiv 704 ^ct; 1^104. . fXkZ/-vA^ y> t;^^v7ttf <a/- 

/XOLTn,\{p\ CV Tl^a^.^ liO(T/X(i) /L8iJ U)Y iLU-m TttV OACM' ^f" 

^ Sl^9ficL7ay vart itw^vo 10.11 yns^ ^juavia,^ JiKct, 
^'ot< ^vpV 5<6Ji' ovTbt ylct^i^ct^coY.cv Tn^et Jt eiplwA 

Ti MS^ '<^V0JU4Aihysi^U)C JUKAMTUf.c*' OlKCO tfC^ViCtvJ^OC 

(^ MSf^i yjuicmviAg im ctMaAwf onj(sfpoatujoL'oiKji.rBUf Ji 
Tmt J\cwvm4 &oyoia'Sicm7zu A. mii di^^nvTtic Kjt- 
J^jucvioL . cv (m^Tt Si , tzo^jm vj^ OL-m.mY dyx'm,'n* 
^W ^c^oiCyOL 71 vyieieL )($Lf >f7t97ac' o/ Jt-^^eiat^let 
Yi<M7a4 l^^fxoi TE J(5^ <tJKciUfomwei4 '^oju^v^ Tittf 
CtfBpU^mHC.eif/l aVTU ^ OAOK H^Td/AJipitt ooTwmt/- 

t/k')SP'yt'i n KP^ (m(ei , ojuoppQya h^ TnTttyi^^cc^otc 
ct^yec^Of^u , 7m( CJ; jucLThp JC^^i '^diuJA TrctffttH 71 ^ 

t 47® 


A N n N T M OY T I N d 2 

jcctAoJ^i^TV ^'^o^> ngg^ ^cfj^-, 
icctfov xs^ 7ta dbS\K5^J , H.e^Toa^^^V'^ 

niPf tS A*.rA0^' KAf TB^KAKcf. 

^"''(pOUJJTUJV fTS^ TW dytidt^ M^^ TLO )lpiK^ . ol f^ y> 

^iy?y7i cc^aMoji^ '^TDcLyaJov, oLMoSi,7B i(p.iu>v '%i 
SiiCC^TD ciu7t'^,}(^ Zil^fjSiJ dyot^y eiv,, Vig <h HpKOV* 
HSI^ Tof oumJ cLvSpc^-prCf), '^ii /lMp oiyocjov , uJte li }{pLMV, 
iyct) <h K9^ etoTd^ %l^Si Titifn^juuLf 'aytix^iuw, q ok nk 
eLv^CdTnvco (hio->yCav ^^juui^^liffhpccinogiiyi^ "Tmcnog ^ 
oL(f>poSj<ncov .'^Tct y^ cCcdiVOUAj %. /u^ x^)ta, '^v , vyicif' 

V0v2i di KgUj efio^iJ^Ct} , CLya^' VS^ <X.KfOLJJOL '(sDUJJ "Su-i 
rCjoVi^ng /u&fj (i-yL^of.ii(n,xpLyjOv' "(slf al loLqi^olg , clycidtv,, 
6 %tviw *)«. voL-ngy^^slg ^ >^^vov<n y^^v ^'(slg </[' cy-j 
7R (piomiJKauig KP^ TXj^uComioig (tycc% v.y^c^f^yiOL 7? ysLhuC 
dkiV^yxtcncL icjo^ KpipTTCjd^i^ig /u^p y-.o^pypi^ ccycc%v , '^/f 
3 iwmpoig jc^uwk.to^ (slvuxj oxyjxSoi; auo^(hi<^ Kj 
fS^^^oLuiSw ,rcl ^ vcujycAV\pcp }(st-\u>v , ^7^ Q xcwrh- 
yng dyu%y . 'i^H, -nv aiSMpov HscncQi.cdztf xctjj cIjuCkv' i HEPf r9. Ar. KAl' T^ KAKST. 471 

I '71?^ yjfMa^njbig asfJi tp?^ fj^gsffjKOig KSM "^^f TTdMju^iOHf, 
j auTiiigc cv TiJ-^^vfiViKcJ tiS gztSjoS^ofjcco oi vixxt » itS /^ 

yiHSovTt dya^VyQg Si yio^i^otgiVs^Uv, v^ ^u-n S^ 
, ?C5W 7B/ 7m\ct!gTXJi >C5tj ■;7t^',:cTaf ;, )(_Gq TT/ oLMci -^rwmq fJMy 

fffKQi.cLunfiKdi. d lu^pccSicL iiti jJi* uK£i>V7t dyxJoy,%ig J)* 

VOJSLl^OKitigDfMV.iVTir^ 'VihijUCO ^ TCt ViQTZnl f^ir^'' 
mv ip(S'oujQ^ ActKjicfhq^vioov VlKS^,c¥ d Gv/x^kJKTWf K' 

( 5xy rfy<:of ^ -niJf cw/uud^CyAcLwfix^juovioiC ji^ dyotjvv, 
j XSiwaLjoig )iSM "^^V cwjuud^ig x^kov.cl tb k/;(9£. owtS 
I i-MoaSf TTv Tlipjwf cv/)(5t(mv , Tc/f ^t^' 'EMcttnv dycc 
j 'jxiViiiig Sifhdj^Ca^otc; xsf-v^v.d^lvujJTi Ihiou djpicnc 

j ^TB )(5tj Ttt ^Qy,Ca^cov ksm W 'T^Apy^icov Trd^.KS^ 
d 'f^Kiv^Qujpa^v >C5tf ham^fbdv juct'^ 3 Ttng ^ AaTn- 
SfcXJlC dyoi.^v, Ttng q KivW^o/f Jcstm. xsf^/xa» K^ d r 
3ic*)v Kcfi yiyoj/TtDV Kiyf^cL ^Jut^ Kj viKSf-i^mg f^ %<iig 
€Lyot%v,%ig 5 yyoKnv kslVjOv. 

AMog '^ Aoytg KiyiTOj^ , cog aPKo /^lglya^veivj, 

CD^oSiyTt H(!L)CDV,Sl^<pipOV,CjOg^ }{^710VV/ML, ovrco i^ 

TV^iSf^yfj.a. i^ Si Kp] ^'^ ^vrov SjcLfpSC/Axtj tdv ^- 
mv.SofC^ yi ou Sfcf.Sh(.xov Y\,v8fj mtiov dyct%v K^ '^iov 
iCSiiKavjc^ 7S €tu7B KSf^ jmvi a^Ko iK^iipov €iv\'i{^ y> Saii" 

> > >/ r f.,\ y f,^ , , \ 'r , / - 

JUUL<^y KeiVI.OtUCLl di OVdi KOLOTtVi^V i>^KflVaaJBLfj 

dj Itg cLUTtv ipontiTivlsdJTa Kiyf^itt ,'£.i'mv Sii /uct,v\Svt 
•gfTtng y>vicLg dyafov iTniYiarztgi (pcufV) Kct , Kaj ttd^ol kf 
/uutyccKa.Tv^aii^tca KSH /ukytKa ^ -niyKa^vnig 0- 

<p£lKeig,df^ TtOUTiv'^ 7B dyci.%V nS KStKCd.T l Si ^Twg 

ffvy^iag vISm li dyxjtv i7niif]azt4',7Wg '^a croy^icLf. 47i Al^StJ^. TINdS 

XSl^ 'mP^cL YStS juukyoihcL "^cl dyx.^ imiYimg. a^ ^ <A| 

yii%v .7Byo/3>flt<r7AJia7»>' iJJiyvf ovSiy xsowei ojudicof 
^HJii(debf 75/f vilii>)^7c. IbL y^ mtMcl j^ ^yciXct dyct^ 

Xsf-yKjov )C9^ JtaKoV. >c$tj S/fc /t^ 'dfet TO) TrnwTtf eipy)cdta, 
^J^ KSM K^^' iKSt-^^v, ^^OL^OC ^ 7U) iSti? Kf OT- 

fiv kW d(ppoSl<r}a(iv . ^u'w y5 ^(i7<- tf qSivfcowj ^to 
STT/eK , ety)iJov 'Qtv cLUTtii, cLjt^ tz^Ctdv ^v elyatjov ^ 
j(5t>coV>cpu TB^r voer8ci«^,)(5tXi>v ^ tb i'ort<»' >^ ctyac^Viaj" 
rfZjS) TW-JTtv 'Ql 7» elya^y T^KSLfcoo. kcM^ tb/^ J^ Sm*.|. 

5^ 70 diyotjov , ct^ci 'GSti) Tnipoijuoui JjJiiaKeiv » tof o» 
Tiyi/Tiy «M ;(5t)w>' j^ dyct%v, <Mj' «K5tT5/30j'.. J 

j 
niPf T£? KAAS^ KAl' AfSXPSJ. ! 

\E'^y7ttf J^KS^ 'Sfe< TOJC^Am J^ ^^V^ci} JifOJD/ AO- ' 
yn.Tti i^iiy^ ^(vmcLfh.o fj, ViiJ^TtYsnKov, ct/^odi ; 

'a CLJ(r^OV,S^<pipOV OHq^r^p ^TtCVVfJUL^OVTb) K^tiTS^ \ 
flML''^l '^,700V7S KSl-XOV ^ CLIff^OV, Kctyo ynt^ffOVfJULI , ; 

^vSi Ttv^yrtv c^eLyivvSpo^. tLu-nxsf- >^ TntfSici) utpcLfca ' 

^c^.ctjtT^ov.ifSf] 'm^yujueLjKcu; Aov^tLf ivJhv,KSt>^ov ' h . 
-TTccKaUi^ficL^^yauia-^^ov ' d^^at ^7f oJiS^aaivhi viaXctJi^fict - 
j& cv yj/MicL<n(t>y y^Kov.KpJi ^^^i^ rtS euSfh c*' ctn/^at ; 
f&f),XpLXov, 07JZV '(st^i^ Kf)v^d^ai7aj\' 'tJiw o\flt/V;^oV, o- ^ 

WiV 71^ O-V^TttJ.JcW 70 /<><V CLUTO} OtLUl/^ od'S^\ i(SL\OV* \ 

d/sh07i^ia)(fi, cL}a^<^y .KSfj^^y^ cLiif^i,rd /^ iauiTUi \ l \ \ ^niPfTC? KAA. KAi 7^Ai2XV, 475 

^ flw/'jy)i a}(T^oy^ Ta'o javuJiu Kjclxov, ;t$Lf TOf jt^ <p/- 
A&jf ^ miieiViXsb\ov'7to; ^ i^pd^yOUiff-^ov.iijguiTtog ^ 
vnhifjuuig ^&o'^ i otfff^ov ' mV cv sac/>6> ti^vt^» 
KSf-Mv.Kj 'mg ^- fihu>i ^ TtoV ymMitti ^ov^iViO^o^ov» 
7ry<" TrthifUCtjg, ^{siLhOY .i{sfJ\ TttA^ ^zi^rmvitav, «- 

ytM c/l' i<p' Ct TOi :77)A/iV 7i C^C^O. Ot^^TBtf J^ Ttt i^V€CC. 
euJ7tKCiL\oL\Uk^fJ{9vioi( iWjMpoL^ yujMfoi^i<doLf OL^lCA' 
Sik)7rt)^,Kj clyiTttJVoL^ ■pmpif>7nv,xoLhov'l Cu<n i/l' cqo^oY, 
6 7WC TmjSkffM^ ixw/^viv juuo<n)i^ Xj •}^cL,UMamiXA- 
Mv'lcjo<n J[ OLJia^Qv lim^^.oba4%u>^7TwiTa,. 0i- 

^SOLhOKn 3 XC/LKOV 7U}( 'ihrTTtOf CH 'ja4 dyixOL; KOLCov^iOLU" 

Ttoc <fk/uutcnti,Kf7Z>>^opict; '(hw^ 7i \aCorrt,ctjU7ii)( ffrpct" 

%0U (l (^JiTfCLj Kj KatUKO^Ctl'' CV ^lXJt\loL et^O-^OVi ^ 

J)i>\cov ipyci . M.cf.iaSdtn KtLM y lt%£l «^, W VApcLQ, 
*nff>iv aJiS^] ycijuu)L<&tL(A^^ ^ ou^Sf») (ny^iViSztj' i-mi 
Kj ycxuei7aj\,a^<r^ov'EMctcn t/l ajucpo} ci^a^ov, Wf q 
€)^|/ jtoV/Cwf Tzti Kopa; sT^toSa/. tc/ /i 2>u;Saf xotAoK 
lofju^om, o; amS^a Ket^mi ^SiipoL; tw w^ot Aou', tt yu» 
Wfjuov <ErO' 7? /'zyTBu (popeiyTi c/i'o9ioy ^firaVa^ * V'- 
^/5£i)OT£^,777y«c/4 (5tt/ra,^ avivdU7iiic7ioi('cv q 7e/f EA 

?iaeiV,OuM Kig TXJV OLOiZVI OIKtOJV (nw€19i\3t{V jSoi/Ao/T 

«tv 7r<- '^/oi/Ta ^/H<mji.7T.Maom)i7a< 3 7tk)f ^ftct^ xa» 

7aK0-s|/3t^7lf X£47lo9oV77,^7B^f )(5tAA/?BJ (f^CKxlVif^ 3 hf 

Ttig TiWo/f Tj^JitcpSa^ • cy 3 t2 EMcttft ctv T/f ^7» 

»B/MV»f,c/?£Aa^/Vc>)t 7^^ £MOt</*f, XaJCJC ^^TtJ^VjT , «Jf 

aio^a Kj AivdTTvncov^^^ioTLipffcifiKoo-fAJnSoLi TijWf"- 
'B^ TCLgyjLuaJiKjcu;,^^ rag oUi<^aL; ,KOLhov vof^i^ovn» tt Ttf 

SfJ^Tei ^ 70LfMJL7e} Kj 7a OlJ\?^(pQL <nuJlfSfj'Z)t Q EA- _^71 XNSN. TINds ^^&iyx/j.ay » AiyoTijiot u eJ ^to* vo/mIovti ftahd 
Vig ci?MiC.7^J)cA^ y> yuuj^ycL;vq,cii^eiv ^ i^yct(i^y 
ka^ov d^'ACir»yii 'mg cv.&fca , nvi, q yjjxnKd^ fw^- 

eUtV WZ^ TTJcfl 7d] CLVipi^.TlV TtttMV eBuetV TOff y^f^» 

'ny ji.-nv 7d7^ TnjcniTftvoiqyM.KQv' d^ oljmv td cvou-jioy, 

el/MJH A Of/Tfg la xclXcl «V ^»' wA^» aiwiveii^pui Trofi' 

TrjA cu^(jd7rwq kifux^^^ii vofMlpvit, x^ 'm.Kiv t/| ctdpoeov 

*ni TEtcLjff^ct Ka^iV, a iKcigns ctyLa>7ct\i ovdiv JC9t?iu- 

q)^.i>Sjj,ctMct TraimA Tpxvnt ^§.haCiv. v y^ TrcLviig '^cjt/m 

70, yofjul^OiTt' Trapi^ovjitajf q Kj 'miyi/Lict 71" H^ytiTDV oL^ot 

o:<h dvviTti^rj vo^v 0-^ Siajpu)y,ov<hv am TravTVi xa.Ko7, 

; ovJl cfjo-^ov ' <^a ^t' imii^in KaCccrd KSPIpo^ df? 

I ^/^'''■'5 ^Ma^<3f^)C9!-^<^'&V 7t> (TtuioKov eiTnv , rmvnt 

1 ^pa) A(5/j ;6s£Aot ov-rtjcy etxcpjeJ-a €/l,af(rp^a . tj wk J>i-* 

1 fz^^^ctjLtUjj ; ^(p-jiv^^TnSii^eiv '^tk At/a-^a « xaAa 

Qvm,'^^ d-pnJ^ii^ah^^vTDig ynltn. Kiy^Tcti Ji to 'Zt%« 

; 7to ctjap^co !ox.aKCt},coc ahkQir(st7ipoveiy].iyni euf tjc ^"' 

i I '^ \ ' r\.\ -« ,\x 

,orx;ra<7K Tzy^ My^/TOi ccg Tti ctwn roj^^f^a ojic-^ov iL 

, icaKoi ^^y , ojfTiiy^ 7t ouuTtig y.aKoy ip^a^, aiiG'\^oy o- 

ftQMyACTQtwTi ^cnq^p 7rk)V7tv K^ 7v ai<r^ov ^ 75 xaKov . Kf 

■ dl-inaXxthOvo^/e^TJ cdef^aj^^V^DV KjCiiff^OV TDV cw-m, 
Ka Oi Ttvangt K^KOV.,Kj/UJi\CU'a TDVTDV 7iV aJU7DV .v^ ketr 

AoK7"(^ 7rt)g%co( <nCii£^,Kj cbi(T^ov '^artog ^iodg 
(fiCiScti,a4^ rujvnv al{ff^pov K* xaxov '^. ^ TztA/i^ 

j /7STCA Ct7TtCV7lOV eipYlcdtO fMU nfi-^^jVULj Q ^ TtV AOJPF 

^tbf^S ov kiy>yTi'ciJi y^7WiyjuuaJiKct xctMv '^ Koo-uii- 
; idzLi.Tryj) yjvoika ai(rp(fov U(y/jJii(^ >et\n!^ 7t/ov7j)v aj{- 
«r^ok J6, y.aKov'K^ THAAot ;^' rcov7Dv. cv KaTikStqfMlH 
c^iKahov Ttt; TmjJhLg yv/A^clFiod^ , cv AaraJhi^/uoVi 
'^^v ajf^^pov 7US TmjSbtg yo/btval^i<daf. (S&Mct ovTtt^g. 
m^vtoji'^ oc; aj Tivig 7ucLJ(7^^ ojc^ i^icoy -^y nEPi r^ AiK. KAf r^ a'a. 475 

TtidivcniviveiKP^iViiynnu avyKa.Kicrouuiig x.i\^Oiiv, 

a TTf V^KOi VOjJuljti , KCLfA.CiAlV TiavTCL, ^ cV i^^^cS CL-pTi- 

)(5tAot iffHTtUj , fc ov^ cia fzsp Uujiv . cq y)cw iTrmof m 

/Swf>) oif M oLvdpcLiTmc ctyayfVi^^K olmo rt ksc dTntyayfv» 

iml «vSi^pv(rQv Y\v&i\icUii,^\Mv cCTrnveiiLcLV' ouSi ^- 

yueAOv l]veiKcm,juo\tC<fbv y^ ci7ri(pipov. a^^n </[ ^oLf^ 

.a\ff^Dcov xeLKcc c^..7ntyoiy>vn,(pip<i<SM cLi^^oLitg a^ff^poif 

. oi-xtcyayij^wnv cL»,Kfi.\ov oLTjttyayi . miviT^ 3 ju^tU' 

^f iTTviyv} iTHi-rt oi(fbvaJ ov rmr' ci\ci.3%icu/ TiviouAJTt, 

\ 

! n E P f T ^ A I K Al a K A f 

' 710 ciSji(30. 

I « 

1 

I A loso] 3 Koyi hiyvTW^ (S 'sfe/ tw J^hj/uico HSI^ 'Zt^t 

jZ-Ato ajYKP'^ 71' /U^tCL^O V\ii^ 7D SiHCILjOVjOLMO <h 

[10 a.tfjKov^'^} SixTCovnSiy^ov 6 a^hvMv' v^ iyco 'Qvm 
ypni^cmjucLJj TtMS^peiv.KSM ^nr^TDV f^ ^/c.vXi<STtj coc Si' 
lliS^ov '^ \i^(X),KS^cJ^oi7m.Toiy.7to^ /bSfj Tn^ijuuwg^TCt 
•mneiVyajo-^pov K9^ m>vYipov olv cJc,ei',Tiiiv rcog j (piW^t- 
TOf , ov.ewnKo. TWf yvioj; ' c^ y) dioi tiv "tfclt^^ w 

TW) (JiOLTi^ (pclL^LUl\LQV % iyKctTCKpOL^j^ ,){C^ fJJV^ BihOI, 

ov (fJitS^ ^v '^, vsfJi ^ V fo(p\i/uaTi XS^ cv T^mTwSo- 
^V i ^ f^^ (pcio&fj ^K/^^; 0VX93V Wt^ -^ftijSirta^ KS^ 
cJ^Tra.ToLV Tcoc y>viaj;,K^ y^i-^fiiv jLccuf tdl rw ipihcoVt 
vs\ {hi^<baj 7coi (pihvxTZi); SiY^ov.ctuTiKOL 04 Ttg Ay- 
^SiigTt ^oIk»o)v kW d^i^icdik f^h\u au-nsv Sj^- 
<p%lpiv Y ^iipei S (r^ivicp,'y] aMO) wi, SiKS^ov o4i ^ta 
K?,i-^,aJi ALua^Td'ai v^ieA^cti (S f;>cy7a KO.mKa.Cot, 
d(pi\itda^ (6ict.aJvS'f0L'7izS;^a,cS^ '^ymx; ov SjKSf^ov tcoc 

mAiJUiOOg ,CLI 7tC SlUJCLlTDiheoV m\i\fG\CUI ATro/tJoST^; 
'(si^pv^V 7» <f^^ 7ruhl<7^ KCtyoL oiK^lXOLTa j SlKSjQV .47«? ANS^N. TlNdS 1 

^ouiviTm . eui -^ 6 mTJfV ^* ^yetTU iipLncttffidLff^of 

n^fnxi/Mcdv Kcttp^]^ xssrotf^ihabiTr, o/m)vcjov m yU^a^ et(p£- 
'JjopyMoxU') i^^SP ("V y>ov<fbxga' titM<l/U«Mov Tnw 'TOAir 

ffOf . m/M ^flt <fl'KSfJjOV KjTD ^Op)Uit¥ 3 KP^ 7B kpOStt' 

A«K'^*/0^^ lihefT^f -TnhiddV t J'Sq ^tvoLnmLi E'm«- 
«ftjf,^*<>>C AiX(pJv HP^V- cJi OAttAtTJlCtf ./UtMOVTPf 7» 

{hcu^Ca^cdTWf^^^^oLjhLXeLCiv i j^ toT orcivitf-oui cv^^j^M- 
Aeyti^j-.^oy^'^»' Ji Ttoc (piMBLn^c SiHs^oriTnl ^ 0>/>«- 

^ ^ X\KIUa^COVKf SiH iXP^'^ Sia^Ct tWTHitg ^iH- 

cv y^fTfctycoabmtta.KjFcoyeeLtpict o(7tc ^«?zt c/^^T» 
€/ *^ r, ', „ Js. '^ , r » V «/ ..N ^i 

0/Wi>ioL iaig axoidivotc miicdV > ou7c? ^iTOf • 7«^c^ K5^ 

'mitYi<xa'nt t^ Tm.xauoTipcdV fc^Tve^ov i^mytyt-^tt^. , 

KAtoC«A/vKf jAvt/y' ^^' )c?,i'nlov7CL KjcJ^cLTia.TitiVTv ^iet' 

(})? K, 'Tt^lct pi^aJj ^tvro J)y^o7a.'nv Lu> Tntf^ou^vt, 

Ai^K^i ''j1suj7d,X7rci-nj^J)^si^oL4 kit ^^gocnt 5^0^*^*61; 

^V K^POV ifl9>' 07ILI '7l/U^%0C' Xiyti^ b ^ TzJcA ow- 

■srcf Ao^^f • £,){■ aMo ti SiKpJiov ^ tb ocJ^itoi' '^,^(p«por, > 
ftY/a^ ^ 7ryvu/xa,ou7ry ^ tb rsy^yuet' iTrs/ ctf Tif fcf>o7»- 
rctf 7ri)f XiyvjTtf cc>( tdocuvi^QjvclSdcov K^.SiKSf^oViCUHgi, 
Sm 7t SlKS^av <sk)i. TOf >Pv«tf4 i/ZE^^ow'» Q^?ioyfitW7i Kj 
ofSmi>foL. 7D ^^oJto ct^jojv ^ «^'kp^ov o/uaKoyiova 

Yi/^,(pipi,CL>^OV '^iaUi7tVCt}iVUi<ncV\ SlV^OV CtV<i^CL,){S^ 

eth'^v "^cL liv etu-nv.KSI^ fJiiyvf '^lvtw Kj fM^%v xpMo- 

'nv,KSI'^7Cl m^OLoLcfiiC^OZLS^^^CtViTtt} fSfP(/.^Ct^VOQ^* 

6 ^./^ 'Gv-mv OLMC ti/ju i<p OL ?,iy>v7ii a^iduiit ^* fcVa^^ymj cv ctff Mc fc?7 70 SiKSMof ^ 7» oIiDkov . KP^f 
TB/ ^/MTOf 0^7» :tot' aAH-St/co', <^at 77D7r 705 nVflKCtf '^ 

OMdpaTmVi 7B 'Sr^ HUATa Jro/iWKTB, 

n E P i T B' f ET' A E O 2 K Af 

7«^aAot3i/a^, 

Koyt.osvo /^ (pctrn , ^QV jiSfj •nr-^v^ n'/^ Ao- 
jpv,<M\ov«i€7By {^McJm (fl/dijTTva^TJK.ow; kol^ tov) Ao- 
jg^t.Ti^Trv^t^jOTTtp/s ot/TB/f oVo;aa<i7 At^^Trtf * iTntvt 
Si/o7ew hoyg ft^^^lniCU fx «Jf At}>{) ^o'yC)OOTU)'j^v\-' 
mfj c^vjSwf xly>^'ou/ <h ju^ '^ij7zt\,,-^uJ^( euj-ng 
Koy^g.eivniigi HS^-TVypi^ npoffvhtctv to, ouik iyi^iTDTap 
yv,ci^y)dT^; xoy>^' hs^ aJi AjLcti ijlpii^ , •v/tyfOf.Kptj 
i&» ^Ac)i>u^<x>V« Mf >4 0' Ao^; . ;(5tf' ^'^ c/>>C5t97fe/a TOf 
ott;7By Ao^f ^5^ 4*'-^'^ kW «^hS^» Y^ivovtl . €:te/ tt/ K5^ 
JS^If >C5t3«,</(^o/ ci\ Kiy>i/uu M.ijua4 ^juuj-n eWTCi f/, Trojlnc 
ipou^i^d/^OL^q Ji fxovo^ fc^ • €:n/ v^ etpu . Jbi\ov cov 
07» ctuTt^ Ao y^iCmjViC&fj imw^mtp^vi tb \|*yy)3f ,>|tJfrt^ 
ohv^orajv <h tv \v\Sigy '^^Vi^g. ojfz^ j^pt^ cvj^usTr. f 73) 
<M/7»,)($tf vrctf^KSP, vicwioTio^ KP^^ 00/«/) ;t5^ ;«',p<5«>'/^V. 
A6).«7rtf JV KP^' a'f <^of «n 0' •fi.v^ My>^,<im^ Si ct- 
^aSnf „^(pi^Ci)v 7ii)Kt;/m-af r^ vrf ipoiTaaw^ tcjo; \iyv- 
10L4 U14 etvTDi hoy; eiv\ -^vgrxj; r^cfjj 'hcL^^ , ov etUTo} 
hiyvTiy^mTipo^ '^VyO^ ^ -^v gxx^ ,Jhihov 071 Suo m ' cq 

/l <^a0W{- '^KptVCLfTO, K5tf •v/^ti^ CLUTtlf C^ .1{gUi t^/flt- 
54f 1t 'JIt?^CL eiTnV , VI cMifli^TV pV)<;i ' )(^* \^i;c/^ ^a 7» 
K^Ttt wa;7Ct . >^ at< TivcL cv^&pcL aLKcL^y\ oidi y{^ iJAtjfBMf 
ay iu»7»j', «^K. cTfc 7aJ Ao^ hiyvrt^^ia * Q-n ^°/^^f^_ t 47« A'NaN. TlNdS 

ovxsov Sl^fip&i etudi^ TZog (Piy^gTX4 , oit y^ivoivn . ov y^ 

TTCtpiVTt Z)7^ 'Zy^-^OLmV. OjUOAoyiOi^n ePi KSUj OLU-n], ca (^ ; 

(9 y\fi.vdDg cLVctfjjijtMK7Wi,y\fov^ v\,u%i'cu «A W^f/c*/aJ 
S^.^SiyT» J^ oAov Sf^^pipei^QuuTct %] /wMjfyo/L&fjci y^ iti (g> 
(ppovoLwng Kcf4 ^/ Gpoi ){aui S/ cl^uctS^7<; y^ \iy>V7t )q, 
^s^^oyovn.xcfjf fW^Tiv ,cS{j ovojua^^o^Tt^^jT^ ^a} k, om-' 
dpcc^rov '/ji^ Irrmv, }{gu\ 'mi>,vs^ Ttt^ct Tmj^iu ' y^ TTdii- 
0V7t^'m,i(ctS{w7ru,K9^ icdovv y^mvovTt, YS4 t^^'- 
jM/j/7rtf,Jcaf '^Mflt x^TJayw . xsfJj fXM ncu ctv n> f2^^.yAet 
y^ ^ilov y^ /xi7oy'^, ^cqi^iov tipjf ihcccmv, K_cq (icL 

pvnpOV H^ KOV(pOTlpOV.OV7LO yv £iy\ KguoVX TrwfTtt.TXi {cf.hdJI-' 

•nv oh (icL^VTipOV Tn; w/ci^ ^ fcovJ^oTfpov f^Sl/o^^khstM- 

7Z0V .TT^VTDV ^cd }{ClVj \U)V(pOTipOV YS^ (hdU^VTlpOV . Vjf} (coei 

0LV7CC owSpcioyrD^ y^ ov^coei , xstT cLoTri ^ nc/uf irvc t^sf, 

TO "/> TVlJ^i C VVttCM TH AiCva. iot l^V,\ISi yi 'G- ov AtCva^ 
cV Kvrsyprp, T^CtJj ^Moi ;(T' TCy OfW Xoy>V . OVKOLW K, cVTJ 

^ '^^i^-yucLTrt KPUf iat cvti ' '^i2ivic hiyjviig Twg fJLaufVt' 
/Sfjcoc rs^ Ttoc on<pwg , tzoc ctjUctSiig %ujm ^Q.fZj^osi' 
€Srtf,i{ctf hi^j^j K^^^^hct iTncS^cL W /^oycf), W op^{ a«- 
yvTt.cu rhf) Ttg uoTtog ipcinaazi^ ctj ^cjiipipYi uwIol Q;(pp 
auvvig, KcLf (TD^ioL eifAa.StYig , (pauti ycLJ . 60 -^^ vjxj c^ cc 
^sy^aynvTt iKscripot, JhcAci c.v7t aV o/uoM)/fj(rDUJUTt . ovk 

t'-W Kj '(koTDL 'Zf^gLOJOV7t,Hj'^l(rO<pOi jlAXqVOyj,^'^! /JLCLfVO 
/jS/JQt (HXpo], K. 'TrwiTCt Quv'^ ^OJtyTCU. . XSf^ i7r'^7lOg 
My>g , TlDTlpOV CtOV CV JiOVU(ni)(ppOVOUUTlC MyVTtVl (i 
fAJUJjVOjoSjJOl. <}a^OL y^ (pcLtTI Cdi %Ul7Tt f^ My>V7t,07W 1i 
OtJUTWg i.pCA)TY *JMoL Toi 4^ (TD(pOl,C)i TlS SiOV7t,%l <h JUjCUIV 

jiSfJOhoLj ov Sii ' ysfjj TiiTt \iy>v7ig , JbKOcuj^t /uiKpov 'm^ 

^UucUi, OLJJ (fi7 K^ JUH Ji7' COCn OV jUVIKJtTt TT OLOTt) YI/j8fJ 

t^ iiov iz^^^yjuetit^ %(TDVTT*) fQ^gTi^hvTtg OLhhOt^Seda JiucLKpcSc xs^ ^CS^yjiipcx^c fy^divm Tyoof ;c5M Tvpof, j 

ndp'^^ Kj Kf a75f , cvoc K^ vooc. i-Tn] ouu is% cc^paLjpi^^iv t 
TTf oJ^Avof 'SoDyTrv SJ^^pipe^f-n c^ clI Tic VI Tro-itldiH^y yI \ 
d<pct^p€i'nstj tStb A \%u> oiov '^v . etj -ji; ^^ ^^^fix^ tv j 
et<pihoi, Vu feTJ (hKst- ovcPi iv «n.^cS^^^^Ma ^T^ooTt. "S* | 

fULVi TAS S O O I A 2 K Af | 

AtyiTiLi Si 2i( My^ ovr 'Jacl^ vic > ovn. yjivoc ' o-rt 
Z)i Ji ^m Xiy>vTi.<; raj{iJ\ ^^Sil^iai ypu)VTW{iOd; i/v ' 

•?' " >» , V Ot r\ I ■7'v . \ V '/ . / C\ 

<r» tWVX.dffJJL. Siyd^C ^ J^SbiX.lVV Luv J)<J)!L(m\lXjCl ^>C7oA 

J))y^ivUjUjCcg Tac ^(r7Ka^.qTej.7a <h,cog%i cJif'lci'^?^(X.Sl 
'^o/MfJOi (jv<poi oU'J^<^i: 3 ^ eLuiriJv Tijwa clv iJ^JhL^ouv ^ 
TWC pi^LoC' Titap^gt. 'j,07i viJ)i %.vig '3v>^' (ropign^ tA%V- "' 

TJf,oJ/fcl' «J^JfeAM-StV.^TE/^T^Ot J^/o7T ^TCMO/ OV OVyfiVO^UJk j 

yo/ (TO(p/?Tfc^<-,ot^/o/ Ao;!*' yi^^^Ujuixti.i-^ q m|D7a ^h- ■ 
^M yofMloi TOvJi TDV ?^oy>v . yiV(jd7K.(jo yd rmc JlJkcm^AOciC 
y^A/u/xoLTa J)JijL(ncovTU4 oi kojj eLoiic o-h^ycdfjog Tvy" 
i^^,\{SU x/5ae/nx^ Ki^eJ-^iv . <Z5t9f £^ Toy AvTlpoU' 

l^^CTvJ^i^iVtLOg ^flt VTC oVTt JiJ)x.(nCcL\Oi ^TTD/iJ^iyLLiVOi Tt 

fWJ) Si (Tvpi^ J)<J)intov^u,'^ \\ avcplxv KSfJJ ^iTWf.vi tt 
' Ji KvaJ^cLypeioi ys^ nvdrx.ypeioi mv. 75 Ji 'veJ.Tiv, {Ji- 
«/^lfelloAyV-AfiTtif 'nv Lfov cjJ/^^iaJnv^ Tit^y , KsfJf cJUi/^ 480 X N S N. T I N d S 

^OV OTt StUtCfnv oh (fjJht^cU. TlTO.pTtV Ji, OJi /ULMTtfm" 

g^ (Tv^Ciiv <Tv^i<ra)v az.^ot ^iyovTWf.Hsi^ y" y^oL/ufxoLttt yn\ 
AO/ W ifjuafkv /Mt^VTig .igi Si 2tf ^ (pv<n^.oui SiTtg fJiA 
^5ajK 'aH^' ffv^t^f iKctvoq i-^iit X^uiif ^ K^ -jl^om 
/uSfjoc ptLJicof (WVcLfiTra^cLi m 'mM<X. oxlycf fJM,%CV ' yrafn' 
lovB^ ^ rcL ovujuctm fjccLf^^rLVQjuSjj . rj^^vTravit vjrDf 
T^iovyViidi iKcLosov'Q fjf, Tntpa ■mt^;,o'^f^^fJUL^i.a!i 
SircpfAMTn^v oh 7» QvufjuLTO. fxoji^viv ciyucLjkA ^^' 
^fJS^ong cLfjut y4Vi<^,yva>7io.oK TTovJi^etj TTf XBvg -^o 
fMiiOV mLjSiov i^Xlipm; ^^Tn/u-^,^ ricoei^a^ot^xaf 
(pov EMcte/^f (pcJVCL6,ynp<n^oi HS^'Kj elj 'Jig tLujo^v tm</V 

VJbfJulph i^CLVl^Ol )($(.0U7ty /tCCW^tVo/M^ Vt OVVfJULTa' K^f 

Ttyf SlJhLfnceLKo^f,^n4 ajuui^.ov MM)cTaJ\ /utsi o \oyi^, ^ 
ky^i; ^yf^ ^ 7?Aof ^ {luiaviv ' ^ ou A€p53 <^f (hJbLx.Tt^ 

'^V,ol>h OTt "^CTO^UlVTl fUCl tUvoLI TOJ ^CTTc/V/^ft^ . A6- 

y>VTt Si Tivig n^ ihfJUtyppciWTUV 6)V ;^M TOf ^*^^ 
^Jttd v^apcoyvi<daji, ovfhihTt^^^Ta vojui^ovTi^ . « riy» 
TTf ow^Tziy ipccTCpn nr^Q/ZTo, A€^m,T/ cAj <n/' ^7f o/ViTztff 
loc ^CTO KAct/3(i) 7a £/?>« 'Z?€J'<'7aaT«?> oTTtt^c f&p ^&jyvi- 
Afi(7Bt< , tt/jc' o^oTnioc Aot^M,o'-\^77r/a,o' </^ d^TTClO^ (dj 

y^ TWg axvTiac, cnwayay^vTic ^ TiKTtvcb; [^ ^uca^oL^^ 
J)iv^Y\ptd(mfJ^ KPM l^ayKcL(m/u^,euidff^ insf-^^ Act- 
^ riyfij/ ipya^i^,cLM.oL fxvi ojv ^'ga.raj{.TWv7iv Jt & 
cv cLpj<T7 Taj;/uicm¥xu, ^y(^apa>azLf iwg qL-^vigrx^. Jcptf 
«7/ X ^'<5t^f kW Aflt^^jajSJK/^fcoSatf * ot^AMTO^ w3ae<"* 
^iTri)Tv^v,K5i^ )udix.pO)Jdcaju\f^ffi. ks^ cvTiJro^ifia 
TrJf ^^OTO^ ^ TOJf oTj^ira^ iTr-moiiTWi, o /[ 'iTrv/^ 
%^Sj a^.cdgn -TTWf Tig cL 'w, ^n^vroji ovSi <hLvcLvrcLft 
^vSi fSr^.^OLwrt.Kiyjvn'^ dyxdtv «(«^ ^ JhLfJiSTtMV' 
KCLfTtk iyCt Y[1U<J9t0 yOJM^CO c/kyvtf flK*V • C+TI /> OV TO^f ^- 
\ A€tfl n E P I T A S 2 O ^. 451 

j^lfft fJumidDLjuoi ou/^cd^mn , (joy cij\ Hsi-Tvp^cKua/uoc,*^' 
Muu2i Ttv Jit^v. aMac ;t^M 75K Jhifjsv cuJtv; dpmvt, 
«uifHiiSrajj ^rcwTaf Ttog ^vcdc twnS KP^ "^C '^trn<i\loi>f 
^ctTit^j^iolTipuf (k lo/uo^v^otjdv , JC5ti ^MoL . euJ^oc 
j^> 704 twTO^ ti^^ol; k ofMlca x^ ra C^-^-n Jujia.^ j^ 
cL\iy<tSeuiikj oL\adiicu' >f^ fz^i^')/uci.mv ^-^o^j^jt/ _, a^ 
J)Jkj)ccLazt<d^ opjciog,^ Jiaxctypm oJoy r'iijuSf,Kj?\d- 
^yn^ct; ^m^Sw,, ^ <r;^(p-')(nog 'T^ d-mtvTTiiv }a>gTi 
ky^ K^ uc iyyiTDjSjJdLcnLiv, Hpi( 'ZD^tbk ju^ d 'Zjfe/ <pu-. 
<nof w^fitTO^Tjyv ei<f)i}g,7r[t}Cov JuvadiTcu^ ^^Ssjl ■to/- 
TOi' op9&JC ic; 'zyi^osiViiTt Sm d TK^ TE;\<a^ *f^ ho^v «- 
«/^fj^^aatiTcq^ 'ZDfexTTzswTTWV dpSjrjO^Ai^^j.cfiJ-^T 

t7aV7tt)v 'i??/ €- "^ Jfc? <A d^ga,cdzLj tbv /ULk^ovm c/>5ttf^ 

eL^^aJtt op%)g J)Jk,(T}Ciy rm toa/v <?£p'-ajEv,7a q >cpt>(5^ 
TWi^ j05AuiV . ftJ^yj Ji j^ «u^Tct, eiJiff^ 10 To. aTt^ (^J- . 

TZyv' TTtLVTOt y^ ^Th^^OitTOJf. i?J yC> '(guUTa <f^ 7nX.V7rt)Y, 

KJtira Ji Tnm '(scoTiv tos. JiOMa <ZD^osn7ztjj. \pvi kolv fju!i 
.^<;araj\ tuiKiv, cl! Slujaaiiraji auhivi cLj >(^ Sin 75^*7» 
tzi^.osiv.TV'^ oSiKcL^i^d^ ^;<^f^ov Sini> Si i{pj^ov ^- 
SttfSjwdp^ig.^^y^TtvrujylstJiHSf^eL.eiJcog Q^y7S, 
■eiJ)isi Kj 70 \jzrivcLV7tovcium vs^7a ripsio^Jii'^ 

aintv >i rtioq vo^uiog ^^fztoSz^ -TrvLVTOtc.cq ^iixjy 7» /sjp^t 
yuaTa f/.vi o?n<^9inaj\iOvSi txoc vo/ucd^.Tnv yi cy jucotrj- 
xa \o/ucv Tjf f^tgaTOJi, og^ K,ju&ocr.yAv'o( '^ fjuvi jucc" 
eiKav, ov/i 7JSV vofj^v . oc yoi raj/ <^^aSiiau> <f^f ^zy^" 
^ctrrav ^^raj^jCLTnrhi ohdyig cn TmtTZog ^^5a- 
■ebaf'o( 'ofi^^>J\7viv ipurco^QV >^K^tvi<dzLf <akjt 
sravT^tiV.ovMUJU dn ytv tjtxvt' ^^.^ibai^. fxky<;ov Ji v^ 

H.;'. ^l 4$i XN^N. TlNdS 

^iTXffOyiHcx.clicQucr^^. "Q y> TTcMocfMf^Ta a.Kcvoztf 
eiTTOLfiiC (MdLfjuvi -Tnxpiyfnt .TeA^nv ,cm{gi aHJDVffvig, 

iTnnZt ciJi^ X^7lZ%cdT(jfj OlOy TsJi '<hl JUH (A^Ai^lWl Xpu- 

ffiyrynv ,X£lir di^f^ ^^ 'nv ■^vcmv Xj^nv 'iTTTrov .co^o yTtve/-' 
^a.ju'mt,j(^7%;oSiJ ^ TWp HSI^ -n hcijuTniv .%e.J\ /u&fj yn' 
eA '^ ovo/Ji^. ^ 3 ^sj^.yjUQLTtt ovTtcg ^t^ aA'J^eioiCt 
^^ 7DV Apvi j^cw Tiv A^MMa* fZ^^?\yuiicLg 3 , l^ tiy AT21A02 nreAro- 

ME TO 75 Uv^ypciv cy? cLi^coimv 'f^ iSnLf y ovJi^ 
Tivica Slsf^(nci.o%c3f)oiSztf Tta^dr-oiffiuutniiS o/ui\v\* 
7WV fV 71/v iuctJuTtd dV/Uov kQcLKo^jiaji ' iTni c/» Tnxp' ihTn^ 
S^ct^yOc^CTj^ '^TW vcLOQ nxAyx.KOj; (popTicfbCcv ipvf/uico -Tnhet' 
i ^ xvS%iatt4) dm^ 6mai (pop^tSfjot J)iaxrcLpyiA^ , Oinov 
I xaljUifUUt^ f^ TwVou Sita^iv K^ ai/M/cSv «2J)^>^A- 
jbuiitoVy/LcyiSi Kciva •^teiSsLi ^ av(plce4 dya'^ "57^ fxy.Jl^ 
ov&j^ 104 •4^^.V HJiK^dtzp/^o{^ . 60 rhp Si/M^ opiyiv '(sTc 
ce.^''mj7 TO ^Tzt '^aarovTZov ayovccv Tne/oSeVTa. \iSi jxi 

/SeftA^Oif Ta TOJiV^^h^cr.viciJfV S^CL^V /uju<^eAci S)v\yiicSFWf, 
j(^r' laoTyiTOL th a.<^KOi }{W\ cLaiCat; cifA,^OTipoi ol '(guuirt 
! 'ZDi2«-|oM'Trf . y^hov Ji cdeLKcyi^iSzij oavv ^ovov /uciKOC 
SJ^yayp^A^ cM/uiinfYiawng , >^ppv7pio^of cojAot^ 
'Qi; cv "5/? gsbSicnv v\/Jf^ i[}(jiHjo7\cL/u/uivou.ic^c •mvn Sj^k 
JtVTZov iTicovyi^ojujicdctcDik^liKOi '^tmVoo AOTgs^^.Jf^t- 
V 'zs^ }^ 0/ (ha^ei; ^is^iJcHsiJttpcLVii^ igv^cot tb /Sot- 

j '^MtT^!' litCfnOdV, OTTIJdg CL^iX.TfhvitV TCt» I^Oi(pciM OLVCiTn'- 

covTi i )C5« /J^J^i-ntKS^ '}^-' v\ad^tBj)csji/ ^hiTciMy ' tIv ctVTiv d 
J\t}/xouoc i^-Triv cLvvp mtpiax^cLl^i. 'isa; (piXoazxpioL^ i^' 

' ^x.yxdj; , QTrcog /llyi Sf^-^.va^vi fZ^ Itva, <^ iKTn^o/S/JcOir 
iaiiSztf Kahc^v xetya.%)v . cv r^ JU^^d^iKoi^ avi-^p^in 
hoyi^-, 0V(h TTCtyt^, a/g ynMoi 'f^av(pi^v Tto; viO); iju- ■ 
Tfhv^VTitTnT Qvdiv ycpyyjov ^koli^oiti; ' clKKcc Siicovn 
KS^ ctvSpcjTnvcov fZt^.yucLTCt)V Luu p?/r.?a,ucov.oi Ji jizs^- 

J^pu t vjvinm/^t^Qi Tojp Tiioou S^SiKrnaKia.v , 'mMoi n^ ^5^S4 Af*S. nY0. ifniSTOAH' 

ty^^CKTaj W cLicouovTaf. if)UpYou'-7t y>iidiin Ti^^ypU* I' 
f yo/f 71 j(a| %\ipoi^ ^Sicopy^jiucm xsi^ xcyi; ix^Bkpot^. \ 
XS^^^ y^^^it^ (^^ (ppioL^ (hoiBv (hopCopovTi^YipiQ iy'\ 
^ctJ i(j^dupov JC5M <^«<A? vchoPiitv 7i (hop^opov iia^" : 
^fc ){^ 75 t;<Ay/) Yi!pdJiaiVi o ewn^ Ji ^Toc ^ ovTTt) J)t- 
JkaTcoyTWV ii iipuj J^fJbccnco^cov.TrUKVcii y^ fjfJi ^ocduai 
P^o^/ucLj 'K%/ TTXc, (ppivag j(5t^ Tluf )(ef.pSicui iju7n(pvvjcLV' . 

I %, f?^ fJLV) VSL^pa^ OpyOLcuiVTTJOV , TO* 7t) OLJUkpQV XS^ '■ 

' tSf^ov vs^i xoy^vuov ^(JKicLlovatU[fUJtS^^v\/c^ ccu^Yi" 
3iV. if){^fsLJl<^}CCLV7t <^i r[SJ)x,7ri %)VrCf yiWfTilObi )(gL)CO"' 

7)m? ^(hoaicoju^cuii KSM KiiiKuovattJi v^ fxvi^fAop^ icd^' 
eojj fSJO^'^ "^v Aoy>v . ovojbCct^cojjiM di /srfJoTiv i:y^A-i 

I 52«V eu^^ Tctc, fjLcLlipOA . d^aaiUxj te J(5q Ti^ioyi^iLuu. ' 
cLfA(p'ji> ithvyjvoi yn^^xcLvn- tou, ^ oiw cl^cljicia cJKi, 
^Xoit^aTSLv a^ha/uoi Jc^q juk^ >cpti (p%poui y )(pjj ^!i>^\ 
(pvaiv Yicfavocii )(SM arpoJ^ocj 2iviC opjcccq , /Ui^i doLVccruvl 

I K$^* Kf n/^vJV onSicoiCovaaj. *)/>< jV ^i»''^^^" tujoiyt(pLaaff\ 
^^{jueuf fxviTi iAanpcov /LCfm ^^^aipcdv ^^TD^Satf. I 
t^^ Jvi Tmpiccazi^v^ai vof/sv , K5M 'raTj^jt, JC9^ ■mhiVi i 
HS^i rv pocvvov , ciczi^ayiypuaai Tai^ ccy)(so\cLg , co^ cfc/-< 

I ^(JcaXcoTii; ^^ 7IK i^Tzik o ac^jpoj' /^to /2>/<:5tf cLy>van\ 
y^cLii^aW! . TO^ </i TT^iovi^icL^ cvK,^(pt)atV77 '^yrayxjf 
71 )tpLf 'mf^Jc^viou/iipoavhiouj, (poLj)jUayaicci,)(Sf4 o(m%>V' • 

--^l' OLjiALpoL .Jil COV 7D ^ ^Ztf^.TdV , 70^ t^A-a^ TZtff cVc/irflfc/ i 

^rz^^g^ia Ta Trcc^n, tw^ J(a| (n<Jkpco )(c)uj Tmaai^ fjvn'' 
pa^oujc cM.)(St%Lpcu7a , ^i^ ptjaaf^ov Ttv Xcyia/ccov ix^' ' 
.St/sov 0?^ '(saovrrjov TraSicov , "QtrlwDigL ^vnvoVTzi ^ ;^M- 
fDV ca/T^ '7^^.J)SojlSp . K.t^ ifxaSig /uSfj Ittto/?;^ 
/^eTO. axrot^J^ , ovx. irnpY\a7X4 J[ co^jvocji, yivaaf^oC 
SmAixaf TisXuTtMlocgi cci ov^lwTV^iSaj Avnpov. nvd± ' I* n n A p X o N. 48 y 

\ TXjfclruau; '70^S)Sht^.rt JtyAu^ouSiJcc -TaMoJv ^viju^ 

, WW^iV tThaTiayjAOL^ zvojui^i^vavO lifMOoTipon ijtdfj, 
(poLnm Ji 077 »C5tf L!^et/j{3f3 ^oicrno-ii Bi?zt\t<x.Trt ioujTytg 9t/ 

! ^T&t TZVf tUTCVi fm<7DKciM OL^Tri^htV . Ci/UJUi( Si. Ot^/Sfii 

tovnc >ov yvvKnet)^ canui m2i(pij>0/UJidet,ct^^ci ^S^^^aTOjf 
^.tcuf ojuo\oyixv yyojujk^.€ijuSfJouij/AJk,'^C<fi^oiO}^n'' a.iii. 
EAN OT2 E niST O" 

fi6\JT7tl. GEANS^ Er'BOr'AH XAIPEIN. 

A Kqvco fff TDL 'TraufSla ^v^ipco^ cty^v .iglAct yn- 
■*• ^C f^n^i ov^ v\ <m^c vJ^ovUu '^juUheict r^ 
7rcL}Juiv>clM.' VI ^72t^; 7V(ra^pov cL^yii .(hAtynouo /n^ 
cu (fH\ougyf( £^/rtot K£^ciK^ovavig ipy>v Tnii^a-yiC . dWOTft" 
ponMfJViy) viJ^cvviTmjcnViclxjD^^ci^Ttit^^^iei.Tty^ yicDevviOiC 

CltUVI%l4 vi</i!VMf i ^V^ OUX}jOO(ptMt7iu>^(ploj ■'^STa/- 

Scov jum ^^po^pUjui')^^.^^ Q Sf^9po(py^ TJig (pv(nco^'^v, 
ongjv (piAvidhvot ^ tclj?" y>)i^C j JjV^TO-St?? 3 "(stg (ru- 
lJia.(n 'jl^Ct)VTtL\'\{aj^^ig jlS^ ^(poy^^mvohTtig '^,^xa)Ua' 
'^poiJit o^zzrC^f ^' (pcCi^ yjfMa^eivia ^i(po/^a> 
)ca.v Av7rndiu>cL):kav •mvyiaw^ </^m ' ivafxv ^'m!)vivvk 

> ' . -i ' r " y \ I ~ t 

vovc, ovj/vifiy. ciA i\a'Ta\{p.\a(ts^ 7iwf7t»}V7tiASP(nv i(*>v 

f8p >^G^Ji^H(it)%)tg 3 ifX^QVTig. OvJi TfhVlCS/JLOVtyUX. f/, 
7Cq< (^(pfltf^j^TCXDTEAH jj TCtff V.J^DVOjSi CiJtOActfa Q TBtff 
CLViJtcO 'TTaJfolCLig CWTZt mHHV' Kj TOV /X^ Af';^l' , OT^ jj 

i^^iTtii SJe^v iactLj.tTt (poCovfSfjLiju ju Ujiv^a>,t^,(pihO' 
^tijM v/^fUju Qjiva ycha xav 'T^(pov mij^j xav <ji ks^-' I nEPf TEKN. XNATP. 48.7 

vi^eol ■)'i'7TztfSig^<hvoc Triipuvji^ m^apovizuf^ pccor» 
ttu^ovTW^ 3 ov^ v\cmv »Sl^¥Jiiyraj\ o '7^^ ttd^o ytp^.ajoy. 
av </[ biov ^oLpefbuuTraAcv 'jfivlujiildiujy, la tikvol , rlw 
f^clfpivcov <pv/nv dpv^TJouoTx. T T^JbvcLf^. li y> ctv TJtiin-' 
(riirtcTizLfJ^iovjOiCiJ/ui» 'la^ov (peiyfi)ycf^ct^'Ka.v iSivi, 

TO TipTTva f^i/S 0-\,JdV {H7l7. KOLV •wZfML-, ItttZJi^Tm ' KoiY 
^[o;^fj7f?afUX.77{«. KOLV ^TJJilUTt^f CLVTtfJui^' KOiV fXl/l 

fQ^g viJ^ovl^ 'uzirvipiryi ,^vm77a4-Kae.v jLtri ^ff^TztiyJU' 

KOAoivei' KSf^ KOLKCff^>^» 'SJ^y? YI<DivUv HS^ (^OLm^l^iTBLI 

f![^ciy>o3jjov.'^/^\cko>co(pihv, CiSifoL oit 10, cajst- 
raxcjdvra f^^TmfJ^ic^ViO^mjv dK/Mt(FV[ fQ^q caSfct^ , ow- 
J\pcLyrtefhc yiViroJiyTa^^GieujTUc i^Jovcl; cL^paufpen . xc/Uj liui 

^(plw cUJ^pcLV ,/JL^ Tf^^^ipcL» OVTWirrolOVaa^Kj itoOUKj 

j ?^ijuov Kj ii^c c^iy^kiv 3 iit Kj 4"Af ^ ^ Wato? rjfJi o^- 
[ J^ litu '^ f^ (jujuYiAixsov V) 'f^ fh^^f^.ovm y^ nsfi 
' 'jl^iKOL'if} (tv^uCoiivet ra JcJ' 4*^;^^ oi^cLTimf^cL m ^- 
\nivo^cL.olyJ7niot,<piKvi, (QO^^^^^vt^ojf rtvi^ rttg ; 
i 'Tm^cnv ^sj TiKei(ju%(rQiMpKg ^'tTiJf ' ctyV if^Ca^pivn^ ^- ( 
' ^LpcovTUCiTiuj-mc ^'iT^? (hoL(plw tiyfjitoTipov (ptpoim.^Ai 
m Q(Mj,(pi\vtyfjL'^ y{^^f^ iT^ d/x-Ti^Xoif fitf Kff.yjO'^(p0U' I 
f^cti 3 TivKSLfmv i^eiyrtun > Y.^ \sm th? ^v(pnf 0/ '• 
\7mjJ^^vCpi(ig yjt^^BMwf d^eiQTHTts HSLitiajt 'jj/JYn- m<n. 


«» «4 • « 


■( 
r 


1 
t 
i 


■ 


' '48? e 1 A N OT 2 i: n r 2 T. . 

GEANB' NIK02TPA'TH XAlPElN. 

£;)^ 01; ^iCU(v\X07umi? clutvv.I^ 3,0) ^iAM^-TDA- ■ 
"Vzn) i^Syujocq^v '5y7©v,Kptj >(5t7i;^v7af,.>05M Jju i;^u- ' 

^ V066y .01; Q OCdV/UO( «' J^ ^yXTtt >($tf ttfcQ' ^JLHipcLV , J^ tf- t 

J«M9v«f >(5^ya)i;;;C(,»'ct tt j(ptT tf/;7td./0W) cvyiiU^ihv^.yot.: 
jukTVii y^ '^iTn '^y ov^ n' fZ^^7vioy\tng ^\Sfiog , '^ i\ 

ffV/U,'Z:^(J)0^ . ffVJWZl^^pO^ iioh 75 <pif>eiV OLy/OicU/. 

«8' fToJipa. /^* '57€^f ynffivLuj ojMhei, yx./.i)irn j '©€^f 7» ; 
w/^ipipov-avjutpipov OyKSticoT^g ){ciLiidi fjjvi /uucy^v , yt-Wj/fcj 

/S^^V0lX<2i^^VCtaJf i-7PX.y^V.\vta Q 0fyM^7»/XA7B,(p/A»J# J 
i\ir)(^O^U /U&fJ y fhl^^iOV ipidt^iTXXJj y (nCjd^midJJ^CL *3, I 

^flM^feTOi juctMov'cog 7? Tn;^ MOt;;^^ a (pot(r7 ajSjv^i/ojztf. fcctr } 
5^ ^ovKo^QV ot \i\y\Bi^cL\ <fiiKJkiv,ihir)(0Offa,oi^cLipn'' t 
«■Hf 75 T^^vigiKvfuiiJicL n m3ot<j ^ (pcu/ipcog CtjJL^^ni ot- 
izij\, (Tv^^T <piMcLV r,yv) n adS^og 'j^ cv tm xsf-Xonscyw \ 
Siot,.%v-n yi> vi^pig TWf KOivccviO^.vojui^i ocw /^)^c A^ \ 

Ticu iTVtfpoUV poL^JUYjaVVTa TrofAliSwf OH CIVQV, <JVI Q OVJUlr- { 

CiuxTVvm. mpeivcLi^HSf^ 01 juS^ ^iKeiv i^ yca/ulwjcjcei- '; 
rluj Ttff Ttti^.^^y^? 'GvTtv KP^pog . ccjw<x ^mii ! 
ivi K. aapovyKj "mteA^Tvvi &pA/ ^ TrcwiTOj^ . oKiy^ovto^ 
■yH 6 vjfJipoi '^ ^qO^ iTzqpcLV slvS^ijuv] orpoJ^tL KaKO)- it 
fhp '^ /uaTWfOTipov ^i^fjuau; ^mKeujov^mg defjKov^ 
J>o iipjf jujitU)V w (hiov Kpm SI^€ol>Ku)v m Bjay^' 
/M>v a<cdfioi7W{ rnn . cvAi( y> ^ji&pei ppcycov euj^ 
SftHpir^ ^kolC^] . xgLMvfiSjJog odu "xszsxj ^ fSj€SC<^ 
^K^CfJV» liS^TUi ^zi^-nv (hiov ihoL-jloixriS ofiaViC^cdti'' II XIV 6-2 TriN ZHAOTrn. 48>- 

oiTtmmTi (TDu f iisni 7iw i^Tc 7nc xsf-Tttyi cdaiooQ vCe/v 

Vya Sf^<piPOV(m. y TM e/^ ^juuch^et 'U^i iiv iiaoY , TW 
J^ cnwoLMAyli ^s^ 7014 •^u^/u^ou; , tw J^ ^i^ogvpyicc 

<2)t?? y^ W ovot|>€'7Bj<' QMTiiveiv itv ^vi^oVi Ksnhov' iavdto 
Ji TmpiKiiov IfhrnSiiojt Toff Sf^Mctyij^. ^ y) xpt^^ 
«3» >cW Tfttp' i^poT^ SCvotcU' (pipei,<pi^y]' KS^ /MVY\( KS^-" 
^o)(se.yx.dia4 t/)^y (^> « 7r/>Ml . Wtm /> KPM cfhvcfjov 
i euJ^D^ ^'yUAcm t(S^%L^ i^iv yjvcuU) KS^ itixoi^dtui 

7l%io\/ Yi di^yr^HV 7W i^pov. >(pt7apW/MVof Ota; "UZSTO 

ffd(J'iuiaMov ou^^iTZLi' 'Qt^ovJl Sl^?^oiyluJcLi3i\K^ 
ci'<Zl}^^'7ru.%<^pov Si (piMnpyviGiiawjiyvod){3f>^ tIuo d- 
J)K4eur rLu). €i; o?, )(^7ayowv ti 7ia) (S)€S(TvUuv fki 7ic) 

(iioV,XSH '^'l^CUi TyiC TOP')^?' KcLfxCcUIOiV 7Wf '27€^? co/Tsr. 

C0'^^Jict4Kp.iCQ'ju^oLi ni^m^uoLTtg ViJiicL; Ta^cLfct- 
'/prouuo^ig TniovtnViOvTij^ ct^ S^tpopa^ ^^ (pihcov oiKJiioii-' 
potg 704 S^Moi}a4 (pipoian^av ii Kcf^ la (hovh&JLUfnt rti 
^^t^ ccvjidi^.vo^TDUvnc y>cii€iVQV,KSI'^ <n<S>^KSf->^H 
iVoaiiv T AvTiwig' Ka of/^^nwOKTBf '2Bfe< t» &J^/tMy,KP^^ 

/O^TSyxio/WK djxhplWi^yK^ KS^TaCAOCTljoVTt^TVV plOVi 

K^ (Ji K^ia.ChoiTtjeiv 75 avfj.(pipov.d(p' cov tV avnv (nw- 
TiTd^a^ Sc^eii,K, Kohoi^o^i] (Meivov fc (jiouurUuKcKct- 
^etv. ei y^ kP^ d<pi/i^Yi mpS^o-yi, inpov ^a Tni^S^-' 
cr) euv<f^ci( tS (Qt^Tip^d d7m.>f\cLyiicrzt KCLV <li(.eivo( afx^- 
Tii^G-o/ix^iocjTrdMv ccMou . ov (popYiTn yi Vie^g ynpe^ct.Y) 
ju6VY\ fJ^eig d^TT odJ^og olovf^ a{v^ . d^aajdi\vj(Tig 
'w omv,\(c^ Ksi-f^^^p''^? '^^ odS^a; imJhuov '^afii')^ 
owjS)c^pYi(Ty\ tLu ^haCio) . otM* d/iiajOYi liuo iTO^pcu/i 
/sk/iSTi^maji oi (pi^ailofSiJYi . kccv djuuuuvi, jjM.-^fMjg 
'<^y ifK if>v^iu)<jzt.yjv\\. aMot KgLhoy oanf^feLJi^^^ 450 E AN OT 2 i^ H I 2 T. tUu (j^ eiKoT^eLcr.cUf ov TrauourtiriujQ SJ^<popow v l^- 
yioiTrajg cuu^oiai.ri J^ifhov^^avi Tt vs-r iaeivov ; (lmi 9/- i 

<*u)t;c7a mv^m^iv ov otg VTapYiVOfXViCi 'M.vtJ^iotj^ dog^v^ \ 
y^ jJbl^Sqv 7t7m%( cfhitri^. eEAN^ KAAAI2TOf. 

■*T^Al2 ViCtmpcUIC VfMV Yl loSjJcMoiJoioL f^^ 78 V0(i^9 

■^ Si<f'C7SUi r olu^r^ ^^ iv ohjult^ yy\ ^cd^ * H b «^"* 

J-<St(nC0Lhl0L CZ^^ T ^lff^VTZ pOOV chluActV O^eiKd 'Zife( «T 

1 Oi'A£,voiJLici4 ctc-i 77upctivoujV7i;oy . i{c)LK<*)g y^ i^ (Q^lipVf 

I lU£LV^VeiV OL fJLIu yi'.'C£<ncl)yHj r SViUCovaUo OiKAiOTOLTiu* 

'T '3}fi(!^v'iipU)V Yiyci^'C/i ^VTH; y^ •mi.p^vo^(p^^'(^ ait 
I nca'-fj^)^.>f^ Si'^»v oiKDv rn^^ivi "yjLiycuj^iv t^^y^ 
^^TroLfvoitv.i^ Oi(^ <t)i^V)/JLiy7di ^ J^cv^eia^voia^ F 

: etOTiJ "^O OV aiWCL^^(i7Wl 7C/f OTtfACLtnV V) }C7}1(ng,9f^ d^ 

I i<^pov --^pvl^mv clvtLuj ol ozwiT^i Sicmmct^. Sl){^a J» 

\ r^ , / f-^ / , / ^. \ \ / ' 

"^V^ffiC CUiTiCt (sOTiV , iVOL /ULHn dl^ TZY WTTOV X.Ci(JMOi<n y 

i jjiViTi etAwarmai a/J. tLuj ivAiUJf » ei<n y^ ou/^pwttd/t» p 
; q)V0^.ivi£U 3 Jci-cAjf 7B cLTapdi^siTDV Yiytuwn^ ) riw «m 

gi^M^SiJci^/orl^TH^fiiaiv. eiTO. oCo.\i/u<£jol )Ci^<i\t 't^- ■ 
"^rt^iOV^oSfjaU!, fjJeytkotg Q- /Ui cw' j 7t^Y,UOLtT7,tftCyoiiM< W nEPf GEPAn. nP02T. tn. ^oi 

f^^^jniuv «©O^f 'nv '^Sjuov th^ ieAovcyiag ^?f t(p* i^jUi 

pXV TTDVOii .KSI^, fDtPC /^ Tiuj Sid/fntViQVTU}^.QJ^;'^TXi 
CtTO^ <X^^ TB (TO/ 'ZJ);Ofe'7l'/,0t' 7Dfc»a/VC£^f OVJU^pipOV OHVmi-' 
piTHTlOV. Ti/xa.v (t^yJ jx) cA i Si^Tm^ vcti; TIV^T 'oJ^iciA . 7» , 
/^V y" ^yMOC OVXoicpJTzS^iud ^eJ-T^ , TdA. jM<rD7IZVV]pOV 

ou^ H7?0K hoyff/uag fi^C^ei . icw Ji vi 'UZt^^oAM 7Wf 

XctiUOi^ T S^^TrOLjVcSv OLVDcyiTtg M. 'Aoe/.^OV /yUTO. 'ZD^Ot- 

^oog.Tvy^ d^OTCjLOV TYig ^e.a^ ^ a.?^cfreAovtdw >c*f 7»^ 
joig/ct^.fcfzy Jfcoz// 5'V &)/>(//) wJi 'S7€?££^ofjj(5t'p'iu» ^'W- 
pv -n/^ dKY^ii TT^f djui>p-nctj; , f^r^^ li mg npJkyucrioig 
th xauiov' TB Ji ^ v\uhpTyjiBp<jdv fxiyt%g , f&€^e tb j(ptT 
tf/^/W Twr UKctaioog. (Picconuictt Si K^ H yco/xt^ , ^e/-^ 
icp vifA^^THi^vig (v/xjci4 ct7nx>^ciTlovcra..ov'nt) Ji li nsifi- 
VTtiV ^Qr. TO o/ja/if ^-mv Sl^^pv^cl^i.iYtcq y^, w (p/AM^V^' 
cojucTrTtg KP^ /Actgl^oun tcc "r/i^-St^^Trt/KCirKaTy/^uxTa, 

0He>tiJ/«VflW<:5^{HAOI' n3t/^V, w[ VZTO/^tVJ-jUATT^jf tf^OM- 

^(t^^ 7£a/ \sz^CqxIui Tvic TnKflou;. oUf/cSfj y^ oLVVj^wQi^cra» 
•ipovct} Sf^^^vov/J^ioj , cLj Ji ci,vyn Tiw Q)rrie/-otM iTTte/.- 
artvTD' %,vig Ji iTraoffLWTtTV^nv, oLUTf^e/. da.varco/^'' 
'^ga.aajj.VyCfj hOimy vnyjg dicunivvi^ /uovuffjgioSupo/i^vic 

, \ > I '/3 I 31 I >/ , > > ^ / 

TUx} oiyudcui cCoovMiUyipvjfjigv /Ajmuoiou/ i^. aM Cdpr 
^^YiJcdi /Ad/uov^n'^ opyouvcL,d (pcoveifxa^ov ouei/SfjcL, 
cJjt/) «T^^Tcq Ji/uiMov ^/mitvO/U^a.v^ y> ^vn 'ryfSiC$^ 
Tmjf^av^IgujTiv ' fl^^V a^av ouiffig Sf^;pu)VioLV i/wmiiovjrx, 
7«f yntdotp^ou;, V) j bTnTamg r^g eu/ a\)cy:g ,6i ahunv Tyjg 
(pvcnuig . y^ fh "5 Jttu Su vo&tv , /ui^o¥ </[ ^n Trajiv 

^ftTVV. MEAI22H2 tni- 

ME^AISSA KAArE'TA. XAIPEIN, 

^ •* y) iczmuJhta/iSfiu>( iSi^^ivn clyx)Z(rsLj fZi^ yuuoLf-' 
vjog '<L-'L&(TiuucLg,)ia}^cUJ {\7nJhc J)ioi o2ijuut?^fHc mMou' 
c9z5W KaT^iTW.^K coV7nv(FW(ppovoL ncfjf i^^3ipctM 7» 

)ip VO/ASV cL^o^l -vr.THt^ oiav^at. KJiKOi^:jCm(T,oSfJrU/,l}MaL 

f/iV TXTAfTE^aif.vi/^V cf^ ra i.Sctrt hBovjc^fjsvct k, x^S^ur 
€/.ov v^ oi(pf>^vi,ci?^o( ,ut> ^TiAtmAM ^ ^ia^ajwt. Tmpa^* 
'jTinov y:> oujtcvi twk <Dcevy^ KS^ ^yiifxpvpov ,v^_ ^)^ 
ovTTOigcf. '^rw cvSb/LJUt7tt)V,7ztjf^ iTwipetic y> ^ch^VijJiJUA 
yrcTJcLV ir^7;},^ova>v %pcu''7ct4 A ^*}>' ivet 7tv lAov 'AjA:, 
pi<;7)iaTX4yMJct/iC6C aoa^jMC o ^tt^ yn^et^ifjiL/ oop^ojcn-' 
?\aLf. &Jf^p(^Qv y) rco/ ixGo^pcvJ (iii<xjctj( 'nS lUJiui; dl- 
0fh(t>A ov Ttnc Tmficncv.iyoig dl CUJOm TZU, \^0f ipv^,- 
fAxt^ (TufMtiav GiiSoi^ycUTi <pvKji.o( ' KSthO)cayadiQbV q (t 
Kjti(ffMOTwru. j($L) (m(ppo(mjuou/ 3 cuti ^^<^ HSf^ (y/uLa^- 
iJctj.ov y) ig 77XV 704 iSa.Toc 'mKvtiKHcUJ (piXOKa.?.eiV Sii 
im y?^i)^A^icbV TcZ anxppQaujocLi^oi?^ etg rojf oiKoyo/Mou 
7» oiyujv'>^i(TH.eiv tfi nJ' oLUTcti oudyi oTnnKioL^ mn^trtbi 
104 oice^i(t) dt\\i(neLg.oLf yi TuJouSfog Bihv\(rig vo^g o- 
9« A« ay^oKpog 17) '^(Tfjuct yjujcUiKi 'jn^' v ^vi ^im euj- 
lajv.vojLu^iv '^(SJ^^K^yrtTivvi-ji^cLi oLjuacujTcx. xa^^i- 
^ HSPi JUkyigxH, Tw/ cLTa^iM .-m^riviv y^ ^» nS^g 4*^ ' 
ya^Kjx^heiT^ Kj7:%.qv7(jo /xa.?j^ov v\ TrjjTO^ o-^og v^ 'n' 
')^Y^ul^.XyijJ<iJ y) qtjovog ){cilJ vouosg TntpcLfpiiw^ , ^ / ] M Tl A 2 t n I 2 T O A h'- r MriA $y'AAlAI XAIPEIN. 

Si tJUiJt juui^a . d '^ia.Si y> ci}/Kfivcnr> ycpoLTiqx. 'tivtIo c^- 
tjfi^^iv iA^dipaf7mjJk4,iotM yi <Af yocXoL ^iptjU4>v i^, 
^ ^^ 7z£ff /s^cV ctl'<:/y)a KCiTajfc 'djv iKSi^Tn^ ynxvi. (Jikyx.-^ 

i^CS^ k oAcW' 7ul'^i07al' "TnAi ^ '^^ ^■-(^oio-a.tTniTlcS KSf-- 
Xoo7foi(pYi,iSjj. TntYcriy^ Tmjvitt y^xct cv ru ■toteo/jcot» 
K^ccS.-nv ocrdtiv 7i ycfJj ^^ov nstJf ^tfcL^ dif^ , /xvi iul- 
TJo i-Ttiv^jvv, d^ctjuuk^-nvo; fSJ^vcloL;. ol-no y^ ig vyi^cuf j 
a^et 70 ^f>i(poi.fxvi oti cwTai %^?i }{st.%vAv,vtyMrajj,d?^ 

OTJtmV 75 VlOyVOV CL\CL7r:W<nOg ipOV i^ . OV jMKjiOV y CL" 

TLogr^TTctjSi (w^<rol(ri.i^ <hfAA^r'opyKcL%.^va,fxviTB, 
(i2fd>f^(»:osoc>fJL¥iTi cv raj{g ^ (n-ncav xi^-^cnv a.(ha(popoCf 
ci^c(.7i^yuivoL KSM<^<p^c»w. (hwarwy Si ovrti>>v,fxvi(h>f j 
Cctpof j otMot EMi^u/V . ^I9>y icLff H^ TO ya.Aa)c7tg ^H" 
fzyf TnuTrKaiL^ov ro vioyvov , ovrwc fef vTryot a^iTmaj. 
dSiloL yd viotg OJ/img v^ '(LHsnripytTo^ ol ^tctdi tntrt' 
ffig.auiSi asf- ^ctripcLV Sc/u^^v^iCXTrh^i^TTiv.oivoiSi^' , 

f^P^THXV CLTTl-^^^yCdSd^VafMV i^pOLV i^V,{\ ^(piTTo 037» 

vtov jUi^<PJ<foi(A:ii^1cc yjpoL(Pi Jn^ov yx^aKrwSi^.^Qc. j aou- 
'^oL fjuvi Tivteiv cnwi^. ocy^r cmavicov ^ ^K^aruov ^^' 
mg ,cijuuiivct:iV.\{cf.r'tountt'^ >t9W dv\p ^.raJ^og %L\?ni4 kj 
piyi; 'f^*' '"^v crj/iLuir&ict'/. ^ oimcn^ <}i fAJifn ctyvf ^ 
V-TTVcOf^aiJuviji cL-^aj/ v^^^tiym- ci^) fmfi a.N\a. k^ vSh)^ \ 4P4 M Yl' A 2 E' n I 2 T. j 

•zatn "y^ '^VTdK; -n ctKJiiov ct (pvtr.g ^m%i , «m' ou td 
• 'I 1 . / A » rr ■ ^ >^ o * ' ' A H B N RI C. ST E P H A- 
nus leciorl S,D, 

f) 4J ^^ ^ fi^f^^f^o^ Dfcgenr^ Laertti edttio qtu Bafile^ 
,-J.J2^^rodter/it ^cumK^an f^ exempUrtJfHf anttants coUa^ 
iafaritm a me^farrtm. ah altuftitjfct: eaqite coUiitto ma" 
gnum ^artarttm leRiQny.m nfimert/nt noL^ dedij^er^aua- 
rum J>ler4ic^iie mehores ejfi-nt ti< i^uai edttto tUa habe' 
bar^nonnuU^t etujmodt cjfcnt 9/ 9/r* ^//-.v antcPont dehc^ 
rentydubttare quif ^ojfef.aliqtfi autem leuu' atit nulltus e- 
ttam momcnti ejfc^tdercntur:tnh^ic ^ari.irum U'frionum 
^artetare confJtum hoc a me tnirntn futr ^^(quodrtyt me pro- 
haturum co^ijfido^^t qu^ajertefottoresfarentiis qtfat edt^ 
tio tUa attukrar^tffancm loco in iffum eontextum recipe" 
fentui:ex c^eteris aU<^ tn calcp iffus lihrt anfiotarenrur,aU^ 
fr^rermirrerenrur. Ouo 'i ad frimoi tUoi atttnet^ tn conre- 
xtu poftas eJfeJ^fmulqTte muUos locos quthm aUqua ^crba^ 
fnterdum fenrenrt<i tor^ dceranr^expUros fktjf<f) ccUarto ftt' 
feriortsedtttontscttm hac^tibt ahunde tejiabttur . Secund-t 
autem j e-t funt quoi nunc annotand.at cenfui:tertiai cori 
tra^quodtales fnt quales dtxi^ommno fUntto Pr^tereun-^ 
doi ejfe iudicans. Quanuis forro muUis ^fnsfm exemtla- 
rihus j locos tamen ncn deejfc fareor qut altqttod aUunde 
auxtUum exp€ffent:qtiorum ^numquenqueffs^acfiffr^ii^ 
bt tndtcuJJem.Sed^el ad hanc ttimuUuartam fcrtfrtonem 
S?ix otit pauUAum fufj^rart fotut -i tn ahfjUtenda edtttons 
Herodott ( qttam hntc fociamjore fromtf^ occtff/tto . Inte- 
Ttm tamcn qttaUmcHnque htinc laborem bont confulat 
^eUm, Vale. / % aa.i ^ H E N R. S T E P H A m~A n' 
notationes in quofda locos Diogenis Laer- 
tii , in quibus diucrfas eoru lcdiones (prx- 
icr multas qua: in contcxtum receptas fue- 
runt)afFcrt;, dequeharum nonuUis ctianx 
diflerit : alicubi.&r de quorundam loco- 
rum intcrpretatione agit. 

• A I O r.] pf Aaipiiov Aio-^ot^ (hioi v^ ywjuai r^^cv 

(^jCmov ^j^n^Ttiv, Legi.uretiam ^iimvTiov, 

Verfu^uAWK/o/f ]^'k^ proM. Agnofcit autcillam 
copulatiuam particulam, non hanc difiundiuam, in- 
terpres. Atque ita ftarim poft legitur KtASiV i^gu^Vahcl* 
ntfi-,non ^rtfAaTtt^c. 

V.If)] Ver.cod.non habet Iwjpotcftquefubaud^^ 
cbpriEcedentem genit.fc*^. 

Pag.2. V .oi(p' th^lw^^^^^^p^ct^a pro w/)|2. 
Pag.5. V,AOTpr<] 5? Koyv pro M-^, 
* ft^vj >f juayiiou/ pro fJULvnicuf* 
V. feq.] AiW pro AftW. Sedhoc ex Plut.dc Athe- 
nxo confirmari poreft. 

Pag.4. V.vcl] '^^^lpv\i pro /«Aff. 
V. 701^7ol\ ^ 'yrcw^iict pro -nvdt 
.7>j0>f Y^^ntcctytKiuutm, 
Pag.y. y^jof] ^ A>;^Ao;^/^jro A'^\OX(f)* 
V. ^ioL] -^ QM. K/>n7>ff pfoK/)H7a'. 
V. xj^ Tfo! ] ;i^ €(p/Aoaz)9)iai.)ui7»Aji>^&c. pro Di^tt/-^* 
lULirthvei, 

Pag.^. V.«V o3 5^' TlAoLTay pro Uxcltcovos. 
V. ^f o] 5f^' Nott;)Viu<Aff hic6caljbiproN£tt/>a><^j-, 
Pag.8. V.penult.] ^l^' jLueAfo*!^ ]pro /MKfoi. 

Pag.9. V.<CU>490f]5|^'«Wo95l' prO «)W5T>V, 

aa«iij ;_4 H E N R. $ T E P H. 

V. ivL^poivj 5f fio^TTi^ pro fiTor. 1 

ySt^,-]-^' i>:^xo A,\ ^ ' ■ 

. y.^vml Germ.habet JiV^p/AoTfWrf^pro^^^p/AoTi- 
I wiWEftqueillam ledionemfequutusinrerpresjnon 

hanc. Quam tamen confirmanc quidam,hoc Thale- 
j tis refpcnfum commemorantes. cjuippe qui eum hoc 
j dixiffe tradan tjrefpicientem adillum dolorem queni 
I parentibus morsliberorum afFert. is enim eo maior 
1 eft quo magis diliguntur. 

1 Pag. lo, V. /u^wf ] /f <PH^ ^ l'ipcovvMcc K9^ V'6<fioi 

. ftop',a7 ^£fjj ^'o^fjoi iipfow,uo^. De qua led:ione mt- 

rumeft confentire inter fe vet.codkes .-perindeacli 
1 duo eflent autores :quum tamen fit !f n<n,non (pctjj.di * 

libi quoque quidam Hieronymus cognominetui 

Rhodius. Qiiidam habent cum aiticulo, lipa)»;/^^, 

\ V. ^'of ] "P ' tpopct^ juji?<hov<rn( i^ecimioitdttJ, 
V. <f)j o] 5|^ AeW<:/^ooy,fed reftius Aictf, <fflc,v, 
V. fsr^-n^^cp ] 5^^ o'vr\kcD pro csr^-n^rcp. Habes auter 

bisillam vocem & ex HeracUto,infra, pag.^^i. Se 

ibi quoque oVk/w & o^K/fatrquidam cod. in ji/9vf & n^n 

deprauaranr. 

V.o/e/^]5^' A/^:/b^a<x/(y ipro Ai^^juwjcpyqwo^ certti 

cft.Sictamcn &;infra Aivaliuauiop pro A/</^fwt/(iJ,<Sci 

q ui b u fd am AtcPu^tU^. 

Pag.^. V. i/J.'] '^' Aajiahho; &. AduiS^\o(; pro Atf« 

Pag.it.V^] >^ i./uLTAr^si, 
V.(eq.] V 0flAxypro0odAM. 
. yttM rzzy€^. J ;^ » pro ^. 

y. V 1 1. 3 "^^'loJi f • r o W<A . 
Pag.ij. V. «t5n(pMra6]p|^'^'9ty2,iJeOT Cgnificai ANNOT. IH DIOG/ f T~~ 

ciimyUa7?t/€,quo(i ih contextu cx plurium codicum 
confenfu habctur.^f^Atinterpresfcquurus eft ledio- > 
nem ruperioris editionis : videlicer fjuunvi, redditc- 
uimDiuina. Eft tamen nocum /^rnJo) prOyUoMTiu^ 
juictj\ : pricrerquam quod ^t.vi^cu fxa,^vi melius con- 
uenit^ cum requente ct/pccf. 

V.piToji] HaSet v.codcx^^^antc^^^tV*^''^» 

V. TTO?] Ante;^rpov infettij eft iipw.quod Icgit& in- 
terpres.Scd poilitetiam fu^audnijVtalibi fa^pe. 

Jiv^isf» 1 1 1 tsiyTUv -^^ Sd^JTifoi, liuj 7v;^y uTraJAvZo^, 
Fortaile perpcram pro oux, oLTmjiSiv^g. Sed cvJccLTmJj-^ 
/«t/tscriue 'Jj7raj,^ivi;mu\to meliuscum accuf. ^^v 
aut^pJffTFConuenit. 

Pa^.14. V.«^] 5f^ y:: pro cfij'. 
V.w^] '^^6hly>v pro oAi;^y.Rcdiusad cuphoniam cft 

V.yafc;^A.]Interpre$/<a)^*;.o(>uilf nomen proprium. 
cHc putarj& iun^ir cum Te/TSf- 

V. t<n ?(pm'] 5f^' y^fMv pro j'/*^!'. 

V.-TDowf^^^Wa^tpfaf^s pro •}^y^ci^i, 

V. /« /x^A.] 51^ Wto iTr^ %Saji •pniviTlKa. In Gcrm. 
edit.Tuw-Ta 'i^%cdpu ■TOiiwz^'. Ego legendum puto W- 

Pa^.i^.V.^to] Scholiaftes Euripidis prioremvcr- 
fum ita fcriptu habet , Tiwr' Ihi^jl^ XccJbcjucf "^"m^Ttv^ 

Q( /uJ CU/i%KiV, 

Pag.i6.V.(p6Aof] 3f fe9«'A6) ?\i0^vdJn7y 'Zjre* &^. EgO 
luhentcr recmco At^vciJTwV.cuius pluralcm Afc^KOJTai 
(nili potius fcribendum M^mra^i fcruato illo acccn- 
tu) habes & infra, pag. yo bi. 51. Perperam autcm in 
yulg.lex. tradihanc vocem lonibus (ignificare Vio- 
lentos&cotumcliofosjin meoThefaurolingua:Gr*e- ' 
Ca:docui,Tomi i.femipag.fcucoIumna^Sj. 

Pag.i7.V.a^oi'£Lf] Lcge cumaliis coA.r^i •m^TeU^C 
m/J^^cx.?\a^u}vog cL/y(,<fio^vl^v/^yig \:m ii A'^.o«fct.Inep^c c- 

*" — ':; ± ' ^^'^ ' \ \ — ^ H p N R: S T E P H, 

nimliic ponitur particulk /^aovott , taquam exIcBblio 
proficifcens,quum omifus effet genit.locxajMrof, 

V.AV?<)t/)Vl Legitur in quibufd. cod.et^iTtav , fed per* 
peram omifla litera vjmeiri caufa: quod et cum oLcpiV" 
T&jj^ftare poteft,ob liquidim muta; iun(3:am.Ha:c au- 
temledio, 7^v 7.oLhct/Mva. ot^V, cx mterpretis verbis 
^xcogitata eA.quall ver6hiec,Qui Salamina fugit,ab 
illorum qua: habemus \erborum (ententia aliena 
lint.Addequod Fugit,pn:f.temp.propter metrum 
efledebet» 

Pag.iS. V.JtAWcw] "^'Si^-ng pro J^poDco^, 
V.TWf i Inferitur tMyi7:i poft Tvpawitfbc . Et fic inter- 
pfes quoque. 

V.cvK. vi^p.']')^ /uUvo^ ^roCiA. 
^yj^ijuog^^oLi^^isicuvfto aTc/y«H , quomodo 8c in- 
^crpres. < 

Y.^^iTtli^ (TvvcpyAm \»ro(f)Uffiv, 
Pag.i^.V.oJTa/] ^'tovtdic pro TtvDs; , lungendum 
autem erit ToyTc/f cumjomf . 

V .ovn^^^^ovTi ov(uj^^%m /uoi-, dne (^,Si reOrius. Item 
^ KiK^omJ)!ov proKoc/y»if/^K.quamIe^ionemfequitur 
interpres,.licetfcquatur Ki<^Q}, 
V .c^«Koy j ;^ TK 7«. otMot, 
V.<rra<1 W inferitur ante />f^07iA«<-, 
V.MV <A^] ^)^ 't^ijucov tpi^covTQ^iffii a} d ^zifpc^TOC» 
Pag.zr V.//t€7»] ^^^zi^^^cov pro f^^f^him, 
V.vlt.] cLeA^ pro Jt/iM/sw-. 

Vzg.liV.ouiy:)'^)^ Wicruy Y^tj^^^y^^ncn. 
V.Jt5tf*/x^raT.]Pro «,'•)' t/ct^-non dubito quin reponi 
aliud vocabulumdebeaf.quu nec (ententia comoda 
cx hac lediionc elici poiIit,nec metri lex ea admittar, 
N,OpcL\ Pro i^yog (quod ex confenfu omnium no- 
ftrorum veterum exempl.rehqui) apud inrerpreten 
legebatur ^^^of, cui ledioni refpondeteius interpre 
tatiOjhabensOdium.At ineditioneLatinaquas mei 
proxime p^ceffit,male repofitum fuitt^^pof , dubi- 
um inter m.9i §c iMi. Fuiflcautcmxfacftwmut^- A N N O T. I N D I O G. r* 

dum in KfAj>>i,(vt mutaui)manifeftiflimum eft^. 
Pag.ij.V.gTOj^feMftf]^ ctTO»eM«^,quod malo. 
Pag.zj. V.A£j^ra[ita malim,quam lAiyiJaM.vt infra^ 
fAfc>47a4:7>i,inPittaco.pag.2^.Sic vcro&apudaliosfcri 
ptor^s iMy^ToL potius quam iMyiloui reperias. 

V.eM/ry] -^f ^Vaywa/,e<:ny,«,'<rm?o3Btf.Alioquifubau* 
diendum eflet. 

.TypocJ ;>f Hoo«) oTBf cv Tn «zziTsaJTM. 
P.i^.V.TBtf Xt.Jp^ <pif)iSwt pro •m)p^(o^, 
V.TrTf^jl^^KuSv/^wKjanomin.plurali Ku^/;a,quie£ 
;frequentior. 

I Pag.27.V.EW.]Anteaprofc]u/Kjegebatnr perpC"* 
j tam i/uiyvjSi ^pjj pro xaritemi^jgs pro t^y. 
I Pag.28.V.ce)?75K]ScribeTy/)p<£fov, 

\ Pag.^o. V.Tmv] A pud alios^fcV oiuv tW>«7i>, 
' ^^S-^^' ^^THcTtJ Satiuseft fcribere, cum aliis co- 
! dicibus.jttx^^. Alicqui retmendo ydK&J%y mutan- 
dum elie» i^ijSi in viSi, 

Pag.^j.V.XfitA^cv^^NoRnullircriptoreshos verfus 
^fferentcs legut in primo , ^' ayijutxLTtg v/uclj, In quar- 
tOjKfitf TroTuuc} 'a^yi%j(n ,*z^K^v^}i ^i ^'ActA5a..In vltimo, 
f "^yfjULvio), 

'. Pag.34.V.WAac]VaIde corruptuserathic locus. 
i legebatur enimiOU7i%7ivf^oi 51(^04, pro ot/779«v7a /t^of 
; WAo^.Sed, vt verum fatear, nevet. quidemcodices 
I prorfus mendo vacui crant:vtpote in quibus eflet <tv- 
Tj^^vTa/w^of TOAfl«,omilfo videlitet <r in tertia: vocis 
pnncipio, ob<r qwod habetiA" in Jfine pr^cccc^entis. 
Quem liter;E huiusconcurfupi aliorum quoque er- 
roriim caufam fuifle obferuaui. Quod vero quida an- 
tea repofuit «t^Ti^^^ov^ftare no poteft. C-^ terum libcc > 
hanc odie Simomdeaz parricula verrere,vtpote in cu- ■ 
ius interpretatione ipfamet poetje verbanon reprae- j 
icnraueritinterprci.Reddamautem pene adverbum,'^ 
idc6querudius.Quis(inquifc)mentcfreius[ideft3mc*' | 
.te valens ] laudauerit Clcobulum Lindi incolamjgut 
= " Liiii. .% H E N R. S T E P H. 

fluuifsperennibus, & floribus vernis/olifque flam- 
pia:, aurexque lunx, marinifque fludibus opponat 
•jr.i.comparetJcojumnsrobur^Omniaenimfunt diis 
inferiorarat vero lapidem mortales etiam manus fran 
gunt.Stulti virihocc61iliumeft.[velpotius,ha3cfen« 
tentia.vt fit pro y,'(J^>i'] 

V.aM' 0] Vioe num legendum d^pi^, 

P.^^^.V.rioMo; j;^' iTupoi i & hic & paulo pbfts 
tiuod melius conuenif dialefto qiia fcripta eft hxc 

],epiftola. Sed(quod mulco maioris momenti eft ) 
videndum quid de bis vocibus,^T'ca'/wTOTO^, ftatu^' 
poiTit . Pro illis antea legebatur coniundim otto- , 
iiutmTW/'. fedex vet. cod . illa fcriptura repofita fuit.' 
Quid fi verb TOTUjv/^iJTOTxi' Iegatur,a TTrTOJv/of, cui noua . 
iignificatio tribuatur? Interpres tamen aliam ledio- 

^ nem aut habuiffeautcertc repofuilTe videtur : quip-' 
pe quireddatjCommodiilimam fore ad inhabitan-? 

I dum . Idem legiffe videtur wcmc) ^i^ptdi: quandoqutdc 

' interpretatur, Amici quidem tibi funt permulti. 

j At 7V';\] ( quod in quibufdsm cod . cxtat ) non videif 

I quomod oferri polJir. 

j Pag.^^.V.^' 7K]pro <pu^,pa, male reponitur ^ij/w/sac 

! Jlicenim potius aflenTiedum elfe exempl. qux illara 
fcripturam,quam iis qu^ iftam habent ,verba proxi- 
me pra^cedentia fatis bftendunr. 

Pag.^j.V.TK w/).*] Anteaerat japc/Wra vocein ac- 

j centuduntaxat deprauata:malejgitur reponuur Kkp' 

\ ^ovrrt pro MpJtcnri. 

Y.oivTu.ytho cwn7 in ver. quibufdam inueni'fiLu7i/. 
quodmagis placuit ,*tanquam tertia perfona verbi 
«yTOi&nominatiuum habens A!7roMm,ex pra:ceden- 
tibus petendum: fcd indigens interpretarione pau- 
lo alia quim qux pailim ei tiibuitur. Q^i^ 
autem ex jifdem reponfndum fuerit Ttfi ijMtj {tti- 

\^^\eLf pro rmt} e'/^^ Sh^W ^ iii (iubiiim vocarj 

. iuinime potefta . ' '^^ -':^*' ^ ■■■ '■■ ,% A N N O T. I N D I O G. f 

Pag.^S.V. rdJ'f^'^1')^ -mAd/Miy^fxwj.ltem pro x/i- 
'Ta.mjjaau legitur ctjam KixTa\uivca^^.<\uoA certe fcrri no 
poteit: fed in eo fortaflTe remanent vera: le£iionis ve- 
iti$;ia:qi)am vr habeamuSjCX illovocabulo &expro- 
xime fequenti duo aha debere deri videntur. Interim 
autem dum lcdio hac ui lucem prodeat , vix dici po-' 
tcft legine debeat "nivnSvj^Te/C vt in plerifque vet, 
cod.)an T« 71 Svyjtiet. 

Pag,39,V.7iAtT.]5f Jj^TiAottuTa.quodfrequentius 
legitur cumhocacculatiuo. 

VJldj^To/] Re<9:ius EMctc/^KflrfjVthabes.namEMfia'/- 
itfl?f haberetctlongum,vtpotepro iMUxJim^, 

Pag.40. V."E'^] 51' «V 7{a;' yiui '^^M.Sed male iil 
bemur hacle^ionemfequi,quu altera litelegantior> 
fubaudicdum fubftantiuum hoc, more Grazcis vfita- 
tifsimo,relinqucns. Sic initio huius pagina: immeri- 
to affcftur Kfecra pro Kf otT«v,iaquam illud pro hoc re- 
poncrenecefTe fitrquij talem vfum in6nitiuorum in 
pr^EcipiendojVel hocipfoin libro,pafsim repcrijimus* 

P.^i.V.Cot^ ]5|^«/S</<3/^«>tcp7apro cvmywvTu» • 

quje etiam Jedio in cotcxtu recipi dcbuit. Eam inter- 
prcsquoq,- fequutus eft jfednon bene intCrpretatus. 
Vertitenim,Quumyer6rerumomnium faciem im- 
Hiuratam cerncrct. quum per/,«7i(rx^oco-^'ot jto^to vi- 
dearurvoluiire Ijgnificare Oninia vafaalio tranflara, 
iiue Omnem fupclledilem alio tranflatam . quanuis 
alioqui dedderari pofsmt huius lignifiiationis ex- 
empla. ^ 

P.45. V.TDMflt^iv'] "^^'l^oi-^v Xttm ^Atjssv. Et pau- 
lop6ft,tK)f Sioyrt^ fre>-aKC)<nu>v, 

P.44.V.C/V0] '^'^uejLSh quo diciturmodoinfra, 
pag.jOjin principio^TM Ict</> ^>f ctip aV* 

P.4^. V.Xpa^TZ 3 Legituretiam Xpu>,ixtm :^of.At 
;y^6)7r£/MArt coniudim, (quod etiam affertur)nufquam 
lcgi,nec ab aliis cx vet.codice annotatuminueni. Sm« 
da$hunclocura(itans^;^poihabeta ^ ^o H E N R. $ T E P H. P*g*47» V* f^O ^^^^ iCiui6f legitur efiam iSiuoViia 
plerirquecodicibus. Quod vtminus mirum videatur 
facit eius vfiis in fine epiftol^. 

Pag.49. V.otoai'] ^l).i^</i)«c/S. quod & in pra^ced, 
cdit.fu!t:red4<X/tf(paMfaciliusconfirmari poteft. 
Pag.50 V.^tZo/] '^'cM,Cei4» 
"V. Eti^aA.] Legendum vidcrur 'Ji/CovKOTipoc, 

Pag.52.V.i£a;£t/a)vlLegitur etiam cuminterro- 
gatione,i5t/5vl9»jf K^icuo^covi 

Pag.55. V.Am'o] Pro £WTvv repofui cw^nvycum fpi,*' 

1 ritu afpero,pro icujTiv.ficut in pnncipio huius pag.ha* 

I bes icwTOY 'J^i/iyiL'^ , quum pnus legeretur ew-nv '^Yiyetf 

\''^i eodem quo hicerrore. Interpres certe, licet auTir 

' lcgilTe videatur,genas hoc loquendi minime alfequu- 

tus eft ; quippe qui reddiderit, Ac fponte inde diUeC» 

litre:quum debuerir reddere, Ac mortem fibi confci-» 

witre. Dicirur enim 'J^oLyiv ouj-nv feu feo^T^i^^^fubaudien* 

do genitiuum tS /S/ou, vel 7^f (cJvic) Qui feipfum e vjta 

cducitjinterpretandoad verbum. In epigrammarii 

quoqueinterpretatione exprefla (jgnificatio horum 

yerborum non fuit : vbi tamen aliquam etiam miu- 

riam fadlam eius autori exiftimo.illum enim fcripljA 

fe.Huicvinamincoluri-jem Periclesferuauit.Tunc au- 

rem verbum. Perdidit, non habens quo referatur, ad 

accuiatiuum illum commode referetur. 

V. A)'/3i(] 5^' 'Muffmo^, 

V'(pmi'] Ita pofuumhunc gcnitiuum (NjMavhahei 
tum aliis m locis , tum pag.105, & 146. Pro avjumtetv 
aure legirur Sc av/uTnvM-Sed luben ter avjwmteiv retinue- 
rim, ijcut mim de poetica fcriptione dici notum eft. 
5itqueadeohabes& infra,pag.i4^. 

j Pag-57. y.sioamTa]^' 'rd^tTiict. Sedma}ui alte- 

tramledionem retinere:qu6ddicaturpotius /21%^;:^- 

/> fJire/ 'W<A ,q u am TBcA, 

^i P^g-sS. V.;^n'/>utra] Pro fnj^nn^hoc iubemur re- 

Iponcre tQ^<ni(ii^o^ : q[uafi ver6> vt ''^iaVofj ita ctiam A N N O T. I N D I O G. li lO^^riiJ^Q^ ^ici non poiTir, 

; V. aV '^A' ] ^' S7f EMMcn $l^lYi(PiX t in v erfu fequen^ 
tejx' ovii 71, 

Pag.59. V.Boev^.] 5f /Sp6v3t/ft& ^z^^CoL?i/^€iScajit-^ 
P;^, Attice pro iS/jevOuM & ^i^^Cct^^ii & ct**X^ 

V. jncu^oV] lubemur pro ^twiMtyTii ju^ &c. ( in qua Ie-« 
^ioneconfentiebant omnes noftri ver. co<iice$)rc- 
ponere dtwjuuiTa /l^. at plufquam ^mijJuiaieLcQct hxQ 
leftio.Sed qui hociuber, fequitur errorem interprc- 
tisrquilocum huncita reddidit, Dicebat autemfacile 
cuiuis elTe, qua* habet aliquis mira proloqui : amicos 
autem quos pol3ideat,nominare difficillimum.Quum 
ita reddere debuillet, Aiebat autem mirum elTc, vni- 
quemque facile dicere polTe quiccunque habeatjaC 
quot amicos poffideat,nominare non poffe. 

Pag. 6O' V. ynii; ] Pro a^a^oxoycu legitur ctiam 
•yM^oKoycLv. quod magis mihi probarur. iiquide ^w- 
^oAo^'ctapte tribuitur fophiftarum xoyi^ ieA^rtKm^, ■ 

V.va/yu] Inrer-reTT» &«<AVflt^iubemur mferere par- 
ticulam //tM,quam tamen nec ver.cod.noftri habebar, 
nec locus admirtit. Alioqui (enfus effet, Socratem di- 
xiffe le nihil fcire,ac ne hoc quidem fcire,an videlicet 
verum effet , fe nihil fcire. Atq,ui ex aliis f(friptoribu$ 
noium effe poteft eum dicere fohtij, Vnum hocfcio^ 

nihiVfcire. 
emPag.^z. V.*7s^a^.] Licethanc ledionem multo- 
rum codicum confenfus confirmet, magis tamen mi* 
hi probatur aItera,Jta V'a§' MiKmvyjiui A^y^v. 

Pag.^^. V.Aiu/] Superior flditio habebat , 'j^tpv oif 
giro^TTcS (pctcnv oLTrairhantyTU ^a^ycpcLTiuj» C{UX lcdtio ferri 
nullo modo poteft.Sed quum aheruter acciifatiuusin 
datiuu mutandus effer 5 malui mutare tSttj', vcl potius 
debui. quumalioqui quod a Socrate fa^tumfuit, (vt 
cx fequetibus quoque patet) adfcripturi fimus Xcno- 
phonti. Nonignoro tamen xn multis vet.cod. legl 

«V75K&2iU)»CfCtTj;. jt H E N R. S T E P H. 

Pag.^o.V, UvJosy^cCTto'] -^ N/ja)S)06C7tyi, 
V. oJtAfcA. J 5^ 'Zo^vjpcfnmi ^^/'neJ.civ, 

Pag.yi.V.^S TOTf .] ;^ ^ficLTyiyt^yHpjj^j^g Aiccvoi. /Jid^ ^ 
A/5» 9 f^/uuV.t ftatim poft,<n;^>f tf (jf. 

Pag. 7t. V. ^' 'c;€5'^.l >f V/M^fiW, quod malo* 
Quod autem paulo poft habetur •mtpipec^i in omni- 
bus noftris cod.fcnptum erat. Vidctiirque effe ita v« 
fiis vt alibi verbo fif>uyiyf item compofito <c»£jif?ro£^-| 
•2^9cJ>^K,in Euclide,metaphorice. Qu^o dixit modo Ho- 
ratiuSjQuem rodunt omnes. 

P3g.75.V.«^y«^] Quidam fcribuntjSAgVrov, cum 
vv» Habetur autem& ^ikmy m ^ui^jufdam cod. pr(>^ 
hac voce. j 

Vzg.yjJV.Ttvefl']'}^ 'Jj^^Ti^ar. i 

Pag.So.V.Ti mTOr.] Altera Ied^ioa>f<//A{',ftare no 
|>oteft.ctH</))vice autem legitur itidem fupra. 

Pag.82. V.om] "^'(iho^g. Et paulo p6ft,>Mi7{tt;atA 
X£tc/j^ov pro Tmlo^uSiJov. ■'^{ 

Pag.8j.V./3£7a^] Pro WyUAAcv legitur ctiam m/>wt- 
^Of.in quibufdam autem cod.neutrum. 

Pag.8^. V. J>5Bt,'^t7rt}] Repone '^uTPt^. r 

Pag.87. V.A«o?] Scribe, cT/o >^' '^My^^vof t^nKAM^i 
Vtre^ius rn quibufdam cod.legitur. Conuenitenim 
ci qui (p/AowJcora^Sf eft,^ t? i^iy^cLi. Interprcs tamen 
vtrobique habet Alexinus,non eius fortalTeied hbra- 
rii vitio. 

Pag.88. V.Hf cLT.']'^ fc^^Tnlpi^ pro fs^i-Tnipi m^^, 
V.A/o/".] In vet.cod.legitur, oyA/oA'pof,continuan- 
turquehxc cum prxcJdentibus. 

Pag.8p.V.<4'^J/>s<r.] Pro <Tr)pWiAi(\\xo^ ex vct.qui- 
bufdamcod. additum fuit, legitur in duobus av^plct, 
Sed cum Gupino}^oy\A ( iiue S<jp<i<nXoy<ti vtin aliis fcri- 
ptum eft) melius conuenit orxpi^ioL quam (nt^ict. 

Pag. 90. V. 71 K5tf Qtoc/l.] Mirum eft hic legi 9«oV, 

nona^soy, vt palTim apud alios fcriptores hoc^non il- 

Iud,cognomen ei dari videmus, 3c cuius rationem in 

^proniptueifefamus«Se4adiiiiratioiiem augec vcte^ I ANNO T. IN D I OC. 15 

rum cxemplarium de hac fcriptura confendis , atque 
.adcoiprius interprctis. 
V. Ttov ouifaiy^.^ '^'ir^lSiav» 

V. flftySTwy"] Pro «;^v lcgituretiam «<Ay. fed huic le- 
ftioni illam pr^efcro. Vtramharu fequutus iitinter- 
pres,vixcoJligiex eiusverbis poteft. QuieautcapuJ 
cum fubiunguntur, (vt obiter ledorcm hac de re ad- 
moneam) Aiuntillumitaqucdarade Phidi;c Miner- 
ua compellaifcj male redditafuerunt :ob non intelle- 
^um vfum quem verbu tpcuTiitm^ hic & ahbi apud cos 
qui diale£tica tradantjobtinet. Permdc enim eft ac ix 
diceremuSjTalcminterrogationem iih propofuiflc, 

V.Uo^v'] Pro }c?i-Ti}v lubemur rcponere Kd^yrov . quant 
vocemqujdam ctiamex noftris cod. habueruntjfed 
plures KMmv, quara eile veram le^ioncm , mcus The- 
faurus Crxcx lingu;* abunde te doccbit. 

Pag.^c. V.tovjA] Legc potius(vtinquibu(ciavcr# 
' Cod.) 'nviPifVi livai. 

P.94. V,xavT.]>^ T^^cnzm^ j^ my^o^nt aV H'a'f« 
P.<jy.V.^^]5?'^<rjatJ7flnf. Lademle^ionisdi- . 
uerfitas tnfra. 

V.KKiot^ ] Affercur moctmyxLfjL^j^ovjt^ pro aw^cusoiu-* 

i Pag.9^.V,>tt//>(Voyl5ufpe£tum ahcui pofTiteire vo 
' cabuIum-iX^Ssv/aTWfjVtpote cuius vfus nuUum aliunde 
I cxemplum afferaturrfed vtrobique fcriptum cft in o- 
' mnibus noftris vet. cod. Eius autem a vcrbo d^rj^r 
origomanifeftaeft .Interpres tamen priore in ioco 
, reddit Ignorainiic mctucnsrinpofteriore, Anxius at-» 
I que folicitus. At Bud.Trepidator,Formidator. 
^ P.^y.'?.ouv7Rf.]lii^i9rii(pi'n\egamuSi{vthahctp\e'^ 
raque vet.exempl.JneceiTe fuerit legere ifTfiTn-n. fe4 ! 
magisconuemt i^pi^piTD.i quo etiam dicitur ahquis 
«f^'§)oo0Of : ire 'mhu^po^pov von/ua poeca quida dixit. Ha^c 
autcillnngenioccueniuntquodaLatinis eadcmeta- 
phora vcrfatileappellatur.Ideoq; no dcbuitintcrprcs 
rcddere Vcrfabat omnia. Id^ ^ pv^ajhlyi.t aliter potius < 14 H B N It. S T E"P H. 

interpretari debuit. De quo verbo ( quoniam & alibi 
occurrit) aliqua hic obiter dicam.Sed incipiani a no- 
mine ^'^««nAo^f ,ex quo fit aliud nomcn , videlicec 
^/JMtfjAo^ardeinde & illud verbum 6Jf>y\<nhtydy, Eft igi* 
fur^,ovitf7A0;);)f, riue^'p£<nAo^f, aut etiam djpi<no\6y>C3 
(Q.d. Verborum inuentor feu cxcogitator,vel Nouos 
liiDinde fermones excogitans)non fimpliciter Ver^v 
borum funditator; fed Cui nuquam deeft argumentu 
fimditandi verba. Neque tamenintelligefunditandi 
verba quolibetmodojfed vtin difputationib^A qui« 
dem pertinacionbus,fieri foler.Didumqi priniofuic 
de philorophicis feu fophifticis difputationib^,poftea' 
verb latius eius vfus patuit. A Bud. redditur Facudus^^ 
Difertus,iteSolers indifputando: iniftohuiusipfius 
fcriptoris loco, in Arcelllao iUJutfi j(cq^ AJpiaihoypvt^c 
Gi'/mv'TyfCWi X?6yt);i xs^ '^ "^ fQ^xjii^i^ov aj/ivifmY liw ^-^ 
e/.o<hv ^ho^v , M^ ttlhti oztoo£f/U9<^a3ztf n^p^» Sed has 
interpretationes,ac pr^efertim dux priore.s,parumihi 
probanrur. Hinc ^pi(n?\oyoifcu^piatQf.o'yioi, autetiam 
^V»)<nAe^'ct,FacuItas iUa excogitandi verba.Legitur i^*- 
tffctfjAo^flt apud Plut.in Quxft. Rom. & in lib. De defc- 
€iuorac,^'^€(j70Ao^ipt autem habetur apud Philonem 
3Demundo : necno apud hunc fcnptorem initio vitx 
Stilponis :quibufdam tamen exempl. ibilegentibus 
iu^ajAcyioL, Tertium illud ^pYi<nhoyic(. apud eundem 
Plut.cxtatjita fcribeniem ,^>« yw^ ttoljJ^o^ Kcu' ^'cm^ao- 

*Taj{ •rfa» (pthooTxpicLi/. At verbum ^pr^aihoytLy licur hic,jta 
& apud Athen. legituV, lib.j,de Antiocho qui co- 
jnominatus fuit Epimanes , /ua>^i^ o <z3^? ^^f ^fyjpo^ 
Ke^miot^ SOeJ.oiciIi> K^ ^v<rD;)(ceioig ^pr<nM^v Jtp^ (p/AOTE- 
^uv/t^g^^i; ^pSuTo^iigii^^ticiMoifTt^iTac.Ex. his ludi- 
jcet lettor zn^pKnhoyg feu S6pv\(nhdy)g proprie lit fim- 
pliciter Verbbrum funditator, Verbofus;^'/3e^Aoyflc 
ieu^pMfl7Ao^'(3C,Verborumfunditatioj Verbofitas :^'- 
. fi^nf^oytlv fcu SOfm^oyil^? i Verba funditare, Verbe^ 
fumeife* AN N O T. IN D 10 G. ij, 

P^g- 9^* V» ;t^0 Sf^^roe^t^tTtx^yTa^Sf. (ed cum prx- 
ccdentibus melius altera fcriptura couenit. vult enim 
doccre, eum qui indifputationibus eflet valde /ua;^- 
/uc^y{id eft pugnax) omnino alium in fa£tis fuiffe : vi* 
delicet^og^oTO^^j^jid eft clcmentifllmum, feu placidiA 
limum. Interim autem adiuuandus eft interprts in 
proxime praecedentis loci mterpretatione, Is enim 
vTitaTita. cfle putauit Ardentis fpjrifus indicia m oculis: 
quum ca voce iignificctur SugiUatioqesin facie,pra:- 
fertim in partibus qu^ oculis fubiacct. Vnde vmaTnet" 
^6o&xfdiciturquiicafugillatur;& quidem apudhunc 
ipfum fcriptorem<^uoqi.vtinCratete, NiJUjVjso^ro^- 

Pag.^^. V.Tx»;! Non aliud quam 7ae/;^oj' legifle 
jntcrpretem, (ed'aliud quim Satiufculum fcripfiflfe 
crcdendum'eft,qu*'d vjdeliret a (ale deriuatum eijet. 

Pag.ioo. V. otKOA.] Non etKflAa?^»' (cd a.Ko^oLKovin" 
terprcs quoque Iegit,(Sc reCt^ mcerpretatus eft, ALaf^ 
fcntationc alienum. 

Pag. lOi. V.^S/] Pro 'S<ou'TO5 legiturctiam <^, & 
fluidea) adiundla mterrogationisnota» V.yiwj)to?^rl 5f^ oyJcyKogiv, 

Pag.102. V.;^f cv] ;)^ ^vu^idiM;. 

Pag.io^.V.e/K^^Hif] Perperam reponiturhicTBi'^- 
fjLoy pro '?Rf dV/u^tfJ' : nili forte in omnibus locis in qui- 
bus pluralis hic genitiuus habetur> fmgularem lUum 
accufatiuum reponendum efle qujsduaL.Suntautem 
hi loci non pauci. Habetur enim hxc fcripturacum 
alibi, tummitJo vitic Socratis, &initio \it2£. Xeno- 
phontis.Quinetiam (quodmagrsmirumeft) in prm« 
cipio vitze Speuiippi,pro itSth^fAta vei.cod. aliquot ha- 
bcbant itidem ^S^juuav, 

Pag. /04. V. /STe^c ^'X AflFertur ex conieaura ^- 
AouaSioictf pro ^AUi3iai^:fed videtur pufle fern i^Au- 
,Siai<tf, fubaudicncjo 7^fKc>9y.-quum 4i<l^m fucnty»;; 
.fwWTP» i^ H E N R. $ T E P H. _ 

Pag. lo^.V. oluvaLi}iVro ojuciOTtfm legitur eciain 
ojuoieojuictTatneciion o/xoiq7}iiic» 

P.io^.V.irtFTOe^] Legituretiam7r5/o7f ,rc£liu** 
Eftquehacle£iionemmterpresquoquerequutus.ver* 
titeuim,Re(3:e fecerisfimemineris: no autemjRe^e 
facis quod memineris. v 

V.iio.Y.eLUTogl -^f QiQ^Tnfxmq. Sed altero illo no* 
mine,nonhoc,alibietiamappelIatur. ^ 

P.ni.ViD.' /ioOTT'.] Antea legebaturT©'» lihdr»* 
yo^:8c hxc verba f^^^^ai)^ J^ feorfum polita erant , tzn^, 
^uam abiisverfus quartus inciperct. Sed retJnendd 
articulum illum w, longior erit verfus quam vt pofsis 
illiaddere duo illa vocabula,,57^(rt;;^<Aj',Quaremerito 
ex aliquorum exemplariil confenfu,articulus ille fub« 
htusfuit. ^ ^ ■ , ^ 

Pag.Tii. V.fi7f?fl6y]Pro ui^oJi legitur etiam w TrzLf. At 
'pro7Ttt47jf ^S)Ofe(p67rtj,in Anthol. epigr, habetur, Tmai 

\.K^you[dU'.'] Aliter h^c fcriptainueniesin Antho^ 

I iepigr.pag.t52>mea;editionis.In verfu fecundo, AV^ 

1 1^ pvTitftov ywywg iliTipoc^,. ( Apud Athen.autem Trt" 

7<^o^iTn^v'ipc»>() In tertio, liwiov Yi(i\i<masLv ^hwJ^-^lctvnf 

{gjtjrti Tlpco7cCo\Qi, Sed Athen^eus quoque lila icripcU* 

ram agnofcit,non hanc. Ac fortafsis( vc alibi dixiOmu. 

tatafuitillafcripturaab iis quorum auribus infolcsje- 

rathic participii dTnufTYiaxa-ng vfus cumgenitiuorqini 

. alioqui itidem ot/T^cTcvapud Herodotii extet cumgc- 

i fiicjuo ., pro Tw^m : habcatque hunc ipfum vfum a* 

i pudHomerum verbum tf.fWrf.»'. 

P.ii6.V.EV^'A] In Anthol.Epigr.pag.T^f,m€aE 

€ditionis,Iegitur EV^'/i JctiTz^aivtp 9«iof K^^^o^ivig. ' ' 

V.T^tbk"] Ibidem legitur,ii7Bf iyei muxujJ. qui nomi- 

natiuus videtur commodior.Poteft tame&alterale- 

{kio fcrri:vt fubaudiatur nominatiuus ex prxcedenii 

busj& intelli^atur-WTiiKTrj' '{•Tmjfvov» 

y.E/Wy] 'y^'(jufJt^ <fi Y' >^r.In epigr,autem,TO?yUA o yn 

P.n8.V.T«a]5|^«xaM0vpi'O'«^^»» - 

y.AAK<q A N N O T. I N D I O G/ ^ 

\.K\Ki(i.'] Reponendum fuiflTe AAjw/S/aJ^Cvtlia- 
bent quidam vec.cod.)pro A'MuCidS)igyex fequentibus; 
eriam apparct, vbi fit m^tio Ji!A)uCtoL<fbu SivTip^^ & A'a- 

Pag.i2o.V.o/i ms-."] Reporte 7om'5tiA«.& TTTrv^o^o^ 

pOft//tt/30t^, 

Pag.izi.V.jwV.] Antea legebatur ii/rafe/ (p/AO)c</><fot{', 
Sc^ altera ledio condrmatur etiam ab ipiis Platonis 
exeniplaribus. 

Pag,ir2.V.(py^»coV.]Pro fjdJnoV legitur etia TroMTiKJf. 
Itidemq; paulo Yo^^yivvKne/.yoCiTnjhmKiJ^, <fv?^cy>gy &C, 
V.t^^] ^ X£A;AJ;' iCcPofjJii. 
Pag.iz^.V.vlt.] Legifuretiam jm/saJk/oi'. 
Pag.i24.V.(Ti;_>U!p.T Habet quidem fuperior editio 
o^oA^Vjhocin loco , ficutin proximcpriCcedenre;fe4 
quin vtrobique reponi debeato^iAof ,minime diibiutn 
€ft:quanuis & in quodam vet. cod.altera illa ledio ha i 
beatur. 

V.yyoc 1 Conflatum eft iv.^Pc^via. cx ly.d^ojivtt Ui Ita j 
cnim legendusefthiclocusjovTiT/z^feiZituajyof ^twffck- ! 
dhJiiTi.oi, ei-n; dcc. Hanc (criptuva agnofcit & intcrpres. 

»>«)'M7I)C.J ;^ A 0^57)0)1' /^«oOf, 

Pt-r f • Vt '~W|' 1 //6 (T" 

ag.uy.V.d^ T j 2.^ dta<TOoAMi«s)K. ; 

Pag.iip.V.r^ <>^v.] J^'^7D/. Sed interpresalteram 
leil^ionem fequitur , & commodum ex ea: fenfum 
elicere vidctur: ita locum hunc reddes , Nequec-| 
nim confummato adu quidpiam remanet quod ocu* j 
lisfubiedumiit:caterumin ipfoadu vis omnis eft. 

Pag.i3t.V.;)^^<^/).]^Ao^7i^'y pro AC7i>a)v:itidetn- 
quein fequentibus locis.Supra quoque eadem le(^io- 
iiis ?arieta$allatafuir. 

Pag.i54.V.7>?f ^Ejei^^y'] Reponedum puto Xv57€^<r- 

■fyfiCAct^ pro /3f5<n)^e:i<3t^.Scim' enim ad humaniiate,i<i 

eftvcbumani habeamur,praicjpue requirivt iimis 

tbTiT- H H E N R> S T E P H, 

U.- F«E37« V-rCS^ SXWj >^ ?(5L^ CJlxt TirU^Vyyf^lUf tb tt/» 7t)v.In-, 

terprcs aiit«m ^ocem illam n/j^V no agnofcit, nec cet, 
«c opiij caeiTe videtur , licet m plerifquc cxcmpj. ha-| 
btamr. Pas2lopoftproat*/«^W5^/!t]*ae>c5». ) 

P.Ejf.V^^ro^lw'/)^^.] '^^'^^/jfjiiiiMfmy. cuius Ie<liio-' 
cEsmetai-ionem feci fupra ,annot, in pag. loj. Habes; 
attfcm& iflitiovit^ Polemonis lc<iionem illam, o^ -4 F.i4^V«H?iysKf .] :)^ XAhxjniom?, quam ^fft^Jo) &| 
iBtSfpres ie<juiitus eft. 

V.y»! PoilaA«Vto nota interrogatioais ponen<Ia 
^Q^imtiqu^am h2c admiratiue pronuntientur. 

Fc54f . V. XotAicM] >^ fQ^gM-\,ci4 pro tfa^g^^aiffa^, 
Fag»i4j.V.:ra7i^] Quin ^'^TBTf 0911^^0/ verafit 
ieS:io-;d>jbitarin5 poceil:eara<juc fcquutuseft mter- 
pre«.Se4 lAem in verborum proxime lequentium in- 
tcfpreiacjone impcgtt. Na ^vy^v iliKlw vertit Fugiflc 
mdtcii& : qoura fciamus t^Soyetv Ss)cUu eile Latinis aliutl 
mhil «^isim fn iadi.cium vocari, Accufari. 
: Pjg.T4^. V.-sfec Evg/e-ar.jRepone o|&^7a,iicut & ^A-? 
^dT&ismcccth per nominanuumje^wTTf^- & ^f^tpcoi^, 

V.¥^\ ^/Aor,] Pro Ky '^K^/A<?i^i' licet inrerpres legif 
le v"i<deatiir ^iJ^CTi^ KcojMicDtiy veriorem tamc ledicncm 
efi£ piito 5^ TsV Ji^eJytwxiv. Paulo poft pro ycuj^clegv» 
tm yeui^j^^item 7Au|/f. 

VcX^^TTsff.jintcrpres legitjaut certe legiiTe vifletur, 

'^iea^sj-poftK^W.cjuippequi vertat, Crates Athe- 

•fiiicniis^Merico) certe iioc additu iri videcur, vr diftm- 1 

giiansf i ThebanOjde <|uo poftca. Qopd autem 

pro ^*i^'/4^i' affcrtur Ttv J^u^y ihmc leQ:ioni multos 

oppo«i?ocospolTcdocuiin annot.inpag.i05,& 159. 

P;!gj4<f.V. eV(/^/h] Abfque codicum allenflu re- 
j^cj^Kere atjiiis non fum cv (fci^yi, quod lamen rcponi de- 
bere flcnio mihinegare poilit: prsiercim quHm a- 
-pwd CaU^machum ha^c ipfa verbalegamus, hymno 
in Imiemf arque adeo videri poflic cocus hic verfus il 
lim vctinmeSe imuacus.Ica enim ille cecinic> ^\ Mn A N N O T. I N D I O G. ,^ 

(AAKcL SW/Uof.iW-^JjJof «:]a(pvfe/?z>v.quuni pra-cefliiTerj naTf 

j{^ viViMKToioYcieKTVii^, }ji Avyjujovi Legltui tahic ibi <^- 

«/i/?coniuO:im:fedredius fcnbitur cv</^/m. habctque 

j hancleQionem Euftathius quoqueapud Homerum. 

; At pro m fuilfe reponcndum m <^,vel /equentia cla- 

I reindicar. Verfu fexto in tb»^''^, fequutusfum eo$ 

codicei ( hcet numero pauciores ) in quibus erac -mof 

tn/.quumex ahera ledione nullusehci fenfusqueatj 

acnecoh^rere quidem illa verba cum prxcedenti' 

bus aut fequentibus poiTint: contra autem hiec opti-' 

; melocum hunccocludant, tanquam ^(fWKw^Tjx^C 

; dubitationis ilhus rationem afferentia.Sed quum an- 

teamter cn' ijiucv 8c m a^crzt nuWn in terpu(fiio elTet , de- 

! buit contra inter cui/ucovScmo^ av collocari 7?a«£« ?j- 

[ >(w':quam a nobis omiiTan^, niic coUocare tuum fue- 

: rit. Quonia autem pulchen imos hofce verfiis turpif 

jlime tradatos effe ab inrerpretc vidco,quippe qui 

eoru fenfum omnmo peruerterit , hbet mea interprc- 

tatione iis qui Grieca non affequunturjgratificari. Ac 

primura interpreiis vcrfiis afferam: 

Mensforet illa mthf cecim qHafertiidta oltm 
Progemem d/unm <itern/tm'.celebrar€ Cupido 
Tefrtmum tnciferem^^ qtiot natos edtdit atia 
N ox^Krehtifi^ue fenex^alto fuh gttrgtte lati 
. Oceaniy Terracjue fatos^ Venerijqtie ftoellum: 
VentorHmqne 's^agos ctirftHihttmana qtte ^ota, 
NatHramqae tttam canerem^corpufqtie gemeUum» 

Vide , obfccroj IeO:orja quam paruo crrorisprinci- 
pio in quatos errores ahquis prouehi poffir. Primunt 
purauit hic hiSbiv^ effe vcrbum ahquod optatiui modi: 
dcindeex vfcTf (nonanimaduertens effepro Mfin) puta- 
\i\x. faciedumjm, quodiungeretur cij ct:)/, quaiiidem 
Valente quod oTE.Poffrcmo ftjTz» accepit pro efmifju om^ 
& 'j^corai^ita vertit ac ii effet nsnjoojftt^' Hic vagus fer* 
ri&itinera planedeuia &mihj ignota fequi cocpit» 
Nuncvide contraquam paruum cmendatioiiisadiui 
pientum in re^am viam rcducere ahquem poffit : Sc 

hh:iu I io_ HENR. STEPH. 

hanc tamen meam interpretationem, tanquattl ex tc- 
pore fcriptam legendam efle memmeris. 

In dtthio eff antmf^i^-^^fertHr tth/ quodgenai aticefsy 
Te ditixnm tn nHmero frtmi^mne Cuftdo reponam^ \ 

Qf*os Erehtifqtte fenex ^ Nox regtna profHd^ \ 

Oceant(\?t memorant ) (jHondam genuere fub ^>td^? 
An Venere an 's^entrs an terra te ejfe creatnm , \ 

Dtcam- nanqfte^ag'4^ mala totmortaltbtis affers 
Totqtte hona.htnc corpus trthnttnatHra htforme, ' , | 

V*Z«r ^"1 Re£tius a'^A5'x^70K. Talis autemfuerit io- ' 
cus li Gallice dixeYiSyVne uoix mal rabboee. Ynde autem i 
interpres fumpferitillud lnfraftam,coniicere no pof- 1 
fum.fcimus enim a^rtA^x-JiTov fonare Non dolatus 8i c6\ 

' planatus fecun. At veuo vcrum re(ft-ius fcribaturj^jx/jpns-i 
ne an 7^1^%;» nondum compertum habeo : neucrius 
enim fignificationemreperio. Si tamen Suidx crede-' 

1 re vehmusjledionem illam /equemur. Nam poftffx/- 
95i(quod non exponic) a.ddk ea ipfa verba qux hic le- 

I guntur , K^' Ttvo^ -Tni^mTiui '^i^o^l^pvi K^vnk)(>o (jMoan^Of 

I (m'i<pY\^eivcLf juji<;r)i^. FortaiTis aliquis qv^poi^ legendum di-* 
xerit,quodexponitur Scupa.led nequefatis de hac{i- 
gnificationeiftius vocabuliconilat, neque fatisapte 
de vertibus hoc dici videtur, 

V.Te/tTw] '^'ritTDivrx. 

Pag.?jO.V.<!A>o]>f r ,k3p o/uo-jaTexm ^ioi^vTipovTItt'' 
I }ictJtu)i'^' ^i o/uc(A,i^'TGAooy Motpiou/. quam fcripturam (e- 
i quucuseftinterpres. 

V.a^^ra/j^^.lRepone^/pro^M.quodmedum abo- 
peris commifllim fuic. In lequenti autem verfu pro 
^ju^T\m quibufHam legitur ^'/naiJl', 

Pag. IJ2. V. Sld.<7.'f^' ^wAf. qua: ledionis di- 
uerlitasfutt&fupra. 

V.Ot;];^^ Vi-vlATTtf prO AMxUTOf, 

Vv -t —ctJi I ) p i •j\ «' A N N O T. I N D I O G. n 

Pag.ry^.V. J^c/1.] Antealcgebatur ovK'^^pcuS*' 
^fjperpera.At interpres legifTe vjdetinxW^^ottyTof, 
proi^ ^ft^KVTBf.verrit enim,Quu vero is egen^ eflet.' 

Pag.rf4. V.TTf];!^' B»c;t'Aou,item Jii^ai ;./»,& BycrfAiV, 
& Bi^aBAOf.'" 

Pag.ijj.V.O/ <A'/<«v'| Anfea legebatur /s%i <a7j{<^o. 
Hefychius tradit cm^ja. vocari omucs aues : vnde for- 
rafle fufpicari poffemus legendnm effeyyxeuJKa 7n'ejL 
can(ta.iid eft aues circa no(f>uam ; 11 huic voci canlict fal- 
ua metri raendira iimgi poflct te^tcout?. 

V.HAi^u.]';^ 6^>.oafi(ncoc. Quod autem quidam an- 
notat,o3^A6L' <xfV(nt«rj"on conuenit. 
■ V.($iyotfi5:)t;^'»'j 5^' ^£<7;to,^V, 
V.eipMJ Re(^iusj c,K./iSfjyd ciiS^Sv. 

Pag.i^S.V. 7cV<x^V.] Legituretiam cumipterro* 
' gationis nofa poft st&iaJ. proquo habetur&Ta-zBysa- 

V.AifAo?.] Plutar.hunc verfumafFerens legit Syjcioi/- 

Pag.i^o. V.B/a>vcc]Hi vcrfus in fuperiori cditione, 
1 non in certa fpatia diftribuii^fed roluta: orationis mo- 
re fcripti ersnt. Quum ^utem videremus vbique iam- 
bico dimetro anacreonticum fubiungij placuit eos 
quo videsmododiftmguere. Sed occurrerunt poflea 
apud Arifloph. huiufmodi verruscopulati. veluti in 
Ranis, 

Am' ihi"^ Yi yuLUY, li /uoi yd dbvhoc ^'Jiv jJtJov, 
f Xco i^iccmn^^y» ^mf^tcof s;^' ^o"jif a*. A/. eiirt J^Tot 

OOk '^■Trv^veiy ai ToijuTa ^)V tb/^u^i tk -^v.juul r AWm«. 
Vbi animaduerteetiamjrecipere Anacreonticumin- 
tcrdum alios pedes quam apud Anacreontem fbleat, 
Vt in hoc quarto vides eflt tribrachyn. Quod facilius 
pev(picietur,fi fepareturjhoc modo, 
OvK '^^vtiv cfi 'QuJTTx ;^^^ 

bb.iit* *»; H E N R. S T E P H. Paulo ante autem verfur cuida anapjEftum ctia adhi- 
buerat. Tales porro verfus apudeundem habes&in 
«.liis comocdiis. Nuncigiturtuufuerit((i videbitur) 
hos quoque eodemmodo copularerita fcribcndo, 

, BiooVGLTovBopved^vniwjO)' i^vaivi^ '^fw^ic d^st, 

K' «'/^ TT (hyXCt TBUt' g^V i/O/yUVfcKjicO 0^ «)a)V,&C. 

Itidtoque in Cicteris. Animaduertcautem in primo, 
Anacreonticum duos anapa:ftos recipere . At hic 
verfus, 

non video quomodo ferri pofTit : quum pyrrhichiu. 
minimelocuhaberehicfciamus.Fortairis autem re- 
ftitui poiTit inferendo particulam j^: hoc modo , Ut- 
T«a-/wV'ofy ec/V?!76.Ni(ipot]US^T«<r//^^W fcribatur ad- 
uerbiahterrquod tamen durius videri hic pofTit. 

V.i6i,V. moctKju.l Poft JVo quidam cod. addunt 
iWV. ( proqua voce perperam in quodameft7aJ>^)& 
poft}4;)^ot0c«)fjita fcriptum eft in iifdem, txS) v^ ^tv^* 
C6t75f eipYii^oc (pt^oan^oc.T^irtp-nCyScc^ 

Pa.gA6i.V»Av<n.'} JMagnus eft inter exemplaria 
confenfus de le^lionehuiusverfus. quare non aliter 
legiiTe fed planc non intellexilTeputo interpretem, 
Nam pro his verbis,J>o J)i jmTi Kvoum e^ijy^habet, Ideo' 
nonfatus illefuit. Atquimanifeftum eft(aut ego va! 
defallor ) hxc interrogatiue dici, (ideoque poft e<pu 
interrogationisnotam addendam cenfeo ) & ad ety- 
. mumepitheti At;£t/of referri. Verumeft (inquit) Dio- 
nyfum,quum copioftis in corpus ingreffus fuerit, 
membra folerefoluere. nonneautem hancobcaufara 
eftLyxusjq. d.fohitor. Atquidam annotauit|aMT»- 
Auayc?,vna voce, pulchte fcthcet & perquam ridicule 
compofita. 

V.S7&.];i^ '^juuixigfX.TTt to Xp, 

Pag. 1^5. V.^hct^ ] ^)^' Ke^mov 7JI' KfltT'©'. (ed huic 
fcriptura: reclamantibus muUis hiftoricis. A NN O T. I N D lOG, m V. A*futS»if] Tntcrpre<5 yerfuum qui pilfim Iioc in li- 
brolcguntur,quicim<]ue i$fit,(alms ciiim cftabeo 
qui ca^tera reddidit) a fenfu epigrammatis hmm lon» j 
gc aberrauir , m fecundo verfu pra:(ertim. Putawit c- I 
nim bacc , etjua^ of &c. de Carneade dici : vt yideif* 1 
cet pofitafintpvoof ct^utfivjf «w &c.AtquJineptcpoft- ' 
ea fubiungeretur , cvii xu-nkPiv oTm^ A^lfUi to ^ra»'-. 1 
Cotra in intei pretatione genuina fenfum aptiffjmum 1 
babemusrvt fubaudiatur ( ijcur paiTim folet ) yerbum 
'(^. perinde ac ii diiSum efTet , iKuyDfAjuuiLSni 'oafo^- c^ts 
jcdifBtSiy &c.Sed Latinam etiam expoiitioncm addaqi, j 
&quidem Jongius progrediens. Cur ( inquit ) IWuia i 
visCarneadem ameredargui? Ingenio rudi prpcdi'- I 
tus eil quicunquenonanimadoertJtquantoperemQr .} 
tcm pertimefceret: quumne tum quidem qwuphtbi- 
ii,morbo tcterrimo,laborare£, difiolutionemcorpp- 
risab animo admittere voluerir. Atvero interpres 
/ivojv vertjt Curam : qua voce non video quid inKdU- 
, gcre hoclocopotuerif : niiiforte iignificare volyent 
curationem qua liberaretur a morbo. Qui yocis illius 
I vfus valde durus effet , nullo certemodoiigDificatio- 
i ni Gr«eci nommis refponderet. Sed Jibet Sc vkerius 
in interpretatione huius epigrammatis progredi,quri 
' itidem fequentuim verfuum fententia planc i^t abeo 
j immutata, Quum (inquit) audiHet Carncadcs Ami- 
I patrum epoto veneno extin^um effe, Date igitur & 
I mihi, dixit, vt potem. Quidnam,? quid? (Qua: inter- 
rogationesfunt eorum qui ipfum Carneademcirc»- 
ftabant : ex eofcire volcntium quidnabibendum ii- 
bi praberi vellet: quum mctio vcneni faOa tumfuii^ 
fet.Perindeac ii dicentijDateigiturmihiquoquejrc- 
(ponderent, Qiiid^itane petis venenum , cuitis potii 
tcinterimas? ) Date mulfum. Kiciam mentem mu- 
tat, &quum tznqmm juiystM^^? iininimtque ^tKo^ 
fwof aC(;)/Ao\(4);^f, venenum petiiiret,(nomen qwjdcm 
non addciiSjiedfacilc id jntclligendum relinquens 
«xiis gua^de Antipatro narrara fuerant ) contrajVC 

bb.iiii. ,4 HENR. STEPH. 

plane juiK^o-^^Si non (pouf/MiKjiiv , fed tm/MU cfle Jicit 
^iiod fibi pr^beri vult. Sed (i aliud nihil ab interpre- 
teboni hic accipinius , lediionem (altem fexti ver- 
fus meliorem nobis dat eaquam in noftris codici- 
bushabemus tomilTa videlicec particulaw poftfei^K- 
cf . ( quod vero inter XAjico] & Tnetv interpungit, in eo 
manifeftus eft error ) Niii ?: accipiamus non pro A- 
-liqindjfed pro Aliquantum: pcrinde ac li dixiffet,Da^ 
*te igitur&mihi bibendum aliquantum veneni. Sed 
"-Truon T/Tcribendum eft. Quandoquidem autem 
veram huius epigramatis interpretationem huc vf- 
que perduxi eam ad finem perducere vifLim eftrpra:- 
fertim quimi apudinterpretem vhima primis opti- 
iiie(quod ad deprauatam fcnteciam attTnet) rcfpon- 
deant.Pro hisigitur, (rpo^a.^' ei'),^ /jrj^^p^^/^^Tt, ha- 
betjNam grauiterhabet hasc facilis natura. quum 
Diogenes hoc dicat, Et valde in promptu iWi erant 
hascrqua: fequuntur videlicet. QA, Semper in ore ilU 
crantjSemper paratiffimumhabebat hoc refponfum, 
(adeos nimirumquieum increpabant tanquam/.w- 
>cpo-*}x>^K Scmagis (pMo'-v[u;^v) ^jycr?? Motuj^p^. &c. id eft, 
Natura qua^ me continet, illa ipfa erit qua^ etiam dif- 
foluet me. Quibusverbis fignificabat expedandum 
elTe nacurale mortis tempus, Superfuntduo ver- 
fus, quorum pofterioremnon magts quam ca^teros 
infellexiffe vidcfur intefpres. Eoruni fcnlus hic eft, 
Etillequidem nihiiominus (id eft, quanuis adeo vi- 
ta:amansfuerit,adc6que lUt pepercerit) fub cerram 
iuit. Atqni licebat ei plura mala (qux videhcet ab eo 
temporepalTus eft ) lucratOj proficifci ad inferos. Id 
cft j Exeo tcmporc quo fententiam de hauriendo 
venenornutauit, multa mala perpeilus eft , qua;lu-.i 
crifeciffet , (i m ea periiiciffet , & epoto illo ad infe- 
ros conceflfitTet. Quodautem adhocloquendige-B 
nus aftinet»K.fcp6^i' i^iyTo. K5tm, Diogenem puto in eo _ 
imitari voIuilTe vniiex veteribus comicis,qui tameii 
non dicit >«/?s/^a feu ka^S^ t^v id Keim , fed Ktp^var 


A N N O T. I N D I OG- tf 

KuiKa.Eumlocumbabesinlibelloquem edidifcnten 
tiarumex comicis Gr;^cis (eledarum cum meai in" 
terpretatione. 

P.i^^.V.Oi/Vj.'] -^f cuct\v<;w. Scd ca'aA/7oy re£biu$ 
fcribi puto , vt Academicis loqtiacitatem infulfam 
inelTedicat. 

P.1^7. V.A*-v»'] 31^ cd^bdv & (To^Joov. Apud inter- 
pvetem autem (quicunque is flt qui verfus interpreta 
tuseft apudDiogenem)babetur ca'<^o<-&<^i>A/fc)f,{icut 
incius interpretarione legimus>In{idiofehominis v- 
fus amicitia. Sed fufpicor ab eo fcriptum fuiffe Infi- 
diofi; quod deinde in Inlldiofe deprauarum,occafio- 
nem prxbuent ei qui Gr*ecos verfiis Latinis pr*efixit, 

, muiandi itidem ^oxioum «/^A/eof.Multoautemagis ri- 

; diculum eftquodquidamafFertjotrc/y^^^&^^^/ot^' 

P.i^^^V.Kaiwp] Inrer T(a£tp;^y&Ai07^Aninteric- 

I €tum habet plenque codices i'7r7jn(>^y. quod & i;i^ter- 

1 presagnolcit. 

j P.172. V.^cyeifTCJ'] Perperam quidam & ridfculc 

I ^voKariujrMinr^pGiukm-dujTyKn. Hiec aiirem verba 
qu;c paulo poft adduntur, (pipiTcLj yd y^ ovTTt) , alium 
puto fenfum habere quam eum qui ab interprete illis 
datur.Significari enimillis,hocquoquemodo referri 
Ariftotelis refponfum , non folum vt antea retulerit: 
nimiruminitio pag. priEcedentis.Eft tamen paruum 
iiter vtrunque difcrimen. Hic enim dicjU, in ftipe 
erogandahominiimprobo nonhominis fcdhuma- 

\ nitatis rationem a fe habitam ^at vero iIiic,non mo- 

1 res fed hominem miferatum elfe. 

j V.Aofj Legituretiam in plcrifque cv iiS vihicc^ (^ i* 

' <?/^/M)?.quie hypallage mira eiTe videtur.Tolerabilioc 
certeerit lei^io fuperioriseditioniSj(fiquis ab eaqua 
in contextum recepimus , difcedere ve.\i{)dif'nS ^^dcc^ 
iC^ojutd.^Hiix forte fub illa prima Ie<^ione,ob multorii 
codicu conlenfum , aliquid arcani latere putandii fit. 
V.jaV"] "^^ ^i?\o<rBpia4 pro (piMoLi, Et vcrfu proximej ti^ _H E N R. 5 T E P H. 

V.ct Gifffin,')^ 67i7^ipt\jua.'nHS^i'7nvTiXj einsajJ^ivi^ 

V./>KoV] Pro i/^rat^gjj^f , legitur ctiam mtuet^^n^ , 
Et paulo poft cifpiffi? pro Sietipiaic. 

P.174. V.cr ITgei] Pi*o iccreiKit legebatur ^xTtxa ia 
faperiori editione. 

V.XraxTttJSuperior editiohabebat tsj^fmitiu. Pro 
^r7»rt^'ot autem in plerifquecod.eft ^n^^tVtf, 

V.|H9Kpmr];)f fSfia^iSi EWr.Vt videlicetfit pro 

P.I7J. V.^tTB^.JScr-ibe potius ia>i<nY, 
y.ociXpjf x/5t'M."j Poft ^jtTg^muv, legitur in quibuf- 

P.T7^.V.7w<7?3 Legitur etiam flL^TawjAo&^trj^.quod 
malo. alibi enimde iifdem hoc verbum me legere 
meminf. 

V.?njA.] Re£iius fcribetur <mju,Cicoaiiv quam ftijuCi^^ 
a«^,quod pro <ru//C/an'flt/habent vet.cod. Paulopoft in 
iifdemcvfcKp/Kevpro fQ^iycjptviv , Et mox , dlTta^oyKCOTCb' 
'Sf ^T^^ TTw/Ttu, ^•^jTBjeodem (enfu , 

'W ^iiw VUV?\^' fCViOiOipOpV^-TlK^V, 
i\ P, 1 77. V.7E Ol']^' AAJmV^U. 

P.178. y.Ua/x^-'] Hic quoque exempl.quiedara 
habent Uuju^pihcg pro UoL/u(pt\r^,vt & fupVa. Sed in ple- 
rifquelocishuiuslibri P olju^ i ^y) cum iliorum omniu 
aflenfulegitur. 

V.;yA.] Pro J^icctgv.e/ov legitur etiam fhixTVi^ou, 
V.^e/).] Intevpres habet,Inea epiftola fcholafticum 
j nominat.Et margini appofitum eft verbum HsniviXcL' 
{oj-AygTiX/jperinde acfi ille pro KarctXGLlov&JiToui vertifTet 
, Kominat.Qua in remagnailh fit iniuria. Nequee«- 
j nim hic legitur ahrer in omnibus codicibus noftris, 
l&in fuperioreetiameditionejquametf^^^^JuAJt*. Atvero ] 
\KeL'mhcilovBji7cLi circamedium pag.fcqueiitis habetur* 
Ivtdocebomoy. _ A ^ ^ ^ T. I N D I OG. 2^ 

Pag.i79.V. /3/of ] Hic dcmum habetur verbum 

ixllud xa.'Q.ha.(ov^i7cLiyde quo modo dixi.Sic autem red 

dit hunc locum interpres,Nifi quod multa dulcia glo 

riicobtentu vitanientitur.SedeumlegiflTe quidemi- 

tidem Ka7a\oc(o]>Aji7c^ f verum nequaquam intelle- 

xiiTe arbitror. Nam Kavtha.lov9ji,tou redditur quidem 

jinterdum mentiri ( vt videlicet folent oiha^ovii ) (ed 

hanc lignificationcm habet potius cum alia conftru- 

■ Ckioni^^dit xxtmKcLl^ov^o/LiajfTi-n cft Arroganter comme 

imorojveliado, feu prasdico. 

I P.iSo.V.aTIte/] Qiiin •^^ooj; i^ro ;y;«tf^ reponen*' 
idum fuerit, dubitari no4i poteft , quum a me editus 
( fuerit hic Theophrafti libellus cum ahis qui nec ipfi 
antea in lucem prodierant. 

P.iS^.V.T^f 5T?ia.] "^' fSf^^iwg, 
P.iS^.V.^wffaj*']^^ K^TWJ' pro STfctTOK. 
V ,i%<^.V .fjutprvpi^^^ Puto interpretem <l?'iJ)i)yo; red«» 
didiffe Phidonis,relmquentem fubaudiendum nomc 
Filiusrpriefertim quum proxime pra:cederetcum a- 
lio genitiuojvnde repeti poflet. Ex quo Phidonis fa- 
ftum poftca iit Phidonus , quod apud eum nunc le- 
gitur. 

P.i^o.V.Jt^T^v?] lubemur a quodamproo^i^g^jga 
reponere Asjy .Sed cur noftram IcO:ionem mutare nos 
\e\it ,^v!jul{u) 'KTt ixaiAigtL j( i^^ vt illifmet ipftsDio 
gcnis verbis vtar. Nec vero pro particula cu/,c[ux. ha- 
beturjin tertio vcrfujrcponi dcbct ^i' : quum alioqui 
futuriieamconftru([}:ioncmqux potius datur parti- | 
cnls «jfit vt orationisftrudturaperturbctur. Habet 
autem cum iJ^a/txi videIicer.Hoc,inquif, Vi^A«^^«jni- I 
mirum^' o <zz)f iV ^aSiffOi "^^v otMOTe/o/f , iJ^ajut t yTOC ' 
IMtKpLuj e/flVct7/<to,idque vvKmjuua, 

P.i^i. Y.lSuy>;'] '■^ poioTccvv pYO poict)Ut)V, Etpaulo j 
pbftct]u(^i7a577K. Lcgendoautem dju^tTa.sn>v^cum ^a^- ; 
9puijuut iungcndum putaret foriitan aliquisrfcd & pail j 
lopoft vidcsfcparari.interie^isctiamaliquot vci;bis. | 
V.^wZu)] 31^' ctiuey,juLOvctwnf, quod Hiagis receptueft. ' a^ H E N R. S T E P h; 

'V.dUfiyv-'^ ;^ 7a Ji dJely/uip^ pro duviK^Tul 
V.itptj 3 Legitur etiam a^j/np ou/tm. ^uaxn ledionem 
alteri prxfero. 

Pag.i9j.V.(7TJuT8y] ProAo'^1' legitur etiam <f^pov, 
Pro leOioneillafacit alioqui hic Euripidis locus in 
Phoeniflis, 

O v^ (Hihipoc ynMjuicov (f^dainv cui, 
^Atque adeo hic philofophus in di£lo iflo ad illa Euri 
pidis verba allufifTe videri poiTir. ? 

P.i^7.V.7t n€e/ 3 Fortallc legendum mnxS pro 
mm • 

V.TO<n] Pro <hKpv\f^J6C legerim potius <AMo^'o?,vt in 
,quibu(dam fcriptum eft. Vtitur autem hoc vocabulo 
& Hermogenes in ifta fignificafione. 

P.i^S.V.K^^w^n] Antealegebatur,j^*«:7iOTs!?)M£* 
AoV. In noftris codicibus, ei^ -m.fKat^c»); , item ttov xct- 
^^«of.Quod autem annotat quidam,videlicet 7mfKd?,oc> 
ferri nullo modopoteft.Interpres vertit,Etita per o- 
mnia habebar. 

V.>t9tf rz^rdf ] ^"^' kW 'SJt^f ^^ lic^)Oiei<Nc -^cLju/Act' 
TO ou\ fc^n'5Ti^iv,oUd^' y,^^%S€d nihil opus erat accula- 
tiuo ^cLju/jLcLTst 3 nihiloraagisqudm fupra cum otcTi- 

P.too.V.»«(r.] Superioreditio habebatn^e/of^o* 

V .ioi,V ,'mvv\poic'] -^^' fAiiu^f^vomujuTiJov, £t paulo 

^ol^^mVVjpOt^pYOq^JoVipOtC, 

y^juutrtov] Vyo iuui%ju(p^ rcriptum eft etiam/^^f- 
i^, id eft,eorum qua: difcibilia funt, fi ita licet appel- 
lare ea qu;E difci poffunt. 

P.zo^.V.rsfe/d^/).] Pro J>cAt)t7£tJmaIequidamre- 
ponit SiJhcx.TiKAiv, 

V.KAn?] Ab eodem reponitur «c/i' ^ci^ii^^?,q\iod 
Cerrinullo modo poteft:quumouc/[' «ttd tolerari pofle A NN O T. IN D lOG,' i^ 

Tideatur,mibitamcn valdefufpedum. Inquodamvc 
tcri fupercrant aliqua aliiis le^ionis veftigia , ouJVa- 
Vidcliccr. 

P.20^.V.7tV] ^'nopA^Aw.item UoL^Jhc\a}, 
V.ioj.y.cwr»]^' Kd{wo<fix)oCi,Et pro /p^StCT^f, 
in quilnifdam eft ^ajt^faTwWf. 

P.io^.V.^TiA^^I -^ cvfnjtKa/Ujtxivo^vJkKruhcoY.Sil 
perior autem cditio habcbat, avl/Ax^oL^tSiJQi^ -jtn^ cfkk.ru- 
Aot^jfine his verbis,^' Tvti (piAoi^. 

V.cfKOTitv.vSfj^ Vidcnum reponendum dt M/^co-m)?l 
Pro (FKo-miZ^ autem fcio quxdam exemplaria habc- 
re Kojumvfj^ : fcd ha:c lettio nuUo modo admitti 
potcft,autego valde fallor. 

P.zio.V.TH 7^\ Proflti'7BV in quibufdam cod.legi» 
tur MJTtiin quodam camS, Sed iis magis alTcmior qux 
ncutrum habenr. 

V.Kuuvjyijiot'] Re£^ius fcriberetuntu^»tj<,<rra. 
Y.^cuvJ^ov^'] ^ fx^ yiy)veiVii%hv.<rct{fA dJf. 

Pag. 211. V. oJii^l Pro iSf(^iJ>ov legitur etiam 4- 

V .i\<;.V ,yiy^dL/Ufj<..'\ "^^ otvca icpdj-mAwcm, fcd vide- 
turfuperuacaneiis etle hic datiuus. Item pro r^v x^KVi' 
^'oybabetur in quibufdam-r-xue/oJ^i quod ex fcholio 
fortaffis irrepferit. 

P.zi/.V.xjV^ %^.\'^ ^<^eAov pTo%eAov.Cednon 
dubito quin ha;c leftio fequenda lir. 

P.ziS.V.-h.fcroT.] ProjwFt/VAci/ legitur etiam «wyJ^ 
Aov,& in(€Y]tUT Y) rti^^t^c/Ad^oLV, hoc modo jipccTTi^e; rt 

^KOlyKOVffi^AOV T^a^Wvi ^Zi^Ki^OLhCLjCt¥, fZ!^U<pCtAcqcUf i^pyi» 

Verum fiaud video quorfum takm interrogationem 
illi propoliturus quifquam fuerit, nec quid acumi- 
nis huic eius refponfo fubciTe poilit. Vnum cft quod 
c[uis miretur in altera ledione qua; gcnitiuum habet> 
nullam videlicet ei prisfigi prxpoiitionc. Sed omilfa 
' videri queatadrehnquendam maiorcm ambiguita- 
:tem.^(^inctiam ita fortaj^is didtiim hocfuerit ?t ^o H EN R. STE P H. . ~{ 

^ici folet ovx. (uSi^^ttf^uluOjCu genitiup: interdum qui- ! 
dem prajfixa pricpofitione ow^tj, interdum vero pra:- 1 
termifla. Andocides in oratione quam /afetT^ iouuTtd\ 
xrt9o/i)i»in(crip{it,circa prmcipiumjcy/ifof cu^^ ^^m/xats^ | 
Jl^oi/iSiJOt v/uioif ri dya^v 'di ijuov^s^^ccf . Alioqui cumj 
priepolitione ouJti apud huc ipfum oratorem legimus,! 
an eadem oratione, iJ^^oijulu) </( 01*71 Wtov ^^^j(p^i^i 
cv ctarpoLhii<^^mJi (^; vjxaig ot ;t9M th ^ovK^hi >J?7r/>/5n'TW 

6i(YI}fei^0l., ^ 

Pag.22o. V. Kapitv."] Re«aius multo fcriptum eft 
in aliis "^yivircqyVt (equitur icd-ioun. • 

Pag.zn.V./sjejfT.] '^' (pi\oarD<piou/, 

V.^y 75] m quibufdaminferuur particula^fltinter 
^v ScaTtmv, 

V.vlt.Rcdius legetur ovJiv yc^ 

Pag.ii^.V.xJ^ ^ytf7v.] Pro 'zs^* reponenda potius 
prajpofitio ^s^'. , 

V.Ao/] pI^' (pUoiJi '(stc%Qi^ oicm(pol. KaiVOL 5;&C. 
V.^AiT.] Jl^^VfioJ^proTjDAia^f.Noftraledio omni- 
ino retmenda eft: fed fequen tia fufpecia funr. 

V.KOlva^']'^' fA^lSioVO/A£t(o)V. 

j V.aMa] Videtur legendum potius t^ Tniodiitni. 

I V.jssv] In quibufdam codic.eft ycpio^ : fed itidem le- 

I gcndum eifet ^7r)K,non ^Toty, 

P.227.V.^/HT/K^v] "^f avyfiopt/ujud^mv. 
j P.228.V.MoV//^of] Superior editioGra^cababebat 
' 'hiovijuQ? ric Uju oLv^coyni; (p/AOffz)(pOf. Atin editioneLatma 
quas meam proxime pr^ceflitjlegitur aV0f£«5^f jco ^/\o 
co^of.qua; Ie£^io ftare nullo modo poteft, 
• V. A^tfb^ . ] ^f* oiSb^oTaTt^. 

P. 22^. V.^Sw Trajjyioi] PoflTc hicle£tori gratificari, 
&:exhoc TxxLjyvicov Cratetis libro afferre elegantiHi- 
mos verfus,quos inueni in quodam luliani imperato- 
lis libelIo,quem fcripfit «V^^V cLTntj (hvTti; xta/a^.cuius I A N N O T I N DIO a ^ 

msfip xwDiKo; A4o^Y] (pt)<n Mvo<fh^Qv, »cW "^^oKovnTv ov /6ow- 
^tTtffjO^oJjfliSt {ppoo^og 71» oocjLut &c. Circa cius fiiicni 
h.xc fcribic , hct Si jmfi ng \sz3Ti^aCyi /xi "Qfjuni a\^w; Ai>«JK, 
©K '^ TrBLjyvwv K^jtTTjTnf oA/;>as. azi^ ^a^^^^^a-^ou Sed eo$ 
Verfus in fronte huius libri a me accipiet. 
V.Acwmj Pro JfW legitur etiam ■^nyn : & tooko) pfo 

P.250. V.'^/i»%^.'] Scriptum in quibufdam, ^j^" 

V, OTtf (T.j ;if TBUTDj/ bwJtbv mTf . 

P. 232, V. iSg^o.3 >f '«T^ 'TDuAiyiY fjmSiv, 

P.254,V.T/V] 5|^' T/j'/ Tcti ^/>'« 

P«238.V.'m;)(^ujct'.] >f nsf^ X7ra,}nc. veru^n vtbene 
I conuenir^ videtur hoc dc/TO>t)Vcum pra^cedente Ttti^v 
jjwn^ofjita male cum fequenieo£a5<y«V* 

V,9«K o]^«j«/7.'y pro («/71?. 
V.£/aJ ;^> )ca7a;'{'i<7J. 
P 240, V. £'593 ] ;>^ Ao^^jjw, 
P.24I.V. Kit?, cv ] ;;^> <S7€^f A'e/.<rDS\}/uov, 
V.cfpco^} Legitur eciam,lV^)cpct7Wf TEAfeOJf |yya-3T?7f- 
•frJi-i Sed alteram fcripturam qu;£ habetiiominapro" 
piia^fequendam omnino elfe puto, 
I P.246. V.Ta wjw/u/t*.] ;)^ ' njcKovi^idiJii. qux fcriptunjl 
magis niiiiiplacet. 

Pag.24^. V. AVf .3 Puto reponi debere cL^TfoLTn-nT. 
V.K'p0iY oi]Mz\im cvr,^Mi(m,vt la quibufdam fcriptii 
€& codiciJbus. 

P.^ji.V.eiow] Poft }^^6L(pocg reponendum cenfeo 
?fATitujViVt ia quibufdam cod.legitur. Sufpicor aucein 
ex pr^cedenti accu(atiuo,qui eft itidem /?T}e/Vw,muta- 
tionem hanc contigi&. 
V.TWvof] >f MihTictSoi;. 

P.252. V.TBt .?:7€^f>4>f] ?!*' (IS^y^-^AfUjJ.{vA, ^i tt E N R. S T E P H. 

Pag.2^3.V.(J)f9tA6;cT.] "^ td' oeA^KSY pro 7B o^iLov, m* 
demque paulo poft , ybi habes etiam SJ^Kpiaiv pr© 

V.ra^/y] Pro 'cmKfKnylegkur etiam '^x^im. 
V. vlc.1 In fuperiori editione legebatur xjc^TivoL;, 
Sed lcdiionem altera confirmat locus alius in hac ipfa 
Zenonisvitarvbifcripcum e&:,){puj oL-pnpot Ji myii eiai ^S- 
y>i iyyuiyutKvfJLfJ.ivoi n^ Sj^Mhvi^joTtg y^ azopiiTAi v^ xi^ 
'jiJicy^ ov-nA^, Apudhunc ipfum tameninDiodoro 
legimus etiam M^Ttvov hoyn . vbi KJi^iivlou qusdam 
exempl.habebant. 

z^^.V.TTtj y)];!^ fcTx^AHTTx^'. Antea autem legeba- 
tm ifyQii^iifM. 

P.i^^.V.trrw] pf* iju(poL<nig oLj av cu/ &c. Pofl ytvo/xi* 
voji autem poni debuit interpundionis nota qua: poft 
ir/pofitaeft. 

V.kJ^] Poft cMOJi^Tiodffjv addita funt hxc in quibufda 
codicibuSjTtt 3 (^unm^yTn efi xj^ ^gpnOTv.Quibus fubiugi- 
tur,xJ^/s:fe/^a)<ov,4^otcJ,&c. Sed quum nulla horum 
modorum , ficut rehquorum qui prxcedunt, exem- 
pl^ poftea afferantur , vifum fuit verba illa prx- 
termittere. 
V.yo?] "^ jcS{j ccgTivjo;, 

V.TTf. yo«7rt|] Pro a^^tb inuenitur etiam A€kT/m,nG 
BicfoIum,fed aUis etiam plerifque locis. SqA retinen 
(da eft altera illa leO^io , vtpote plurium exempla 
rium,& aliorum etiam locorum ( non huius tan 
tum fcriptoris, fed casterorum quoque,ac prxfer- 
tim Sexti philofophi)autoritate nitens. Quinetian: 
infra vbi fuperior editio habebat Aex^T/JOJv^ex vec, CO' 
dicum confenfu repolitu fuit AgXTuV.nimirum vbi fcri 
ptum eft,^ct£r7 JiTv MKTdv 17) ts Kp (pcaTayioiA' ^oytK^v V(pr 
Stt^u^ov.Fafeoralioqui ?\iKrixa'i; non hH(.7^(in iifden: 
legi, vbi amphibolia dicitur effe xi^igSbo vi y^ Tr^eioye 
mpa.yuoLm mjuwivovoxt ?\iKri:<Mg y^ x.veJi.oiWKp] K^^^^ouoi 
t9of.Nam€XT/x^f, quod in duobus Iegicur,proiIloAf' 
KTix Mg iViViWo modo plac cre xuihipoteft. ^ A N N O T. I N D T O C. 55 

Pag.2j7.V.(t5^'7£a]Poft rjuUpvifcriiptvm eft inqui- 
bufda, xj* Ji liw Aaiivt^v fJictf,^. Qux vetba ilultt ad- 
dica iueiDnt ab rlicuc c,i purant k/^/bm lonibus idc 
\ cfle cjuod Atticis V^^flf^a.SUum dialeOusineoelTc 
tradatur qund lones pro v/juipoi dicuiui^/a/^WjAttKi 
^a/tfT^A pro '^DLAaaja. 

P.25J?.V.7r?<:"];j^ AtFfw • 
• y.iju^.']'^ irpv^hmioi ntidcwcive ippu^h/xoViY^nlo poft, 

j koreponendum «V ?» Fon/aat. 

Pag.2^2. V.J^A ]>^p 'aUVCf^lKOO GUvSifffZdV» 
P ag.2^4. V .(pe/)(X/];^ t^ otAH^W»' «V ^^*^» 

j. Pag i^j.V.TJx.^^l^KyU^t^Taf. 

Pag.z^j^. V.W] Poft Iru^iui legiturin quibufda 
Wjuetx^^ yLfctiujuovni ^KiK-nidv fJtmvXt) liv n^ov, 

V. TKTT^] Poft fV^oTMTBf fcriptum cft in n5nulli5 ?c$t} 
<^Ao;rw • /Twf 71 liiftt^oj/ &:c.Pro r^/vautem reponc» 
dum V i d e tu r 6*;^ /;u/, 

P ag . 1^7 . V .ot/* cLf';i(;. ] 5f aW* A£^/;cy, 
V.w<7t^]>f a^Aft^T». 
P.?^^ V.«:tf]^o/x^<royM/a:, quod& interpres ie^ 
quitur-.cui I ic alientior. 
V.(pv«vJ;if A«^<y. 

V.K^V )(_pL(" ^Zrg^XT. ]5^ ^apViftKMy HCP (pVfJ XMV» 

V,'^V'fc]5?'<%(^9t<n>' (zwrnp 9t7rv ♦^&c. 
Pag.27o.V.>u)i3»A.]5|^'ayo/a^3 quod malo ; qiium 
iequatur J^fTt^, 

y.oLya^.^l^^oytuv.nju^ ^oyKov.Legitur etiam ac^ 
JWKjpoftenore lorr. 

V.*^ cty,'] 5|^'1|) 'Z!%y*>;^'v,5: re<ftiu$. 
Pag.272. V . Q Ae^ ]5f 7»' TiAftwf ciyci^v» 

cci. 54 _H E N R. S t t Ptf^ 

Pag.275. V.vet <^v.y^'ffV^etju(ieiVtjiJ^Uja, 

V.oowi^j'} Non dubium eft quin xa.nyMXcvffx 
aptius futurum fit.-legebatur tamen in noftris codic, 
JwtTO<Aa)fl«,vtbabes hit% 

Pag.277.V.<j,tf;)^."|Legitur etiam ^a^^vji^najcuf* 

\.'^ioveni^'}')^ Tt Tifiettr/ua., 

y Xt) "^^Wro aiw-n/u^v legirur eriam ^TBFovrredlC'» 
^ionem illam comproKat locus pag.x^^^in finc. 
Pag.2 8o.V.auJM]5|^ TO^TOTi^. 
V.^e «^]>f KSfi 'Sf^x.-rtKt>'y ^mtyitiuiv.ta J% &:c.ltem 
\2TO<^i*«mflfc &\2OT,^tT§a,eodcniqucmodo aliquan» 
f o poft. 
y.7» ,tiV] >f dJipirck "^ '«• 

Pag.z8i.V.nig/]Inuen!tur etiam ^to^/^-^flv. 
Pag. 28j.V.^ttf.S.];)f /^5»J(WA7t>ak)»'. 
V.^9«//3.]fn quibufclam fcnpfumeft AffujuetTtt» 
Pag.iS^V.^fla]^^ //;6)f wj/oV. 
Pag.zSj. V.7» xiK.TIn quibufHam, Ticjovii x^n;^« 
«5a/ vzsn* crafi£Lret>Vi »' JtctTi v)^ov. 

V.viOf]Scriptum eft in nonnullis , etfm^rtii ejuctet, 

Pag,:87.V,primo]Pro voipov legitur & vojipovm 
V.}fc£(p«]In aliis vi^^ii^ytiVc^ etTip^ij^vt» 

Pag.288.V.A'*»M.35?W^W</^ K?jv.cftquc re^ 
ponenda ha:c leftio.lbiciem o ojori^, 

Pag.jjo.V.ywA lULTrv.'] ■)f ippuryi iSfD yt|otf, & VW 

^.^ffju.^^^e y^juetrteLCt 
\,y>v7cn']-i^ n' nuuv&jovaiv^ 

\*\ot^']^ 'S^ 7« mVt^ok.o ';} {c»>^» 
■»i »■ < i ' " — -- - - ' ATTRotV fSTFfo^ le 

i .-,. .. ,.„ , . .... ' 

V.TTi^/n^ ]lti fupcriori edicioncnon habebantuc 
Jisec vcrba, jtjt^^iri^AaJTrt-^/n/t^of.In quibufdam autcm 
codic.pro wiwpin^of lcgitur :n^/<r^'of. Sed hoc par- 
ticipium locuni hahcrc hic nullum potcft, mcT qui- ; 
dcmiudiciorat illud ita tucrit vfurpatum vt intc- J 
dum Latini parricipio Fadius vtun{Ur,quum aliquis 
-ad rcm ahquam Fadus clle dici'ur.Kec malc videtut 
intcrprcsrcnrumaircquutuscfferquippc quireddidc 
nt,Plebique fc maximeaccommodabat. 

Pa^.2^5. V. pnmo"! 5f^ xaV T^/ujipcLV pro xa3»f« 

Pag.2^^. V.TBOInterprcs legit Ti^vmm )^yo T^^moy, 
vcrtic enim, Suam vero mopiam diuitum opibus 
prafcrens.. 

Pag.2^^. V.atVa<r;^.l Verba harCjStwT» ZnW/ inter- 
prcs quoque iunxit fequentibusrpolfunt tamcn dc 
pracedcntibus iungi. 

Pag.ip^. V.Wf 5^.]>^7B7f 9m^9Br<r.Statim p6fti fc« 

P.5O1. V./^ai';^^;']^!^ 6v 5a.'<rf/.Et pro w/t/o) Icgttur »• 
tiam &iKi<fi'co. 

pag. 507.V. ^awAij] ^ cua^tmv 'nv ^eujf^\t, ^sjOC 

V.ITtei '^] In priori loco iTt/^Ao^/wi', in.qui- 
bufda.m 
VtCiLbm^i^J^ Ti/uma pfo TijuoovoLKitt. 
\.0Lyv6i(X4} Hicquoquein quibufdam cod. ver. cft 
j itVo/df, arque ita&in fuperion cditionc legebatur. 
j $cd &fupra talcmendum animaduerfum tuit.Item 
pro<x/f'77J2^A£^^«yi' vet.quidara habent «aTTAt^^o)»', 
&quidem rcdtius, 

P.^oS.V.viJv] Poft At^c^uoJKaddituf fn quibufdanj 
7ffr.V5^*7^fjdeinde ca^tera deefle annotantur. 

cc.ii« 5^ H E N R. S T E P H. A NN O T. 

delicct hxcverbajOJf (p*j<y7y HpfMisfn^ , iungantur fe- 
quctibuspcrindeacfi fcnptum effet , 2a/x<oj c^V 9«^/^ 
^^'ZyTTD^^M Ttjppujuk.u; (pv\oiv A'eA^^iH(, 

y^dioul^f M:t^/Mi)Uiv, Itidcmque Mflt/yUAm, paulo 
jpbft. 

Pag.^ir.Vl&jvl^ 7r7f Tf/ctT' «<;?<•, 
■ V.5TiA<At"s] Pro ^ca^ciTft; legu tum mulri? Co<].S6)(;9« 
Xf«'7)ff.9uam'ftnpturam & aniloci condrnanr. 

/S/oK Scc. 

Pao;.^i2 V.x/Sfl^uperior editio habcbat,oy\ t- 

My^Soui xszJD icw^.Ccd mterpres quotjue altcrani lc- 

^ionem fequitur. 
V.^^j'] Poft tnincov habent quidam, /uimti i^ CTncav. 
Pag.3i5.V.H./iiut3Superior editio habu;t mvKi, 

qux forcaUeIe(fliofuerit aptior vbi quidc clauditur 

duobus hifce verfibus iftud epigr . (icut & aputi 
I Athen> atin Anthol.quatuor adiiciuntur. 

Pag.ji^.V.Sof/jfiir] Proctwim-n^vcu quidam lege- 
1 'runtflrutta^TT^svfltf.quam tamen ledionem in noftris 

codjc.non reperimus.-at interpreseam agnouiflepu- 
I tarur,quoniamreddjt,Oiius vna toliendum , nei^ue 
' vni deponcdum. Ex Hieronymo quoque illa confir" 

mari pofle. exiftimatur, quippe qui interpretciur, 

ToIIcnti onusefTe auxiliandum, ar non adiuuandii 
1 cffe qui deponat.Sed nullo modo avfta^peiv ligni- 

ficare poteft Vna tollere feu fuftollercMmb ponus co 

ueniretcum cfzwoLTOTidivai. Quare crediderim Hiero- 
1 nymum5chuncinrerpretem,a1i6rque qui ira reddi- 
I derunt hocf>mbolum,legilTe itidcni (xiwiTn-nJinttifed 
' ncgatiuam particulam apud eos aliam Jcdem habu- 

iSe-.hoc modoyOopTiov fxiA ovfKa^peiv i owjiTnDdi a^ cH, 

Vide meas Animadueriiones in Era(mica« quorun- 
: daadagioVumexpotifiones,ca!ci illiusoperis ad»un- 

^as.vbi & ItjcusPiutarchi haHetur,fcribentis,yU4|/iFo^ 
j d(fet(^eiv ^ApQ^,aujui7n7i%va4 di ^of oiwiynpop-n^eiy. J7 

GVLIELMI CANTERI 

Vltraiedenfis animaduerfiones in.quof- 
dam locos fragmencorum qux e Pyclu- 
goreorum fcnptis fuperfunt. 

P.4«7. V.>iv€Tfltf 7&r]ct<Ax7a «^'. Locum mutilum fic 
rcftir.uimus, quum priuslegcretur, aSiKm /e,chj,/o^ ij»- 

V.Xc/kfuov/a] SIc hunc locum correximus, qui prf- 
us corruptelegebatur^Ti^Ao^PK i^fTt KTUi^t^oi if>)PVi t^ 

V u^^S.V.primOy't^^7d^ ctyt.3a^f<a.Ciif. Addea* 
da videnrurj^^iouTPf c/V wv «n o Ka\oKa.yx%; cu^u"^* 
V.T9C J^fc 1(0^' «H. FortalTe fedlius wv «m. 
V.TtJM', ot y). Deeft iKaTu. a y) i)td^w ^ia. 
V.-TDi-jOyn Tot ^tiff^ X/J)x^juo»v, Deeft cuti to: (^vsiayof 
9»f ,c]Uod paulo atue vacar. 

P.440.V.,nfj^]flt Ka^t^fcjcaw. Corrupte prius <(/ 

xaV £ICCt99/ . 

V. /jojju . tSt» «/V. ConIun£lionem J^' pro /Soapo^ 
fuimus. 

P.44T. V.f5t 7 ] «./['(^Jkf/iov/tf.tegencJumiiCjc/u/flt. 
P.445.V.flt^T.3 5;o9«Va<. non<c;e>9«^of. 
V.xa:^ 73^] ctKi)0Tcti iQjt^' Tiheiorai. Poit ©(p^^rfcA/to» v addo 

^UJ70<. 

V.(;6)^'n)f] TsS^-^, Slclegere malo quam -n ^, 
i OT «A'. 

P.444. V.fz^riv yt^l^y^J^ii. Huiuslocoplacc- 

retmiJu ^erbumOTo^^^rSuV. 

P 445. V.^^ 5j' ]fe'7ropTM,aVct.T ego Jtajox pro xaTS. 

V.(h-iuiaSjoi. Annon redtius TT) f 

V.u c*9uyM.H9tm:] voiMlovTii£i Tzt.Forcaflis /« partici» 
la adden Ja, vojM^ovni Ji h -m, 

P.446. V.7l^,<x5/U0/]^//£7n?7r/0U<^0/. An foPtC JMt» 

«mpiMut^o/ icgcndum. 

yfantcpen.;wi7B7»y7»f (caof^oHy. Dec([c viientut 
— ^": _ . _ . cciii. ._ . gS G V L. C A N r. A N N O T; 

P.447. V. d^v] ovii dya^mvjxift^Aju), Corruptuj 
locus.Forte ot/^iAffx^jVel dfxintici^, 

P.448.V.;Uai' ^] fo^ciif/i-nKa.TntyiTiica. fubHicuo. 

P. 44^.V. }*d Jk 3 a« vmf>»fSfj» KcCtirxs £orU,^u 

P.450 . V.57I 0] 071 ciyt*?oV. t cgc o5iv « fltVS^f • 
V.penult . ct« /toKTT.Lege flt^torTi, vel oLeioovrt, 

Pag.455.V. KfOjucvoidl Alias o/uoAopia. 
V.Aojpr ] hoyKcd jjuipiog, Gcfncrus Aoysixto qu:^«ti 

V.te;^^] €?«»'. Alias «^«n. 

V.codei»] luui^mffiog ytp Tnt^y ^V^^.Lcgcrc ma<» 

V.xa. fSf^onvrcuj^^s^MD^.CcCncrus etu /©gpt^oiwvTf* 
P.454. V. j^ mi^poouva] ^j^offityV.Gefncri cugcxi 

ahu$,^>(54»7ar. 

P.^jj.V.Ao^jgB^^^jOfof 7ct<4^;^f.Lacunam hic /up« 
plcuinius,7»<A' rfV")^ KS^ oLyecTToiv cv olfjL(porip^4<; tw-mi yh\ 
HrauiyVSJirtj! oihoyco \etj\rtS ^oyvi^yit juukpn rax-^p^f» 

P,4j6.V. giwVJTD ju^^Lueiiii. Manifefte hu dc-l 
funtquardam, licfupplenda,7D <A'otAcjpr,7» /^3uyUt» 

P. 4J7.V. icor /Mpo^'] ovvjuojivovraLi, Corruptiffimil 
i prius legebatur,oy/>ta^'oKT<i;. 

V.(cq.*)'5iitoV7T. Legere malo l-nxjovrt, 
V,»uif] ouicLofii7ncbilamii)i d<hKi7v W^t;)ur.Gcfhcru$a« 
litcr h2het,aj^'cLipeiv,S)' ctg oLhuTv W^t/WK, 

V.^uTB/O^zs^cnt^flt^oyTB.Gefncruj legirquoq; €/♦- j 
flt^^u jX(^at{ov7a , 

V.pcCoy] v&fj(^<^ ro/twy v.Gefhcrus alitcr lcgit, ^ t^ 
j |'o/xor,//9t. 7BV %ov,SI^ Tjr Ac'^v. 

V. Vlc. c^' 0^90^0/«. Mehus tf^x* o^o^o-^oM. 

P.4J9 V.(j)n/A/?iTtf^]Gerneri codex aliU$,^7Tj€Trtf,. 
V, rwr-^jiTaf ] o)cat <it c¥t[J vq^l^Saj nt vtSieu Etiani 

liic fubcit l$cuiia;^uam {xq rciluuimu$>*cMt JitMr^i* I N P Y T H. F R A C M. j^ 

V./UiWTOTtt/'] ovTtk) ^ j§ /UfJDTBnfol. ViJctur liic ali- 
[ ^uid dceflctOuTtt) /^^ yt xsfi *"* Aoyw i^ ctjfjiioiTatid&c* 
V.rcq.cv-wf tn^n eKTBf. 
P.4tfo.V.Aor<] JhroL-nY, Sic malo quam J^vetrai» 

ipov,ociofum. Ego corruptum exii^imo,& ilclego» 

j V.tfJTB^T&TKp^Toi; Prius lcgebatur,wKj^W. 
V. </^»v] o^nyf . AliaSjO-aJ». 
V.antepcn.^Va^^inAat. Alias<o^f aMHAo, | 

V.ota; euJTD^g'} ffiwl^rat •Gclherus alias, ciwajj^irtii i 

V. pcnult.jTB X(y>v t^y rw </t'ov7rf. Vidctur Jccflcj 
(^,vci/^€7a\hoc modo,78 ao'^v g';^v /xtm TtS «Aovtk» 

P.4^5.V,</^uov/ja] Jta^tioj^a. Mendofe iuxf>vo5Hctp \ 
Nili quis;^g^(n^oc malif. I 

j V.TTf vra^otTOi^l yrxej.ovit(,Sic Icgcrc malo quam m- 

V.feq. '5A><^V7Tav. Non %7^ju£ov'tt. 
V. ><?B/"| o' Ao^^f.Mcndofe, ctAc^jyf, Ccfiicro cmcn* 
^anrc. 
V.req.o'€/V</iiry. Dcprauate l^a^u 
VMt.eci^(pdpoif. Male ^^o/>o/f. 
P.4^4. V.pcnutt. ^n. Non /u^(A'. 

P.^^tf . V./^O JA< ]oru07t5»J#» V. A 1 ia $, fflU/«V«Ttf/. 

V.codcm, iyrci>Jbii. Forte a/xAO/ot^ , nifi aliud iubiiC 
lnyfterium, 

V.j^ vtVi^vof] dru^/juin, Ccfhcrusctiam dru^at, 
V^fi^i^TCMj^sfJi/viTtf^/V. AliasA. A |[ 40 

Loci atiquot cmenJandi. 

P.rjo.V.n' TTup^^.reponeHffvi juoi^eJ^; V.i^^ 
V.TBu^^of .Sequcnda por»u< cxempl in quibus*non ha 
terur parricula />mi,& Aei/>>Aof rcnbendum lirerama-" 
iofcuta. P.r^^.V./lrfffjrcdiusKaAflt^T/cwoV^vcl Ktt^cut 
ftoAef^ vtin quibufcJam. P.ij^ V. Cf^^i.rcribe /^fyt- 
foun. P.2j6. V.ifj^j-.Ita inferpugcyfo^tf/.CT/ T (pow^T'» 
Verfucuiusinitium «sje^J^a^i^jfcribe/cfetTila^tfTv. P.t/i. 
V.5C(fo.Iege,atAt;7nA» K9u'5TO«w, P.?^8. V.^^ repoxie 
cryfjwxTOTi^trc^'. Pag.577. V.TC«)> cy.repone,cy (^ Q oux. 
P.j^j.V.'^ /2)/^A.reftius ^fa/^l/flt/.poteftque 9Mw«ior&' 
cum ho c^ct-|<2y iungi. 

In annor.P.tf. V.TOv.fcribcjStarc non poteft> ob 
liquidam mutie iuQam;qu6d pr<ecedat liquida.Ha^c 
autcmlcdio 8i.c, 

In Lar.aure]m intcrprctatfone , P.-2. V.De virf» 
fcribc fugirjui, P.i^j.V.rus , fcribe Pitanuus. P,- 
222. V. Vna.fcnbe filia. Pag.i-j. V,qua.ft. fcribc 
XXXIX. P.254,V.fign.Credibile eft ab interprc, 
te fcriptumfuiiVe defmenti, P.z^^.V.ciatus.repo- 
nccedere. Pag.i^j V.muir. Videturfcripfiire, In- 
terdicentibus. P.180. V.nanri.(cribe,Erant autem 
liijVcl potius, Erat auiem hic. P.3J0. V.bror.Nojti 
dubium eft quin fcripferit Tantundem. P.jSi, in fi- 
nc,Non cnim conuiuia. 


t 


I^ i^^jlkM i?Mi 'Sl'^:. .,^^*wm«, f .1 
rmv^- \v-..^ ^\w i^^^ff'. '&^J,.-t«*>.ft»€*s.i 


A'A "■ ---i rw^r -' •,? liAH 


:^''/^'-^r-N^'^/^! /^An/^O/^.''' \ ^. _ 
^\^-